Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Komentáře

Transkript

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C
Macocha, stavební bytové druţstvo, Praţská 66, 678 30 Blansko
Podmínky bezpečného provozu plynových spotřebičů kategorie B a C
Tento článek se zabývá důsledky nedodrţení podmínek stanovených pro
bezpečný provoz plynových spotřebičů a problematikou zanedbávání údrţby
plynových spotřebičů kategorie B a C.
Spotřebiče kategorie B - vzduch pro spalování odebírají z prostoru, kde jsou
instalovány. Spaliny jsou odváděny kouřovodem a komínem do venkovního
prostoru ( příklad – průtokové ohřívače a plynové kotle).
Spotřebiče kategorie C - vzduch pro spalování odebírají z venkovního
prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru ( příklad - „turbo“ plynové
kotle a podokenní topidla).
Porovnání podmínek při zřizování a provozu spotřebičů B a C
SPOTŘEBIČE KATEGORIE B
SPOTŘEBIČE KATEGORIE C
-Prostorové poţadavky
-Přívod vzduchu do prostoru
-Zákaz zařízení vytvářející podtlak
-Zákaz odvodů do míst s komínovým efektem
-Nutnost otvorů u podlahy
-Velký vliv nečistot na bezpečnost provozu
-Nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku
-Nutnost odvodu spalin vloţkovaným komínem
-Nutnost prohlídek komínu
-Nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných
Vyústění odvodu spalin bez
obtěţujícího vlivu na okolí
Přívodní potrubí pro spalovací vzduch
Bez rizika otrav
Je zřejmé, ţe vyšší míru bezpečnosti osob nabízejí plynové spotřebiče typu C.
Plynové spotřebiče typu B při zanedbaném servisu produkují vysoké hodnoty
oxidu uhelnatého CO v řádech tisícinásobku koncentrace oproti povoleným
hodnotám tj. 30 ppm. ( 1 ppm je 1miliontina CO v 1 m3 vzduchu).
Plynové kotle se špatně vyčištěným předávacím výměníkem ztrácí jednak na
účinnosti kotle, ale hlavně dochází k špatnému odvodu spalin, které se začínají
hromadit v kotli . Důleţitá je i funkčnost pojistky proti zpětnému toku spalin,
která v případě otočení tahu kotle odstaví celý plynový spotřebič.
Na patřičnou a bezpečnou funkčnost provozu plynových kotlů mají vliv
související události a okolnosti:
- Dostačující objem místnosti pro přívod spalného vzduchu ( nadměrná těsnost
místností, utěsňování bytů, neprůchodnost cirkulace vzduch v bytě zavíráním
a těsností dveří.
- Délka provozu spotřebiče v uzavřených prostorách v návaznosti na
funkčnost a technický stav spotřebiče a objem prostor s umístěným
plynovým spotřebičem.
- Provádění pravidelných vizuálních kontrol provozu kotle - plamen má hořet
jasným modrým plamenem, v případě ţlutočerveného plamene vykazuje
kotel defekt při spalování plynu,např. zanesení odtahu spalin, otočení toku
spalin- změna venkovních klimatických podmínek .
RIZIKO OTRAVY SPALINAMI Z PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ.
I.
II.
III.
etapa otravy –nedostatek vzduchu pro spalování plynu, doba trvání
otravy – řádově hodiny. Nepůsobí toxicky, působí na vliv hoření
plamenu ve spotřebiči.
etapa otravy – produkce spalin špatný odvod spalin, otočení toku, doba
trvání otravy – řádově desítky minut.
etapa otravy – produkce spalin hromadící se v místnosti, vysoký
obsah CO, doba trvání otravy – řádově desítky sekund.
Exponenciální nárůst koncentrace CO – otrava CO !!
Zdroje úniku spalin u spotřebičů typ B
Špatný odtah spalin
Naměřené hodnoty koncentrace CO v ppm
100
200
400
Objem.% CO PŘÍZNAKY
0,01
Ţádné příznaky
0,02
Mírné bolesti hlavy
0,04
Silné bolesti hlavy
Spotřebič s ucpaným výměníkem – zpětný tok spalin
3200
Nevolnost,silné bolesti hlavy
závratě po 5-10 min,
bezvědomí po 30 min
6400
0,64
Silné bolesti hlavy a závratě
po 1-2 minutách,
bezvědomí po 10-15 min
12800
1,28
Okamţité bezvědomí,
nebezpečí smrti po 1-2 min
Schopnost rychlého zjištění příčiny vede k záchraně ţivota, zlepšení stavu postiţeného a
k úspoře zbytečných nákladů při léčbě. Při základním zjištění úniku CO lze pouţít detektor
Honeywell SF-450 EN s bezsíťovým napájením v cenové relaci 1500,- Kč
Podklady : http://vytapeni.tzb-info.cz/provoz
0,32
Zpracoval : technik BOZ Vladimír Suk