vce informací zde

Komentáře

Transkript

vce informací zde
Poster
Vývoj metalo textilních kompozitů s vysokou adhezí
Marén Gültner1, Miroslav Tichý2, Ivan keprta2, Vratislav Hlaváček3, Michal Mészáros3
1
STFI, Chemnitz (N ěmecko)
2
VÚB a.s., Ústí nad Orlicí (ČR)
3
SVÚM a.s., Čelákovice (ČR)
Abstrakt
V rámci programu CORNET se řešil projekt MeTexCom (IGF 77 EBR/1) týkající se vývoje
nových metalo-textilních kompozitů s vynikající adhezi metalické a textilní složky. Výsledná
hybridní struktura se vyznačuje i zajímavými akustickými a izolačními vlastnostmi a je
použitelná k absorpci a tlumení zvuků v interiéru i exteriéru dopravních prostředků (automobilů),
např. v kapotáží motorového prostoru. Zvýšení adheze jednotlivých složek metalo-textilních
kompozitů bylo dosaženo úpravou povrchu metalické části působením TIG plazmy (TIG proces svařování wolframovou elektrodou). Touto úpravou se na metalickém povrchu vytváří
mikro/nano-struktura, která adhezi významně zlepšuje. Při spojování jednotlivých vrstev
hybridního kompozitu dochází k natavení termoplastického polymeru, čímž snáze pronikne do
dutinek v povrchové mikrostruktuře, čímž se po zchlazení vytvoří velmi kvalitní a pevný spoj.
Tímto způsobem je možné spojovat různě materiály bez použití lepidel.
Úvod
Odlehčené struktury velmi často vykazují špatné akustické vlastnosti způsobené jejich ztenčenou
konstrukcí a tudíž nedostatkem hmoty schopné pohlcovat zvuky, proto bylo otestováno několik
způsobů, jak zvýšit absorpci zvuků a zlepšit akustické vlastnosti [1,2]. Kombinace různých
materiálů se zdá být slibná, ale vyvstává zde jeden velmi výrazný problém - přirozená špatná
adheze mezi kovem a polymerem, což vždy vyžadovalo použití silné vrstvy lepidla.
K překonání této nevýhody jsme využili proces plazmatické úpravy metalického povrchu, který
ale nabízí i novou inovativní technologii vedoucí ke zvýšení adheze.
Hlavním cílem projektu bylo vyvinout nový metalo-polymerní kompozit s vynikající adhezí
metalické a textilní složky s lepšími schopnostmi tlumení zvuků a tepelně-izolačními
vlastnostmi. Multifunkčních metalo-textilních kompozity s akustickými, termo-izolačními a
strukturálními vlastnostmi mají velký potenciál využití v oblasti automobilního průmyslu i ve
stavebnictví.
Výzkumné metody
Úprava atmosférickou plasmou pomocí netavící se wolframové elektrody vytváří na metalickém
povrchu mikro/nano strukturu. Tím je možné dosáhnout spojení různých materiálů bez použití
lepidla.
Co se týče textilní složky, bylo v rámci projektu vyvinuto několik textilních struktur různých
konstrukcí. V kombinaci s různými strukturami povrchů metalických materiálů byly vytvořeny a
následně podrobněji zkoumány a ověřovány úplně nové multifunkční materiály, tzv. hybridní
struktury. Vyhovují požadavkům na zvukově a tepelně izolační materiál.
Metalo-textilní kompozity byly připraveny pomocí hydraulického lisu. Kvůli nastavení
optimálních parametrů spojování hybridních struktur byly testovány různé parametry (doba
spojování, teplota, tlak a rozteč) v závislosti na použitém termoplastickém vlákně a struktuře
textilie (tab. 1). Pevnost adheze byla testována podle evropské normy EN ISO 8510-2 (tzv.
"peel-test". tj. zkouška odlupování pod úhlem 180° C); u vybraných vzorků byly rovněž
provedeny klimatické zkoušky, a to podle specifikace koncernu Volkswagen AG - PV 2005,
Dresden, 27.- 28. 11. 2014
Poster
kterými se testuje vliv cyklických klimatických změn na části vozu, zejména na kompozitní části
(50°C při 80% vlhkosti, 85°C při 20% vlhkosti a -35°C).
Podle PV 2005 se hodnotí chování při změnách teploty a vlhkosti, zejména vliv klimatických
změn na praskání, deformaci a delaminaci.
Tab. 1: Parametry procesu spojováni pro různé složení metalo-textilních kompozitů
textilie
netkaná
netkaná
tkaná
tkaná
tkaná
tkaná
polymer
PA
PES
PES / PES T3
PES / PES T7
PA / PES T3
PA / PES T7
teplota
225°C
180°C
160°C
185°C
160°C
185°C
tlak
100 barr
100 barr
100 barr
100 barr
100 barr
100 barr
doba
5 min
5 min
3 min
3 min
3 min
3 min
rozteč
5 mm
5 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Výsledky a diskuse
Výzkum prokázal, že plazmatická úprava metalického povrchu je možná a dosahuje
uspokojivých výsledků. Dosáhlo se konstantního vzhledu povrchu, stabilních parametrů
zpracovatelského procesu a reprodukovatelnosti úpravy metalického povrchu (obr. 1). Velmi
náročným úkolem bylo redukovat deformaci metalického materiálu způsobenou tepelnou
roztažností a minimalizovat teplo.
Strukturovaný povrch (dutinkový) umožňuje spojení metalického a textilního materiálů pomocí
infiltrace nataveného polymeru do dutinek vzniklých strukturováním metalického povrchu.
obr. 1 Mikrostruktura povrchu hliníku po úpravě plazmou
V případě metalo-textilních kompozitů je vyžadována pevnost nejméně 7,5 N/2,5 cm.
Kompozitní materiály složené z netkané textilie a plazmaticky před-upraveného metalického
materiálu vyzují dostatečnou adhezi pro aplikace v automobilním průmyslu (do 18 N/2,5 cm) v
porovnání s neupravenými vzorky, které vykazovaly adhezi 1,46 N/2,5 cm (obr. 2).
Termoplastické textilní kompozity (obr. 3) vykazovaly mnohem vyšší adhezi a proto jsou
vhodným materiálem pro odlehčené stavební konstrukce (20 N/2,5 cm - 45 N/2,5 cm).
Dresden, 27.- 28. 11. 2014
Poster
obr. 2 Přilnavost podle výsledků zkoušky odlupu EN ISO 8510-2 různých druhů metalo textilních kompozitů
(netkané textilie)
obr. 3 Přilnavost podle výsledků zkoušky odlupu EN ISO 8510-2 různých druhů metalo textilních kompozitů
(netkané textilie) před a po provedení zkoušky klimatických vlivů na různé druhy hybridních struktur (s tkanými i
netkanými textiliemi)
Na obr. 3 jsou rovněž zdokumentovány výsledky testů odlupu po zkouškách vlivu klimatických
změn. Zdá se, že klimatické změny nemají negativní vliv na úroveň adheze, nezpůsobují její
pokles.
Kompozity určené k aplikacím v automobilovém průmyslu musí odpovídat různým
požadavkům. Kompozity aplikované v kapotáži motorového prostoru by měly vykazovat dobrou
Dresden, 27.- 28. 11. 2014
Poster
tepelnou odolnost i dobrou schopnost absorpce nebo tlumení hluků přenášených vzduchem i
konstrukcí. Kompozity aplikované v interiéru automobilů jako vnitřní krytí střešních i bočních
částí by měly vyhovovat požadavkům zkoušky na formaldehydové emise (podle VDA 275 při 10
mg/kg), zkouškám zápachu (podle VDA 270 část 1-3) a požadavkům na parametry zamlžení
(podle DIN 75201 ˂ 2 mg).
Z výsledků testů rychlosti šíření plamene vyplývá, že vyvinuté netkané textilie nehoří. V
průběhu zkoušky z textilií odkapávaly hořící kapičky tavícího se polymeru, které většinou
vykazovaly samozhášitelnost. Vzniku hořících kapiček lze zabránit aplikace aramidové vrstvy v
konstrukci netkané textilie. Navíc se při vývoji netkaných textilií ukázalo, že dosahují velmi
dobrých izolačních vlastností a tepelné vodivosti mezi 0,02 W/mK a 0.05 W/mK.
Výsledky zkoušky zápachu závisí na obsahu a složení vláken. U většiny vzorků bylo dosaženo
hodnoty mezi st. 2 a 3. Z výsledku zkoušky emisí formaldehydu podle VDA 275 vyplývá, že
žádný ze vzorků nevmazuje emise formaldehydu, všechny naměřené hodnoty byly nižší než 0,2
mg/kg, což je detekční limit.
V případě netkaných textilií na bázi PES při hodnocení sklonů k vytváření mlhy bylo indikováno
malé množství kondenzátu (pod 1 mg), u materiálů na bázi PA vláken byly zjištěny hodnoty 1,5
mg až 2 mg kondenzátu, který byl viditelný ve formě kapalného nebo olejnatého kondenzátu.
Absorpce zvuků v případě kompozitních materiálů závisí na plošné hmotnosti, tloušťce,
pórovitosti, složení vrstev netkané textilie, na jemnosti vláken, stejně jako na parametrech
procesu spojování a na finální struktuře kompozitu.
Shrnutí
Provedené výzkumy prokázaly, že je možné připravit metalo-textilní kompozit s vysokou adhezí
jednotlivých složek a s požadovanými akustickými a termo-izolačními vlastnostmi.
Plazmatickou úpravou je možné dosáhnout povrchové mikrostruktury metalického povrchu,
která významně přispívá ke zvýšení přilnavosti jednotlivých vrstev kompozitu.
Pro různé oblasti aplikací může tedy být vytvořen vhodný kompozitní materiál na bázi
hliníkového plechuTento výzkumný projekt byl řešen ve spolupráci německých a českých výzkumných pracovišť a
byl finančně podpořen prostřednictvím asociací AiF a Clutex ze zdrojů Ministerstva pro
ekonomiku a energii SRN a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Literatura:
1. Heinrich Planck, Thomas Stegmaier, Mathias Liewald, Stefan Wagner, Ortwin Hahn,
Dominik Teutenberg - Entwicklung eines Stahlblech-Mehrschichtverbundes mit textiler Einlage
für Anwendungen in den Bereichen Transportsysteme und Consumerartikel, EFBForschungsbericht Nr. 302
2. Mathias Liewald, Stefan Wagner, Christian Bolay, heinrich Planck, Götz Gresser, Thomas
Stegmeier, Achim Vohrer, Innovative Blechverbundwerkstoffe mit textiler Einlage für den
Karosseriebau EFB-Forschungsbericht Nr. 379
Dresden, 27.- 28. 11. 2014

Podobné dokumenty

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli Při vývoji nových pohonných jednotek stále rostou nároky na snížení doby vývoje strojních součástí. Nové výpočetní metody tento trend podporují a je účelné je využít především při tvorbě návrhu a p...

Více

technický list LAMINATED® TPO

technický list LAMINATED® TPO poskytuje dokonalou ochranu proti faktorům způsobujícím stárnutí materiálu. TPO fólie neobsahuje žádné změkčovadla čímž vykazuje vynikající odolnost proti změně fyzikálních a mechanických vlastnost...

Více

A-ISOMETR® IR427

A-ISOMETR® IR427 pro lékařské účely dle norem IEC 60364-7-710:2002-11, IEC 61557-8:2007-01, DIN VDE 0100-710:2002-11, ČSN 332140, TNI 332140. Navíc přístroj monitoruje také zatěžovací proud a teplotu transformátoru...

Více

BMS/Modbus FTC470XMB 1 5 3 4 1 2 5 7 8 2 3 4 5 6

BMS/Modbus FTC470XMB 1 5 3 4 1 2 5 7 8 2 3 4 5 6 sběrnici ModBus RTU a naopak. V takovém případě mohou přístroje firmy BENDER, které jsou opatřeny sběrnicí BMS, jako jsou EDS, RCMS nebo MEDICS komunikovat mezi sebou přes sběrnici ModBus RTU. Funk...

Více

Miragrid GX – Geomříž

Miragrid GX – Geomříž Odviňte mříž Miragrid GX na připravený podklad v souladu s projektovou dokumentací. Podélný směr mříže Miragrid GX musí být obecně kolmý na podélnou osu násypu. Mříž musí ležet rovně, nesmí s e pro...

Více

BMS/Profibus FTC470XDP 1 5 3 4 1 2 5 2 3 4 5 6

BMS/Profibus FTC470XDP 1 5 3 4 1 2 5 2 3 4 5 6 sběrnici PROFIBUS DP a naopak. V takovém případě mohou přístroje firmy BENDER, které jsou opatřeny sběrnicí BMS, jako jsou EDS, RCMS nebo MEDICS komunikovat mezi sebou přes sběrnici PROFIBUS DP. Fu...

Více

MK2430

MK2430 MK2430 signalizuje hlášení ze všech zařízení připojených na BMS sběrnici, která jsou přiřazena k MK2430 pomocí ALARM adresy na podsvětleném LC displeji (4 x 20 znaků). Díky tomu může MK2430 zajišťo...

Více

Unisto Plomby s ocelovým lankem

Unisto Plomby s ocelovým lankem Naše nabídka drátěných plomb pokrývá široké spektrum průměrů kabelu od 1.5 mm do 5 mm. Tělo plomby je vyrobeno z plastu/oceli nebo hliníku/oceli, což umožňuje vysokou flexibilitu pro specifická použi...

Více