Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec

Komentáře

Transkript

Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec
Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec
Digitální učební materiál
VY_32_INOVACE_CH.9.106
Anotace:
názvosloví alkenů
Autor:
Mgr. Petr Urda
Jazyk:
čeština
Očekávaný výstup:
žák uvede názvy a vzorce jednoduchých alkenů
Speciální vzdělávací potřeby:
žádné
Klíčová slova:
alkeny, názvosloví alkenů
Druh učebního materiálu:
pracovní list
Druh interaktivity:
aktivita
Cílová skupina:
žák
Stupeň a typ vzdělávání:
základní vzdělávání
Chemie - 9. ročník
Typická věková skupina:
12-15 let
Celková velikost:
275 KB
Pracovní list
NÁZVOSLOVÍ ALKENŮ
ALKENY jsou uhlovodíky, které obsahují (jednu) dvojnou vazbu.
Názvosloví alkenů je odvozeno od názvů alkanů, alkeny mají koncovku -en.
(I u alkenů používáme vzorce strukturní, racionální a molekulové.)
Nejjednodušším alkenem je ETHEN
eth --> 2 atomy uhlíku
H H
C C
H H
nebo
-en --> dvojná vazba
H
Pozn.:
Na orientaci vazby a
vazebných úhlech ve vzorci
nezáleží, vzorec je jen schema
znázorňující, jak jsou atomy v
molekule uspořádány.
Chceme-li znát skutečný tvar
molekuly, museli bychom
použít některý z modelů.
H H
H
nebo
C C
H C C H
H
H
Musíme vždy dodržet pravidlo, že každý atom uhlíku je vždy
čtyřvazný a každý atom vodíku je jednovazný.
PROPEN
H H H
H C C C H případně
CH2 = CH - CH3
H
BUTEN
Buten má 4 atomy C a jednu dvojnou vazbu. Dvojná vazba může být na
dvou různých místech. V názvu pak musíme uvést umístění dvojné vazby.
H H H H
1
2
3
4
H C C C C H
H
H
BUTA-1-EN
protože dvojná vazba spojuje
uhlíky (1) a (2), tedy
"vychází" z uhlíku (1)
H H H H
1
2
3
4
H C C C C H
H
H
BUTA-2-EN
protože dvojná vazba spojuje
uhlíky (2) a (3), tedy
"vychází" z uhlíku (2)
Je-li v molekule alkenu více dvojných vazeb, musíme kromě jejich umístění v
názvu uvést i jejich počet.
2
3
4
5
di-
tri-
-tetra
atd.
-penta
Př.
H H H H
1
2
3
H H H H H H H
1
4
H C C C C H
2
3
4
5
7
6
H C C C C C C C H
H
BUTA-1,3-DIEN
HEPTA-1,3,5-TRIEN
Úlohy:
Nakresli strukturní vzorce
a) HEPTA-2-EN
b) BUTA-1,2-DIEN
c) PENTEN
Řešení:
H H H H H H H
a)
HEPTA-2-EN
H C C C C C C C H
H H H H
H
b)
BUTA-1,2-DIEN
H
1
H H
2
3
4
H C C C C H
H
c)
PENTEN
Pokud není v názvu uvedeno
umístění dvojné vazby, vychází
dvojná vazba vždy z krajního
(prvního) atomu uhlíku
H H H H H
H C C C C C H
H H H

Podobné dokumenty

Dalimil Dvořák: Přechodné kovy v organické chemii

Dalimil Dvořák: Přechodné kovy v organické chemii Tyto reakce jsou základem řady syntetických reakcí a mohou probíhat, protože přechodné kovy mohou existovat v několika různých oxidačních stavech. Názvy oxidativní adice a reduktivní eliminace jsou...

Více

4/2 Organický uhlík, vzorce, izomery

4/2 Organický uhlík, vzorce, izomery vhodný pro jednodušší sloučeniny, u složitějších je nedostačující; pořadí prvků ve vzorci: C – H – O; další symboly v abecedním pořadí ∙ strukturní (rozvinutý) – pomocí vazebných čárek vyjadřuje vš...

Více

Pracovní list – periodická tabulka prvků

Pracovní list – periodická tabulka prvků a) 10. členu homologické řady alkanů b) 7. členu homologické řady alkenů c) 9. členu homologické řady alkynů d) 9. členu homologické řady alkadienů e) 7. členu homologické řady cykloalkanů

Více

VY_32_INOVACE_SADA_6_Ch, -

VY_32_INOVACE_SADA_6_Ch, - Alkadieny jsou nenasycené uhlovodíky, které ve své molekule obsahují v otevřeném řetězci mezi atomy uhlíku dvě dvojné vazby.

Více

ALKENY

ALKENY • obsahujı́ dvojnou vazbu – atom uhlı́ku v hybridnı́m stavu sp2 – jednotlivé vazby směřujı́ do vrcholu rovnostranného trojúhelnı́ku – ležı́ v jedné rovině, čvrtý orbital pz je kolmý na r...

Více

ALKENY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

Více