Manuál T631_cz

Komentáře

Transkript

Manuál T631_cz
T631 - Impulsní reflektometr
Výkonný vyhledávač poruch kabelů
Návod k obsluze
2
OBSAH
Strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Úvod & bezpečnost
Představení výrobku
Ovládací panel
Zdroje napájení
Displej
Provozní režimy
Pokyny k obsluze
7.1
Všeobecně
7.2
Zapnutí přístroje
7.3
Programování pomocí nabídky nápovědy
7.4
Nastavení dielektrika (PVF)
7.5
Připojení testovaného kabelu
7.6
Vyhledání poruchy kabelu
7.7
Použití levého kurzoru
7.7.1 Vyloučení délky připojovacího vodiče
7.7.2 Měření mezi dvěma místy
7.7.3 Reset levého kurzoru
7.8
Vyhledání poruchy
7.9
Měření útlumu
7.10
Filtr
Použití paměti
8.1
Uložení náměru
8.2
Vyvolání uloženého náměru
8.3
Porovnání živého a uloženého náměru
8.4
Rozdíl mezi živým a uloženým náměrem
RS232 - rozhraní pro tisk a PC
Nabídka nápovědy
Poruchová hlášení
Technická data
Bezpečnostní data výrobku
3
4
5
7
9
10
11
11
11
11
12
12
14
14
14
15
15
15
16
17
20
20
20
20
20
21
22
23
23
24
28
1. ÚVOD & BEZPEČNOST
1.1 ZÁKON O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI Z ROKU 1974,
ČÁST 6.1 (C)
Tento výrobek je testován a dodán dle uvedených technických dat a při jeho
používání za normálních nebo předepsaných podmínek a při dodržení daných
parametrů nepředstavuje jeho používání žádné nebezpečí pro zdraví nebo
bezpečnost při práci.
Veškeré používání přístroje je nezbytné dle pokynů v návodu k obsluze pro
tento přístroj a jakoukoliv činnost na elektrických částech přístroje může
provádět jen kvalifikovaná osoba.
1.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pro připojení na živé kabely do napětí 600 V použijte
oddělovací filtr T631F firmy Bicotest.
Používejte jen NiCad články 2 Ah, velikost "C".
Nenabíjejte baterie, pokud je okolní teplota nižší než 00C.
Síťový adaptér a jeho přenosná brašna nejsou vodotěsné.
Síťový adaptér slouží jen pro používání v místnosti.
Hlavní jednotka je bezpečná a splňuje požadavky normy
IEC 1010. Síťový adaptér splňuje bezpečnostní normy
výrobce.
1.3 BATERIE
Přístroj T631 je vybaven sadou dobíjitelných NiCad článků, 2 Ah. Tyto jsou
dodány ve vybitém stavu a před použitím je třeba je 24 hodin nabíjet. Baterie
nabíjejte dle popisu v části 4. Uvědomte si ale, že během prvních tří cyklů
používání nebude asi dosaženo plné jmenovité kapacity.
4
2. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU
Model T631 je přístroj na testování kabelů na principu impulsního reflektometru
(TDR), sloužící pro vyhledávání poruch kabelů a vyhodnocování změn
impedance, způsobených konektory, spoji, svorkami a podobně. Impulsy
vysílané do kabelu se vlivem nedokonalosti kabelu odrážejí. Vysílané
i přijímané impulsy jsou zobrazeny na displeji. Čas potřebný na cestu impulsu
k poruše a zpět vyjadřuje vzdálenost k poruše. Po umístění kurzoru na počátek
poruchové impulsu se na displeji zobrazí vzdálenost k poruše. Typ poruchy je
možno určit analýzou zobrazené křivky.
Přístroj je principiálně určen pro koaxiální kabely impedance 50, 75 a 93 ohmů,
jako vyhledávač poruch může být použit rovněž tak pro jiné typy kabelů.
Odchylky impedance je možné měřit jako hodnotu útlumu (dBRL) a místo
poruchy je možno určit ve stopách, metrech nebo časem.
Hlavní funkce obsahuje paměť na 15 vyhledávání s možností přenosu dat na
tiskárnu, do PC a s možností dvojitého kurzoru pro měření mezi místy.
2.1 PŘÍKLADY NÁMĚRŮ
1.
Porucha typu přerušení/vysoká impedance
Poznámka: kladný odraz (směr nahoru)
2.
Porucha typu zkrat/nízká impedance
Poznámka: záporný odraz (směr dolů)
5
Přístroj T631 zobrazuje:
a) "živý" náměr
b) uložený náměr vyvolaný z paměti
c) porovnání živého a uloženého náměru
d) rozdíl mezi živým a uloženým náměrem
2.2 ZDROJ NAPÁJENÍ
Model T631 je napájen 8 dobíjitelnými články, uloženými ve schránce na zadní
straně T631, nebo z externího stejnosměrného napájecího zdroje připojeného
přes konektor.
Při provozu z baterií se T631 automaticky vypne dříve než dojde k úplnému
vybití baterií.
2.3 HLAVNÍ FUNKCE
Obrázek vpravo ukazuje přední
panel modelu T631.
6
3. OVLÁDACÍ PANEL
3.1 OVLÁDACÍ PRVKY
Slouží pro zapnutí přístroje. Pro prodloužení životnosti baterií
se přístroj po 5 minutách po posledním stisku tlačítka sám
vypne. Při tomto automatickém vypnutí se všechny naměřené
hodnoty po opětovném zapnutí obnoví.
Slouží pro vypnutí přístroje. Přístroj se resetuje na rozsah 6 m
(nebo ekvivalent ve stopách nebo v čase), zisk A1,2 ns a režim
LINE. PVF, jednotky a impedance zůstanou tak, jak byly před
vypnutím.
Otočný ovladač pro nastavení kontrastu displeje. Doporučuje se
ponechat ve střední poloze, aby byl po zapnutí displej
zobrazen.
KURZORY - dva nezávislé kurzory
Nastavte pozici příslušného kurzoru. Kurzory je možné
pohybovat doleva nebo doprava. Při trvalém stisku tlačítka se
kurzor nejprve posouvá pomalu a potom se pohyb zrychluje.
Kurzor, se kterým se pohybuje je zobrazen plnou čarou, pasívní
kurzor je zobrazen přerušovanou čarou.
ŠÍŘKY IMPULSU
Umožňuje zvolit z dostupných šířek impulsů pro každý režim.
Šířky impulsů se volí buďto automaticky (AUTO), nebo se
pomocí nabídky nápovědy nastavují na určitou hodnotu
(MANUAL).
HORIZONTÁLNÍ ROZTAŽENÍ (ZOOM)
Umožňuje rozšířit sledování kolem pevného kurzoru faktorem 2,
4 a 8, podle zvoleného rozsahu (další podrobnosti viz Část 7.7
a Část 12, Technická data).
PROVOZ
Slouží pro volbu provozního režimu (další podrobnosti viz
Část 6).
DIELEKTRIKUM
Slouží pro nastavení příslušného faktoru rychlosti pro
dielektrikum kabelu. Hodnota se bude zvyšovat nebo snižovat.
Při trvalém stisku tlačítka se hodnota mění nejprve pomalu a
potom se zrychluje. Tlačítka též slouží pro zadání číslic 6 a 11.
ROZSAH
Slouží pro nastavení zobrazeného rozsahu. Rozsah se bude
zvyšovat nebo snižovat, při trvalém stisku bude přepínat mezi
dostupnými rozsahy. Tlačítka též slouží pro zadání číslic 7 a 12.
7
POSUN
Slouží pro nastavení vertikální pozice živého náměru. Při
trvalém stisku se bude náměr posouvat nejprve pomalu
a potom se zrychlí. Tlačítka též slouží pro zadání číslic 8 a 13.
AMPLITUDA
Slouží pro nastavení vertikální amplitudy náměru. Při trvalém
stisku se bude posouvat dostupnými rozsahy zisku. Tlačítka též
slouží pro zadání číslic 9 a 14.
PAMĚŤ
Umožňuje uložit živý náměr do jedné z 15 pamětí. Tlačítko též
slouží pro zadání číslice 10.
Slouží pro vyvolání kteréhokoliv z 15 uložených náměrů.
Tlačítko též slouží pro zadání číslice 15.
PODSVÍCENÍ
Slouží pro zapnutí a vypnutí podsvícení displeje. Podsvícení
displeje se automaticky vypne po 5 minutách. Tlačítko též
slouží pro zadání číslice 5.
ROZHRANÍ
Slouží pro vyvolání nabídky, ze které je možné zobrazený
náměr a data poslat na tiskárnu, nebo ze které je možné
uložené křivky přenést do PC, nebo je zavést z PC. Tlačítko též
slouží pro zadání číslice 4.
AUTO FAULT FIND
Spustí vyhledávání dalšího významného odrazu, počínaje od
místa pravého kurzoru (viz Část 7.8). Tlačítko též slouží pro
zadání číslice 3.
NABÍDKA HELP (NÁPOVĚDA)
Přístup k nabídce "Nápověda" pro nastavení parametrů stroje
(viz Část 10). Tlačítko též slouží pro zadání číslice 2.
ÚTLUM
Slouží k určení útlumu mezi vyslaným impulsem a zvoleným
odrazeným impulsem. Tlačítko též slouží pro zadání číslice 1.
3.2 KONEKTORY
Vstup/Výstup
Konektor BNC pro připojení testovaného kabelu.
9-kolíkový konektor typu D jako rozhraní pro tiskárnu nebo
PC.
Konektor pro externí stejnosměrné napájení 12 - 20 V.
Středový kolík má plus polaritu.
8
3.3 INDIKÁTOR NABÍJENÍ
Nabíjení baterie
Při nabíjení interní baterie se indikátor nabíjení rozsvítí.
4. ZDROJE NAPÁJENÍ
4.1 INTERNÍ BATERIE
4.1.1 DOBÍJENÍ
Články baterie je možné dobíjet připojením síťového adaptéru do
stejnosměrného konektoru a ponecháním přístroje ve vypnutém stavu. Během
nabíjení bude indikátor nabíjení svítit. Plného nabití se dosáhne za 14 hodin.
Plně nabité baterie zajistí chod přístroje asi po dobu 8 hodin, pokud se
nepoužívá podsvícení displeje. (Podrobnosti k nabíjecím napětím viz Část 12,
Zdroj napájení).
Poznámka: při založení zcela nových článků musí být doba úvodního nabíjení
24 hodin a doba následných dobíjení 14 hodin.
4.1.2 MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST BATERIE
Baterie nedobíjejte, dokud se nerozsvítí indikátor vybití baterií.
Baterie nedobíjejte po dobu delší než 24 hodin.
Baterie používejte v rozsahu DOPORUČENÝCH provozních teplot tak, jak to
uvádějí technická data (Část 12).
4.1.3.VÝMĚNA BATERIÍ
Obrázek vpravo ukazuje zadní stranu
přístroje.
Přístup k bateriím je po odejmutí
zadního krytu, který je zajištěn
dvěma úchytkami.
Použitelné typy baterií viz technická
data (Část 12).
Doporučuje se baterie měnit vždy
jako sadu 8 kusů článků.
9
4.2 EXTERNÍ NAPÁJENÍ
Přes konektor stejnosměrného napájení je možné přístroj napájet pomocí
stejnosměrného napájení 12 - 20 V ss. Napájení může být z externího síťového
adaptéru, nebo z jiného stejnosměrného zdroje, splňujícího technické
požadavky. Středový kolík tvoří plus pól.
Baterie budou dobíjeny, je-li připojeno externí napájení 15 - 20 V ss a přístroj je
vypnut. NEPOUŽÍVEJTE BATERIE, KTERÉ NEJSOU DOBÍJITELNÉ.
4.3 BATERIE ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI
Jako baterie pro zálohování paměti slouží lithium-manganový článek, který je
součástí hlavní řídící desky přístroje.
Předpokládaná životnost jsou čtyři roky a baterii se doporučuje měnit každé dva
roky v rámci běžné preventivní prohlídky tak, aby nemohlo dojít k možné ztrátě
uložených náměrů.
5. DISPLEJ
Displej modelu T631
10
6. PROVOZNÍ REŽIMY
Přístroj zobrazuje 4 provozní režimy.
1. Line (L)
zobrazuje se náměr kabelu, připojeného do konektoru
BNC.
2. Memory (M)
zobrazuje se náměr z vybrané paměti.
3. Dual (L & M)
zobrazuje se současně náměr kabelu, připojeného do
konektoru BNC a náměr vyvolaný z paměti.
4. DIFF (L - M)
zobrazený náměr je rozdíl mezi náměrem z kabelu,
připojeného do konektoru BNC a zvoleného náměru
z paměti.
7. POKYNY K OBSLUZE
7.1 VŠEOBECNĚ
Pro správnou činnost přístroje musí být testovaný kabel vyřazen z provozu
a musí být odpojeny všechny druhy napájení. Pokud není toto možné a kabel je
stále pod napájením a nebo může dojít k jeho napájení, potom použijte
oddělovací filtr, který se dodává jako volitelné příslušenství.
RF signály přítomné na telekomunikačních kabelech mohou způsobit zkreslení
displeje.
7.2 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
Přístroj napájejte pomocí nabitých baterií, nebo pomocí síťového adaptéru,
nebo pomocí externího stejnosměrného zdroje.
Stiskněte tlačítko zapnutí a rozsvítí se displej.
Je-li třeba, otočte ovladačem kontrastu tak, aby byl náměr zřetelný.
Tovární nastavení je provedeno tak, že po zapnutí se zvolí režim živého kabelu,
rozsah 6 m, údaje vzdálenosti v metrech a faktor šíření rychlosti (PVF) na
hodnotě 0,667 a impedanci 75 Ohmů.
Levý kurzor (čárkovaný) bude na začátku vysílaného impulsu (0 m). Pravý
kurzor (plný) bude přibližně v jedné třetině vzdálenosti na displeji.
Jednotky vzdálenosti, impedance a režimu faktoru šíření rychlosti (např. PVF,
V nebo V/2) je možné přeprogramovat pomocí nabídky nápovědy a po
naprogramování se potom již zobrazí automaticky při příštím zapnutí přístroje.
Pokud dojde k automatickému vypnutí přístroje, potom se po opětovném
zapnutí obnoví podmínky posledně nastavené.
11
7.3 PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ NABÍDKY NÁPOVĚDY
7.3.1 JEDNOTKY VZDÁLENOSTI
Nabídku zobrazte stiskem tlačítka nápověda
.
Stiskem tlačítka UNITS zvolte volbu jednotky.
Stiskem příslušného tlačítka můžete zvolit stopy, metry nebo čas.
7.3.2 PARAMETRY DIELEKTRIKA
Nabídku zobrazte stiskem tlačítka nápověda
.
Stiskem tlačítka DIELECTRIC zvolte volbu dielektrika.
Stiskem příslušného tlačítka můžete zvolit PVF, V nebo V/2.
7.3.3 IMPEDANCE
Nabídku zobrazte stiskem tlačítka nápověda
.
Stiskem tlačítka IMPEDANCE zvolte volbu dielektrika.
Stiskem příslušného tlačítka můžete zvolit impedanci 50, 75 nebo 93 Ohmů.
7.3.4 VOLBA IMPULSU
Pevnou šířku impulsu je možné zvolit stiskem tlačítka HELP, PULSE WIDTH
a následnou volbou požadovaného impulsu. Tato šířka impulsu bude potom
použita pro všechny rozsahy a ovládání šířky impulsu nebude pracovat do
doby, než se zvolí automatická šířka a nebo dojde k vypnutí přístroje.
Volba automatické šířky impulsu umožní přístroji si zvolit šířku impulsu podle
zvoleného rozsahu. Tento režim se volí stiskem tlačítka HELP a potom volbou
PULSE WIDTH a potom AUTO.
7.4 NASTAVENÍ DIELEKTRIKA (PVF)
7.4.1 PODLE TYPU KABELU
Jednotku je možné naprogramovat přímo pomocí seznamu typů kabelů tak, jak
jsou obsaženy v nabídce nápovědy.
Pro přístup k nabídce stiskněte HELP a potom CABLE TYPE. Zvolte příslušnou
kategorii a potom příslušný typ kabelu. Dostupné typy kabelů jsou uvedeny
v tabulce dále.
Po návratu k normálnímu provozu se na displeji zobrazí zvolená hodnota PVF.
12
Poznámka: hodnoty PVF jsou hodnoty jmenovité a může docházet
k odchylkám. Pro nastavení specifické hodnoty použijte tlačítka DIEL.
PVF (DIEL) je možné též nastavit pomocí ovladačů DIEL na hodnotu
odpovídající testovanému kabelu.
VOLBA
TYP HLAVNÍ
1
TELEFONNÍ
2
SILOVÝ
3
CATV
4
IBM
5
DATA
TYP PODRUŽNÝ
PVF
POLY PE
JELLY FILLED
PAPER (0,83 µF)
PAPER (0,72 µF)
PILC 25 kV
XLPE
MIC
QR PARA III
PARA I
T, TR
TX, TX10
RG6, RG11, RG59
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
TYPE 6
TYPE 9
RG58
RG58U
SILNÝ ETHERNET
TENKÝ ETHERNET
RG11, RG6
0,667
0,64
0,72
0,88
0,54
0,52
0,41
0,88
0,82
0,87
0,89
0,82
0,78
0,78
0,62
0,78
0,69
0,78
0,66
0,78
0,67
0,82
M/µs
V
200
192
216
264
162
156
123
264
246
261
267
246
234
234
186
234
207
234
198
234
201
246
V/2
100
96
108
132
81
78
62
132
123
131
134
123
117
117
93
117
104
117
99
117
101
123
Převod: 1 metr = 3,28 stop
Pokud není známa hodnota PVF nebo typ kabelu, potom je možné určit PVF
následovně.
7.4.2 DIELEKTRICKÁ KONSTANTA (PERMITIVITA) ZNÁMA
PVF = 1/√ε
Příklad: pro polyetylén ε = 2,25
PVF = 1/√225 = 0,667
7.4.3 JE K DISPOZICI KRÁTKÁ DÉLKA STEJNÉHO TYPU KABELU
1. Změřte délku vzorku, který máte k dispozici
2. Získejte hodnotu délky kabelu použitím libovolné hodnoty PVF.
3. Nastavte hodnotu PVF tak, až bude hodnota délky shodná s naměřenou
délkou kabelu.
13
7.5 PŘIPOJENÍ TESTOVANÉHO KABELU
Připojte testovaný kabel pomocí dodaného přípojného vodiče přímo do
konektoru BNC.
Pokud se levý kurzor neposune na konec přípojného vodiče, bude naměřená
hodnota obsahovat též délku přípojného vodiče, kterou je třeba odečíst od
zjištěné hodnoty délky.
7.6 VYHLEDÁNÍ PORUCHY KABELU
Nastavte DIEL podle typu kabelu (viz Část 7.4). Nastavte RANGE tak, aby
rozsah pokrýval celou délku kabelu. Pokud se nevyžaduje použití specifické
šířky impulsu, nastavte šířku impulsu na AUTO.
Nastavujte ovladače AMP, dokud se neobjeví odraz od poruchy.
Je-li odraz poruchy ve vzdálenosti menší než polovina obrazovky, zvolte pro
optimální výsledek kratší rozsah a užší šířku impulsu.
Pokud nebyl zjištěn žádný odraz od poruchy, existují dvě možnosti.
1. Délka kabelu je větší než zaznamenaná délka. V tomto případě zvětšete
rozsah, až bude odraz viditelný.
2. Porucha je velmi blízko místa, kam je přístroj připojen. V tomto případě
zmenšete rozsah, až bude odraz viditelný. V obou případech je možné
použít funkce automatického vyhledání poruchy (viz Část 7.8).
Pomocí ovladače pravého kurzoru posuňte kurzor na místo, kde začíná
odrazený impuls, jak ukazuje nákres dále.
Vzdálenost k místu poruchy je nyní indikována na LCD displeji.
Pro detailnější sledování stiskněte tlačítko ZOOM
a kurzor je možné umístit mnohem přesněji.
, čímž se náměr zvětší
Neopomeňte ale odečíst délku přípojného vodiče, pokud je použitý.
7.7 POUŽITÍ LEVÉHO KURZORU
Pomocí levého kurzoru je možné:
1. Eliminovat délku připojovacího vodiče.
2. Provést měření mezi dvěma libovolnými místy náměru.
3. Při pohybu levým kurzorem se tento stane živým a bude zobrazen plnou
čarou, zatímco pravý kurzor bude zobrazen přerušovanou čarou.
14
7.7.1 VYLOUČENÍ DÉLKY PŘIPOJOVACÍHO VODIČE
Připojte k přístroji připojovací vodič. Zvolte rozsah 3 m nebo 6 m.
Nastavte ovladače tak, že je zobrazen odraz od konce připojovacího vodiče.
Posuňte levý kurzor na začátek odrazu.
Připojte připojovací vodič k testovanému kabelu a proveďte vyhledání poruchy
dle popisu v části 7.6.
Poznámka: vzdálenost k poruše je nyní indikována až od konce připojovacího
vodiče.
7.7.2 MĚŘENÍ MEZI DVĚMA MÍSTY
Pomocí ovladačů kurzoru posuňte levý kurzor na začátek levého místa.
Pomocí ovladačů kurzoru posuňte pravý kurzor na začátek pravého místa.
Pravý kurzor bude živým kurzorem a bude zobrazen plnou čarou, levý kurzor
bude zobrazen přerušovanou čarou.
Zobrazená vzdálenost mezi kurzory bude tedy vzdáleností mezi těmito dvěma
místy, jak ukazuje nákres níže.
V režimu ZOOM může nastat případ, že kurzor není zobrazen na obrazovce
a nelze s ním posouvat. Provádí-li se měření mezi dvěma místy v režimu
ZOOM, umístěte kurzory na požadovaná místa, proveďte potřebné zvětšení
(ZOOM) a dle potřeby proveďte jemná nastavení. Uvedená vzdálenost je vždy
vzdálenost mezi kurzory, i když jeden z nich není na obrazovce zobrazen.
Zvětšení zobrazení se provádí vždy u živého kurzoru (plná čára); zvětšení lze
tedy aktivovat levým nebo pravým kurzorem tak, že pohybem kurzoru se kurzor
stane živý a bude zobrazen plnou čarou.
7.7.3 RESET LEVÉHO KURZORU
Pro normální měření je možné resetovat levý kurzor na "0" tak, že se přístroj
vypne a znovu zapne.
Uvědomte si, že je přístroj kalibrován tak, že délka kabelu je měřena od
konektoru koaxiálního kabelu. Vzhledem k některým vnitřním propojením
v přístroji to může vést k tomu, že levý kurzor bude umístěn částečně ve
vysílaném impulsu, zejména u krátkých impulsů. Toto je správné a zajišťuje to
správné měření délky kabelu.
15
7.8 VYHLEDÁNÍ PORUCHY - PLNÝ ROZSAH BEZ ROZŠÍŘENÍ
(ZOOM)
Funkce "FIND FAULT" (Vyhledání poruchy) je činnost, kdy přístroj automaticky
testuje kabel, vyhledá nejbližší důležitou poruchu a nastaví parametry přístroje
tak, aby došlo k optimálnímu zobrazení této poruchy.
Opětovným a každým dalším stiskem tlačítka se zjistí další důležitá porucha na
kabelu.
Důležité je, aby byla hodnota PVF nastavena na hodnotu odpovídající typu
kabelu tak, aby bylo měření délky přesné (viz Část 7.4).
Po zobrazení poruchy na displeji je možné dle potřeby změnit některé
parametry.
Tato funkce je určena pro použití na koaxiálních kabelech, kde může být odraz
od poruchy zcela malý a proto je použita vysoká citlivost. U silových kabelů
nebo kroucených telefonních párů mohou odchylky způsobené spoji nebo
změnou typu kabelu způsobit mnoho odrazů, které přístroj detekuje i když se
v podstatě nejedná o poruchy.
7.8.1 POSTUP
Funkce FIND FAULT začíná na místě levého kurzoru a provádí hledání směrem
doprava. Proto je třeba pro plné vyhledávání umístit pravý kurzor hned napravo
vedle vysílaného impulsu.
Stiskem tlačítka FIND FAULT se spustí vyhledávání. Toto může trvat několik
sekund. Během vyhledávání bude na displeji místo běžných údajů zobrazeno
"AFF".
Vyhledávání bude prováděno ve všech rozsazích, počínaje tím podle umístění
kurzoru (rozsah 6 m, začíná-li kurzor na nule) do 12 km. Používá se zisk a šířka
impulsu příslušná k používanému rozsahu.
Po nalezení poruchy přístroj dvakrát pípne a umístí pravý kurzor těsně před
poruchu. Pokud není nalezena žádná porucha, přístroj pípne čtyřikrát a vrátí se
do původního stavu.
Opětovným stiskem tlačítka FIND FAULT se bude hledat další porucha.
Uvědomte si, že "FIND FAULT" může změnit nastavení přístroje.
16
7.9 MĚŘENÍ ÚTLUMU
Přístroj T631 nabízí dva principy činnosti.
1. Prosté vyhledání poruchy.
2. Kvalitní změření a vyhledání.
V režimu prostého vyhledání poruchy se nastavuje šířka impulsu automaticky
pro každý rozsah tak, aby bylo dosaženo silného odrazu od poruchy a poruchu
bylo možné identifikovat a lokalizovat. Z amplitudy odrazeného impulsu nelze
učinit žádný významný závěr, přestože polarita odrazu indikuje typ poruchy.
Kladný odraz - směrem nahoru - porucha vysoké impedance
Záporný odraz - směrem dolů - porucha nízké impedance
Pro vyhodnocení významu odrazu je nezbytné porovnat amplitudu odrazeného
impulsu s amplitudou vyslaného impulsu.
Amplituda odrazu je obrazem změny impedance a poměr k amplitudě
vysílaného impulsu je obrazem nesouhlasu impedance v daném bodě a určuje
takzvaný koeficient odrazu.
Koeficient odrazu p = Ar/At kde
Ar = amplituda odrazeného impulsu
At = amplituda vysílaného impulsu
Amplituda odrazeného impulsu nemůže být za normálních okolností větší než
amplituda vysílaného impulsu a koeficient odrazu proto bude vždy menší než 1.
Obvykle se proto odraz uvádí v procentech nebo v milirhos (mp) kde:
1000 mp = 1 rho = 100 % odraz
Odchylky impedance je možné též vyjádřit logaritmicky pomocí útlumu, kde:
útlum = 20 log10 *
At
/Ar * dB
nebo
1
útlum = 20 log10 * /p * dB
17
Níže je uvedena převodní tabulka:
Graf převodu koeficient odrazu/útlum
Výše uvedené předpokládá ideální kabel bez ztrát. V praxi ale měření zahrnuje
též efekt útlumu impulsu díky ztrátám v kabelu a pro zjištění správného útlumu
je třeba provést korekci.
příklad: skutečný útlum = změřený útlum - útlum impulsu
Jelikož se amplituda odrazu liší podle šířky impulsu je zásadní použít při
určování útlumu STEJNOU ŠÍŘKU IMPULSU jako při všech měřeních.
Tohoto je možné dosáhnout pomocí nabídky nápověda. Stiskněte tlačítko HELP
a potom tlačítko PULSE WIDTH. Z nabídky vyberte impuls příslušný pro
měření. Při návratu k náměru se na displeji potvrdí zvolená šířka impulsu
a tlačítko PULSE nebude funkční.
Výstupní impedance T631 musí být nastavena tak, aby odpovídala impedanci
testovaného kabelu.
7.9.1 MĚŘENÍ ÚTLUMU (dBRL)
Pomocí nabídky HELP a volby IMPEDANCE zadejte odpovídající hodnotu
testovaného kabelu.
Obdobným způsobem na stavte odpovídající hodnotu pro PULSE WIDTH.
Pro minimalizování možných odchylek by měl být testovaný kabel připojen
k přístroji přímo pomocí odpovídajících konektorů.
18
Zvolte příslušnou hodnotu RANGE & PVF.
Na LCD displeji nastavte AMP na A1 (0 dB).
Ujistěte se, že je levý kurzor umístěn na začátku vysílaného impulsu nebo na
jiném impulsu, pokud se provádí měření mezi dvěma místy.
Zvyšte hodnotu AMP dokud se neobjeví požadovaný odraz.
Posuňte pravý kurzor tak, aby byl na začátku odrazeného impulsu.
Zkontrolujte hodnotu vzdálenosti a potvrďte místo - vzdálenost.
Stiskněte tlačítko dBRL a hodnota útlumu v dB bude vypočtena a zobrazena na
LCD displeji spolu s odpovídajícím koeficientem odrazu.
Výsledkem je "Measured Return Loss", který vyžaduje korekci útlumu impulsu.
Stiskem tlačítka RS232 se výsledek vytiskne.
Poznámka: tato volba není zobrazena na obrazovce, je ale dostupná.
Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny připojen do přístroje i do tiskárny a zda je
tiskárna v připravenosti k tisku (viz část 9).
Stiskem tlačítka 8 se vrátíte k normálnímu provozu.
Poznámky
a) Uvědomte si, že kladná hodnota dB (nebo hodnota mrho < 1000) indikuje
útlum (to značí, že odrazený impuls je menší než impuls vysílaný). Za
jistých podmínek je možné, že napěťová amplituda impulsu odrazu je vyšší
než amplituda vysílaného impulsu. V tomto případě bude hodnota dB
zobrazena jako záporná a hodnota mrho bude vyšší než 1000.
b) Je-li hodnota útlumu mimo rozsah přístroje, bude na displeji zobrazeno XXX
dB a XXX mp.
c) Před stiskem dBRL je důležitá pozice kurzoru, jelikož úroveň signálu
v tomto bodě slouží jako reference nuly. Umístěte proto kurzor na rovnou
část křivky těsně před impuls.
d) Při měření velmi malých odrazů může začlenění filtru zlepšit funkci útlumu.
7.9.2 MĚŘENÍ ÚTLUMU IMPULSU
Toto je možné určit použitím vzorkové délky stejného typu kabelu jako kabelu
testovaného.
Připojte kabel přímo do T631 a konec ponechte zkratovaný nebo rozpojený.
Změřte útlum a délku. Jelikož konec kabelu představuje 100 % (0 dB) odraz,
změřený útlum vzniká výlučně vlivem útlumu impulsu.
Podělte zjištěný útlum délkou kabelu a získáte tak hodnotu útlumu impulsu v dB
na jeden metr nebo na jednu stopu.
19
Vynásobením této hodnoty s hodnou délky zjištěnou při měření získáte
příslušný útlum impulsu.
Skutečný ÚTLUM potom bude:
Skutečný útlum = naměřený útlum - útlum impulsu
Poznámka: útlum impulsu (ztráta v kabelu) je závislý na kmitočtu a bude vyšší
pro užší impulsy než pro impulsy širší. Šíře impulsu použitá pro měření útlumu
impulsu MUSÍ být stejná jako při měření útlumu.
Přehled útlumů impulsů (ztráty v kabelu) pro různé typy kabelu pro různé šířky
impulsu je možné získat použitím postupu popsaném v "Měření útlumu impulsu"
výše.
7.10 FILTR
Pomocí nabídky HELP je přístup k nízkofrekvenčnímu filtru. Slouží pro snížení
rušení, zejména při nastavení vysokého zisku. Neměl by se používat při
impulsech 2 ns a 10 ns.
8. POUŽITÍ PAMĚTI
8.1 ULOŽENÍ NÁMĚRU
Získejte požadovaný náměr použitím režimu LIVE tak, jak bylo dříve popsáno
v části 7.
Stiskněte tlačítko SAVE a potom vyberte požadovanou paměť stiskem
příslušného tlačítka.
Živý náměr je nyní uložen do příslušné paměti spolu s odpovídajícími
nastaveními přístroje.
Jakýkoliv dřívější náměr uložený v této paměti bude přepsán a ztracen.
8.2 VYVOLÁNÍ ULOŽENÉHO NÁMĚRU
Stiskněte tlačítko RECALL a potom vyberte požadovanou paměť.
Uložený náměr se zobrazí na LCD displeji a potvrdí se místo paměti.
Parametry přístroje se nastaví podle uloženého náměru a nelze je měnit.
8.3 POROVNÁNÍ ŽIVÉHO A ULOŽENÉHO NÁMĚRU
Stiskněte tlačítko MODE a potom zvolte L & M. Zobrazí se poslední křivka, ke
které byl proveden přístup pomocí SAVE nebo RECALL.
Vyvolejte z paměti požadovaný náměr podle popisu dříve.
20
Parametry přístroje se nastaví podle uloženého náměru.
Pokud ještě není testovaný kabel připojen tak ho připojte a sledujte, jak jsou
živý i vyvolaný náměr přes sebe.
Pomocí ovladače SHIFT je možné náměry od sebe oddělit a snadněji je
identifikovat a porovnávat. Posouvá se živý náměr, zatímco uložený zůstává na
místě.
8.4 ROZDÍL MEZI ŽIVÝM A ULOŽENÝM NÁMĚREM
Stiskněte tlačítko MODE a potom zvolte L - M.
Vyvolejte z paměti požadovaný náměr podle popisu dříve. Parametry přístroje
se nastaví podle uloženého náměru.
Pokud ještě není testovaný kabel připojen tak ho připojte a sledujte náměr,
který představuje rozdíl mezi živým a vyvolaným náměrem.
Pro samostatné sledování živého a vyvolaného náměru stiskněte tlačítko
MODE a potom stiskněte dle potřeby buď LIVE (L) pro živý náměr nebo
MEMORY (M) pro uložený náměr.
8.5 NABÍDKA HELP
Pokud se v režimu MEMORY stiskne tlačítko HELP, budou vyřazena z činnosti
ta tlačítka, která by měnila nastavené parametry.
21
9. RS232 - ROZHRANÍ PRO TISK A PC
Pomocí rozhraní RS232 je možné přenášet informace z obrazovky a obsah
paměti na tiskárnu nebo do počítače.
9.1 TISK
Vhodnou tiskárnou pro tisk je model Seiko DPU 411-21B, dostupný ve verzích
pro 220 V, 50 Hz nebo 120 V, 60 Hz. Jiné tiskárny budou asi vyžadovat jiný
kabel rozhraní a jiné nastavení tiskárny; podrobnosti k rozhraní RS232 jsou
uvedeny v technických datech v části 12.
9.2 NASTAVENÍ TISKÁRNY SEIKO DPU 411-21B
DIP přepínače tiskárny musí být nastaveny dle nákresu níže.
Kabelem rozhraní, který je dodán s tiskárnou propojte tiskárnu a port RS232
přístroje.
Zobrazte požadovaný náměr na obrazovce - buďto náměr živý, vyvolaný
z paměti, náměr L & M nebo L - M.
Stiskněte tlačítko RS232 a zvolte nabídku 1 "PRINTER". Na displeji se nyní
zobrazí "PRINTING" a data jsou odeslána do tiskárny.
9.3 PŘENOS DAT S PC
K dispozici je sada software X600 TRACEabilityTM. Pomocí software je možné
si vytvořit databázi kabelů. Do počítače je možné odesílat i z počítače načíst
data všech pamětí. Další podrobnosti viz návod dodaný se software.
22
10. NABÍDKA NÁPOVĚDY
1.
2.
Impedance
93 ohm
75 ohm
50 ohm
Nabídka nápověda
Provoz
5.
1
2
3
7
8
Filtr
Filtr ZAP/VYP
6.
3.
4.
Jednotky
Stopy
Metry
Čas
Nabídka nápověda
Provoz
1
2
3
7
8
Dielektrikum
PVF
V
V/2
Nabídka nápověda
Provoz
1
2
3
7
8
7.
8.
Typ kabelu
Telefonní
Silový
CATV
IBM
Data
Nabídka nápověda
Provoz
1
2
4
4
5
7
8
Šířka impulsu
2 ns
10 ns
30 ns
100 ns
300 ns
1200 ns
Auto
Provoz
1
2
3
4
5
6
7
8
Text nápovědy
Vysvětlivky
1
2
3
4
6
7
8
Provoz
11. PORUCHOVÁ HLÁŠENÍ
Po zapnutí přístroje se spustí autodiagnostika. Pokud dojde ke zjištění závady,
zobrazí se následující hlášení:
INTERNAL MALFUNCTION ERROR XX
PLEASE REFER TO MANUAL
Obraťte se prosím na vašeho dodavatele a nahlaste mu číslo poruchového
hlášení.
23
12. TECHNICKÁ DATA
Všechna technická uváděná v této části předpokládají PVF v hodnotě 0,667.
1 metr se rovná 3,28 stopám nebo 10 nanosekundám.
ROZSAHY A ROZLIŠENÍ
Přesnost Standardně < 0,5 %
(rozsah 48 m a více)
Dielektrikum PVF 0,300 - 0,999
V 90 - 300 m/µs
V/2 45 - 150 m/µs
Kurzory 2
Charakteristika impulsu:
Tvar křivky sinusová
Amplituda Jmenovitě 2,5 V do zvolené
impedance
Šíře impulsu 2, 10, 30, 100, 300, 1200 ns
jmenovitě polovina výšky
Impedance zdroje 50, 75 nebo 93 ohm
Konektor BNC samice
Ochrana 250 V, 0-60 Hz
Volba režimu Auto nebo manuální
Filtr 16 MHz nízkofrekvenční filtr
24
VERTIKÁLNÍ ODCHYLKA:
CITLIVOST
AUTO VOLBA IMPULSU REŽIMU
25
Měření útlumu
Režimy zobrazení
Paměti
Rozhraní
Displej
Podsvícení
Klávesnice
Napájení
Rozsah: 0 dB až > 30 dB
Line (L) - živé vedení
Memory (M) - paměť
Comparison (L & M) - porovnání
Difference (L - M) - rozdíl
15 pro uložení náměrů v režimu L
RS232 pro tiskárnu a PC
Konektor 9-pin D, samec
Konfigurace 4800 baud, no parity, 8 bit, 1 stop bit
PIN FUNKCE
SMĚR
2
Příjem dat (RXD)
vstup
3
Odeslání dat (TXD)
výstup
5
Uzemnění
6
Data připravena (DSR)
vstup
7
Požadavek na odeslání (RTS) výstup
240 x 128 bodů LCD
240 x 100 bodů oblast křivky
LED s automatickým vypnutím (5 minut)
Membránová
Baterie - vnitřní dobíjitelné NiCad na 8 hodin provozu (bez
podsvícení)
Články - 8 x R14
Vnější stejnosměrné napájení:
Provoz 12 - 20 V, 0,25 A
Nabíjení 15 - 20 V, 0,25 A
Konektor 2,1 x 5,5 x 9,5 mm plus pól ve středu (ochrana
před obrácenou polaritou)
Rozměry
300 x 183 x 75 mm
Hmotnost
2,5 kg (včetně baterií a přenášecí brašny)
Příslušenství
Přenášecí brašna - počasí odolná s ramenním popruhem
Síťové adaptéry - 120 V nebo 230 V, 50/60 Hz
Připojovací vodič - 3 m 75 ohm BNC/BNC + BNC/krokodýl +
BNC/F adaptér
Návod k obsluze
Bezpečnost
IEC 1010-1
Síťové adaptéry
Evropa
230 V, 50 Hz, 90 mA
Výstup 15 V ss, 400 mA
Bezpečnostní normy BS EN 61010-1: 1993 a IEC 1010-1: 1990 a
(základní přístroj)
Amendment 1: 1992
Maximální napětí na
30 V
vstupním konektoru
Teplota
Provozní teplota:
Včetně baterií: 00C až +500C
Bez baterií:
-50C až +500C
Skladovací teplota:
Včetně baterií: -200C až +500C
Bez baterií:
-200C až +650C
26
+100C až +350C
-50C až +450C
00C až +450C
Doporučená teplota
pro maximální
životnost baterií
Nabíjení:
Vybíjení:
Skladování:
Stálý stav
BS 2011, part 2.1 Ca: 1977 (IEC 68-2-3: 1969)
400C, 93% RV, 4 dny
Cyklický provoz
BS 2011, part 2.1 Db: 1981 (IEC 68-2-30: 1980)
250C, 95% RV, 12 hodin
550C, 93% RV, 12 hodin
6 cyklů
BS 2011, part 2.1 M: 1984 (IEC 68-2-13: 1983)
Mimo provoz: 150 mb 16 hodin
Provoz: 533 mb 30 minut
BS 2011 part 2.1 Fdb: 1973
5 až 150 Hz, 0,005 g2/Hz
2 hodiny v každém ze 3 stavů
(v měkkém přenosném pouzdře)
BS EN 60068-2-27: 1993 part 2, test Ea (IEC 68-2-27: 1987)
50 g, 11 ms
(v měkkém přenosném pouzdře)
Nízký tlak vzduchu
Náhodné vibrace
Náraz
Otřes
Volný pád
Ochrana proti vodě
a prachu
BS EN 60068-2-29: 1993 part 2, test Eb (IEC 68-2-29: 1987)
40 g, 6 ms, 1000 otřesů v každé ze 3 os
(v měkkém přenosném pouzdře)
BS EN 60068-2-32: 1993 part 2, test Ed (IEC 68-2-32: 1975)
1m
(v měkkém přenosném pouzdře)
BS EN 60529 (IEC 529: 1989)
IP54
27
13. BEZPEČNOSTNÍ DATA VÝROBKU
Přístroj T631 je testovací přístroj na principu odrazu impulsů pro vizuální
indikaci poruch kabelů. Přístroj je testován a dodáván v souladu se
zveřejněnými technickými daty a při používání za normálních nebo
předepsaných podmínek a dle stanovených parametrů pro elektrický
a mechanický výkon, nepředstavuje žádné nebezpečí pro zdraví a bezpečnost
za předpokladu normálního provozu a dodržení bezpečnostních praktik.
Jakoukoliv pochybnost k používání přístroje je nutno sdělit firmě Bicotest
Limited.
13.1 KVALITA
Firma Bicotest Limited je firma registrovaná pro BS EN ISO 9001.
13.2 NAPÁJENÍ
a) Přístroj je vybaven osmi dobíjitelnými NiCad bateriemi typu R14 s kapacitou
2 Ah. Baterie je třeba nahrazovat obdobným typem, přednostně typem
Varta RSH2K. Bateriový obvod je chráněn rychlou pojistkou, která není
obsluze dostupná.
b) Přístroj může být též napájen externím zdrojem 12 až 20 V ss, 0,25 A dle
uvedené specifikace (část 12). Jako ochrana je použita rychlá pojistka, která
není obsluze dostupná.
c) Přístroj může být též napájen volitelným síťovým adaptérem (další
podrobnosti viz technická data, část 12).
13.3 PRAVIDELNÝ SERVIS
Doporučuje se dát přístroj každé dva roky do autorizovaného servisu
k preventivní servisní prohlídce a provedení kalibrace. Přístroj je vybaven osmi
dobíjitelnými NiCad bateriemi typu R14 s kapacitou 2 Ah. Baterie je třeba
nahrazovat obdobným typem, přednostně typem Varta RSH2K.
13.4 SLOŽENÍ/TOXICKÉ NEBEZPEČÍ
Za normálních podmínek používání, skladování a manipulace nepředstavuje
T631 žádná toxická nebezpečí, za jistých okolností může ale platit:
a) Spalování
Přístroj obsahuje NiCad baterie a tyto se NESMÍ SPALOVAT. Dále jsou
součástí provedení některé elektronické součástky obsahující pryskyřice
a jiné chemikálie, které při spalování produkují toxické látky. Vyžaduje se
tedy, aby byl přístroj likvidován ekologicky v souladu s místními zákonnými
předpisy.
b) Kyselinové nebo žíravinové složky
Některé elektronické součástky přístroje, zejména elektrolytické
kondenzátory obsahují kyselinové složky. V případě, že některé poškozené
součástky přijdou do kontaktu s kůží, je třeba postižené místo omýt a očistit
studenou vodou. V případě zasažení oka důkladně vypláchněte přípravkem
na výplach oka a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.
28
c) Fyzické poškození
Některé součástky přístroje mohou obsahovat velmi malé množství
toxických materiálů. Existuje velmi malá pravděpodobnost, že fyzicky
poškozené části mohou představovat toxické nebezpečí. Preventivně se
tedy vyvarujte kontaktu s poškozenými elektronickými součástkami a zařiďte
likvidaci zařízení v souladu s místními zákonnými předpisy.
13.5 PŘEPRAVA A MANIPULACE
Přístroj je dodáván v měkké přepravní brašně, která za normálních pracovních
podmínek poskytuje jeho dostatečnou ochranu. Pro přepravu na delší
vzdálenosti by měl být přístroj vhodně zabalen do krabice, obsahující materiál
tlumící nárazy jako jsou bublinkové fólie nebo tvarovaný karton.
13.6 SKLADOVÁNÍ
Přístroj je třeba skladovat v suchém, čistém prostředí. NiCad baterie se během
doby tří měsíců vybijí samovybíjením a bude je třeba plně nabít, což trvá
14 hodin při použití doporučeného síťového adaptéru dle uvedených
technických dat (část 14).
Během skladování nehrozí žádné nebezpečí.
13.7 LIKVIDACE
Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení nebo balícího materiálu se
řiďte dle místních směrnic a předpisů.
13.8 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
Model T631 je navržen tak, že ho může používat vhodně vyškolená osoba,
řídící se postupy a pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. Dále je třeba
si uvědomit následující:
a) Ochrana osob/ochranný oděv
Při dodržení normálních pracovních postupů není při používání modelu
T631 třeba používat ochranný oděv.
b) Pracovní prostředí
Pro provoz modelu T631 nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.
Příslušnou pozornost je třeba věnovat při práci v prostředí se zvýšenými
riziky jako jsou staveniště, elektrické rozvodny, prostředí s nebezpečím
výbuchu a podobně.
29

Podobné dokumenty

Face2Face Elementary Unit 6 Good times, bad times (A,B) Three

Face2Face Elementary Unit 6 Good times, bad times (A,B) Three poor quiet relationship remember rich short strong stupid tall unfriendly unhappy weak well whose yesterday

Více

Absurdnost víry (The Unreasonableness of Faith)

Absurdnost víry (The Unreasonableness of Faith) zmatku a pochybnosti. A po čase jim vždy ukázal na cestu ven. Uprostřed jejich strádání jim Duch svatý zasvítil svým světlem. A Písmo pro nás zaznamenává jejich zkušenosti. Uvažuj o Jeremiášově svě...

Více

Skripta III - Ustavování - Katedra výrobních strojů a konstruování

Skripta III - Ustavování - Katedra výrobních strojů a konstruování např. teplotní růst, pnutí potrubí, točivý moment, pohyb základu stroje a zatížení (posuv) ložiska. Protože ustavení se zpravidla měří a provádí na studeném stroji, nemusí být ustavení za provozníc...

Více

uživatelská příru

uživatelská příru 10.Sloupcový graf indikuje sílu signálu z trasovaného vedení včetně značky v místě nejsilnějšího signálu v režimech maxima . 11. Síla signálu: číselné vyjádření síly signálu. 12.Navigační šipky rež...

Více

půdní radar

půdní radar Příklady použití příslušenství Zásuvkový konektor pro přivedení signálu na domovní rozvody přes běžnou zásuvku na zdi. Konektor na živý kabel pro galvanické připojení vysílače na kabel pod napětím...

Více