Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele

Komentáře

Transkript

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Systém větrání využívající Coanda efekt
Apollo ID:
24072
Datum:
23. 11. 2009
Typ projektu:
G – funkční vzorek
Autoři:
Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.,
Vach Tomáš, Ing.
Technický popis
Zařízení využívá tzv. Coanda efekt v aplikacích oboru větrání a klimatizace. Umožňuje změnu průtoku,
úhlu náklonu a tvaru výstupního otvoru. Vzduch je dopravován ventilátorem. Je určeno pro
vizualizační experimenty s možností zavádění mlhy do proudícího vzduchu.
Systém je umístěn v laboratoři větrání a připojen k přívodu vzduchu. Celé zařízení se skládá z
přívodního potrubí zakončeného výstupním otvorem a polohovatelné desky, která ohraničuje
proudící vzduch, viz obr. 2. Do potrubí je vložena voština sloužící jako uklidňovač proudu.
Výstup z potrubí je navržen tak, aby bylo možné připevnění tvarově rozdílných vyústek
obdélníkového profilu, přechod mezi výstupním otvorem a polohovatelnou deskou může tedy být
tvořen jak ostrou tak i zaoblenou hranou, což má podstatný vliv na vznik Coandova jevu.
Polohovatelnou desku je možné sklápět pod rozdílnými úhly a také měnit její vzdálenost od
výstupního otvoru. Pro usnadnění nastavení sklonu polohovatelné desky jsou na rámu standu
vyznačeny hodnoty úhlu.
Obr. 1: Popis experimentálního zařízení: 1 – polohovatelná vertikální deska, 2 – niťová sonda na
vizualizaci přilnutí proudu ke stěně, 3 – vyústka s niťovou sondou a sondou Testo, 4 – měřicí přístroj
Testo 435, 5 – přívodní potrubí, 6 – přívodní kanál zakončený vyústkou, 7 – rám s vynesenými úhly
sklonu polohovatelné desky [3].
1
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Základní technické parametry

geometrie problému: plynule nastavitelný úhel polohovatelné desky, měřeno pomocí digitálního
úhloměru.

Výměnná výstupní hrana: ostrá, zaoblená s volitelným poloměrem.

Výstupní otvorem s volitelným průřezem a poměrem stran,

Nastavitelný průtok s výstupní rychlostí min. v rozsahu 2 – 10 m/s

Celková hmotnost systému: 40 kg
Způsob realizace
Vyroben funkční vzorek, na kterém je realizován další vývoj a ověřování.
Výsledky zkoušek, použití
Zařízení je využíváno pro vizualizaci Coandova jevu v rámci výukových a výzkumných aktivit EÚ OTTP.
Některé výsledky experimentů jsou uvedeny v publikacích [1-4]. Ukázka výsledků je uvedena níže.
Obr. 2: Ukázka vizualizace odklonu proudu pro úhel odklonu desky 60° a rychlosti 2, 4, 6, 8 a 10 m/s,
[3].
Obr. 3: Vliv rychlosti proudění a úhlu odklonu desky na úhel osy proudu [3].
2
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Obr. 4: Vizualizace niťovou metodou. Vlevo při nižších rychlostech nedochází ke Coandovu jevu,
vpravo je vyšší rychlost proudu a Coandův jev lze pozorovat [3].
Obr. 5: Vizualizace kouřovou metodou a vyhodnocení polohy osy proudu. Vlevo při menším sklonu
desky nedochází ke Coandovu jevu, vpravo je sklon desky větší a Coandův jev lze pozorovat [3].
3
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Obr. 6: Vliv rychlosti proudění a úhlu odklonu desky na úhel osy proudu [1].
Literatura
1.
VACH, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Experimentální ověřování Coandova
efektu. Strojárstvo/Strojírenství. 2009. 2009 (mimoriadne). p. 271 - 273. ISSN 1335-2938.
2.
JEDELSKÝ, J.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; VACH, T.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. COANDA EFFECT INFLUENCE OF INLET SHAPE AND GEOMETRY. International conference Experimental Fluid Mechanics
2010 Conference Proceedings Volume 1. Liberec, Technical University of Liberec. 2010. p. 1 - 1.
ISBN 978-80-7372-670-6.
3.
Výukové podklady k problematice Coandova jevu [online]. 2011-01-10 [cit. 2011-01-11].
Dostupný z WWW: <http://ottp.fme.vutbr.cz/vyzkum/coanda/>.
4.
FIŠER, J.; JEDELSKÝ, J.; VACH, T.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. COMPARISON OF CFD SIMULATIONS
AND MEASUREMENTS OF FLOW AFFECTED BY COANDA EFFECT. In Experimental Fluid Mechanic 2011
- conference proceedings. 1. Liberec, Technical University of Liberec. 2011. p. 621 - 625. ISBN 978-807372-784-0.
Vazba na projekt
GA 101/09/H050: Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
(2009 – 2012)
Umístění
Adresa: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno,
místnost C3/0213c.
Licenční podmínky
Využití výsledku jiným subjektem je možné po uzavření licenční smlouvy
Kontaktní osoba
Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D., +420 541 143 266, [email protected]
4
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Příloze č. 1 Metodiky hodnocení
výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a že jsem si vědom důsledků plynoucích z porušení § 14
zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání
předložím technickou dokumentaci výsledku.
Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
5

Podobné dokumenty

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky podmínky jeho vzniku. Úloha byla realizována na takové úrovni, aby umoţňovala bezproblémovou variabilitu parametrů, kterými je Coandův jev podmíněn. Přinos pro studenty spočívá v osvojení si dovedn...

Více

Z inženýra manažerem

Z inženýra manažerem statistik, analýz apod., z nichž však pro jejich množství a komplikovanost nedokáže získat informaci. V manažerské teorii se pak často hovoří o „data overload“ (přetížení údaji) nebo o „analysis pa...

Více

vyústky difúzní

vyústky difúzní Vyústky difúzní IMOS-VDQ se používají jako koncové vzduchotechnické elementy na přívod a odvod upraveného vzduchu. Výtoková plocha vyústky VDQ je tvořena z pevných profilových lamel. Vyústky VDQ js...

Více

Vážený pane,

Vážený pane, Témata disertačních prací na AR 2009/10 Obor: Termomechanika a mechanika tekutin Field: „Thermo and Fluid Mechanics“ Téma

Více

Témata disertačních prací na AR 2011/12 Obor

Témata disertačních prací na AR 2011/12 Obor Témata disertačních prací na AR 2011/12 Obor: Termomechanika a mechanika tekuin

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Pomocí velkých trysek lze vzduch dopravovat na největší vzdálenosti. V závislosti na statickém tlaku a rozdílu teplot mohou být dosahy i větší než 20 m. Pro konkrétní návrh použijte náš návrhový so...

Více

Vzduchové potrubí šité na míru

Vzduchové potrubí šité na míru 1. Funkce tkaninového potrubí a vyústek Naše výrobky jsou obvykle zároveň potrubím i distribučním či sběrným prvkem. Rozlišujeme přetlakové rozvody (tkaninové vyústky a potrubí) a podtlakové (odsáv...

Více

Table of contents - Transactions of the VŠB

Table of contents - Transactions of the VŠB DESIGN AND NUMERICAL CALCULATION OF VARIABLE TEST SECTION FOR SMALL SUPERSONIC WIND TUNNEL NÁVRH A NUMERICKÝ VÝPOČET MĚNITELNÉHO MĚŘICÍHO PROSTORU PRO MALÝ SUPERSONICKÝ AERODYNAMICKÝ TUNEL............

Více

SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ BUDOVA

SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ BUDOVA Nemovitost nabízí přes 16 000 m2 kvalitních skladovacích a výrobních prostor. Budova je rozdělena do 4 nadzemních podlažích. První je přístupné z úrovně terénu při západní straně, kde jsou k dispoz...

Více