zde - DHL Global Forwarding (CZ)

Komentáře

Transkript

zde - DHL Global Forwarding (CZ)
KONFERENCE
DHL GLOBAL FORWARDING
Kamil Kuzba – Head of Marketing & Sales
Praha, 10. května 2016
Časový harmonogram
16:00
Letter of Credit - Bezpečné obchodování i v neznámých zemích.
16:30
Coffee break
16:45
Bill of Lading - Obyčejný dokument nebo cenný papír?
17:15
Cargo Insurance - Jistota se vyplácí.
17:45
Občerstvení formou rautových stolů (degustace moravských vín)
18:30
Audiovizuální prohlídka pivovaru (1 skupina - cca 30 minut)
19:00
Audiovizuální prohlídka pivovaru (2 skupina - cca 30 minut)
21:00
Ukončení
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
2
KONFERENCE
DHL GLOBAL FORWARDING
Letter of Credit
Bezpečné obchodování i v neznámých zemích
Markéta Svatošová – OCC Manager
Praha, 10. května 2016
Obsah
1 Co je dokumentární akreditiv?
2 K čemu se používá dokumentární akreditiv v praxi?
3 Výhody pro příjemce akreditivu (prodávajícího)
4 Výhody pro příkazce akreditivu (kupujícího)
5 Typy dokumentárních akreditivů
6 Odstavce akreditivu
7 Akreditiv vs. přepravce
8 Co nás jako přepravce zajímá a proč?
9 Kontrola správnosti přepravních dokladů - kdo, kdy?
10 Předložení dokumentů bance příjemce akreditivu
11 Schéma toku dokladů mezi jednotlivými články
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
4
Co je dokumentární akreditiv?
Platební nástroj používaný zejména v zahraničním obchodě
Jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů
Neodvolatelný písemný závazek banky, vystavený na základě žádosti klienta (příkazce,
kupujícího) zaplatit určitou peněžní částku podle podmínek stanovených v akreditivu
4 strany
• prodávající = příjemce = beneficiary
• kupující = příkazce = applicant
• banka příkazce a banka příjemce
Dokumentární akreditiv se řídí jednotnými pravidly pro dokumentární akreditivy
Mezinárodní obchodní komory UCP600
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
5
Co je dokumentární akreditiv?
Jeho počátky sahají do 15. až 16. století
Rozmach zahraničního obchodu v 18. a 19. století a nutnost najít způsob, jak
financovat zboží ze zaoceánských kolonií
Do podoby, jak jej známe dnes, se vyvinul v polovině 19. století v Anglii
Silná nadvláda britského impéria v zahraničním obchodě, a proto vývoj akreditivu
určovaly především velké londýnské banky
Letter of Credit, L/C
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
6
K čemu se používá dokumentární akreditiv v praxi?
Pro snížení rizik spojených se zahraničním obchodem a platbami do zahraničí
Představuje jistotu/záruku pro prodávajícího, že mu bude za dodávku zaplaceno,
záruku na sebe přebírá banka
Jedná se o neodvolatelný závazek, dává tedy jistotu oběma stranám
Form Of Doc Credit: Irrevocable
Při obchodování s neprověřenými obchodními partnery
U dlouhodobějších projektů, kde je zboží vyráběno
a expedováno po částech, ale nelze čekat na platbu
až do ukončení a úplného předání projektu
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
7
Výhody pro příjemce akreditivu (prodávajícího)
Prodávajícímu vzniká pohledávka za bankou místo za kupujícím
Má jistotu zaplacení po splnění akreditivních podmínek
Může použít akreditiv jako ručení vůči svým dodavatelům
Může svoji pohledávku za bankou odprodat
a získat tím finanční prostředky dříve
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
8
Výhody pro příkazce akreditivu (kupujícího)
Tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu
a v požadované kvalitě
Má jistotu, že bude platit až po splnění podmínek předepsaných v akreditivu
Může získat výhodnější cenové podmínky od prodávajícího
díky kvalitnímu platebnímu zajištění
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
9
Typy dokumentárních akreditivů
Avizovaný akreditiv
banka příjemce nevstupuje do závazku vůči příjemci, pouze mu oznamuje podmínky akreditivu a
zprostředkovává jeho realizaci
Potvrzený akreditiv
banka beneficienta (prodávajícího) může akreditiv potvrdit a sama tím převzít závazek ve vztahu
k příjemci
Převoditelný akreditiv
Může být na žádost původního příjemce převeden na jiný subjekt
Revolvingový akreditiv
automaticky se obnovuje na původní výši bez nutnosti změn
Stand-by akreditiv
zajišťuje závazek vrátit akontaci, kterou příjemce tohoto
zajišťovacího instrumentu poskytl
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
10
Odstavce akreditivu
Každý článek je očíslovaný podle UCP600 (dvouciferné číslo nebo dvouciferné číslo a
písmeno)
 Záhlaví
Odesílatel - banka příkazce (kupující)
Příjemce - banka příjemce (prodávající)
 Druh závazku / Form of Documentary Credit
Zpravidla neodvolatelný - IRREVOCABLE









Číslo akreditivu / Documentary Credit Number
Datum otevření / Date of Issue
Pravidla / Applicable Rules - UCP LATEST VERSION
Místo a lhůta, kdy vyprší / Date and Place of Expiry
Příkazce (kupující) / Applicant
Příjemce (prodávající) / Beneficiary
Měna a částka akreditivu / Currency Code, Amount
Částečné dodávky / Partial shipments
Překládka / Transshipment
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
11
Odstavce akreditivu









Přístav nakládky / Port of Loading
Přístav vykládky / Port of Discharge
Poslední možné datum odeslání zboží / Latest date of shipment
Popis zboží / Description of Goods and/or Services
Požadované dokumenty a jejich podoba a počet originálů a kopií / Documents
required
Dodatečné podmínky / Additional conditions
Výdaje / Charges
Instrukce ohledně potvrzení akreditivu / Confirmation Instructions
Instrukce vystavující banky avizující bance ohledně potvrzení akreditivu.
Potvrďte / Confirm, Bez potvrzení / Without, Může být potvrzeno / May add
 Instrukce jednotlivým bankám / Instructions to the Paying/Accepting/Negotiating
Bank
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
12
Akreditiv vs. přepravce
Zásadní podklad pro výběr správného řešení přepravy
Podle znění akreditivu a jeho podmínek přepravce vybírá vhodné lodění
Výběr rejdaře podle případných dodatečných podmínek
Akreditiv MUSÍ být k dispozici ještě před samotnou
nabídkou ceny, měl by být součást poptávky
Podle znění akreditivu je vystaven Bill of Lading případně pojistný
certifikát nebo jiné požadované certifikáty
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
13
Co nás jako přepravce zajímá a proč?
Částečné dodávky




nakládky většího počtu kontejnerů ve více dnech
skladování naložených kontejnerů
vícenáklady
vyclené/nevyclené zboží pro export
Překládka
 nepovolená překládka  jediný možný servis
 cena
 možný problém s lodním prostorem, riziko nedodržení posledního možného data lodění
Přístav nakládky a vykládky
 musí být uvedené přesně tak, jak je v akreditivu
 přeprava krytá přímým rejdařským BL  prověřit přímo s rejdařem možnost vložení jmen
přístavů v předepsaném formátu vs. systémová omezení
 přístav nakládky - často je uveden jako „Any European Port“, v BL uveden podle skutečnosti
(např. Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam atd.)
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
14
Co nás jako přepravce zajímá a proč?
Poslední datum lodění
 dokážeme splnit v souladu s ostatními podmínkami akreditivu?
Popis zboží
 přesně podle akreditivu, i s možnými chybami
 hodnota zboží/akreditivu  nelze uvést, rozpor s BL podmínkami
Požadované dokumenty
 Bill of Lading a počet originálů a N/N kopií (non negotiable)
 obvykle je vystavený na řad banky příkazce „TO THE ORDER OF…“, s uvedením příkazce
v poli „Notify Party“
 musí obsahovat L/C číslo a datum jeho otevření, stejně jako všechny ostatní doklady
 Freight Prepaid (přepravné předplaceno)
 podmínka „Clean on Board“
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
15
Co nás jako přepravce zajímá a proč?
Clean on Board
 zboží je přijato k přepravě bez výhrad a zjevného poškození
 do BL nelze uvést, fakt, že jsme zboží přijali k přepravě,
- sám o sobě znamená, že je „bez výhrad“
Pojistný certifikát
 obvykle je také vystaven na řad banky příkazce
 akreditiv uvádí hodnotu, na jakou má být zboží pojištěné
 rozsah krytí
Další certifikáty, které musí vystavit rejdař
 stáří lodě, vlajka státu, pod kterou se loď smí plavit, IMO kód lodě
 certifikáty podle destinace související s politickou/náboženskou situací
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
16
Co nás jako přepravce zajímá a proč?
Arábie




zakázaný překlad v izraelských přístavech
zakázaná plavba izraelskými vodami
předepsaný arabský rejdař
spojení „Perský Záliv“ se nesmí objevit na žádných dokladech
Izrael
 zákaz plavit se arabskými teritoriálními vodami
 majitel lodi nesmí být jakkoliv spojen s arabskými státy ani je jakkoliv podporovat
Pakistán / Indie
 potvrzení, že konkrétní loď má povolení naplouvat přístav určení podle místních nařízení a
zákonů
 přeprava jako taková je realizována společností, která jedná v souladu se zákony země
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
17
Co nás jako přepravce zajímá a proč?
Dodatečné podmínky
 můžeme jako agent NVOCC rejdaře vystavit BL?
 předepsaná trasa a parametry lodi
 termíny vystavení a odeslání dokladů
 jazyk dokladů (africké země Francouzština, Karibik/Jižní Amerika Španělština)
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
18
Kontrola správnosti přepravních dokladů - kdo, kdy?
Návrh BL a dalších dokladů vystavovaných přepravcem pošle přepravce ke kontrole co
nejdříve po nakládce
Zákazník doklady posílá ke kontrole bance spolu s dalšími dokumenty obchodní
povahy (faktury, balicí listy a další povinné dokumenty), za jejichž vystavení je
zodpovědný přímo on
Návrhy přepravních dokladů s komentáři/připomínkami jsou poslány zpět přepravci
Po úpravě je posílá zpět zákazníkovi, a ten je dále postupuje bance, dokud nejsou
návrhy v pořádku a v souladu s akreditivem
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
19
Předložení dokumentů bance příjemce akreditivu
Doklady bez připomínek  po odplutí lodi přepravce vystaví originály podle
odsouhlasených návrhů a v předepsaném počtu je posílá zákazníkovi
Ten je spolu s ostatními doklady posílá bance
Odkaz na dodatečné podmínky akreditivu, kde je předepsaná časová osa, kdy
nejpozději musí být doklady předloženy
Avízo s kopiemi dokladů bezprostředně po odplutí lodi
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
20
Schéma toku dokladů mezi jednotlivými články
1.
2.
3.
4.
Kontrakt
Žádost o otevření akreditivu, avizace akreditivu
Odeslání zboží / předložení dokladů
Finanční převod
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
21
?
ČAS PRO VAŠE DOTAZY
22
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
23
KONFERENCE
DHL GLOBAL FORWARDING
Bill of Lading
Obyčejný dokument nebo cenný papír?
Bronislav Dočekal – Head of Ocean freight
Praha, 10. května 2016
Obsah
1 Co je Bill of Lading a jaké mohou být druhy konosamentů
2 Hague Visby Rules
3 Originál Bill of Lading / Express Sea Waybill
4 Kdy vystavit Originál Bill of Lading a kdy Express Sea Waybill?
5 Změna Originálu Bill of Lading na Express Sea Waybill
6 Zadní strana Bill of Lading
7 Co musí Bill of Lading obsahovat?
8 Jak může vypadat odstavec „Consignee”?
9 Popis trasy a signo
10 Další náležitosti
11 Co země, to originál
12 Ještě chceme zmínit…
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
25
Co je Bill of Lading a jaké mohou být druhy konosamentů
Konosament, náložní list, Bill of Lading, B/L
Cenný papír a dopravní dokument používaný při přepravě nákladu po moři
Přepravní doklad i dispoziční právo ke zboží, které je v konosamentu uvedeno
BL vydává dopravce nebo jím zmocněná osoba (agent, kapitán lodi), která dopravu po
moři zajišťuje
Námořní konosament (port to port) - kryje pouze přepravu po moři
Multimodální konosament - kryje přepravu nejen po moři,
ale i pozemní úsek z místa odeslání nebo do místa dodání
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
26
Co je Bill of Lading a jaké mohou být druhy konosamentů
Konosament na jméno = Named B/L, Straight B/L
 Vystavený na příjemce zásilky, kterému bude zboží vydáno
 Nelze převádět rubopisem, pouze cesí a tradicí (dohoda o postoupení pohledávky a fyzické předání
cenného papíru)
Konosament na řad = Order B/L
 Lze převádět rubopisem (indosací)
Konosament na doručitele = Bearer B/L
 Zboží je vydáno osobě, která se tímto konosamentem prokáže a fakticky ho drží
Palubní konosament / Konosament o nalodění = On Board B/L, Shipped B/L
 Vydáván oprávněnou osobou v okamžiku, kdy je zboží přijato k přepravě a nachází se na palubě lodi
Přejímací konosament = Received for Shipment B/L
 Zboží bylo převzato dopravcem k přepravě, ale nebylo naloděno na loď
 Zboží se nachází např. ve skladu s tím, že bude naloděno v budoucnu
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
27
Hague Visby rules
Souhrn mezinárodních pravidel/nařízení pro mezinárodní přepravu zboží po moři
Unifikovaná pravidla pro Bill of Lading (terminologie v BL, význam, odpovědnost)
Hague Rules z 25. srpna 1924 upravené protokoly z roku 1968 a 1979
„Paramount Clause“ - odstavec 11 v „Conditions of Carriage“
Source: http://www.slideshare.net/maxgalarza/maritime-legal-framework
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
28
Originál Bill of Lading / Express Sea Waybill
Originál Bill of Lading = cenný papír, který je obchodovatelný, pokud je vystavený na řad
„To Order“ (vysvětlíme později)
Vystaven ve třech kusech originálů a několika NN (non negotiable) kopiích
K uvolnění zboží dochází až po předložení originálů agentovi v místě určení uvedeném v BL
(For the release of the goods apply to)
Pozor na odeslání originálů BL příjemci
kompletní sada originálů v jedné obálce = riziko ztráty
a s tím související nemožnost vyzvednout zboží
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
29
Originál Bill of Lading / Express Sea Waybill
Express / Sea Waybill není cenným papírem
Vystaven pouze jeden kus
K uvolnění zboží příjemci není nutné předkládat agentovi v místě určení
Odeslání Express BL příjemci
E-mailová kopie je zcela dostačující
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
30
Kdy vystavit Originál Bill of Lading a kdy Express Sea Waybill?
Originál
 zboží kryté akreditivem
 požadavek na platbu před dodáním zboží, kdy se originály BL odešlou až po obdržení
platby (pozor na riziko nezaplacení, tím pádem nepřevzetí zboží. Ten, kdo má konosamenty, je majitel
zboží, a proto veškeré vícenáklady za nepřevzetí zboží mohou jít za ním)
 některé země předepisují vystavení originálů BL (některé státy Jižní Ameriky, Afrika)
Express
 kdykoliv, kdy není důvod pro vystavení originálů (obchodování se známým obchodním partnerem,
v exportu u dodacích podmínek EXW,FCA, kde příjemce kontroluje a hradí celou přepravu sám)
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
31
Změna Originálu Bill of Lading na Express Sea Waybill
Typicky pro import z dálného východu
Po nalodění se vystaví Originál BL, který zůstává buď u agenta rejdaře v místě
odeslání nebo si ho ponechá odesílatel
Po úhradě doplatku za zboží (v případě zálohové platby) nebo celé částky je Originál
BL zadržen vystavovatelem a je změněn na
Express Sea Waybill
K uvolnění zboží v destinaci dochází automaticky bez nutné prezentace konosamentu
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
32
Zadní strana Bill of Lading
Conditions of Carriage
Malá písmenka = často nejdůležitější
avšak opomíjené podmínky a fakta
Kompletní pravidla a podmínky rejdaře, na základě kterých
vystavuje Bill of Lading, jedná, řeší vzniklé události a škody
Důležité odstavce podmínek rejdaře Danmar Lines
 12 „Carrier´s Liability“ (odpovědnost rejdaře)
 13 „Amount of Compensation“ (výše kompenzace)
V případě škodní události a při nesjednání pojištění dopravních rizik
je vyplacena kompenzace ve výši podle odstavce 13 (podle podmínek
Danmar Lines méně než USD 500 za nákladový kus/přepravní jednotku nebo
USD 2 za kilogram hrubé hmotnosti poškozeného nebo ztraceného carga)
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
33
Co musí Bill of Lading obsahovat?















Číslo BL
Označení, zda se jedná o Originál nebo Express
Rejdař a jeho registrační adresa
Agent v destinaci
Odesílatel, Příjemce, Notify Party
Popis trasy - místo převzetí, jméno lodi, číslo plavby, přístav nakládky, přístav
vykládky, místo doručení
Signo - Marks and numbers
Počet a druh nákladových kusů, popis zboží
Hmotnost, objem
SLAC klauzule, Shipped on Board klauzule
Freight prepaid/collect
Místo a datum vydání
Kde je placené námořné
Počet originálů, pokud jsou vystavené
Jméno agenta, který konosamenty jménem rejdaře vystavil
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
34
Jak může vypadat odstavec „Consignee“?
Kompletní a správně uvedená adresa příjemce zboží
 Pozor na správný formát adresy v případě obchodování s některými zeměmi - USA, Brazílie,
Afrika
 Některé země požadují uvést další údaje, ne jen adresu - VAT a jiná registrační čísla obchodních
subjektů (Jižní Amerika), čísla dovozních licencí (Afrika)
To Order
 V odstavci Consignee je uvedeno „To Order“ = Na řad
 Konosament lze převádět rubopisem (indosací)
 Vlastníkem je osoba, které svědčí nepřetržitá řada rubopisů, tj. ten, kdo je jako poslední uveden
na zadní straně konosamentu
 Některé země nedovolují vystavit konosament Na řad
To Order of bank
 Na řad banky (u dokumentárních akreditivů)
 Banka konosament indosuje na kupujícího v okamžiku převodu peněz na příslušný účet podle
dohodnutých podmínek
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
35
Popis trasy a signo
Konosament může být vystaven jen přístav-přístav
nebo
Z místa nakládky až do místa vykládky v případě multimodálního konosamentu
a s ohledem na dodací podmínku
U celokontejnerových zásilek (FCL) se za signo považuje číslo kontejneru
(včetně uvedení čísla plomby)
U kusových zásilek (LCL) jsou signem shodné údaje viditelně uvedené na
každém nákladovém kusu (např. jméno příjemce, číslo objednávky, počet
nákladových kusů atd.)
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
36
Další náležitosti
FCL/FCL nebo LCL/LCL
 Určuje charakter přepravy
 Jako FCL nebo LCL bylo zboží převzato k přepravě a jako FCL nebo LCL bude doručeno
příjemci
 V případě konsolidací LCL/FCL nebo dekonsolidací FCL/LCL
Shipper´s load, stow and count
 SLAC
 Odesílatel je zodpovědný za nakládku, uložení a počet nákladových kusů uvedených v
konosamentu
Freight Prepaid nebo Collect
 Prepaid = předplaceno. Přepravní náklady jsou odesílatelem placené v rozsahu uvedeném v
konosamentu v odstavci „popis trasy“
 Collect = dobírka. Přepravní náklady budou placené příjemcem
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
37
Co země, to originál
Některé destinace mají striktně daná pravidla, jak má
Bill of Lading vypadat
V některých zemích slouží i jako doklad pro úspěšné
celní odbavení, proto nejsou odchylky povoleny
Země choulostivé na správně uvedené údaje v konosamentu




Izrael a některé státy středního východu
Západní a Subsaharská Afrika
Jižní Amerika
USA, Kanada a některé země Karibiku
Adresy ve správném formátu, VAT a jiná registrační čísla příjemců, čísla dovozních licencí, správný typ
obalového materiálu, HS kód, popis zboží v požadovaném jazyce
Konzultace s rejdařem/dopravcem ohledně správnosti dokladů je samozřejmostí, ale nezapomínejte, že
rejdař vystavuje konosament podle instrukcí odesílatele. Jeho správnost je tedy nakonec zodpovědností
odesílatele.
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
38
Ještě chceme zmínit...
FCR
 Forwarder's Certificate of Receipt
 Potvrzení přepravce, že převzal zboží a odpovědnost za něj
 FCR není přepravní dokument a není smlouvou o přepravě, jakou je Bill of Lading
Hodnota zboží
 Nelze do konosamentu uvést, i když to někdy může být požadavek (akreditiv)
 Za zboží bychom ručili v jeho uvedené výši = rozpor s podmínkami přepravy vycházejícími z odstavce
13 podmínek
Oprava konosamentu
 Lze provést do chvíle, dokud není konosament odeslán
 Po jeho odeslání jakákoliv oprava údajů znamená administrativu a…
 …vždy Vás to bude stát peníze navíc
Kontrola konosamentu před naloděním
 Návrh konosamentu je dobré nechat odsouhlasit příjemcem v zemi určení, zda vyhovuje místním
nařízením a pravidlům - obvykle je to otázka jednoho e-mailu, který může ušetřit spoustu následných
problémů a zbytečných výdajů
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
39
?
ČAS PRO VAŠE DOTAZY
40
DĚKUJI ZA POZORNOST
KONFERENCE
DHL GLOBAL FORWARDING
Cargo Insurance
Jistota se vyplácí!
Jan Dědina – Manager Industrial Projects / Risk Manager
Praha, 10. května 2016
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
43
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
44
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
45
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
46
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
47
Odstrašující případy popisující rizika námořní letecké
a kontinentální přepravy
•
Při přepravě dochází k poškození, ztrátě zboží z důvodů živlu, havárie, krádeže, a my
jako zasílatelé ani dopravci nemůžeme těmto rizikům zabránit
•
Dopravci mají omezenou odpovědnost při odškodnění za zničené nebo
ztracené/poškozené zboží a to dle principů mezinárodních dopravních úmluv
•
V případě vyšší moci a zničeného zboží při požáru, bouři, povodně apod. je dopravce
zpravidla zproštěn povinnosti uhradit škodu
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
48
Jak jednotliví dopravci hradí škodu?
•
KAMIONOVÁ DOPRAVA – limit dle CMR convention 8,33 SDR za kg
•
LETECKÁ DOPRAVA – 19 SDR za kg (Montreal convention)
•
NÁMOŘNÍ DOPRAVA – pouze 2 SDR za kg (Hague – Visby rules nebo Hamburger
rules. resp podmínky uvedené na B/L)!
•
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – 17 SDR za kg (CIM convetion)
•
Náhrady od dopravců jsou zpravidla zdlouhavé a nedostatečné z hlediska hodnoty zboží
v porovnání k váze přepravovaného zboží a nekryjí škody, které vzniknou v průběhu
nakládky nebo vykládky!
•
Předvedená rizika jsou zřejmá - jak ale postupovat, aby zákazníci měli jistotu, že za
poškozené zboží dostanou plnou úhradu vzniklé škody?
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
49
Náhrada vzniklé škody
•
Řešení je pojištění dopravních rizik u renomovaného pojistitele
- V našem případě DHL spolupracuje na tomto úseku s AIG Europe ltd., London
•
Kryje veškeré škody dle principů „Institute cargo clause (a), včetně risks war on
sea strikes and Civil commotions, - pojištění je bez spoluúčasti
•
Další výhody, které AIG nabízí
A. Likvidaci škody zprostředkuje DHL Global Forwarding, takže pojištěný nemusí náhradu škody řešit
sám s AIG. náhrada škody se realizuje zpravidla do 30 dnů po předložení všech požadovaných
dokumentů
B. DHL obstarává pojistné certifikáty AIG online (pokud jsou požadovány)
C.
AIG nabízí prostřednictví DHL výhodné pojistné sazby a kromě toho je vždy připraveno projednat
zvýhodněné sazby v případě větších a hodnotnějších transportů , včetně dlouhodobých pojistných
smluv s velmi výhodnými podmínkami (pojistné prémie až do úrovně 0,1% z hodnoty zboží).
D. celosvětová síť agentů AIGa DHL v každé zemi umožní rychlé řešení při likvidaci škod, které
vznikly během přepravy na celém přepravním úseku
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
50
Ilustrativní příklad
•
Námořní přeprava z CZ do Austrálie
•
Hodnota zboží CIF 100 000 EUR, včetně pojištění (např. 0,175%), hmotnost 4 000 kg
•
Při totální škodě nepojištěného zboží uhradí námořní dopravce cca. 8 500 EUR, AIG
uhradí plnou hodnotu zásilky 100 000 EUR
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
51
Riziko společné havárie
•
Společná havárie vzniká dobrovolnou obětí, učiněnou kapitánem lodi (například
odhozením části nákladu do moře, uchýlením se do přístavu, útočiště) za účelem
odvrácení nebezpečí ve společném zájmu, kterou se dosáhne užitečného výsledku
•
Například záchrany lodi a zbylé části nákladu
•
Společná havárie je kategorií námořního práva a řídí se dle York- Antwerp Rules
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
52
Ilustrativní příklad
•
Loď najede na mělčinu, k záchraně lodi a nákladu požádá kapitán o pomoc několika
remorkérů, odlehčovacích člunů a o plovoucí jeřáby na vykládku části zásilek. náklady
na odlehčení a uvedení lodi opět do provozu dosáhnou několika mil USD….. náklady se
poměrně rozdělí dle York – Antwerp rules solidárně na všechny naloďovatele, kteří mají
na lodi zásilky
•
Po zaplacení příspěvků (pojišťovnou (pokud je zboží pojištěno) je zásilka po doplutí lodi
do přístavu uvolněna ve prospěch příjemce nebo naloďovatele - i toto riziko je kryto v
pojištění dopravních rizik
•
Pokud není zboží pojištěno, příjemce nebo naloďovatel musí uhradit náklady na
svoji zásilku přímo námořnímu dopravci, jinak zboží nelze expedovat z přístavu
vykládky
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
53
Jaká rizika pojištění dopravních rizik nekryje?
•
Nedostatečné balení zboží při přepravě
•
Podvodné (kriminální) jednání pojištěného
•
Přirozený úbytek zboží při přepravě
•
Ztráty z přirozené povahy zboží
•
Škody, které vzniknou při zdržení v dopravě
•
Finanční ztráty, ušlý zisk, související následné škody, apod.
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
54
Kdo by měl zboží pojistit dle kontraktu – s ohledem
na Incoterms 2010
•
Kupující by měl zboží pojistit u parity z EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT
•
Prodávající musí pojistit zboží při kontraktu CIF a CIP (dle podmínek L/C)
•
Prodávající by měl pojišťovat „svůj“ úsek do FCA, FAS, FOB, DAT, DAP A DDP
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
55
Finanční a cenové souvislosti pojištění
•
AIG má limit hodnoty zboží pro zásilku (jeden B/L, CMR nákl. List, AWB) 2 000 000 eur.
V případě vyšší hodnoty AIG pojistí, je nutná avizace pojistiteli před zahájením přepravy
•
Cena za pojištění, sazba – pojistná prémie se odvíjí od druhu zboží (nízké riziko, střední
a vysoké riziko), dále dle přepravní relace (země s nižším rizikem (USA, Kanada,
Evropa (bez bývalého SSSR), Perský Záliv, Čína, Austrálie, Hong Kong, Japonsko,
Malaysie, Korea, Taiwan, Thajsko), a dle druhu přepravy – (letecká, námořní,
kontinentální)
•
AIG nabízí pro nízké riziko (oblast a charakter zboží) při ročních sazbách velmi výhodné
ceny jak pro leteckou tak i pro námořní přepravu. U rizikovějších relací je cena
samozřejmě o něco vyšší. Řešíme vždy individuálně případ od případu v zájmu našeho
zákazníka
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
56
Likvidace škod – úhrady pojištěným subjektům
Pokud dojde k poškození, ztrátě, či jiné škodní události – zasílatel má tyto základní povinnosti
•
Informuje zákazníka a AIG o vzniklé škodě (bezodkladně)
•
Vyhodnotí situaci a dopravci, v jehož přepravním úseku škoda vznikla, předá protest - tj. označí tím
viníka (pokud existuje)
•
Informuje pojistitele o vzniklé škodě a předá pojistiteli dopravní doklady, obchodní fakturu a vyžádá u
pojištěného zákazníka vyčíslení vzniklé škody (tzv. škodní faktura, nebo zpráva havarijního komisaře)
•
Sleduje průběh řešení likvidace škody, koordinuje předávání dokladů, které pojišťovna ev. dodatečně
vyžádá
•
Po přezkoumání všech souvislostí a dokladů AIG poukáže náhradu škody přímo na účet pojištěnému
zákazníkovi
•
V případě, že zboží nebylo pojištěno, řeší DHL škodu jménem zákazníka přímo s dopravcem –
avšak viz riziko mnohem nižšího (nebo žádného) odškodnění!
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
57
?
ČAS PRO VAŠE DOTAZY
58
Přejeme vám přepravu s námi bez
nehod… a pro ev. případ nehody
pouze s pojištěním AIG/DHL
Global Forwarding | Praha | 10. května 2016
59

Podobné dokumenty

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě přístavy, kde společnosti jsou schopny také náklad, ale určují jaký, jaké povahy a v jakém množství 2. Základní postupy směřující k uzavření přepravní smlouvy. Závazná objednávka – knihování lodníh...

Více

námořní přepravu trápí nejen cenová válka

námořní přepravu trápí nejen cenová válka elektronickou podobou. Elektronická forma konosamentu je možná například v tom případě, kdy konosament určuje smluvní strany, rozsah přepravy, objekt přepravní smlouvy, podmínky přepravy či vymezen...

Více

3. vodní doprava - E-learningové prvky pro podporu výuky

3. vodní doprava - E-learningové prvky pro podporu výuky • Dále se dozvíte, jak dělíme technickou základnu vodní dopravy. Výklad Při pohledu do historie vývoje různých druhů doprav lze konstatovat, že je vodní doprava nejstarším druhem dopravy. Podle dru...

Více

Zkratka Celý název Vysvětlení A B C

Zkratka Celý název Vysvětlení A B C Volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi Volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky) Vyplaceně loď (Incoterms 2010) Zdarma Přepravné Přepravné zaplaceno předem Palivový ...

Více

Petr Rožek, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC Česká

Petr Rožek, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC Česká plánu je však rozšíření o další nábřeží (Lamu Port) Přístav Mombasa slouží nejen jako překladiště pro Keňu, ale svým zázemím překračuje hranice i do sousedních zemí (Jižní Súdán, Uganda, Somálsko).

Více