stáhnout smlouvu

Transkript

stáhnout smlouvu
SMLOUVA
SMLUVNÍ PODMÍNKY
VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
TRVALÉ BYDLIŠTĚ
DORUČOVÁCÍ ADRESA
jestliže se liší od trvalého bydliště
E-MAIL
TELEFONNÍ ČÍSLO
RODNÉ ČÍSLO,
POPŘ. DATUM NAROZENÍ
DNEŠNÍ DATUM
Datum podpisu smlouvy
HESLO PRO KOMUNIKACI
Jakékoli slovo 6 - 20 písmen nebo
číslic dlouhé. Toto heslo je nutné
si zapamatovat.
Smlouva a přesné smluvní podmínky:
1. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje služby v rámci platné legislativy a zákonů České republiky platné
legislativy a zákonů Evropské Unie.
2. Objednavatel prohlašuje, že využije služby v rámci platné legislativy a zákonů České republiky platné
legislativy a zákonů Evropské Unie.
3. Objednavatel je fyzická osoba, která při uzavírání této smlouvy nejedná v rámci své obchodní ani jiné
podnikatelské činnosti.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má právní způsobilost k uzavření této smlouvy a k plnění závazků dle této
smlouvy. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy překážky, které by bránily uzavření této smlouvy
nebo že by uzavřením této smlouvy došlo k porušení právní povinnosti stanovené obecně závazným
předpisem, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím správního orgánu. Zhotovitel má oprávnění k
poskytování služeb dle této smlouvy.
5. Dojde-li ke změně právní úpravy zákonů České republiky týkající se této smlouvy, Zhotovitel se řídí
platnou legislativou vždy v den podpisu smlouvy Zhotovitelem.
6. Dojde-li ke změně právní úpravy zákonů České republiky v době mezi podepsáním smlouvy Zhotovitelem
a Objednavatelem, má strana, která podepisuje smlouvu jako druhá, právo na změnu dle aktuální platnosti
zákonů České republiky.
7. Pokud se v této smlouvě používají výrazy "do","nejpozději do", "od" a výrazy podobného významu,
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum.
8.Výraz "po" a "před" bude vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum.
9. Jakékoli změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran.
Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy.
10. Smlouva je sepsána dle ustanovení § 631 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku.
Strana 1
smlouvu podepsat na poslední straně
11. Zhotovitel je povinen služby poskytnout podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Má-li Objednavatelem dodaná
objednávka nedostatky, které brání řádnému vyhotovení díla, Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost Objednavatele
bez zbytečného odkladu upozornit. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, žádá-li Objednavatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
12. Objednavatel se zavazuje dodržovat ustanovení § 641 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník tj. Pokud dílo
nebylo provedeno, náleží Zhotoviteli sjednaná cena, byl-li ochoten dílo provést a zabránily-li mu v tom okolnosti na
straně Objednavatele.
13. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na skutečnosti, že Zhotovitel bude pro Objednavatele provádět překlady
dokumentů z českého jazyka do cizího jazyka požadovaného Objednavatelem nebo opačně z cizího jazyka do
českého jazyka.
14. Pokud Objednavatel poskytne text v cizím jazyce bez bližšího uvedení jazyka, potom Zhotovitel přeloží text do
českého jazyka. Poskytne-li Objednavatel text v českém jazyce, potom Zhotovitel přeloží texty do anglického jazyka,
neuvede-li Objednavatel jinak.
15. Překladem se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovená cizojazyčná nebo česká verze textů předaných Zhotoviteli
Objednavatelem v listinné nebo elektronické podobě.
16. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran týkající se předávání podkladů, vyhotovování překladů a
způsob předávání již vyhotovených překladů zpracovaných Zhotovitelem pro Objednavatele, jakož i výši úplaty a
způsob její úhrady Objednavatelem za jejich zpracování.
17. Smluvní strany se dohodly, že Objednavatel bude Zhotoviteli předávat k překladu listiny a jiné dokumenty (životopis,
zdravotní zpráva apod.) a dále inzeráty s nabídkami práce (dále jen „Texty“).
18. Objednavatel je oprávněn požadovat provedení překladů po dobu jednoho roku od data podpisu této smlouvy.
Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, prodlužuje se tato smlouva automaticky vždy o jeden rok, pokud jedna ze
smluvních stran písemně neoznámí alespoň měsíc před ukončením smlouvy druhé smluvní straně, že trvá na ukončení
této smlouvy.
19. Smluvní strany se dohodly, že Objednavatel bude Zhotoviteli předávat texty v listinné podobě prostřednictvím pošty,
v elektronické podobě emailem nebo i jiným dohodnutým způsobem. Jednotlivá objednávka k provedení překladu se
považuje za závaznou doručením textů na poštovní adresu/emailovou adresu/sídlo Zhotovitele, kterou tento
Objednavateli sdělil. V případě doručení textů emailem se objednávka považuje za závaznou ve chvíli, kdy doručený
email je odeslán z emailové adresy Objednavatele.
20. Pokud Objednavatel objedná překlad jen části textu, ale zašle v objednávce text celý, má Zhotovitel právo na úplatu
za překlad celého zadání dle této smlouvy. Pokud Objednavatel má zájem o překlad jen části textu, musí přesně zaslat
pouze text, který si přeje přeložit. Pokud není jazyk určen, potom Zhotovitel je povinen přeložit texty z češtiny do
angličtiny nebo z cizího jazyka do češtiny. Objednavatel dle této smlouvy nemá nárok na překlady s tlumočnickou
doložkou soudního znalce či soudní překlady. Zhotovitel provede v nejbližším možném termínu tuto službu nejpozději
do 30 dnů.
21. Závazek Zhotovitele je splněn předáním textů či dokumentů okamžikem odeslání překladu v elektronické podobě
emailem z emailové schránky Zhotovitele nebo písemně na adresu Objednavatele.
22. Objednavatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vad v překladu. Zhotovitel neodpovídá za vady
překladu, které mají původ v předaných textech. V tomto případě Objednavatel musí vypsat konkrétní texty, které
nebyly řádně přeloženy.
23. Objednavatel se zavazuje, že služby využije výhradně pro svoji potřebu. Informace vyplývající z této smlouvy či
objednávek, vyhotoveného díla, poskytnutých služeb, nesmí být Objednavatelem poskytnuty třetí straně zdarma, ani
za úplatu a to ani osobně, prostřednictvím komunikace na dálku, médii či jiných sdělovacích prostředků. Pokud
Objednavatel tuto podmínku poruší, zaplatí smluvní pokutu ve výši stonásobku ceny objednaných služeb a veškerou
úhradu za způsobené škody. Objednavatel má právo poskytnout informace orgánům stanoveným zákonem a stranám,
pro které je tato služba určena (např. překlad vlastního životopisu zaměstnavateli, letenku letecké společnosti atd.).
24. Dojde-li k prodloužení smlouvy, má Zhotovitel jednostranně právo upravit ceny. V takovém případě je povinen
Zhotovitel informovat Objednavatele o nových cenách za vyhotovení překladů nejpozději při přijetí objednávky.
25. Zhotovitel formálně upraví výsledné dokumenty tak, aby jejich vzhled odpovídal obvyklé formální úpravě používané
při styku zaměstnance a zaměstnavatele nebo dle svého nejlepšího uvážení. Případné požadavky na jinou úpravu je
povinen Objednavatel sdělit Zhotoviteli před započetím prací na překladu.
26. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na úplatu za překlady dle této smlouvy odesláním
vyhotoveného překladu Objednavateli.
27. V případě odeslání překladu emailem na emailovou adresu Objednavatele, je zásilka považována za doručenou v
den odeslání i když Objednavatel přestal emailovou schránku používat nebo si zprávu nepřečetl z jiného důvodu mimo
možnost jeho ovlivnění Zhotovitelem, pro přeplnění schránky nebo její zablokování. V případě odeslání překladu
poštou nebo jinou zásilkovou službou na poštovní adresu, se zásilka považuje za doručenou třetím dnem po předání k
přepravě a to i v případě, pokud by zásilka nebyla z nějakého důvodu mimo dosah vůle Zhotovitele doručena, případně
byla-li uložena u doručujícího orgánu a Objednavatel se o jejím uložení nedozvěděl.
28. Specifika telefonické objednávky: V telefonické objednávce Objednavatel Zhotoviteli musí uvést své příjmení, které
uvedl ve smlouvě. Dále pro ověření identity Objednavatel Zhotoviteli musí uvést “heslo pro komunikaci s operátorem”,
pokud jej Objednavatel ve smlouvě uvedl. Objednavatel je odpovědný za vybraní si takového hesla, aby jej nikdo další
nemohl znát a služby objednat za něj. Dále pro ověření identity musí Objednavatel učinit objednávku výhradně z/na
telefonního/ním čísla/e uvedené/ho v této smlouvě, pokud Objednavatel není se Zhotovitelem domluven jinak. V
případě telefonické objednávky překladu textu je za objednávku považován celý nečeský text (text v jiném jazyce než v
češtině), který již Objednavatel zaslal Zhotoviteli či Zhotovitel Objednavateli na emailovou adresu. S obsahem textu
musí být seznámen předem jak Objednavatel, tak i Zhotovitel. Pokud Objednavatel Zhotoviteli uvede cizí emailovou
adresu či je jeho emailová schránka plná nebo je nedostupná a nelze text doručit, považuje se text za
doručený dnem odeslání textu na daný email, pokud není domluveno jinak. Zhotovitel neodpovídá za stav emailové
schránky Objednavatele. Pokud si Objednavatel přeje přeložit pouze část textu, výslovně to uvede v telefonické
objednávce nebo do 24 hodin blíže specifikuje prostřednictvím elektronické pošty, v opačném případě je považován za
objednávku celý nečeský text (text v jiném jazyce než v češtině).
29. Za uzavřenou objednávku se považuje jakákoli kladná odpověď ve smyslu: „ ..souhlasím, objednávám, .. ano,...
využiji vašich služeb,.. apod. „ Objednávkou není "Ne, nepřeji si cokoli objednat." nebo „Nemám zájem“ .
Strana 2
smlouvu podepsat na poslední straně
30. - 31. Z tohoto důvodu má Objednavatel vždy právo odstoupit od uzavřené objednávky, i bez uvedení důvodu do 24
hodin, nestanovuje-li zákon jinak. Pokud zákon stanoví lhůtu pro odstoupení od smlouvy, je tato lhůta automaticky
prodloužena o dalších 24 hodin nad rámec zákona.
32. V případě překladu textů Zhotovitel poskytuje text k nahlédnutí zdarma emailem nebo poštou, aby se Objednavatel
mohl vyjádřit ke kvalitě překladu a to ještě před vyúčtováním a to i v případě, že Objednavatel si objednal pouze služby,
které jsou zdarma (v tomto případě obdrží Objednavatel vyúčtování s položkou 0 Kč). Pokud Objednavatel nesdělí
připomínky, Zhotovitel zasílá v nejkratší možné lhůtě dokumenty, které byly obsahem objednávky na základě došlé
úhrady i vyúčtování za poskytnuté služby. V případě, že nebyly Objednavatelem sděleny jakékoliv připomínky k
poskytnutým službám, jsou služby považovány za schválené Objednavatelem dnem zaslání vyúčtování. V případě
placených služeb, kdy Objednavatel bude žádat rozložit platbu za objednané a následně poskytnuté služby do
intervalů, budou služby postupně zpracovávány a poskytovány v daných intervalech, tak jak byly postupně
Objednavatelem uhrazeny.
33. Smluvní strany se dohodly, že splatnost úplaty bude patnáct dnů. V případě prodlení s úhradou se Objednavatel
zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši půl procenta za každý den prodlení s úhradou, nejméně však třicet
procent z dlužné částky.
34. Smluvní strany se dohodly na následující úplatě za vyhotovení překladů dokumentu žádost o místo do angličtiny
(dále jen „úplata“). Cena za přeložení jedné i započaté strany formátu A4 do cizího jazyka dokumentu žádosti o místo
činí částku 0 Kč tj. zdarma.
35. V případě překladu jiných textů se smluvní strany dohodly na ceně ve výši jedna koruna za jednu „textovou
jednotku“. Minimální délka objednávky je jedna „textová jednotka“. Jedna „textová jednotka“ je stanovena na jedno
slovo. V případě prodlení s úhradou vyúčtování je Zhotovitel oprávněn využít služeb advokáta. Objednatel je povinen
uhradit odměnu dle advokátního tarifu za dva úkony právní pomoci (převzetí věci a výzva k úhradě).
36. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty (s výjimkou této smlouvy) si budou předávat emailem. Tuto
smlouvu objednavatel Zhotoviteli doručí prostřednictvím České pošty s.p., naopak Zhotovitel tuto smlouvu
Objednavateli zasílá emailem. Pokud Objednavatel bude požadovat od Zhotovitele zaslat jiné dokumenty
prostřednictvím České pošty, s.p. či jiným způsobem v listinné podobě, objednavatel uhradí tisk, poštovné a balné
předem, jinak Zhotovitel není povinen zaslat dokumenty v listinné podobě.
37. Pokud Zhotovitel nedodá překlad v termínu tj. nejpozději do třiceti dnů od objednávky překladu, je účtována smluvní
pokuta Zhotoviteli ve výši půl procenta za den z celkové částky a to maximálně do výše dlužné částky Objednavatele.
Smluvní pokuta Zhotoviteli nesmí přesáhnout výši celkové částky. V případě, kdy Zhotovitel bude plátcem daně z
přidané hodnoty, považují se částky dle tohoto odstavce za částky bez daně z přidané hodnoty.
38. Úplata se považuje za řádně a včas uhrazenou, pokud byla uhrazena v hotovosti ve lhůtě splatnosti v sídle
Zhotovitele nebo připsána ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti.
39. Překlad se považuje za autorské dílo v případě, že splňuje podmínky dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a o změně některých zákonů (autorský zákon), tj. v případě, že jde o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
Zhotovitele a je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. V takovém případě pak Zhotovitel poskytuje
Objednavateli právo překlad užít formou jeho rozmnožování. Objednavatel je dále oprávněn překlad upravit dle svých
potřeb.
40. Zhotovitel je oprávněn texty předložené k překladu uchovávat pouze pro účely stanovení úplaty za překlady a pro
případ vytknutí vad překladu. Je při tom povinen dbát na zachování důvěrnosti informací v něm uložených, jedná-li se o
údaje osobní povahy. S ohledem na vzájemnou spolupráci na základě této smlouvy a úsilí Zhotovitele poskytovat
kvalitní služby svým zákazníkům (tzv. zpětná vazba), zavazuje se Objednavatel Zhotoviteli sdělit, zda a jak mu byly
přeložené texty nápomocny k získání práce v zahraničí a zda práci v zahraničí získal a hodlá odcestovat z ČR, jakož i
termín návratu do ČR, popřípadě další připomínky, které mohou přispět ke zlepšení spolupráce mezi smluvními
stranami a přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb Zhotovitele.
41. Služby zákona č. 435/2004 Sb. Předmětem této smlouvy není poskytování služeb dle zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti paragraf 1-15 a 17-66 či zprostředkování zaměstnání. Vysvětlení pojmu zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti je dále uvedeno.
42. Vzniknou-li v souvislosti s jednáním na základě této smlouvy spory, zavazují se smluvní strany tyto spory řešit
nejprve smírně. Nedojde-li k odstranění sporů na základě smíru, pak se smluvní strany dohodly, že všechny spory
vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Okresní soud Praha - Východ.
Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti v Praze - východ.
43. Zprostředkováním zaměstnání se rozumí a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, b) zaměstnávání fyzických osob za
účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a
dohlíží na její provedení c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Poradenstvím pro fyzické
osoby se rozumí posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání,
přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace.
Strana 3
smlouvu podepsat na poslední straně
45. Pokud Objednavatel využije rezervace letenek přes Zhotovitele, automaticky souhlasí s tím, že Zhotovitel sám
vybere leteckou společnost a letiště přistání v dané destinaci. Pokud Objednavatel bude vyžadovat jinou leteckou
společnost než je níže uvedena, nemusí Zhotovitel s tímto souhlasit a může vybrat vlastní leteckou společnost z níže
uvedených, pokud poskytuje přepravu do stejné destinace:
Star Alliance:
Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian
Airlines, Blue1, BMI, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shanghai Airlines,
Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, SWISS, TAP Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines, United
Airlines, US Airways
SkyTeam:
Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, Copa Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines,
Continental Airlines, ČSA České aerolinie, Delta Airlines, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Northwest Airlines
Oneworld:
American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malév Hungarian
Airlines, Qantas, Royal Jordanian
Ostatní letecké společnosti:
Aerolíneas Argentinas, Aerosvit Airlines, Afriqiyah Airways, Air Astana, Air Caraibes, Air India, Air Malta, Air
Madagascar, Air Mauritius, Air Namibia, Air Seychelles, Avianca, Bangkok Airways, Belavia, Brussels Airlines, Bulgaria
Air, Central Connect Airlines, Conviasa, EgyptAir, El Al, Emirates, Estonian Air, Etihad Airways, EVA Air, Garuda
Indonesia, Gulf Air, Hahn Air, Hainan Airlines, China Airlines, Icelandair, Jet Airways, KD Avia, Kingfisher Airlines,
Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Mexicana, Olympic Airlines, Oman Air, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal
Brunei, SATA Air Acores, Saudi Arabian Airlines, SriLankan Airlines, TAM Airlines, TAROM, Transaero Airlines,
TunisAir, Ukraine International, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Yemenia Airways Charterové aerolinie: Air Transat,
ArkeFly, Corsairfly, Jetairfly, Sky Airlines, Thomas Cook, Travel Service
46. Vysvětlení pojmů: Destinace a letiště. V rámci letecké přepravy se destinací rozumí město odletu nebo příletu.
(např. Londýn, Paříž). Jedna destinace může obsahovat více letišť (Londýn - Heathrow, Gatwich, Luton atd.). Letištěm
se rozumí konkrétní letiště bez ohledu na destinaci.
47. Smluvní strany se dále dohodly, že doručování písemností v rámci právního vztahu založeného touto smlouvou
se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy
bydliště/sídla jsou jednotlivé strany povinny tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé straně. V
případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát je
vhodným způsobem vyzván subjektem provádějícím přepravu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát
písemnost do pěti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení
nedozvěděl.
48. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného
dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
49. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné, určité a vážné vůle, není uzavřena v
tísni nebo omylu ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
50. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a
souvisejícími obecně právními předpisy.
51. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom z nich. Je-li nebo
stanou-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, zavazují se je
smluvní strany nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným.
52. Za vystavení smlouvy i podepsání si Zhotovitel ani Objednavatel neúčtují žádný poplatek tj. 0 Kč.
Smlouvu zašlete na adresu:
Recruitment
Klientské centrum
P.O. BOX 1469
Jindřišská 14
110 00 Praha 1
Zhotovitel:
Níže uvedená adresa neslouží ke korespondenci ani osobnímu styku.
Zasílejte korespondenci výhradně na výše uvedenou adresu.
Níže uvedená adresa je uvedena ze zákona č. 455/1991 Sb.
Jméno zhotovitele: 1 0 0 0
Centrum
Typ společnosti: společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Ulice.: Na Lysinách 20
Obec: Hlavní město Praha
Kraj: pražský, Česká republika
PSČ: 14700
IČO: 248 39 051
resa:
Doručovací ad
t
Recruitmen
e s klienty
oddělení prác
69
P.O. BOX 14
Jindřišská 14
a1
110 00 Prah
Smlouvu zašlete
na adresu:
Recruitment
Klientské centrum
P.O. BOX 1469
Jindřišská 14
110 00 Praha 1
PODPIS objednavatele
Strana 4

Podobné dokumenty

Sborník - quonia.cz

Sborník - quonia.cz velmi neradi. Vlámové Valonům rozumí velmi dobře (pokud chtějí), ale hůře jsou na tom Valoni, kteří mají s nizozemštinou potíže. Faktem ale je, že Vlámové, i když rozumí, velmi často nechtějí rozum...

Více

kategorie D písemné zadání

kategorie D písemné zadání Tvar reliéfu a jeho jednotlivých forem závisí na geologických poměrech (tedy hmotě, kterou je budován), geomorfologických procesech (tedy způsobu modelace) a času (době jak dlouho probíhá modelace ...

Více

kategorie D písemné řešení

kategorie D písemné řešení Prochází jí jedno z hlavních silničních spojení mezi jihem a severem Evropy. Starší české pojmenování hlavního města je Celovec. Korutany

Více

CS - Best Reisen

CS - Best Reisen Společenství. Skutečnost, že letecká společnost není uvedená na seznamu Společenství, však automaticky neznamená, že tato společnost splňuje příslušné bezpečnostní normy. Jestliže se společnost, kt...

Více