THONAUER brožura

Komentáře

Transkript

THONAUER brožura
V Í D E ≈ – B U D A P E · Ë – B R AT I S L AVA – B R N O – B U K U R E · Ë
SPOJUJEME TECHNIKU,
KVALITU A SERVIS
www.thonauer.com
O firmû Thonauer
Company Profile
JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER
Know-how, rychlost a spolehlivost. Dnes
se na poÏadavky na‰ich zákazníkÛ
orientuje více neÏ 40 kvalifikovan˘ch
ãlenÛ na‰eho t˘mu. Hlavní sídlo spoleãnosti je ve Vídni, ale Thonauer pokr˘vá i
v˘chodoevropsk˘y trh. Má poboãky v
Brnû, Budape‰ti, Bratislavû a Bukure‰ti,
KDO CHCE PRODÁVAT
¤E·ENÍ, NEJPRVE
MUSÍ POROZUMùT
POÎADAVKÒM
kde standard na stejnû vysoké úrovni
zaji‰Èují pro na‰e zákazníky místní t˘my.
Potfieby Slovinska jsou v souãasnosti
pokryty z kanceláfie ve Vídni.
Vedle fie‰eních se standardními stroji a pfiístroji si Ïádají trhy v automobilovém, elektronickém a obalovém prÛmyslu, kde my pfiedev‰ím
pÛsobíme, více a více uÏivatelsky specifick˘ch fie‰eních aÏ k automatick˘m systémÛm.
Pfiijali jsme tuto v˘zvu a spolupracujeme s mezinárodními partnery,
ktefií jsou z pozice lídrÛ na trhu schopni nabízet optimalizovaná fie‰ení
pouÏitím nejmodernej‰ích technologií.
Toto umoÏÀuje na‰emu t˘mu navrhnout fie‰ení vycházející
plnû vstfiíc poÏadavkÛm na‰ich zákazníkÛ.
2
Thonauer poskytuje:
Nejnovûj‰í technologii s dobr˘m pomûrem cena - v˘kon
Vysoce kvalitní produkty pro aplikaci v mnoha zemích
Neustálou podporu zákazníkÛ
Nové instalace a ‰kolení Va‰ich spolupracovníkÛ
Flexibilní, zákaznicky orientovan˘ servis
Sklad náhradních dílÛ v kaÏdé poboãce
Technickou podporu
Poboãky v Maìarsku, âeské republice, Slovensku a Rumunsku
3
Prezentace firmy
Thonauer
Thonauer on Stage
THONAUER se prezentuje sv˘m vlastním stánkem na v‰ech dÛleÏit˘ch
domácích a mezinárodních obchodních veletrzích. Tam je moÏné
shlédnout a otestovat nejnovûj‰í technologie pfiímo v akci – od mal˘ch
stolních modelÛ aÏ po systémová fie‰ení.
Kromû veletrhÛ je vÏdy moÏné vidût tyto produkty v na‰í pfiedvádûcí
místnosti, kde je mÛÏete vyzkou‰et s Va‰imi vzorky, které si pfiinesete.
Po pfiedchozí domluvû doby náv‰tûvy Vám budeme vûnovat na‰i
pozornost a ãas v plném rozsahu, kter˘ budete potfiebovat.
Na ãem stavíme
Pracujeme v tûch oborech, kde máme úzk˘ kontakt s trhem a kde máme mnoho
zku‰eností.
Fundamentals
SplÀujeme poÏadavky na‰ich zákazníkÛ po nov˘ch poznatcích nejoptimálnûj‰ím
zpÛsobem.
Motivujeme na‰e spolupracovníky k velkému nasazení pro na‰e zákazníky a
nabízíme jim velmi dobré pracovní podmínky.
Staráme se o to aby cíle na‰ich zákazníkÛ byly optimálnû naplnûny.
4
PRODUKTY
Zpracování kabelÛ
Naná‰ecí a dávkovací technika
Krimpovací technologie | Odizolovací stroje | Laserové
odizolovací stroje | Osazování konektorÛ | Zákaznická
zafiízení | Zpracování svûteln˘ch vodiãÛ (z.B. POF) |
Zpracování flexibilních vodiãÛ (z.B. FFC, FPC, EFC) |
Manipulace s kabely | Potiskovací systémy
Ruãní systémy | automatické dávkovací stolní systémy
| automatická zafiízení | precizní ventily,
-pumpy a –dávkovací jehly | dávkovací zafiízení
Letovací, svafiovací a ultrazvuková
technika
Zpracování obrazu a kontrolní
systémy
Light-Beam letování svûtlem | Laserové letování |
Indukãní letování | Letování mikroplamenem | letování
hrotem
Ultrazvukové svafiování plastÛ | Ultrazvukové svafiování
kovÛ | Mikroodporové svafiování | Bondování
termokompresí
Ultrazvukové ãi‰tûní a prosévání
¤e‰ení zpracování obrazu | Optické kontrolní systémy |
Kontrolní automaty
Automatizace montáÏe
Technika navíjení cívek
Otoãné montáÏní stoly | Transferové montáÏní moduly |
Kfiivkovû fiízené stroje | MontáÏní zafiízení na klíã |
Rozsáhla projektová dokumentace
Technika navíjení drátu | RFID-technologie |
BandáÏovací technika
Pasivní prvky a speciální laky
Alternativní vyuÏití energie
EMC-stínûní | Teplotnû vodivé folie a pasty | Optické
filtry | Antimikrobiální laky
V˘robní zafiízení pro solární ãlánky /fotovoltaické) |
Solární zafiízení pro úãely vytápûní a chlazení | Zafiízení
pro vyuÏití geotermální energie
S firmou Thonauer obrÏíte nejen pfiístup k nejmodernûj‰ím
technologiím, ale mÛÏete vyuÏívat i na‰e dlouholeté zku‰enosti a
nበpromptní servis.
Abychom mohli na‰im zákazníkÛm stále nabízet nejnovûj‰í technologie a v˘voj pro fie‰ení jejich zadání, neustále hledáme nejkompetentnûj‰í partnery. Vût‰ina na‰ich dodavatelÛ jsou svûtoví lídfii ve svém
oboru, nûktefií z nich byli jiÏ vícekrát ocenûni za inovativní fie‰ení.
THONAUER
VÁM P¤INÁ·Í
ESENCI Z
ENGINEERINGU A
MECHATRONIKY
5
Zpracování kabelÛ
Cable Processing
Krimpovací technologie
Odizolovaní stroje
Laserové odizolovaní stroje
Vkládání do konektorÛ
PfiizpÛsobení jednotek podle
poÏadavkÛ zákazníkÛ
Zpracování optick˘ch vodiãÛ
(napfi. POF)
Zpracování flexibilních vodiãÛ
(napfi. FFC, FPC, EFC)
Manipulace s kabely
Systémy potisku
6
Nabízíme ‰irok˘ rozsah zpracovatelsk˘ch
sluÏeb, od stfiíhání, odizolování a krimpování kabelÛ pro plnû automatickou
v˘robu a testování montáÏí a kompletních kabelov˘ch svazkÛ. Firma
THONAUER dodává technologie pro
kabely koaxiální, kabely snímaãÛ a kabely
airbagÛ, optické kabely a ohebné ploché
kabely a dodává technologie pro vícevodiãové aplikace a technologie cut-andclamp (fiezání a pfiipevÀování svorek),
ãímÏ pokr˘vá cel˘ rozsah metod pouÏívan˘ch u spojÛ elektronick˘ch obvodÛ.
Standardizované základní buÀky, systémy
pfienosu a moduly pick-and-place (zachyÈ
a pfiedej) pfiiná‰ejí velk˘ uÏitek. Nové
metody usnadÀují montáÏní postupy, a
dokonce i dále sniÏují prahovou hodnotu
investice. Nabízíme základní v˘robní program, v rozsahu od stolních zafiízení aÏ
po plnû automatizované stroje a zafiízení
od pfiedních v˘robcÛ v této oblastii.
7
Technologie lakování
a dávkování
Coating, Metering and Dispensing
Technology
Manuální systémy
Automatizované stolní systémy
Automatizovaná v˘robní zafiízení
Pfiesné ventily, ãerpadla a
dávkovací jehly
Materiály
8
Automatizované zafiízení pro selektivní
dávkování a lakování se staly schÛdnou
alternativou pro malé a stfiednû velké
podniky. Dávkovací technologie vyÏaduje
kombinaci ‰irokého rozsahu parametrÛ a
promûnn˘ch pro montáÏ, zalévání,
naná‰ení pûny, lepení a spojování. Na‰e
kompletní systémy kombinují inovaãní
technologii míchání a dávkování s inteligentními automatizaãními systémy a
dokladují tak na‰e velké zku‰enosti v
tomto oboru. Pfiesná kombinace rÛzn˘ch
materiálÛ a plynulá interakce mezí dávkovací buÀkou, míchacím systémem a
manipulaãním robotem je jádrem na‰í
odborné zpÛsobilosti, která nám umoÏÀuje pohotovû reagovat na poÏadavky
na‰ich zákazníkÛ na uÏivatelsky pfiátelské
procesní technologie.
Pájení, svafiování
a ultrazvuková
technologie
Soldering, Welding and Ultrasound
Technology
V této oblasti nabízíme rozsáhlé portfolio
systémÛ propojovací technologie, v
rozsahu od selektivního pájení svazkem
svûteln˘ch paprskÛ a systémÛ indukãního a laserového pájení aÏ po mikroodporové svafiování. Navíc máme znaãné
praktické zku‰enosti v oblasti ultrazvukové technologie, poskytujeme napfi.
ultrazvukové technologie vzájemného
spojování kovÛ a plastu a ultrazvukové
separaãní svafiovací jednotky. Nejpfiíznaãnûj‰ími znaky tûchto technologií jsou
krátké procesní ãasy, vysoká produktivita, vynikající schopnost automatizace a
také skuteãnost, Ïe fungují bez pomocn˘ch prostfiedkÛ. Neprodukují Ïádné
vyzafiované teplo a umoÏÀují statistické
vyhodnocení procesu. Ultrazvuková technologie je také ideálním fie‰ením u procesÛ ãi‰tûní a tfiídûní, protoÏe mÛÏe b˘t
pouÏita pro odstraÀování jakéhokoliv
typu neãistot nebo ãástic, vãetnû zbytkÛ
pfii brou‰ení, zbytkÛ oleje, maziva a
pouÏit˘ch lakÛ. Metody ãi‰tûní ultrazvukem se pouÏívají stejnû tak u hodináfisk˘ch prací jako u servisních prací u
tryskov˘ch motorÛ letadel. Tfiídûní, které
je zaloÏeno na ultrazvuku, je zavedenou
metodou pfii zpracování materiálÛ, kdy
musí b˘t pro dal‰í zpracování nebo
spotfiebu vybrány ãástice urãité velikosti.
Pájení svazkem svûteln˘ch
paprskÛ | Laserové pájení |
Indukãní pájení | Pájení mikroplamenem | Pájení hrotem
Svafiování plastÛ a kovÛ pomocí
ultrazvukové technologie | Mikroodporové svafiování | Termotlakové lepení.
Ultrazvukové ãi‰tûní a prosévání
9
Automatizace montáÏe
Assembly Automation
MontáÏní rotaãní dûlící stoly
Dopravní montáÏní moduly
Stroje fiízené vaãkou
MontáÏní zafiízení na klíã
Komplexní fiízení projektu
10
Za úãelem integrace zvy‰ujícího se poãtu
funkcí do dokonãen˘ch v˘robkÛ jsou
komponenty a moduly stále více
zmen‰ovány. Pfiijatelné procesní
bezpeãnosti je moÏné dosáhnout pouze
pomocí automatizace. Pro zaji‰tûní
tohoto úkolu Vám mÛÏeme nabídnout
kompletní rozsah v˘konn˘ch zafiízení od
jednoho dodavatele - od polo-automatick˘ch zafiízení aÏ po plnû automatizované stroje. V˘voj a v˘roba montáÏních
linek, které splÀují Va‰e specifické poÏadavky jsou v˘zvy, které rádi pfiijímáme.
Na‰ím cílem je proto integrace rÛzn˘ch
procesních krokÛ a dosaÏení nejlep‰í
moÏné kvality a produktivity. Bez ohledu
na zpracované mnoÏství nebo rÛznorodost modelÛ Vám mÛÏeme nabídnout
vhodnou koncepci plnû automatizovaného nebo polo-automatizovaného zafiízení pro jakékoliv pouÏití. To v‰echno
umoÏÀuje systém modulární sady, kter˘
pouÏíváme. Odborn˘ posudek pfied nákupem, otevfiená komunikace v prÛbûhu
implementaãní fáze a základní poprodejní servis zaji‰Èuje splnûní Va‰ich
pfiedpokladÛ a potfieb.
Systémy zpracování
obrazÛ a testovací
systémy
Image Processing and Testing Systems
Na‰e testovací systémy kontrolují a
zaji‰Èují jakost v˘robních procesÛ u
na‰ich zákazníkÛ. Jejich hlavními v˘hodami jsou krátké testovací ãasy, pfiesné
optické rozli‰ení, uÏivatelsky pfiíjemn˘
provoz a nízké provozní náklady. Pro
automobilov˘ a elektronick˘ prÛmysl
nabízíme kontrolní systémy, zaloÏené na
zpracování obrazÛ a technologii mûfiení
laserem. V rÛzn˘ch oblastech mÛÏe b˘t
pouÏit barevn˘ skener, napfi. pro detekci
odchyln˘ch stínÛ u souãástí z plastu, pro
kontrolu balen˘ch dávek nebo pro kontrolu postupÛ instalace pfii v˘robû
zafiízení. Díky úzké spolupráci s na‰imi
partnery máme moÏnost nabídnout komponenty pro zpracování obrazÛ a
systémy pro potravináfisk˘ prÛmysl a farmaceutick˘ prÛmysl. Jednou z na‰ich
specialit jsou dodávané testovací
systémy „na-klíã“ pro integraci do stávajících v˘robních zafiízení. Jejich hlavním
znakem je kompaktní design komponentÛ a jednoduchá a navíc pfiesná kontrola
funkcí.
¤e‰ení systémÛ zpracování
obrazÛ
Systémy vizuální kontroly
Automatizované testovací
zafiízení
11
Technologie
navíjení cívek
Coil Winding Technolgy
Navíjení drátu
Technologie RFID
Technologie bandáÏování
12
Spektrum navíjecích strojÛ se pohybuje v
rozsahu od ekonomicky v˘hodn˘ch cívek
a navíjeãÛ prstencov˘ch cívek aÏ po stroje pro tûÏk˘ provoz urãené pro velké
prÛmûry drátÛ a plnû automatizované
systémy. Na‰e automatizované vícevfietenové jednotky pro tenké dráty jsou
dostupné se 2, 4, 6, 8 a 12 navíjecími
vfieteny. SlouÏí pro v˘robu reléov˘ch
cívek, solenoidov˘ch cívek, cívek LCD,
navíjení cívek transformátorÛ, zapalovacích cívek, indukãních a snímacích
cívek a také cívek RFID, které musí
odpovídat nejnovûj‰í technologii. Také
zaji‰Èujeme servis vzorkování a prototypu. AÈ uÏ hledáte fie‰ení pro standardní
nebo speciální aplikaci - spojte se s
námi, poradíme Vám. Rádi s Vámi
probereme Va‰e poÏadavky a nabídneme
Vám stroj, kter˘ bude pfiesnû splÀovat
Va‰e potfieby. Po‰lete nám Va‰e poÏadavky se specifikacemi navíjení, abychom pro Vás mohli pfiipravit zku‰ební
vzorek. Tímto zpÛsobem mÛÏete sami
ocenit v˘bornou jakost a v˘konnost
na‰ich strojÛ.
Pasivní prvky a
speciální laky
Components and Coating Systems
Komponenty navrhované pro stínûní
EMC a také termovodivé fólie a pasty
patfií v na‰í nabídce ke klíãov˘m produktÛm. Navíc nabízíme základní program
dal‰ích konstrukãních ãástí, které se stávají stále více dÛleÏitûj‰í. Zahrnují optické
filtry, které optimalizují ãitelnost displejÛ,
nebo speciální laky, které nejen chrání
zafiízení proti vlivu elektrick˘ch a magnetick˘ch polí, ale mají také antimikrobiální
vlastnosti. Takové povrchové úpravy jsou
dobfie známé z lékafiského zafiízení a stávají se stále populárnûj‰í v potravináfis-
kém prÛmyslu a také pfii v˘robû letadel,
vlakÛ a aut. Na této stránce je uveden
pfiehled systémÛ, které Vám mÛÏeme
nabídnout.
Poskytneme Vám uÏiteãné rady v prÛbûhu v˘vojové fáze a dodáme vysoce
kvalitní komponenty, které jsou “‰ité na
míru” podle Va‰ich poÏadavkÛ. V‰ichni
na‰i subkontraktofii v tomto oboru se
fiadí mezi renomované mezinárodní
v˘robce.
Stínûní EMC (elektromagnetická
kompatibilita)
Termovodivé fólie a pasty
Optické filtry
Antimikrobiální a jiné speciální
laky
13
Alternativní energie
Alternative Energy Utilisation
V˘robní zafiízení pro fotoãlánky
Systémy pro solární ohfiev a
chlazení
Geotermální zafiízení
14
Jako odezva na globální oteplování, se
jeví stále dÛleÏitûj‰í pouÏívání alternativních energií a zvlá‰tû solární energie. Pfii
sledování tohoto trendu jsme vyvinuli
rÛzná fie‰ení pro pfiidruÏená prÛmyslová
odvûtví.
Jeden z na‰ich klíãov˘ch dodavatelÛ
roz‰ífiil svou ãinnost do oblasti produkce
fotoãlánkÛ, zvlá‰tû do v˘roby elektrick˘ch spojÛ mezi ãlánky pomocí automatického pájení.
Na druhé stranû pÛsobíme jako projekãní
kanceláfi a dodavatel jednotliv˘ch kompo-
nentÛ a kompletních zafiízení na klíã,
které jsou zaloÏeny na solární energii a
ostatních alternativních technologiích,
vãetnû získávání tepla ze vzduchu a geotermálních ãerpadel.
Pfii pouÏití na‰ich systémÛ mÛÏe b˘t
vytápûní místností a fie‰ení systémÛ
chlazení a systémÛ ohfievu vody mnohem
efektivnûj‰í a tím ménû nákladné, bez
nutnosti pouÏití dal‰ích pfiírodních
zdrojÛ.
Technologie od pfiedních
mezinárodních spoleãností …
… pro Va‰e specifické poÏadavky
a systémové potfieby
PRO NABÍDKU EFEKTIVNÍCH ¤E·ENÍ JE
T¤EBA PLNù POROZUMùT POÎADAVKÒM
www.thonauer.com
15
V Í D E ≈ – B U D A P E · Ë – B R AT I S L AVA – B R N O – B U K U R E · Ë
RAKOUSKO
THONAUER
GESELLSCHAFT M.B.H.
PERFEKTASTRASSE 59, 1230 WIEN
TEL (+43) 1/804 2871-0, FAX-10
eMail: [email protected]
ˇ
POSTOVNÍ
ADRESA
1234 WIEN, POSTFACH 59
MADARSKO
THONAUER
KERESKEDELMI ÉS SZERVIZ KFT.
DARÓCZI ÚT 36, 1113 BUDAPEST
TEL. (+36 1) 372-7700, FAX (+36 1) 372-7709
eMail: [email protected]
SLOVENSKO
THONAUER
S.R.O.
CUKROVÁ 14, 81339 BRATISLAVA
TEL. (+4212) 527 33 664, FAX (+4212) 527 33 665
MOBIL (+421) 903 77 3314
eMail: [email protected]
POBOCKA
960 01 ZVOLEN
MOBIL (+421) 903 402 651
eMail: [email protected]
CESKÁ REPUBLIKA
THONAUER
SPOL. S R.O.
CACOVICKÁ 47, 61400 BRNO
TEL. (+4205) 4524 3453, 4524 3454
FAX (+4205) 4524 3408
MOBIL (+420) 602 511 741
eMail: [email protected]
RUMUNSKO
THONAUER
AUTOMATIC S.R.L.
STRADA BIBESCU VODÁ 19, ETAJ 3, APT. 11
040151 BUCURESTI – SECTOR 4
TEL. (+4021) 335 5654, (+4021) 335 1287
FAX (+4021) 336 9534, MOBIL (+40) 726103020
eMail: [email protected]
W W W. L I G H T H O U S E . C O . AT
POBOCKA
STRADA C. BREDICEANU 8, ETAJ 5, CAM. 509
300 011 TIMISOARA – TIMIS
TEL./FAX (+40356) 596 003
MOBIL (+40) 723567070
eMail: [email protected]
www.thonauer.com
VÍDEN - BUDAPEST - BRATISLAVA
BRNO - BUKUREST
CZ
www.thonauer.com
[email protected]

Podobné dokumenty

LČto 2004

LČto 2004 Program: 18.12. – čtvrtek – večer odjezd z ČR, s příjezdem v pátek 19.12. do oblasti Evropského sportovního regionu – dle sněhových podmínek – lyžování na Schmitenhöhe nebo na Kitzsteinhornu. V 17,...

Více

Zima - Zahradnictví Dvořák a syn

Zima - Zahradnictví Dvořák a syn Klíãem k úspûchu pûstování orchidejí jsou na‰e speciální obaly vybavené vnitfiní hranou nebo v˘stupkem, kter˘ zabrání dosednutí kvûtináãe na dno. NemÛÏe tak dojít k pfiemokfiení substrátu a tím k násl...

Více

Na‰e pravidla Chování a etika

Na‰e pravidla Chování a etika jednotlivci poru‰ili, museli bychom ãelit váÏn˘m problémÛm. Z tohoto dÛvodu zdÛrazÀuji, Ïe dodrÏování uveden˘ch norem je povinné a jejich poru‰ení bude mít nejváÏnûj‰í následky vãetnû ukonãení prac...

Více

CZ - O SMT-info

CZ - O SMT-info Dr. Hans Bell, Rehm TS Blaubeuren/M. Hurban, Rehm CZ

Více

Thonauer Kundenzeitung 26

Thonauer Kundenzeitung 26 po‰kodit tûsnûní kapaliny a hfiídele v bûÏn˘ch ãerpadlech pro ãerpání kapalin. To ãasto vede k nepfiesnému dávkování a enormním nákladÛm na údrÏbu, jakoÏ i ke zbyteãn˘m prostojÛm. PVA se podafiilo vyv...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 nízkotlak˘ch mísících a dávkovacích zafiízení a specialista na automatizaci pod nov˘m jménem. Z firmy RAMPF Dosiertechnik se stala RAMPF Production Systems. „Dosavadní název firmy zuÏoval na‰e v˘rob...

Více

starstone software

starstone software Souhlas rumunského úřadu pro hospodářskou soutěž dal nyní konečně zelenou převzetí celé skupiny THONAUER firmou Komax AG. Tím vládní úřad zapěl svůj chvalozpěv k řešení, které se nám ve smyslu dlou...

Více

Jak vybrat naviják+superwinch

Jak vybrat naviják+superwinch samozřejmě vede k poměrně rychlé destrukci takového zařízení. Závěr Nezbývá mi než Vám popřát šťastnou ruku při výběru jakéhokoli navijáku a hodně spokojenosti při jeho provozování. To byly některé...

Více