Biologie živočichů - Gymnázium, Lipník nad Bečvou

Transkript

Biologie živočichů - Gymnázium, Lipník nad Bečvou
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_01
Název DUM
Protista – pracovní list
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
září 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Biologie Protist
Ročník
sexta
Anotace
Pracovní list umožňuje žákům zábavnou formou zopakovat odborné termíny, které se týkají protist, jejich systematického třídění, chorob, které způsobují.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák přiřadí k symptomům chorob způsobených prvoky
jejich původce, popíše organely některých zástupců.
Roztřídí jednotlivé druhy do kmenů. Na základě textu o
hlenkách objasní jejich princip shlukování do plasmodií
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Protista, bičíkovci, kořenonožci, hlenky, výtrusovci, nálevníci, paprskovci, výtrusovci, krásnoočka, spavá nemoc, malárie, toxoplazmóza, trichomoniáza
Druh učebního materiálu
Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Po vyučovací hodině, kdy byly probrány protista teoreticky, obdrží každý žák pracovní list, který vyplní
Pracovní list obsahuje i řešení pro učitele.
Zdroje informací
[1] JELÍNEK J., ZICHÁČEK V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
[2] Wikipedia.org. Malárie [online]. [cit.2012-09-25]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1rie>.
[3] GREGOROVÁ, D. Osel: Hlenky a jejich důmyslná strategie přežití [online]. [cit. 201209-25]. Dostupný z WWW: <http://www.osel.cz/index.php?clanek=5148>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Honza XJ, Jukatan. Paramecium.svg [online]. [cit. 2012-09-25]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium.svg>.
Obrázek 2: Shazz. Euglena - schema.svg [online]. [cit. 2012-09-25]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euglena_-_schema.svg?uselang=cs>.
Seznam příloh
• Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_01_PRACOVNILIST
• Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_01_PRACOVNILIST_TISK
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie Živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_02
Název DUM
Houby (Porifera) – pracovní list
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
září 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Diblastica - Houby
Ročník
sexta
Anotace
Pracovní list umožňuje žákům zábavnou formou zopakovat odborné termíny, které se týkají stavby těla hub,
jejich rozmnožování a systematického třídění.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák přiřadí k popisům odborné termíny, naopak jiné odborné termíny vyjádří vlastními slovy. Pojmenuje a objasní funkci buněk ektodermu i entodermu hub (Porifera)
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Houby, porifera, diblastica, ektoderm, entoderm, choanocyty, amoebocyty, porocyty, spongin,
Druh učebního materiálu
Pracovní list
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Po vyučovací hodině, kdy byly probrány houby teoreticky, obdrží každý žák pracovní list, na kterém má
k definicím doplnit odborné termíny, které se týkají hub.
Tyto termíny pak vyhledá v osmisměrce. Písmeno „ch“
je v jednom políčku. Po vyškrtání všech termínů zbude
v osmisměrce 12 písmen, která představují tajenku. Žák
zapíše toto slovo a vysvětlí jeho význam.
Pracovní list obsahuje i řešení pro učitele.
Zdroje informací:
[1] JELÍNEK J., ZICHÁČEK V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
Seznam příloh
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_02_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_03
Název DUM
Ploštěnci – ploštěnky a motolice
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
září 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Ploštěnci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s kmenem ploštěnci.
Vysvětluje jejich zařazení mezi schizocoelní triblastica.
Uvádí systematické členění na tři třídy a dále se věnuje
pouze dvěma z nich – ploštěnkám a motolicím. Nabyté
vědomosti si žáci vyzkouší v přiloženém testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák popíše důležité orgánové soustavy ploštěnky a
motolice. Pojmenuje další zástupce z obou tříd. Uvede
vztah mezi parazitickým způsobem života a tělesnou
stavbou. Na základě přiloženého grafu zdůvodní zvýšený
výskyt motoličnatosti skotu v letech 1997–1999 (dá do
souvislosti znalosti z geografie a historie)
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Triblastica, schizocoel, ploštěnci, ploštěnky, motolice,
protonefridie, plaménkové buňky, gastrovaskulární
soustava, hermafrodit, bahnatka malá, motolice jaterní,
krevnička močová, ploštěnka potoční, ploštěnka mléčná
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědá tlačítka vpravo dole, otazník, modré
obdélníčky motolice a ploštěnky na snímku číslo 3). Po
zhlédnutí prezentace žáci vyplní test nabytých znalostí a
zjistí tak, zda si zapamatovali základní informace.
Zdroje informací
1. JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
ZMUDA, K., CHROUST, K. Vetveb: Motoličnatost skotu v okrese Frýdek-Místek
[online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný z WWW:
<http://www.vetweb.cz/Motolicnatost-skotu-v-okrese-FrydekMistek__s1494x49630.html >.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Esv - Eduard Solà Girardia_and_Dugesia.jpg [online]. [cit. 2013-09-02].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girardia_and_Dugesia.jpg>.
Obrázek 2: Adam Cuerden Fasciola_hepatica2.jpg [online]. [cit. 2013-09-02]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg>.
Obrázek 3: volné dílo Taeniasis_il.htm [online]. [cit. 2013-09-02] dostupné z WWW:
<http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/Taeniasis_il.htm>.
Obrázek 4: Esv - Eduard Solà Dendrocoelum_lacteum.jpg [online]. [cit. 2013-09-02].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocoelum_lacteum.jpg>.
Obrázek 5: Anilocra. Flamecell.jpg [online]. [cit. 20123-09-02]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flamecell.jpg>.
Obrázek 6: Jaranda. Flock_of_sheep.jpg [online]. [cit. 2013-09-02]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flock_of_sheep.jpg >.
Obrázek 7: Fasciola_LifeCycle.gif [online]. [cit. 2013-09-02]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW: <http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/AF/Fascioliasis/Fasciola_LifeCycle.gif>.
Obrázek 8: Francisco Welter Schultes, modified by Michal Maňas . Galba_truncatula.jpg
[online]. [cit. 2013-09-02]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galba_truncatula.jpg>.
Obrázek 9: Flukeman. F._hepatica_adults_in_bile_duct.j pg [online]. [cit.2013-09-02].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F._hepatica_adults_in_bile_duct.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 10: vlastní tvorba – graf zpracován v programu Excel podle informací uvedených
v [2]
Obrázek 11: Williams, D.,. Schistosoma 20041-300.jpg [online]. [cit. 2013-09-02].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schistosoma_20041-300.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_03_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_03_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_04
Název DUM
Ploštěnci II. – tasemnice
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Ploštěnci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s třídou kmene ploštěnci tasemnice. Vysvětluje jejich způsob života - endoparazita
a popisuje jejich životní cyklus. Uvádí tři zástupce této
třídy včetně informací, jak je od sebe rozeznat. Nabyté
vědomosti si žáci vyzkouší v přiloženém testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák popíše důležité orgánové soustavy tasemnice.
Vysvětlí, které orgány nebo soustavy jsou redukovány
v důsledku parazitického způsobu života. Pojmenuje
všechny tři zástupce. Na základě poznatků o životním
cyklu tasemnice rozhodne, které činnosti jsou rizikové
z hlediska nákazy
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Triblastica, schizocoel, ploštěnci, tasemnice,
protonefridie, plaménkové buňky, gastrovaskulární
soustava, tasemnice bezbranná, tasemnice dlouhočlenná,
měchožil zhoubný, hostitel, mezihostitel
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědé tlačítka vpravo dole) Na snímcích 6 a 7
nabíhají text i obrázky postupně na kliknutí. Po zhlédnutí
prezentace žáci vyplní test nabytých znalostí a zjistí tak,
zda si zapamatovali základní informace.
Zdroje informací
1. JELÍNEK J., ZICHÁČEK V., Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Esv - Eduard Solà. Girardia_and_Dugesia.jpg [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW :
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girardia_and_Dugesia.jpg>.
Obrázek 2: Adam Cuerden. Fasciola_hepatica2.jpg [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg>.
Obrázek 3: Taenia saginata scolex.jpg [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_saginata_scolex.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: Taenia_saginata_adult_5260_lores.jpg [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taenia_saginata_adult_5260_lores.jpg>.
Obrázek 5: Center for Disease Control (CDC). Life_cycle.gif [online]. [cit. 2012-09-11]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_cycle.gif>
Obrázek 6: Hubert Ludwig. Vorderende_unbewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg [online]. [cit.2013-09-11].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorderende_unbewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg>.
Obrázek 7: Hubert Ludwig. Kopf_bewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg [online]. [cit.2013-09-11].
Dostupný pod licencí:Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopf_bewaffneter_Bandwurmdrawing.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 8: Hubert Ludwig. Finne_bewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg [online].[cit.2013-09-11].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finne_bewaffneter_Bandwurmdrawing.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 9: Roberto J. Galindo. Taenia_solium_scolex.JPG [online]. [cit. 2013-09-11].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_solium_scolex.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 10: Lucyin. Kisse_idatike_bedot_peumon_foete_drovous.JPG [online].[cit. 2013-09-11].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kisse_idatike_bedot_peumon_foete_drovous.JPG>.
Obrázek 11: Kweedado2 by CDC. Echinococcus_LifeCycle.gif[online].[cit. 2013-09-11].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinococcus_LifeCycle.gif>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_04_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_04_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_05
Název DUM
Hlísti a vířníci
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Hlísti
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s kmeny hlísti a vířníci.
Vysvětluje jejich zařazení mezi pseudocoelní triblastica.
Věnuje se stavbě jejich těla a zástupcům. U hlístic pojednává
zejména o parazitech a chorobách, které způsobují. Nabyté
vědomosti si žáci vyzkouší v přiloženém testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák popíše důležité orgánové soustavy hlístů. Pojmenuje
další zástupce třídy hlístice. Přiřadí k symptomům chorob
jejich původce. Objasní vztah mezi parazitickým způsobem
života a tělesnou stavbou. Zhodnotí možnosti prevence proti
některým chorobám
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Hlísti, hlístice, škrkavka dětská, roup dětský, svalovec
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
stočený, vlasovec mízní, vlasovec oční loa loa, askaridóza,
oxyurióza, elefantiáza, loalóza, háďátko, vířník
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad
k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Při
spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka (hnědé
tlačítka vpravo dole, bílá šipka, obdélníčky hlísti a vířníci).
Pro využití všech možností prezentace je potřeba počítač
s internetem. Po zhlédnutí prezentace žáci vyplní test
nabytých znalostí a zjistí tak, zda si zapamatovali základní
informace.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2. SYCHRA, O. Zoologie.frasma: Zoologie pro veterinární mediky – Hlístice [online]. [cit. 2013-09-14].
Dostupný z WWW:
<http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200209%20hlistice/hl%C3%ADstice%20web.html>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Bob Goldstein. CrawlingCelegans.gif [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrawlingCelegans.gif>.
Obrázek 2: CDC-PHI. TrichinellaZysten.jpg [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TrichinellaZysten.jpg>.
Obrázek 3: VOJTĚCHOVÁ, I. Systém a evoluce živočichů. In: MACHÁČEK, Tomáš a kol. Biomach, výpisky z
biologie [online]. [cit. 2013-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 na WWW:
<http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/system-a-evoluce-zivocichua>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: CDC-PHI. Ascaris_lumbricoides.jpeg [online]. [cit. 2012-09-14]. Dostupný pod licencí: Public Domain
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascaris_lumbricoides.jpeg>.
Obrázek 5: Delorieux for Johann Gottfried Bremser. Oxyuris_vermicularis.jpg [online]. [cit. 2013-09-14].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxyuris_vermicularis.jpg>.
Obrázek 6: Anilocra. Enterobius_LifeCycle.gif [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW:
< http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Enterobiasis/Enterobius_LifeCycle.gif>.
Obrázek 7: Dr. Steven A. Williams. Elephantiasis.png.[online]. [cit. 2013-09-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephantiasis.png?uselang=cs>.
Obrázek 8: Bundesarchiv, Bild 105-DOA0229 / Walther Dobbertin / CC-BY-SA Einheimischer_mit_Elefantiasis.jpg
[online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí:Creative Commons 3.0 Německo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_105-DOA0229,_DeutschOstafrika,_Einheimischer_mit_Elefantiasis.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 9: Nathan Reading.
Adult_female_Loa_loa_filarial_worm__Extracted_from_a_patient%27s_conjunctiva_in_the_left_eye.jp
g [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.0 Generic z WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_female_Loa_loa_filarial_worm__Extracted_from_a_patient%27s_conjunctiva_in_the_left_eye.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 10: Obrázek 10: CDC-PHI. TrichinellaZysten.jpg[online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TrichinellaZysten.jpg>.
Obrázek 11: Vincent van Zeijst.
Movie_of_Rotifer,_feeding_%28probably_of_the_genus_Cephalodella%29.theora.ogv
[online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Movie_of_Rotifer,_feeding_%28probably_of_the_genus_Cephalodella%29.theora.ogv?uselang=cs>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_05_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_05_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_06
Název DUM
Měkkýši (Mollusca)
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Září 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Měkkýši
Ročník
sexta
Anotace
Pracovní list navazuje na hodiny teorie, kde se žáci
seznámili s kmenem měkkýši. Umožňuje žákům
zopakovat si systematické třídění měkkýšů, jejich vnější
i vnitřní stavbu, zajímavosti týkající se jednotlivých
zástupců.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák pojmenuje části těla hlemýždě i jeho orgánové
soustavy. K charakteristikám přiřadí zástupce. Doplní do
křížovky odborné termíny. Objasní vztah mezi dravým
způsobem života hlavonožců a jejich tělesnou stavbou.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Měkkýši, plži, mlži, hlavonožci, radula operculum,
metanefridie, hepatopankreas, osrdečník, coelom,
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
předožábří, zadožábří, plicnatí
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Po vyučovacích hodinách, kdy byli probráni měkkýši
teoreticky, obdrží každý žák pracovní list, který vyplní.
Pracovní list obsahuje i řešení pro učitele, to lze případně
pro kontrolu promítat přes projektor na plátno.
Zdroje informací
1. JELÍNEK J., ZICHÁČEK V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2. Redakce ČRo Leonardo. Český rozhlas: Krakatice, proč máš tak velké oči? [online]. [cit.
2013-09-18]. Dostupný z WWW: <http://m.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/1035308>.
Zdroje obrázků
1. Jürgen Schoner. Grapevinesnail_01.jpg [online]. [cit. 2013-09-17], upraven v
programu Malování. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution
ShareAlike 3.0, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grapevinesnail_01.jpg>.
2. Al2. Scheme_snail_anatomy-numbers.svg [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_snail_anatomy-numbers.svg>.
3. Al2, Dahl Jeff, Maňas Michal. Snail_diagram_cs.svg [online]. [cit. 2013-09-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snail_diagram_cs.svg>.
Přílohy:
• Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_06_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_07
Název DUM
Poznávání zást. kmenů - ploštěnci, hlísti a měkkýši
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Ploštěnci, hlísti, měkkýši
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace obsahuje dvacet jedna snímků zástupců
kmenů ploštěnci, hlísti a měkkýši. U každého snímku
žák vybírá jednu ze čtyř možností. Prezentace obsahuje i
správné řešení.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák podle obrázku pojmenuje významné zástupce kmenů
ploštěnci, hlísti a měkkýši
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Ploštěnci, hlísti, měkkýši
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, pro činnost všech prvků je
potřeba počítač připojený na internet a reproduktory
nebo sluchátka. Může posloužit pro hromadné opakování
v hodině, nebo pro domácí přípravu. Při spuštění
prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka (hnědé
tlačítka vpravo dole, bílá šipka, obrázek reproduktoru). U
každého snímku žák klikne na obrázek reproduktoru u
odpovědi, kterou vybral. Pokud je odpověď správná,
ozve se potlesk. Pokud je odpověď špatná, ozve se zvuk
telefonu. Na konci prezentace jsou správné odpovědi
shrnuty. V případě, že k počítači není připojen
reproduktor nebo sluchátka, můžou žáci psát odpovědi
na papír a na konci si je zkontrolovat.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK J., ZICHÁČEK V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: H. Krisp. Spitzschlammschnecke-lymnaea_stagnalis.jpg [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitzschlammschneckelymnaea_stagnalis.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 2: Rex. Water_snail_Rex_1.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_snail_Rex_1.jpg>.
Obrázek 3: Esv - Eduard Solà. Dendrocoelum_lacteum.jpg [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocoelum_lacteum.jpg >.
Obrázek 4: Adam Cuerden. Fasciola_hepatica2.jpg [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 5: Roberto J. Galindo. Taenia_solium_scolex.JPG [online]. [cit. 2013-09-11]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_solium_scolex.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 6: Hans Hillewaert. Sepia_officinalis_%28aquarium%29.jpg [online]. [cit. 2013-09-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sepia_officinalis_%28aquarium%29.jpg >.
Obrázek 7: Silvana Gericke . Posthornschnecke_01.JPG [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Posthornschnecke_01.JPG>.
Obrázek 8: Beckmannjan. Octopus_vulgaris2.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus_vulgaris2.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 9: Reaperman. Cepaea_hortensis_%28RpM%29.JPG [online]. [cit. 2013-09-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cepaea_hortensis_%28RpM%29.JPG>.
Obrázek 10: M.Violante . Haustellum_brandaris_000.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haustellum_brandaris_000.jpg>.
Obrázek 11 Boldie. Anodonta_cygnea1.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodonta_cygnea1.jpg>.
Obrázek 12: H- Zell. Helix_pomatia_002.JPG [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution ShareAlike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helix_pomatia_002.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 13: CDC-PHI. Ascaris_lumbricoides.jpeg [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascaris_lumbricoides.jpeg>.
Obrázek 14: Féron Benjami. Coques.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coques.jpg >.
Obrázek 15: CDC-PHI. TrichinellaZysten.jpg [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TrichinellaZysten.jpg>.
Obrázek 16: Williams, D. Schistosoma 20041-300.jpg [online]. [cit. 2013-10-14].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schistosoma_20041-300.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 17: Andreas Tille. Pecten_jacobaeus.jpg [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pecten_jacobaeus.jpg>.
Obrázek 18: Benutzer:Darkone. [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miesmuscheln_Mytilus_1.jpg>
Obrázek 19: Jan Johan ter Poorten; modified by Tom Meijer. [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike3.0 Generic na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solen_marginatus2.jpg
Obrázek 20: Ekko. [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na www:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arion_lusitanicus.jpg>
Obrázek 21: Teemu Mäki. [online]. [cit. 2013-09-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic na www:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Limax_cinereoniger.JPG>
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_07_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_08
Název DUM
Kroužkovci (Annelida)
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Kroužkovci
Ročník
sexta
Anotace
Pracovní list navazuje na hodiny teorie, kde se žáci
seznámili s kmenem kroužkovci. Pracovní list umožňuje
žákům si zábavnou formou zopakovat systematické
třídění kroužkovců, jejich vnější i vnitřní stavbu,
zajímavosti týkající se jednotlivých zástupců.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák pojmenuje části těla a orgánové soustavy žížaly
obecné. Žák přiřadí k popisům odborné termíny. Tyto
termíny vyhledá v osmisměrce.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Druh učebního materiálu
Pracovní list
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Po vyučovacích hodinách, kdy byly probrány kroužkovci
teoreticky, obdrží každý žák pracovní list, který vyplní.
Pracovní list obsahuje i řešení pro učitele, to lze případně
pro kontrolu promítat přes projektor na plátno.
Zdroje informací
1. JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2. Wikipedie.org. Máloštětinatci. [online]. [cit. 2013-09-23]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lo%C5%A1t%C4%9Btinatci>.
3. KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 3. upravené vydání Praha: SPN, 1985. 791 s.
ISBN 14-621-85.
4. Wikipedie.org. Afroditka plstnatá. [online]. [cit. 2013-09-23]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Afroditka_plstnat%C3%A1>.
Zdroje obrázků:
Obrázek č. 1 :
Reytan. Oligochaeta_anatomy_2.svg [online]. [cit. 2013-09-23]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Oligochaeta_anatomy_2.svg&page=1>.
Seznam příloh
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_08_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_09
Název DUM
Členovci – úvod a trojlaločnatci
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s kmenem členovci. Vysvětluje
jejich zařazení mezi coelomová triblastica a opakuje tyto
pojmy. Věnuje se charakteristice všech členovců, uvádí jejich
třídění na podkmeny. Dále se zabývá prvním podkmenem –
trojlaločnatci. Na konci prezentace je několik úkolů, pomocí
nichž si žáci zopakují nové pojmy.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák pozná členovce podle vnějšího vzhledu. Odliší živočichy
s homonomní a heteronomní segmentací. Rozliší čtyři
významné podkmeny členovců. Podle obrázků pozná
zástupce nejstaršího podkmenu - trilobity . Přiřadí
k symptomům chorob jejich původce.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Členovci, Arthropoda, nestejnocenné článkování,
heteronomní segmentace, článkované končetiny, vnější
kostra, svlékání, trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí,
vzdušnicovci, hlava, hruď, zadeček, trilobit, Joachim
Barrande
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad
k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Při
spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka (hnědé
tlačítka vpravo dole, modrá šipka, modrý otazník). Pro
využití všech možností prezentace je potřeba počítač
s internetem.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
Wikipedia.org. Coelom. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Coelom>.
3.
Wikipedia.org. Joachim Barrande. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Joachim_Barrande>.
Zdroje obrázků:
Obrázek 1: Hannes Grobe. Trilobit_hg.jpg [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_hg.jpg>.
Obrázek 2: Brocken Inaglory. Tarantula_IMG_9229g.JPG [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarantula_IMG_9229g.JPG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: MC900441902 [cit. 2013-11-03]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pavouk&ex=2#ai:MC900436682>.
Obrázek 4: Dr. Russell R. Hopcroft, Institute of Marine Science, University of Alaska Fairbanks. Euphausia gills.jpg
[online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euphausia_gills.jpg>.
Obrázek 5: John Henry Comstock. Flamecell.jpg [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_internal_anatomy-cs.svg>.
Obrázek 6: M. Readey. Generalized Insect Traceal System.jpg [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalized_Insect_Traceal_System.jpg>.
Obrázek 7: Piotr Jaworski. Robal.png. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.0
Generic na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Robal.png>.
Obrázek 8: Dozenist. Crab on Panamanian Beach 01.jpg. [online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crab_on_Panamanian_Beach_01.jpg>.
Obrázek 9: Benjamin Gimmel. Tagpfauenauge.jpg. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons 3.0 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tagpfauenauge.jpg>.
Obrázek 10: Jan Vilímek. Barrande.png. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný jako volné dílo z WWW :
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrande.png>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_09_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_09_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_10
Název DUM
Klepítkatci – úvod, anatomie
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s podkmenem klepítkatci
kmene členovci. Uvádí základní charakteristiku
klepítkatců, jejich třídění na třídy hrotnatci a pavoukovci.
Stručně seznamuje žáky se třídou hrotnatci. Uvádí třídění
pavoukovců na 6 řádů. Na modelovém organismu z řádu
pavouci – křižáku obecném vysvětluje anatomii
pavoukovců. Nabyté znalosti si mohou žáci zábavnou
formou vyzkoušet na konci prezentace.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák popíše důležité orgánové soustavy pavoukovců na
modelovém organismu – křižáku obecném. Žák
charakterizuje jednotlivé taxony – podkmen klepítkatci,
třídy hrotnatci a pavoukovci.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Pavoukovci, hrotnatci, klepítkatci, malpighické trubice,
mimotělní trávení, pavouci, sekáči, štíři, štírci, roztoči,
solifugy, chelicery, pedipalpy
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad
k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Při
spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka
(hnědá tlačítka vpravo dole, modré šipky, zelené
obdélníčky s orgánovými soustavami i zelené obdélníčky
s čísly u obrázků anatomie pavouka. Pro využití všech
interaktivních prvků je potřeba počítač s internetem
(kvůli odkazu na www stránky o pavučinách pavouků).
Zdroje informací
1. JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Pavučina. [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavu%C4%8Dina>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: JJ Harrison .Thomisidae sp.jpg. [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomisidae_sp.jpg>.
Obrázek 2: Viridiflavus. EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG. [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí:Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: Hannes Grobe. Trilobit_hg.jpg [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_hg.jpg>.
Obrázek 4: Brocken Inaglory. Tarantula_IMG_9229g.JPG [online]. [cit. 2013-10-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarantula_IMG_9229g.JPG>.
Obrázek 5: Benjamin Gimmel. Tagpfauenauge.jpg. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tagpfauenauge.jpg>.
Obrázek 6: Dozenist. Crab on Panamanian Beach 01.jpg. [online]. [cit. 2012-10-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic z
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crab_on_Panamanian_Beach_01.jpg>.
Obrázek 7: Didier Descouens. Limule(dD).jpg. [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod
licencí:Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limule%28dD%29.jpg>.
Obrázek 8: Drow_male. Limulus polyphemus.001 - Aquarium Finisterrae.JPG. online]. [cit.
2013-10-28]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limulus_polyphemus.001__Aquarium_Finisterrae.JPG>.
Obrázek 9: André Karwath. Araneus diadematus (aka).jpg. [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araneus_diadematus_%28aka%29.jpg>.
Obrázek 10: John Henry Comstock modified by Chmee2.Spider internal anatomy-cs.svg.
[online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí: Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spider_internal_anatomy-cs.svg >.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 11: JJ Harrison. Salticidae sp. AF 2.jpg. [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salticidae_sp._AF_2.jpg>.
Obrázek 12: Luc Viatour. Spider web Belgium Luc Viatour.jpg. [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spider_web_Belgium_Luc_Viatour.jpg >.
Obrázek 13: John Henry Comstock modified by B kimmel. Spider internal anatomynumb.svg. [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_internal_anatomy-numb.svg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_10_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_11
Název DUM
Pavoukovci – systém, zástupci – I.
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Listopad 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky se třemi řády pavoukovců pavouky, sekáči a štíry. U každého řádu uvádí
charakteristiku a zástupce ( u pavouků pouze zástupce,
podrobná charakteristika řádu je v DUMu 10). Nabyté
znalosti si mohou žáci zábavnou formou vyzkoušet
v testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák uvede charakteristiku řádů pavouci, sekáči a štíry.
Vyjmenuje zástupce pavoukovců, správně je roztřídí do
řádů. Pozná zástupce podle obrázku a zhodnotí jejich
nebezpečnost pro člověka.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Pavoukovci, pavouci, sekáči, štíři, chelicery, pedipalpy
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16 –17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědá tlačítka vpravo dole, na snímcích 4 a 5
jsou zelené obdélníčky s jednotlivými zástupci, díky
nimž se lze rychle dostat na jejich snímek v prezentaci)
Zdroje informací
1.
2.
3.
4.
5.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
REICHHOLF-RIEHMOVÁ, H. Hmyz a pavoukovci. Praha .Ikar, 1997. 287 s.
ISBN 80-7202-196-6.
cs.wikipedia.org. Slíďák tatarský. [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%AD%C4%8F%C3%A1k_tatarsk%C3%BD
cs.wikipedia.org. Snovačka jedovatá. [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Snova%C4%8Dka_jedovat%C3%A1>.
cs.wikipedia.org. Štíři. [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%AD%C5%99i>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: JJ Harrison. Thomisidae sp.jpg [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomisidae_sp.jpg>.
Obrázek 2: Viridiflavus. EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3 : André Karwath. Araneus diadematus (aka).jpg [online]. [cit. 2013-10-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araneus_diadematus_%28aka%29.jpg>.
Obrázek 4: M. Betley. Katnik domowy Tegenaria domestica2.jpg [online]. [cit. 2013-1117]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Katnik_domowy_Tegenaria_domestica2.j
pg>.
Obrázek 5: Soebe. Salticus scenicus I.jpg [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salticus_scenicus_I.jpg>.
Obrázek 6: Thomas Bresson. 2013-06-07 21-19-55-thomisidae.JPG [online]. [cit. 201311-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013-06-07_21-19-55thomisidae.JPG>.
Obrázek 7: Norbert Schuller Baupi. Argyroneta aquatica Paar.jpg [online]. [cit. 2013-1117]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argyroneta_aquatica_Paar.jpg>.
Obrázek 8: Daniel Ullrich, Threedots. Pholcus phalangioides.jpg [online]. [cit. 2013-1117]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pholcus_phalangioides.jpg>.
Obrázek 9: mistic. LycosaSingoriensisAndChildren.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LycosaSingoriensisAndChildren.jpg>.
Obrázek 10: Chepyle. Black Widow 11-06.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Widow_11-06.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 11: Marcus Kuntze. pro lov parietinus.jpg [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opilio_parietinus.jpg>.
Obrázek 12: Tomasz Górny. Phalangium opilio 3 (Nemo5576).jpg [online]. [cit. 2013-1117]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phalangium_opilio_3_%28Nemo5576%2
9.jpg>.
Obrázek 13: JFW Herbst. Scorpio maurus 1800.jpg [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpio_maurus_1800.jpg>.
Obrázek 14: Heterometrus. Euscorpius tergestinus Praha Krč.jpg [online].
[cit. 2013-11-17]. Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euscorpius_tergestinus_Praha_Kr%C4
%8D.jpg>.
Obrázek 15: Kevin Walsh from Oxford. Emporer scorpion.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emporer_scorpion.jpg>.
Obrázek 16: Álvaro Rodríguez Alberich. Buthus occitanus.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buthus_occitanus.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_11_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_11_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_12
Název DUM
Pavoukovci – systém, zástupci – II.
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Listopad 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky se zbývajícími třemi řády
pavoukovců - štírky, roztoči a solifugami. U každého řádu
uvádí charakteristiku a zástupce. U roztočů jsou podrobnější
informace o klíštěti obecném jako přenašeči infekčních
chorob. Nabyté znalosti si mohou žáci zábavnou formou
vyzkoušet v závěru prezentace.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák uvede charakteristiku řádů roztoči, štírci a solifugy.
Vyjmenuje zástupce pavoukovců, správně je roztřídí do
řádů. Pozná zástupce podle obrázku a zhodnotí jejich
nebezpečnost pro člověka. Vybere vhodnou metodu pro
vytažení klíštěte z kůže člověka
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Pavoukovci, roztoči, štírci, solifugy, chelicery, pedipalpy,
hypostom (chobotek)
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16 –17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad
k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Při
spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka
(hnědá tlačítka vpravo dole, na snímcích 4 a 6 jsou zelené
obdélníčky s jednotlivými zástupci, díky nimž se lze rychle
dostat na jejich snímek v prezentaci). Pro zhlédnutí videa o
zákožce je potřeba počítač připojený na internet.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Štírci. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADrci>.
3.
cs.wikipedia.org. Roztoči. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozto%C4%8Di>.
4.
www.stopalergii.cz. Alergie na roztoče. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný z WWW:
<http://www.stopalergii.cz/alergie-na-roztoce.html>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: JN. Ar 1.jpg [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
3.0 Unported na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ar_1.jpg>.
Obrázek 2: James Lindsey at Ecology of Commanster. Ixodes.ricinus.searching.jpg [online].
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
[cit. 2013-11-24]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ixodes.ricinus.searching.jpg>.
Obrázek 3 : Bogomolov.PL. Solifugae 2005 Mongolia Gobi Desert.JPG
[online]. cit. 2013-11-24]. Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solifugae_2005_Mongolia_Gobi_Desert.JP
G>.
Obrázek 4: Alan R Walker . Ixodes-ricinus-female-male.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ixodes-ricinus-femalemale.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 5: Richard Bartz. Ixodes ricinus.jpg [online]. [cit. 2013-11-24].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ixodes_ricinus.jpg>.
Obrázek 6: Biosfera. Odstraňování klíštěte háčkem.png [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_kl%C3%AD%C5%A1t%C4%9Bte_h%C3%A1%C4%8Dkem.png>.
Obrázek 7: Zaměstnanec vlády USA. House Dust Mite.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:House_Dust_Mite.jpg>.
Obrázek 8: Alan R Walker. Sarcoptes-scabiei.JPG [online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarcoptes-scabiei.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 9: Alan R Walker. Demodex-mite-skenování-elektron-mikroskop-image-2.jpg
[online]. [cit. 2013-11-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demodex-mite-scanning-electronmicroscope-image-2.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 10: Kedddy . Solifugae Adana Turkey.jpg [online]. [cit. 2013-11-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solifugae_Adana_Turkey.jpg?uselang=
cs>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_12_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_13
Název DUM
Mnohobuněčnost
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Prosinec 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Diblastica - Mnohobuněčnost
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s několika teoriemi vzniku
mnohobuněčnosti. Zabývá se podrobněji teorií
invaginační, vysvětluje vznik moruly, blastuly a gastruly
a také vznik entodermu a mezodermu. Stručně osvětluje i
ostatní teorie o vzniku mnohobuněčnosti. Všechny nové
pojmy si žáci mohou zopakovat v křížovce, kterou lze
vytisknou na samostatném pracovním listu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák vysvětlí, jak vznikli během evoluce mnohobuněční
živočichové, uvede několik teorií. Správně přiřadí
odborné termíny k vývojovým stádiím jedince, vyjádří
vlastními slovy jejich vznik po oplození. K orgánovým
soustavám přiřadí zárodečný list, ze kterých vznikly.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
Mnohobuněčnost, diblastica, triblastica, morula, blastula,
gastrula, blastocoel, prvostřevo, prvoústa, teorie
invaginační, teorie imigrační, teorie plakulární, teorie
ciliární, ektoderm, mezoderm, entoderm
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědá tlačítka vpravo dole, na snímcích 5 a 6
najíždí na kliknutí popis k obrázkům). Jako interaktivní
tlačítko funguje i obrázek kamery, který odkazuje na
videa s animacemi. Kvůli spuštění videí je potřeba mít
počítač napojený na internet. V křížovce jsou interaktivní
tlačítka s čísly, po jejichž stisknutí se objeví legenda.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
ČEPIČKA , I., FALTEISEK, L., KOLÁŘ, F., LIŠKOVÁ, J., PÁNEK, T.
Mnohobuněčnost. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 105 s. ISBN
978-80-213-1951-6.
3.
cs.wikipedia.org. Mnohobuněčnost [online]. [cit. 2013-11-30]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnohobun%C4%9B%C4%8Dnost>.
4.
cs.wikipedia.org. Mezoderm [online]. [cit. 2013-11-30]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezoderm>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Pidalka44. Gastrulation.png [online]. [cit. 2013-11-28]. Dostupný jako volné
dílo na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gastrulation.png>.
Obrázek 2: Ekem. Embryo, 8 cells.jpg [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Embryo,_8_cells.jpg>.
Obrázek 3 : Romanes, G. J. after Haeckel, E. Baer embryos.png [online]. [cit. 2013-11-28].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Embryo_comparisons.jpg>.
Obrázek 4: Topjabot by Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé. Illustration Morus nigra0.jpg
[online]. [cit. 2013-11-28]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Morus_nigra0.jpg>.
Obrázek 5: Pidalka44. Blastulation.png [online]. [cit. 2013-11-28]. Dostupný jako volné
dílo na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blastulation.png>.
Obrázek 6: MC900404023 [cit. 2013-11-30]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2003
na WWW: <http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=video&ex=1#ai:MC900404023>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_13_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_13_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_14
Název DUM
Žabernatí I.
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Leden 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s podkmenem žabernatí.
Nejprve uvádí do problematiky, charakterizuje žabernaté,
pak se věnuje nižším korýšům. Na modelovém
organismu – hrotnatce – popisuje jejich anatomii a
způsob života. Ve třetí části prezentace se žáci seznámí
s dalšími zástupci nižších korýšů. Nabyté znalosti si
mohou žáci zábavnou formou vyzkoušet v závěru
prezentace.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák uvede charakteristiku podkmene žabernatí. Vysvětlí,
jak se od sebe liší nižší a vyšší korýši. Podle obrázku
popíše anatomii hrotnatky. Pozná významné zástupce
nižších korýšů. Zhodnotí vliv znečištění vody na jejich
výskyt.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Žabernatí, korýši, antenuly, anteny, mandibuly, maxily,
partenogeneze, cyklomorfóza, hrotnatka, buchanka,
listonoh, žábronožka
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědá tlačítka vpravo dole, na snímcích 17 šedá
tlačítka). Osmisměrku lze vytisknout žákům na
pracovním listu, řešení pak ukázat na prezentaci.
Zdroje informací Doplním z prezentace až po opravě
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Korýši [online]. [cit. 2013-12-15]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1i>.
3.
cs.wikipedia.org. Svijonožci [online]. [cit. 2013-12-15]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Svijono%C5%BEci>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Dozenist. Crab on Panamanian Beach 01.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
naWWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_on_Panamanian_Beach_01.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 2: Paul Hebert. Daphnia pulex.png [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Daphnia_pulex.png>.
Obrázek 3 : Autor neznámý. PSM V06 D598 Lobster somites.jpg [online].
[cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V06_D598_Lobster_somites.jpg>.
Obrázek 4: Berichard. Antennules de crevettes.png [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antennules_de_crevettes.png>.
Obrázek 5: E Ray Lankester. Daphnia.png [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daphnia.png>.
Obrázek 6: PHD. Cyclops.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyclops.jpg>.
Obrázek 7: William Baird (1803-1872). Chirocephalus diaphanus Baird.jpg [online]. [cit.
2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chirocephalus_diaphanus_Baird.jpg>.
Obrázek 8: Christian Fischer. LepidurusApus.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LepidurusApus.jpg>.
Obrázek 9: Brehm, Alfred Edmund, Pechuel-Loesche, Eduard - Brehms
Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Niedere Tiere. (1893). Argulus
foliaceus 2.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argulus_foliaceus_2.jpg>.
Obrázek 10: Franciscosp2. Lepas anatifera 1.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepas_anatifera_1.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_14_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_14_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
ázev projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_15
Název DUM
Žabernatí II.
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s vyššími korýši kmene
žabernatí. Na modelovém organismu – raku říčním
nejprve ukazuje morfologii a následně popisuje anatomii
rakovců. V druhé části prezentace se žáci seznámí
s dalšími zástupci vyšších korýšů. Nabyté znalosti si
mohou žáci vyzkoušet v testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák charakterizuje vyšší korýše. Popíše jednotlivé typy
končetin raka, vysvětlí jeho anatomii a rozmnožování.
Pozná významné zástupce vyšších korýšů.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Žabernatí, korýši, antenuly, anteny, mandibuly, maxily,
rakůvky, uropod, telson, rak, krab, langusta, kreveta,
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
garnát, humr, blešivec, stinka, svinka
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka (hnědá tlačítka vpravo dole).
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Rak říční [online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rak_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD>.
3.
cs.wikipedia.org. Rak poustevníček [online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rak_poustevn%C3%AD%C4%8Dek>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Dozenist. Crab on Panamanian Beach 01.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_on_Panamanian_Beach_01.jpg>.
Obrázek 2: Kurt Kulac. Oniscus asellus Furlbachtal01.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oniscus_asellus_Furlbachtal01.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3 : Galia ^. Astacus astacus 01.jpg [online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astacus_astacus_01.jpg>.
Obrázek 4: Katrin Kaldre. Jõevähk (Astacus astacus).JPG [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%B5ev%C3%A4hk_(Astacus_astacus).JPG>.
Obrázek 5: Lihtsaltmaria . Harilik jõevähk (Astacus astacus) Isane ja emane isend.JPG
[online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harilik_j%C3%B5ev%C3%A4hk_(Astacus_astacus)_isane_ja_emane_isend.JPG >.
Obrázek 6: Christian Lindner. Edelkrebs (Astacus astacus).jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelkrebs_(Astacus_astacus).jpg>.
Obrázek 7: Christoph Leeb. Steinkrebs.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steinkrebs.jpg>.
Obrázek 8: Daderot. Pontastacus leptodactylus - Naturmuseum Senckenberg DSC02134.JPG [online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontastacus_leptodactylus__Naturmuseum_Senckenberg_-_DSC02134.JPG>.
Obrázek 9: Christian Fischer. EriocheirSinensis1.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EriocheirSinensis1.jpg>.
Obrázek 10: Mnolf. Uca perplexa male waving.gif [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uca_perplexa_male_waving.gif>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 11: Hans Hillewaert. Pagurus bernhardus.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pagurus_bernhardus.jpg>.
Obrázek 12: Bart Braun. KreeftbijDenOsse.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KreeftbijDenOsse.jpg>.
Obrázek 13: Georges Jansoonecher. Monaco.Musée océanographique089.jpg[online].
[cit. 2014-01-18]. Dostupný pod licencí: Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monaco.Mus%C3%A9e_oc%C3%A9anographique089.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 14: Serge Iantchichin. Kosivka-krevetki.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosivka-krevetki.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 15: Franco Folini. Armadillidium vulgare 001.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg>.
Obrázek 16: Jymm. Porcellio scaber Jymm.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porcellio_scaber_Jymm.jpg>.
Obrázek 17: Frank van de Putte. Asellus aquaticus1.jpg [online]. [cit. 2014-01-18].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asellus_aquaticus1.jpg>.
Obrázek 18: Michal Maňas . Gammarus roeselii.jpg [online]. [cit. 2014-01-18]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gammarus_roeselii.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_15_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_16
Název DUM
Poznávačka - Žabernatí
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Leden 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace obsahuje snímky zástupců žabernatých. Žák vybírá
ze čtyř možností. Prezentace obsahuje i správné odpovědi. Na
začátku si uživatel může vybrat, zda si chce zopakovat
poznávání všech žabernatých nebo jen vyšších nebo jen
nižších.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák podle obrázku pojmenuje významné zástupce
žabernatých. Ujasní si též, zda se jedná o vyšší či nižší korýše..
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Žabernatí, korýši, hrotnatka, buchanka, listonoh, žábronožka,
svijonožec, rak, krab, kreveta, stínka, svinka, beruška, blešivec
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít k opakování
v hodině, ale i pro samostatnou práci žáků. Při spuštění
prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka. Na snímku
číslo 3 si žák nebo učitel vybere, zda chce pojmenovávat
všechny korýše, nebo jen vyšší, nebo jen nižší. Tlačítko jej
navede na první snímek. V případě nižších korýšů se na další
snímek žák přesunuje stisknutím zeleného tlačítka, v případě
vyšších korýšů žlutého tlačítka. Pokud chce využít prezentaci
na zopakování všech korýšů, pohybuje se ze snímku na snímek
pomocí hnědých šipek.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Christian Fischer. LepidurusApus.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LepidurusApus.jpg>.
Obrázek 2: Michal Maňas . Gammarus roeselii.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gammarus_roeselii.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: Daderot. Pontastacus leptodactylus - Naturmuseum Senckenberg - DSC02134.JPG
[online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Creative Commons CC0 1.0
Universal Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontastacus_leptodactylus__Naturmuseum_Senckenberg_-_DSC02134.JPG>.
Obrázek 4: Christian Fischer. EriocheirSinensis1.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EriocheirSinensis1.jpg>.
Obrázek 5: Bart Braun. KreeftbijDenOsse.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KreeftbijDenOsse.jpg>.
Obrázek 6: Mnolf. Uca perplexa male waving.gif [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uca_perplexa_male_waving.gif>.
Obrázek 7: Franciscosp2. Lepas anatifera 1.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepas_anatifera_1.jpg >.
Obrázek 8: PHD. Cyclops.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Public Domain
na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyclops.jpg>.
Obrázek 9: Jymm. Porcellio scaber Jymm.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porcellio_scaber_Jymm.jpg>.
Obrázek 10: Hans Hillewaert. Pagurus bernhardus.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pagurus_bernhardus.jpg>.
Obrázek 11: Georges Jansoonecher. Monaco.Musée océanographique089.jpg[online].
[cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported na WWW:
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monaco.Mus%C3%A9e_oc%C3%A9anographique089.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 12: Frank van de Putte. Asellus aquaticus1.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asellus_aquaticus1.jpg>.
Obrázek 13: Franco Folini. Armadillidium vulgare 001.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg>.
Obrázek 14: Paul Hebert. Daphnia pulex.png [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Daphnia_pulex.png>.
Obrázek 15 : Galia ^. Astacus astacus 01.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astacus_astacus_01.jpg>.
Obrázek 16: William Baird (1803-1872). Chirocephalus diaphanus Baird.jpg [online].
[cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chirocephalus_diaphanus_Baird.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_16_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_17
Název DUM
Hlavonožci
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Leden 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Měkkýši
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s nejpokročilejší třídou měkkýšů –
s hlavonožci. Zdůrazňuje pokročilé znaky hlavonožců
v souvislosti s jejich způsobem života. Uvádí obrázky
významných zástupců. Nabyté znalosti si může zopakovat
pomocí testu na konci prezentace.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák podle obrázku pojmenuje významné zástupce hlavonožců.
Objasní, jaké pokročilé znaky mají a dá je do souvislosti
s jejich způsobem života.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Hlavonožci, ramena, nálevka, inkoustová žláza, komorové oko,
hektokotylové rameno, chrupavčitá schránka, sépie,
chobotnice, argonaut, krakatice, oliheň, loděnka
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít k opakování
v hodině, ale i pro samostatnou práci žáků. Při spuštění
prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka. Ze snímku na
snímek se pohybuje pomocí hnědých šipek. Na konci
prezentace je interaktivní test. Žák kliká na odpovědi a vpravo
se objevují nápisy ANO nebo NE, podle toho, zda odpovídá
správně nebo špatně.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Hlavonožci [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavono%C5%BEci>.
3.
Houser, P. scienceworld. Chvála hlavonožců – jsou minimálně moudří [online].
[cit. 2014-01-23]. Dostupný z WWW:
<http://www.scienceworld.cz/biologie/chvala-hlavonozcu-jsou-minimalne-moudri-4144>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Albert Kok. Octopus vulgaris 2.jpg [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus_vulgaris_2.jpg>.
Obrázek 2: OpenCage. Nautilus.jpg [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautilus.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3 : Hans Hillewaert. Sepia officinalis (aquarium).jpg [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sepia_officinalis_(aquarium).jpg?uselang=cs>.
Obrázek 4: Herklots (skenování Tom Meijer, 26-6-2007). Herklots 1859 I 1 Sepia officinalis dier.jpg [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herklots_1859_I_1_Sepia_officinalis_-_dier.jpg>.
Obrázek 5: Daderot. Argonauta argo - Oslo Zoologické muzeum - IMG 9071.jpg [online].
[cit. 2014-01-23]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argonauta_argo__Oslo_Zoological_Museum_-_IMG_9071.jpg>.
Obrázek 6: Chris 73. NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg [online]. [cit. 2014-01-23].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg>.
Obrázek 7: Hans Hillewaert. Loligo vulgaris.jpg [online]. [cit. 2014-01-23].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loligo_vulgaris.jpg>.
Obrázek 8: Locutus Borg. Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)-Architeuthis.jpg [online].
[cit. 2014-01-23]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Nacional_de_Ciencias_Naturales_(Ma
drid)-Architeuthis.jpg?uselang=cs>.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asellus_aquaticus1.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_17_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_18
Název DUM
Klepítkatci - poznávačka
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace umožňuje upevnit a zopakovat poznávání
klepítkatců podle obrázků. Lze ji využít jednak k opakování
hodině, jednak ke zkoušení nebo písemné práci.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák pojmenuje klepítkatce podle vnějšího vzhledu.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Členovci, Arthropoda, klepítkatci, křižák, pokoutník,
snovačka, sekáč, klíště, běžník, zákožka, pavouci, sekáči,
roztoči, štíři, štírci,
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad
k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Při
spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka.
V úvodu prezentace lze přepínat na poznávání po jednom
snímku pro opakování v hodině nebo test – rozdělený na A a
B (žluté a červené tlačítko). Ze snímku na snímek se lze
pohybovat pomocí hnědých šipek.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
551 s. ISBN 80-7182-070-9.
Zdroje obrázků:
Obrázek 1: JJ Harrison .Thomisidae sp.jpg [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomisidae_sp.jpg>.
Obrázek 2: Viridiflavus. EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EresusSandaliatusHogeVeluwe.JPG>.
Obrázek 3: Soebe. Salticus scenicus I.jpg [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salticus_scenicus_I.jpg>.
Obrázek 4: Heterometrus. Euscorpius tergestinus Praha Krč.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný jako volné dílo na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euscorpius_tergestinus_Praha_Kr%C4%8D.jpg>.
Obrázek 5: Álvaro Rodríguez Alberich. Buthus occitanus.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buthus_occitanus.jpg>.
Obrázek 6: Thomas Bresson. 2013-06-07 21-19-55-thomisidae.JPG [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013-06-07_21-19-55-thomisidae.JPG>.
Obrázek 7: Drow_male. Limulus polyphemus.001 - Aquarium Finisterrae.JPG [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limulus_polyphemus.001_-_Aquarium_Finisterrae.JPG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 8: Marcus Kuntze. pro lov parietinus.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opilio_parietinus.jpg>.
Obrázek 9: Chepyle. Black Widow 11-06.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Widow_11-06.jpg>.
Obrázek 10: Alan R Walker. Demodex-mite-skenování-elektron-mikroskop-image-2.jpg [online]. [2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demodex-mite-scanning-electron-microscope-image-2.jpg>.
Obrázek 11: Daniel Ullrich, Threedots. Pholcus phalangioides.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pholcus_phalangioides.jpg>.
Obrázek 12 : André Karwath. Araneus diadematus (aka).jpg [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araneus_diadematus_%28aka%29.jpg>.
Obrázek 13: Norbert Schuller Baupi. Argyroneta aquatica Paar.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argyroneta_aquatica_Paar.jpg>.
Obrázek 14: Kevin Walsh from Oxford. Emporer scorpion.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emporer_scorpion.jpg>.
Obrázek 15: Zaměstnanec vlády USA. Dům prachu Mite.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:House_Dust_Mite.jpg>.
Obrázek 16: JN. Ar 1.jpg [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ar_1.jpg>.
Obrázek 17: Tomasz Górny. Phalangium opilio 3 (Nemo5576).jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phalangium_opilio_3_%28Nemo5576%29.jpg>.
Obrázek 18: Alan R Walker. Sarcoptes-scabiei.JPG [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarcoptes-scabiei.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 19: mistic. LycosaSingoriensisAndChildren.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LycosaSingoriensisAndChildren.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 20: M. Betley. Katnik domowy Tegenaria domestica2.jpg [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Katnik_domowy_Tegenaria_domestica2.jpg>.
Obrázek 21: Vincent de Groot. Spider vdg.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_vdg.jpg>.
Obrázek 22: James Lindsey at Ecology of Commanster. Ixodes.ricinus.searching.jpg [online]. [cit. 2014-02-10].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ixodes.ricinus.searching.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_18_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_19
Název DUM
Vzdušnicovci - úvod
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s podkmenem vzdušnicovci.
Uvádí jejich základní charakteristiku a dál se věnuje
méně početnějším třídám – stonožkám, mnohonožkám a
chvostoskokům. Na závěr si žáci mohou nabyté
vědomosti zopakovat zábavnou formou, ke které využijí
pracovní list.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák definuje podkmen vzdušnicovci . Uvede jejich
třídění. Pojmenuje naše zástupce podle obrázku. Srovná
třídy mnohonožky a stonožky. Zhodnotí význam
mnohonožek v přírodě.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Vzdušnicovci, vzdušnice, mnohonožky, stonožky,
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
chvostoskoci, skákací aparát, hlava, trup, stigmata,
hmyz, tykadla, svinule, mákovka, poskok
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17 let
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako
podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci
žáků. Při spuštění prezentace je třeba užívat interaktivní
tlačítka - hnědá tlačítka vpravo dole, tlačítko kamery na
snímku 10, které odkazuje na krátké video a modrou
šipku na snímku 14, která odkazuje na další materiály.
K závěrečnému opakování lze využít pracovní list, kde je
jednak text, který je třeba opravit a dále křížovka, kam se
doplňují správné výrazy. Text, křížovku i správné řešení
lze promítnout z prezentace na tabuli. Kvůli spuštění
videí je potřeba mít počítač napojený na internet.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Vzdušnice [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdu%C5%A1nice>.
3.
cs.wikipedia.org. Mnohonožky [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnohono%C5%Beky>.
4.
ms.gsospg.cz. Mnohonožky [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW:
<http://ms.gsospg.cz:8180/biologie/ucebnice/zoologie/kmen-clenovciarthropoda/podkmen-vzdusnicovci-tracheata/nadtrida-mnohonozi-myriapoda/tridamnohonozky-diplopoda/>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
5.
ms.gsospg.cz. Stonožky [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW:
<http://ms.gsospg.cz:8180/biologie/ucebnice/zoologie/kmen-clenovciarthropoda/podkmen-vzdusnicovci-tracheata/nadtrida-mnohonozi-myriapoda/tridastonozky-chilopoda//>.
6.
ms.gsospg.cz. Chvostoskoci [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW:
<http://ms.gsospg.cz:8180/biologie/ucebnice/zoologie/kmen-clenovciarthropoda/podkmen-vzdusnicovci-tracheata/nadtrida-sestinozi-hexapoda/tridachvostoskoci-collembola//>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Franco Folini. Harpaphe haydeniana 002.jpg [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harpaphe_haydeniana_002.jpg>.
Obrázek 2: U. Bukhardt. Isotoma Habitus.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isotoma_Habitus.jpg>.
Obrázek 3: James K. Lindsey. Lithobius.forficatus.jpg [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithobius.forficatus.jpg>.
Obrázek 4: USGS Native Bee Inventory and Monitoring Laboratory. Spotted snake
millipede Blaniulus guttulatus 2012-10-16-15.jpg [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_snake_millipede_Blaniulus_
guttulatus_2012-10-16-15.jpg>.
Obrázek 5: M. Readey. Generalized Insect Traceal System.jpg [online]. [cit. 2013-10-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalized_Insect_Traceal_System.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 6: Jörg Spelda, Hans S. Reip, Ulla Oliveira–Biener, Roland R. Melzer. Glomeris
pustulata Fauna Bavarica.png [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.j
pg>.
Obrázek 7: MC900404023 [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2003
na WWW: <http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=video&ex=1#ai:MC900404023>.
Obrázek 8: Anders Sandberg from Oxford, UK. Common centipede (3310645508).jpg
[online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_centipede_%28331064550
8%29.jpg>.
Obrázek 9: Encyclopædia Britannica, 1911. 1911 Britannica-Aptera-Collembola.png
[online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_Britannica-ApteraCollembola.png>.
Obrázek 10: Christian Fischer. PoduraAquatica.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PoduraAquatica.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_19_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_19_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA. 01.BE.BIG
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Biologie
Tematická oblast
Biologie živočichů
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_20
Název DUM
Hmyz – morfologie a anatomie
Autor
Mgr. Ivana Bezděková
Vytvořeno
Březen 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Triblastica - Členovci
Ročník
sexta
Anotace
Prezentace seznamuje žáky s morfologií a anatomií
nejpočetnější třídy vzdušnicovců – hmyzu. Nabyté znalosti si
můžou zopakovat ve hře RISKUJ.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Žák charakterizuje hmyz, popíše části těla hmyzu podle
obrázku, zhodnotí dokonalost smyslů hmyzu v závislosti na
jejich způsobu pohybu. Žák rozezná typy ústních ústrojí a
končetin hmyzu u jednotlivých skupin. Na modelovém
organismu – včele – popíše anatomii hmyzu.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Hmyz, vzdušnice, hlava, hruď zadeček, článkovaná
končetina, křídla, krytky, krovky, haltery, žihadlo, kladélko,
štěty, složené oko, partenogeneze, hmyz s proměnou
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
dokonalou, hmyz s proměnou nedokonalou, nepřímý vývin,
larva, kukla, nymfa
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–17
Metodické pokyny
Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít k opakování
v hodině, ale i pro samostatnou práci žáků. Při spuštění
prezentace je třeba užívat interaktivní tlačítka. Ze snímku na
snímek se pohybuje pomocí hnědých šipek. Na snímku číslo
22 se lze pomocí modré šipka dostat na zajímavý článek
věnovaný očím hmyzu. Na snímku 28 odkazuje fialová šipka
na článek, kde lze najít různé možnosti, jak hrát ve třídě
následující hru Riskuj. Na snímku 29, kde je hrací schéma
hry RISKUJ se klikáním na šipky u jednotlivých čísel
dostane žák či učitel na snímky s jednotlivými otázkami. Po
kliknutí na snímek s otázkou se objeví správná odpověď.
Z otázky zpět na hrací schéma se dostává hnědou zpětnou
šipkou.
Zdroje informací
1.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1999. 551 s. ISBN 80-7182-070-9.
2.
cs.wikipedia.org. Hmyz [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz>.
3.
Pechlát J., hmyz.net. Tykadla [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný z WWW:
<http://www.hmyz.net/tykadla.htm>.
4.
Pechlát J., hmyz.net. Smysly hmyzu [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný z WWW:
<http://www.hmyz.net/tykadla.htm>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Jay Williams. Eastern tiger swallowtail3.jpg [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_tiger_swallowtail3.jpg>.
Obrázek 2: Gilles Gontier. Criquet à pattes rouges.jpg [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Criquet_%C3%A0_pattes_rouges.jpg>.
Obrázek 3: Sebastian Stabinger. Silberfischchen.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silberfischchen.jpg>.
Obrázek 4: George Chemilevsky. Oryctes nasicornis male 2012 G1.jpg [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oryctes_nasicornis_male_2012_G1.jpg>.
Obrázek 5: Mouagip. HoneyBeeAnatomy.svg [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HoneyBeeAnatomy.svg>.
Obrázek 6: Varel. Vážka Černořitná popis.png [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1%C5%BEka_%C4%8Cerno%C5%99itn%C3%A1_popis.pn
g?uselang=cs>.
Obrázek 7: Siga. Libellula quadrimaculata head.jpg [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libellula_quadrimaculata_head.jpg>.
Obrázek 8: Xavier Vázquez derivated by ecelan. Evolution insect mouthparts coloured.svg
[online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_insect_mouthparts_coloured.svg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 9: L. Shyamal. Insect antennae.svg [online].
[cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike
2.5 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_antennae.svg>.
Obrázek 10: Carstor. Insect noha scheme.svg [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_leg_scheme.svg>.
Obrázek 11: Волков В.П. derivated by Anaxibia. Insect legs-color.png [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
Dedication na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_legscolor.png>.
Obrázek 12: Siga. Waspwings unfolded.JPG [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný jako volné dílo
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waspwings_unfolded.JPG?uselang=cs>.
Obrázek 13: Mario Sarto. Maybug.jpg [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maybug.jpg>.
Obrázek 14: Bugboy52.40. Indirect flight in insects.gif [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indirect_flight_in_insects.gif?uselang=cs>.
Obrázek 15: Trancelius. Stinger of an european hornet.jpg [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stinger_of_an_european_hornet.jpg>.
Obrázek 16: Erin Hayes-Pontius. Maccaffertium filaments.jpg [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maccaffertium_filaments.jpg>.
Obrázek 17: Piotr Jaworski. Robal.png [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 18: Autor neznámý. PSM V39 D247 Nervous system of the adult bee.jpg [online]. [cit.
2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V39_D247_Nervous_system_of_the_adult_bee.jpg>.
Obrázek 19: Bugboy52.40. Insect compound eye diagram.svg [online]. [cit. 2014-02-17].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_compound_eye_diagram.svg>.
Obrázek 20: Didier Descouens. Bulle auditive Grande Sauterelle Verte.jpg [online].
[cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulle_auditive_Grande_Sauterelle_Verte.j
pg>.
Obrázek 21: Bugboy52.40. derivated by The Earwig. Earwig life cycle 2.svg [online].
[cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earwig_life_cycle_2.svg?uselang=cs>.
Obrázek 22: Bugboy52.40. derivated by Anaxibia. Life cycle of stag beetle RUS3.svg [online].
[cit. 2014-02-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_cycle_of_stag_beetle_RUS3.svg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.01.BE.BIG_20_PREZENTACE

Podobné dokumenty

public String sounds()

public String sounds() Klíčovým slovem interface lze oddělit rozhraní třídy od třídy, která je implementuje Je „obdobou“ abstraktní třídy a konstrukce interface Object Pascalu

Více

žirafa - srsť žirafa zebra - srsť zebra tiger - srsť tiger

žirafa - srsť žirafa zebra - srsť zebra tiger - srsť tiger GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Žralok: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_white_shark_south_africa.jpg, By Hermanus Backpackers (Great White Shark Cag...

Více

Úvod - Muslim Library Muslim Library

Úvod - Muslim Library Muslim Library co nám zjevil jako náboženství, víme, že On je Bůh, Milosrdný a Slitovný, který stvořil nebesa a zemi z ničeho. Ačkoli většina lidí je schopna pochopit tento fakt, za celý život si to neuvědomí. Kd...

Více

Znaky - Bělá nad Radbuzou

Znaky - Bělá nad Radbuzou Heiko Gorski , dostupné pod licencí Creative Commons Uve te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Obr. 16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Natrix_tessellata_RheinlandPfalz_02.jpg...

Více