7 - Farnost Brumov

Komentáře

Transkript

7 - Farnost Brumov
FARNÍ
MÌSÍÈNÍK
www.farnostbrumov.ic.cz
Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava
Brumov - Bylnice l Sv. Štìpán l Sidonie
8. 6. 2008
10. nedìle
v mezidobí
Èíslo: 7
Roèník: 13
Celý mìsíc èerven je zasvìcen Boskému Srdci.
Je to pro nás další dobrá pøíleitost, abychom se chvíli
pozastavili u tohoto podivuhodného tajemství boího
milosrdenství. Náš Pan nepøišel na tuto zem, aby nás soudil,
ale aby nám ukázal, jak jsme jím milovaní. Otevírá pro Tebe
své srdce a øíká Ti: touím po hlubším vztahu s Tebou, chci,
abychom se stali pøáteli.
Co udìláš s tím pozváním je jen a jen na Tobì.
P. Karol Matlok, MIC
Ó, otevøené Srdce Jeíšovo, zranìné tak èistou láskou,
ve tvých ranách chci skrýt svá zranìní a nedostatek lásky.
Ó, planoucí Srdce Jeíšovo, strávené tak velikou touhou,
ve tvém plameni chci èerpat planoucí lásku
a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada.
Ó, nìné Srdce Jeíšovo, které se nechalo otevøít,
do tvé jemnosti chci poloit svá trápení a odpoèinout si v pravdì.
Ó, záøivé Srdce Jeíšovo, slávo nové jitøenky,
ve tvém svìtle se chci uzdravit ze slepoty a patøit na Boí tváø.
Ó, milosrdné Srdce Jeíšovo, ty mì miluješ a na smrt,
v kalichu tvé náruèe chci okoušet tvoji moudrost a blaenost
všech svatých.
BRATR EFRAIM
Pøed tím, ne budeš chtít mìnit svìt, projdi tøikrát vlastní dùm.
12. èervna - 12 èervence 2008
Kalendáø
Nedìle
Úterý
Pondìlí
Støeda
15.
11. nedìle
v mezidobí
16.
sv. Benon
(Zbynìk)
17.
22.
12. nedìle
v mezidobí
23.
sv. Josef
Cafasso
24.
29.
sv. Petr
a Pavel
30.
sv. prvomuèedníci
øímští
14. nedìle
v mezidobí
7.
sv. Wilibald
sv. Avitus
Narození
sv. Jana
Køtitele
18.
25.
1. sv. Theodorik 2.
8.
sv. Kilián,
bl. Even III
sv. Øehoø
Barbarigo
sv. Vilém
sv. Ota
Pátek
Ètvrtek
12.
6.
Èínské pøísloví
sv. Jan
z Fakunda
13. sv.zAntonín
14.
Padovy
Jan Nep. 20.
19. sv.Neumann
26.
3.
sv. Jan
a Pavel
sv. Tomáš
27.
4.
Veronika
Amálie
9. sv.Giulianiová
10. sv.(Libuše)
11.
Strana 1
Sobota
sv.
Silverius
sv. Cyril
Alexandrijský
sv. Prokop
sv.
Benedikt
sv.
Anastáz
21
sv. Alois
Gonzaga
28.
sv. Irenej
(Lubomír)
5.
sv. Cyril
a Metodìj
12.
sv. Jan
Qualbert
Duchovní slovo
Rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù
Na adresu rodiny bývá v církevním
prostøedí øeèena øada vznešených slov
a poloena bývá øada oprávnìných, ale
obtíných poadavkù. Rodina je
místem, kde se dìje církev, je jakousi
malou svatyní, rodina je zobrazením
vìrné lásky Hospodina ke svému lidu,
je to místo, které má být otevøené i druhým, je èinitelem evangelizace... Mohli
bychom toho øíci ještì hodnì a všechno
je to pravda. Právì tak je ale pravdou,
e rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù, kteøí sice mají jakoto køesané
úèast na spáse, ale také na høíšnosti
lidí.
Je to tedy prostøedí, které mùe být
a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy
není ideální. Jak srovnat tyto vìcí s pohledem na nazaretskou rodinu? Snad
nejlépe tak, e si znovu pøipomeneme,
e její èlenové byli a jsou aktéry Boího díla spásy, které se táhne lidskými
dìjinami. Nejde o to, e bychom mìli
èi smìli sniovat osobní kvality, tedy
svatost èlenù nazaretské rodiny. Jde
o to, abychom nezùstali jen u popisu
toho, jak Jeíš, Maria a Josef byli lidé
Bohu blízcí a milí a nepøipojili k tomu
jen konstatování, e my takoví nejsme.
To by bylo toti opravdu velmi málo.
Písmo nevidí ani jednoho z èlenù
nazaretské rodiny ani jejich ivotní díla
izolovanì. Vše patøí do dìjin spásy. Vše
je èástí - by nejvýznamnìjší - Boího
plánu záchrany, který ani v Betlémì
nezaèal, ani v Nazaretì nebo na Golgotì
neskonèil. Tento plán spásy pokraèuje,
a tak kadá rodina dnes i kdykoliv jindy
je do nìho pojata. Je místem, kde se má
Boí záchrana také uplatnit a místem,
které má spásu druhým lidem také
zprostøedkovat. Jinými slovy: my
všichni lidé jsme pojati do Boího plánu,
kadý v nìm má šanci naplnit svùj dobrý
a prospìšný úkol, jsme voláni k tomu,
aby se takový úkol naplòoval v celém
ivotì kadého ze èlenù rodiny. Pokud si
toto èlenové rodin uvìdomí, mohou z toho pro nì vyplynout dvì vìci. Jednak pocítí odpovìdnost za naplnìní Boího
úkolu ve svém vlastním ivotì. Jako vìøící lidé víme o tom, e si nejsme odpovìdni jen sobì navzájem, ale e jsme
také odpovìdni Bohu. A dále mùe toto
vìdomí nadlehèit nìkdy a tíivý pocit
vzájemné zodpovìdnosti, zejména pak
tíivý pocit zodpovìdnosti, který mají
mnohdy rodièe vùèi svým dospívajícím èi dospìlým dìtem. Kadý èlen
rodiny patøí do Boího plánu záchrany.
A jestlie v nìjaké - tøeba i dlouhé - fázi
ivota se nìkdo vymkne, sejde z dobré
cesty, není to konec a není to znehodnocení celého úsilí o dobrou výchovu.
Boí vùle zachránit èlovìka trvá. Semeno Boí pravdy, které bylo do nìkoho zaseto, je semeno dobré a mùe
pøinést svùj uitek. Je tedy tøeba se
dívat dost daleko. Nevnímat jen
okamitou kvalitu rodiny a jejich
èlenù, ale vnímat Boí plán, vnímat, e
jsme spolu i kadý jednotlivì objektem
Boí péèe a aktéry Boího díla záchrany, které je namíøeno ke všem
lidem. Køesanské rodiny zdaleka
nejsou a nemají být jen "ideální vzorky
správného ivota". Køesanské rodiny
jsou, podobnì jako nazaretská rodina,
sloeny z lidí, s nimi Bùh ve svém
plánu spásy poèítá, kteøí jsou pro nìho
spoleènì i kadý jednotlivì dùleití. Je
tøeba, aby o tomto svém úkolu všichni
vìdìli.
Aleš Opatrný
Naše farnost dnes
ROK BIBLE
Sedm pravidel
k pochopení Písma
- T. Longman
Z farních matrik
- kvìten 2008
Pokøtìni byli: Marie Holbová
Tøetí pravidlo
Jan Vaškùj
Sezdáni byli:
Katarína Janštová ( Horné Srnie) a Josef Lysáèek
(Sidonie)
Veronika Šerá a Josef Slabík (oba Brumov)
Pohøbeni byli: Vlastislava Bártlová (1927)
Stanislav Lysák (1923)
Bohumil Ïulík (1935)
Marie Kubišová (1922)
Urèi literární druh èteného
úryvku
Jednou veèer jsem otevøel
knihu a zastavil jsem se hned
u úvodní vìty: „Kdy se Øehoø
Samsa jednou ráno probudil
z nepokojných snù, shledal, e se v posteli promìnil
v jakýsi nestvùrný hmyz.“ Byla to jistì pozoruhodná vìc,
ale ne zas tak moc, aby mnou zatøásla. Jednalo se o knihu
Promìna od Franze Kafky, smyšlený pøíbìh, ve kterém se
lidé klidnì mohou zmìnit v brouky, ani by o tom ètenáø
mìl jakkoliv pochybovat.
Bible je bohatou sbírkou rùzných literárních ánrù. Na
stránkách textu od Geneze a ke Zjevení se setkáme
s dìjinami, poezií, proroctvími, pøíslovími, evangelii, podobenstvími, epištolami a apokalypsou. K porozumìní
Strana 2
jednotlivým textùm je základní vìcí vìdìt, jaký ánr je
v nìm uit. Rùzné ánry vyvolávají rùzná oèekávání a vyadují také odlišné výkladové postupy.
Vezmìme si napøíklad klasický pøíklad biblické knihy,
která byla kvùli nerozpoznání svého ánru vykládána
mylnì. Píseò písní byla dlouhou dobu chápána jako alegorie vztahu mezi Jeíšem Kristem a církví. Kdy raný vykladatel Cyril Jeruzalémský èetl v Písni verš 1,13, „Vonièkou myrhy je pro mne mùj milý, spoèívá na mých prsou,“,
povaoval ony prsy za obrazy Starého a Nového Zákona.
Kristus pak byl tou vonièkou, klenoucí se nad obìma!
Dnes u vìtšina lidí v Písni písní rozpoznala milostnou
báseò. Jistì, vzhledem k tomu, e lidská láska odráí lásku
Krista k církvi (Ef 5,21-32), oni starší vykladatelé se tak
zcela nemýlili. Ale urèitì jim unikl ten nejsamozøejmìjší
smysl daného textu.
Pomocí rùzných pøíruèek, které jsou dnes k mání,
mùeme získat vodítka k urèení literárních druhù a stylù
kadé knihy v Bibli.
Praktické rady - Jak èíst
Pokud se týká vnìjšího drení tìla, pro mnohé bude
dobré èíst Bibli v kleèe. Z Písma toti dostáváme to, co
v nìm hledáme, kdo je však ète v kleèe, ukazuje tím, e
v modlitbì chce dostat od Boha nìco pro svùj duchovní
ivot. Rovnì tak se do rozhovoru s Bohem dostaneme
snadnìji. Pøi delší èetbì je lepe sedìt. Ty se zaøiï podle
svého. A kleèíš nebo sedíš, jen kdy je to pro tebe natolik
vhodné, abys pøeètené dobøe pøijal a zvládl. Bible je Boí
slovo, a proto je pro tebe nejdùleitìjší, abys v Bibli hledal
Boha. Bibli otvírej v duchu modlitby a s vìdomím, e Bùh
je s tebou a e ti chce nìco øíci. Otvírej ji s touhou Bohu
naslouchat a stále dùvìrnìji mu svìøovat své myšlenky,
práce a plány, otvírej ji se ivou vírou , e Bùh mùe
a hlavnì chce prostøednictvím svatého Ducha k nám promlouvat. Zaèni krátkou modlitbou, kterou Boha poprosíš
o osvícení a jasný rozum pro tvého ducha, o lásku pro tvé
srdce, poprosíš o vùli k èinu. Èetbu Písma ukonèi také
modlitbou. V modlitbì s Bohem mluv o pøeèteném napøíklad se Jeíše zeptej, co zde pocioval nebo co jinde
zamýšlel.
Doporuèuje se pøeèíst si i návody a úvody k jednotlivým
spisùm, jako i pøipojené poznámky vydavatelù.
Nìkolik drobných rad, které poslouily u mnohým:
a) Èti tolik, kolik to prospívá tvému duchovnímu ivotu,
prodlévej u toho, co se pøímo týká tvého duchovního
ivota.
b) Ptej se, jak je to myšleno v tomto místì, co ti to øíká
o Bohu, o Jeíšovi, o tobì, o tvém ivotì, co to
znamená pro tvùj pomìr k Bohu, pro tvé modlitby, pro
tvé jednání v praktickém ivotì.
c) Èti s tukou v ruce, zatrhni si, co je pro tebe nové nebo
dùleité, podtrhni si, co se ti zvláš líbí a co by sis
chtìl zapamatovat.
d) Vezmi sešit a zapisuj si tobì milá slova. Jestli si jej
vedeš, mùeš k tomu pouít i svého deníku, a k výpiskùm si pøipisuj vlastní své myšlenky.
e) Nejkrásnìjším místùm se nauè nazpamì.
f) Nerozumíš-li nìèemu, pak to prostì pøejdi a déle
zùstaò u toho, co se tì pøímo dotýká, nebo si to
pamatuj a pozdìji se na to zeptej.
g) Do Bible snad nejsnadnìji vnikneš, kdy v ní budeš
èíst a rozmlouvat o ní spoleènì v kruhu pøátel, ve
skupinì, na zaèátku schùzky skupiny, v rodinì,
pøedevším však v biblickém krouku.Jsou také knihy,
které tì uvedou do èetby Bible a komentáøe, které
Písmo zevrubnì vysvìtlují.
Škoda,
e nikdo z mladých nenašel chvilku, aby napsal tøeba
jen malou odezvu na dìkanátní setkání mládee, které
bylo letos v naší farnosti pøed Sesláním Ducha svatého.
teM
Strana 3
Prùvod
ze slavnosti Tìla a krve Pánì
Foto: Michal Oskar Smolik
Dìti, které 1. 6 2008 poprvé pøistoupily k svatému pøijímání
Foto: Miroslav Pinïák
Poznávejme naše památky - III. èást
Pøi našem dalším putování po památkách mìsta se od kostela sv.
Václava vydáme na sever smìrem
na Valašské Klobouky. V ulici Kloboucká pod Kopcem se nachází
další památná socha.
6. Socha sv. Jana Nepomuckého - dle záznamù stála socha
do roku 1730 pøi vstupu do
Jene hanby a potupy jak svìtské, tak
vìèné znáti". Kdy byl hrad po
poáru v roce 1820 a pozdìjším
opuštìní v roce 1827 ponechán
osudu, zboní obèané památnou
sochu pøemístnili na nové místo, aby
tak byla pro ozdobu pøi vstupu do
mìsta. K oslavì byl osázena lípou.
V roce 1969 byla socha obnovena.
Renovaci provádìl sochaø Jan
Baøinka, rodák z Popova.
hrobní kameny jsou zdobeny od
barokní výzdoby a po novodobé
ztvárnìní.
8. Kaple Panny Marie - tato
kaple se nachází pøi cestì smìrem
na Návojnou na sídlišti Rozkvìt.
7. idovský høbitov - nachází se
nedaleko od cesty do Valašských
brumovského hradu. Socha nese
nápis v latinské, nìmecké a èeské
øeèi „Ty patrone sv. Jene Nepomucký, pohleï na nás sluebné
a hrad brumovský, nedej nám
Klobouk na kopci „idáky", na
nìm je od nepamìti. Kamenné
náhrobky z 18. - 20. století jsou
rozmístìné v nepravidelných øadách
v poètu asi 40-50 náhrobních
kamenù. Materiál náhrobkù tvoøí
pískovec, ale i ula a mramor. NáStrana 4
Tato Boí muka od nepamìti
pøipomínají utrpení tohoto kraje
zapøíèinìné vpády uherských
Kumánù a Kurucù. Je postavena na
místì høbitùvku, kde jsou pochováni ubití obránci mìsta a hradu
v 17. stol. Ètyøi vysázené lípy u
kaplièky jsou symbolem svobody.
Dokonèení na str. 5
Dokonèení ze str. 4
Informace byly èerpány z
www.stránek farnosti, internetu, od
pana Sáby, z Prùvodce památkami
mìsta a z Vlastivìdy Moravské z roku
1905. Informace shromaïovala
a foto poøídila druina Zelená šestka
ze skautského støediska.
9. Køí u Návojné - byl postaven
obèany Brumova pro konání prosebných poutí za záchranu úrody
a dobré poèasí. Tyto poutì byly
konány v tzv. „Køíové dny".
V roce 1968 byl tento køí ponièen.
Zbyl jen podstavec se støední
porušenou èástí s letopoètem 1857.
Køí byl z pískovce a byl u velmi
zvìtralý, take pádem se horní èást
úplnì roztøíštila. Jeho obnovení
bylo zadáno sochaøi Janu Baøinkovi z Brna.
Svìdectví
…u jsme se sami smíøili s rozsudkem smrti - to proto,
abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. …On nás
vysvobodil ze samého náruèí smrti…2. Kor 1,9.10
Anglický dvorní malíø Sir James Thornhill (1675-1734)
vyzdobil kopuli Svatého Pavla v Londýnì osmi velkými
malbami, které pøedstavují výjevy ze ivota Pavla. Jednou
po dokonèení èásti malby poodstoupil trochu dozadu, aby
si obraz prohlédl. Pøitom se pøiblíil k okraji lešení
natolik, e byl v nebezpeèí pádu do hlubiny.
Jeho pøítel vše pozoroval, ale nechtìl Thornhilla
hlasitým varováním ohrozit. Namísto toho duchapøítomnì hodil štìtec, namoèený do barvy, proti
umìleckému dílu. Malíø zuøe, skoèil dopøedu, aby
zachránil své dílo. Jeho pøítel na nìho ale zvolal:,,Díky
Bohu!Obraz jsem zkazil, ale malíøe jsem zachránil.“
Teprve teï Thornhill poznal, v jakém byl nebezpeèí. Ze
srdce podìkoval svému pøíteli, e ho zachránil pøed jistou
smrtí.
Kdy se neuskuteèní naše plány v ivotì, anebo kdy se
zkazí nìco, co jsme udìlali, ptají se nevìøící lidé
èasto:,,Jak to Bùh mùe dopustit, kdy je pøece
láska?“Anebo:,,Proè právì já musím být tak trestán, kdy
druhým, kteøí jsou mnohem horší ne já, se daøí
nádhernì?“ A pøece se i v takových událostech ukazuje
Boí láska; chce odtáhnout èlovìka od okraje vìèné zkázy
a zachránit ho pro vìènou slávu . A kdy nám nìco vezme,
pak je to proto, aby nás tím bohatìji obdaroval. - Abychom
tomu rozumìli a uznali to, musíme se uèit vidìt okolnosti
z Jeho vìèného pohledu.
Dobrá setba 2008
Co by tomu øekli lidi…
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování
není podobné mému - praví Hospodin Iz 55,8
Potkaly se náhodou po patnácti letech. Spoluaèky ze
støední školy. K vyprávìní toho bylo víc ne dost. Na
posledním srazu jsem nebyla, tak mì zajímalo co kdo
dìlá, kde ije a tak , znáte to.
,,A co Tvùj táta?“ vzpomnìla jsem si na sympatického
otce mé spoluaèky, kterého jsem z døívìjška znala.
,,Zemøel pøed rokem, “odpovìdìla.
„Promiò, nevìdìla jsem,“byla jsem v rozpacích.
Chvíli pøemýšlela a potom zaèala povídat:,,Byl hodný,
staral se o rodinu, lidi ho mìli rádi, umìl je bavit. Ale pak
se to zmìnilo. Zaèal pít. Všechny nás to suovalo. Radili
jsme se s mamkou a bráchou, jak ho dostat do léèení.
Nebylo jiné øešení, byl u závislý.“
,,Povedlo se vám to?“ zajímalo mì.
,,Víš co je nejvìtší problém, kdy se máš rozhodnout jít
léèit do protialkoholní léèebny?“ zeptala se.
Pokrèila jsem rameny.
,,Pøekonat pocity jako: co tomu øeknou lidi…“, usmála
se.
,,Bydlíme na malém mìstì, kde se nic neutají.
Pøemýšlely jsme, jak to udìlat, aby se táta nièeho nebál,
ani lidských øeèí a šel se léèit. A právì, abychom pøedešli
tomu , e se budou lidi za našimi zády o tom bavit, tak jsme
nic netajili. Naopak - všem v okolí jsme to øekli. e ten
problém u nás je, stejnì to všichni vìdìli. A tak jsme všem
øekli, e z toho chceme tátu dostat, proto se pùjde léèit.
Atáta šel.“
„Jak dlouho tam byl?“zajímalo mì.,,Necelé dva roky.
Všichni jsme stáli pøi nìm. Èasto jsme ho navštìvovali,
povzbuzovali, plánovali co všechno podnikneme, a se
vrátí…vìøili jsme, e to dokáe, a on to dokázal. Dostal se
z toho.“
Odmlèela se a já jsem ani nedutala.
,,Vrátil se domù, uíval si obyèejného ivota a na plno
vìcí se díval jinak. Mìl silnou cukrovku a postupnì mu
museli uøezat obì nohy. Jezdili jsme s ním i na vozíku
všude, byl vdìèný za kadý den…a pak to šlo rychle ke
konci. Mamka ho musela nakonec i pøebalovat, starala se
o nìho a do konce.
Je to zvláštní, ale øekl nám, e právì na konci ivota byl
nejvíc šastný…“
Rozešly jsme se a ve mnì ten pøíbìh ještì dlouho
dozníval.
Uvìdomila jsem si, e je spousta nenápadných,
obyèejných lidí, kteøí dokáou veliké vìci.
Jana Ilèíková
Ze zpravodaje Modlitby matek 3/08
Strana 5
„Sytí nás tím, èím žili“
Ze života a myšlenek svatých
Svatý Filip, apoštol
il v 1. století. Filip se narodil v Betsaidì a
byl uèedníkem sv. Jana Køtitele. Byl to zøejmì
plachý, ale praktický mu. ivil se jako rybáø
u Genezaretského jezera. Právì tam ho potkal
Jeíš cestou do Galileje a povolal ho jako jednoho z prvních za svého apoštola. Filip pak vyhledal Nathanela,
pozdìjšího apoštola Bartolomìje, a øekl mu :"Nalezli jsme
toho, o nìm psal Mojíš a Proroci." (Jan 1. kapitola)
Kdy Jeíš kázal na hoøe nedaleko Tiberiadského jezera,
pøišlo tam velké mnoství poutníkù. Jeíš se obrátil na
Filipa s otázkou: "Kde nakoupíme tolik chleba, aby se
všichni ti lidé najedli?" Chtìl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám ji vìdìl, jak tu situaci vyøeší. Filip mu
odpovìdìl: "Pane, i kdybychom mìli chleba za dvì stì
denárù, stále by to pro nì bylo málo, i kdyby kadý jen
ochutnal." Pak Jeíš zázraènì rozmnoil pìt jeèných
chlebù a dvì ryby, které mìl jeden chlapec, take se nasytilo 5 tisíc muù kromì en a dìtí a zbytkù se sebralo
dvanáct plných košù. (Jan 6. kapitola)
Pøi poslední veèeøi Jeíš øekl : "Já jsem cesta ta cesta,
pravda i ivot. Nikdo nepøichází k Otci ne skrze mne.
Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho." "Uka nám Otce
a budeme spokojeni," øekl Filip. Jeíš ho pokáral: "Filipe,
tak dlouho s vámi iji a ty jsi mne ještì nepoznal? Jak se
tak mùeš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proè mne tedy
ádáš, abych ti ho ukázal? Nevìøíš, e mezi mnou a Otcem
je dokonalá jednota? Vdy všechno, co øíkám a dìlám,
pochází z mého Otce."(Jan 14. kapitola)
Po seslání Ducha svatého odešel Filip kázat evangelium
do Frygie v Malé Asii. Podle legendy šel však nejdøíve do
Skythie, kde kázal 20 let a poté ho pohané nutili, aby
obìtoval jejich bohu Martovi. Veleknìzùv syn u zaèal
pøipravovat oheò pro obì, kdy se vynoøil zpod modly
velký drak a zabil ho. Drak zabil i dva pohanské knìze,
jejich sluhové dreli Filipa v elezech. Všichni lidé, na
nì drak dýchl, onemocnìli a svatý Filip øekl: "Poslechnìte mì: rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místì køí
Jeíše Krista a potom, co ho budete uctívat, vaši mrtví opìt
povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udìlat
úplnì všichni. " Nemocní mu odpovìdìli:"Jestli je to moné, tak my to radostnì udìláme." Filip poruèil drakovi,
aby odešel do pouštì a více neškodil. Drak ho poslechl
a u se nikdy neobjevil. Ihned potom Filip vzkøísil mrtvé
a uzdravil nemocné, pokøtil je a ještì rok jim kázal
køesanskou víru. Potom odešel do Hieropole ve Frygii,
kde znièil kacíøství Hebronitù, kteøí tvrdili, e Jeíš nebyl
z masa a krve, ale e jen zdánlivì vypadal jako tìlesný
èlovìk. Spolu se svými dvìma dcerami, které zde také
ily, obrátil Filip velké mnoství pohanù. Kdy mu bylo
87 let, pohané ho zajali a ukøiovali. Pøitom ho kamenovali a tak vydal duši Pánu. Jeho tìlo bylo se vší úctou
pohøbeno a kdy zemøely jeho dcery, byly pochovány
vedle nìj, kadá po jedné stranì..
Filip je nìkdy zamìòován s jáhnem Filipem, jedním ze
sedmi jáhnù, ale o nìm svatý Jeroným píše, e byl pohøben
v Cesareji
Atributy:
berla s køíem, køí s dvojitým pøíèným bøevnem nebo
køí ve tvaru T, kámen, meè, kniha nebo svitek, mísa, ze
které se vine had, bochníky s rybami; jak køtí etiopského
eunucha;
,,Následuj mì!“ tak zve Jeíš kadého z nás. A jen na nás
záleí, zda se ,,perly jeho pøátelství“chopíme.Uvìøíme
jako Filip, e ,,perla“ za kterou musíme dát všechno, nás
nakonec uvede ve strhující nekoneèné štìstí?
Z internetu
Z liturgie
8. 6. 2008
10. nedìle v mezidobí
„Nepøišel jsem povolat spravedlivé,
ale høíšníky.“
1. ètení Oz 6, 3b - 6
2. ètení Øím 4, 18 - 25
Evangelium Mt 9, 9 - 13
Kdy Jeíš jednou šel ze svého
mìsta, uvidìl v celnici sedìt èlovìka,
který se jmenoval Matouš. A øekl mu:
„Pojï za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Kdy Jeíš byl u stolu v jeho domì,
pøišlo mnoho celníkù a høíšníkù
a zaujali místo u stolu s ním a s jeho
uèedníky. Kdy to vidìli farizeové,
øekli jeho uèedníkùm: „Proè váš Mistr
jí s celníky a høíšníky?“ On zaslechl
a øekl: „Lékaøe nepotøebují zdraví, ale
nemocní. Jdìte a uète se, co znamená:
´Milosrdenství chci, a ne obì.´ Nepøišel
jsem toti povolat spravedlivé, ale
høíšníky.“
Ozvìna slova:
Všichni jsme se u nìjakým
zpùsobem provinili a stali se tak boími
dluníky. Mnohdy nám staèí vìdomí, e
se pøesto cítíme být lepší ne náš soused,
kdy chodíme tøeba èastìji do kostela
a zùstáváme tam o dvì vteøiny déle ne
on, kdy dáme do zvoneèku o nìjakou tu
korunu víc a mnoho jiné. Takové porovnávání však vede k pýše, k nesprávnému
vynášení se nad ostatní. Takto se Bohu
líbit nemùeme a co v tomto pøípadì
bude naším spasením? Vdy nebudeme
souzeni podle toho, jsme-li lepší ne jiní,
Strana 6
ale budeme souzeni z toho, jsme-li
takoví, jaké nás chce mít Bùh. Mìøítkem naší dokonalosti není soud, ale
vùle Boí, kterou však ani pøi nejvìtším vypìtí sil nesplníme tak, jak
bychom mìli, a proto budeme muset
øíct s celníkem: „Boe, buï milostiv
mnì høíšníkovi.“ Zamysleme se nad
sebou, zdali naše smýšlení a postoje
nejsou právì takové, jak bylo uvedeno
v pøedešlých øádcích. Zkusme naopak
rozmýšlet, e jediná mince, kterou mùeme Bohu splatit své dluhy, je pokání
- ochotnì pøijatá nebo vlastní volbou
vybraná bolest. Pán Jeíš pøišel jako
lékaø uzdravit nemocné a høíšníky. Pøišel uzdravit i mne. „Boe, kdy já se
høíšnì radoval, tys trpìl… Aby ty ses
mohl radovat, musím trpìt zase já.“
24. 6. 2008
Narození Jana Køtitele
„Jeho jméno je Jan.“
1. ètení Iz 49, 1 - 6
2. ètení Sk 13, 22 - 26
Evangelium Lk 1, 57 - 66. 80
Albìtì se naplnil èas a pøišla její
hodina: narodil se jí syn. Kdy její
sousedé a pøíbuzní uslyšeli, e jí Pán
prokázal velikou milost, radovali se
s ní. Osmého dne pøišli obøezat dítì
a chtìli mu dát po jeho otci jméno
Zachariáš. Jeho matka na to øekla: „Ne,
bude se jmenovat Jan!“ Namítali jí:
„Tak se nikdo z tvého pøíbuzenstva
nejmenuje.“ Posunky naznaèovali
jeho otci, jaké by mu chtìl dát jméno.
On si vyádal tabulku a napsal: „Jeho
jméno je Jan.“ Všichni se tomu
podivili. Ihned se mu uvolnila ústa
i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
Všech jejich sousedù se zmocnila
bázeò a po celém judském pohoøí se
mluvilo o všech tìch událostech.
Všichni, kdo to uslyšeli, uvaovali
o tom v srdci a ptali se: „Co asi
z toho dítìte bude? Vdy ruka Pánì
byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch
sílil. il na poušti a do dne,
kdy vystoupil pøed izraelským
národem.
5. 7. 2007
Slavnost
sv. Cyrila a Metodìje
1. ètení Iz 61, 1 - 3a
2. ètení 2 Kor 4, 1 - 2.5 - 7
Evangelium Lk 10, 1 - 9
Pán ustanovil ještì jiných dvaasedmdesát uèedníkù, poslal je pøed
sebou po dvou do všech mìst a míst, kam
chtìl sám pøijít, a øekl jim: „eò je sice
hojná, ale uèedníkù málo. Proste proto
Pána nì, aby poslal dìlníky na svou
eò. Jdìte! Posílám vás jako ovce mezi
vlky. Nenoste mìšec ani mošnu, ani
opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Kdy nìkde vejdete do domu,
napøed øeknìte: ´Pokoj tomuto domu!´
Ozvìna slova:
Jednoho dne pøišli k Janovi jeho
uèedníci a referovali mu: „Uèiteli,
ten Jeíš, který byl u tebe na druhém
bøehu Jordánu a jemu jsi vydal
svìdectví; hle ten také køtí a všichni
jdou za ním…“ Jan umlèel rodící se
v nich závist a svou øeè zakonèil takto:
„On musí rùst; já se musím menšit“.
Køtitel tìmito slovy povìdìl mnoho
i mnì. Tato jeho vìta mi musí být
zákonem pøi kadém apoštolském
podnikání. Já smím být jen jako Jan jen Pánovým pøedchùdcem v lidských
srdcích, které on míní mou pomocí
dobýt a zabrat. Na zaèátku sice
získávám duše pro sebe, pøitahuji
je k sobì, upoutávám jejich pozornost
na sebe. Za tím však musí následovat
to, co udìlal Jan u Jordánu: Pøedvést
na scénu Jeíše a ukázat na nìho:
Hle, to je on, jemu nejsem hoden
rozvázat øemínek na obuvi. A koneènì
- kdy vidím, e Jeíš u zaèíná zajímat
srdce i mysl, øeknu s Janem: On musí
rùst, mnì musí ubývat - a stáhnu se do
pozadí, pøípadnì do úplného
zapomenutí. Tak si poèínají všichni
praví apoštolové.
Bude-li tam èlovìk hodný pokoje,
spoèine na nìm váš pokoj, jinak se
vrátí k vám. V tom domì zùstaòte
a jezte a pijte, co vám dají, protoe
dìlník má právo na svou mzdu.
Nepøecházejte z domu do domu! Kdy
pøijdete do nìkterého mìsta a pøijmou
vás tam, jezte, co vám pøedloí,
uzdravujte tamìjší nemocné a øíkejte
jim: ´Pøiblíilo se k vám Boí
království!´“
Ozvìna slova:
K povolání hlásat evangelium
nejsou povoláni jen knìí, ale kadý
z nás. Dnešní svìt èím dál víc potøebuje
další a další dìlníky, kteøí budou
pracovat na Pánovì ni. Ta je opravdu
hojná. Pán Jeíš si vyvolil knìze jako
naše vzory, podle kterých se máme
uèit, jak na Pánovì ni pracovat. Knìz
je „nièím“ a zároveò „vším“. Proè?
Protoe je obyèejný èlovìk se všemi
lidskými slabostmi a je „vším“,
protoe má moc od Krista. Je ustanoven pro duchovní dobro lidí. Bez nìho
by se umuèení a smrt našeho Pána
neprojevily v plné síle. Knìz pokraèuje
v díle zmrtvýchvstalého Pána na zemi.
Bez knìze bychom nemìli odpuštìní
høíchù ani eucharistii, ba ani jiné
svátosti a útìchy Boha v ivotì. Od
kolébky a po hrob je knìz blízko
svých vìøících, vede je, tìší, rozdìluje
milosti a poehnání. Nemáme poukazovat na jejich nedostatky, ale
naopak jim pomáhat, podporovat je
a spolupracovat a nimi. Vdy knìz to
je druhý Kristus.
Slovo Boí v liturgii:
15. 6. 2008 11. nedìle v mezidobí
1. ètení Ex 19, 2 - 6a
2. ètení Øím 5, 6 - 11
Evangelium Mt 9, 36 - 10, 8
22. 6. 2008 12. nedìle v mezidobí
1. ètení Jer 20, 10 - 13
2. ètení Øím 5, 12 - 15
Evangelium Mt 10, 26 - 33
29. 6. 2008 Slavnost svatých apoštolù
Petra a Pavla
1. ètení Sk 12, 1 - 11
2. ètení 2 Tim 4, 6 - 8. 17 - 18
Evangelium Mt 16, 13 - 19
6. 7. 2008 14. nedìle v mezidobí
1. ètení Zach 9, 9 - 10
2. ètení Øím 8, 9. 11 - 13
Evangelium Mt 11, 25 - 30
Strana 7
Úmysly Apoštolátu modlitby - èerven
1. Aby všichni køesané prohlubovali své pøátelství s Kristem a pøedávali
jeho lásku všem, se kterými se setkají.
2. Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Québecu vedl k vìtšímu
pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
3. Aby se knìí stále více posvìcovali skrze slavení Eucharistie a slubu bliním.
Úmysly mší svatých na mìsíc èerven - èervenec
9. Po
10. Út
7.30
18.00
11. St
12. Èt
13. Pá
18.00
18.00
16.30
14. So
7.30
15. Ne
7.30
9.00
16. Po
10.30
7.30
17. Út
18. St
19. Èt
18.00
18.00
18.00
20. Pá
21. So
18.00
7.30
22. Ne
7.30
9.00
23. Po
24. Út
10.30
7.30
7.30
18.00
25.
26.
27.
28.
St
Èt
Pá
So
18.00
18.00
18.00
7.30
29. Ne
7.30
9.00
30. Po
1. Út
2. St
10.30
7.30
18.00
7.30
3.
4.
Èt
Pá
18.00
7.30
18.00
7.30
9.00
15.00
5.
So
6.
Ne
7.
8.
Po
Út
7.30
9.00
10.30
7.30
18.00
9. St
10. Èt
18.00
18.00
11. Pá
12. So
18.00
7.30
13. Ne
7.30
9.00
15.00
za + rodinu Šrenkovu, Rumpovu a za duše v oèistci
za + rodièe Hoøákovy, jejich syna Pavla, + zetì Richarda a ochranu Boí pro
ivou rodinu
za + rodièe Tománkovy a pomoc a ochranu Boí pro ivou rodinu
za + Josefa Kolínka, dvoje + rodièe a bratra Františka a za duše v oèistci
za + Jaroslava Šerého, dva + syny, dvoje + rodièe, + sestru Marii, za duše v
oèistci a ivou rodinu
za + Františka Tulpu, dvoje + rodièe, za duše v oèistci a ochranu Boí pro
ivou rodinu
za + syna Vojtìcha (1.výroèí), za + babièku Marii Manišovu
za Ludmilu Èastulíkovou, + manela Josefa, dceru Ludmilu, syna
Jaroslava a za ivou rodinu
za farníky
za + rodièe Bliòákovy, tøi vnuky, zetì Jaroslava, snachu Jarku, za duše v
oèistci a Boí pomoc a ochranu pro ivou rodinu
za + rodièe Jaroslava a Emílii Vaòkovy a Boí ochranu pro ivou rodinu
za + rodièe Bliòákovy, + zetì, + snachu a tøi vnuky a za duše v oèistci
za + rodièe Lysákovy, + syna, dceru a zetì, za duše v oèistci a Boí
poehnání pro ivou rodinu
za + manele Machù a duše v oèistci
za + Aloise Šerého a Boí poehnání pro ivou rodinu
za + syna Josefa Floreše , za + Antonína a Marii Ovesných a + dìdeèka
Josefa Floreše, za ivou rodinu a za duše v oèistci
za + Jana Pospíšila, rodièe z obou stran, duše v oèistci a za ivou
rodinu
za farníky
za + Annu Chuchmovou, + rodièe Machalovy a Boí ochranu pro ivou rodinu
za + rodinu Fojtíkovu, Šenkeøíkovu, Chovancovu a poehnání pro ivou
rodinu
za + syna Jiøího Šimoníka, Antonína Šimoníka, otce Tomáše Øezáèe a za
rodinu Zimkovu
za + rodinu Jeøábkovu a za duše v oèistci
za + rodièe Doròákovy, dcery a za duše v oèistci
za + rodièe Chuchmovy, sourozence, za duše v oèistci a ivou rodinu
za + Aloise Beòu, + syna Zdeòka, dvoje + rodièe, duše v oèistci a za ivou
rodinu
za + Antonína Krùelu, dvoje + rodièe, jejich + dìti, za duše v oèistci
a poehnání pro ivou rodinu
za + rodièe Valèíkovy, + dcery, za duše v oèistci a pomoc Boí a ochranu
pro ivou rodinu
za farníky
za + rodièe Jindøicha a Františku Pinerovy a za ivou rodinu
za + Marii Matìjíèkovou, + manela Josefa, za ivou rodinu a duše v oèistci
za + Jana Kolínka, + rodinu Papicovu, + Františku Sívkovou a za duše
v oèistci
na podìkování Pánu Bohu za 80 let ivota
za ivé a + èleny ivého rùence
za nemocné
za + Antonína Kostku, + maminku a poehnání pro ivou rodinu
za + Václava Lysáka, za ivou a + rodinu
za + Františka Bìleju a poehnání pro ivou rodinu
za + Emilku Chuchmovou a za ivou rodinu
za farníky
za + Cyrila a Aloisii Maòákovy a za ivou rodinu
za + rodièe Bliòákovy, Surých, Martu a Jana Baøinkovy a pro ivou rodinu
ochranu Boí
dantis
za + Cyrila Lysáka, + rodinu Kociánovu, pomoc a ochranu Boí pro ivou
rodinu a duše v oèistci
za + Aloise Hrnèiøíka, + rodièe, + sestru a ochranu Boí pro ivou rodinu
za + Františka Baøinku, + rodièe a dva bratry
Modlitba
rodièù
Nebeský Otèe,
svìøil jsi nám dìti,
abychom je vychovali
k Tvé oslavì
a pro jejich vìèné štìstí.
Stvoøil jsi je k svému obrazu
a køtem jsi je pøijal za své.
Jsou to tvoje dìti
a mají tvými zùstat.
Jsou to zároveò i naše dìti,
po nás zdìdily
své vlohy a sklony.
Prosíme, Pane, žehnej jim.
Ochraòuj je
v nebezpeèí života
a v pokušeních.
Uchovej jim pravou víru.
Dej jim dobré kamarády
a upøímné pøátele.
Osvì je pøi volbì povolání,
aby tì mohly oslavit spoluprací
na tvém stvoøitelském díle.
Nám pak, nebeský Otèe,
pomoz, abychom je vedli k tobì
s cílevìdomou dùsledností
a se srdeènou dobrotou.
Dej nám,
abychom se na nich
doèkali radosti.
Kéž ti mùžeme jednou øíci:
Zde jsou dìti,
které jsi nám svìøil.
Z Kancionálu
za + Františka Ptáèka, vnuka Radeèka, za + rodièe Ptáèkovy a Pinïákovy, za duše v oèistci a ivou rodinu
za + Stanislava Divoše (1. výroèí), dvoje + rodièe, bratra
Josefa Šebáka a Boí pomoc a ochranu pro ivou rodinu
za farníky
Farní mìsíèník vydává øímskokatolická farnost v Brumovì - Bylnici, PSÈ 763 31, tel: 577 330 326. Neprodejné. Náklad 700 výtiskù.
Uzávìrka do 23. kadého mìsíce. Za redakci M.Figarová. Tisk: BOSTER TRADE, s.r.o. Slavièín, tel./fax: 577 342 611.
Strana 8

Podobné dokumenty

1 - Farnost Brumov

1 - Farnost Brumov FARNÍ MÌSÍÈNÍK

Více

Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016

Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016 – 18. 4. 1955). Jeho sláva hvězd se dotýká a není divu, že se stal i symbolem pro člověka opravdu moudrého. > Einstein byl v dětství ostýchavý, nemluvný a ve škole považovaný za žáka pomalého. Prvn...

Více

červenec – srpen 2014 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk

červenec – srpen 2014 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk Podle tradice, která se v tomto řádu uchovává, svěřila Panna Maria generálnímu představenému Šimonu Stockovi škapulíř (1251) s příslibem zvláštní ochrany pro ty, kdo ho budou nosit. Památka Panny M...

Více

a něco pro rozveselení

a něco pro rozveselení rodin modlitbou. Každý veèer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteøí se ten den budou spoleènì v rodinách modlit. A ty, kteøí jsou osamìlí, prosím, aby se ke mnì pøidali svou mo...

Více

evangelium podle marka evangelium podle marka

evangelium podle marka evangelium podle marka 13:Vyšel opìt k moøi. Všechen lid k nìmu pøicházel a on je uèil. 14:A když šel dál, vidìl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a øekl mu: "Pojï za mnou." On vstal a šel za ním. 15:Když byl u s...

Více

V. Koubek: Automaty a gramatiky

V. Koubek: Automaty a gramatiky pro 0 platí (9). Potom z de nice  , indukèního pøedpokladu, pøedpokladu (6) a de nice  a  mù¾eme psát 2 ((q; y); a) = 2 (2 ((q; y); 0 ); a) = 2 ((1 (q; 0 ); 1 (q; 0 )); a) = = ...

Více

GZ Léto 2005 - Obec Grymov

GZ Léto 2005 - Obec Grymov Otevøení obchodu se koneènì blíží! "Já se teï obejdu, jsem mobilní, jezdím do mìsta, ale kdyby tu obchod byl, tak bych aspoò na to èerstvé peèivo obèas zašel. Ale je to špatné pro staré lidi, kteøí...

Více

Pastýř

Pastýř pamatovat, kterým smìrem šel, zul si boty a položil je vedle sebe špièkami tam, kam mìl namíøeno. V noci však pøišel šprýmaø a boty mu otoèil tak, že jejich špièky ukazovaly pøímo do protismìru. Rá...

Více