Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
VELKÝ PŘÍBĚH
Z MALÉHO MĚ STEČKA
F I N E ST B E L G I A N C HO COL AT E
ČÍM
SE MŮŽE MALÁ ZEMĚ
P RO S L AV I T ?
Je to snaha po dokonalos ti ? Je to láska
k velkolepému umění, tradice řemesel nebo
vášeň pro lahodnou kuchy ni ? V pods tatě jde
o kombinaci v šech těchto věcí. Belgické
dědic t v í z ve svět k tomu, aby se nechal hýčkat
sk vělou chutí, a dává šéf kuchařům a v ý robcům
čokolád y to nejlepší, aby mohli v y t vořit
skutečnou pochoutku. Jako např. recept
na nej jemnější belgickou čokoládu Fines t
Belgian Chocolate – pocházející z malého měs ta
v Belgii. Jedinečná a originální čokoláda, dí k y
k teré se chuťové pohárky na celém světě
rozplý vají blahem.
1911. Wieze (Belgie). Octaaf Callebaut zdědil po
svém dědečkovi vášeň pro dobrou chuť a ve své
vesnici a širokém okolí v y tvořil početnou skupinu
následovníků. Nejprve Octaaf pokračoval v tradici
vedení rodinného pivovaru. Postupně však rostly
nové ambice…
Jeho slabost pro sladké pochoutky ho zavedla do
Paříže, kde se s nadšením naučil v yrábět čokoládu.
HISTORIE
Po svém náv ratu pracoval dnem i nocí ve své
malé dí lně vedle pi vovaru. Po mnoha měsících
experimentování a zdokonalování se nakonec
v jeho konši s tal zázrak , a tak se zrodila pr v ní
receptura na nej jemnější belgickou čokoládu
Fines t Belgian Chocolate.
Dnes, v íce než o 1 0 0 let později, se každá
čokoláda připrav uje se s tejnou péčí a vášní
jako kd ysi dáv no.
P RO G R A M G ROW I N G
G R E AT C H O C O L AT E ,
SPOLEČNĚ S DRUŽSTVY PĚSTITELŮ KAKAA.
S k v ě l á č o ko l á d a v y ž a d u j e s k v ě l é k a k a o v é
b o b y ; a k v a l i t a t ě c h t o b o b ů z á v i s í d o zn a č n é
mír y na vášni i úspěchu pěstitelů kakaa
v Africe. Proto učinil Callebaut obrovsk ý krok
v e v ý r o b ě č o ko l á d y t í m , že p ř e k l o p i l v š e c h n y
s v é n e j j e m n ě j š í b e l g i c ké č o ko l á d y F i n e s t
Belgian Chocolate na program Growing Great
Chocolate. Posk y tuje místním farmářům
p o d p o r u a š ko l e n í v u d r ž i t e l n é m p ě s t o v á n í
kakaov ých bobů nejv yšší k valit y a pomáhá
zl e p š o v a t j e j i c h k v a l i t u ž i v o t a . S k v ě l é v ě c i
jdou ruku v ruce.
S L E D UJ T E C E S T U K A K A A
O D FA R M Á ŘŮ P Ř Í M O
DO BELGIE.
Belgie
Af rik
Nejlepší kakaové boby
– které farmáři dobře
fermentují a suší na
exkluziv ní zlaté boby –
se dovážejí do Belgie,
domova nejjemnější
belgické čokolád y Finest
Belgian Chocolate. Jejich
cesta trvá několik týdnů,
kdy cestují po divokých
mořích a podél členitých
pobřeží. Poté, co kakaové
boby dorazí do našeho
skladu, jsou naposled
zkontrolovány a je
ohodnocena jejich kvalita.
jlepších
Přeprava těch ně
ka ka ových bobů
a
PŘÍSNÝ
VÝBĚROVÝ PROCES,
U M Ě N Í B E A N O L O GY ™ .
J a k j e m ožn é , že b á j n á c h u ť C a l l e b a u t s e p o
c e l á d e s e t i l e t í t é m ě ř n ezm ě n i l a? Vd e č í m e z a
t o d o zn a č n é m í r y v ý b ě r u k a k a o v ý c h b o b ů
n a š í m s p e c i a l i s t o u n a b o b y. Te n p e č l i v ě
zko u š í , z azn a m e n á v á a d o k u m e n t u j e k a žd o u
s k l ize ň k a k a o v ý c h b o b ů z c e l é h o s v ě t a .
S p o l e č n ě b u d u j í č o ko k n i h o v n u , k t e r á
i n s p i r u j e n a š e h o m i s t r a v ý r o b y.
D O M ÁC Í M Í C H Á N Í
K A K AOV ÝC H B O B Ů
P RO T Ě L O A D U Š I
VA Š Í Č O KO L Á DY.
Počínaje v ý běrem kakaov ých bobů, náš mis tr
v ý roby použí vá západoafrické boby, aby v y t vořil
základ receptur y nej jemnější belgické čokolád y
Fines t Belgian Chocolate. Směs obohacuje
kakaov ý mi boby s jemnou chutí z Jižní A merik y
a A sie, aby dodal čokoládě ovocnou příchuť ,
k yselos t a hravé špičkové tóny.
PRAŽENÍ
C E LÝC H B O B Ů
P RO U VO L N Ě N Í
D O KO NA L É C H U T I .
Plnou chuť kakaového bobu pocítíte ve vaší
čokoládě. Je to proto, že jsme jedním z mála
v ý robců čokolád y, k teří s tále praží celé boby
v jejich přirozené slupce. Tento tradiční způsob
pražení probouzí v šechny sk vělé
v ůně a chutě kakaového bobu, ale zachovává
je tak , aby se u volnil y až v čokoládě –
a nev y prchal y dří ve.
V Í C E S T U P Ň OV É M L E T Í
K V Y T VO Ř E N Í N E J T M AV Ě J Š Í
A N E JJ E M N Ě J Š Í K A K AOV É
H M O T Y.
N i kd y se n e s p o ko j í m e s p r ů m ě re m . Proto
m e l e m e ka ka ové b o by n a n ě ko l i k r á t . V p r v n í m
s t á d iu se ka ka ov á d r ť se m e l e n a ka ka ovo u
h m otu . Poté se h m ot a zp r a cov áv á v n ě ko l i ka
d a l š í ch k ro cí ch , d o k u d n e n í zce l a je m n á .
Výsledkem je tmavá, čistá kakaová hmota. Tím, že
t voříme srdce a duši vaší čokolády, její ohromující
chuť v ní přetr vává a v y t váří tu sk vělou chuť v
ústech, po k teré vaši zákaznící prahnou.
V Ý B Ě R J E M N ÝC H
S U ROV I N,
K T E R É S E P Ě S T UJ Í A
VYRÁBĚJÍ V BELGII.
Belgie chutná sk věle. Proto v ybíráme co
m ož n á n e j l e p š í c u k r y a s u š e n á m l é k a z f a r e m
a d o d a v a t e l ů z B e l g i e . Vě ř í m e , že l o k á l n í
s u r o v i n y d o d a j í v a š í n e j j e m n ě j š í b e l g i c ké
č o ko l á d ě F i n e s t B e l g i a n C h o c o l a t e t o p r a v é .
J E M NÁ ,
JEMNĚJŠÍ,
N E JJ E M N Ě J Š Í .
VŠE V E J M É N U VA ŠÍ ČOKOL Á DY.
Pro v y t voření senzační, zaoblené a sametové
chuti vaší čokolád y v y lepšujeme v šechny
ingredience tak dlouho, dokud není každá
čás tečka menší než v zdálenos t mezi chuťov ý mi
pohárk y. Toto z tělesnění jemnos ti přemůže vaše
chuťové pohárk y plnou chutí čokolád y.
JE ČAS
ROZ LU Š T I T M Ý T U S
KO N Š OVÁ N Í .
Ko n š o v á n í j e u m ě n í h a r m o n i e . N á š h l a v n í
ko n š é r zp r a c o v á v á č o ko l á d u c e l é h o d i n y,
n ež j e j í c h u ť d ozr a j e . V y s t i h n e p ř e s n ě t e n
p r a v ý č a s k v y v á že n í c h u t i v a š í č o ko l á d y :
dostatečně dlouhý na to, aby v y t vořil její
hedvábnou chuť, a dostatečně krátk ý na
t o , a b y s i z a c h o v a l t e n s p r á v n ý n ázn a k
k y s e l o s t i . Ko n e č n ý m v ý s l e d ke m j e s v ě t o v ě
zn á m á j e d i n e č n á c h u ť C a l l e b a u t , s j e m n o u
r o v n o v á h o u m ezi p l n o u z á k l a d n í k a k a o v o u
c h u t í a p ř i r oze n ý m i p ř í c h u t ě m i .
E X K LU Z I V N Í A
PR A KT IC K É BA L E N Í P RO Z AC H OVÁ N Í
SKVĚLÉ CHUTI.
Chuť v y t vořená s nej vět ší přesnos tí si
zaslouží bý t uchována s maximální péčí. Pro
bezkonkurenční chuť značk y C allebaut jsme
nav rhli exkluzi v ní obal y s ohledem na v las tnos ti
čokolád y a garancí v ý borného zpracování.
A T E Ď J E VA Š E
Č O KO L Á DA C A L L E BAU T
P Ř I P R AV E NA NA VA Š E
Č O KO L Á D OV É P Ř Í B Ě H Y.
K a žd ý d e n s e m ů že t e s p o l e h n o u t n a zn a č k u
Callebaut, k terá vám posk y tne podporu
k d o s a že n í s k v ě l é h o zp r a c o v á n í č o ko l á d y
a k p o t ě š e n í v a š i c h z á k azn í k ů , s o d m ě n o u
sk vělé chuti.
N E JJ E M N Ě J Š Í
B E L G I C K Á Č O KO L Á DA
F I N E S T B E L G I A N C H O C O L AT E ,
NA K T E RO U S E Š É F C U K R Á Ř I
SPOLÉHAJÍ, DEN ZA DNEM.
Věděli js te, že C allebaut vám posk y tuje širok ý
v ý běr nej jemnější belgické čokolád y Fines t
Belgian Chocolate, speciální originální směsi
a čokolád y bez přidaného cukru? Každá s jinou
příchutí a konzis tencí, v y t vořená k tomu,
abys te mohli dosáhnout per fek tních v ýsledků.
R EC E PTU R A Č . 811
Tm a v á č o ko l á d a , k t e r o u k a žd ý m i l u j e p r o
j e j í č o ko l á d o v ý z á k l a d a v y v á že n o u c h u ť .
RECEPTURA Č. W2
K l a s i c k á b í l á − h ý č k á v a š e z á k azn í k y s v o u
b o h a t o u k r é m o v o u ko nzi s t e n c í .
R ECE PTU R A Č . 823
M l é č n á č o ko l á d a , k t e r á m á i n t e nzi v n í
kakaovou chuť a jemný nádech karamelu.
S VO U N E J L E P Š Í Č O KO L Á D U N A L E Z N E T E N A
W W W. C A L L E B AU T. C O M /C Z C S
JA K É I N F O R M AC E
NA L E Z N E T E
NA O BA LU C A L L E BAU T:
C h o c l o c k ™, p r o č e r s t vo u č o ko l á d ovo u c h u ť,
a ž d o p o s l e d n í C a l l e t s™
Sk vělá chuť a v ýborná zpracovatelnost vaší
čokolády jsou na horní příčce našich priorit . Ode
dneška můžete opakovaně zavírat obal Callebaut
Callet s™ pomocí v zduchotěsného Choclock™
po každém otevření. Uchovává tak vaši čokoládu
v tom nejlepším stavu a chrání její sk vělou chuť.
Z vo l t e t u s p r áv n o u v i s ko z i t u
N e j s n a d n ě j š í m zp ů s o b e m k r ozp ozn á n í s p r á v n é
v i s kozi t y p r o v a š e p o u ž i t í , z a p o m o c í k a p e k
na přední straně obalu:
− Velmi nízká viskozita: např. pro ganache, dekorování…
−− Nízká viskozita: např. pro tvarování velkých dutých figurek…
−−− Standardní viskozita: skvěle se hodí téměř pro jakékoliv použití
−−−− Vysoká viskozita: např. pro polévání pralinek a vylévání forem
−−−−− Velmi vysoká viskozita: např. pro velmi jemné polévání pralinek
N a o b a l u v ý r o b k u j e zo b r aze n a v i s kozi t a
č o ko l á d y a t a b u l k a , k t e r á p ř e h l e d n ě i n f o r m u j e
o zp ů s o b u p o u ži t í .
ROZ Š I F RUJ T E KÓ DY
ČÍSEL
RECEPTŮ
C A L L E BAU T.
Le g e n d á r n í r e c e p t u r y C a l l e b a u t 8 1 1 , 8 2 3
a W 2 s t á l e n e s o u kó d p o d l e p ů v o d n í h o
klasif ikační ho systému.
Číslo receptur y obsahuje klíčovou informaci.
Vezm ě t e s i n a p ř. 8 1 1 n e b o 6 6 5:
Pr vní číslo
• 8 : j e u r č e n o p r o č o ko l á d u
6: je určeno pro karamelovou mléčnou čokoládu
Druhé číslo
• 0 nebo lichá čísla: tmavá čokoláda
2 nebo sudá čísla: mléčná čokoláda
Třetí číslo
• P očítá se od 0 a označuje historické pořadí
receptur y: 810 byla uplně pr vní receptura na
tmavou čokoládu (nicméně byla pozastavena).
811 byla další.
Napiště váš vlastní příběh
F I N E ST B E L G I A N C HO COL AT E

Podobné dokumenty