2008 - Správa CHKO Moravský kras

Transkript

2008 - Správa CHKO Moravský kras
08moravsk˝ kras
spr¡va
chr¡nÃn… krajinn… oblasti
v˝roËnÌ zpr·va
° Õrody a krajiny »R
agentura ochrany pR
spr¡va CHKO MOravsk› kras
Správa
Chráněné
krajinné oblasti
Moravský kras
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.................................... 2
Základní údaje......................................................................... 7
Maloplošná zvláště chráněná území....................................... 7
Hospodaření........................................................................... 8
Výkon státní správy................................................................ 8
Vyhlášení nových maloplošných chráněných území .............. 9
Přechodně chráněné plochy................................................. 11
Plány péče o MCHÚ.............................................................. 11
Počet dokončených a schválených územních plánů.............. 11
Další odborná činnost............................................................ 11
Monitoring, inventarizační a jiné průzkumy............................ 16
Hodnocení úrovně vedení dokumentace ochrany přírody,
využití GIS, DPZ, ÚSOP atd.................................................. 17
Plnění specifických úkolů . .................................................... 17
Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ,
úroveň strážní služby............................................................. 18
Granty, projekty..................................................................... 19
Práce s veřejností.................................................................. 19
Přehled ediční činnosti........................................................... 20
Mezinárodní spolupráce......................................................... 22
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR
správa státního majetku ve zvláště chráněných územích
ČR, osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody
a krajiny, poradenství a vzdělávání, mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR)
se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí.
AOPK ČR se organizačně člení na ředitelství a 37 regionálních pracovišť, z toho 13 krajských středisek a 24
správ chráněných krajinných oblastí (viz Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť). Ke dni 31. 12. 2008
měla okolo 650 pracovníků.
Poslání Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je mj.
sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů, vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody, vedení
Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní
dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny, odborná podpora výkonu státní správy,
metodická a znalecká činnost, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem
o ochraně přírody a krajiny, realizace praktických opatření
na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a desítek národních přírodních rezervací
a památek na území celé ČR, administrace celostátních
dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství (ES) zaměřených na ochranu přírody a krajiny,
Monitoring (sledování stavu biotopů a druhů)
AOPK ČR je pověřena sledováním stavu evropsky významných druhů a typů stanovišť („monitoring“) mj. dle
směrnice Evropské unie 92/43/EEC. Celoplošně se mapují přírodní stanoviště, biotopy. V roce 2008 proběhla
aktualizace na 9 % rozlohy území České republiky (přibližně 6 600 km2) ve 286 mapovacích okrscích. Druhově
zaměřený monitoring probíhal u všech systematických
skupin: savců, obojživelníků a plazů, ryb a mihulí, hmyzu
i ostatních bezobratlých, cévnatých i bezcévných rostlin,
pozornost byla věnována i vybraným druhům ohrožených
hub. Mimo systém sledování stavu probíhal také monitoring
ptáků a ptačích oblastí (povinnost dle směrnice 79/409/EEC)
a byl dokončen bazální monitoring půd.
Natura 2000
V roce 2008 AOPK ČR zkompletovala návrh na doplnění
národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy
Natura 2000, ke kterému byla ČR vyzvána Evropskou
komisí. Tento doplněný seznam byl předložen MŽP, které
ho postoupí v roce 2009 do meziresortního připomínkového řízení a následně Vládě ČR ke schválení.
Záchranné programy
V roce 2008 byly AOPK ČR připraveny a MŽP schváleny
čtyři nové záchranné programy pro kriticky ohrožené druhy, a to sysla obecného, hořec jarní, hvozdík písečný český a užovky stromové. Kromě zahájení realizace těchto
programů proběhla realizace dříve přijatých programů,
a to perlorodky říční, rdestu dlouholistého a matizny bahenní. Více na www.zachranneprogramy.cz
Státní správa
V průběhu roku 2008 vydaly správy CHKO 1 809 správních rozhodnutí, 22 204 závazných stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy a 10 014 odborných stanovisek. V 83 případech bylo proti vydaným rozhodnutím podáno odvolání. Z uvedeného počtu odvolání
bylo ve 40 případech potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí,
a odvolání tak zamítnuto. K novému projednání zpravidla pro formální vady rozhodnutí se vrátilo 13 rozhodnutí
a zcela vyhověno odvolání bylo v 12 případech. V roce
2008 podaly fyzické či právnické osoby podle zákona o poskytování informací na všechna pracoviště AOPK ČR téměř třináct tisíc písemných a ústních žádostí o informace.
K základním podkladům podporujícím výkon státní správy
patří údaje z Ústředního seznamu ochrany přírody včetně
Digitálního registru – http://drusop.nature.cz. Výstupy
z ÚSOP jsou podkladem k rozhodnutím vydávaným
AOPK ČR i dalšími subjekty státní správy.
V roce 2008 bylo pro účely zpracování Územně analytických plánů rozesláno 91 aktualizací dat, pro ostatní účely
byla poskytnuta data 62 žadatelům. Velmi významnou část
výkonu státní správy tvořily náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. V roce 2008 bylo
podáno 54 žádostí o náhradu újmy vzniklou v roce 2007
s celkovým požadavkem přes 32 miliónů Kč.
AOPK ČR prostřednictvím správ CHKO vyhlásila 14 nových
maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ), a to převážně přírodní památky nebo rezervace (např. PR Uplaz
v CHKO Beskydy). Dále bylo přehlešáno osm stávajících
ZCHÚ. AOPK ČR odevzdalo v roce 2008 Ministerstvu životního prostředí kompletní plány péče o CHKO Beskydy,
Poodří a Litovelské Pomoraví. V roce 2008 AOPK ČR zpracovala 27 návrhů plánů péče o NPR a NPP a předala je
Ministerstvu životního prostředí ke schválení. U PR a PP
uvnitř CHKO probíhalo zpracování celkem 102 plánů péče.
Péče o chráněná území
AOPK ČR zajišťuje realizaci praktických opatření ochrany
přírody a krajiny. Zajišťuje administraci Programu péče
o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. V roce
2008 AOPK ČR čerpala z dotačních titulů A až C celkovou částku 58,030 mil. Kč na podporu 958 realizovaných
akcí. Z titulu Podkladové a osvětové materiály se jednalo
o 31 odborných prací v celkové hodnotě 4,562 mil. Kč.
MŽP dále v roce 2008 přidělilo AOPK ČR na realizaci opatření v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části
přírody a ptačí oblasti celkem 102.920.648 Kč.
V roce 2008 byly AOPK ČR přiděleny prostředky v hodnotě
3,15 mil. Kč na zajištění Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu. V rámci Programu revitalizace
říčních systémů se proinvestovalo celkem okolo 84 mil. Kč.
AOPK ČR přijímala v roce 2008 v rámci administraci
Operačního programu Životní prostředí žádosti o podporu opatření v oblasti péče o přírodu a krajinu (v rámci prioritní osy 6 programu). V rámci 2. výzvy programu bylo
na krajská střediska AOPK ČR předloženo 601 žádostí,
a v rámci 6 výzvy potom 843 žádostí. Nejvíce se jednalo
oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.
Bližší informace o finančních nástrojích lze najít na nových
stránkách www.dotace.nature.cz.
Státní majetek
Ke konci roku 2008 hospodařila AOPK ČR s majetkem
státu v podobě dlouhodobého investičního majetku v hodnotě okolo 1 mld. Kč, dále bylo ve správě 33 sídel regionálních pracovišť. AOPK ČR rovněž vlastní jiné objekty,
např. terénní stanice, informační střediska. V roce 2008
došlo k bezúplatnému převodu nebo odprodeji budov,
které již nesloužily k zabezpečování činnosti AOPK ČR
a byly vyhodnoceny jako nepotřebné.
Práce s veřejností
AOPK ČR v průběhu roku 2008 provozovala oficiální stránky organizace se základními informacemi včetně regionálních pracovišť na www.nature.cz. Dále provozovala stránky o soustavě Natura 2000 v České republice, stránky
o sledování stavu biotopů a druhů. V roce 2008 byly nově
spuštěny internetové stránky informující o finančních nástrojích v oblasti péče přírody a krajiny – www.dotace.
nature.cz.
AOPK ČR včetně regionálních pracovišť vydala řadu tištěných materiálů a publikací. Vydala rovněž šest čísel
časopisu Ochrana přírody, který od roku 2007 vychází
v upravené obsahové i grafické podobě, dále vydala nebo
se podílela na vydání více než deseti periodických tiskovin.
V roce 2009 se plánuje spuštění internetových stránek
časopisu – www.casopis.ochranaprirody.cz.
Pracovníci AOPK ČR uspořádali zejména v regionech téměř 1 800 akcí pro veřejnost či vybrané cílové skupiny za
účasti okolo 90 000 osob. Jednalo se o výstavy, průvodcovskou činnost (exkurze), výstavy a různé přednášky a semináře. Přímo v terénu si mohli návštěvníci projít 90 naučných stezek provozovaných a udržovaných AOPK ČR.
Správa CHKO Moravský kras zajišťuje řadu exkurzí především pro školní
mládež. Foto: Archiv SCHKO MK
Hospodaření
AOPK ČR v roce 2008 hospodařila s konečným rozpočtem
ve výši téměř 546 mil. Kč. Výdaje na mzdy zaměstnanců
včetně prostředků získaných v rámci různých grantových
projektů činily 175,4 mil. Kč. Celkové režijní náklady za celou organizaci byly 69,3 mil. Kč.
Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť AOPK ČR k 1. lednu 2009
základní údaje
KULTURNÍ PAMÁTKY
0
architektonické památky
zříceniny hradů
technické památky
archeologické památky
1. Chrám P. Marie Bolestné
2. Jeskyně Kůlna
3. Hrad Holštejn
4. Větrný mlýn Ostrov u Macochy
5. Hrad Blansek
6. Větrný mlýn Rudice
7. Huť Františka
8. Jeskyně Býčí skála
9. Chrám Jména P. Marie
10. Jeskyně Pekárna
11. Hradisko Chochola
Správa CHKO Moravský kras
Svitavská 29
678 01 Blansko
tel: +420 516 428 880
fax: +420 516 420 525
e-mail: [email protected]
web: www.moravskykras.nature.cz
rozloha: 91 km2
A
1
2
1
1
3
1
D
PAMÁTNÉ STROMY
Podzemní Punkva
3
ZÓNY OCHRANY
PŘÍRODY
1. zóna
2. zóna
3. zóna
Národní přírodní památka
Památné stromy
4
915,4
11
380,7
2
18,4
19 + 2 památné aleje
se 227 stromy
5
6
Křtinský p.
9
E
NAUČNÉ STEZKY
1. Sloupsko-šošůvské
jeskyně
2. Macocha
3. Rudické propadání
4. Rudické doly
5. Cesta železa
6. Josefovské údolí
7. Údolí Říčky
8. Hády
8
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ
JESKYNĚ
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Jeskyně Balcarka
Punkevní jeskyně, propast Macocha
Kateřinská jeskyně
Jeskyně Výpustek
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ
REZERVACE (NPR)
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY (NPP)
NPR Vývěry Punkvy
NPP Rudické propadání
NPR Habrůvecká bučina
NPR Býčí skála
NPP Jeskyně Pekárna
NPR Hádecká planinka
PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR)
8
7
11
A
B
C
D
E
4
8
6
4
Jedovnický p.
2
5
7
Maloplošná zvláště chráněná
území
6
4
3
Křtinský p.
Přírodní rezervace
Lopač
B
C
2
1
4
3
5
Punkva
Vyhlášena Výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne
4. 7. 1956 č. 18001/55-A/6, kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras.
Bílá
voda
2
RAMSARSKÝ MOKŘAD
Národní přírodní rezervace
5 km
Sloupský p.
11
10
Říčka
9
5
10
Říčka
1. PR Sloupsko-šošůvské jeskyně
2. PR Bílá voda
3. PR Balcarova skála – Vintoky
4. PR Mokřad pod Tipečkem
5. PR Dřínová
6. PR U Výpustku
7. PR Březinka
8. PR Čihadlo
9. PR Údolí Říčky
10. PR Velký Hornek
11. PR U Brněnky
Chráněná krajinná oblast
MORAVSKÝ KRAS
Hospodaření
Počet pracovníků: 10
Provozní rozpočet: 781.592 Kč
Mzdy: 2.939.889 Kč
Prostředky určené k održování
a zlepšování přírodních podmínek v krajině
Program péče o krajinu MŽP (PPK) ............ 1.437.985 Kč
právní problematice (zejména příprava a výstavba kanalizací a ČOV).
Správa vydala 1 posouzení o uplatnění nároku újmy za
nehnojení v I. zóně CHKO (Zempol Sloup a.s.) ve výši
78.652 Kč a 2 posouzení za omezení lesního hospodaření (LČR LS Svitavy a MZLU ŠLP) ve výši 271.024 Kč.
Nedořešena je náhrada újmy za rok 2007 LS Černá Hora
(nárokováno 1.834.166 Kč).
Program péče o pozemky v majetku státu
(MaS) ............................................................. 211.000 Kč
Výkup pozemků do vlastnictví státu .............. 229.990 Kč
Čerpání rezervního fondu
(péče o tis červený)............................................ 4.500 Kč
Výkon státní správy
V roce 2008 vydala Správa CHKO Moravský kras 325
správních rozhodnutí a závazných stanovisek. Nejčastějším
aktem byly závazná stanoviska, kdy Správa CHKO posuzovala stavební aktivity s ohledem na podmínky ochrany
přírody. Největší počet se týkal stavební činnosti – 214 případů. Dále bylo vydáno 31 závazných stanovisek k vodo-
Z hrany lomu na Helišově skále je pěkný výhled na severní část Moravského
krasu. Foto: M. Kotlánová
Specifikem činnosti bylo povolování a kontrola speleologických průzkumů. Rozhodnutími byl 4 základním organizacím České speleologické činnosti povolen průzkum na
7 lokalitách. Rozhodnutím byly stanoveny podmínky ochrany přírody pro turistické využití nově zpřístupněné jeskyně
Výpustek.
Správa CHKO vydala 43 rozhodnutí – výjimky z ochranných podmínek kriticky a silně ohrožených druhů. Dále
vydala 21 rozhodnutí – evidence živočichů odchovaných
v přímé péči člověka (6 druhů) a bylo vydáno 57 osvědčení.
Zpracování stanovisek k žádostem z programů:
Program rozvoje venkova
����������������������������������������������������
III.1.3 Podpora cestovního ruchu – Budování a rekonstrukce pěších tras, vinařských stezek a hipostezek
(Zbudování pěší trasy kolem Rudice)
�����������������������������������������������������������
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (Zhotovení a rozmístění nových informačních tabulí na vstupních místech na území MZLU ŠLP)
Revitalizace říčních systémů
�����������������������������
obec Niva – ČOV a stoková síť
Programu OPŽP
��������������������������������������������������
obec Žďár v Moravském krasu – Splašková kanalizační síť a ochrana vod Žďárského potoka
������������������������������������������������������
obec Vavřinec – Vybudování systému veřejných zelených
ploch pro podporu komunitního života v obci Vavřinec
a jejích částech
V průběhu roku 2008 bylo u Správy CHKO dle § 70 odst.
2 zákona č. 114/92 Sb. vyžádáno zasílání informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních
od následujících organizací: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Sdružení Krajina, Sdružení „Čistá krajina“, Českomoravská myslivecká jednota, ZO ČSOP
Rybák, Česká společnost ornitologická Jihomoravská pobočka, Česká společnost ornitologická Východočeská
pobočka a Občanské sdružení SPUP Jindřichovice pod
Smrkem.
Vyhlášení nových maloplošných
chráněných území
NPR Habrůvecká bučina
(vyhláška MŽP ČR č. 73/ 2008 Sb.), výměra 88,557 ha
Ochrana druhově bohatého komplexu přirozených bučin
a dubových bučin na území Rudické plošiny s výskytem
řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Předmětem ochrany je rovněž naleziště geod v rudických
vrstvách a soubor krasových jevů.
Interiér NPR Habrůvecká bučina. Foto: L. Štefka
10
NPR Hádecká planinka
(vyhláška MŽP ČR č. 74/2008 Sb.), výměra 82,508 ha
Ochrana zachovalého druhově bohatého komplexu přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Předmětem ochrany je rovněž soubor
povrchových a podzemních krasových jevů.
Celkový pohled na NPR Hádecká planinka. Foto: L. Štefka
Podklady včetně nových plánů péče pro vyhlášení výše
uvedených NPR vypracovala Správa CHKO Moravský kras.
V současné době mají všechny NPR na území CHKO
Moravský kras nové aktuální zřizovací výnosy.
Přechodně chráněné plochy
Nová přechodně chráněná plocha nebyla vyhlášena.
Plány péče o MCHÚ
V současné době mají všechna MCHÚ v územní působnosti Správy CHKO Moravský kras platné plány péče.
Rozpracované plány péče – NPR Vývěry Punkvy s termínem dokončení v roce 2009.
Počet dokončených
a schválených územních plánů
V roce 2008 bylo projednáno 6 změn územních plánů obcí
(Habrůvka, Vilémovice, Vavřinec, Šošůvka, Rudice, Ochoz
u Brna) a jedno zadání nového územního plánu obce
Petrovice.
Propast Macocha představuje jedinečnou přírodní lokalitu nejen v rámci
Moravského krasu. Foto: Z. Musil
11
Další odborná činnost

Výkupy pozemků:
– �����������������������������������������������
čtyři pozemky NPR Vývěry Punkvy, výkup 11 040 m 2
(229.990 Kč)
���������������������������������������������������
Pokračovala příprava podkladů k určovací žalobě na
pozemky převedené na MZLU Brno. Pro okres Blansko
zkompletovány podklady poskytnuté z Katastrálního
úřadu. Pro okres Brno-venkov zajišťuje externí spolupracovník pro rok 2009.
������������������������������������������������������
Zajištění odborné části programu výjezdních porad pracovníků legislativního odboru MŽP v termínu 25. a 26.
9. a geologického odboru MŽP v termínu 15. až 17. 10.
v Moravském krasu
����������������������������������������������������
Vedení diplomové praxe – Bc. Tomáš Vališ, agroekologie, Agronomocká fakulta MZLU, Brno, 30. 6.–25. 7. 2008
���������������������������������������������������������
Zajištění třídenního studijního pobytu Ireny Jančaříkové
(geolog) z CHKO Český kras a dvoudenního studijního
pobytu Radka Studeného (strážce) z Litovelského Pomoraví v CHKO MK
������������������������������������������������������
Zajištění týdenních odborných praxí Mgr. Antonína Krásy (AOPK ČR) a J. Ošlejškové (VOŠ Jihlava) na Správě
CHKO MK
����������������������������������������������������
Podíl na aktualizaci vrstvy mapování biotopů Soustavy Natura 2000 – seznámení se s metodikou, zahájení
práce na okrsku 105 (943 segmentů), zaktualizováno
26 segmentů.
12
���������������������������������������������������
Validace zoologických a botanických nálezových dat
– validováno cca 800 údajů.
Řešeno
����������������������������������������������������
šest případů spojených s ochranou poraněných
či jinak handicapovaných zvířat.
����������������������������������������������������
Servis IT techniky na Správě CHKO Moravský kras (instalace, zajištění provozu sítě, zajištění chodu programového vybavení, řešení problémů s IT u spolupracovníků, antiviry, zajištění servisních prohlídek a oprav
– 12 PC, 3 notebooky, 2 PDA, 2 tiskárny, kopírka).
�������������������������������������������������
Softwarový audit pracoviště Správy CHKO Moravský
kras včetně aktualizace přehledů a evidenčních listů PC.
�������������������������������������������
Školení pracovníků SCHKO MK v používání HW a
������
SW.
��������������������������������������������������
Zpracovány podklady ochrany přírody pro pozemkové
úpravy v k. ú Suchdol, Němčice a k. ú. Krasová.
�������������������������������������������������
Pozemková agenda – průběžná lustrace pozemků dle
zákona 95/1999 Sb.
��������������������������������������������������
Vedení třídenního Terénní kurzu Karsologie pro posluchače Masarykovy univerzity v Brně a tří doprovodných přednášek na téma Člověk a kras.
�������������������������������������������������
Pro knihovnu Správy CHKO zpracováno katalogizací
62 ks nových přírůstků (knihy, časopisy, sborníky aj).
Zajištěny průběžné zápůjčky studentům, pracovníkům
Správy CHKO a dalším zájemcům.
���������������������������������������������������
Zpracování odborného stanoviska a účast na jednání
MŽP a LČR ve věci udělení výjimky na zásahy proti
podkorním škůdcům.


Řešení
������������������������������������������������
problematiky zásahů v ochranných pásmech
rezervací na ŠLP – terénní šetření a vyjadřování se
k řadě plánovaných těžeb.
�����������������������������������������������������
Identifikace hranic v terénu nově přehlášených rezervací NPR Hádecká planinka a NPR Habrůvecká bučina a jejich fyzické předání zástupcům ŠLP Masarykův
les Křtiny.
���������������������������������������������������
Realizace nabídkového řízení prodeje a kácení dvou
stromů v k. ú. Ochoz u Brna na majetku státu ve správě AOPK ČR, ohrožujících chatu soukromé osoby.
�����������������������������������������
Výkon funkce odborného lesního hospodáře:
– realizace
���������������������������������������������������
řízení o zakázku malého rozsahu pro zásahy v lesních porostech na pozemcích v majetku státu –
právo k hospodaření AOPK ČR v NPR Vývěry. Bylo vytěženo a prodáno 746 m3 dříví a fakturováno 651 tis. Kč.
����������������������������������������������������
Účast na odborném semináři k 70. výročí objevu Javoříčských jeskyní, 8. 10. 2008.
���������������������������������������������������
Zajištění odborné exkurze účastníků 42. ročníku celostátního kola Biologické olympiády, 1. 5. 2008.
��������������������������������������������������
Vedení geologické exkurze pro geologický mapovací
kurz Ústavu věd o zemi Masarykovy univerzity v Brně.
��������������������������������������������������
Vypracování návrhu obsahového zaměření části expozice (Střední část Moravského krasu) do rekonstruovaného objektu Zámku ŠLP ve Křtinách.
����������������������������������������������������
Spolupráce při dopracování „Metodiky krajinného plánu“ VÚMOP, v. v. i., Oddělení pozemkových úprav Brno.
Metodika předána Správě CHKO k využití.
Pracovníci Správy CHKO Moravský kras při odběru vzorků vody v Rudickém
propadání. Foto: Leoš Štefka
13
��������������������������������������������������
Pokračovala jednání se zástupci Heidelberg Cement
(Dr. M. Rademacher) a Českomoravský cement a. s.
nástupnická společnost ohledně vymezení ochranného
pilíře CHKO Moravský kras a PR Údolí Říčky v dobývacím prostoru lomu Mokrá. Byl zpracován návrh
„Smlouvy o zachování stavu přírodního prostředí“, která bude uzavřena v průběhu roku 2009.
��������������������������������������������������
Vymezení ENVI vrstvy 10 půdních bloků nově zažádaných do EU dotací v programu LPIS.
��������������������������������������������������
Spolupráce s KČT při vyznačení nové odbočky turistické značky k jeskyni Výpustek, nové vyznačení naučné stezky Macocha a umísťování turistických map.
���������������������������������������������������
Naplňování Programu péče o krajinu v CHKO Moravský
kras – v 81 akcích vyčerpáno celkem 1 437 985 Kč.
�������������������������������������������������
Naplňování programu Péče o pozemky v majetku státu (MAS) v CHKO Moravský kras – pro jedenáct akcí
vyčerpáno celkem 210 672 Kč.
�������������������������������������������������
Spolupráce při zajištění setkání geologů AOPK ČR
v Moravském krasu (vč.přednášky a exkurze) ve dnech
28. a 29. 4. 2008.
���������������������������������������������������
Spolupráce s Vojenskou akademií ve Vyškově při přípravě a zajištění mezinárodní soutěže v přírodním víceboji Summer Survival 2008.
Vzdělávání pracovníků Správy CHKO účastí
na seminářích či konferencích:
�������������������������������������������������������
e-learningový distanční kurz „Lidé a voda v oblasti po-
vodí Dyje“
������������������������������������������������
seminář VÚST a AOPK „Vlivy pěstování biomasy na
přírodu a krajinu“, Průhonice, 8. 1. 2008
�������������������������������������������������
seminář EPOSu (Spolek poradců v ekologickém země-
dělství ČR), Jihlava, 10. 1. 2008
���������������������������������������������������
seminář ASIO (společnost zabývající se čištěním od-
padních vod), Brno, 14. 2. 2008
��������������������������������������������������
závěrečná konference projektu UNDP GEF „Karpatské
louky“, Valašské Klobouky, 17. a 18. 4. 2008
��������������������������������������������������������
seminář ASIO (čištění odpadních vod), Brno, 30. 10. 2008
��������������������������������������������������
Floristický kurz ČBS, Vsetín, 29. 6. až 5. 7. 2008
�������������������������������������������������������
Bryologicko-lichenologické dny, Sedlčansko (17. až 20.
4. 2008) a Králický Sněžník (2. až 5. 10. 2008)
�����������������������������������������������������
Setkání muzejních botaniků, MZM Brno – určovací kurz
– rod kostřava (Festuca spp.) 14. 10. 2008
����������������������������������������������������
Setkání aktualizátorů vrstvy mapování biotopů Sedmi-
horky a Macocha (29. 10. až 1. 11. 2008)
��������������������������������������������������
konference ČBS – Diverzita, dynamika a management
lesní vegetace – Praha (29. a 30. 11. 2008)
�������������������������������������������������
Setkání strážců a terénních pracovníků na Šumavě
ve dnech 14. až 16. 5. 2008
14
�����������������������������������������������
účast na konferenci Speleofórum dne 19. 4. 2008
Prezentace a vystoupení na seminářích a konferencích:
����������������������������������������������������
Na venkově pro venkov (vzdělávací akce MAS Moravský
kras podzim 2008 – jaro 2009): „Kořenové čistírny odpadních vod, domácí čistírny odpadních vod“, Sloup,
5. 9. 2008
����������������������������������������������������
účast na 17. Konferenci GIS ESRI – ve spolupráci se
Sekcí informatiky AOPK ČR a regionálními informatiky
redakce a příprava soutěžní série šesti posterů na téma
„Naučná stezka GIS ochrany přírody a krajiny“, která
obsadila 2. místo.
����������������������������������������������������
spolupráce se Sekcí dokumentace a Sekcí informatiky
AOPK ČR na přípravě semináře Prezentace služeb
ISOP pro Národní parky ČR v Litoměřicích, příprava informačního materiálu k prezentaci těchto služeb
Konzultace studentských odborných prací:
Doktorandské, diplomové a bakalářské práce
�����������������������������������������������������
Marie Kubešová, MZLU, LDF, krajinářství 2. r., téma:
Závrty na CHKO MK, II. část.
���������������������������������������������������������
Martina Kudličková, MZLU, LDF, krajinářství 2. r., téma:
závrty na CHKO MK, I. část.
��������������������������������������������������
Jana Bednářová (PřF MU Brno, doktorandská práce):
Vyhodnocení odchytů netopýrů na území Moravského
krasu.
���������������������������������������������������
Ivana Skoumalová, PdF UK Praha, diplom. práce: Mnohonožky českého a moravského krasu.
����������������������������������������������������
Martina Nejezchlebo, PřF MU, diplom.práce: Vegetace
suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům.
�������������������������������������������������������
Alois Procházka, DiS., Ústav aplikované a krajinné ekologie MZLU, bakalářské práce: Revize výskytu čeledi
Orchidaceae na území CHKO Moravský kras.
��������������������������������������������������
Kamila Botková, MZLU Brno, bakalářská práce: Mapování vzácných druhů dřevin v NPR Hádecká planinka.
�������������������������������������������������������
Michal Fistr, MZLU Brno-AGRO, krajinná ekologie, dipl.
práce: Využití území Moravského krasu v minulosti
a současnosti.
 Ďurišová
��������������������������������������������������
Jana, MZLU, LDF, bakalářská práce: Inventarizace vzrostlé zeleně závrtů a remízů v oblasti Šošůvka v Moravském krasu.
��������������������������������������������������
Pracný Pavel, PřF MU Brno: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žlebu v Moravském krasu.
��������������������������������������������������
Přibylová Eva, PřF UP Olomouc: Vybrané antropogenní vlivy v Amatérské jeskyni v Moravském krasu.
���������������������������������������������������
Denisa Poulová, PřF MU Brno: Charakter a rozšíření
nickamínku v moravských jeskyních (ukončeno a předáno do archivu Správy CHKO).
��������������������������������������������������
Lea Fajkošová, PřF MU Brno: Kondenzační koroze ve
vybraných jeskyních Moravského krasu (ukončeno
a předáno do archivu Správy CHKO).
����������������������������������������������������������
Marieta Jerič (Katedra geografie Filozofické fakulty Uverzity v Lublaňi, Slovinsko): Srovnávací analýza mezi Notranjským regionalním parkem a CHKO Moravsky kras.
15
Monitoring, inventarizační
a jiné průzkumy
���������������������������������������������������
Zimní monitoring netopýrů ve 12 jeskyních. Dalších
14 jeskyní bylo monitorováno členy ČESON.
�����������������������������������������������������
Dynamika zimování netopýrů v Kateřinské jeskyni (pro-
váděny pravidelné kontroly 1krát za 3 týdny).
�����������������������������������������������������
Mapování povrchových krasových jevů (závrty, ponory,
16
vyvěračky apod.) za použití technologie GPS. Celkem
bylo v roce 2007 vymapováno 730 závrtů na ploše
9.85 km2 s využitím v GIS Moravský kras.
���������������������������������������������������������
Spolupráce s firmami INIQUA s. r. o. a Geodrill s. r. o.
při zadání a vyhodnocení geofyzikálních průzkumů
v předpolí dobývacího prostoru Mokrá. Správě CHKO
byly předány studie „Geofyzikální průzkum v severní
části DP Mokrá, etapa 2008“ a „Určení podzemního
rozvodí hlavní geologické struktury, lom Mokrá, etapa
2008“.
��������������������������������������������������
Botanický monitoring managementových opatření PPK
(pilotní rok) – PR Mokřad pod Tipečkem, 2 plochy, Vykydalova stráň, 1 plocha, Závrt Dolina, 1 plocha, PR
Velký Hornek, 1 plocha , Jezírka Novinky, 1 plocha (část
zapsána do nové databáze). Dále se uskutečnil monitoring obojživelníků na jednom Rudickém jezírku a externě pak (Jan Dvořák, Rájec-Jestřebí) monitoring denních motýlů na 3 plochách.
����������������������������������
Monitoring druhu ještěrka zelená (Lacerta viridis) v rám-
ci celostátního monitoringu
����������������������������������������������������������
Spolupráce v Karlovou univerzitou Praha (Dr. J. Bruthans)
– instalace tří měřicích čidel v Rudickém propadání –
průběžné sledování teploty, průtočného množství a konduktivity v chodbě Tipeček, v hlavním řečišti a v Chodbě
Staré řeky, instalace 2 ks Thompsonových přelivů.
Rozpracované inventarizační průzkumy
(předpoklad dokončení 2009):
��������������������������������������������������
Laštůvka Z.: Inventarizační průzkum PR U Výpustku
– motýli (Lepidoptera).
��������������������������������������������������
Antonín Vl., Dvořák D., Vágner A.: Makromycety PR
U Výpustku.
�����������������������������������������������������
Kubešová Sv.: Bryofloristický inventarizační průzkum
PR U Výpustku.
��������������������������������������������������
Vašátko J.: Inventarizační výzkumu modelových sku-
pin živočišné složky epigeonu (měkkýši-Mollusca a pavouci-Araneae) PR U Výpustku.
������������������������������������������������
Vlašín M.: Herpetologický průzkum PR U Výpustku.
����������������������������������������������������
Kocourková J.: Lichenologický výzkumu PR U Výpustku.
����������������������������������������������������
Vermouzek Zd.: Inventarizační průzkum PR U Výpustku
– ptáci.
Hodnocení úrovně vedení
dokumentace ochrany přírody,
využití GIS, DPZ, ÚSOP atd.
������������������������������������������������
Vedení Odborné skupiny pro informatiku AOPK ČR.
K prioritním úkolům řešeným v rámci skupiny patřila
příprava nových centrálních aplikací Správní řízení,
Fotoarchiv a Knihovna.
������������������������������������������������������
Kompletní zadání a vypracování finální verze projektu
Jednotné evidence speleologických objektů (JESO
AOPK), konzultace projektu se Správou jeskyní ČR,
konzultace k SW finalizaci projektu.
�����������������������������������������������������
Příprava, organizace a moderování odborné části celopodnikového workshopu (informatici) na téma „Regionální GIS a jeho využití v praxi AOPK ČR“.
������������������������������������������������������
Příprava tří map „Systém ochrany přírody v ČR“ pro výstavu v Parlamentu ČR ve spolupráci s Ing. Šoltysovou
a J. Dungelem.
�����������������������������������������������������
Mapování povrchových krasových jevů (závrty, ponory,
vyvěračky apod.) za použití technologie GPS. Celkem
bylo vymapováno 863 závrtů na ploše 9.85 km2 s využitím v GIS Moravský kras.
������������������������������������������������
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v Brně
(dr. Hofman) zajištěna náplň pro terénní cvičení posluchačů geografie na téma Mapování infrastruktury obcí
v Moravském krasu. V 1. polovině roku 2009 budou výsledky zdigitalizovány a ve formě GIS výstupu včetně
databází předány na Správu CHKO Moravský kras.
Téma bude v roce 2009 rozšířeno a přejde do zadání
doktorandské práce.
�������������������������������������������������
Zprovoznění WMS (web mapping service) služeb pro
všechny pracovníky Správy CHKO Moravský kras.
Řešení bylo implementováno na freeware Quantum GIS
0.10. Pracovníci mají k dispozici aktualizované údaje
z interních GIS databází a z externích zdrojů – především WMS servery AOPK ČR, CENIA, ÚHÚL, ČÚZK,
Jihomoravský a Pardubický kraj.
17
Plnění specifických úkolů
���������������������������������������������������
řešení převodů pozemků z AOPK ČR na Správu jeskyní
ČR
���������������������������������������������������
provedena skartace spisů za období 1977–2000 (část
vytříděna pro Moravský zemský archiv v Brně – Státní
okresní archiv v Blansku a část skartována)
��������������������������������
práce v kolegiu ředitele AOPK ČR
��������������������������������������������������
práce v Poradním sboru rektora MZLU pro ŠLP Křtiny
����������������������������������������������
práce v komisi životního prostředí MěÚ Svitavy
�������������������������������������������������
práce v Regionálním poradním sboru programu Revitalizace říčních systémů pro Jihomoravský kraj při středisku AOPK Brno
���������������������������������������������
člen odborné skupiny pro ÚSES v rámci AOPK ČR
������������������������������������������������
nástup a postupné zaškolování nového pracovníka
Správy CHKO (Mgr. Zdeněk Musil)
�������������������������������������������������
zajištění odborné praxe pracovnice ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády v rámci veřejně prospěšných prací
v termínu 2. 5. až 15. 10.
�����������������������������������������������������
řešení agendy likvidace lomu Malá dohoda (zjišťování
zásob, inspekce OBÚ, zastavení rušivé činnosti a následující správní řízení podle § 66), činnost ukončená
rozhodnutím o skončení těžby a stanovením podmínek
pro likvidaci lomu
�����������������������������������������
práce ve zkušební komisi MŽP ČR pro § 45i
18
Hodnocení kontrolní činnosti
v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní
služby
������������������������������������������������������
Při Správě CHKO pracuje stráž přírody (9 členů + 4 ak-
tivní spolupracovníci) – řešen jeden případ pozastavení rušivé činnosti (lom Malá dohoda – pozastavení těžby), provedeno devět společných strážních služeb pracovníků Správy CHKO s dobrovolnými spolupracovníky,
Těžba vápence v lomu malá Dohoda u Holštejna byla definitivně ukončena na zásah Správy CHKO. Foto: Radomír Studený
10 strážních služeb profesionálními pracovníky Správy
CHKO a zajištěna účast na republikové konferenci
strážců a terénních pracovníků (čtyři strážci).
������������������������������������������
Uloženy čyři blokové pokuty za vjezdy aut.
 Řešeno
�����������������������������������������������������
sedm případů rušivé činnosti – z toho třikrát
výzvou k nápravě a k plnění povinností (odstranění chatek a maringotky, odstranění plotu, plnění podmínek
speleologického rozhodnutí), jedenkrát upozornění majitele pozemku na ohrožení geologické lokality (Knechtův
lom), dvakrát podán podnět ČIŽP, jedenkrát výzva
k majiteli pozemku o souhlas s nápravným opatřením.
�����������������������������������������������������
Provedeno 29 kontrol speleologických lokalit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o činnost amatérských
skupin, je práce převážně vázána na soboty a neděle,
případně na večerní a noční hodiny.
�����������������������������������������������������
Zorganizovány 2 schůzky strážců s jejich proškolením
o novinkách v právní oblasti a aktuálním dění v CHKO
��������������������������������������������������������
ČIŽP zahájila vlastní šetření a řízení na základě 2 podnětů Správy CHKO a konzultuje řízení Správy CHKO
vedené ve věci ukončení těžby v lomu Malá dohoda.
��������������������������������������������������
Spolupráce s dobrovolným strážcem Petrem Maryškou
při zřízení samostatných webových stránek strážců
CHKO MK http://strazcichkomk.ic.cz/. Stránky vedou
interaktivní databázi skládek, hraničních sloupků, aut,
zápisy strážních služeb, přehled strážců, informace pro
strážce, aktuality z CHKO.
Pastva ovcí na krasových stráních probíhající ve spolupráci mezi Správou
CHKO a místními zemědělci má obrovský význam pro uchování nelesních
stanovišť. Foto: Z. Musil
19
Granty, projekty
Práce s veřejností
�����������������������������������������������������
Spolupráce s Agronomickou fakultou, Ústav výživy zví-
�������������������������������������������������
Spolupráce s Muzeem Boskovicka a Vlastivědným mu-
řat a pícninářství MZLU Brno na výzkumném záměru
„Indikátory pastevního využití trvalých travních porostů“
– botanický
�����������������������������������������������������
a zoologický monitoring ploch pastvin v severní části Moravského krasu.
�������������������������������������������������
Spolupráce se Správou jeskyní ČR a ČHMU Brno při
řešení projektu „Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR“
– stanovení
���������������������������������������������������
podmínek ochrany přírody, výběr vhodných
míst pro monitoring na povrchových lokalitách a v podzemí.
20
zeem v Olomouci na výstavě Lesy Drahanské vrchoviny – vernisáž 28. 8. 2008 ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci (výstavu shlédlo cca 600 návštěvníků)
�������������
VIII. ročník Setkání ve střední části Moravského krasu dne 17. 5. 2008 u příležitosti Evropského dne parků. V spolupráci s řadou partnerů (Technické muzeum
Brno, ZO ČSS Býčí skála, město Adamov aj.) připraven
program s ukázkou tavby železa v rekonstrukci pece
z 9. století, zpřístupnění části Býčí skály s rekonstrukcí
magdalenienského sídliště lovců sobů, promítání filmů
o CHKO aj. Účast více než 1000 návštěvníků.
 Den Země – 17. ročník úklidu Moravského krasu se uskutečnil v sobotu 26. 4. (severní a střední část), pátek
25. 4. (jižní část). Do úklidu krasu se zapojily i základní
školy regionu, spolupracující NGO organizace, organizace České speleologické společnosti, obce, ŠLP Křtiny,
Technické sporty Vavřinec aj. Celkem se na úklidu
Moravského krasu podílelo více než 800 účastníků.
 Brigáda fy ANECT (počítače) zaměřená na úklid okolí frekventované komunikace Brno-Ochoz u Brna spojená s exkurzí do Ochozské jeskyně (20. 6. 2008, 25
účastníků)
 12. Evropská noc pro netopýry, sobota 6. 9. 2008
u v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní za účasti 366
návštěvníků (spolupráce Ekologický institut Veronica,
Česká společnost pro ochranu netopýrů, Správa jeskyní ČR, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras).
���������������������������������������������������
Příprava záměru návštěvnického a informačního střediska AOPK ČR – Správy CHKO MK Skalní Mlýn – zpracována studie a návrh investičního záměru, uskutečnilo se několik jednání se zástupci obcí, NGO regionu,
MŽP ČR
������������������������
Příprava záměru výstavy Moravský kras 2009 v Moravském zemském muzeu Brno (spolupráce MZM Brno,
Správa jeskyní ČR) – Správa CHKO dopracovala rámcové libreto pro části „Příroda krasu“ a „Ochrana a využití krasového území“ a byla připravena Smlouva mezi
MZM Brno a AOPK ČR ve věci realizace výstavy
 Spolupráce se ZO ČSOP Ponikva – vedení exkurzí
pro veřejnost zaměřené na přírodu, historické i současné využívání území.
�����������������������������������������������
dvě přednášky pro blanenskou veřejnost v rámci série
přednášek KRASOHLED – téma Propast Macocha
a téma Nová Amatérská jeskyně s účastí cca 200 lidí
na každé přednášce.
 Studijní výstava: Rašeliníky ČR, na Správě CHKO MK
v Blansko – zachování demonstrační sbírky našich druhů rašeliníků Vladimíra Melichara ze setkání aktualizátorů vrstvy mapování biotopů pro další studijní účely
formou výstavky
Přehled ediční činnosti
Publikace
������������������������������������������������������
MUSIL Zdeněk., Mechorosty In: Reiter A. (ed.) (2008):
Přírodovědné zajímavosti Znojemska. Jihomoravské
muzeum ve Znojmě, Znojmo, 74–79.
���������������������������������������������������
SKOŘEPA Hynek (editor) a kolektiv: Přírodní poměry
Boskovicka. Vlastivěda Boskovicka, svazek 1, Boskovice, Muzeum Boskovicka, 2008, 185 s.
������������������������������������������������
ŠTEFKA Leoš a kol..Chráněná území CHKO Moravský
kras In: Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P.
a kol.: Chráněná území ČR-Brněnsko, svazek IX, AOPK
ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 68 pp., ISBN 978-8086064-66-6
Tiskovina (brožura, leták a jiné drobné tištěné materiály)
����������������������������������������������������
Sestavení tiskové podoby výroční zprávy za rok 2007
a uveřejnění na webových stránkách CHKO Moravský
kras.
�������������������������������������������������
Spolupráce s VÚKOZ Brno – Atlas krajiny České republiky – terénní mapování a příprava podkladů pro list
Krasové jevy.
������������������������������������������������������
3. korektury publikace „Jeskyně ČR“ – příprava grafických podkladů – plánky, schémata, řezy aj – cca 20 ilustrací.
�����������������������������������������������������
Spolupráce na přípravě podkladů (foto, texty, revize
map CHKO a NP) pro DVD Ochrana přírody ČR
21
�����������������������������������������������������
Spolupráce s MZLU – ŠLP Masarykův les (ing. Truhlář,
ing. Mauer) při přípravě mapy 1 : 30 000 památníků,
studánek a palouků Lesnického Slavína, kompletace
mapy pro tiskovou podobu. Mapa vyšla u příležitosti
85. výročí založení Školního lesního podniku v nákladu
30 000 ks.
Článek
�����������������������������������������
SKOŘEPA Hynek: Přírodní parky: Kladecko, Veronica.
2008, ročník XXII., č. 3, str. 24–26.
��������������������������������������������������
ŠTEFKA Leoš. Zranitelná krajina Moravského krasu.
Ochrana přírody. 2008, 63, 4, 8–9, ISSN 1210-258X
������������������������������������������������
ŠTEFKA Leoš. Akce pro veřejnost v CHKO Moravský
kras v roce 2008. Ochrana přírody. 2008, 63, 6, 26,
ISSN 1210-258X
22
Rozhlasový / televizní pořad – v uvedených reportážích
vystupoval pracovník Správy CHKO
��������������������������������������������������
Telferová B.: Zřícenina hradu Blansek v Moravském
krasu se možná už brzy dočká opravy. ČT 1-Relace:
Události v regionech. 18. 6. 2008
��������������������������������������������������
Šumberová H.: Počítačoví odborníci se rozhodli pomáhat. ČT 1-Relace: Jihomoravský večerník. 20. 6. 2008
�������������������������������������������������������
Lípová E.: Materiál na stavbu doveze vrtulník. ČT 1-Relace: Události v regionech. 10. 7. 2008
������������
Žítková B.: �������������������������������������������
Řidiči v rezervaci nerespektují zákaz vjezdu. ČT 1-Relace: Události v regionech. 7. 8. 2008
������������������������������������������������������
Nuošková D.: Spor o přírodní koupaliště. ČT 1-Relace:
Události v regionech. 13. 8. 2008
����������������������������������������������������
Šebela M.: Policisté v Blansku používají terénní mo-
tocykly. ČT 1-Relace: Události v regionech. 20. 8. 2008
����������������������������������������������������
Kadlečková Š.: Hrad Blansek se snaží zachránit něko-
lik nadšenců. ČT 1-Relace: Minuty regionu-Jižní Morava. 22. 8. 2008
��������������������������������������������������������
Záboj M.: Kanalizace a čistírna v obci Šošůvka a Sloup.
ČRo – Brno: Otázky a odpovědi. 10. 12. 2008
Spolupráce s Českou televizí při natáčení 2 dílů seriálu
„Jeskyně“ (vysílání 2009).
V místních denících (Týden u nás, Blanenský deník, Mladá
fronta Dnes) bylo publikováno 12 příspěvků s aktuálními
stanovisky a názory pracovníků Správy CHKO na dění
v regionu – např. speleologické výzkumy, stavební záměry
v chráněné oblasti, výstava o lesích Drahanské vrchoviny,
čištění odpadních vod, Natura 2000.
Internetové stránky – zpravodajské servery, vědecké
články na internetu
Antonín Tůma, Lom Na Bradinách, 19. 9. 2008,
MK http://strazcichkomk.ic.cz/
Antonín Tůma, Lom Malá dohoda, 19. 9. 2008,
MK http://strazcichkomk.ic.cz/
Mezinárodní spolupráce
���������������������������������������������������
Dne 31. 3. byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi
Ředitelstvím přírodního parku Šumenská plošina (Bulharsko) a AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras
(Česká republika)
��������������������������������������������������
18. 12. se Správa CHKO stala členem vědeckého pracovního týmu pro řešení projektu „Experimentální model komplexního monitoringu chráněných krasových
oblastí zaměřený na jejich trvale udržitelný rozvoj“ pro
období 2009–2011 financovaný z grantu Bulharské
akademie věd
���������������������������������������������������
12. až 14. 6. Seminář Návštěvnická střediska NP Šumava a Bavorský les (účast 2 pracovníků Správy CHKO)
����������������������������������������������������
29. 10. až 1. 11. Seminář Návštěvnická střediska ve
Schwarzwaldu (účast 1 pracovník Správy CHKO)
���������������������������������������������������
Zajištění odborného programu Mgr. Petara Stefanova
(Geografický institut Bulharské akademie věd) v Moravském krasu 14. až 17. 8.
����������������������������������������������������������
Studijní cesta do Bulharska, v termínu od 9. 9. do 19. 9.
2008 v rámci dohody o spolupráci mezi Přírodním parkem Šumensko plato a AOPK ČR – Správou CHKO
Moravský kras (účast 3 pracovníků)
������������������������������������������������
Zajištěno partnerství Správy CHKO Moravský kras
v projektu gymnázia v Sežaně, Slovinsko (Srednaja
škola Srečka Kosovela) s názvem Comparison of mar-
keting opportunities between Slovenian and Moravian
karst (program Leonardo da Vinci). Zajištění programu
v Moravském krasu 27. 10. 2008.
�����������������������������������������������
Porada s polskými kolegy z ZPKWS Slezského vojvodství a univerzity v Sosnowci ve Zbrašově ve dnech
28. a 29. 8. 2008 zaměřená na přípravu společných
akcí v roce 2009, zejména dalšího ročníku Mezinárodní
školy ochrany přírody krasových oblastí v září v CHKO
Moravský kras.
23
Vydala: AOPK »R ñ Spr·va CHKO Moravsk˝ kras
Svitavsk· 29, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 428 880
e-mail: [email protected], www.moravskykras.nature.cz
design: © Jana ätÏp·nkov·, 2004
realizace: Spr·va CHKO Moravsk˝ kras
v roce 2009
ISBN 978-80-87051-61-0
aopk »R ñ Spr·va CHKO Moravsk˝ kras
V˝roËnÌ zpr·va za rok 2008

Podobné dokumenty

StuDent č.5.

StuDent č.5. Nedávno jsem byl na kurzu od ČSK, který byl věnován managementu praxe. Velice se mi líbil, dal mi mnoho užitečných informací a proto ho vřele doporučuji. Také jsem se zde ale dozvěděl, jaké absurdn...

Více

Zpravodaj Beskydy č. 4/2012 - Jednotný informační a komunikační

Zpravodaj Beskydy č. 4/2012 - Jednotný informační a komunikační ukazatelů (indikátorů) snažících se rozumným způsobem postihnout, zda určitá plocha zůstává divočinou. Týkají se kupř. velikosti daného území, hustoty osídlení lidmi, stupně poškození původního pro...

Více

Text práce ve formátu PDF

Text práce ve formátu PDF širokým možnostem vzniku se totiž vyskytuje skoro všude. Jako písek a valounky na březích řek a moří, jako součást většiny hornin a na mnoha jiných místech. Mimo jiné třeba jako dekorace v zahradác...

Více