ALKENY

Komentáře

Transkript

ALKENY
Štěpán Kouřil
1
20. listopadu 2010
ALKENY
• obsahujı́ dvojnou vazbu – atom uhlı́ku v hybridnı́m stavu sp2 – jednotlivé vazby směřujı́ do vrcholu
rovnostranného trojúhelnı́ku – ležı́ v jedné rovině, čvrtý orbital pz je kolmý na rovinu zbývajı́cı́ch
třech orbitalů
• Eπ < Eσ – při chemických reakcı́ch se prvnı́ rozštěpı́ π
• u dvojné vazby nedocházı́ ke konformaci
• na dvojné vazbě rozlišujeme geometrickou izomerii (cis, trans)
• fyzikálnı́ vlastnosti podobné alkanům, akorát jsou reaktivnějšı́
1
Polyeny, alkadieny
• obsahujı́ několik dvojných vazeb a z nich nejdůležitějšı́ jsou alkadieny, které obsahujı́ dvě dvojné
vazby – průmyslově významné
• způsoby rozmı́stěnı́ dvojných vazeb:
– izolované vazby – dvojná vazba je od druhé oddělena alespoň dvěma jednoduchými, každá
vazba reaguje sama za sebe – jako obyčejné alkeny
C −C =C −C −C −C −C =C −C −C
– konjugované vazby – pravidelně se střı́dá jednoduchá a dvojná vazba, ve skutečnosti jsou
elektrony rozprostřeny po celém řetězci (vazby 1,5), chemické reakce jsou jiné
C −C =C −C =C −C =C −C −C −C −C
– kumulované vazby – dvojné vazby vedle sebe (vycházı́ z jednoho C), reakce také odlišné
C −C −C =C =C =C =C =C =C −C
2
Významné alkeny
• buta-1,3-dien
– plyn, průmyslově velmi významný, vyrábı́ se petrochemicky katalytickou dehydrogenacı́, snadno
polymeruje na tzv. syntetické kaučuky
• izopren (2-methylbuta-1,3-dien)
– základnı́ jednotkou přı́rodnı́ho kaučuku, izoprenoidů (terpeny, steroidy) a různých barviv
• chloropren (2-chlorbuta-1,3-dien)
– polymeracı́ se vyrábı́ syntetický kaučuk – neopren
• ethen (ethylen)
– bezbarvý plyn, zı́skáváme zpravánı́m ropy a zemnı́ho plynu, jeho směs se vzduchem je výbušná
– patřı́ mezi nejvýznamějšı́ suroviny chem. průmyslu, vyrábı́ se z něj polyethylen, ethanol ..
– nejjednoduššı́ rostlinný hormon (urychluje zránı́ ovoce, ovlivňuje odbourávánı́ chlorofylu, odpadávánı́ listů a květů)
Štěpán Kouřil
3
2
20. listopadu 2010
Reakce alkenů
3.1
adice
• elektrofilnı́
– adice halogenbodı́ku nebo halogenu, je zahájena kladnou částicı́ – elektrofilem
– markovnı́kovo pravidlo – při adici elektrofilnı́ se elektrogilnı́ částice naváže na atom uhlı́ku s
většı́m počtem vodı́kových atomů
• radikálová
– probı́há za UV zářenı́, vysoké teploty nebo za použitı́ nějakých specifických iniciátorů
3.2
substituce
• probı́há za vysoké teploty, mechanismus je radikálový
CH2 = CH2 + X2 −→ CH2 = CH − Cl + HCl
3.3
důležité reakce
• adice kyselin
• adice vody
• adice halogenu – může probı́hat elektrofilnı́m i radikálovým mechanismem (e - katalyzátor AlX3 )
• oxidace
– a) za dostatečného množstvı́ kyslı́ku – vzniká H2 O a CO2
– b) mı́rná oxidace
Štěpán Kouřil
3
20. listopadu 2010
– c) může docházet ke štěpenı́ molekuly a vzniknou různé produkty
• adice vodı́ku = hydrogenace
• polymerace – spojuje se velké množstvı́ monomerů v jednu velkou makromolekulu, dvojné vazby se
rozštěpı́
4
Přı́prava alkenů
• obecně eliminačnı́mi metodami
• rozdělenı́ podle toho, co odštěpujeme z molekuly:
– dehydrogenace – odštěpenı́ H2 s katalyzátorem Al2 O3 + Cr2 O3
– dehydratace – odštěpenı́ H2 O s katalyzátorem H2 SO4
– dehalogenace / dehydrohalogenace – odštěpenı́ halogenu nebo halogenvodı́ku

Podobné dokumenty

1.3.5. jednotlivé typy aromatických uhlovodíků

1.3.5. jednotlivé typy aromatických uhlovodíků Haworthova metoda je obecná a slouží k vytvoření dalšího benzenového kruhu u jakéhokoliv výchozího aromatického uhlovodíku. Použít lze i dehydrogenace vhodných alicyklických uhlovodíků, např.

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec

Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec NÁZVOSLOVÍ ALKENŮ ALKENY jsou uhlovodíky, které obsahují (jednu) dvojnou vazbu. Názvosloví alkenů je odvozeno od názvů alkanů, alkeny mají koncovku -en. (I u alkenů používáme vzorce strukturní, rac...

Více

Uhlovodíky s více násobnými vazbami

Uhlovodíky s více násobnými vazbami 2) Molární refrakce Typická exaltace mol. refrakce – hodnota mol. refrakce je vyšší než součet jednotlivých inkrementů (jak je tomu, jsou-li vazby isolované) 3) Absorpce v UV oblasti Nastává posun ...

Více

Test_Základy organické chemie

Test_Základy organické chemie II. Sloučenina se nazývá 2-methylbuta-1,4-dien (2-methyl-1,4-butadien). III. Polymerací sloučeniny vzniká látka podobná přírodnímu kaučuku. IV. Na sloučenině může probíhat hydrogenace. V. Na slouče...

Více

P–PRVKY

P–PRVKY – CO – oxid uhelnatý ∗ je značně toxický plyn, který blokuje krevnı́ barvivo hemoglobin a znemožňuje tak dýchánı́. Je bezbarvý a bez zápachu, málo rozpustný ve vodě. Vyskytuje se pře...

Více

Dalimil Dvořák: Přechodné kovy v organické chemii

Dalimil Dvořák: Přechodné kovy v organické chemii v případě přechodných kovů je oxidativní adice mnohem obecnější. Substrátů, které se mohou oxidativně adovat, je celá řada. Z pohledu organického chemika jsou nezajímavější: a) polární elektrofily ...

Více

TEST REPORT

TEST REPORT copied in full content; the drawer’s written permission is needed for extracting

Více

O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení

O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení komplexita - deterministický chaos - uved’me aspoň následujı́cı́ ([42], str. 2): lasery a nelineárnı́ optika, tekutiny blı́zko vzniku turbulence, plasma, chemické reakce, klasický problém tr...

Více