Servis f) O

Komentáře

Transkript

Servis f) O
Servis
f)
O
I
Dílenská
pøíruèka
F ABIA 2000 ...
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vydán í 04.02
Kód motoru
AWY
O
O
('
Servisní
služby.
Technické
informace
Printedin CzechRepublic
800.5323.00.15
{
'..
---
8
Servis
O
~
O
Toto dílo je autorskoprávnì chránìno.
Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné.
@ ŠKODA AUTO a. s.
r
"
~
Printed in Czech Republic
500.5323.00.15
~
I
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
C 'i
Pøehled
dodatkù
Dílenské
pøíruèky
FABIA 2000 ...
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vydání 04.02
Dodatek
Vydání
04.02
Název
Objednacíèíslo
Základni vydání Dílenské pøíruèky
500.5323.00.15
C
,
i
C
~
';"ci
"~
Vydání 04.02
SOO.5323.00.15
Pøehleddodatkù
\
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
O
O
O
I
I
:)
Pøehleddodatkù
ti;~~]
=
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
Obsah
C'!
01 -Vlastní
diagnostika
Vlastní diagnostika
I
01-1
strana
1
01-1
strana
1
01-1
strana
2
-Význam kontrolky EPC (kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132-) v panelu
pøístrojù
01-1
strana
3
-Významkontrolkyemisí-K83-
01-1
strana
3
01-1
strana
4
01-1
strana
5
01-1
strana
6
01-2
strana
1
01-2
strana
1
01-3
strana
1
01-3
strana
1
01-4
strana
1
-Readinesskód
01-4
strana
1
-Naètení
01-4
strana
1
01-4
strana
2
01-5
strana
1
01-5
strana
1
01-5
strana
2
01-6
strana
1
01-6
strana
1
24-1
strana
1
24-1
strana
1
24-1
strana
1
míst
24-1
strana
2
pokyny ke vstøikování
24-1
strana
3
24-1
strana
4
-Rozloženíasloženírozdìlovaèepalivasevstøikovacímiventily
24-1
strana
6
-Rozložení
a sestavení sacího potrubí
24-1
strana
7
-Demontáž
a montáž krytu motoru se vzduchovým filtrem
24-1
strana
8
-Rozložení
a sestavení vzduchového
24-1
strana
9
24-1
strana
9
-Hodnotyodporusnímaèeteplotychladicíkapaliny-G62-
24-1
strana 10
Kontrolasouèástí
24-2
strana
1
-Kontrola
vedení a souèástí pomocí zkušebního boxu -V.A.G 1598/31-
24-2
strana
1
-Kontrola
tìsnosti
24-2
strana
1
-Kontrola
regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému
24-2
strana
2
-Kontrola
pøedehøívání vzduchu
24-2
strana
3
-Kontrola
utìsnìní
24-2
strana
3
24-2
24-3
strana
strana
4
1
-Funkce
-Technická
data vlastní diagnostiky
-Pøipojení
-Ètení
diagnostického
a mazání pamìti závad
-Provedení
diagnostiky akèních èlenù
Vlastní diagnostika
-Èísla
II
závad 16496 ...16990
Vlastní diagnostika
-Èísla
C
III
závad 17040...
Vlastní diagnostika
IV
readinesskódu
Vlastní diagnostika
-Naètení
V
bloku namìøených
-Zobrazované
-Naètení
smìsi,
Vstøikovací
bezpeènosti práce
èistoty
-Pøehled
montážních
-Hodnoty
,
;;
'k
i
a montáž dílù vstøikování
filtru
odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu -G42-
a odstøiku vstøikovacích ventilù
sacího systému (pøisávaný vzduch)
-Kontrola otáèek volnobìhu
Lambda-regulace
Vydání 04.02
800.5323.00.15
skupiny 030 až 126
vstøikování
-Pravidla
-Demontáž
hodnot -zobrazované
zaøízení
-Všeobecné
()
VI
bloku namìøených
24 -Pøíprava
hodnot
skupiny 000 do 028
Vlastní diagnostika
-Zásady
18088
readinesskódu
-Vytvoøení
(I
pøístroje -V.A.G 1552- a navolení elektroniky motoru
-Obsah
I
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
-Kontrola
lambda-sondy
24-3
strana
1
-Kontrola
lambda-sondy za katalyzátorem
lambda-regulace
24-3
strana
2
-Kontrola
stárnutí lambda-sondy
-G39-
24-3
strana
3
24-4
strana
1
24-4
strana
1
24-4
strana
1
24-4
strana
2
Ø' d" '" d tk
I Iclje no a mo toru
24-5
strana
1
-Funkce
24-5
strana
1
24-5
strana
1
24-5
strana
2
-Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky -J338K
ti
-'d
'h"
' 10
on ro a prl avnyc
slgna u
24-5
strana
3
24-6
strana
1
-Kontrola
signálu rychlosti
24-6
strana
1
-Kontrola
CAN-BUS
24-6
strana
1
Elektronická
-Funkce
regulace
pøed katalyzátorem
výkonu
-G39- a lambda-regulace
-G130-a
pøed katalyzátorem
motoru
systému elektronického
(elektrický
pedál akcelerace)
pedálu akcelerace
-Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky -J338-Kntrl
.v
I h
d'
o o a snlmace po o y pe a lu a k ce Ierace
-Výmìna
-Kódování
øídicí jednotky motoru
øídicí jednotky motoru
28 -~apalov~Cí soustava
C)
apalovacl soustava
-Vb
'
k
k
I
'
t v
seo ecne po yny zapa ovacl sous ave
28-1
strana
1
28-1
strana
1
-Zásady
28-1
strana
1
28-1
strana
1
28-1
strana
2
-emon
D
O
bezpeènosti práce
t 'I
'
t'-az a mon az zapa ovacl sous tavy
-Hodnoty
-N291-
odporu pro zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-,
-Kontrola
snímaèe polohy vaèkového høídele -G163-
28-1
strana
2
-Kontrola
snímaèe otáèek motoru -G28-
28-1
strana
3
()
I
:)
.
II
Obsah
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000"
-~I~i
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
~'Ji~J~[;1l"~~~J~j'['J~[;![~~
l
01-1
Vlastní diagnostika
I
Upozornìní
Vlastní diagnostika sleduje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení.
Funkce
Øídicí jednotka motoru je vybavena pamìtí závad. Pamì•
závad je provedena jako permanentní.
Vzníknou-li poruchy na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemí o druhu závady
v pamìti závad.
C'\
U
Závady, které se objeví jen po pøechodnou dobu (sporadi,cky), se o°.zna~í~odat~em ,,/SP". Pøíèín.ouspor~di~ké
zavady muze byt spatny kontakt nebo prechodne prerušené vedení. Pokud se sporadícké závady nevyskytnou znovu pøi následujících 40 startech, jsou automaticky
smazány.
V pamìti uložené závady mohou být pøeèteny diagnostíckým pøistrojem -V.A.G 1552-, diagnostickým
pøístrojem -V.A.G 1551- nebo pøístrojem -VAS 5051 ~ 01-1 strana 4.
:
Po odstranìní
I
závady nebo závad musí být pamì• závad
vymazána ~ 01-1 strana 5.
.
.I
C
U
..
pozornenl
Následující popis se vztahuje pouze na diagnostický
pøístroj -V.A. G 1552- s aktuální programovou kartou. Pøi
použití neaktuální programové karty, pøíp. pøi použití diagnostického pøístroje -V.A.G 1551- s integrovanou tiskárnou je možná odchylka pøi zobrazování na displeji.
@)
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostíka I
01-1
strana 1
01
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
Technická data vlastní diagnostiky
Vybavení
O
Kód motoru
AWY
Oznaèení systému
SIMOS 3PD
Emise podle normy
EU 4
Vlastní diagnostika
ano
Systém elektrického
lerace
pedálu akce-
ano
Lambda-regulace
2 lambda-sondy
Regulace klepání
ano
Zpìtné vedení výfukových plynù
ne
Systém sekundárního
ne
vzduchu
Pøestavování vaèkového høídele
ne
Regulace plnicího tlaku
ne
Elektronicky øízený chladicí systém
ne
Výzva
k výpisu
verze
O
øídicí jednotky
Verze øidicí jednotky se zobrazi po pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552- a navolení elektroniky
motoru => 01-1 strana 4.
Pøehled
pøístroje
volitelných
funkcí
-V.A.G 1552-
díagnostického
Za jakých podminek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následujicí tabulce.
Funkce
Pøedpoklad
Motor v klidu, zapalo-
Motor bìží ve
Vozidlo za jízdy
vání
zapnuté
volnobìhu
01
Výzva k výpisu verze øídicí jednotky
ano
ano
ano
02
Výzva k výpisu chybové pamìti
ano1)
ano
ano
03
Diagnostika akènich èlenù
ano
ne
ne
04
Základní nastavení2)
ano
ano
ano
05
Mazání chybové pamìti
ano
ano
ne
06
Ukonèení výstupu
ano
ano
ano
07
Kódování øídicí jednotky
ano
ne
ne
08
Naèteni bloku namìøených
ano
ano
ano
11
Procedura Login
ano
ne
ne
15
Pøeètení readinesskódu
1) pri zapnutém zapalováni
provádìt
2) Je treba provést po následujfclch
hodnot
.ano.
pouze, když motor nenaskoèl (spouštìè
pracfch: výmìna
..ano
O
ano
I
musl být v chodu min. 6 sec).
rfdicf jednotky motoru, jednotky ovládánI škrticf klapky nebo po výmìnì
,.
motoru, prfpadnì
i
po odpojenI akumulátoru.
::)
01
1
-strana
2
Vlastní
diagnostika
I
L=
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000..
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
Význam kontrolky
EPC (kontrolka
elektrického
pedálu akcelerace
-K132-) v panelu pøístrojù
"EPC" je zkratka anglického výrazu Electronic Power
Control a pøekládá se jako elektrický pedál akcelerace.
Umístìní
kontrolky elektrického pedálu akcelerace:
...
Jestliže bude bìhem chodu motoru zjištìna závada ovlivòující z hlediska bezpeènosti funkci elektronického pedálu akcelerace, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka
EPC. Souèasnì se provede zápis do pamìti závad øídicí
jednotky motoru.
Kontrola
funkce
-Zapnout
zapalování.
Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- se musí
rozsvítit.
C\
V
crg:J
Nerozsvítí-Ii se kontrolka elektrického pedálu akcelerace
-K132- pøi zapnutí zapalování:
I 501-0090 I
-Zkontrolovat
panel pøístrojù a kontrolku elektrického
pedálu akcelerace -K132- => Elektrická zaøízení; opr.
sk. 90.
Svítí-Ii kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132pøi zapnutí zapalování:
-Nastartovat
otáèkách.
motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných
Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- musí po
nìkolika sekundách zhasnout.
Jestliže kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K 132nezhasne:
C
-Pøeèíst
chybovou pamì• øídicí jednotky motoru,
pøípadné závady odstranit a chybovou pamì• vymazat => 01-1 strana 5.
Význam
kontrolky
emisí
-K83-
Budou-Ii øídicí jednotkou motoru rozpoznány chyby mající negativní vliv na emise motoru, rozsvítí se na panelu
pøístrojù kontrolka emisí -K83-.
Umístìní
8!
.I
kontrolky emisí:
...
Upozornìní
.Kontrolka
emisí -K83- mùže blikat nebo trvale svítit. V
každém pøípadì je nutné pøeèíst pamì• závad
=> 01-1 strana 5.
.Kontrolka
bliká: Vyskytuje se závada, pøi které vlivem
zpùsobu jízdy dojde k poškození katalyzátoru. V tomto pøípadì se smí pokraèovat v jízdì pouze s redukovaným výkonem!
crg:J
Q
I 501-0091
I
Vydání 04.02
SOO.5323.00.15c'ii+•~.
Vlastní diagnostika I
01-1
strana 3
.===
01
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikování
.Kontrolka
trvale svítí: Vyskytuje se závada, která
zhoršuje emisní hodnoty. Pøeèíst chybovou pamì• øídicí jednotky motoru.
O
.Jestliže
nastávají jízdní problémy pøíp. zákazník hlásí
reklamaci a kontrolka emisí -K83- nesvítí, je nutné
pøeèíst pamì• závad, zda nejsou zaznamenány závady, které nezpùsobí okamžité rozsvícení kontrolky
emisí -K83-.
Kontrola funkce
-Zapnout
zapalování.
Kontrolka emisí -K83- se musí rozsvítit.
Nesvítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutém zapalování:
-Zkontrolovat
panel pøístrojù a kontrolku emisí -K83 => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90.
Svítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutí zapalování:
-Nastartovat
motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných
~
otáèkách.
V
Kontrolka emisí -K83- musí bìhem nìkolika
zhasnout.
sekund
Nezhasne-Ii kontrolka emisí -K83-:
-Pøeèíst
chybovou pamì• øídicí jednotky motoru,
pøípadné závady odstranit a chybovou pamì• vymazat => 01-1 strana 5.
Pøipojení diagnostického
pøístroje
-V.A.G 1552- a navolení elektroniky
mo-
toru
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
O
Podmínky pro kontrolu
.Napìtí
akumulátoru
.Ukostøení
.Pojistky
nejménì
11,5 V
na motoru a pøevodovce v poøádku
dle aktuálního schématu zapojení v poøádku
Pracovní postup
-Pøipojit
lušným diagnostický
diagnostickým pøístroj
vedením.
-V.A.G 1552- s pøís-Podle
požadované funkce zapnout zapalování nebo
spustit motor => 01-1 strana 2.
I 501-0088
1- ~
/"
01-1
strana 4
Vlastní diagnostika I
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
-
~
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
.
I
Ci
01
Upozornìní
.Nezobrazí-Ii
s~ na displej~ ~?a!e uved~n~ v pra_?ovn.ím
postupu => Navod k POUZltl dlagnostlckeho
pf/stroje.
.Jestliže
se vlivem chyby pøi zadávání na displeji zobrazí" Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení diagnostického
pøístroje, opìtovnì
jej pøipojit a znovu
provést
-Zvolit
všechny
adresu
pracovní
@(1)
úkony.
"Elektronika
motoru"
Na displeji diagnostického
pøístroje -V.A.G
b
'. d
t. f "k
-' d .'.
d
tk
v
zo razl I en II ace rl ICI Je no y, napr.:
.03D906032A
= èíslo dílu øídicí jednotky
øídicí jednotky
.1
,21 /2V= zdvihový
.SIMOS
.00
objem
3 = oznaèení
= mechanická
.1501
1552 -se
(aktuální
náhradních
motoru
a ventily
03D906032A
1, 2l/2V
Kodovani
00031
SIMOS 3
OOHS 1501 ->
WSC XXXXX
verzi
dílù)
pro válec
systému
= poèet pøestavených
.HS
C
lze zjistit z Katalogu
a potvrdit (Q).
kanálù
pøizpùsobeni
pøevodovka
= èíslo softwaru
.Kódování
00031
.WSC
XXXXX
= kódování
= provozní
øídicí jednotky
oznaèení
-V.A.G
kterým bylo naposledy provádìno
kódování
v servisu mìnìno
žádné kódování, zobrazí
1552-,
se
(nebylo-Ii
se WSC
00000)
-Stisknout
dvakrát (;).
Zobrazení
-Další
na disple.i:
J
postup
Test systemu
Zvolte
funkci
vozidla
XX
HELP
Test
vozidla
HELP
viz postupy oprav.
Ètení a mazání pamìti závad
Zobrazení
na displeji:
systemu
Zvolte
-Zvolit
funkci @ (g) "Výzva
potvrdit
Q
Na displeji
"Nezjištìna
V pamìti
Zobrazení
-Zvolit
chybové
pamìti"
XX
a
(Q).
se zobrazí
žádná
Je-Ii v pamìti
stisknutí
k výpisu
funkci
uložené
tlaèítka
poèet uložených
závad,
pøípadnì
závada".
1X Zjistena
chyba!
I
1
I
uložena jedna èi více závad:
závady
jsou postupnì
zobrazovány
po
(;).
na displeji:
[email protected]@"Mazání
chybové
pamìti"
Test systemu
Zvolte
funkci
vozidla
XX
HELP
Test
vozidla
->
a potvrdit
(Q).
Upozornìní
Jestliže bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti"
a "Mazání chybové pamìti"
dojde k vypnutí zapalování,
pamì• závad se nevymaže.
á"'"\
~
Zobrazení
na displeji:
'
systemu
Chybova
Vydáni 04"02
800.5323.00.15
~ij:J*
Vlastní diagnostika I
pamet
vymazana!
01-1
strana 5
01
-Zvolit
funkci (QX§)"Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèít-
kem (g).
\
-Zobrazené
závady odstranit podle Tabulky závad
~ Kap. 01-2.
J
-Pøeèíst
readinesscod ~ Kap. 01-4. Bude-Ii pamì•
závad vymazána nebo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být readinesscod znovu
vyvolán.
.
-Po
odstranìní
).
závad provést zkušební jízdu.
Upozornìní
Dodržovat bezpeènostní
jízdu ~ Kap. 24-1.
pøedpisy platné pro zkušební
Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny
provozní podmínky:
.Teplota
.Po
následující
chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 °c.
dosažení požadované teploty je tøeba opakovanì
dosáhnout následujicích režímù:
@
volnobìh
èásteèné zatížení
obohacení
plné zatížení
decelerace
.Pøi plném zatíženi musí být otáèky zvýšeny nad
3500/min.
-Pøeèíst
toru.
ještì jednou pamì• závad øídicí jednotky mo-
Není-Ii uložena žádná závada:
-Zvolit
funkcí (QX§)"Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèít-
kem (g).
Provedení diagnostiky akèních èlenù
O
Diagnostikou akèních èlenù jsou aktivovány jednotlívé
èásti systému v následujícím poøadí:
1. Relé palivového èerpadla -J 172.
Elektromagnetický
uhlím -N80-
i
ventil 1 nádobky s aktivním
Upozornìní
.Diagnostiku
akèních èlenù lze provádìt
jícím motoru a zapnutém zapalování.
pouze pøi sto-
.Diagnostika
akèních èlenù se pøeruší, když se nastartuje motor, nebo je rozpoznán signál ze snímaèe
otáèek.
.Akèní
èleny se kontrolují akusticky nebo dotykem.
~
01
~~
'"
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
,.",'.,
~
,,
1
-s
t
rana
6
Vlastní diagnostika I
?",:,,"~
v
c
Vydání 04.02
800.5323.00.15~.
~
.(
FABIA 2000 ~
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
.Má-Ii
být diagnostika akèních èlenù opakována, aniž
by byl mezitím nastartován motor, je tøeba asi na 40 s
vypnout zapalování.
.K
nastartování motoru po diagnostice akèních èlenù
se musí zapalování nejprve vypnout.
Podmínky pro kontrolu
.Pojistky
poøádku dle aktuálního schématu zapojení musí být v
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøístroje
~
39
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
:
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3CPracovní
Er)
59
50
:~
42
postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
=:} Kap. 01-1.
-Zvolit
-===:
49
62
43
63
44
64
45
65
46
66
47
48
67
68
funkci ([email protected] "Diagnostika akèních èlenù".
Zobrazení na displeji:
Diagnoza
Rele
akcnich
palivoveho
clenu
cerpadla
->
-JI?
Relé palivového èerpadla -J17- (reléový box, relé 4) musí
tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje
další akèní èlen.
Upozornìní
Po dobu aktivace relé palivového èerpadla -J17-, musí
být také v intervalech slyšitelné rozbìhy palivového èerpadla.
Jestliže relé nespíná:
C
-Zkontrolovat
vedení a svorkovnice k relé palivového
èerpadla -J17- podle schématu zapojení.
-Stisknout
GJ.
Zobrazení na displeji:
Diagnoza
Magn.ventil
akcnich
clenu
1 odvetr.
->
systemu-N80
Elektromagnetický ventil musí tak dlouho spínat, dokud
se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen.
Jestliže elektromagnetický
ventil nespíná:
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 070 =:} Kap. 01-6, pøíp. zkontrolovat vedení a svorkovnice k elektromagnetickému ventilu 1 nádobky s
aktivním uhlím -N80- podle schématu zapojení.
-Stisknout
GJ.
Zobrazení na displeji:
' Diagnoza
akcnich
clenu
->
I KONEC
,
-Zvolit
funkci (9J§J "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování.
C'
~
Vydání 04.02
500.5323.00.15
-
Vlastní diagnostika I
,
01-1
strana 7
01
FABIA 2000
Motor 1,2/40 -vstøikování
O
:)
Q
,".",
'~c
)
01-1
strana 8
Vlastní diagnostika I
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
01-2
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vlastní diagnostika
Èísla závad
01
II
16496 ...16990
."
...Upozornìní
.Tabulka
závad je setøídìna podle vlevo umístìných
èísel závad.
.Kód
SAE, ktelý je vpravo vedle èísla závady (napf P0107), není tøeba uvažovat (v souèasné dobì má význam jen
pro USA).
.Vysvìtlivky
k druhùm závad (napø. "pøerušení nebo zkrat na kostru') ~ Návod k obsluze diagnostického pøístroje.
.Jestliže
jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe, svorkovnice k
tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení. Teprve není-Ii ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit.
To platí zejména, je-Ii závada vykazována jako "sporadická" (SP).
.Objeví-Ii
se na displeji diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- "info v literature", je nutno vyhledat pøíslušný text v
tabulkách závad dle kódu pøíslušné závady.
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
Odstranìní
16496
Snímaè teploty nasávaného
vzduchu -G42
signál pøíliš malý
16497
Snímaè teploty nasávaného
vzduchu -G42
signál pøíliš velký
16500
Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62
16501
nesmyslný signál
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina
004, zobrazované pole 4 ~ Kap. 01-5.
-Zkontrolovat
hodnoty odporu ~ Kap. 24-1.
-Pøekontrolovat
zapojení.
signál pøíliš malý
Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62
O
závady
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazovaná
004, zobrazované pole 3 ~ Kap. 01-5.
-Zkontrolovat
-Pøekontrolovat
16502
Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62
signál pøíliš velký
16514
Øada válcù 1, sonda 1
elektrícká závada v
proudovém okruhu
16515
Øada válcù 1, sonda 1
napìtí pøíliš malé
16516
Øada válcù 1, sonda 1
napìtí pøíliš vysoké
16517
Øada válcù 1, sonda 1
signál pøíliš pomalý
16518
Øada válcù 1, sonda 1
bez aktivity
16520
Øada válcù 1, sonda 2
elektrická závada v
proudovém okruhu
16521
Øada válcù 1, sonda 2
napìtí pøíliš malé
16522
Øada válcù 1, sonda 2
napìtí pøíliš vysoké
16524
Øada válcù 1, sonda 2
bez aktivity
vedení a svorkovnice podle schématu
skupina
hodnoty odporu ~ Kap. 24-1.
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojení.
-Zkontrolovat
lambda-sondu pøed katalyzátorem
a lambda-regulaci ~ Kap. 24-3.
-Zkontrolovat
lambda-sondu za katalyzátorem
lambda-regulaci
-G39-
-G130- a
~ Kap. 24-3.
l
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika II
01-2
strana 1
01
FABIA 2000>0- Motor 1,2/40 -vstøikování
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
16555
Øada 1, system davkovanl
va
Odstranìní
systém pøíliš chudý
pall-
16556
Øada 1, systém dávkování paliva
systém príliš bohatý
16585
Vstøikovací ventil 1. válce -N30
prerušení
16586
Vstrikovací ventil 2. válce -N31
prerušení
16587
Vstrikovací ventil 3. válce -N32
prerušení
16645
Vstøikovací ventil 1. válce -N30
zkrat na kostru
16646
Vstøikovací ventil 1. válce -N30
zkrat na plus
16648
Vstøikovací ventil 2. válce -N31
zkrat na kostru
16649
Vstrikovací ventil 2. válce -N31
zkrat na plus
16651
Vstrikovací ventil 3. válce -N32
zkrat na kostru
16652
Vstrikovací ventil 3. válce -N32
zkrat na plus
závady
-Zkontrolovat
lam~da-sondu pøed katalyzátorem -G39a lambda-regulacI =:>Kap. 24-3.
-Zkontrolovat
regulátor tlaku paliva a tlak v systému
O
=:>Kap. 24-2.
-.
-Zkontrolovat
výfukový systém na netìsnost (predevšlm
u lambda-sond).
-Zkontrolovat
hodnoty odporù vstøikovacích ventilù
(12...17.0. pøi asi 20 °C).
-Pøekontrolovat
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojeni.
O
16684
Zjištìno
V
1~6
1 85 1
vynechání
zapalování
..šì
.
h"
a ec Zjl t no vynec
palování
-Zkontrolovat
hodnoty
odporù
-Zkontrolovat
zapalovaci svièky =:>Kap. 28-1.
(12...17.0. pøi asi 20 °C).
vstøikovacích
ventilu
ani za-
16686
Válec 2 zjištìno
palování
vynechání za-
16687
Válec 3 zjištìno
palování
vynechání za-
-Zkontrolovat
zapalovací cívky s koncovým výkonovým
stupnìm -N70-, -N127-, -N291- =:>Kap. 28-1.
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazované skupiny
014 a 015 =:>Kap. 01-5.
O
16705
Snímaè otáèek motoru -G28
nesmyslný signál
-Zkontrolovat
1.
16706
Snímaè otáèek motoru -G28
žádný signál
-Pøekontrolovat
zapojení.
16712
Snímaè klepání 1 -G61
signál príliš velký
-Naèíst
blok namìrených hodnot, zobrazované
020,026 a 028 =:>Kap. 01-5.
16719
Snímaè otáèek motoru -G28
chybná funkce
-Zkontrolovat
1.
-Pøekontrolovat
16725
Snímaè polohy vaèkového
dele => snímaè G40 1)
nesmyslný signál
hrí-
16726
Snímaè polohy vaèkového høíde Ie => snlmac
'v
G40 1)
signál pøíliš malý
snímaè otáèek motoru -G28- =:>Kap. 28vedení a svorkovnice podle schématu
skupiny
snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28-
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojení.
-Naèíst
blok namìrených hodnot; zobrazovaná skupina
012; zkontrolovat hodnoty v poli 3 a 4 =:>Kap.01-5.
-Zkontrolovat
snímaè polohy vaèkového hrídele -G163=:>Kap. 28-1.
-Pøekontrolovat
.,
...
vedeni a svorkovmce podle schematu
zapojeni.
01
2
.strana
2
Vlastní
I
diagnostika
II
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
:3
":
i
i
FABIA 2000>-
Zobrazení
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
na -V.A.G 1552-
16804
Øada válcù 1, systém katalyzátoru
Odstranìní
úèinek pøíliš malý
závady
-Naèíst
blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina
046; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném poli 3
=> Kap. 01-6.
-Zkontrolovat
tìsnost výfukové soustavy, pøíp. poškozeni mezi obìma lambda-sondami => Motor 1,2/40 mechanika; opr. sk. 26.
-Provést
16825
Odvìtrávací
prùtok chybný
mìøení emisí => Servisni prohlídky a údržba.
-Zkontrolovat
elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù => Kap.
systém nádrže
01-1.
-Zkontrolovat
hadice a propojovací trubice od palivové
nádrže k jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 1,21
40 -mechanika; opr. sk. 20.
-Pøekontrolovat
16845
Signál hladiny paliva
nesmyslný signál
C
16885
Signál rychlosti vozidla
16890
Regulace volnobìhu
nesmyslný signál
otáèky pod požadovanou hodnotou
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojení.
-Zkontrolovat
mìøicí ústrojí palivomìru
zaøízení; opr. sk. 90.
-G- => Elektrická
-Zkontrolovat
CAN-BUS => Kap. 24-6.
-Zkontrolovat
sk. 90.
panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr.
-Naèíst
blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina
005; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném polí 3
=> Kap. 01-5.
-Zkontrolovat
signál rychlosti vozidla => Kap. 24-6.
-Zkontrolovat
sk. 90.
panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr.
-Zkontrolovat
jednotku ovládán í škrticí klapky -J338=> Kap. 24-4.
-Zkontrolovat
sací systém na netìsnosti
duch) => Kap. 24-2.
(pøisávaný vz-
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
=> Kap. 24-5.
C
16891
Regulace volnobìhu
otáèky nad požadovanou hodnotou
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí klapky -J338=> Kap. 24-4.
-Zkontrolovat
sací systém na netìsnosti
duch) => Kap. 24-2.
(pøisávaný vz-
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
=> Kap. 24-5.
16955
Spínaè brzdových svìtel -F
nesmyslný signál
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazovaná
066 => Kap. 01-6.
-Pøekontrolovat
16984
Datová sbìrnice
chybí odezva
pohonu
skupina
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojení.
-Zkontrolovat
CAN-BUS => Kap. 24-6.
-Naèíst
pamìti závad všech øídicích jednotek.
C)
Vydání 04.02
800.5323.00.15---
Vlastní diagnostika II
01-2
strana 3
01
FABIA 2000>-
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
Odstranìní
Motor 1,2/40 -vstøikování
závady
16985
\
Vadná øídicí jednotka
16988
V
-Vymìnit
øídicí jednotku motoru ~ Kap. 24-5.
Vadná øídicí jednotka
16990
Vadná øídicí jednotka
-Zkontrolovat
akumulátor, pøípadnì jej dobít
~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
-Vymazat
pamì• závad, provést zkušební jízdu a pamì•
závad znovu naèíst ~ Kap. 01-1.
Vyskyne-li se závada znovu:
-Vymìnit
øídící jednotku motoru ~ Kap. 24-5.
1)Snlmaèpolohyvaèkovéhohrldele-G163-je identický s Hallovýmsnlmaèem-G40-.
;)
O
J
i
01-2
strana 4
!
Vlastní diagnostika II
.~~{!!!cylf{!r;'\':
Vydání 04.02
800.5323.00.15~~(r;;;4~;~::;~
_c_- :
FABIA 2000..
01-3
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vlastní diagnostika
01
III
Èísla závad 17040 ...18088
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
17040
Signál spotøeby paliva
Odstranìní
elektrická závada v
proudovém okruhu
závady
-Zkontrolovat
signál spotøeby paliva => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90.
-Zkontrolovat
r
17510
Øada válcù 1 sonda 1, topný
okruh
zkrat na plus
17511
Øada válcù 1 sonda 1, topný
okruh
výkon pøíliš malý
-Pøekontrolovat
zapojení.
17513
Øada válcù 1 sonda 2, topný
okruh
zkrat na plus
-Zkontrolovat
lambda-sondu za katalyzátorem
lambda-regulaci => Kap. 24-3.
-Zkontrolovat
lambda-sondu pøed katalyzátorem
a lambda-regulaci => Kap. 24-3.
-Pøek?nt~olovat
V
-G39-
vedení a svorkovnice podle schématu
-G130- a
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojeni.
17523
Øada válcù 1 sonda 1, topný
okruh
zkrat na kostru
17524
Øada válcù 1 sonda 1, topný
okruh
pøerušení
17525
Øada válcù 1 sonda 2, topný
okruh
zkrat na kostru
17526
Øada válcù 1 sonda 2, topný
okruh
prerušení
-Pøekontrolovat
zapojení.
17549
Zjištìní zátìže
nesmyslná hodnota
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému (pøisávaný vzduch) => Kap. 24-2.
-Zkontrolovat
lambda-sondu pøed katalyzátorem
a lambda-regulaci => Kap. 24-3.
-Pøekontrolovat
zapojení.
17563
Snímaè tlaku nasávaného vzduchu G71
zkrat na plus
17564
Snímaè tlaku nasávaného vzduchu G71
pøerušení nebo zkrat
na kostru
17579
Snímaè úhlu 2 pro pohon šK -
nesmyslný signál
17580
Snímaè úhlu 2 pro pohon šK G188
17581
-G130- a
vedení a svorkovnice podle schématu
pamì• závad a provést zkušební jízdu.
-Naèíst
blok namìøených hodnot, zobrazovaná
003, zobrazované pole 2 => Kap. 01-5.
G188
-G39-
vedení a svorkovnice podle schématu
-Zkontrolovat
lambda-sondu za katalyzátorem
lambda-regulaci => Kap. 24-3.
-Vymazat
A
V
CAN-BUS => Kap. 24-6.
-Pøekontrolovat
zapojení.
skupina
vedení a svorkovnice podle schématu
signál príliš malý
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí klapky -J338=> Kap. 24-4.
signál príliš velký
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
=> Kap. 24-5.
Snímaè úhlu 2 pro pohon ŠK G188
C:
Vydání 04.02
500.5323.00.15~~.~
~j~;lB!!
Vlastni diagnostika III
01-3
~---
strana 1
01
FABIA 2000"
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
17584
Øada válcù 1, korekce lambda
za katal
Odstranìní
dosažena regulaèni
mez
Motor 1,2/40 -vstøikování
závady
-Zkontrolovat
lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39a lambda-regulaci => Kap. 24-3.
,
-Zkontrolovat
lambda-sondu za katalyzatorem -G130- a
lambda-regulaci => Kap. 24-3.
~
V
-Zkontrolovat
výfukový systém na netìsnost (pøedevším
u lambda-sond) => Motor 1,2/40 -mechanika; opr.
sk. 26.
-Zkontrolovat
sací systém na netìsnosti
duch) => Kap. 24-2.
17658
Hladina paliva
príliš nízká
-Doplnit
(pøisávaný vz-
palivo.
...
'
pameVt' zava
d ,prov é s t z k use
v
b ni JIZdu a pam ì•
-Vymazat
závad znovu naèíst => Kap. 01-1.
17743
Kontrola momentu motoru 2
prekroèena regulaèní mez
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému (prisávaný vzduch) => Kap. 24-2.
17744
Kontrola momentu motoru
prekroèena regulaèní mez
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí klapky -J338=> Kap. 24-4.
17746
Øada 1, snímaè polohy vaèkového høídele => snímaè -G163
prerušení nebo zkrat
na plus
-Zkontrolovat
snímaè polohy vaèkového høídele -G163=> Kap. 28-1.
,
..
-prekontrolovat
vedeni a svorkovruce podle schematu
zapojení.
,
17748
Snímaè polohy vaèk.høíd./
chybné pøiøazení
pol.klik.høíd
-Zkontrolovat
1.
-on Zk
;:)
snímaè otáèek motoru -G28- => Kap. 28-
tro Iova t snlmac
'
v po Io h y vac_ kove' h o h rl
v' de Ie -G163
=> Kap. 28-1.
17763
Buzení zapalování válce 1
prerušení
17764
Buzení zapalování válce 1
zkrat na plus
17765
Buzeni zapalování válce 1
zkrat na kostru
17766
Buzení zapalování válce 2
prerušení
17767
Buzení zapalování válce 2
zkrat na plus
17768
Buzení zapalování válce 2
zkrat na kostru
17769
Buzení zapalování válce 3
pøerušení
17770
Buzení zapalování válce 3
zkrat na plus
17771
Buzení zapalování válce 3
zkrat na kostru
-Zkontrolovat
zapalovací cívky s koncovým výkonovým
stupnìm -N70-, -N127-, -N291- => Kap. 28-1.
-Pøekontrolovat
vedení a svorkovnice podle schématu
O
zapojení.
17794
Vadná øídicí jednotka
17795
d
d tk
va d na.~'I I ICIJe no a
V
-ymenl
...
\1.
v
.
t v' d ' ..
rl ICIJed no tk u mo toru => Kap. 24 -.5
i
17796
Vadná rídicí jednotka
i
:
3
01
3
-s
t
rana
2
Vlastní
==
diagnostika
III
Vydání
04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
Zobrazení
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
na -V.A.G 1552-
17805
Kolo snímaèe otáèek motoru
17818
Odvìtrávací
01
Odstranìní
dosažena hranice
pøizpùsobení
zkrat na plus
závady
-Zkontrolovat
1.
snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28-
-Zkontrolovat
opr. sk. 13.
setrvaèník ~ Motor 1,2/40 -mechanika;
-Zkontrolovat
elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù ~ Kap.
ventil nádrže -N80
01-1.
17833
Odvìtrávací
zkrat na kostru
ventil nádrže -N80
17834
Odvìtrávací
P
-roves
pFerušeni
.
t d.
t.k
k V' h VI '
lagnos I u a cnlc cenu ~ Kap. 01 -.1
ventil nádrže -N8D
17909
Relé palivového èerpadla -J17
17910
zkrat na kostru
P
zkrat na plus
'
-roves
t.k
' t d.
k V' h VI '
lagnos I u a cnlc c enu ~ K a.P 01 -.1
Relé palivového èerpadla -J17
17931
Signál nehody od øidicí jednotkyairbagu
O
nesmyslný signál
-PFeèíst
pamì• závad Fídicí jednotky airbagu a vymazat
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 01.
-Zkontrolovat
systém airbagu ~ Karoserie -montážni
práce; opr. sk. 01.
17950
Snímaè úhlu pro pohon šK -
nesmyslný signál
G187
-Zkontrolovat
17951
Snímaè
úhlu pro pohon šK -.,
G187
signál pøíliš malý
17952
Snímaè úhlu pro pohon šK G187
signál pFíliš velký
17953
Ovládání škrticí klapky
chybná funkce
17966
Pohon škrticí klapky -G186
elektrická závada v
proudovém okruhu
C
~ Kap. 24-4.
-Provést
.
pølzpusobenl , jednot
k y ov Ia' dani
" sVkrt ICI
.' kl ap k y
-J338- ~ Kap, 24-5.
-Zkontrolovat
17967
chyba v z,ákladním
Rídicí jednotka škrticí klapky -nastaveni
J338
17972
po kl es nap ìt 'I prlV'
Øídící jednotka škrticí klapky -základním
J338
nastavení
jednotku ovládání škrticí klapky -J338-
jednotku ovládání škrticí klapky -J338-
~ Kap, 24-4.
, , 'v
.,
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovladanl skrtlcl klapky
-J338- ~ Kap, 24-5.
-Zkontrolovat
akumu Iator,
pllpa
jej do b'It
'
~' d nì ..
~ Elektrická zaFízení; opr. sk. 27.
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
-J338- ~ Kap. 24-5.
17973
není dosažen spodní
Øídicí jednotka škrticí klapky -doraz
J338
17976
Øídicí jednotka škrticí klapky -
mechanická závada
-Zkontrolovat
-Zkontrolovat
poškození pFíp. zneèištìní škrticí klapky.
jednotku ovládání škrticí klapky -J338-
~ Kap. 24-4.
J338
17977
Spínaè regulace rychlosti
(GRA) -E45
17978
Øídicí jednotka motoru zablokována 1)
~
~
nesmyslný signál
-Naèíst
blok namìFených
066 ~ Kap. 01-6.
hodnot, zobrazovaná skupina
-PFizpùsobit
Fídicí jednotku motoru elektronickému imobilizéru ~ Elektrická zaøízeni; opr. sk. 96.
-Zkontrolovat
imobilizér ~ Elektrická zaøízení; opr.
sk. 96.
;';
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
!~
-~~
Vlastni diagnostika III
01-3
strana 3
01
FABIA 2000>-
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
Odstranìní
1 :9.8:.
v'
,
pøiz~~sobení nebylo
Øldlcl jednotka skrtlcl klapky -zahajeno
J338
Motor 1,2/40 -vstøikování
závady
-Naèíst
pamì• závad, pøípadné chyby odstranit a pamì•
závad vymazat => Kap. 01-1.
-Zkontrolovat,
zda teplota vzduchu a chladicí kapaliny
O
jsou vìtši než 6 °C a teplota chladicí kapaliny menší
než 120 °C; zobrazovaná skupina 004 => Kap. 01-5,
pøípadnì chladicí kapalinu ohøát resp. nechat vychladnout.
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
=> Kap. 24-5.
18010
Napájení sv. 30
napìtí pFíliš malé
-Zkontrolovat
opr. sk. 27.
napìtí akumulátoru => Elektrická zaøízení;
-Zkontrolovat
alternátor => Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa.
-Odstranit
pøerušení vedení podle schématu zapojení
=> Elektrická schémata, hledání závad a montážní mís-
ta.
18011
Vadná Fídicí jednotka
-Vymìnit
Fídicí jednotku motoru => Kap. 24-5.
18017
Bylo aktivováno odpojení pøi
-PFeèíst
pamì• závad Fídicí jednotky motoru a vymazat
=> Kap. 01-1.
3
nehodì
,
.
b
K
.
t 'V
-Zkontrolovat
system alr agu => aroserle -mon aznl
práce; opr. sk. 01.
18018
Vadná Fídicí jednotka
-Vymìnit
18020
Nesprávnì nak6dovaná Fídicí
jednotka motoru
-Nak6dovat
18038
Snímaè polohy plynového pedálu G79
signál pFíliš malý
18039
Snímaè polohy plynového pe-
signál pøíliš velký
,
øídicí jednotku motoru => Kap. 24-5.
-Zkontrolovat
Fídicí jednotku motoru => Kap. 24-5.
,;
snímaè polohy pedálu akcelerace => Kap.
24-4.
dálu G79
18041
Spínaè -2- polohy pedálu akcelerace G185
signál pFílíš malý
18042
Spínaè -2- polohy pedálu akcelerace G185
signál pøíliš velký
18044
Datová sbìrníce pohonu
chybí odezva øídicí
jednotky airbagu
.
-Zkontrolovat
snímaè polohy pedálu akcelerace => Kap.
24-4.
-Zkontrolovat
CAN-BUS => Kap. 24-6.
-on Zk t ro Iova t rlV' d ICI
' ,.je d no tk u alr
. bagu => K aroserle.
montážní práce; opr. sk. 01.
18047
Snímaè 1/2 polohy p)yn. pedálu
-G79+G185
nesmyslný signál
18048
Vadná Fídicí jednotka
18056
Datová sbìrnice
-Zkontrolovat
24-4.
-Vymìnit
vadná
snímaè polohy pedálu akcelerace => Kap.
øídicí jednotku motoru => Kap. 24-5.
-Zkontrolovat
CAN-BUS => Kap. 24-6.
pohonu
:J
01
3
-strana
4
Vlastni
diagnostika
III
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000..
Zobrazení
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
na -V.A.G 1552-
Odstranìní
závady
18057
Datová sbìrnice
chybí odezva øídicí
jednotky ABS
-Zkontrolovat
CAN-BUS => Kap. 24-6.
pohonu
-Zkontrolovat
opr. sk. 45.
øídicí jednotku ABS -J1 04- => Podvozek;
18058
Datová sbìrnice
chybí odezva od
sdružených pøístrojù
-Zkontrolovat
pohonu
CAN-BUS => Kap. 24-6.
o
panel pøístroju => Elektrická zaøízení; opr.
-Zkontrolovat
sk. 90.
18088
Resetu odolný nouzový chod
-Zkontrolovat
jednotku ovládán í škrticí klapky -J338=> Kap. 24-4.
-Zkontrolovat
24-4.
1) pri pokusu o start s neprizpùsobeným
zmìnl
klièkem se do pamìti
snímaè polohy pedálu akcelerace => Kap.
uložl statická závada. pri následném startu s prizpùsobeným
kllèkem se závada
na sporadickou.
C
C
C
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
Vlastni diagnostika III
01-3
strana 5
01
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikováni
O
e
n
V
r
I
J
01-3
strana 6
VlastnídiagnostikaIII
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-- Motor 1,2/40 -vstøikování
01-4
C
Vlastní diagnostika
01
IV
Readinesskód
Funkce
Readinesskód je osmimístné èíslo, které udává stav diagnostiky jednotlivých souèástí systému, které mají vliv na
stav emisí.
Pokud úspìšnì probìhne diagnostika jedné souèásti
systému (napø. diagnostika katalyzátoru), zmìní se readinesskód na pøíslušném místì z 1 na O.
r
~
'.
Tato diagnostika se provádí i v normálním provozu vozidla, jakmile jsou splnìny podmínky pro spuštìní urèité diagnostické funkce (otáèky motoru, zatížení atd.). Po
opravì nìkteré ze souèástí systému, která má vliv na
emise, je doporuèeno aktivovat diagnostické funkce (vytvoøit readinesskód), aby bylo ovìøeno, že celý systém
pracuje bezchybnì. Jestliže je bìhem diagnostiky rozpoznána závada, uloží se do pamìti závad.
Readinesskód bude smazán, tzn. všechna relevantní
místa nastavena na hodnotu 1, vymazáním pamìti závad
nebo pøípadným pøerušením napájecího napìtí.
Vytvoøením readinesskódu je myšlena aktivace diagnostických funkcí, jako je napø. diagnostika snímaèe
klepání, diagnostika lambda-sondy pøed katalyzátorem
apod.
Naètení readinesskódu
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
[i
Pracovní
postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
~ Kap. 01-1.
-Zvolit
funkci (1) @ "Readinesskód"
Po úspìšném
zobrazit:
-Stisknout
-Zadat
prùbìhu
všech
a potvrdit (g).
testù se musí na displeji"'"
Readínesscode
00000000
-Test
.->
kompletnJ.
Q.
funkci (Q) (§) "Ukonèení výstupu" a potvrdit (g).
Jestliže se na displeji zobrazí:
Readínesscode
00101101
-Test
->
není
kompletní
Nebyly všechny testy úspìšné.
-Stisknout
~i
-Vytvoøit
Q.
readinesskód
Vydání 04.02
800.5323.00.15
i:,'i~ii"~
~ 01-4 strana 2.
Vlastní diagnostíka IV
O 1-4
~
strana 1
01
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
Význam osmimístného èisla readinesskódu
X
X
X
X
X
X
X
X
O
Testovaná
souèást systému
O
Zpìtné vedení výfukových plynù (není k dispozici, vždy O)
O
Vyhøívání lambda-sond
O
Lambda-sondy
O
Klimatizace (v souèasné dobì bez diagnostiky/vždy
O
O)
Systém sekundárního vzduchu (není k dispozici, vždy O)
O
Systém odvìtrávání
O
palivové nádrže
Vyhøívání katalyzátoru (v souèasné dobì bez diagnostiky/vždy
O)
O
Katalyzátor
Vytvoøení readinesskódu
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøístroje
~
V
.Diagnostický
pøistroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
Podmínky pro kontrolu
.Vozidlo
stojí.
.Všechny
elektrické spotøebièe musí být vypnuty, jako
napø. svìtla a vyhøívání zadního skla.
.Teplota
chladicí kapaliny musí být nejménì 80 °C
=> zobrazovaná skupina 004, zobrazované pole 3.
.Teplota
nasávaného vzduchu musí být menší než
60 °C => zobrazovaná skupina 004, zobrazované
pole 4.
Pracovní postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Pøitáhnout
ruèni brzdu, nastartovat motor a zvolit adresu 01
"Elektronika motoru" => Kap. 01-1.
O
Pracovní krok 1: Výzva k výpisu chybové pamìti
-Zadat
funkci @m
"Výzva k výpisu chybové pamìti" a
potvrd it (QJ.
Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøípadnì
1X Zjistena
"Nezjištìna
1
žádná závada".
chyba
~
I
I
Je-Ii v pamìti uložena závada:
-Odstranit
závadu podle tabuky závad => Kap.01-2.
Není-Ii uložena žádná závada:
-Stisknout
(;).
J
01-4
strana 2
.'~1,,""
., ,,;,1.;;,,:,.'
Vlastní diagnostika IV
Vydání 04.02
800.5323.00.15.~~•",
f.;":~
:-
FABIA 2000>-- Motor 1,2/40 -vstøikováni
01
Pracovní krok 2: Mazání chybové pamìti
C
-Zadat
funkci (9)~"Mazání
chybové pamìti" a potvrdit
(Q).
.
.Upozornìni
Readinesskód
závad.
bude smazán pøi každém smazání pamìti
Zobrazeni na displeji:
j
Test systemu vozidla
Chybova pamet je vymazana
->
Upozornìní
Jestliže bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti"
a "Mazání chybové pamìti" dojde k vypnutí zapalování,
pamì• závad se nevymaže.
-Stisknout
Q.
Pracovní krok 3: Diagnostika snímaèe klepání
C
-Zvolit
funkci (9)(4) "Uvedení do základního nastavení"
a dále zobrazovanou skupinu 028.
Zobrazení na displeji:
System v zakladnim
700/min
10,8 %
nastaveni
80,SoC
Test
28
ZAP
-Silnì,
ale krátce sešlápnout pedál akcelerace tak, aby
otáèky motoru pøekroèily hodnotu 2500 1/min, údaj v
zobrazovaném poli 4 se zmìní z "Test Vyp." na "Test
Zap." a následnì na "Syst. O.K." (v pøípadì závady
"Syst. n.OK").
Jestliže test neprobìhne
-Naèíst
pamì• závad => Kap.01-1.
Jestliže test probìhne
-Stisknout
C
úspìšnì:
úspìšnì:
(gJ.
Pracovní krok 4: Diagnostika lambda-sondy
pøed katalyzátorem (kontrola stárnutí)
-Zadat(9)~(4)
pro zobrazovanou
skupinu 034 a potvr-
dit (Q).
Zobrazení na displeji:
System v zak1adnim nastaveni
700/min
384,0 °c
0.00
34
->
Test VYP.
-Sešlá
pnout brzdový pedál a poté i pedál akcelerace.
Øídicí jednotka motoru zaène regulovat zvýšené otáèky motoru na požadovanou hodnotu. Oba pedály
držet dále sešlápnuté, dokud teplota katalyzátoru v
zobrazovaném poli 2 nedosáhne hodnoty 400 °C a
dokud se údaj v zobrazovaném poli 4 nezmìní z "Test
Vyp." na "Test Zap.".
.,
I..
UP ozornìní
Ke spuštìní testu dojde pouze tehdy, uplynuly-Ii od startu
motoru minimálnì 2 minuty.
C'
Vydání 04.02
500.5323.00.15
~
Vlastní diagnostika IV
01-4
=
strana 3
01
FABIA 2000...
Motor 1,2/40 -vstøikování
-Oba
pedály držet dále sešlápnuté, dokud se údaj v
zobrazovaném poli 4 nezmìní z "Test Zap." na "R1S1 OK" (v pøípadì závady "R1-S1 n.OK").
Jestliže test neprobìhne
-Naèíst
O
úspìšnì:
pamì• závad ~ Kap.01-1.
Jestliže test probìhne
úspìšnì:
-Stisknout~.
II
Pracovní krok 5: Diagnostika katalyzátoru
-Zadat
(9J(!)@ pro zobrazovanou
skupinu 046 a potvr-
dit (Q).
Zobrazení na displeji:
...System
v zakladnim nastaveni
700/min
530,0 °c
0,96
46
test
->
vyp.
-Nastavit
otáèky na 2500...3500 1/min až hodnota v
zobrazovaném poli 4 skoèí z "test vyp." na "test zap.".
Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být
nejménì 521°C.
O
-Udržovat
otáèky nadále na 2500...3500 1/min až se v
zobrazovaném poli 4 zobrazí požadovaná hodnota
"Kat R1 OK" (v pøípadì závady "KatR1 n.OK").
Jestliže test neprobìhne
úspìšnì:
-Naèístpamì•závad~Kap.01-1.
i
V pamìti závad není uložena žádná závada:
-Provést
zkušební jízdu pøi konstantní rychlosti.
-Dodržovat
bezpeènostní pøedpisy, platné pro zkušební jízdu ~ Kap. 24-1.
-Znovu
provést diagnostiku katalyzátoru (konverzní
zkouška).
Když je stejný výsledek:
-Vymìnit
sk. 26.
katalyzátor ~ Motor 1 ,2/40 -mechanika; opr.
I
O
Jestliže test probìhne
úspìšnì:
-Stisknout~.
i
Pracovní krok 6: Diagnostika lambda-sondy za
katalyzátorem (kontrola stárnutí)
-Zadat(9J(!)~
pro zobrazovanou
I
skupinu 043 a potvr-
dit (Q).
Zobrazení na displeji:
...System
v zakladnim nastaveni
43
700/min
650,0 °c
0,85 V
test
->
vyp.
-Sešlápnout
brzdový pedál a poté i pedál akcelerace.
Øídicí jednotka motoru zaène regulovat zvýšené otáèky motoru na požadovanou hodnotu. Oba pedály
držet dále sešlápnuté, dokud teplota katalyzátoru v
zobrazovaném poli 2 nedosáhne hodnoty 650 °C a
dokud se údaj v zobrazovaném poli 4 nezmìní z "test
"
vyp.
01-4
t
na"
t
es
strana 4
"
zap.
~
.V
VlastnidiagnostikaIV
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
-
FABIA 2000»- Motor 1,2/40 -vstøikování
01
-Oba
pedály držet dále sešlápnuté, dokud se údaj v
zobrazovaném poli 4 nezmìní z "test zap." na "R1S2 OK" (v pøípadì závady "R1-S2 n.OK").
C
Jestliže test neprobìhne
-Pøeèíst
úspìšnì:
pamì• závad =;>Kap. 01-1.
Jestliže test probìhne
-Stisknout
úspìšnì:
(9.
Pracovní krok 7: Diagnostika ventilu odvìtrání
palivové nádrže (systém odvzdušnìní
nádrže)
-Zadat
(Q)(ž)(Q) pro zobrazovanou
skupinu 070 a potvr-
dit CQ).
Zobrazení na displeji:
System v zakladnim
4,3
%
10,9
%
nastaveni
-1,1
%
70
->
test
vyp.
Spustí-Ii øídicí jednotka motoru diagnostiku, zmìní se v
zobrazovaném poli 4 "test vyp." na "test zap.".
C'
-Nechat
bìžet motor ve volnobìžných otáèkách, dokud se v zobrazovaném poli 4 neobjeví požadovaná
hodnota "TEV OK" (v pøípadì závady "TEV n.OK").
Jestliže test neprobìhne
-Naèíst
pamì• závad =;>Kap.01-1.
Jestliže test probìhne
-Stisknout
-Naèíst
úspìšnì:
úspìšnì:
Q.
readinessk6d
=;>01-4 strana 1.
C
C
Vydání 04.02
800.5323.00.15
'i"f.
Vlastní diagnostika IV
~
01-4
strana 5
01
FABIA 2000
Motor 1,2/40 -vstøikování
O
3
3
(~'
01-4
strana 6
VlastnídiagnostikaIV
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
01-5
Vlastní diagnostika
Naètení bloku namìøených
01
V
hodnot
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
Zásady bezpeènosti
práce
Je-Ii pøizkušebních jízdách nutno použít sadu kontrolních
a mìøicích pøístrojù, je tøeba dbát na následující:
.Kontrolní
a zkušební pøístroje je tøeba vždy pøipevnit
na zadním sedadle a k jejich obsluze je tøeba
pøítomnost 2. mechanika.
~
Kdyby byly zkušební a mìøicí pøístroje obsluhovány z
místa spolujezdce, mohlo by v pøípadì nehody aktivací
airbagu spolujezdce dojít ke zranìní osob.
Podmínky pro kontrolu
.Teplota
chladicí kapaliny musí být nejménì
80 °C.
.Všechny
elektrícké spotøebièe musí být vypnuty, jako
napø. vyhøívání zadního skla.
Pracovní postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
~ Kap. 01-1.
Zobrazení na díspleji:
-Zadat
...Test
systemu vozidla
Zvolte funkci
XX
funkcí [email protected] "Naètení bloku namìøených
HELP
hod-
no•' a potvrdit tlaèítkem (Q).
O
Zobrazení
-Zvolit
na displejí:
požadovanou zobrazovanou
...Nacteni
Zadejte
namerenych
zobrazovane
hodnot
skupiny
HELP
XXX
skupinu:
.Zobrazované
skupiny 000 do 028 ~ 01-5 strana 2.
.Zobrazované
skupíny 030 do 126 ~ Kap. 01-6.
I
bloku
cislo
Upozornìní
Pro pøechody do jiné skupiny postupujte dle následující
tabulky:
È. zobr. skupi-
-V.A.G 1551-
-V.A.G 1552-
vyšší
stísknout ~
stisknout Cf)
nižší
stisknout (1)
stisknout rn
pøeskoèit
stisknout ~
stisknout ~
ny
C'
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika V
01-5
strana 1
01
FABIA 2000 >-- Motor 1,2/40 -vstøikování
-Pokud
se dosáhne ve všech zobrazovaných
požadovaných
-Stisknout
polích
hodnot, stisknout tlaèítko Q.
([email protected] pro funkci "Ukonèení výstupu" a potvr-
~
dit (Q).
Zobrazované skupiny 000 do 028
Zobrazovaná skupina 000, základní funkce
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot O
-+
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
< Zobrazení na dísplejí
< zobrazované
požadovaná hodnota
odpovídá
108...148
-8...8 %
125...131
-2,25...3 ms
regulaèní hodnota tvorby
smìsi
102...154
-10...10 %
adaptaèní hodnota stabilizace
volnobìhu
108...148
-8...8 %
51...205
-30...30 %
2...12
1...6°
119...147
11,9...14,7 V
pole
adaptaèní hodnota tvorby smìsi -'
èásteèná zátìž
adaptaèní hodnota tvorby smìsí -volnobìh
regulátor volnobìhu
úhel škrticí klapky
napájecí napìtí
otáèky motoru (volnobìžné
otáèky)
zátìž motoru
teplota chladicí kapaliny
18...26
O
580...8301/min
31...94
12...37 %
171...217
80...115 °C
O
J
01-5
~é~~~
strana 2
Vlastní diagnostika V
Vydání 04.02
800.5323.00.15
--)lg
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552menší než 171
(80 DC)
skupina
01
000, zobrazované
pole 1 -teplota
chladicí
Možná pøíèina závady
Odstranìní
+ pøílíš studený motor
+ vadný snímaè teploty chladicí kapaliny
závady
-Provést
pøíp. zkušební jízdu.
-Zkontrolovat
hodnoty odporu => Kap. 24-
-G62-, pøípadnì vadné vedení k øídicí jednotce motoru
+ netìsný regulátor chladicí kapaliny (termostat)
1.
-Pøekontrolovat
vedení a svorkovnice podle
schématu zapojení.
-Zkontrolovat
vìtší než 217
(115 DC)
kapaliny
tìsnost regulátoru chladicí
+ chladiè zneèíštìný
+ vìtrák chladièe bez funkce
kapaliny (termostatu).
-Vyèistit
chladiè.
-Zkontrolovat
funkci ventilátoru chlazení.
+ vadný termoregulátor
-Zkontrolovat
chladicí kapaliny
+ vadný snímaè teploty chladicí kapaliny
-G62-, pøípadnì vadné vedení k øídicí jedt
t
no ce mo oru
O
regulátor chladicí kapaliny
(termostat).
-on Zk
1.
tro Iova t ho dno ty oporu
d
=> Kap. 24 -
-Pøekontrolovat
vedení a svorkovnice podle
schématu zapojení.
-Zkontrolovat
volnobìžné
otáèky => Kap.
24-2.
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552menší než 31
(12 %)
skupína
000, zobrazované
pole 2 -zátìž
Možná pøíèina závady
motoru
Odstranìní
závady
+ menší hodnoty mohou být zobrazovány
pouze pøi deceleraci
+ pøisávaný vzduch
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému
=> Kap. 24-2.
~)
vìtší než 94
(37 %)
+ špatný volnobìh
ny válce)
(motor nebìží na všech-
+ elektrické spotøebièe zapnuté
Vyhodnocení:
Zobrazení
-V.A.G 1552-
Zobrazovaná
skupína
000, zobrazované
-Vadný
vstøikovací ventil nebo vadné zapalovací svíèky.
-Vypnout
pole 3 -otáèky
Možná pøíèina závady
elektrické spotøebièe.
motoru
Odstranìní
(volnobìžné
otáèky)
závady
menší než 18
(5801/min)
+ jednotka ovládání škrticí klapky -J338vadná nebo zùstává viset
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
klapky -J338- => Kap. 24-4.
vìtší než 26
(830 1/mín)
+ volnobìh nerozpoznán
+ jednotka ovládáni škrtici klapky -J338-
-Pøeèist
pamì• závad => Kap. 01-1.
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
vadná nebo zùstává viset
+ velké množství pøisávaného vzduchu
(nemùže již být kompenzováno stabilizaci
volnobìhu)
C
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika V
-
klapky -J338- => Kap. 24-4.
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému
=> Kap. 24-2.
01.5
strana 3
01
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
skupina
000, zobrazované
pole 4 -napájecí
Možná pøíèina závady
napìtí
Odstranìní
závady
O
-V.A.G 1552menší než 119
(11,9 V)
.vadný
alternátor, silnì vybitý akumulátor
.akumulátor
krátce po startu silnì zatížen
-Zkontrolovat
napìtí, nabít akumulátor
=:>Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
vysokým nabíjecím proudem a
pøídavnými agregáty
.pøech?d~~~
?~~or v napájení, pøíp. v
ukostrenl rldlcl jednotky
-Na
nìkolik mínut ponìkud zvýšit otáèky a
vypnout pøídavné spotøebièe.
-Zkontrolovat
napájecí napìtí øídicí jednotky motoru =:>Elektrická schémata, hledání
.odbìr
proudu pøi vypnutém zapalování
závad a montážní místa.
-Odstranit
vìtší než 147
(14,7 V)
.vadný
.pøepìtí
regulátor napìtí na alternátoru
v dùsledku startu s cizí pomocí
-Zkontrolovat
alternátor =:>Elektrická zarízení; opr. sk. 27.
nebo rychlonabíjení
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552-
skupina
-Naèíst
000, zobrazované
odbìr proudu.
pole 5 -úhel
pamì• závad =:>Kap. 01-1.
škrticí
Možná pøíèina závady
menší než 2 (1°)
Odstranìní
.vadný
nebo špatnì nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky
-J338-
Vyhodnocení:
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému
=:>Kap. 24-2.
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání
škrticí klapky -J338- =:>Kap. 24-5.
.vadný
nebo špatnì nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky
-J338o
.škrticí
klapka zustava viset
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
klapky -J338- =:>Kap. 24-4.
skupina
000, zobrazované
A
..
Odstranit príèinu.
pole 6 -regulátor
Možná pøíèina závady
menší než 51 (30 %)
vìtší
než 205
(3001<)
o
závady
.nebylo
provedeno pøizpùsobení jednotky
ovládání škrticí klapky -J338-
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552-
O
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
klapky -J338- =:>Kap. 24-4.
.pøisávaný
vzduch mezi sacím potrubím a
snímaèem množství nasávaného vzduchu (má za následek vyšší poèet
volnobìžných otáèek, jednotka ovládání
škrticí klapky se pokouší regulovat
zvýšený poèet volnobìžných otáèek na
požadovanou hodnotu)
vìtší než 12 (6°)
klapky
volnobìhu
Odstranìní
vadný nebo špatnì nastavený potenciometr
nebo jednotka ovládání škrticí klapky -J338-
závady
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
klapky -J338- =:>Kap. 24-4.
P , prlzpuso
-.o
-rovest
benl,.je d no tk y ov Ia' d ani
'
,
škrtici klapky -J338- =:>Kap. 24-5.
J
01
5
-strana
4
Vlastní
diagnostika
V
Vydání 04.02
800.5323.00.15---
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
Zobrazovaná
C
skupina
01
001 -podmínky
nastavení
základní
funkce
Motorbìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 1
~
< Zobrazení na displeji
xxx
/min
xxX,x
°C
XX,x
%
xxxxxxxx
1
2
3
4
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
podmínka pro základní nastavení
lambda-regulace
rem
11111111
pøed katalyzáto-
O'
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
%
=> 01-5 strana 5
80,0...115,0
°C
=> 01-5 strana 3
580...830 /min
=> 01-5 strana 3
pole 3 -lambda-regulace
pøed katalyzátorem
otáèky)
skupina
Zobrazení
001, zobrazované
=> 01-5 strana 5
-15,0...15,0
teplota chladicí kapaliny
otáèky motoru (volnobìžné
vyhodnocení
Možná pøíèina závady
Odstranìní
závady
-V.A.G 1552mimo toleranci
minusová hodnota: smìs pøíliš bohatá, lambda-regulace ji zmìní na chudší
plusová hodnota: smìs pøíliš chudá, regulace lambda ji obohacuje
-Poèkat
30 s, až se zobrazení stabilizuje.
pøisávaný vzduch
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému
=> Kap. 24-2.
vadný vstøikovací ventil
-Zkontrolovat
odpor na vstøikovacích ventilech (12...17.Q pøi asi 20 °C).
-Pøekontrolovat
vedení a svorkovnice
le schématu zapojení.
O
Vyhodnocení:
X
X
X
Zobrazovaná
X
X
X
skupina
X
X
1
001, zobrazované
pro základní
nastavení
Význam
vlastní diagnostikou nezjištìna
1
žádná závada
teplota katalyzátoru 649 °C byla dosažena
1
kompresor klimatizace vypnut
1
rozpoznán volnobìh
1
lambda-regulace:
1
r~
Vydání 04.02
800.5323.00.15
O. K.
škrticí klapka uzavøena
1
otáèky motoru pod 2000 1/min
1
teplota chladicí kapaliny nad 80 °C
~:':~,,==
"i;"";'$'í~R
pole 4 -podmínky
pod-
Vlastní diagnostika V
_c-
01-5
strana 5
~
01
FABIA 2000>-
Zobrazovaná
skupina
002, základní
funkce
doby vstøiku,
tlak v sacím
Motor 1,2/40 -vstøikování
potrubí
Motorbìžívevolnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
x)(}(
J
hodnot 2
)(}(x,x
~
< Zobrazení na displeji
X,X
XX)()(
Imin
%
ms
mbar
1
2
3
4
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
tlak v sacím potrubí
300...550 mbar
---
2,0...4,0 ms
=> 01-5 strana 6
12,0...37,0 %
=> 01-5 strana 3
doba vstøiku
zátìž motoru
otáèky motoru (volnobìžné
Vyhodnocení:
Zobrazeni
Zobrazovaná
skupina
M
,
otáèky)
580...830/min
002, zobrazované
v.
v.v.
vyhodnocení
.
ozna prlclna zava
pole 3 -doba
=> 01-5 strana 3
vstøiku
Od s t ranenl
v.. zava
dy
;)
dy
-V.A.G 1552menší než 2,0 ms
+ velké množství paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím
-Zkontrolovat
elektromagnetický ventil 1
nádobky s aktivním uhlím -N80 -v diag-
+ zabudovány chybné vstøikovací ventily s
vìtší prùchodností
nostice akèních èlenù => Kap. 01-1.
-Zkontrolovat
tìsnost a odstøik vstøikovacích ventílù => Kap. 24-2.
vìtší než 4,0 ms
+ zvýšené zatížení motoru, zpùsobené
elektrickými spotøebièí (klímatizací,
do mlhy, apod.)
Zobrazovaná
skupina
003, základní
funkce
tlaku
-Odstranít
svìtly
zvýšené zatížení (klímatízace,
svìtla do mlhy apod.).
v sacím
potrubí,
úhel škrticí
klapky
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
O
hodnot 3
~
xxx
Imin
xxxx
mbar
x,x
%
xx,x
° v. OT
1
2
3
4
< Zobrazení na displejí
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
úhel zapalování
0,0...15,oov.OT
úhel škrticí klapky
tlak v sacím potrubí
otáèky motoru (volnobìžné
otáèky)
vyhodnocení
---
1,0...6,0 %
=> 01-5 strana 7
300...550 mbar
--
580...830/min
=> 01-5 strana 3
J
01
5
-S
t
rana
6
Vlastní
--
diagnostika
V
Vydáni
04.02
800.5323.00.15
.
C
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
01
skupina
003, zobrazované
pole 3 -úhel
škrticí
Možná pøíèina závady
klapky
Odstranìní
závady
-V.A.G 1552vìtší než 6,0 %
Zobrazovaná
.øídicí jednotka motoru není pøizpùsobena
jednotce ovládání škrticí klapky
-Pøizpùsobit
øídicí jednotku motoru na jednotku ovládání škrticí klapky => Kap. 24-5.
.vadný
potenciometr škrticí klapky v jednotce ovládání škrticí klapky
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí
klapky -J338- => Kap. 24-4.
.škrticí
-Odstranit
skupina
klapka zùstává viset
004, zakladní
funkce
pøíèinu.
teploty
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota
~
chladicí
kapaliny
Naètení bloku namìøených
V
~ 80 °C
hodnot 4
~
xxx
xX,x
xxX,x
xxX,x
Imin
V
°C
°C
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
teplota nasávaného
požadovaná hodnota
vyhodnocení
-39,8...105,0
°C
=> 01-5 strana 7
80,0...115,0
°C
=> 01-5 strana 3
vzduchu
teplota chladicí kapaliny
napájecí napìtí øídicí jednotky motoru
otáèky motoru (volnobìžné
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552-
C
skupina
11,9...14,7 V
otáèky)
580...830
004, zobrazované
pole 4 -teplota
Možná pøíèina závady
konstantnì 0,0
nebo 39,8 °C
.pøerušené
vedeni nebo zkrat na plus
nebo na kostru
Imin
nasávaného
Odstranìní
-Zkontrolovat
1.
=> 01-5 strana 4
=> 01-5 strana 3
vzduchu
závady
hodnoty odporu => Kap. 24-
-Zkontrolovat
podle schématu zapojeni vedeni a svorkovnice k snímaèi teploty
nasávaného vzduchu -G42-.
~
:§i;
'tcc
;i!1;i~i"~.1,~~
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika V
~
01-5
strana 7
01
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikováni
Zobrazovaná skupina 005, provozní stav motoru
Nìkolikrát
sešlápnout
Teplota chladicí
pedál akcelerace
na doraz a opìt
uvolnit
J
kapaliny 2 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 5
~
xxxx
Imin
xx,x
%
xxx
km/h
Text
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
provozní stav
(volnobìh, èásteèná
zátìž, obohacení, decelerace, plný plyn)
rychlost jízdy
zátìž motoru
otáèky motoru (volnobìžné
otáèky)
požadovaná hodnota
vyhodnocení
volnobìh
1)
O km/h
---
xx,x %
=:>01-5 strana 3
xxxx Imin
=:>01-5 strana 3
1) V zobrazovaném poli 4 se postupnì objevují všechny provoznl stavy motoru "volnobìh", "èásteèná zátìž", "obohaceni", "plný plyn" a "decelerace".
J
Zobrazovaná skupina 005, kontrola signálu rychlosti
Jízda ustálenou
rychlostí
Teplota chladicí
kapaliny 2 80 °C
Naètení bloku namìøených
na 4. pøevodový stupeò
hodnot 5
~
xxxx
Imin
xx,x
%
xxx
km/h
Text
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
provozní stav
(volnobìh, èásteèná
zátìž, obohacení, decelerace, plný plyn)
rychlost jízdy
zátìž motoru
otáèky motoru (volnobìžné
otáèky)
požadovaná hodnota
vyhodnocení
èásteèná zátìž
---
> 90 krn/h
--O
xx,x %
--
> 4000 Imin
--
~
O
01 -S5
~
trana
8
Vlastní diagnostika V
~;II8I.
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikováni
01
Zobrazovaná skupina 012, poloha vaèkového høídele ke klikovému høídeli
C
Motor bìži ve volnobìhu
Teplota
chladici
kapaliny
~ 80 °C
Naèteni bloku namìøených
hodnot 12
~
xxx
Imin
xxX,x
%
xx
xx
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
èíslo zubu klikového
vyhodnoceni
26...30
---
86...90
-
12,0...37,0 %
=> 01-5 strana 3
580...830 Imin
=> 01-5 strana 3
požadovaná hodnota
vyhodnocení
aktivovan
---
høídele pøi zmìnì hrany vaèkového høídele
hígh -low
èíslo zubu klikového høídele pøí
zmìnì hrany vaèkového høídele low -high
zátìž motoru
Q
otáèky motoru (volnobìžné
Zobrazovaná
skupina
otáèky)
014, rozpoznání
vynechávání
zapalování
Jizdni režím
Teplota
chladici
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 14
~
xxxx
lmín
xxx
%
xxx
Text
1
2
3
4
< Zobrazeni na displejí
< zobrazované
pole
rozpoznání
vynechávání
(aktivován, deaktiv.)
souèet vynechávání zapalování
zátìž motoru
C
otáèky motoru (volnobìžné
Upozornìní
k zobrazovanému
x
0,0...100,0
otáèky)
=> 01-5 strana 10
%
580...5830 Imin
----
poli 3:
Požadovaná hodnota není zadána, protože jsou výpadky zapalování prùbìžnì kontrolovány øídicí jednotkou motoru.
Jestliže je hranice závad pøekroèena, bude závada zaznamenána a kontrolka emisí zaène blikat nebo se rozsvítí.
@:::
ii!1
",' ,
,.
.
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika V
01.5
strana 9
01
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
Zobrazovaná skupina 015, rozpoznání vynechávání zapalování válec 1 až 3
Jízdni
režim
J
Teplota chladící
kapaliny;?: 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 15
~
xxxx
xxx
xxx
Text
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
rozpoznání
vyhodnocení
aktivovan
---
x
~ 01-5 strana 10
x
~ 01-5 strana 10
x
~ 01-5 strana 10
vynechávání
(aktivován, deaktiv.)
vynechávání zapalování válec 3
vynechávání zapalování válec 2
vynechávání zapalování válec 1
Upozornìní
k zobrazovaným
polím 1 až 3:
Požadovaná hodnota není zadána, protože jsou výpadky zapalování prùbìžnì kontrolovány øídicí jednotkou motoru.
Jestliže je hranice závad pøekroèena, bude závada zaznamenána a kontrolka emisí zaène blikat nebo se rozsvítí.
J
Vyhodnocení: Zobrazovaná skupina 014 a 015 -vynechávání zapalovaní
Zobrazení
Možná pøíèinazávady
Odstranìní závady
-V.A.G 1552neustále se pøièítá.
pøíp.
kód závady...va
. dk
vypa
u v pametl
závad
vadná svíèka
d '
I
"
k
k
,
na zapa ovacl CIV a s oncovym
.k
'
t
.
vy onovym s upnem --,
N70 --,
N291
-N127.vadný
vstøikovací ventil
-Zkontrolovat
svíèky ~ Kap. 28-1.
-Zkontrolovat
za palovací cívk y s konco vy' m
výkonovým stupnìm -N70-, -N127-,
-N291- ~ Kap. 28-1.
-Zkontrolovat
hodnoty odporu vstøiko-
vacího ventilu (12...17.0. pøi asi 20 °C).
-Zkontrolovat
vedení a svorkovnice k vstøikovacím ventilùm podle schématu zapo-
jení.
.pøisávaný
vzduch
-Zkontrolovat
tìsnost sacího systému
()
~ Kap. 24-2.
i
I
~
~;c.
f'i
01-5
strana 10
Vlastni diagnostika V
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
I
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikování
01
Zobrazovaná skupina 020, zmenšení úhlu zážehu
C )
Jizdnírežim
Teplota
chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naèteni bloku namìøených
hodnot 20
xx,XO
xx,xo
xx,xo
v. OT
v. OT
v. OT
1
2
3
-+
4
< Zobrazeni na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
vyhodnocení
žádné zobrazení
sníženi úhlu zážehu regulaci
klepáni na 3. válci
snížení úhlu zážehu regulací klepání na 2.
0,0...15,00 KW
~ 01-5 strana 11
0,0...15,00
KW
~ 01-5 strana 11
0,0...15,00 KW
~ 01-5 strana 11
válci
snlženl úhlu zážehu regulaci klepáni na 1. válci
Upozornìní
C
k zobrazovaným
.Zobrazované
hodnoty v zobrazovaných polích 1 až 3 pøedstavují skuteènou hodnotu, o kterou v dùsledku regulace
klepání zmenšil zapalovací úhel v jednotlivých valcích. Úhel z.apalování je ve °KW (stupnì úhlu klikového høídele)
smìrem "na pozdìji". Zobrazované hodnoty "v. OT" (pøed HU) se neberou v úvahu.
+ Ve volnobìhu
Vyhodnocení:
musí být zobrazovaná
Zobrazovaná
Zobrazení
-V.A.G 1552všechny válce konstantnì 15,00 KW
C
=--M
polím 1 až 3:
jeden válec se
výraznì liší od
ostatních
hodnota 0,0 °KW.
skupina
020, zobrazovaná
pole 1,2 a 3 -zmenšení
Možná pøíèina závady
úhlu zážehu
Odstranìní
závady
+ vadný snímaè klepání
...v'
+ zkor~d?vana svorkovnlce na snlmaCI
klepanl
-Zkontrolovat
podle schématu zapojení vedení a svorkovnice ke snímaèi klepání
-G61-.
+ snímaè klepání špatnì dotažen
-Povolit
+ uvolnìné
-Upevnit
souèásti na motoru
snímaè klepání a utáhnout 20 Nm.
uvolnìné
souèásti.
+ špatná kvalita paliva
-Zmìnit
+ zkorodovaná svorkovnice na snlmaèi
klepáni -G61-
-Zkontrolovat
podle schématu zapojeni vedení a svorkovnice ke snímaèi klepání
-G61-.
+ poškozený motor
-Zkontrolovat
kompresnl tlak ~ Motor 1,2/
40 -mechaníka; opr. sk. 15.
+ uvolnìné
-Upevnit
souèásti na motoru
druh paliva.
uvolnìné souèásti.
tJ["
~
Vydání 04.02
500.5323.00.15
=
==
Vlastní diagnostika V
01-5
strana 11
01
FABIA 2000'"
Motor 1 ,2/40 -vstøikování
Zobrazovaná skupina 026, napì-ový signál na snímaèi klepání
Motor bìž i ve volnobìhu
Teplota chladicí
::)
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 26
X,xxx
V
X,xxx
V
X,xxx
V
1
2
3
-+
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
žádné zobrazení
---
napì•ový signál na snímaèi
klepání 3. válec
napì•ový
napì•ový
vyhodnocení
signál na snímaèi klepání 2. válec
signál na snímaèi klepání 1. válec
0,200...2,000
V
---
0,200...2,000
V
--
0,200...2,000
V
---
Zobrazovanáskupina028,regulaceklepání
Diagnostický
pøístroj ve funkci
04 -základní
:)
nastavení.
Jízdní režim
Teplota chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Systém v základním nastavení 28
xxx
xxx,x
xxx,x
Imin
%
°C
1
2
3
-+
< Zobrazení na displeji
Text
4
< zobrazované
pole
výsledek regulace
požadovaná hodnota
vyhodnocení
syst. OK.
--
klepání
(test zapnuto, test
vypnuto, systém je v
poøádku, systém není
v poøádku)
teplota chladicí kapaliny
80,0...115,0
zátìž motoru
°C
40...100 %
otáèky motoru
580...5830
Imin
=> 01-5 strana 3
O
---
'J
!
.!
01
. 5
t
s rana
12
Vlastní
.1";"'!1,!jk,;:!!'~J';'•~
diagnostika
V
Vydání
04.02
800.5323.00.15
-
_J
~
--
~
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
01-6
C
Vlastní diagnostika
01
VI
Naètení bloku namìøených hodnot -zobrazované skupiny 030 až 126
Zobrazovaná skupina 030, regulace lambda
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí kapalíny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených hodnot 30
xxx
xxx
1
2
3
~
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované pole
požadovaná hodnota
žádné zobrazení
---
žádné zobrazení
stav lambda-sondy za katalyzátorem a
lambda-regulace
stav lambda-sondy pøedkatalyzátorem a lambda-regulace
C
vyhodnocení
---
11x
=> 01-6 strana 1
111
=> 01-6 strana 1
Vyhodnocení: Zobrazovaná skupina 030, zobrazované pole 1 a 2 -stav lambda-regulace
X
X
X
Význam
1
vyhøívání lambda-sondy
1
lambda-sonda pøipravena
1
lambda-regulátor (resp. trimm-regulátor) aktivní
Zobrazovaná skupina 033, lambda-regulace -lambda-sonda
pøed katalyzátorem
Motor bìží ve volnobìhu
C
Teplota chladicí kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených hodnot 33
xx,x
%
1
x,xx
V
2
3
~
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované pole
požadovaná hodnota
žádné zobrazení
---
žádné zobrazení
napìtí lambda-sondy pøedkatalyzátorem
regulaèní hodnota lambda-regulace
vyhodnocení
---
0,00...1,00 V
---
-15,0...15,0 %
=> Kap. 01-5
CI
Vydání04.02
VlastnídiagnostikaVI
800.5323.00.15
=;
~
01-6
strana 1
01
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
Zobrazovaná
skupina
034, diagnostika
lambda-sondy
pøed katalyzátorem
(kontrola
stárnutí)
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
O
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
xxxx
xxx,x
/min
°C
1
2
hodnot 34
~
X,xx
Text
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
výsledek kontroly
stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem
(test Vyp., test Zap.,
R1-51 OK, R1-51 ne
OK)
R1-51 OK
=:>01-6 strana 2
XXX,X°C
--
xxxx /min
--:)
teplota katalyzátoru
zobrazení neuvažovat
otáèky motoru
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
sondy pøed katalyzátorem
Zobrazení
skupina
034, zobrazované
vyhodnocení
pole 4 -výsledek
Možná pøíèina závady
kontroly
Odstranìní
stárnutí
lambda-
závady
-V.A.G 1552Test Vyp.
+ Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly
splnìny podmínky pro jeho automatické
-Aktivovat
test =:>Kap. 01-4.
provedení
R1-51 n.OK
.
+ Test byl proveden s nevyhovujícím
I dk
vys e em
.
Zobrazovaná
skupina
043, diagnostika
'
-a N ÈISt pam ì• zava
d =:>K a.P
lambda-sondy
za katalyzátorem
(kontrola
01-.1
stárnutí)
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
()
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
xxxx
/min
XXX,X
°C
1
2
hodnot 43
~
X,XX
V
Text
3
4
.stárnutí
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
výsledek kontroly
lambda-sondy
za katalyzátorem (test
VYP, test ZAP, R 1-52
OK, R1-52 ne OK)
napìtí lambda-sondy za kataly-
R 1-52 OK
0,00...1,00
vyhodnocení
=:>01-6 strana 3
V
=:>01-6 strana 3
zátorem
teplota katalyzátoru
otáèky motoru
01
6
-S
t
rana
2
Vlastní
===
diagnostika
~
VI
XXX,X°C
--
xxxx 1/min
--3
Vydání
04.02
800.5323.00.15~.'{.
--
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
01
skupina
043, zobrazované
pole 3 -napìtí
lambda-sondy
za katalyzáto-
rem
Zobrazení
-V.A.G 1552-
Možná pøíèina závady
trvale 1,10 V
+ zkrat signálového vedení na plus v lambda-sondì, ve vedení k lambda-sondì
nebo v øídicí jednotce motoru
trvale
mezi
0,40...0,50
+
V
pøerušení
vedení
signálového
v lambda-sondì,
lambda-sondì
toru
trvale 0,00 V
C
nebo
ve
Odstranìní
kostøícího
vedení
k
-Zk
nebo v øidicí jednotce mo-
t
on,ro
I
t I
ova
bd
am
závady
-d
a son
-G130u.
za
talyzatorem a lambda-regulacI
3.
ka
=> Kap. 24-
+ zkrat signálového vedení na kostru v
lambda-sondì, ve vedení k lambda-sondì nebo v øídicí jednotce motoru
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
sondy za katalyzátorem
Zobrazení
-V.A.G 1552-
skupina
043, zobrazované
pole 4 -výsledek
Možná pøíèina závady
Test Vyp.
kontroly
Odstranìní
+ Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly
splnìny podmínky pro jeho automatické
-Aktivovat
stárnutí
lambda-
závady
test => Kap. 01-4.
provedení
R1-S2 n.OK
+ Test byl proveden s nevyhovujícím
výsledkem
Zobrazovaná
skupina
046, diagnostika
úèinnosti
N
-acls
"'
t
" t"
pame zava d => Kap. 01 -.1
katalyzátoru
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota
O
chladicí
kapaliny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
xxxx
xxx,x
Imin
°C
1
2
hodnot 46
~
X,xx
Text
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované pole
výsledek kontroly katalyzátoru (Test Vyp.,
Test Zap.,
Kat R1 OK,
Kat R1 ne OK)
úèinnost katalyzátoru
teplota katalyzátoru
otáèky motoru
požadovaná hodnota
Kat R1 OK
vyhodnocení
=> 01-6 strana 4
0,50...1,00
--
xxx,X °C
---
xxxx Imin
---
~
Vydání 04.02
500.5323.00.15
::;é;(ý~
Vlastni diagnostikaVI
01-6
strana 3
01
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
Vyhodnocení:
Zobrazovaná
Zobrazení
skupina
046, zobrazované
pole 4 -výsledek
Možná pøíèina závady
kontroly
Odstranìní
katalyzátoru
závady
O
-V.A.G 1552Test Vyp.
+ Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly
splnìny podmínky pro jeho automatické
-Aktivovat
test ~ Kap. 01-4.
provedeni
KatR1 n.OK
+ Test byl proveden s nevyhovujicím
výsledkem
Zobrazovaná
skupina
050, zvýšení
otáèek
-a
N
È'
t
IS pam
ìt
"
zava d ~ Kap.
01-.1
motoru
Motorbìží ve volnobìhu
Teplota
chladicí
kapaliny;::. 80 °C
Naèteni bloku namìøených
)()(x
/min
hodnot 50
-+
xxx
Text
Text
2
3
4
Imin
1
< Zobrazeni na displeji
3
< zobrazované
pole
provozni stav kompresoru klimatizace
provozni stav klimatizace
otáèky motoru (volnobìžné
vaná hodnota)
klimatizace vypnutá
klimatizace zapnutá
požadovaná hodnota
vyhodnoceni.
kompr. ZAP nebo
kompr. VYP
-
Zap. nebo Vyp.
--
otáèky -požado-
otáèky motoru (skuteèná hodnota)
klimatizace vypnutá
klimatizace zapnutá
-720 Imin
900 /min
~ Kap. 01-5
580...830/min
800...1020/min
Upozornìní k zobrazovanému poli 2:
Zobrazí se øídicí jednotkou motoru dané požadované otáèky motoru (hodnota platí pro teplotu chladici kapaliny;::.
80 °C, pøi nižších teplotách nastavuje øídicí jednotka v závislosti na teplotì volnobìžné otáèky zvýšené).
Upozornìník zobrazovanémupoli 4:
O
U vozidel bez klimatizace se vždy zobrazí "kompr. VYP".
)
01-6
strana 4
Vlastní diagnostika VI
---
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikováni
01
Zobrazovaná skupina 054, regulace otáèek
Jízdni režim
Teplota chladící
~
kapaliny;?: 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 54
~
xxx
/min
Text
xxx,x
%
XXX,X
%
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
úhel škrticí klapky
(potenciometr 1
-G187-)
snímaè 1 polohy pedálu akceler-
požadovaná hodnota
vyhodnocení
0,0...100,0
%
---
0,0...100,0
%
---
Imin
---
ace
obohacení,
provozní stav
decelerace,
(volnobìh, plný
èásteèná
plyn) zátìž,
otáèky motoru
580...5820
Q
Zobrazovaná
skupina
055, stabilizace
volnobìhu
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny;?: 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 55
~
xxxx
Imin
xx
%
xx,x
%
xxxxx
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
provozní stavy
adaptaèní hodnota stabilizace
volnobìhu
regulátor volnobìhu
otáèky motoru (volnobìžné
C
otáèky)
požadovaná hodnota
xxxxx
vyhodnocení
=> 01-6 strana 5
-8,0...8,0 %
-
5...40 %
---
580...830 Imin
=> Kap. 01-5
Upozornìník zobrazovanému
poli3:
Zobrazí se, jak dalece se »odnauèila« stabilizace volnobìhu od konstrukènì dané støední hodnoty. U nového motoru
je hodnota na základì zvýšeného tøení v kladném rozsahu, u zabìhlého motoru v záporném rozsahu.
Význam
X
X
5 místného
X
X
X
x
èíselného
bloku
Význam
nemá význam
x
nemá význam
1
klimatizace zapnutá
x
nemá význam
1
kompresor klimatizace zapnut
(!::
~"j
~ "
'"
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika VI
01-6
strana 5
I
r
01
FABIA 2000..
Zobrazovaná
skupina
060, systém
elektronického
pedálu
Motor 1,2/40 -vstøikování
akcelerace
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
J
kapaliny ~ 80 °C
Naèteni bloku namìøených
hodnot 60
-+-
xx,x
%
xx,x
%
x
Text
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
požadovaná hodnota
vyhodnocení
ADP O.K.
---
O
-
XX,X%
--
x,x %
-
pole
stav pøizpùsobení
(ADP. bìží, ADP.
O.K. nebo ER-
ROR)
stav pøízpùsobení
úhel škrticí klapky (potenciometr 2
-G188-)
úhel škrticí klapky (potenciometr 1 -G187 -)
Upozornìní
k zobrazované
.Pøizpùsobení
skupinì
060:
J
jednotky škrticí klapky probíhá pøi zapnutém zapalování.
.Pøi volbì zobrazované skupiny 060 s funkcí 04 "Základní nastavení" se øídicí jednotka motoru pøizpùsobí jednotce
ovládání škrticí klapky. Toto pøizpùsobení se musí provést vždy, když byla namontována jiná jednotka ovládání
škrticí klapky (nebo kompletnì jiný motor), pøíp. jiná øídicí jednotka motoru.
.Uvedené
.Bìhem
požadované
hodnoty v zobrazovaných
polích 1 a 2 se pøitom plnì nevyužijí.
pøizpùsobení poèítá èítaè v zobrazovaném
poli 3 až do 9.
.Není-Ii
v zobrazovaném poli 4 zobrazen údaj "ADP O.K.", je nutné naèíst pamì• závad, pøípadné závady odstranit
a provést pøizpùsobení jednotky škrticí klapky.
Zobrazovaná
Zapalování
skupina
zapnuto,
062, kontrola
snímaèù
polohy
pedálu
a škrticí
klapky
motor nebìží
Naètení bloku namìøených
hodnot 62
-+-
XX,X
%
XX,X
%
XX,X
%
xx,X
%
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
~
V
< zobrazované
pole
snímaè 2 polohy pedálu akcelerace
-G185snímaè 1 polohy pedálu akcelerace -G79úhel škrticí klapky (potenciometr 2 -G188-)
úhel škrticí klapky (potenciometr 1 -G187 -)
Upozornìní
akcelerace
k zobrazované
skupínì
požadovaná hodnota
vyhodnocení
3,0...48,0 %
---
6,0...96,0
%
---
97,0...3,0 %
---
3,0...97,0
---
%
062:
.Potenciometry
jednotky ovládání škrticí klapky a snímaèe hodnoty pedálu jsou provedeny z bezpeènostních
dù dvojitì. Øídicí jednotka motoru trvale pøekontrolovává správnost potenciometru.
dùvo-
.Hodnota
od snímaèe 2 polohy pedálu akcelerace -G185- musi vždy zobrazit asi polovinu hodnot od snímaèe polohy pedálu akcelerace -G79-.
3
01
6
-strana
"
6
Vlastní
diagnostika
VI
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
01
.Potenciometry
jednotky ovládání škrticí klapky jsou protibìžné.
mady vždy asi 100 %.
C
.Výše
Hodnota od obou potenciometrù
musí dát dohro-
uvedené požadované hodnoty se plnì nevyužívají.
Zobrazovaná
skupina
066, stav
brzdových
spínaèù
a spínaèe
spojkového
pedálu
Motor bìží ve volnobìhu
Naètení bloku namìrených
xxx
hodnot 66
xxxxxxxx
xxx
km/h
~
< Zobrazení na displeji
xxxxxxxx
km/h
1
2
3
4
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
vyhodnocení
ovládací
poloha spínaèe
páèce temna
pomatu
požadovaná
rychlost jízdy, po s-
lední nastavená hodnota tempomatem
stav brzdových spínaèù a spínaèe spojkové-
C)
~-
---
xxxxxOOO
=> 01-6 strana 7
ho pedálu
Vyhodnocení: rychlostZobrazovaná
jízdy (skuteèná skupina
hodnota) 066, zobrazované
spojkového
X
X
pole 2 -stav
brzdových
spínaèù
a spínaèe
pedálu
X
X
X
X
X
X
O
Význam
není obsazeno
O
není obsazeno
O
není obsazeno
O
není obsazeno
O
C
nevyhodnocovat
1
sešlápnutý spojkový pedál (spínaè spojkového pedálu)
1
brzdový pedál sešlápnut (brzdový spínaè)
1
brzdový pedál sešlápnut (spínaè brzdových svìtel)
C
"""'~=
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vlastní diagnostika VI
'!{\;~'{'-
01-6
-
strana 7
--~;---
01
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
Zobrazovaná
skupina 070, diagnostika
ventilu odvìtrání
palivové
nádrže
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladicí
kapaliny
alespoò
Naètení bloku namìøených
60 °C
hodnot 70
-+-
xxx,x
%
xx,x
%
xx,x
%
Text
1
2
3
4
< Zobrazení na displeji
< zobrazované
pole
výsledek diagnózy
(Test zap., Test vyp.,
TEV OK, TEV ne OK)
regulátor volnobìhu -odchylka
pøi diagnostice TEV
lambda-regulátor
-odchylka
pøi diagnostice
požadovaná hodnota
vyhodnocení
TEV OK
---
-5,0...5,0 %
--
-15,0...15,0
%
--
0,0...100,0
%
---
TEV
øízení elektromagnetického
uhlím
m
li-ijJ
ventilu 1 nádobky s aktivním
::)
Upozornìní
TEV je zkratka TankentlOftungsventil,
jedno nastartování motoru.
Upozornìní
k zobrazovanému
což znamená ventil odvìtrání nádrže. Diagnostiku lze provést pouze jednou pro
poli 2:
.Lambda-regulace
-odchylka
v mínusovém rozsahu: nádobka s aktivním uhlím plná.
.Lambda-regulace
-odchylka
v plusovém rozsahu: nádobka s aktivním uhlím prázdná.
Zobrazovaná
skupina
100 -readinesskód
Motor bìží ve volnobìhu
Teplota chladící
r
kapalíny ~ 80 °C
Naètení bloku namìøených
hodnot 100
-+- < Zobrazení na displeji
xxxxxxxx
xxx,x
°C
xxx
S
xxxxxxx
x
1
2
3
4
< zobrazované
pole
teplota chladicí
dobakapaliny
od startu
stav motoru
diagnózy
O
požadovaná hodnota
80,0...115,0°C
readinesskód
00000000
vyhodnocení
~Kap.01-5
~ 01-6 strana 9
:J
01
6
-S
t
rana
8
Vlastní
==~
diagnostika
VI
Vydání
04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -vstøikování
Význam èíslic v osmimístném
C
X
X
X
X
X
X
X
X
01
èíselném
Testovaná
souèást systému
pøislušných
O
bloku, zobrazované
místech
pole 1 -readinesskód
(readinesskód
je vytvoøen, pokud je na všech
"0")
zpìtné vedení výfukových plynù (není k dispozici, vždy O)
O
vyhFívání lambda-sond
O
lambda-sondy
O
klimatizace (v souèasné dobì žádná diagnóza/vždy
O
"O")
systém sekundárního vzduchu (není k dispozici, vždy O)
O
systém odvìtrávání
O
palivové nádrže
vyhøívání katalyzátoru (v souèasné dobì žádná diagnóza/vždy
"O")
O katalyzátor
Zobrazovaná
O
skupina
125, CAN-BU5
Naètení bloku namìøených
1
hodnot 125
-hlášení
-+- < Zobrazení na displeji
Text
Text
Text
2
3
4
< zobrazované
pole
požadovaná hodnota
stav øídicí jednotky klimatizace1)
stav panelu pøístrojù
vyhodnocení
Klima 1
=:>01-6 strana 10
Sdruz. pro1
=:>01-6 strana 10
ABS 1
=:>01-6 strana 10
stav Fídicí jednotky ABS2)
1) Jen pro vozidla s klimatizaci.
2) Jen pro vozidla s ABS.
Zobrazovaná
skupina
126, CAN-BU5
Naètení bloku namìøených
C
1
2
hodnot 126
-hlášení
-+- < Zobrazení na displeji
Text
Text
3
4
< zobrazované
pole
stav centrální øídicí
jednotky vozu
požadovaná hodnota
vyhodnocení
Elektr. CR 1
=:>01-6 strana 10
airbag 1
=:>01-6 strana 10
stav øídicí jednotky pro airbag
Upozornìní k zobrazovanému poli 125 a 126:
Požadovaná
hodnota = 1; zobrazí se øidicí jednotky s aktivní datovou sbìrnicí.
Ci
Vydání 04.02
500.5323.00.15
=
Vlastni diagnostika VI
--"".~
01-6
strana 9
01
FABIA2000>- Motor1,2/40-vstøikováni
Vyhodnocení: Zobrazovaných skupin 125 a 126
Zobrazení
Možnápøíèinazávady
Odstranìnízávady
J
-V.A.G 1552místo 1 je O
.vadné
propojení vedení CAN-BUS
-Provést
.není
použito datové vedení CAN-BUS -všech
øídicí jednotka
.vadné
automatický test pro pøeètení
pamìtí závad.
vedení CAN-BUS -øídicí jednotka
:;)
O
J
01
- 6
t
s rana
t;{Th~~'j,o/"",!;;,
1 O
Vlastní
diagnostika
VI
-
Vydání
04.02
800.5323.00.15
-~
FABIA 2000"
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
~]~!
~j'!I~í~~'J~~"l~~~.. ~'J~[;~~['~~'J~ll""
24-1
Vstøikovací
C
Zásady bezpeènosti
zaøízení
práce
& Výstraha!
Palivová soustava je pod tlakem! Pøedrozpojenim
hadic nebo pøed otevøenim soustavy podložit misto spoje hadrem. Potom opatrným stahovánim
hadice pøip. zátky tlak postupnì snižovat.
Aby se zabránilo poranìní osob anebo poškození vstøikovacího a žhavicího zaøízení, je tøeba dodržovat následující:
C
!
.Nedotýkat
se a neodpojovat zapalovací cívky bìhem
chodu pøíp. startování motoru.
.Vodièe
vstøikovacího a žhavicího zaøízení, ale i vodièe
k mìøicím pøístrojùm odpojovat a pøipojovat pouze pøi
vypnutém zapalování.
.Motor
umývat jen pøi vypnutém zapalování.
.Odpojení
a pøipojení akumulátoru se smí provést pouze pøi vypnutém zapalování, jinak mùže dojít k poškození øídicí jednotky motoru.
.Má-Ii
být motor startován, aniž by naskoèil:
-Odpojit
všechny 4pólové svorkovnice od zapalovacích cívek s koncovým výkonovým stupnìm -N7G-,
-N127-, -N291- =:>Kap. 24-1.
-Odpojit
všechny svorkovnice vstøikovacích ventilù
=:>poz. 6 v 24-1 strana 4.
Je-Ii pøizkušebních jízdách nutno použít sadu kontrolních
a mìøicích pøístrojù, je tøeba dbát na následující:
C
.Kontrolní
a zkušební pøístroje je tøeba vždy pøipevnit
na zadním sedadle a k jejich obsluze je tøeba
pøítomnost 2. mechanika. Kdyby byly zkušební a
mìøicí pøístroje obsluhovány z místa spolujezdce,
mohlo by v pøípadì nehody aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranìní osob.
Pravidla èistoty
Pøi pracích na palivové nebo vstøikovací soustavì je nutno dodržovat následující pravidla, která se týkají èistoty a
poøádku.
.Místa
spojù a jejich okolí pøed rozpojením dùkladnì
oèistit.
.Demontované
díly pokládat na èistou podložku a pøikrývat je. Nepoužívat textilie, které uvolòují vlákna!
r,
~
.Otevøené
díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-Ii
ihned oprava provádìna.
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vstøikovacízaøízení
24-1
strana 1
24
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
.Montovat
jen èisté díly: Náhradní díly vyjímat z obalù
teprve tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly
skladovány bez obalu (napø. v bednì s náøadím,
apod.).
.U
'~
V
otevøené soustavy: pokud možno nepracovat se
stlaèeným vzduchem. Vozidlem pokud možno nepohybovat.
.Rozpojené
svorkovnice: Chránit pøed zneèištìním a
pøed vlhkostí. Zapojovat se smìjí jen suché svorkovnice.
Pøehled montážních
.I
míst
Upozornìní
.Díly
oznaèené * se kontrolují vlastní diagnostikou ~ Kap, 01-1.
.Díly
oznaèené ** se kontrolují diagnostikou akèních èlenù ~ Kap. 01-1.
1 -Elektromagnetický
ventil 1
nádobky s aktivním uhlím
-N80- */**
O hodnota odporu: 22...30 Q
2 -Vstøikovací
-N30...N32-
~
J
ventily
*
O hodnota odporu: 12...17 Q
(pøi asi 20 DC)
O kontrola tìsnosti a odstøíku
vstøikovacího ventílu ~ Kap.
24-2
3 -Regulátor
tlaku paliva
O kontrola ~ Kap. 24-2
4 -Snímaè otáèek motoru -G28- *
O montážní místo: v klikové
skøíni ze strany sání
O kontrola => Kap. 28-1
5 -Snímaè
tlaku nasávaného vzduchu -G70- se snímaèem teploty nasávaného vzduchu
-G42-*
O
O montážní místo: na sacím
potrubí
O hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu
-G42- ~ 24-1 strana 9
6 -Jednotka
ovládání škrticí
klapky -J338-*
O kontrola ~ Kap. 24-4
7 -Øídicí jednotka motoru *
O øídicí jednotka 8imos -J3618 -Snímaè
teploty chladicí kapaliny -G62-*
O hodnoty odporu ~ 24-1
9 -4pólová
svorkovnice
O hnìdá
O pro lambda-sondu
I 824-0517 I
strana 10
za katalyzátorem
-G130- a vyhøívání lambda-sondy 1 za katalyzátorem
-Z29-
J
24-1
strana 2
Vstøikovacízaøízení
~
Vydání 04.02
800.5323.00.15g~~~t~~~;\~j~~
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
10 -4pólová
svorkovnice
O èerná
O èerná pro lambda-sondu pøed katalyzátorem
11 -Snímaè
polohy vaèkového høídele -G163- *
-G39- a vyhøívání lambda-sondy
-Z19-
O kontrola => Kap. 28-1
12 -Snímaè
klepání I -G61- *
O montážní místo: v klikové skøíni ze strany sání
13 -lambda-sonda
pøed katalyzátorem -G39-, 50 Nm *
O montážní místo: ve sbìrném výfukovém potrubí
O kontrola lambda-sondy -G39- a lambda-regulace pøed katalyzátorem => Kap. 24-3
14 -Zapalovací
cívky s koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-, -N291- *
O hodnoty odporu => Kap. 28-1
15 -Kostøicí
bod -19O na víku hlavy válcù
16 -Regulaèní
podtlakový ventil (PCV ventil)
O pro odvìtrání klikové skøínì
@)
Obr.
1 -Spínaè
1: Pedálové
spojkového
ústrojípedálu
-montážní
-F36-
místa
3
2 -Spínaè brzdových svìtel -F- a spínaè brzdového pedálu -F4 7polohy pedálu
-G185- -G79- a snímaè 2
3 -Snímaè
polohy akcelerace
pedálu akcelerace
Všeobecné pokyny ke vstøikování
~
- -- --
2
"
Opravy zapalování => opr. sk. 28.
Øídicí jednotka motoru je vybavena vlastní diagnostikou.
Pøed zahájením oprava pro vyhledávání závad je potøeba nejprve pøeèíst pamì• závad. Také je nutno pøekontrolovat podtlakové hadice a pøípoje (falešný vzduch).
1
I 524-0459 I
Pro bezchybnou funkci elektrických souèástí je zapotøebí
napìtí minimálnì 11,5 V .
C
Jestliže po vyhledávání závady, opravì nebo kontrolách
motor sice naskoèí, ale pak zase zhasne, mùže to být
zpùsobeno tím, že imobilizér zablokoval øídicí jednotku
motoru. V takovém pøípadì je potøeba pøeèíst pamì•
závad a pøípadnì pøízpùsobit jednotku motoru.
Bìhem nìkterých kontrol se mùže stát, že øídicí jednotka
rozpozná závadu a uloží ji do pamìti. Proto je nutné po
ukonèení všech kontrol a oprav vypsat a pøíp. vymazat
pamì• závad => Kap. 01-1.
Zásady bezpeènosti práce => 24-1
Zásady èistoty => 24-1
strana 1
strana 1
Kontrolní data, zapalovací svíèky => Servisní prohlídky a
údržba
(;
:~""".
\
iJ
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Vstøikovacízaøízení
24-1
strana 3
24
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
Demontáž a montáž dílù vstøikování
i
Upozornìni
Díly oznaèené
1 -Kryt
O
* se kontrolují
motoru
vlastní
diagnostikou
=:> Kap. 01-1.
s vzduchovým
filtrem
28
O demontáž a montáž =:>24-1
strana 8
O rozložení a složeni =:>24-1
1
---===:::=~;
-
--===~4' .
27
!
strana 9
2 -Svìrná spona
26 --~~~:;~-~~
3 -Hadice sáni
O k nosníku zámku kapoty
4 -Svorkovnice
O pouze u vozidel s prodlouženými servisními intervaly (QG1)
O 3pólová
O pro snímaè stavu a teploty
oleje -G266-,:
5 -Pøívodní hadice
O èerná s bílým oznaèením
O zajistit pružnými sponami
a
O od
dbátpalivového
na pevné filtru
usazení
=:>Motor
1,2/40 -mechanika;
sk. 20
~
~
25 --c:::::~§~~
24
20
3
5
7
1
~
23 ~/
~
V
9
18
~
19
10
,r
,..
~
U
~
6 -Svorkovnice
11
I~
~
I
16
17
~
~
I
7 -Kabelové
vedeni
O zacvaknuté na sacím potrubí
8-8Nm
9 -Zpìtná
4
8
opr.
O 2pólová
O pro vstøikovací ventily
-N30...N32-
2
"'~~~~~'
hadice
15
14
13
12
I S24-0521 I
O mod.rá, .resp. s modrým
"
znacenlm
J
O zajistit pružnými sponami
O dbát na pevné usazení
O k palivovému èerpadlu =:>Motor 1,2/40 -mechanika;
10 -Tlaková
11 -20
12-
hadice od vzduchového
opr. sk. 20
filtru
Nm
15Nm
13 -Sací potrubí
O rozložení a složení =:>24-1 strana 7
14 -Lambda-sonda
pøed katalyzátorem
-G39-,
50 Nm *
O montážní místo: ve sbìrném výfukovém potrubí
O potøít pouze závit pastou na tepelnì namáhané spoje "G 052 112 A3"; pasta "G 052 112 A3" nesmí pøijít do
drážek tìlesa sondy
O kontrola lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- a lambda-regulace =:>Kap. 24-3
~
24-1
strana 4
Vstøikovací
zaøízení
Vydání 04.02
500.5323.00.15
FABIA 2000...
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
15 -Svorkovnice
O pro lambda-sondu
O 4pólová
O èerná
pøed katalyzátorem
O montážní místo => 24-1
24
-G39-
strana 2
16 -Svorkovnice
O pro lambda-sondu za katalyzátorem -G130O 4pólová
O hnìdá
O montážní místo => 24-1 strana 2
17 -Lambda-sonda
za katalyzátorem -G130-, 50 Nm *
O montážní místo: za katalyzátorem
O potøít pouze závit pastou na tepelnì namáhané spoje "G 052 112 A3"; pasta"G 052 112 A3" nesmí pøijít do
drážek tìlesa sondy
O kontrola lambda-sondy za katalyzátorem -G130- a lambda-regulace => Kap. 24-3
18 -Snímaè
teploty chladicí kapaliny -G62 -*
O hodnoty odporu => 24-1 strana 10
O pøed demontáží pøíp. snížit tlak v chladicím systému
19 -Šroub
O
20 -Pøídržná svorka
O zkontrolovat pevné usazení
21 -Rozdìlovaè
paliva se vstøikovacími ventily
O rozložení a složení => 24-1 strana 6
22 -Pouzdro
termostatu chladicí kapaliny
O rozložení a složení => Motor 1,2/40 -mechanika;
opr. sk. 19
23 -O-kroužek
O vymìnit
24 -8 Nm
25 -Svorkovnice,
81 a 40 pólová
O øídicí jednotky Simos -J361 O svorkovnici odpojovat nebo zapojovat jen pøi vypnutém zapalování
O pøed odpojením odjistit
26 -Øídicí jednotka motoru *
C
O
O
O
O
O
O
øídicí jednotka Simos -J361montážní místo => 24-1 strana 2
kontrola napájecí napìtí => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa
výmìna => Kap. 24-5
kódování => Kap. 24-5
pøizpùsobít øídící jednotku motoru jednotce ovládání škrtící klapky -J338- => Kap. 24-5
27 -Držák
28 -2 Nm
9>
~
~
Vydání04.02
500.5323.00.15
Vstøikovací
zaøízení
~
24-1
strana 5
24
FABIA 2000"
Rozložení a složení rozdìlovaèe
.
;I
paliva se vstøikovacími
Motor 1 ,2/40 -vstøikování
ventily
O
Upozornìní
Díly oznaèené * se kontrolují vlastní diagnostikou
=:) Kap. 01-1.
1 -Pøípoj pøívodní palivové hadice
O od palivového filtru =:) Motor
1,2/40 -mechanika; opr.
sk. 20.
2 -Rozdìlovaè
paliva
3 -Pøípoj zpìtné palivové hadice
O k elektrickému palivovému
èerpadlu =:) Motor 1,2/40 mechanika; opr. sk. 20
4 -O-kroužek
O vymìnit
5 -Vstøíkovací
-N30...N32-
10
ventily
*
O montáž s nasazenou
pøídržnou svorkou
~
J
O pøed montáží lehce potøít 0kroužky èistým motorovým
olejem
O kontrola tìsnosti a odstøiku
vstøikovacího ventilu =:) Kap.
24-2
O hodnota odporu: 12...17 Q
(pøi asi 20 °C)
"",
__"L:•:' ,
r
i
9
-
---~--U
",
ff))
~'"
4
",
-
6 -Pøídržná svorka
O pozor na správné usazení na
vstøikovacím ventilu a rozdìlovaèi paliva
~:~27
~
8
7 -Pøípoj pro tlakovou hadici ke
vzduchovému
filtru
8 -Regulátor
tlaku palíva
O pøed montáží lehce potøít 0-
I 824-0522
!
r
I
kroužky èistým motorovým
olejem
O kontrola => Kap. 24-2
O
9 -Pøídržná svorka
O pozor na správné usazení na regulátoru tlaku a rozdìlovaèi
paliva
10 -8 Nm
:J
24-1
strana 6
Vstøikovacízaøízení
~
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
Rozložení a sestavení
C
24
sacího potrubí
1-8Nm
2 -Jednotka
ovládání škrticí
klapky -J338O kontrola => Kap. 24-4
O pøi výmìnì provést pøizpùsobení øídicí jednotky motoru
=> Kap. 24-5
O 6pólová svorkovnice
3 -O-kroužek
O dbát na správnou montážni
polohu
O vymìnit
4 -Od elektromagnetického
ventílu 1 nádobky s aktivním
uhlím -N80-
C
;
i
,
1
2
3
4
18~
5
17
6
16
~
~-
c;;
L_~
5 -Od regulaèního podtlakového
ventilu (PCV ventilu)
6 -Tìsnicí.k~oužek
O vymenlt
7 -20
I
~
,
~
7
8
,/.
,/
~ .'"'
Nm
/'\J
8-2Nm
9
9 -Snímaè
tlaku nasávaného vzduchu -G70- se snímaèem teploty nasávaného vzduchu
-G42O hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu
-G42- => 24-1 strana 9
10 -O-kroužek
11- O
15Nm
pøi poškozeni vymìnit
15
/
/,/'
/'~
'
.,
I
/'
I'
,
l
, '
'"'
,/'~/ /!/' ~
!.,/' ! ~~)~~:~
~~~~~~:::::~~~
11
12
-,,'
13
10-11
-~ -~
I S24-0516 I
12- Pružné pouzdro
13 -Vložka
C
14 -Vzpìra
sacího
potrubí
15 -Tìsnicí
kroužek
O vymìnit
16 -Sací
potrubí
17 -Pøíchytka
18 -Mezikus
r
~
~
Vydání 04.02
Vstøikovací
zaøízení
.
24-1
strana 7
800.5323.00.15
"1);"',,
~
~,:1!~-
I
24
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikováni
Demontáž a montáž krytu motoru se vzduchovým
filtrem
J
:)
5
4
I 824-0502 I
-Demontovat
-Odpojit
vzduchové vedení -4- od nosníku zámku kapoty a hadici z pøíchytek -1-.
hadice -2- a -3- a demontovat smìrem
I
nahoru kryt motoru se vzduchovým filtrem -5-.
Montáž se provádí analogicky v obráceném poøadí.
O
:J
~
24-1
strana 8
Vstøikovací zaøízení
Vydání 04.02
800.5323.00.15
U
.."'"
1r:ø]
~~!'
~
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
Rozložení a sestavení
C
24
vzduchového
filtru
1 -Sací hrdlo
2 -Spodní
kryt vzduchového
fil-
2
tru
O s regulaèní klapkou
O kontrola pøedehøívání
nasávaného vzduchu
~ Kap. 24-2
3 -Vložka
4 -Horní
~
,
'"
filtru
kryt vzduchového
fitru
5-3Nm
5
~,
~
3
"
r""
V
"
"
"
)
I
I
4
I
I
I
<.
"
"
"
I S24-0503 I
C
Hodnoty odporu snímaèe teploty
nasávaného vzduchu -G42Požadovaná hodnota v poli -A- platí pro teplotu 0...50 °C,
v poli -8- platí pro teplotu 50...100 °C.
Pøíklady odeèítání:
.20
kQ
°C leží v oblasti -A- a odpovídá odporu 2,3...2,6
kQ.
.80
°C leží v oblasti -8- a odpovídá odporu 290...330
Q.
Q
9
900
8
800
7
700
6
600
5
500
4
400
3
300
2
200
1
100
o
O
10 ~
30 40 50
50 60 70 ~
90 100oC
I N24-0744
I
Vydání 04.02
SOO.5323.00.15
Vstøikovací
zaøízení
24-1
strana 9
24
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikováni
Zkontrolovat hodnoty odporu snímaèe teploty nasávané- ...
ho vzduchu -G42- mezi konektory 1 + 2.
Hodnoty
odporu
snímaèe
dicí kapaliny
-G62-
teploty
4
chla-
1
-~
J
-
I 824-0497I
Požadovaná hodnota v poli -A- platí pro teplotu 0...50 °C,'"
v poli -8- platí pro teplotu 50...100 DC.
kC
Q
Pøíklady odeèítání:
900
800
.30
°C leží v oblasti -A- a odpovídá odporu 1,5...2,0
.80
°C leží v oblasti -8- a odpovídá odporu 275...375
kn.
n.
7
700
6
600
5
500
4
400
3
300
2
200
1
100
~
J
N24-0640
()
24-1
strana 10
Vstøikovacízaøízení
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
24-2
24
Kontrola souèástí
Kontrola vedení a souèástí pomocí
zkušebního boxu -V.A.G 1598/31=:>Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikováni; opr. sk. 24
Kontrola tìsnosti
a odstøiku vstøiko-
vacích ventilù
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Digitální
a mìøici pøístroje
potenciometr (napø. -V.A.G 1630-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
.Odmìrný
válec
Podmínka pro kontrolu
Q
.Relé
palivového èerpadla v poøádku, kontrola =:>Kap.
01-1, Diagnostika akèních èlenù
.Palivové
èerpadlo v poøádku, kontrola =:>Motor 1,2/40
Ko~::::a~~::ø::~
:kt::nosti
V.A.
G1630 ,,~.
I
~;;JJ
Yt)~!~/
V.A.G 1630
-Demontovat
24-1.
kryt motoru s vzduchovým filtrem =:>Kap.
~
~
-Odpojit
svorkovnici na snímaèi teploty chladicí kapali~
ny -G62- =:>Kap. 24-1.
-Pøipojit
digitální potenciometr pomocným vedením na ...'.;;;;;;;;;;-'
oba konektory svorkovnice a na pøipojené stranì
nastavit 15 kO.
-Demontovat
Ci
rozdìlovaè
IpJ~~~~§2
1
paliva se zabudovanými
I 524-0342 I
vstøikovacími ventily =:>Kap. 24-1. Palivové hadice
zùstanou pøipojeny.
-Podržet
pod zkoušeným vstøikovacím ventilem malou ...
nádobu a odpojit svorkovnice ze zbývajících vstøikovacích ventilù.
-Spustit
spouštìè (zapotøebí 2. osoby). Vstøikovací
ventily musí pulznì odstøikovat podle prùbìhu poøadí
zapalovaní.
-Opakovat
kontrolu na ostatních vstøikovacích ventilech. Dbát na to, že je pøipojen pouze zkoušený vstøikovací ventil.
-Zkontrolovat
v pøípoji utìsnìní vstøikovacích ventilù.
Za minutu se nesmí objevit více jak 2 kapky.
Je-Ii únik paliva vyšší:
(
-Vypnout
zapalování.
-Vymìnit
vadný vstøikovací ventil =:>Kap. 24-1.
Montáž vstøikovacího ventilu se provádí opaèným postupem. Pøitom je tøeba dbát na následující:
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Kontrolasouèástí
24-2
strana 1
24
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
.Vymìnit
O-kroužky na vstøikovacích ventilech a lehce
je potøít èistým motorovým olejem.
.Nasadit
na hlavu válcù rozdìlovaè paliva se zajištìnými vstøikovacími ventily a stejnomìrnì
pøišroubovat 8 Nm.
Kontrola
systému
regulátoru
:)
tlaku paliva a tlaku v
Regulátor tlaku paliva øídí tlak paliva ve vstøikovací lištì v
závislosti na tlaku v sacím potrubí.
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Mìøidlo
tlaku napø. -V.A.G 1318-
.Adaptér
napø. -V.A.G 1318/9-
.Adaptér
napø. -V.A.G 1318/17-
a mìøicí pøístroje
Podmínkapro kontrolu
:)
.Množství
paliva dodávané èerpadlem v poøádku, kontrola => Motor 2,0 1/85 kW -mechanická èást; opr.
sk. 20.
Prùbìh kontroly
&
Pozor!
Palivová soustava je pod tlakem! Pøedotevøením
soustavy položít kolem místa spoje hadøík.Pak
opatrným uvolnìním spoje snížít tlak.
-Rozpojit
oznaèením)
spojku
a vytékající
pøívodní palivo
palivovézachytit
hadièky
hadøíkem.
-1- (s bllým
-Pøipojit
-V.A.G tlakové
1318/9- mìøidlo
a -V.A.G-V.A.G
1318/171318na spøívodní
adaptérem
vedení
a na hadici k rozdìlovaèi
paliva.
O
-Otevøít
pøívodní kohout na pøípravku pro mìøení tlaku.
Páèka je v poloze -A-.
-Nastartovat
-Zmìøit
motor a nechat bìžet ve volnobìhu.
tlak paliva.
Požadovaná hodnota: pøetlak asi 0,3 MPa (3 bary)
Je-Ii požadované
-Vypnout
hodnoty dosaženo:
zapalování.
-Zkontrolovat
tìsnost a udržovací tlak v systému. K
tomu pozorovat pokles tlaku manometru. Po 10 minutách musí manometr ukazovat ještì min. 0,2 MPa
(2,0 bary).
I N24-1470 I
Jestliže tlak klesne pod 0,2 MPa (2 bary):
-Nastartovat
motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných
otáèkách.
J
l
:
i
24 -s2
trana
2
Kontrola souèástí
Vydání 04.02
I;,;\\~
800.5323.00.15
FABIA 2000»-
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
-Po vøítzvýšení
pøívodnítlaku
kohout
vypnout
pøípravku
zapalování.
na mìøení
Souèasnì
tlaku (páèka
uzaje v poloze -B-).
-Sledovat
na manometru pokles tlaku.
Jestliže tlak nepoklesne:
-Zkontrolovat
zpìtný ventil palivového èerpadla
=> Motor 2,0 1/85 kW -mechanická èást; opr. sk. 20.
Jestliže tlak opìt poklesne:
3)
-Otevøít
pøívodní kohout na pøípravku na mìøení tlaku
-V.A.G 1318- (páèka je v poloze -A-).
-Nastartovat
'::B
motor a nechat bìžet ve volnobìžných
V.A.G
otáèkách.
-Po
"\
j
n
1318/17
I N24-1470 I
zvýšení tlaku vypnout zapalování. Souèasnì je tøeba pevnì stisknout hadici vratného vedení.
Jestliže tlak nepoklesne:
@
-V~mìnit
regulátor tlaku paliva.
Jestllze tlak poklesne:
-Zkontrolovat
tìsnost pøípojek, O-kroužkù, vstøikovacích ventilù a rozdìlovaèe paliva.
-Zkontrolovat
pøípravek pro mìøení tlaku na tìsnost.
CeC
C.CUpozornìní
cia
Pøed odpojením pøípravku na mìøení tlaku opìt podložit
hadrem uvolnìné hadice pøívodního potrubí.
Kontrola
pøedehøívání
vzduchu
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Chladicí
CI
a mìøicí pøístroje
sprej
Kontrola regulaèní klapky
-Demontovat
kryt motoru se vzduchovým filtrem
=> Kap. 24-1.
-Zkontrolovat
.Je-Ii
teplota vyšší
polohu
než-1-23regulaèní
°C, musí klapky.
klapka uzavøít
pøívod teplého vzduchu.
.Je-Ii
teplota nižší než 10 °C, klapka otevøe pøívod tep-
1
léhovzduchu.
e
J..
Upozornìní
Funkce termoèlánku -2- se dá snadno zkontrolovat
postøíkáním chladicím sprejem.
Kontrola
C \!
utìsnìní
sacího
systému
(pøisávaný
vzduch)
=> Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
Vydání 04.02
24-0504
Kontrolasouèástí
24-2
800.5323.00.15"'""==
",.."""cc.cft
--,
strana 3
24
FABIA 2000..
Kontrola
Motor 1,2/40 -vstøikování
otáèek volnobìhu
=:>Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
J
:)
O
-
24-2
-""
~
strana 4
Kontrolasouèástí
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
24-3
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
Lambda-regulace
lambda-sonda porovnává obsah kyslíku ve vzduchu se
zbytkovým kyslíkem ve výfukových plynech a pøedává
napì•ový signál øídicí jednotce.
lambda-regulace je pouze jedna, ale využívá dvì lambda-sondy, pøièemž druhá slouží k tzv. "trimm regulaci" a
pro diagnostiku.
Další informace obsahují dílenské uèební pomùcky:
.Dílenská
uèební pomùcka 46
.Dílenská
nose
uèební pomùcka 39 -Euro-On-8oard-Diag-
Kontrola lambda-sondy pøed katalyzátorem
-G39- a lambda-regulace
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
Q
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C.Ruèní
multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Podmínky
pro kontrolu
.Relé
palivového èerpadla v poøádku, kontrola ~ Kap.
01-1; Diagnostika akèních èlenù
.Pojistka
è. 9 v poøádku
.Teplota
.Žádné
...
chladicí kapaliny musí být nejménì 80 °C
netìsnosti ve výfukovém systému mezi kata Iy-
~~~~
:
:
zátorem a hlavou válcù
Prùbìh
O
kontroly
Zkontrolovat funkci lambda-sondy pøed katalyzátorem
-G39- a lambda-regulaci pomocí funkce "Naètení bloku
namìøených hodno•', zobrazovaných skupin 030,032 a
033 ~ Kap. 01-6.
Není-Ii požadovaných
42
52
43
53
44
54
45
55
:
::
58
60
hodnot dosaženo:
-Vypnout
zapalování.
-Rozpojit
4pólovou svorkovníci k lambda-sondì
-G39- ...
-šipka-.
-Zmìøit
hodnotu odporu pomocí ruèního multimetru
mezi konektory 1 + 2 svorkovnice -1-.
.
.Upozornìní
Pøi pokojové teplotì (asi 20 °C) je odpor topného prvku
asi 1 až 5 Q. Již pøi nepatrném zvýšení teploty odpor silnì
stoupá.
;.;
f:)
Je-Ii zjištìno pøerušení, vymìnit lambda-sondu
Vydání 04.02
-G39-.
Lambda-regulace
24-3
==
strana 1-~~~SO
~
24
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikováni
-Zkontrolovat
napájecí napìtí pøíp. vedení k vyhøívání
lambda-sondy -Z19- podle schématu zapojení.
,
Je-Ii odpor a napájecí napìtí v poøádku:
V
-Pøipojit
ruèní multimetr pro mìøení napìtí na konekto-'"
ry 3 + 4 svorkovnice -2-.
-Nastartovat
motor a zmìøit napìtí.
.Požadovaná
hodnota: 0,40...0,50
-Vypnout
V
zapalování.
Je-Ii požadované
hodnoty dosaženo:
-Vymìnit
lambda-sondu
chanika; opr. sk. 26.
Není-Ii požadované
-Zkontrolovat
zapojen í.
hodnoty dosaženo:
vedení a svorkovnice podle schématu
Nebyla-Ii zjištìna
-Vymìnit
-G39- ~ Motor 1,2/40 -me-
žádná závada:
;)
øídicí jednotku motoru ~ Kap. 24-5.
Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem -G130- a lambda-regulace
t
Upozornìní
Lambda-regulace je pouze jedna, ale využívá dvì lambda-sondy, pøièemž lambda-regulace za katalyzátorem
slouží k tzv. "trimm regulaci" (opravné regulaci) a pro diagnostiku. Je nadøazená lambda-regulaci pøed katalyzá-
torem.
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C.Ruèní
O
multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Podmínky pro kontrolu
.Relé
palivového èerpadla v poøádku, kontrola ~ Kap.
01-1, Diagnostika akèních èlenù
.Pojistka
è. 9 v poøádku
.Teplota
chladicí kapaliny musí být nejménì
.Žádné
netìsnosti
,
zatorem
hlavou
80 °C
~~~
ve výfukovém systému mezi kataly' I
a
...
va
o
cu
40
50
60
41
42
51
52
61
62
43
o
-44
Prubeh
kontroly
Zkontrolovat kontrolu funkce lambda-sondy -G130- a
lambda-regulaci za katalyzátorem pomocí funkce "Naè-
24
3
-s
t
rana
2
53
63
45
54
55
64
46
56
66
47
48
Lambda-regulace
65
67
J
Vydání
04.02
800.5323.00.15
!:,,~,;~,}:":~.:(\c.
'"
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
tení bloku namìøených hodnot", zobrazovaná skupina
030 a 043 => Kap. 01-6.
C
Není-Ii požadovaných
-Vypnout
hodnot dosaženo:
zapalování.
-Rozpojit
4pólovou svorkovnici k lambda-sondì
-G130- -šipka-.
...
-Zmìøit
hodnotu odporu pomocí ruèního multimetru
mezi konektory 1 + 2 svorkovnice -1-.
,
-,
.I
Upozornenl
Pøi pokojové teplotì (asi 20 DC)je odpor topného prvku
asi 1 až 5 o. Již pøi nepatrném zvýšení teploty odpor silnì
stoupá.
Je-Ii zjištìno pøerušení, vymìnit lambda-sondu za katalyzátorem -G130-.
O
-Zkontrolovat
napájecí napìtí pøíp. vedení k vyhøívání
lambda-sondy za katalyzátorem -Z19- podle schématu zapojení.
Je-Ii odpor a napájecí napìtí v poøádku:
-Pøipojit
ruèní multimetr pro mìøení napìtí na konekto- ...
ry 3 + 4 svorkovnice -2-.
-Nastartovat
motor a zmìøit napìtí.
.Požadovaná
hodnota: 0,40...0,50
-Vypnout
V
zapalování.
Je-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Vymìnit
lambda-sondu po katalyzátoru -G130=> Motor 1,2/40 -machanika; opr. sk. 26.
Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat
vedení a svorkovnice podle schématu
zapojení.
C
Nebyla-Ii zjištìna žádná závada:
-Vymìnit
øídicí jednotku motoru => Kap. 24-5.
Kontrola
stárnutí
talyzátorem
lambda-sondy
pøed
ka-
-G39-
Potøebné specíální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3CPodmínky
.Relé
~
39
pro kontrolu
palivového èerpadla v poøádku, kontrola => Kap.
~\
.Pojistka
è. 9 v poøádku
40
50
60
41
51
61
42
52
62
43
53
63
54
64
:
01-1, Diagnostika akèních èlenù
-==:
49
59
46
::
...:
~
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Lambda-regulace
24-3
strana 3
24
FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování
.Teplota
chladicí kapaliny musí být nejménì
80 °C
.Žádné
netìsnosti ve výfukovém systému mezi katalyzátorem a hlavou válcù
Kontrola
O
funkce
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
~ Kap. 01-1.
-Zadat
funkci 04 "Základní nastavení" a zvolit zobrazovanou skupinu 034.
Zobrazení na displeji:
System v zakladnim nastaveni
700/min
384,0 °c
0.00
34
->
Test VYP.
System v zakladnim nastaveni
2800/min
400,0 °c
3,501
34
Test
-8ešlápnout
brzdový pedál a poté i pedál akcelerace.
Øídicí jednotka motoru zaène regulovat zvýšené otáèky motoru na požadovanou hodnotu. Oba pedály
držet dále sešlápnuté, dokud teplota katalyzátoru v
zobrazovaném poli 2 nedosáhne hodnoty 400 °C a
dokud se údaj v zobrazovaném poli 4 nezmìní z "Test
Vyp." na "Test Zap.".
Zobrazení na displeji:
rn
->
ZAP.
::)
Upozornìní
Ke spuštìní testu dojde pouze tehdy, uplynuly-Ii od startu
motoru minimálnì 2 minuty.
-Oba
pedály držet dále sešlá pnuté, dokud se údaj v
zobrazovaném poli 4 nezmìní z "Test Zap." na "R181 OK" (v pøípadì závady "R1-81 n.OK").
Pokud se v zobrazovaném
poli objeví "R1-81 n.OK":
-Provést
zkušební jízdu, aby se lambda-sonda zbavila
pøípadných usazenin a zkoušku zopakovat.
-Dodržovat
bezpeènostní pøedpisy platné pro zkušební
jízdu ~ Kap. 24-1.
Jestliže opìt nebude požadovaných
hodnot dosaženo:
-Vymìnit
lambda-sondu pøed katalyzátorem
~ Motor 1,2/40 -mechanika; opr. sk. 26.
-G39-
0
'J
24.3
strana 4
Lambda-regulace
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000"
24-4
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
Elektronická regulace
výkonu motoru (elektrický
pedál akcelerace)
Funkce systému
akcelerace
elektronického
pedálu
~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky
-J338Ve skøíni jednotky ovládání škrticí klapky -J338- jsou umístìny následující díly:
+ Pohon škrticí klapky -G186-. Jedná se o elektromotor,
který je ovládán øídicí jednotkou motoru. Elektromotor
otevírá škrticí klapku, pøièemž pøekonává sílu vyvozovanou pružinou.
C':
+ Snímaè úhlu 1 pro pohon škrticí klapky -G187-
.
+ Snímaè úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -G188-
I..
Upozornìní
+ Skøíò jednotky ovládání škrlicí klapky -J338- nesmí
být otevøena.
+ Snímaèe úhlu jsou provedeny jako tahové potenciometry (mìnitelná hodnota odporu). Snímaèe informují
na sobì zcela nezávisle o poloze škrlicí klapky øídicí
jednqtku motoru.
+ Potenciometry není možno mechanicky nastavovat.
Nastavení se provádí pomocí diagnostického pøístroje
-V.A. G 1552- ve funkci 04 "Uvedení do základního
nastavení".
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
C
a mìøicí pøístroje
+ Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C+ Ruèní multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
+ Pomocná mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Podmínky pro kontrolu
.Škrticí
.Teplota
klapka nesmí být poškozena ani zneèistìna
chladicí kapaliny musí být nejménì
80 °C
Prùbìh kontroly
-Kontrolu
funkce jednotky ovládání škrticí klapky
-J338- lze provést pomocí funkce "Naètení bloku
namìøených hodnot", zobrazovaná skupina 062
~ Kap. 01-6.
~;
Není-Ii požadovaných
-Vypnout
hodnot dosaženo:
zapalování.
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál
akcelerace)
24-4
strana 1
"
24
FABIA 2000...
Motor 1,2/40 -vstøikováni
-Odpojit
svorkovnici od jednotky ovládání škrticí klapky
-J338- ~ Kap. 24-1.
-Zmìøit
na jednotce ovládání škrticí klapky -J338mezi konektory 3 + 5 odpor pohonu škrticí klapky.
1
3
5
O
Požadovaná hodnota: 1...5 Q
Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Vymìnit
jednotku ovládání škrticí klapky -J338-.
[:.:=]
Je-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat
napájení ~ 24-4 strana 2 a vedení k
jednotce ovládání škrticí klapky -J338-. Soustøedit se
zejména na svorkovnice, které mohou být uvolnìné
nebo zkorodované.
K
d tk
I ' d ' , v krt " ' kl
t I
' "
,.
on ro a napajenl je no y ov a ani s ICI ap-
2
4
6
I 824-0346 I
ky -J338-Odpojit
svorkovnici od jednotky ovládání škrticí klapky
-J338- ~ Kap. 24-1 .::9
-Zapnout
-Pøipojít
zapalování.
ruèní multimetr a zmìøit napìtí dle následu-""
2
6
jícího postupu:
6pólová svorkovnice
kabelovém svazku,
na
ko-
Požadovaná
hodnota
nektor
2 + kostra
asi 4,5 V
rA
2+6
asi 4,5 V
~
)
a-5
Jsou-Ii požadované
hodnoty dosaženy:
,
-Zkontrolovat
dodateènì spojení vedení od øídicí jednotky motoru k jednotce ovládání škrticí klapky -J338~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa.
Není-Ii požadovaných
'
,~::::::::::::
"
1
3
I A24-0139 I
hodnot dosaženo:
O
-Zkontrolovat
vedení od øídicí jednotky motoru k jednotce ovládání škrticí klapky -J338- ~ Elektrická
schémata, hledání závad a montážní místa.
Nebyla-Ii zjištìna
-Vymìnit
žádná závada:
øídicí jednotku motoru ~ Kap. 24-5.
Kontrola snímaèe polohy pedálu akcelerace
Oba snímaèe polohy pedálu akcelerace -G79 -a -G185se nacházejí na pedálu akcelerace a zcela nezávisle na
sobì pøedávají požadavek øidièe (vyjádøený sešlápnutím
pedálu akcelerace) dále do øídicí jednotky motoru. Oba
snímaèe se nacházejí v témže pouzdru.
J
24-4
strana 2
Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál
akcelerace)
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>-
Motor 1,2/40 -vstøikování
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
C
24
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C.Ruèní
multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Kontrola funkce
-Kontrolu
funkce snímaèe polohy pedálu akcelerace
lze provést pomocí funkce "Naètení bloku
namìøených hodno•', zobrazovaná skupína 062
=:>Kap. 01-6.
Není-Ii požadovaných
hodnot dosaženo:
-Zkontrolovat
napájení =:>24-4 strana 3 a vedení snímaèe polohy pedálu akcelerace.
O
Kontrola napájení snímaèù polohy pedálu akcelerace
-Demontovat
na stranì øidièe spodní díl pøístrojové
desky =:>Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.
-Rozpojit
ce.
svorkovnici snímaèe polohy pedálu akcelera-
-Zapnout
zapalování.
-Pøipojit
ruèní multimetr a zmìøit napìtí dle následu-
...
jícího postupu:
C
\
6pólová svorkovnice na
kabelovém svazku, konektor
Požadovaná hodnota
1 + kostra
asi 4,5 V
1+ 5
asi 4,5 V
2 + kostra
asi 4,5 V
2+ 3
asi 4,5 V
Jsou-Ii požadované hodnoty dosaženy:
1
2
3
4
5
6
I M20-0016
I
-Zkontrolovat
dodateènì vedení od øídicí jednotky motoru ke snímaèùm polohy pedálu akcelerace
=:>Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa.
Není-Ii požadovaných
hodnot dosaženo:
-Zkontrolovat
vedení od øídicí jednotky motoru ke snímaèùm polohy pedálu akcelerace =:>Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa.
c)
.Vydání 04.02
800.5323.00.15
;~:fi'~;:tJ
-=.
Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál
akcelerace)
-
24-4
strana 3
24
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
::)
J
O
.J
24-4
strana 4
= .
Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál
akcelerace)
Vydáni 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000..
24-5
C
Motor 1,2/40 -vstøikování
Øídicí jednotka
24
motoru
Funkce
Øídicí jednotka motoru reguluje po vyhodnocení
ních signálù.
vstup-
.vstøikování
.lambda-regulaci
.zapalování
.odvìtrávání
palivové nádrže
.elektronickou
.vlastní
regulaci výkonu motoru
diagnostiku
Výmìna
øídicí
jednotky
motoru
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
(!:',
~
a mìøicí pøístroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
Pracovní
postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
=:;.Kap.01-1.
Na díspleji diagnostického pøístroje -V.A.G 1552 -se
zobrazí identifíkace øídicí jednotky, napø.:
-Zaznamenat
-Zvolit
03D9060~2A 1, 21/2V
KodovanJ. 00031
SIMOS 3
OOHS 1501 ->
WSC XXXXX
èíslo dílu øídicí jednotky a kódování.
funkci 06 "Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèít-
""
c,
kem
(g).
Demontáž
-Vypnout
C
zapalování.
-Uvolnit
zajištìní svorkovnic a svorkovnice øídicí jednotky motoru odpojit.
-Odtlaèit
notku motoru.
spony -šipky- a do strany vytáhnout øídicí jed-
Montáž
Montáž se provádí analogicky v opaèném poøadí.
Po montáži øídicí jednotky motoru je nutno provést následující pracovní kroky:
-Nakódovat
øídicí jednotku motoru =:;.24-5 strana 2.
-Pøizpùsobit
øídicí jednotku motoru øídicí jednotce imobilizéru =:;.Elektrická zaøízení; opr. sk. 96.
-Provést
pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky
-J338 -=:;. 24-5 strana 3.
C
-Vytvoøit
Vydání
readinesskód
Øídici
jednotka
motoru
~
U
' ,~'*
;""".,'1
,,','
.~
,!,ji"
iÈó',,"';.;'è,"
524-0373
524-0373
I
=:;.Kap. 01-4,
04.02
800.5323.00,15
I
-
24-5
strana
1
24
FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování
-Provést
dotaz na pamì• závad øídicí jednotky motoru
a pamì• závad vymazat, popøípadì odstranit zaznamenané chyby => Kap. 01-1.
.
-Provést
:1
J
zkušební jízdu.
Upozornìní
Dodržovat bezpeènostní
jízdu => Kap. 24-1.
pøedpisy platné pro zkušební
Bìhem této zkušební jízdy musejí být splnìny následující
podmínky:
.Teplota
.Po
chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 DC.
dosažení požadované teploty je tøeba opakovanì
dosáhnout následujicích režimù:
volnobìh
èásteèné zatížení
obohacení
plné zatížení
decelerace
.Pøi "plném zatížení" musí být otáèky zvýšeny nad
3500 1/min.
-Pøeèíst
:!!:)
znovu pamì• závad øídicí jednotky motoru.
Kódování
øídicí jednotky
motoru
Pokud není zobrazeno kódování, pøíslušné k vozidlu,
nebo byla vymìnìna øídicí jednotka, musí být øídicí jednotka následovnìnakódována.
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøicí pøistroje
.Diagnostický
pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3, 3A, 3B nebo 3C-
Pracovní postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
=> Kap. 01-1.
-Navolit
funkci 07 "Kódování øídicí jednotky".
Zobrazení na displeji:
-Zadat
O
kódové èíslo na základì
Kodovani ridici
Zadat kod xxxxx
jednotky
(0-32767)
kódovací tabulky a
potvrdit tlaèítkem (QJ.
-:J
24-5
strana 2
Øídicí jednotka motoru
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
Kódovací tabulka:
C
Kódové èíslo
Kombinace
00001
mechanická pøevodovka
00011
mechanická pøevodovka + ABS
00021
mechanická pøevodovka + Airbag
00031
mechanická pøevodovka + ABS + Airbag
00041
mechanická pøevodovka + klimatizace
00051
mechanická pøevodovka + klimatizace + ABS
00061
mechanická pøevodovka + klimatizace + Airbag
00071
mechanická pøevodovka + klimatizace + ABS + Airbag
Na displeji diagnostického pøístroje -V.A.G 1552 -se
b
.. d t.fik
V' d .'.
d tk
v
zo raZil en II ace rl ICIJe no y, napr.:
-Stisknout
O
-Zvolit
...
03D906032A
Ko
d
ovan:l.
.
1, 21/2V
00031
SIMOS
3
GOOHS
3553
WSC
->
XXXXX
tlaèítko (;).
funkci 06 "Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèít-
kem (QJ.
-Vypnout
j
zapalování.
I-Upozornìní
.Øídicí
jednotka motoru použije zadané a na displeji
zobrazené kódování teprve po jednorázovém vypnutí
zapalování na nejménì 25 s. Chybné kódování vede
k:
.nedostatkùm
v jízdních vlastnostech
rázy pøi zmìnì zátìže, apod.)
.ke
zvýšené spotøebì paliva
.ke
zvýšeným hodnotám emisí
.k
.k
C
ukládání neexistujících
(rázy pøi øazení,
závad do pamìti závad
neprovádìní funkcí (lambda-regulace,
dobky s aktivním uhlím, atd.)
.ke
snížení životnosti pøevodovky
Pøizpùsobení
notce
aktivace ná-
ovládání
øídicí jednotky
škrticí
klapky
motoru jed-J338-
=> Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
r
~
Vydání 04.02
SOO.5323.00.15
f~
Øídici jednotka motoru
24-5
strana 3
.
24
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikování
()
:8
""'
! j;'"
v
O
,
:)
24-5
strana 4
-
Øídicí jednotka motoru
Vydání 04.02
500.5323,,00,,15~~ji~!~i~
FABIA 2000>-
24-6
C
Kontrola
Motor 1,2/40 -vstøikování
24
Kontrola pøídavných signálù
signálu
rychlosti
=:} Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikováni; opr. sk. 24
Kontrola
CAN-BU5
=:} Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
=:} Elektrická zaøízení; opr. sk. 90
C
C
P'\
~
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Kontrola pøídavnýchsignálù
24-6
strana 1
24
FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -vstøikováni
J
J
'l
i
J
)
:J
24-6
strana 2
Kontrola pøídavnýchsignálù
~
Vydání 04.02
800.5323.00.15
FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování
28
~~E:J ~~E:J~f:J['J~'JE:J[I3"
~~['JL!~[iE:J~'JE:J
C
28-1
Zapalovací
Všeobecné
vì
.Øídicí
soustava
pokyny k zapalovací
sousta-
jednotka motoru je vybavena vlastní diagnosti-
kou.
.Pro
bezchybnou funkci elektrických souèástí je zapotøebí napìtí minimálnì 11,5 v.
.Bìhem
nìkterých kontrol se mùže stát, že øídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do pamìti. Proto je
nutné po ukonèení všech kontrol a oprav vypsat a
pøíp. vymazat pamì• závad.
r
V
.Jestliže
po vyhledávání závady, opravì nebo kontrolách motor sice naskoèí, ale pak zase zhasne,
mùže to být zpùsobeno tím, že imobilizér zablokoval
øídicí jednotku motoru. V takovém pøípadì je potøeba
pøeèíst pamì• závad a pøípadnì pøizpùsobit jednotku
motoru.
"'
Zásady bezpeènosti
práce
~ Kap. 24-1
Demontáž a montáž zapalovací
.:
..I
U
v
pozornenl
soustavy
,
Díly oznaèené * se kontrolují vlastní diagnostikou ~ Kap.
01-1.
n
\;::;)
~,
~;
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Zapalovacísoustava
28-1
strana 1
28
FABIA 2000..
Motor 1,2/40 -vstøikování
1 -Zapalovací
cívky s koncovým
výkonovým
st~pnìm -N70-,
-N127- -N291-
"i
(t}}
""
4
,
O hodnoty odporu => 28-1
strana 2
2 -Svorkovnice
O pro zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupnìm
!
.
.
!
-N70-, -N127-, -N291O 4pólová
3 -Svorkovnice
O pro snímaè klepání -G61O 2pólová
V
4 -20 Nm
O utahovací moment má vliv na
funkci snímaèe klepání
5 -Snímaèe
klepání -G61- *
6 -8
,
!
I
13
Nm
7 -Svorkovnice
O snímaèe polohy vaèkového
høídele -G163O 3pólová
8 -S?ímaè
polohy* vaèkového
~
12
~
hndele-G163O kontrola => 28-1
9 -O-kroužek
::;)
strana 2
-'-'-
O vymìnit
.
{D~--'-~
.::: ~
10 -Svorkovnice
O pro snímaè otáèek motoru
11
-G28-
"'""'~
1O
@
I;iii1;
"l:~'
O 3pólová
11 -Snímaè otáèek motoru
O kontrola => 28-1
9
~ I.
1828-0132
I
-G28- *
strana 3
12 -8 Nm
13 -Zapalovaci
svíèka, 20...30 Nm
O typ a vzdálenost elektrod => Servisní prohlídky a údržba
O demontovat a montovat klíèem na zapalovací svíèky, (napø. -3122 B-)
O
Hodnoty odporu pro zapalovací cívky s
koncovým výkonovým stupnìm -N70-,
-N127 --N291,
Odpor kontrolován mezi konektory 2 + 3.'"
4
Požadovaná hodnota: 370...410 Q (pøi asi 20 DC)
Kontrola snímaèe polohy vaèkového høí-
1
1=1
(~~~~~)
dele -G163Snímaè polohy vaèkového høídele -G163- informuje o
zapalovací poloze válce 1.
Pøi výpadku se vypne regulace klepání a zapalovací úhel
se o nìco zmenší, nebo• už není možné pøiøazení válcù.
28-1
strana 2
Zapalovací soustava
I 528-0133 I
Vydání 04.02
800.5323.00.15
)
FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -vstøikování
28
Motor bìží bez signálu ze snímaèe polohy vaèkového hfídele dál a lze ho také opakovanì nastartovat:
C
.Je-Ii
rozpoznána závada, dává øídicí jednotka motoru
pøi každém otoèení klikového høídele v každém válci
jiskru.
.Pro
vstøikování nepøináší posunutí o jednu otáèku motoru žádné znatelné úèinky. Vstøikování se provádí
místo do otevøeného sacího ventilu pøed zavøený sací
ventil. Tím dojde k mírnému ovlivnìní kvality zpracování smìsi.
I..
Upozornìní
.Snímaè
polohy vaèkového høídele -G163- je shodný s
Hallovým snímaèem -G40-.
.Správné
nastavení èasování rozvodu lze zkontrolovat
v bloku namìøených hodnot 012 => Kap. 01-5.
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
O
.Ruèní
a mìøicí pøístroje
multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Prùbìh kontroly
-Odpojit
svorkovnici na snímaèi polohy vaèkového høídele -G163- => Kap. 24-1, Montážní místa -pøehled.
-Zapnout
-Pøipojit
zapalování.
ruèní multimetr a zmìøit napìtí dle následu-
...
jícího postupu:
3pólová svorkovnice
na
kabelovém svazku, konektor
Požadovaná
1 +3
O
Není-Ii požadované
hodnota
asi 4,5 V
hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat
vedení => Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa
Kontrola
snímaèe
otáèek
motoru
Potøebné speciálni náøadi, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Ruèní
-G28-
1
2
3
I 597-1357
I
a mìøici pøístroje
multimetr (napø. -V.A.G 1715-)
.Pomocná
mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 Anebo -V.A.G 1594 C-)
Prùbìh kontroly
-Odpojit
svorkovnici na snímaèi otáèek motoru -G28=> Kap. 24-1, Montážní místa -pøehled.
@]
-Zapnout
zapalování.
Vydání 04.02
800.5323.00.15
Zapalovacísoustava
28-1
strana 3
28
FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -vstøikování
-Pøipojit
ruèní multimetr a zmìøit napìtí dle následu-
...
jícího postupu:
3 po' ! ova' svor kovnlce
. na
kabelovém svazku,
nektor
1+ 3
O
Poza d ovana ' hdta
o no
v
koasi 4,5 V
Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat
vedení => Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa.
1
2
3
I 597-1357
I
I
!i
o
o
:)
28-1
strana
4
Zapalovací
soustava
Vydání 04.02
800.5323.00.15

Podobné dokumenty

Servis Ci) FELICIA

Servis Ci) FELICIA pøístroje se nachází ve vnitøním prostoru vozidla pod pøístrojovou deskou na stranì spolujezdce vpravo vedle reléového a pojistkového panelu. .Reléový ..odklápìt.

Více

1,9-74 TDI

1,9-74 TDI Vzniknou-Ii závady na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemi o druhu závady v pamìti závad. Závady, které se objeví jen po pøechodnou dobu (sporadicky) se oznaèí dodat...

Více

1,0-37 1,4-44 1,4

1,0-37 1,4-44 1,4 ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Vydání 08.99 .Kód

Více

NemocNičNí listy - Oblastní nemocnice Příbram

NemocNičNí listy - Oblastní nemocnice Příbram Jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně rámcových smluv a restrukturalizace od roku 2013 ještě nejsou ukončena. Bez větších problémů jsme se domluvili, že krajské nemocnice jsou páteřní a nemoh...

Více

poster

poster Volba a návrh vhodného hardwaru øídicí jednotky elektromobilu. Na základì analýzy jsou udány potøeby a nároky elektromobilu na jednotku a všechny periferie k jednotce, a u pøímo èi nepøímo pøipoj...

Více

1,9-47 SDI

1,9-47 SDI Øídicí jednotka zaøízení s pøímým vstøikováním pro vznìtový motor je vybavena pamìtí závad. Pamì• závad je provedena jako permanentní. Vzniknou-Ii závady na sledovaných èidlech nebo dílech, budou u...

Více

Dílenská příručka

Dílenská příručka a ICI .' kapa I.lny -Dem on t"az a mon taz 'v, cerpa dl a c hld

Více

letak-prisady-do-paliv

letak-prisady-do-paliv tomu vzrùstá poèet poškozených vstøikovacích zaøízení zejména dieselových motorù, jejich životnost se výraznì zkracuje. Dalším problémem, který se v minulosti relativnì dalo øešit, je biologický ro...

Více

Smart Technologies, s.r.o. ul.28. října 70 301 00 Plzeň Česká

Smart Technologies, s.r.o. ul.28. října 70 301 00 Plzeň Česká konstrukci forem, k vytvoøení technologie pro CNC stroj, apod.

Více

Servis (!) Dílenská příručka

Servis (!) Dílenská příručka pøípadì, že nastala jedna nebo více uvedených "ztížených provozních podmínek" vysvìtlete a poraïte zákazníkovi, které servisní intervaly je tøeba zkrátit, napø.

Více