Zprávičky z MŠ Vižňov

Komentáře

Transkript

Zprávičky z MŠ Vižňov
2
ZPRÁVY Z RADNICE
•20. 6. - jednání s Èeko-Importem – problematika Walzlovky
– stále ještì není doøešena smlouva o dílo na realizaci akce.
•Na SÚS bylo oznámeno poškození propustku pod krajskou cestou u parkovištì na koupališti smìrem do Vižòova.
•MŠ Vižòov – informativní schùzka s paní øeditelkou ohlednì stavebních prací, které byly zaèátkem èervence zahájeny v objektu
školky.
•21. 6. – probìhla povodòová prohlídka významného vodního
toku Stìnava za pøítomnosti odboru živ. prostøedí Broumov, Povodí
Labe, pov. komise mìsta. Byli jsme upozornìni na drobné závady,
které by bylo vhodné na toku odstranit.
•Spoleèná schùzka se starostkami Police nad Metují paní Seidlmanovou a Hronova paní Nedvìdovou – problematika veøejnì
prospìšných prací, sociálních odborù na mìstech, peèovatelské
služby, nepøizpùsobivých obèanù atd.
•Územní plánování – úèast na semináøi poøádaném Královéhradeckým krajem ve vìci zpracování územních plánù, jejich zmìn
v návaznosti na vytvoøení jednotné metodiky pro všechny kraje.
•Kanalizace – v návaznosti na usnesení zastupitelstva mìsta
ohlednì zajištìní podpory pro individuální èištìní odpadních vod
probìhlo jednání k vytvoøení pravidel pro jednotlivé možnosti podpory.
•Úprava parkovací plochy – konzultace s TDI ohlednì rozsahu a
objemu prací pro úpravu plochy pro návštìvníky koupalištì.
•22. 6. – rozlouèení se školou na MìÚ – žáci 9. tøídy a žáci, kteøí
odcházejí na jiné školy èi školu opouštìjí.
•RDA Broumov – zpracování podkladù pro monitorovací zprávu a
závìreènou zprávu u projektù na cyklostezku a koupalištì.
•Regenerace veøejné zelenì – pøed jednáním zastupitelstva probìhlo seznámení s projektem veøejné zelenì, kde mìsto obdrželo
finanèní dotaci ve výši pøesahující 5.mil. Kè. Zadávací podmínky
pro výbìrové øízení jsou nyní podrobeny kontrole SFŽP.
•Zastupitelstvo mìsta.
•23. 6. – pracovní schùzka v základní škole, kde v souèasné dobì
probíhá výmìna radiátorù – dotace z programu LEADER. S firmou
Elmon s.r.o. byly øešeny otázky pøedání staveništì, typu radiátorù
apod.
•Jednání s KB Náchod – nabídka dìtského konta Beruška pro dìti
na vítání obèánkù – možnost pøíspìvku mìsta, hrazeno ze SPOZu,
zatím bylo využito pouze rodièi jednoho vítaného dítìte.
•24. 6. – koordinaèní schùzka s vedením bezpeèností agentury
ohlednì zajištìní noèního støežení areálu koupalištì.
•25. 6. – vítání obèánkù – uvítáno do života bylo 8 dìtí – viz foto
ve Zpravodaji.
•Probìhl turnaj v nohejbale družstev na umìlém trávníku víceúèelového sportovištì a memoriál Jiøího Bohanského na fotbalovém
høišti. Vzhledem k tomu, že byly aktivity podpoøeny dotací z programu èesko-polské spolupráce, zúèastnili se turnaje také sportovci
z Polska. Škoda je, že nìkteøí jedinci neunesli prohru a ve spolupráci s polskými partnery vidí pouze zviditelnìní se mìsta. Nutno podotknout, že bez pøeshranièní spolupráce by nebyly dotaèní tituly,
bez dotaèních titulù by nebyly finanèní prostøedky a bez finanèních
prostøedkù se aktivity obdobného charakteru poøádat nedají. Organizace turnajù zabere spoustu volného èasu a je potøeba hodnì
nadšených lidí. Podìkování patøí všem, kteøí svou prací pøispìjí ke
zdárnému prùbìhu poøádaných akcí. A tìm, kteøí jenom kritizují,
mùžu pouze vzkázat, aby se pokusili také nìco zorganizovat tak,
aby byl každý spokojený.
•27. 6. paní Marie Holeèková z Mezimìstí oslavila krásné 85. narozeniny. Ještì jednou všichni blahopøejeme a pøejeme pøedevším
hodnì zdraví.
•28. 6. – svazek obcí v Otovicích. Øešeny byly mimo jiné koncerty
v kostelích, pøíprava Malého letního dovádìní (sportovní turnaj
mezi obcemi v rámci svazku) a další.
•Cyklostezka Vižòov – Nowe Siodlo, pravidelný kontrolní den na
stavbì.
•29. 6. – probìhla pravidelná schùzka spoleènosti Destinaèní
managment pro obce Broumovska – problematika propagace regionu, možná spolupráce s CHKO, Singltreck Javoøí hory a další.
•Garáže u kotelny – v návaznosti na zpracovávanou projektovou
dokumentaci se uskuteènilo jednání pøímo na místì. Zúèastnìní byli
seznámeni s návrhem opravy pøíjezdové cesty k jednotlivým garážím vèetnì odvodnìní. Realizace zámìru je závislá na finanèních
prostøedcích.
•30. 6. – v Mezimìstí probìhla schùzka se zástupci samosprávy a
státní správy na polské stranì, Euroregionu Glacensis, Královéhradeckého kraje, zástupci mìst Mezimìstí a Otovic a silnièního správního úøadu Broumov. Øešena byla nejprve plánovaná rekonstrukce
hranièního pøechodu ve Starostínì v návaznosti na EURO 2012,
které se bude konat v Polsku, a také povolování nákladní dopravy
v regionu Broumovska a na polské stranì. Rekonstrukce hranièního
pøechodu má napomoci odstavování „nebezpeèných“ vozidel na
hranici, mìla by v pøípadì potøeby umožnit úplné uzavøení hranièního pøechodu. Celkové náklady jsou cca 3 miliony zlotých.
•Schùzka s majiteli bytù v èp. 203 – 206, øešena problematika
pozemkù kolem domù.
•1. 7. – krásného životního jubilea – 90 let - se dožila paní Mária
Zimová z Mezimìstí. Blahopøejeme a pøejeme ještì jednou vše
nejlepší a hodnì zdraví.
•Schùzka zástupcù obcí dotèených železnicí z Mezimìstí do Otovic se zástupci projektanta Ing. Bezdìkem za Dopravní projektování, dále s panem Ing. Tejklem. Na programu jednání bylo objasnìní
problematiky kolem železnice a snaha najít spoleèný postup do
budoucnosti. Další jednání budou následovat.
•2. 7. - ruprechtický kostel nabitý do posledního místeèka byl místem zahájení 6. roèníku hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Po slavnostním zahájení mohli diváci sledovat hudební umìní
harfenistky Kateøiny Englichové, hobojisty Viléma Veverky a recitaci
herce Jana Èenského.
•7. 7. – kontrolní den na akci Modernizace ZŠ – výmìna radiátorù. Práce zatím probíhají podle plánu.
•8. 7. – paní Zdeòka Borùvková ve Školní ulici oslavila krásné 80.
narozeniny. Srdeènì blahopøejeme a pøejeme ještì jednou hodnì
zdraví.
•Øešena limitka na uvolnìní finanèních prostøedkù na støedisko. Na
MF byly již finanèní prostøedky pro mìsto uvolnìny, zatím ale nejsou v systému Uni Credit Bank. Probíhá komunikace mezi mìstem,
MF a UCB, aby vše bylo v poøádku a mìsto mohlo zaèít èerpat
finanèní prostøedky.
•RDA Broumov – zpracovaní monitorovací zprávy projektu cyklostezka Vižòov – Nowe Siodlo.
•12. 7. – Královéhradecký kraj – jednání zástupcù mìst a obcí
na trati do Otovic (Mezimìstí, Hynèice, Broumov, Otovice) u pana
hejtmana.
•MŠ Vižòov – kontrolní den na stavbì „Zateplení obvodového
pláštì“. V rámci stavby bude školka zateplena, stará okna se vymìní ze nová plastová, v prvním patøe budou zatepleny podhledy
a bude instalováno tepelné èerpadlo. Dále byla øešena lokální
vlhkost stìn budovy, oprava zateplené stìny a oprava kamenného
soklu. Po ukonèení stavebních prací se školka vymaluje.
•13. 7. – na SFŽP probíhá poslední kontrola pøed vydáním
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vše jsme doložili již na pøelomu
kvìtna a èervna. Nyní jsme byli požádání o doložení ještì jednoho
prohlášení k výbìrovému øízení. Rozhodnutí, pokud nebudeme vyzváni k dalšímu dokládání materiálù, by mìlo být vydáno do konce
èervence.
•Skládka Starostín – z dùvodu zpracování nového projektu pro
odnìtí ZPF, které bude øešit kraj, probìhla koordinaèní schùzka se
3
Mezimìstský zpravodaj
zpracovatelem dokumentace - Ateliér M, Velké Poøíèí. V rámci této
problematiky se dále øeší pøevod pozemkù Pozemkového fondu ÈR
na Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových a poté na
mìsto Mezimìstí. Pøestože je skládka uzavøena, vyrovnání majetkoprávních vztahù je v plném proudu.
•V rámci podpory projektu pøeshranièní spolupráce jednáno
ohlednì možností vybudovat v areálu koupalištì horolezeckou
stìnu.
•14. 7. jednání na Uni Credit Bank – stále ještì není opraven pøenos informací mezi ministerstvem a bankou (finance pro støedisko).
•Flošna Hradec Králové, Bazén Rychnov nad Knìžnou - s vedoucími areálù jednáno ohlednì správného fungování pøístrojù pro regulaci chloru, Ph a redoxu bazénové vody na koupališti. Probìhla
vzájemná výmìna zkušeností.
•15. 7. – odeslána žádost o dotaci do projektu Obec pøátelská
rodinì.
•Paní Drahomíra Velinská z Ruprechtic oslavila své 85. narozeniny. Ještì jednou pøejeme hodnì zdraví a rodinné pohody.
•MŠ Vižòov – se zástupcem spoleènosti ISOTEC jednáno o možnostech a opatøeních pro zamezení lokální vlhkosti ve stìnách.
•16. 7. - v tento den probìhly v Mezimìstí 3 svatby – 2 na úøadì,
1 v Ruprechticích. Nestává se èasto, že je možné vidìt jednu svatbu
odjíždìt a další pøijíždìt k úøadu.
Starostka, místostarosta
•ZM schvaluje provozování nákladní dopravy o hmotnosti jízdní
soupravy do 40 tun po silnici II/302 firmou Ludvík Hadinec, s. r. o.,
IÈ 188 50 181, Rohoznice, 507 71 Miletín.
•ZM schvaluje stanovení poètu zamìstnancù od 21.08.2011 dle
pøedložené pøílohy.
•ZM schvaluje uzavøení pracovního pomìru pro jednoho zamìstnance organizaèní složky Technické služby na dobu urèitou na
období 1. 7. 2011 – 30. 9. 2011.
•ZM schvaluje pøedložený návrh pro vytvoøení internetové TV Mezimìstí vèetnì vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení
výbìrového øízení na zpracovatele programové skladby.
•ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Obec pøátelská rodinì.
•ZM povìøuje tajemnici k uzavírání pracovních smluv na dobu
urèitou v rámci veøejnì prospìšných prací a k uzavírání Dohod o
provedení práce a Dohod o pracovní èinnosti.
AQALAND MEZIMÌSTÍ A BONUS
PRO MÍSTNÍ
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva mìsta Mezimìstí
konaného dne 22. 6. 2011
•ZM schvaluje pøedložený splátkový kalendáø na zaplacení dluhu
mezi mìstem a paní Hanou Repašovou.
•ZM schvaluje pøijetí dotací od Královéhradeckého kraje na Mezimìstské divadelní hry ve výši 15.000 Kè, od Ministerstva financí
na dostavbu zdravotního støediska ve výši 8.900.000 Kè, z FS a
SFŽP na mateøskou školku Vižòov ve výši 2.141.162 Kè a ze SZIF
na Modernizaci ZŠ Mezimìstí – výmìnu otopných tìles ve výši
229.622 Kè.
•ZM odložilo prodej pozemku p.è.1474/17 v k.ú.Vižòov, trvalý
travní porost.
•ZM neschvaluje prodej volného bytu 1+ 1 v è. p. 93 po paní
Kavanové.
•ZM schvaluje pøedložený návrh pro stanovení zpùsobu kompenzace nákladù spojených s vypracováním projektové dokumentace
pro vypouštìní odpadních vod.
•ZM schvaluje úpravu plochy pozemku p.è.187/3 v k.ú. Mezimìstí dle pøedloženého návrhu za nejnižší nabídkovou cenu.
•ZM bere na vìdomí závìreèný úèet DSO Broumovsko za rok
2010.
•ZM schvaluje pøevod èástky 190.000 Kè z RF MŠ Mezimìstí do
IF a èerpání finanèních prostøedkù na výmìnu oken z IF do výše
258.000 Kè.
•ZM schvaluje pøevod èástky 120.000 Kè z RF MŠ Vižòov do IF a
èerpání finanèních prostøedkù na spoluúèast mìsta spojených s akcí „Zateplení obvodového pláštì MŠ Vižòov“ do výše 426.000
Kè.
•ZM schvaluje èerpání finanèních prostøedkù z IF ZŠ Mezimìstí
na výdaje spojené s akcí Modernizace ZŠ Mezimìstí – výmìna
otopných tìles.
•ZM schvaluje èerpání finanèní prostøedkù z RF MŠ Vižòov za
úèelem malování do výše 50.000 Kè.
•ZM bere na vìdomí informaci o zahájení prací na MŠ Vížòov
k 7. 7. 2011.
•ZM schvaluje užívání znaku mìsta na propagaèních a ostatních
dùležitých materiálech základní školy i mateøských škol zøizovaných mìstem (pøíspìvkové organizace).
K prázdninám a dovoleným patøí volné dny plné slunce, které
nás nutí k tomu, abychom si vhodnì zvolili a naplánovali naše
volnoèasové aktivity. Nabízí se turistika, cyklistika, nìkdo jede na
tábor, jiný k moøi a øada z nás se v létì chodí prostì koupat. Pro
ty, kteøí volí umìlé koupalištì, nabízíme návštìvu našeho AQA
Landu v Mezimìstí. Areál nabízí pøíjemné prostøedí v bazénech i
mimo nì. K dispozici je sportovištì s umìlým povrchem, høištì na
plážový fotbálek, minigolf a pro nejmenší dìtský koutek. Pro ty, kteøí
se neobejdou bez internetu, je i WiFi pøipojení zdarma. Informovat
se o aktuálním stavu poèasí a obsazenosti mùžete na stránkách
www.koupaliste.mezimesti.cz, kde je k dispozici „online kamera“ a
informace o teplotì vody a vzduchu.
Místní obèané s trvalým pobytem v Mezimìstí mohou využít
speciální nabídku èi „bonus“, který spoèívá v 50 % slevì z bìžné
ceny na zakoupení sezónní permanentky. Dìti od 3 do 15 let
zaplatí zvýhodnìnou cenu ve výši 300 Kè a ostatní 500
Kè. Permanentka platí na celou koupací sezonu 2011 a umožòuje
tak neomezený poèet návštìv areálu. O využití této slevy se mùžete
informovat v pokladnì nebo na internetových stránkách areálu.
Pavel Heèko
Vydávání rybáøských lístkù
od 1. 7. 2011
Upozoròujeme obèany, že podle novely zákona o rybáøství
è. 104/2011 Sb. od 1. èervence 2011 vydávají rybáøské lístky
obecní úøady obcí s povìøeným obecním úøadem žadatelùm
podle jejich trvalého pobytu. Znamená to, že obèanùm Teplic
nad Metují, Adršpachu, Mezimìstí a Vernéøovic vydává rybáøské lístky od 1.èervence 2011 Mìstský úøad v Teplicích nad
Metují v kanceláøi matriky.
Tajemnice MìÚ
4
ZPRÁVY Z RADNICE / ZAJÍMAVOSTI
SVOZ SKLA, KOVÙ A PAPÍRU
V LOÒSKÉM ROCE
krásné kluky a pìt rozkošných holèièek - Alenu Vojtìchovou, Elišku
Kociánovou, Jakuba Hondla, Janu Doubicovou, Marka Hanuše,
Tadeáše Osobu, Terezu Harušákovou a Terezu Sloupenskou.
V návaznosti na pøedchozí analýzy separovaných odpadù zbý- Pøejeme rodièùm hodnì radosti pøi jejich výchovì a dìtem krásné
vá ještì pøedložit náklady a množství svozù jednotlivých kontejnerù a šastné dìtství.
za likvidaci papíru, kovových a sklenìných odpadù. Za uvedené
Ivana Vlèková - matrikáøka
komodity bylo v loòském roce uhrazeno celkem 82.884 Kè a provedeno celkem 165,5 svozù.
PAPÍR:
Celkové náklady svozu papíru:
57.776 Kè
Poèet kontejnerù:
8 ks
Poèet svozù kontejnerù celkem:
63 svozù
Nejvíce používané kontejnery:
- paneláky od è.p.92 až è.p. 110, peèovatelák - 26 svozù
- paneláky è.p.2-8 - 12 svozù
Nejménì používané kotejnery:
- ul. Školní - 2,5 svozu
- ul. Tovární - 1,5 svozu
KOVOVÉ OBALY:
Celkové náklady svozu papíru:
3.969 Kè
Poèet kontejnerù:
18 ks
Poèet svozù kontejnerù celkem:
15 svozù
Nejvíce používané kontejnery:
- paneláky od è.p.92 až è.p. 110, peèovatelák - 4,5 svozu
- ul. Školní - 2 svozy
Nejménì používané kotejnery:
- ul. Tovární - 0,5 svozu
„Univerzita tøetího vìku“ v Broumovì
- Vižòov BUS, Ruprechtice Bus
0,5 svozu
Univerzita Hradec Králové na základì dohody s obèanským
SKLO:
sdružením Agentura pro rozvoj Broumovska otevøe na podzim v
Celkové náklady svozu papíru:
21.139 Kè
Broumovì pro seniory regulérní Univerzitu tøetího vìku.
Poèet kontejnerù:
28 ks
První pøednáškový blok bude v akademickém roce 2011/12
Poèet svozù kontejnerù celkem:
87,5 svozù
probíhat od øíjna jednou mìsíènì na téma „Dìjiny èeské šlechty ve
Nejvíce používané kontejnery:
Východních Èechách“. V zimním i letním semestru se budou konat
- paneláky od è.p.92 až è.p. 110, peèovatelák -12 svozù
vždy ètyøi pøednášky. Pøednášet budou èlenové Historického ústavu
- cihláky è.p.122 a 123 - 5,5 svozu
Univerzity Hradec Králové, který má v odborných kruzích velmi
Nejménì používané kotejnery:
dobré jméno a pøednášející velké zkušenosti s popularizací historie,
- Slávie - 0,5 svozu
zejména prostøednictvím programù Univerzity 3. vìku.
- ul. Školní - 1,5 svozu
Pøednášky se tedy budou konat jednou mìsíènì v Kreslírnì v 1.
Zpracoval: Pavel Heèko poschodí klášterního gymnázia. K dispozici bude potøebná asis-
TØÍDÌNÍ ODPADÙ A ÚSPORA EMISÍ
V roce 2010 byla spoleèností EKO-KOM, a.s. zpracována studie
„Posouzení vlivu sbìru a recyklace využitelných komunálních odpadù vèetnì obalové složky na životní prostøedí“. Výsledky tohoto
výzkumu prokázaly enviromentální pøínos celého systému tøídìní a
recyklace odpadù v ÈR. V roce 2010 bylo díky recyklaci papíru,
plastù, skla, kovù a nápojových kartonù v rámci systému EKO-KOM
uspoøeno 23,3 GJ energie, která nemusela být vyrobena a
reprezentuje více než 1% spotøeby primárních energetických zdrojù ÈR. V pøípadì tolik diskutovaného globálního oteplování pøispìl
systém EKO-KOM ke snížení emisí o 0,96 mil. tun CO2 ekvivalentu, tedy necelé 1% celkových emisí skleníkových plynù.
Úspora, kterou mìsto Mezimìstí v roce 2010 dosáhlo èiní:
101,966 tun emise CO2 ekvivalentu a 2 434 085 MJ úspory
energie.
Obèané mìsta Mezimìstí tak vytøídili v roce 2010 celkem
93,780 tun separovaných odpadù a spoleènost EKO-KOM
a.s., poukázala na úèet mìsta èástku ve výši 272.267,50 Kè.
Zde je názornì vidìt, že se tøídìní odpadù vyplatí.
Pavel Heèko, Zdroj: EKO-KOM, a.s.
tence pro pohybovì handicapované studenty. Protože se jedná
o formu vysokoškolského studia pro seniory, mùže se pøednášek
zúèastnit každý, kdo pobírá dùchod a své støedoškolské vzdìlání
uzavøel maturitou. Výjimky je tøeba projednat s organizátory. Úèastnický poplatek ve výši 250,- Kè na semestr tøeba uhradit platbou z
úètu nebo složenkou, která bude zájemcùm zaslána po pøihlášení.
Vyžádat si další informace a pøihlásit se mùžete na adrese:
Agentura pro rozvoj Broumovska, Klášterní 1,
P.O. Box 81, 550 01 Broumov
tel.: 491 521 283 paní Jitka Nigrinová
e-mailem [email protected]
Za Agenturu pro rozvoj Broumovska, Jindøich Horkel
Dvojité vítìzství aneb Jedeme na
republiku!!!!!
V sobotu 25. èervna 2011 se na Mìstském stadionu v Trutnovì
konalo krajské kolo požárního sportu, a to za úèasti mezimìstského
družstva žen i mužù. Ženský tým, které tvoøily Lenka Bártová, Zuzana Nìmeèková, Andrea Osobová, Monika Žoèková a Adéla Škodová, doplnily posily z dalších sborù - Michaela Špaèková (SDH
Kvasiny), Michaela Vondrová (SDH Stolín), Aneta Nechanická,
Barbora Šubrtová (obì SDH Velichovky) a Martina Machaèová
Dne 25. 6. 2011 probìhlo v obøadní síni MìÚ Mezimìstí slav- (SDH Høibojedy). Družstvo mužù nastoupilo ve složení David Plachnostní vítání malých obèánkù do života. Paní starostka pøivítala tøi ta, Pavel Slovák, Roman Dušánek, Petr Škoda, TomᚠJelínek, Pavol
Vítání obèánkù
ZAJÍMAVOSTI / FÓRUM
Bárta, Jakub Vilhelm, Jaroslav Škoda, Ludìk Krögler a Radovan
Bludský (SDH Velichovky). Celkem se soutìže zúèastnilo sedm ženských a devìt mužských družstev.
Po slavnostním úvodním nástupu se rozbìhla disciplína jednotlivcù - bìh na 100 m s pøekážkami, kde obì družstva pøedvedla suverénní výkony v šesti nejlepších zapoèítávaných èasech a v jejich
souètu oba naše týmy obsadily první pøíèku. Dvì èlenky ženského
družstva si odvezly zlatou a støíbrnou medaili za nejlepší bìh na
100 m s pøekážkami a ani muži nebyli pozadu, když vybojovali
støíbrnou a bronzovou medaili. Následovala druhá disciplína, a to
štafeta 4 x 100 m s pøekážkami, kterou zahájila mužská kategorie.
Mezimìstští vytvoøili osobní rekord v této disciplínì, když se stopky
zastavily na èase 59,80s. Žádné další družstvo jejich krásný èas
nepøekonalo a oni se opìt stali vítìzi této disciplíny. Ženy také
pøedvedly svùj nejlepší výkon a v èase 65,50s napodobily družstvo
mužù svým jednoznaèným vítìzstvím. Tøetí a závìreènou disciplínou
byl požární útok, který patøí k nejvìtším slabinám našich družstev a
bohužel vždy je disciplínou rozhodující. Obì družstva nastoupila
k útoku zodpovìdnì a šla tzv. „na jistotu“, protože mìla bodový
náskok z pøedešlých disciplín. Nakonec muži i ženy zazáøili svými
nejlepšími èasy v útoku – muži 25,83s a ženy 29,36s, a stali se
tak mistry i v této disciplínì. Naprosto suverénnì tak vyhráli celou
krajskou soutìž. Spoleènì s družstvy pøijel do Trutnova i autobus
fanouškù, kteøí s sebou pøivezli bubny i velmi silné hlasivky. V jejich
tváøích byla obrovská radost, a oslavy tak mohly zaèít.
Jako vítìzové budou obì mezimìstská družstva reprezentovat
Mezimìstí i Královéhradecký kraj 19. až 21. srpna na Mistrovství
Èeské republiky v požárním sportu v Ostravì, a proto jim DRŽTE
PALCE.
Adéla Škodová
5
pouze obyèejným zubním kartáèkem a pastou.
Centrum ústní hygieny pro seniory zaštiovala znaèka Corega,
stejnì jako nyní projekt Corega Hlídka. Znaèka prostøedkù péèe o
zubní náhrady Corega patøí do portfolia spoleènosti GlaxoSmithKline.
Zásah letecké zdravotní služby v Mezimìstí
12. 7. 2011 po 9 hodinì dopoledne se udìlalo špatnì obèanu
Mezimìstí zrovna pøed lékárnou a zkolaboval. Vrtulník letecké záchranné služby pøiletìl a mistrovsky pøistál do dvora mezi panelové
domy. Ještì že døíve prašné høištì se zelenalo travou, takže byty
byly uchránìny od hustého mraku prachu, který takový vrtulník
vždy zvíøí. Bylo to však nejbližší a jedinì možné místo pøistání
k místu nehody. Pacienta transportoval do fakultní nemocnice a my
nemùžeme dìlat nic jiného, než mu držet palce, aby to dopadlo
dobøe.
Poraïte se s Corega Hlídkou, jak se správnì
starat o zubní náhrady!
Praha, 22. èervence 2011 – V uplynulých
dvou letech v rámci osvìtového projektu Corega Senioøi jezdil po Èeské republice speciálnì upravený kamion – Centrum ústní hygieny pro seniory, který
sloužil jako bezplatné poradenské a edukaèní centrum pro nositele
zubních náhrad. „Na základì zkušeností z Centra jsme se rozhodli
projekt rozšíøit a vyrazit do malých mìst a obcí pøímo za nositeli
zubních náhrad, kteøí èasto nemají pøístup k informacím o vhodné
péèi o umìlý chrup,“ vysvìtluje Dana Majdáková, koordinátorka
projektu. Corega Hlídka tak pøijede do Mezimìstí na
námìstí (u køížení ulice 5. kvìtna) ve ètvrtek 11. srpna
2011 odpoledne a mezi 12. a 14. hodinou bude zdarma
radit lidem, kteøí nosí zubní protézu, jak se o ni správnì
starat. Každý pøíchozí dostane malý dárek.
Posádku Corega Hlídky tvoøí dentální hygienistka a speciálnì
vyškolená hosteska, které budou všem pøítomným odpovídat na
dotazy týkající se zubních náhrad. Na modelech také názornì
pøedvedou, jak a jakými prostøedky o nì správnì peèovat a proè
a jak špatnì sedící protézy fixovat. Všechny služby budou poskytovány bezplatnì. Každý èlovìk, který se pøijde s Corega Hlídkou
poradit, obdrží jako dárek vzorek výrobkù péèe o zubní náhrady
na vyzkoušení.
Z malých mìst a obcí žije nejvíce seniorù v tìch od 2 do 5 tisíc
obyvatel*, proto pøijede Corega hlídka i do vaší obce, aby se
ještì více pøiblížila lidem, kteøí èasto nemají dostateèné informace
o zubních náhradách a hlavnì o tom, jak se o nì správnì starat.
Z dosavadních tøíletých prùzkumù Centra ústní hygieny pro seniory
vyplývá, že tøetina nositelù snímatelných náhrad nepoužívá žádné
speciální prostøedky péèe o nì a témìø deset procent návštìvníkù
kamionu nebylo déle než dva roky u zubaøe. Podle odborníkù
Centra je však tøeba dodržovat stejnou periodicitu návštìv jako
s vlastním chrupem, snímatelné náhrady napøíklad také nestaèí èistit
Tato událost však navozuje další úvahy a ukazuje na problémy
souèasné doby. Nemocnice se stále vzdalují od svých pacientù, a
tak význam takových zásahu asi bude stoupat a bude jich potøeba
èasem více. Ale mám dojem, že na to moc nemyslíme. Pokud se
pamatuji dobøe, tak v mé pamìti je zatím pìt takových pøistání v
Mezimìstí. Dvì byly pøímo na námìstí na rušné silnici. Nevýhodou
bylo, že asfaltový povrch je pokrytý vrstvou prachu a jemné šotoliny a vrtulník zvedl hustý mrak do výše pátých pater. Kdo mìl zrovna otevøené okno.....! Ovšem výhoda tehdy byla, že policie sloužila
v Mezimìstí. Pohotovì uzavøela silnièní provoz v místì pøistání.
Nyní vrtulník pøistál na uzavøeném dvoøe, což svìdèí o mistrovství
pilota, ale je to možné asi jen za ideálního poèasí, jež zrovna naštìstí bylo.
Proto si myslím, že projekt nového zdravotního støediska v Mezimìstí by se mìl doplnit o pøistávací plochu, aspoò takovou, jakou
má nemocnice v Broumovì. Protože taková plocha mùže být doplnìna orientaèními svìtly pro pøistání v noci. Nyní žádný vrtulník
v noci nikdy nepøiletí. A pacient má smùlu.
Antonín Kohl, foto Pavel Kohl
6
FÓRUM / ZDRAVOTNICTVÍ
Na køižovatce zase rachotily plechy, neb
jedno z aut nevìdìlo, že pøednost nemá!
Mezimìstí køižovatka u prodejny potravin Kateøiny Šlechtové,
nedìle 17. èervence. Pro dvì posádky zúèastnìných aut to nebyla
šastná nedìle. Naštìstí to odnesly hlavnì plechy a pak penìženky. Ale i to je starostí nad hlavu, a pokud by se právì v nejbližších
dnech chystali úèastníci na dovolenou – hrùza pomyslet. Opatrnosti proto nikdy nezbývá. Nìkdy se však chybièka vloudí a už to je.
Svìtlejší automobil z Polska jel jako druhý ze dvou spolujedoucích
polských aut od Starostína a obì auta zatáèela na uvedené køižovatce k závorám. Možná chtìli jet na koupalištì, ale to není dùležité. Zleva jejich jízdy od závor a po hlavní silnici jelo tmavší èeské
vozidlo. První z polských aut staèilo ještì pøed ním zatoèit doleva,
druhé to již nestihlo a nabouralo do nìj pøes to, že mu mìlo dát
pøednost v jízdì. Že by byly èeské pøedpisy v tomto ohledu jiné než
polské, se nedá pøedpokládat. A tak nezbývá než dávat ještì více
BACHA!
Antonín Kohl, foto Pavel Kohl
rodinka na teplém asfaltu
uprostøed silnice a vyhøívala
se. Objet se nedalo, musel jsem
zastavit. Jenže labutím jsem
oèividnì nevadil a høály se dál.
Troubení nepomáhalo. Túrování
motoru také ne. V té nìmé tváøi
se zraèil naprostý klid a pohoda. Jenže já mìl nìjaké povinnosti, a tak jsem zaèal opatrnì
na labutì najíždìt, abych je
donutil uhnout. Starý labuák
vstal, rozbìhl se na auto a zaèal zobákem tak silnì klofat do dveøí,
až jsem myslel, že se dovnitø proklová. Byly to neuvìøitelnì silné
rány. Rozhodnì bych je nechtìl držet pøímo na tìlo. Ostatní labutì
zatím uvolnily cestu, a tak jsem projel, ale ještì snad 50 metrù pronásledován oním labuákem. Ale vše odpuštìno a sám se také tìším
z toho, že se labutím v Mezimìstí líbí.
Antonín Kohl, foto Petr Kohl
Naše labutì
V Mezimìstí na starém koupališti již po mnoho let hnízdí labutì.
Jsou to nádherní ptáci se známou vìrností páru. Pravidelnì zde
vyvádìjí své mladé na rybníce – starém koupališti. Se siluetou
mezimìstského zámeèku v pozadí vytváøejí svojí pøítomností pohodový obraz, na který lze pøi procházce se zalíbením dlouho hledìt.
Èasto vidím i fotoaparáty, které pomohou ony chvíle uchovat. Jen
se divím, že jsem ještì nezahlédl pana malíøe se stojanem a paletou v ruce, jak se chystá onu pohodovou atmosféru zachytit. Když
v minulosti nastala pauza a labutì se nìkolik let z nìjakého dùvodu
neukázaly, bylo u rybníka snad i smutno. Nyní, jak se zdá, je vše
v poøádku a labutí pár opìt vyvedl své mladé. A jak se vzornì stará.
Když se vydají na procházku po silnici na hrázi a kolem jezdí auta,
dávají staøí pozor na mladé a brání je. Mám vlastní pøíhodu. Pøed
mnoha lety, když jsem ještì nebyl dùchodce, jsem jel služebním autem. Když jsem pøijel po silnici po hrázi k rybníku, ležela celá labutí
STOMATOLOGICKÁ SLUŽBA - srpen
6.-7.8.
13.-14.8.
20.-21.8.
27.-28.8.
3.-4.9.
OD 9.00 DO 11.00 HODIN
MUDr.Kopecký,17.listopadu 387,Police n.M.
602 304 594
MUDr.Kapitánová, ZS Mezimìstí
491 582 381
MUDr.Práza, ZS Machov
491 547 139
MUDr.Rùžièka ml., poliklinika Broumov
603 479 132
MUDr.Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
491 524 334
ŠKOLSTVÍ
Zprávièky z MŠ Vižòov
V kvìtnu naše dìti ze tøídy Sluníèek potìšily mezimìstské
dùchodce svým pásmem her, øíkanek a písnièek. Pøedaly všem
dáreèky, co si pro nì pøipravily, a za vše sklidily od seniorù dlouhý
potlesk.
Výtvarné práce našich dìtí mohli zhlédnout návštìvníci klášterní zahrady v Broumovì na výstavì nazvané „Výstava výtvarných
prací dìtí z Broumovska“, kterou poøádala Agentura pro rozvoj
Broumovska.
Další zdaøilé výtvarné práce byly zaslány se souhlasem rodièù na
charitativní projekt na podporu nadací pro dìti s názvem „ Dìti pro
dìti“.
Honza z Popletova nás navštívil se svým kabaretem, pøi kterém si dìti užily velkou legraci. Máme pusu k poslouchání? Uši na
vidìní? A další popletené otázky, pohádka „O veliké øepì“, kterou
si dìti zahrály, odmìny a hodina s Honzou utekla jako voda.
Posezení s maminkami k jejich svátku bylo motivováno jarem. Nejstarší dìti pøipravily kulisy rozkvetlých stromù, malovaly na
plátno maminky, kytièky a to vše na výzdobu tøídy na besídku. Spoleènou øíkankou pøivítaly všechny pøítomné a pak již následovalo
pásmo øíkanek, písnièek a taneèkù. Velké dìti se na chvilku zmìnily
na „kuchtíky“ a spoleèné tancování zakonèilo vystoupení šikovných
dìtièek. Pøedáním kytièky a dáreèku, dìti podìkovaly maminkám
za jejich péèi a lásku.
„Hrajeme si s Anièkou“ Poslední èást výukového programu
Sdružení pro ekologickou výchovu a etiku Severka dìti opìt zaujala a pouèila. S Anièkou jsme se rozlouèili a tìšíme se na další spolupráci. Dìkujeme lektorce Martinì za pøíjemnì a úèelnì strávené
chvíle.
30. kvìtna všechny dìti odjely vlakem do Broumova. Tìšily se
na setkání s hasièi a na jejich techniku. Pøivítal nás pan Bc. Plachta
a pan Klögler, který se dìtem vìnoval. Vše odbornì a pøimìøenì
k vìku dìtí vysvìtlil, ukázal a odpovídal na otázky. Co šlo, to si dìti
osahaly a vyzkoušely. Výlet splnil svùj cíl – dojmy dìti motivovaly
k následným hrám, kresbám a vyprávìní o všem, co zažily.
Od rána si dìti vystøihovaly a zdobily korunky do Království šikovných dìtièek.
Byl 1. èerven - svátek všech dìtí. V šikovném království
èekaly na dìti závody, napø. navlékání tìstovin, papírová bitva,
pøecházení po papírech atd. Tanèilo se pøi oblíbených písnièkách,
a protože jsme všichni rychlí a šikovní, rozdávaly se medaile a odmìny.
Výlet do Ratiboøic byl pro dìti vybrán v týdnu „Oživlých
postav“ z knihy Babièka Boženy Nìmcové. Dìti si pøedem s p.
uèitelkami povídaly o tom, co je v Ratiboøicích èeká. Seznámily se
s postavami, které uvidí. A tak na otázky pøi prohlídce mlýna, Starého bìlidla, u paní knìžny umìly dìti oživlým postavám správnì
odpovídat. S krajánkem si zazpívaly, ve mlýnì zametaly a u babièky si poslechly pohádku. Dìti si odnášely krásný zážitek a hned
v autobuse si plánovaly další výlet do Ratiboøic se školkou.
Mezinárodní pøehlídka tvoøivosti dìtí pøedškolního vìku
v Mirošovì. V naplnìné sportovní hale pøedvedlo našich tøináct
dìtí pøipravené taneèky „Nᚠveselý vláèek a Smíškové“. Svým
vystoupením potvrdily smysl pro rytmus, svou hravost a šikovnost.
Velký potlesk a podìkování potìšilo a dodalo chu do další práce.
Ještì jednou dìkujeme rodièùm za jejich ochotu odvést dìti na vystoupení.
Na ukonèení školního roku v MŠ tradiènì patøí spaní ve školce a louèení se svými kamarády, pøedškoláky. Celý týden se ve
tøídì Sluníèek vyrábìla rùzná strašidýlka, dìti z nich mìly radost
a vymýšlely je tak, aby žádné nebylo stejné. Ve ètvrtek dvacet
velkých dìtí neodjelo domù a užívalo si Strašidlácké odpoledne
se závody, výrobou obøí tužky, obøího lízátka, medvídka v peøince.
7
Strašidlácká veèeøe (opékané párky s hasièem p.Suchomelem)
moc chutnala. Škoda, že byl velký vítr a pocuchal nám výzdobu
na zahradì. Louèení s kamarády dìti zapily dìtským šampánìm,
pochutnávaly si na dobrùtkách od rodièù a èekaly na stezku odvahy. Trochu obav i strachu bylo, ale nakonec ji zdolaly všechny dìti.
Noc byla klidná, nikdo domù nechtìl. Vzbudilo nás až sluníèko,
které nakukovalo pøes žaluzie. Druhý den se rozdávaly diplomy a
odmìny za spaní. Louèili jsme se se školáky, kteøí dostali na památku diplomy a dárky – trièka se jmény svých kamarádù. Tøináct dìtí
v MŠ konèí docházku, všem pøejeme hodnì radosti v dalším životì
a také hodnì školních úspìchù.
Z.Chrásková
Den otevøených dveøí
Øeditelství základní školy v Mezimìstí zve všechny bývalé uèitele, žáky, spolupracovníky, rodièe a další pøíznivce školy na den
otevøených dveøí, který se koná dne 1. øíjna 2011 pøi pøíležitosti 75
let otevøení národní školy v Mezimìstí v budovì ZŠ Mezimìstí. Bližší informace na www.skola.mezimesti.cz . Pro organizování setkání
absolventù starších roèníkù je k dispozici divadelní sál na nádraží.
V pøípadì dotazù ohlednì oslav je možné se obrátit na vedení školy [email protected] nebo telefon 491 582 365.
Zdenìk Mück, øeditel školy
Mezimìstský zpravodaj
vydává mìsto Mezimìstí
redakce, grafická úprava: D. Šárka,
Tel.: 777 209 535
[email protected]
vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vždy 17. každého mìsíce,
náklad 800 výtiskù, registraèní èíslo MK ÈR E 11973
w w w. m e z i m e s t i . c z
8
MÌSTSKÁ KNIHOVNA / INZERCE
Èervencové novinky
Mìstské knihovny v Mezimìstí
Jamesová Syrie: Dracula, má láska
Uznávaná spisovatelka historických románù se chopila literární klasiky Brama Stokera Dracula a bravurním zpùsobem ji pøevyprávìla
oèima ženy.
Doetsch Richard: Zlodìj temnoty
Støet dobra a zla nás zavede do londýnského podsvìtí, amsterodamských kanálù, starovìkých palácù v Istambulu, do New Yorku i
na vrcholky indických hor.
Larsson Christina: Pátá kniha Mojžíšova
Detektivka.
Hylandová M. J.: Co se stalo
Portrét obyèejného mladíka, pro kterého je každodenní život o stupeò složitìjší než pro vìtšinu ostatních, a který tak dokáže v ètenáøi
souèasnì vzbudit jemnì odstínìné sympatie, soucit, nepochopení
i odpor.
Silva Daniel: Rembrandtovo poselství
Špionážní román.
Knitlová Jana: Pátý list ètyølístku
Detektivní pøíbìh o tom, že minulost nás vždycky dostihne.
Óe Kenzaburó: Seventeen, Sexuální bytosti
Dvì provokativní novely japonského autora.
McDermidová Val: Bludištì temnoty
Brutální vražda na univerzitì v Oxfordu!
Saalih Mariyah: Safira
Deník harémové otrokynì.
O´Hagan Andrew: Život a názory Mafa, psa, a jeho
pøítelkynì Marilyn Monroe
Hravý satirický román, jehož vypravìèem je maltézský psík.
Small Beatrice: Vášnivé radosti
Román pro ženy.
Skaèáni Miroslav, Svátek Dan: Hodinu nevíš
Pøíbìh nemocnièního vraha. Kniha k filmu, který reaguje na nedávný skuteèný pøípad nemocnièních vražd, dramaticky líèí ne tak
docela fiktivní pøíbìh èlovìka, který ve skuteènosti dostal oznaèení
„heparinový vrah“.
Pøipravované sportovní akce
Mìsto Mezimìstí, TJ Loko Mezimìstí a ZŠ Mezimìstí opìt pøipravují na záøí sportovní dny, v jejichž rámci probìhnou atletické závody školy, turnaj v minikopané, turnaj ve
stolním tenisu, zápas fotbalových Old boys a bìh
Mezimìstím pro všechny vìkové kategorie s hlavním závodem na 10 km. Více informací najdete v pøíštím Zpravodaji, na
plakátech a na www.mezimesti.cz.
Martin Slavík
Nabízíme do pronájmu
PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Restaurace, gril - bar,
zahrádka, ubytování
vèetnì kompletního vybavení.
K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.
KONTAKT: 737 261 680-681
Knihy pro mládež
Reece Gordon: Myši
Thriller pro dívky.
Blytonová Enid: Tajemné údolí
Detektivní pøíbìh s hrdiny Filipem, Dinou, Jackem a Luckou.
Šmoulové na plovárnì
Komiks.
Šmoulí polévka, Šmoulí olympiáda
Pro dìti od 4 let.
Smith L. J.: Upíøí deníky
Zbývající díly Upíøích deníkù.
Pospíšilová Zuzana: Jak se stal kozel zahradníkem
Ètení pro prvòáèky.
����
����������������
���������
���������
����������������� ������������������������
����������������� �����������������������������������
����������������� �����������������������
����������������������������������������������
Knihy nauèné
podlahycvikyr-inz_A6BZ.indd
Šovíèek Jan: Afrikou od severu k jihu
Expedice Vector IV – Transafrikeena, z Prahy do Nairobi.
Cestopis.
Messner Reinhold: Na vrcholu
Dìjiny ženského horolezectví.
Hagertyová Taylor: Èarujeme s papírem
Soudobé vystøihovánky mají styl a nevšední kouzlo.
Výpùjèní doba:
pondìlí, úterý a ètvrtek od 9 do 11 a od13 do 17 hodin
sobota od 7 do 9 hodin
1
SEKÁNÍ
ZAHRAD
A TRAVNATÝCH
PLOCH
Tel.: 607 678 311
8.6.11 7:18
SPORT
9
TURNAJ STOLNÍHO TENISU
MEZIMÌSTSKÉ SPORTOVNÍ HRY
10. záøí 2011
Èasový plán:
Prezentace:
Kategorie:
dvouhra mužù - neregistrovaní
dvouhra mužù - registrovaní
dvouhra žen
ètyøhra - bez kategorií, poøadatel si vyhrazuje právo v
pøípadì èasové tísnì tuto soutìž zrušit
Hrací systém:
dvouhra muži
1. stupeò skupinový, 2. stupeò – vyluèovací K.O.
ètyøhra – vyluèovací K.O.
( systém mùže být dodateènì upraven podle poètu úèastníkù )
Pøihlášky:
Startovné:
dvouhra 100,- Kè
ètyøhra (pár) 100,- Kè
e
www.lokomezimesti.cz
„Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis“
Mikroprojekt „ Pod jednou støechou – sousedská setkávání 2011“ Èíslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/11.02266
���������������������������������������
����� � ����������
�������
������ �� �� ������������ �������������������������
������������������� � �����
������������� � �����
��� ������ � ��������
�
������ �� �� ������������ �������������������
������ � ����� ��������� � ������
���������������� � ������
�
������ ��� �� �������������������������
�����������
�
������ ��� �� �������� �������������������������
����������������
�
������ ��� �� �������� ������������������
������������������
�
������ �� �� �����������������������
�������������� � ������
����� ������� � ������
����������������� � �����������
�
������ ��� �� ����������������������������������
����������
�
������ ��� �� ���������������������������������������
���������� � �����������
��� ���� � ������
�
������ ��� �� ����� ��������� ������ �������� ��� �����
������������ � ������
�
������ �� �� ��������������������������������������
�����������������
�
��������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������������������������������������
���������������������������
�������������������������
�������������������
������������������
����������
�����������
����������
���������������������������
����������������������
�����������
����������������������������
������
��������
��������
�������� ����� ����� �������� ������ ����� ������ ������� � � ����� �� �� ��� ����� � ������� ������� ���������� ������� ������ ��������� ������� �������� �������
��������� ���������� ����� ��������� ����� ���������� ������� �������� ����� ���������� ��������� �������� ����� ����� ����� �������
����������� ������� ������� � ������� ���������� ����� ������� �� ������� ������� ������� ��� ������
����������������������

Podobné dokumenty

ústecký kraj ústecký kraj ústecký kraj ústecký kraj

ústecký kraj ústecký kraj ústecký kraj ústecký kraj Libouchec se nachází v údolí Jílovského potoka, který oddìluje Èeské støedohoøí od Labských pískovcù. Více jak 1 800 obyvatel obce žije na katastrálním území výmìry 2 802 ha, které je tvoøeno èástm...

Více

ke stažení zde - 3. broumovské diskuse

ke stažení zde - 3. broumovské diskuse a nedùvěru rozvíjet. Dnes vichni vidíme, e se Agentura stala nedílnou součástí kulturního a společenského ivota města. A také je moné bez obav hodnotit, e pøispěla k výraznému vzestupu kulturn...

Více

Zpravodaj číslo 2/2009

Zpravodaj číslo 2/2009 v˘‰i 6000 Kã nás uãinila jedním z nejúspû‰nûj‰ích prodejcÛ této krásné akce. Dlouho jsme pfiipravovali dal‰í,v pofiadí jiÏ druh˘ „ZáÏitkov˘ víkend“ v Praze. Ve spolupráci s nadaãním projektem Srdce n...

Více

zpravodaj

zpravodaj okolních obcí, sponzoøi a další. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu letošního festivalu. Zejména dìkuji OS SPOKOS, FC Strání, SDH Strání, souboru Javori...

Více

Broumovský zpravodaj

Broumovský zpravodaj RM vyzývá pana Jana Školníka MBA, jednatele firmy APRB servisní s.r.o., k pøedložení kopií k žádosti projektu „Sportcentrum Pivovar Broumov“, vèetnì výzvy k doplnìní ze strany poskytovatele dotace....

Více