Pronto 3 - 6 DC

Komentáře

Transkript

Pronto 3 - 6 DC
10/2007
Specialista na nejmodernější
kultivaci půdy a secí techniku
HORSCH Pronto 3 - 6 DC
Návod k obsluze
Art.: 80440902 cs
Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte!
Návod k obsluze uschovejte!
Prohlášení o shodě ES
podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES
Firma:
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf
prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek
HORSCH Pronto
3 DC od sériového č.
4 DC
6 DC
23461326
23471329
23481342
na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost
a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/ES.
Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny
ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace:
DIN EN ISO 12100 - 1
DIN EN ISO 12100 - 2
Schwandorf, 12.01.2006
Místo a datum
____________________
M. Horsch
Jednatel
____________________
P. Horsch
Vývoj a konstrukce
Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení
Potvrzení o převzetí
Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku!
Komu
HORSCH Maschinen GmbH
Postfach 10 38
D-92401 Schwandorf
Fax: +49 (0) 9431 / 41364
Typ stroje:........................................................
Sériové číslo:...................................................
Datum dodání: ................................................
Vydání návodu k provozu: 10/2007
předváděcí stroj – první použití
předváděcí stroj – změna stanoviště
předváděcí stroj – konečný prodej - použití
nový stroj – konečný prodej – první použití
stroj zákazníka – změna stanoviště
80440902 Pronto 3 - 6 cs
Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj.
Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti
práce se strojem.
........................................................................
Jméno servisního technika
Prodejce
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Zákazník
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo
předán servisnímu technikovi.
........................................................................
........................................................................
Místo, datum prvního proškolení
Podpis kupujícího
- Překlad původního návodu k obsluze -
Identifikace stroje
Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu:
Sériové číslo: ...................................................
Typ stroje: .......................................................
Rok výroby:
.................................................
První uvedení do provozu:................................
Příslušenství: ...................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Datum vydání návodu k obsluze: 10/2007
Adresa prodejce:
Jméno:
Ulice: Obec: Tel.: ......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Zák. č.: Prodejce:
......................................................................
Adresa spol. HORSCH:
HORSCH Maschinen GmbH
92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
92401 Schwandorf, Postfach 1038
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zák. č.: HORSCH:
+49 (0) 9431 / 7143-0
+49 (0) 9431 / 41364
[email protected]
......................................................................
Obsah
Úvod..............................................................4
Úvod..............................................................4
Záruční podmínky..........................................4
Použití v souladu s určením..........................5
Následné škody...........................................5
Autorizovaný personál obsluhy.....................6
Ochranné pomůcky.......................................6
Bezpečnostní pokyny.................................7
Bezpečnostní symboly a štítky......................7
Bezpečnost provozu....................................12
Bezpečnost dopravy....................................12
Bezpečnost práce........................................12
Připojení a odpojení...................................12
Tlaková nádoba.......................................13
Výměna výstroje........................................13
Při používání..............................................13
Ošetřování a údržba....................................14
Doprava a instalace...................................15
Dodávka......................................................15
Stroje s řízením DrillManager ME..............15
Instalace......................................................15
Instalace DrillManageru.............................16
Seřízení znamenáku..................................17
Nastavení tažné oje...................................17
Zapřažení stroje..........................................18
Připojení hydrauliky...................................18
Připojení osvětlení.....................................18
Osvětlení.....................................................19
Hydraulika Pronto 3 DC, 4 DC
a 4 DC pevný...............................................20
Hydraulika Pronto 6 DC...............................21
Funkce hydrauliky......................................22
Stroj sklopte.............................................23
Odstavení stroje..........................................24
Technické údaje.........................................25
Pronto 3 DC.................................................25
Pronto 4 DC . ..............................................25
Pronto 4 DC pevný......................................25
Pronto 6 DC . ..............................................25
Obsluha......................................................27
Pneumatická soustava Pronto DC..............27
Dmychadlo.................................................27
Dmychadlo s čerpadlem
na vývodový hřídel.....................................29
Dotažení příruby dmychadla......................32
Zásobník......................................................33
Hradítko injektoru........................................34
Rozdělovač..................................................34
Dávkovač.....................................................36
Výměna válečku........................................37
Výměna válečku s plným zásobníkem .....37
Kontrola těsnění........................................38
Váleček pro malé druhy semen.................38
Řepkové kartáče........................................40
Hrubé osivo...............................................41
Dávkovač s hradítkem injektoru................41
Údržba dávkovače.....................................42
Radličková jednotka....................................43
Nastavení dorazu radliček.........................45
Zkouška výsevku.........................................46
Nastavení ..................................................46
Hloubka výsevu...........................................46
Přípravné nářadí..........................................48
Pracovní pokyny..........................................49
Kontroly.......................................................50
Doplňková výbava ......................................52
Značkovač před vzejitím............................52
Pěchy.........................................................53
Zadní zavlačovač.......................................53
Kypřič traktorových kolejí...........................54
CrossBoard................................................54
Hydr. systém pro nastavení
tlaku radliček..............................................55
Plnicí šnek.................................................56
Zařízení na přihnojování
pevnými hnojivy.........................................57
Nastavení vzduchu z dmychadla.............57
Výsev bez hnojiva....................................58
Brzdová soustava........................................59
Ošetřování a údržba..................................61
Čištění.........................................................61
Intervaly údržby...........................................61
Konzervace.................................................61
Mazání stroje.............................................62
Hygiena....................................................62
Zacházení s mazivy.................................62
Servis..........................................................62
Přehled údržby............................................63
Mazací místa.............................................65
Utahovací momenty pro metrické šrouby....67
Utahovací momenty - palcové šrouby.........68
Úvod
Záruční podmínky
Úvod
Žádosti o uplatnění reklamace je nutné doručit
prostřednictvím Vašeho prodejce servisnímu
oddělení společnosti HORSCH.
Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději
do 4 týdnů od výskytu závady.
Před uvedením stroje do provozu si pozorně
přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm
uvedené pokyny. Tak je možné předcházet
nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy
a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost
HORSCH žádnou záruku.
Tento návod vám má usnadnit seznámení se
strojem a umožnit plné využití jeho možností v
souladu s určením. Začátek návodu je věnován
všeobecnému úvodu do používání stroje. Na to
následují kapitoly Péče, Údržba a Chování při
provozních poruchách.
S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem,
např.:
obsluha (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče),
 opravy (údržba, kontroly)
 doprava.

Spolu s návodem k obsluze obdržíte seznam
náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci
společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou
stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o
převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje.
Záruční doba začíná běžet datem dodání.
U vyobrazení a technických údajů uvedených v
tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH
vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke
zlepšení stroje.
Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R".
Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s
reklamačním protokolem a přesným popisem
závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději
do 4 týdnů.
Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly
uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších
rozhodnutí.
Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak
10 hodin práce musí být předem projednány se
servisním oddělením HORSCH.
Použití v souladu s určením
Konstrukce secího stroje odpovídá stavu současné techniky a je v souladu s obecně platnými bezpečnostně technickými pravidly. Přesto
mohou při použití vznikat nebezpečí zranění
uživatele nebo třetích osob resp. poškození
stroje nebo vzniku jiných věcných škod.
Následné škody
Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a
pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu
s určením vyskytnout odchylky v distribuovaném
množství (až po úplný výpadek), ke kterým může
dojít např. z těchto příčin:

Stroj používejte pouze v technicky bezzávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím
možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze.
Ihned odstraňte především závady, které mohou
negativně ovlivnit bezpečnost!
Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze
osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích.





Originální náhradní díly a příslušenství HORSCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj.
Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a
nemají naše schválení.
Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může
proto podle okolností negativně změnit dané
konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost
osob a stroje.
Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů
a příslušenství nenese společnost HORSCH
jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou
záruku.
rozdílné složení osiva nebo hnojiva (např.
rozložení velikosti zrn, hustota, geometrický
tvar, moření, konzervace),
ucpáním nebo tvorbou můstků (např. cizími
částicemi, osivem s plevami, lepivým mořením, vlhkým hnojivem),
opotřebení dílů (např. opotřebení dávkovače),
Poškození v důsledku vnějších vlivů.
Chybnými otáčkami pohonu a chybnou pojezdovou rychlostí.
Špatným nastavením stroje (nesprávná montáž, nedodržení seřizovacích tabulek).
Zkontrolujte proto před každým použitím i během
používání správnou funkci stroje a dostatečnou
přesnost distribuovaného osiva.
Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji,
je vyloučen. Sem patří i vyloučení odpovědnosti
za následné škody, které vznikly z důvodu chyb
při vysévání nebo řízení.
Stroj je určen k distribuci a výsevu osiva a hnojiva. Jakékoli použití přesahující tento rámec,
např. použití jako dopravní prostředek, je
považováno za použití v rozporu s určením.
Za takto způsobené škody společnost HORSCH
neručí. Riziko nese sám uživatel.
Je nutné dodržovat příslušné platné předpisy
bezpečnosti práce a ostatní obecně platná
bezpečnostně technická a pracovně zdravotní
pravidla a pravidla silničního provozu.
K použití v souladu s určením patří také dodržení
pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení
výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu,
údržbu a opravy.
V tomto návodu k obsluze
V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři
různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů.
Používají se tyto piktogramy:
důležitá upozornění.
když hrozí nebezpečí zranění!
když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení
osob!
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní
pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a
všechny výstražné štítky umístěné na stroji.
Autorizovaný personál
obsluhy
Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu
byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně
zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let.
Obsluhující personál musí mít platný řidičský
průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní
oblasti odpovědnost vůči třetím osobám.
Provozovatel musí
dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod
k obsluze.
 ujistit se, že obsluhující personál přečetl
návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu.

Návod k obsluze je součástí stroje.
Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte.
Ochranné pomůcky
Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám
a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům.


Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost.
Pro provoz a údržbu potřebujete:
přiléhavé oblečení.
ochranné pracovní rukavice chránící před
strojními díly s ostrými hranami,
 ochranné brýle chránící proti prachu nebo
rozstřiku při manipulaci s pevnými nebo
kapalnými hnojivy. Dodržujte předpisy výrobce hnojiva.
 Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky
a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte
předpisy výrobce mořidla.
Bezpečnostní pokyny
Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly
tohoto návodu k obsluze.
Nestoupejte na otočné díly.
Používejte pouze instalované
nástupní opory.
Bezpečnostní symboly a
štítky
Na stroji
Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené
pokyny!
Jízda osob na stroji je zakázána!
Před provedením údržby a
oprav vypněte motor a vytáhněte klíček.
Nikdy nesahejte do oblasti s
hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly
pohybovat!
Nebezpečí z unikající kapaliny
pod tlakem, dodržujte pokyny
v návodu k obsluze!
Chraňte své oči před poškozením, nedívejte se přímo do
paprsku zapnutého radarového čidla!
Zpětný tlak u pohonu dmychadla nesmí překročit 5 barů.
Jinak by se hydraulický motor mohl poškodit.
Tlaková nádoba je pod tlakem
plynu a oleje. Demontáž a
opravu provádějte pouze podle
pokynů v technické příručce.
max. 5bar
00380242
Při zpětném tlaku
nad 2 bar vyměňte
filtr a příp. olej.
Pobyt v oblasti hrozícího
nebezpečí je přípustný pouze při vložené bezpečnostní
vzpěře.
max. 2 bar
00380319
Maschine
Zeichnung
Rücklauf_Gebläse
Hladina
musí být
mezi min. a max.
Pobyt v oblasti hrozícího
nebezpečí je přípustný pouze
při vloženém zajištění zvedacího válce.
Temp: max 60° C
max
™l typ:
HLP 46
DI N 51524
Tei l 2
min
00380093
Maschine
alle
Zeichnung
P o 5 Rücklaufdruck
0 h o d i n á bei
c hZapfwellenpumpe
dotáhněte kolové
matice/šrouby.
alle
Ölstand
Maschine
Nezdržujte se v pojezdové
oblasti sklápěcích dílů stroje!
Zeichnung
50 h / Nm
00380359
Zeichnungsnummer
00380093
Dateiname
Hydraulické nastavení tlaku radliček zvyšuje
přítlak radliček. Ten je uveden na manometru.
Uzavření hydrauliky při setí bez pevného hnojiva
0
0
bar
+
0
I
bar
00380943
Max. přípustné otáčky dmychadla a
předepnutí hydrauliky sklápění
Nastavení pracovní hloubky zařízení na přihnojování pevnými hnojivy
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Schardruck
00380354
3 DC: max: 3500 1/min
4 DC: max: 3500 1/min
6 DC: max: 4000 1/min
max: 4000 1/min
Maschine
Maschine
P= min 80 + 10 bar
Dateiname
3
4
5
7
6
Entw.
1
Datum
ed
Mai 06
2
00380321
1
Nastavení Zeichnung
tlaku radliček - přečtěte si pokyny k
obsluze Vorlage
Zeichnungsnummer
00380943
7
Da
00380941
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Vorlage
00380321
Maschine
Maschine
Dateiname
Zeichnung
Entw.
Datum
Mai 06
Vždyed připojte
všechna hydraulická vedení. V
opačném případě se mohou z důvodu souvisejících hydraulických funkcí poškodit jednotlivé
komponenty.
Zeichnungsnummer
Vorlage
00380941
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00380212
Dateiname
Zde zavěste při provádění zkoušky výsevku
váhu.
OFF
ON
ZERO
00380879
Překládací háky; při překládání zavěste v těchto
místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.).
Zeichnungsnummer
00380879
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Sept 03
00380880
Zeichnungsnummer
00380880
10
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Sept 03
00110681
00110682
00110687
Označení hydraulických hadic
Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro
uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí,
00110681
sklopení atd.).
00110682
00110683
Hydraulický blok
00110684
Dmychadlo
00110683
00110685
00110682
Zvedání / spouštění stroje
Maschine
001106
00110684
00110686
00110687
Plnicí
šnek
Zeichnung
Aufkleber
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110685
00110686
00110682
Stroj 00110681
sklopte
00110687
00110684
Zeichnung
Maschine
Aufkleber
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110681
00110682
00110682
Znamenák
00110687
00110683
00110684
00110682
00110686
00110687
00110683
Nářadí
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110684
Dateiname
Dateiname
Dateiname
00110687
Entw.
ed
Datum
Nov 06
00110684
00110685
Maschine
Aufkleber
00110684
Zeichnung
00110685
Maschine
Aufkleber
00110686
00110686
Zeichnung
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110686
Dateiname
11
Zeichnungsnummer
Dateiname
Bezpečnost provozu
Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení
prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo
pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné
potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete
zpět společnosti HORSCH.
Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje
důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, instalovaná na stroji a jsou plně funkční.
Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech
šroubů a matic a případně je dotáhněte.
 Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik.
 V případě funkčních poruch stroj ihned
zastavte a zajistěte!

Bezpečnost dopravy
Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a
prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu.
Na veřejných komunikacích lze přepravovat
pouze s troje s platným technickým osvědčením,
vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O
schvalování technické způsobilosti a provozu na
veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje
bez platného technického osvědčení musí být
na veřejných komunikacích přepravovány na
podvalníku nebo jiném dopravním prostředku
schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou.
Dodržujte přípustnou přepravní šířku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení.
Podle typu zapřaženého stroje mějte na zřeteli
i jeho přepravní výšku!
Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnosti
pneumatik a celkové hmotnosti, aby zůstala
zachována dostatečná řiditelnost a schopnost
brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové
agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na
paměti široké vyložení a setrvačnou hmotnost
těchto nástaveb.
12
Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné zeminy.
Jízda osob na stroji je přísně zakázána!
Při přepravě po veřejných komunikacích
jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s
prázdným zásobníkem osiva.
Bezpečnost práce
Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i
předpisy bezpečnosti práce vydané profesními
agrárními organizacemi.
Připojení a odpojení
Při připojování a odpojování stroje na tažné
zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění.
Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu.
Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem
a strojem.
 Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném
podkladu. Zapřažený stroj odstavte před
vypřažením na zem.


Brzdová soustava
Stroje mohou být v závislosti na výbavě vybaveny pneumaticky nebo hydraulicky ovládanou
soustavou provozní brzdy.
Brzdová soustava musí být během jízdy po
silnici vždy připojena a plně funkční.
Po připojení stroje a před nastoupením přepravní jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav
brzdové soustavy.
Brzda neplní funkci parkovací brzdy. Před
odpojením stroj vždy nejprve zajistěte proti
samovolnému pohybu.
Na hydraulickém okruhu
Hydraulické hadice připojujte na traktoru
teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na
traktoru i zařízení.
 Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná
poškození všech vedení, hadic a šroubení!
 Při hledání netěsností používejte pouze
vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a
požár!
 V případě zranění ihned vyhledejte lékaře!

Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími
osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí
jednotky na traktoru při nepoužívání
nebo v přepravní poloze zajištěny nebo
zablokovány.
Tlaková nádoba
V závislosti na výbavě může být součástí hydraulické soustavy také tlaková nádoba.
Výměna výstroje
Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu!
Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami!
 Pozor! U vystupujících dílů (zavlačovače,
vidličky, radličky) hrozí nebezpečí zranění!
 Při stoupání na stroj nestoupejte na pneumatiky pěchu nebo jiné otočné díly. Ty se
mohou protočit a následným pádem si můžete
způsobit velmi vážná zranění.


Při používání
Před najetím a před uvedením do provozu
zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti).
Dbejte na dostatečný výhled.
 Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno.
 V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných
dílů se nesmí zdržovat žádné osoby.
 Nástupní opory a nášlapné plochy používejte
pouze při stojícím stroji. Během provozu je
jízda osob na stroji zakázána!

Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte
(svařování, vrtání). I po vyprázdnění je nádoba
předepnutá tlakem plynu.
V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou
nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat
žádný tlak.
Tlak na manometru musí klesnout na 0 bar.
Až poté smíte zahájit práce na hydraulické
soustavě.
13
Ošetřování a údržba









Dodržujte intervaly pravidelných kontrol
a inspekce uvedené v předpisech nebo
v návodu k obsluze.
Pro provedení údržbových a ostatních prací
odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému
pohybu.
Vypusťte tlak z hydraulické soustavy a
pracovní agregát spusťte na zem nebo ho
podepřete.
Před čištěním stroje vysokotlakým čističem
zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky.
Proud vody nesměrujte přímo na elektrické
nebo elektronické komponenty, ložiska ani
dmychadlo.
Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné
spoje všech hydraulických vedení.
Zkontrolujte možná prodření a poškození.
Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte!
Před zahájením prací na elektrické instalaci ji
odpojte od přívodu elektrického proudu.
Při svařování na stroji odpojte kabely od
řídicích jednotek a jiných elektronických
komponent. Ukostření proveďte co nejblíže
k místu svařování.
Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte.
Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela
vytvrzený až po přibližně 3 měsících,
před uplynutím této doby by se mohl
poškodit.
14
Doprava a instalace
Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí
nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.
Dodávka
Secí stroj s nástavbovými agregáty je zpravidla
dodán v kompletně smontovaném stavu na
podvalníku.
Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři
výrobního závodu je namontují na místě.
V závislosti na provedení podvalníku je možné
se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí
být stroj složen pomocí vhodných zvedacích
prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb).
Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost
zvedacích a vázacích prostředků.
Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena
samolepicími štítky.
Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné
zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body
se však musí v každém případě nacházet pouze
na rámu stroje.
Stroje s řízením DrillManager ME
Instalace
Zaškolení obsluhujícího personálu a první instalaci stroje provedou pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce.
Používání stroje před zaškolením je
zakázáno!
Obsluha stroje je povolena až po zaškolení
obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení
návodu k obsluze.
Při provádění instalace a údržby hrozí
zvýšené nebezpečí nehody a úrazu.
Před provedením instalace a údržby
se se strojem seznamte a přečtěte si
návod k jeho obsluze.
V závislosti na objemu výbavy
 Volně dodané díly ze stroje odeberte.
 Ze zásobníku osiva vyjměte všechny díly!
 Zkontrolujte všechny důležité šroubové
spoje!
 Promažte všechny maznice!
 Zkontrolujte tlak v pneumatikách!
 Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic.
 Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte
odstranit!
U všech strojů s řízením DrillManager ME je
hydraulická funkce zvedání/spouštění možná
bez další instalace.
Tyto stroje je možné z podvalníku složit bez
instalace základní výbavy.
Další hydraulické funkce jako sklopení nebo
znamenák je možné aktivovat až po instalaci
základní výbavy do traktoru.
U některých variant je funkce sklápění připojena
na vlastní řídicí jednotku.
15
Instalace DrillManageru
Montáž:
U všech strojů s řízením DrillManager je při první
instalaci nutné nainstalovat základní výbavu do
traktoru.
Kabely základní výbavy se musí připojit přímo
na akumulátor traktoru.
Kabely se nesmí nikde dřít a izolace se nesmí
poškodit.
Připojení na akumulátoru musí mít dobrý kontakt. Chyby při montáži vedou k výpadkům napětí a k nedefinovatelným chybovým hlášením a
výpadkům.
Kabely nesmí být v žádném případě připojeny do jiných konektorů v kabině.
DrillManager Müller (ME)
Základní výbava obsahuje vždy kabely 2 x 6
mm² a 2 x 2,5 mm² pro elektrické napájení.
U dodávek zhruba do května 2006 je nutné
připojit pouze oba kabely 6 mm² (k dispozici je
pouze jedna pojistka 50 A).
Zhruba od května 2006 je nutné připojit všechny
kabely (pro červený kabel 2,5 mm² je k dispozici
další pojistka 10 A).
Monitor nesmí omezit výhled řidiče
směrem na silnici.
16
Základní výbava s monitorem





Držák monitoru namontujte na vhodném místě v zorném poli a ovládacím dosahu řidiče.
Tlustý kabel natáhněte k akumulátoru a příp.
jej prodlužte.
Oba držáky pojistek pevně a trvale spojte s
kabelem.
Oba červené kabely pevně spojte s kladným
pólem akumulátoru a oba černé kabely se
záporným pólem akumulátoru.
Držák monitoru připevněte vzadu na monitor a
připojovací kabel zasuňte dole na monitoru.
Seřízení znamenáku
V pojezdové oblasti znamenáků se
nesmí zdržovat žádné osoby.
Na všech pohyblivých dílech vznikají
nebezpečná střihová místa a hrozí
nebezpečí sevření.
Nastavení tažné oje
U tažné oje v kombinaci s přípravnými agregáty
nebo širokými pneumatikami traktoru (zdvojené
pneumatiky) je možné upravit její délku.
Znamenáky je při první instalaci nutné nastavit
na pracovní záběr. Značení se provádí od středu
traktoru.
4,0 m
2,07 m
Tažná oj
Pronto 4 DC = 4 m
Seřízení znamenáku
Nastavovací délka znamenáků vyplývá z poloviční šířky stroje plus poloviční vzdálenosti radliček, měřeno od středu vnější radličky.
Zeichnung
Spuranreißer
např.: 400 cm : 2
200 cm + 7,25 cm
Povolte tři šrouby na držáku tažné oje a střední šroub vyjměte.
 Posuňte oj do nové pozice a šroub zasuňte
zpět.
 Všechny tři šrouby opět pevně dotáhněte.
 Zkontrolujte polohu a upevnění hadic a kabelů, v případě potřeby proveďte korekci a nové
upevnění.

= 200 cm
= 207,25 cm
feb 03
Dateiname
Spuranreißer
Entw.
ed
Datum
märz 04
U stroje Pronto 4 DC je znamenáky nutné nastavit na 2,07 m od středu vnější radličky.
Pronto 3 DC 1,5 m + 7,5 cm = Pronto 4 DC 2,0 m + 7,25 cm =
Pronto 6 DC 3,0 m + 7,5 cm =
1,57 m
2,07 m
3,07 m
17
Zapřažení stroje
Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné
osoby.
O ostré funkční hrany a při přestavbě stroje se
můžete zranit.
Zapřažení:
 Spodní rameno zajistěte proti stranovému
výkyvu.
 Stroj zavěste na dvoubodovém závěsu nebo
při provedení se zalomenou ojí zapřáhněte
na výkyvném závěsu.
 Připojte řízení secího stroje.
 V závislosti na výbavě připojte hydraulické
okruhy pro pracovní hydrauliku a pro pohon
dmychadla.
 Připojte osvětlení.
 Připojte brzdovou soustavu (volitelná výbava).
 Secí stroj zvedněte a sklopte. Zkontrolujte
pojistku proti vyklopení.
Všechny kabely, vedení a hadice uložte tak,
aby během provozu (průjezd zatáček) nedošlo
k jejich poškození.
Všechny konektory (hydraulické, elektrické a
pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na
pevnost jejich spojení.
V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně
netěsní a v připojených skupinách dochází k
funkčním poruchám a výpadkům.
18
Připojení hydrauliky
Hydrauliku připojujte pouze v případě, že jsou
hydraulické okruhy stroje i agregátu v beztlakém
stavu.
Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. V případě zranění ihned
vyhledejte lékaře.
Hydraulika "Sklopení" je vybavena tlakovou
nádobou. V této souvislosti dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se tlakové nádoby.
Pro vyloučení chyb při připojování jsou konektory označeny symboly.
U všech hydraulických pohybů snižte
před dorazem rychlost pohybujících
se dílů stroje přiškrcením příslušného
ventilu na řídicí jednotce.
Připojení osvětlení
Při přepravě po veřejných komunikacích musí
být osvětlení stroje připojené a plně funkční.


Připojte konektor osvětlení stroje k traktoru.
Zkontrolujte čistotu osvětlení a výstražných
tabulí.
Osvětlení
R
3
5.1
5.2
1
6
5
5.3
2
1
7
4
1
2
3
4
5
6
7
2
3
6.1
6.2
L
4
6.3
Instalace osvětlení
Zeichnung
Beleuchtung
1.
2.
3.
5.1
5.2
5.3
4.
6.1
6.2
6.3
Konektor 7-pólový
Zeichnungsnummer
Rozvaděč
Koncová svítilna vpravo
Žárovka ukaz. směru (blikač)
Žárovka koncového světla
Žárovka brzdového světla
Koncová svítilna vlevo
Žárovka brzdového světla
Žárovka koncového světla
Žárovka ukaz. směru (blikač)
April 02
Dateiname
Beleucht.skf
Entw.
ed
Datum
Feb 04
Konektor a zapojení kabelů:
Č. Ozn. Barva Funkce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
54 g
31
R
58 R
54
58 L
žlutá
- - -
bílá
zelená
hnědá
červená
černá
Blikač vlevo
--Kostra
Blikač vpravo
Konc. sv. vpravo
Brzdová světla
Konc. sv. vlevo
Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí!
19
Hydraulika Pronto 3 DC, 4 DC a 4 DC pevný
1
1
2
1
2
2
5
S
L
S
R
L2
R2
L1
R1
H
6
H
H
R2
7
3
8
7
3
4
6
4
9
HZ
K
SK
4
10
R1
SZ
HZ
12
R
H
L1
6
3
H
L
L2
H
SZ
3
1. Steuergerät
2. Hydr. Kupplung
3. Hydr. Sperrventil
1
4. Hydr. Zyl. Werkzeuge
2
5. Hydr. Steuerblock
6. Hydr. Zylinder
Spuranreißer
5
7. Hydr. Sperrventil eins.
8. Schalter Arbeitssignal
9. Hydr. Zyl. Fahrwerk
10. Hydr. Ventil Vorauflaufm.
11. Hydr. Zyl. Vorauflaufmarkierer
12
12. Absperrhahn
11
13
13. Hydr. Zyl. Düngereinrichtung
7
K
HK
8
6
4
9
4
18
4
14
15
3
3
11
13
13
Hydraulika Pronto 3 a 4 DC pevný s říz. DrillManager
Müller a systémem PPF
1. Řídicí jednotka
2. Hydr. spojka
3. Hydr. uzavírací ventil
4. Hydr. válec nářadí
5. Hydr. řídicí blok
6. Hydr. válec znamenáku
7. Hydr. uzavírací ventilMaschine
- jednostranný
8. Tlakový spínač pracovního
pronto 4signálu
dc - me ppf
Zeichnung
9. Hydr. válec podvozku
pf Hub- und Spuranreißer
- MEznačkovače
mit Festdünger
10. Hydr. ventil
před vzejitím
11. Hydr. válec značkovače před vzejitím
12. Uzavírací kohout
13. Hydr. válec přihnojování
Hydraulika u strojů Pronto 3 a 4
až na počet válců zařízení na
identická.
20
15
10
16
17
19
19
Hydraulika Pronto 4 DC s říz. DrillManager Müller a
systémem PPF
1. Řídicí jednotka
2. Hydr. spojka
3. Hydr. uzavírací ventil
4. Hydr. válec nářadí
5. Hydr. řídicí blok
6. Hydr. uzavírací ventil
7. Hydr. válec znamenáku
Zeichnung
8. Spuranreißer
Hydr. válec -sklopení
Hub, Klapp, und
ME mit Festdünger
Zeichnungsnummer
9. Tlaková
nádoba Dateiname
23582300
10. Manometr
11. Hydr. uzavírací ventil - jednostranný
12. Tlakový spínač pracovního signálu
13. Hydr. ventil - s mech. ovládáním
14. Hydr. válec podvozku
DC pevný je 15. Hydr. válec pěchu
16. Hydr. ventil značkovače před vzejitím
přihnojování 17. Hydr. válec značkovače před vzejitím
18. Uzavírací kohout
19. Hydr. válec přihnojování
Zeichnungsnummer
Entw.
ed
JJKW
0619
23498600
Hydraulika Pronto 6 DC
1
1
2
2
S
5
L
H
R
L2
R2
L1
R1
8
HZ
K
3
9
H
H
SZ
7
10
K
SK
HK
7
12
4
8
11
6
6
13
4
4
4
18
4
4
14
15
15
3
16
17
19
19
Hydraulika Pronto 6 DC s říz. DrillManager Müller a
systémem PPF
me
1. Řídicí jednotka
2. Hydr. spojka
3. Hydr. uzavírací ventil
4. Hydr. válec nářadí
5. Hydr. řídicí blok
6. Hydr. uzavírací ventil
7. Hydr. válec znamenáku
8. Hydr. válec sklopení
9. Tlaková nádoba
10. Manometr
11. Hydr. uzavírací ventil - jednostranný
12. Tlakový spínač pracovního signálu
13. Hydr. ventil - s mech. ovládáním
14. Hydr. válec podvozku
15.
Hydr. válec pěchu
Zeichnung
16. Hydr. ventil značkovače před vzejitím
Hub, Klapp, und Spuranreißer - ME mit Festdünger
17. Hydr. válec značkovače před vzejitím
18. Uzavírací kohout
19. Hydr. válec přihnojování
Zeichnungsnummer
23282800
21
Date
Tlaková nádoba
Hydraulické soustavy sklápěcích strojů Pronto
DC jsou vybaveny tlakovou nádobou.
V rámci prevence nehod a úrazů je s nádobou
nutno zacházet se zvláštní opatrností.
Tlakovou nádobu neotevírejte ani
neobrábějte (svařování, vrtání). I po
vyprázdnění je nádoba předepnutá
tlakem plynu.
V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou
nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat
žádný tlak.
Tlak na manometru musí klesnout na 0 bar.
Až poté smíte zahájit práce na hydraulické
soustavě.
Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. V případě zranění ihned
vyhledejte lékaře.
Funkce hydrauliky
Řídicí jednotky v traktoru musí být při
nepoužívání nebo v přepravní poloze
zajištěny nebo zablokovány.
V pojezdové oblasti sklápěcích dílů
stroje se nesmí zdržovat žádné osoby.
U všech hydraulických pohybů snižte před dorazem rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce!
Sklápěcí pohyby provádějte pouze ve
zvednutém stavu stroje.
Hydraulika u řízení DrillManager Müller
(ME)
U strojů s řízením DrillManager ME se hydraulické funkce volí prostřednictvím menu řízení.
DrillManager proto musí být vždy připojen k
elektrické soustavě traktoru.
Hydraulické funkce lze navolit až po zadání v
menu "Data stroje a aktivace hydraulického
řízení znamenáku" (viz návod k obsluze DrillManager ME).
Funkce "zvedání" je bez proudu zapnutá a s
proudem zablokovaná.
Funkce "sklopení a znamenák" jsou s proudem
zapnuté a bez proudu zablokované.
Při výpadku proudu dojde při zvednutí stroje k
zatažení znamenáků.
22
Stroj sklopte
Sklopení:
 Připojte DrillManager Müller a na displeji
zvolte hydraulickou funkci "zvedání".
 Stroj zvedněte.
 Na displeji zapněte hydraulickou funkci "sklápění".
 Sklopte stroj.
 Pojistka proti vyklopení automaticky zaskočí.
V rámci prevence nehod a úrazů je nutné
funkci pojistky zkontrolovat.
 Hydr. válec na podvozku vyplňte distančními
kusy (přepravní pojistka pro jízdu po silnici).
 V provedení se zalomenou ojí naplňte distančními kusy i hydraulické válce na oji.
 Stroj spusťte na přepravní pojistku hydr.
válců.
 Při jízdě po silnici DrillManager vypněte.
Vyklopení:
 Zapněte DrillManager Müller a zvedněte
stroj.
 Odblokujte pojistku proti vyklopení. Přitom
pamatujte na aretaci. Aby nedošlo k opětovnému zablokování, musí pojistka spadnout
dolů.
 Na displeji zapněte hydraulickou funkci "sklápění".
 Vyklopte stroj.
Při vyklápění udržujte pomocí řídicí jednotky
tlak, aby byla tlaková nádoba sklápěcího válce
předepnutá tlakem min. 80 bar.
3
1
2
Manometr na zásobníku osiva
1.
2.
3.
Tlak v pohonu dmychadla
Předpínací tlak v hydraulice sklápění
Kryt odkládací schránky (uzamykatelný)
Pojistka při sklopení
23
Nastavení sklápěcího válce:
Pojezd obou sklápěcích rámů je při vyklápění
vymezen dorazem pístnice ve sklápěcím válci.
V koncové poloze musí sklápěcí rámy ležet
rovnoběžně se středovým rámem.
Při opravách na sklápěcím válci nebo při nerovnoměrném ukládání osiva zkontrolujte rám a v
případě potřeby proveďte nastavení pístnice v
oku pístního čepu.
Odstavení stroje
Sklápěcí rámy zvedněte vhodnými prostředky.
 Vyjměte čep a proveďte úpravu nastavení
oka čepu na pístnici, až sklápěcí rám leží
rovnoběžně se středovým rámem.
 Nasaďte čep tak, aby mohl jeho trn převzít
funkci pojistky proti vyklopení.


Secí stroj by měl být odstaven v hale nebo pod
přístřeškem, aby se v zásobníku, dávkovači a ve
výsevních hadicích nehromadila vlhkost.
Při pojíždění dávejte pozor na okolí.
V pojížděcí oblasti stroje se nesmí
zdržovat žádné osoby (děti).











Stroj odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu, traktor vypněte.
Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu.
Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte
a zavěste do příslušných držáků.
Rozpojte brzdová vedení (volitelná výbava).
Podstavte odstavné opěry.
Stroj vypřáhněte.
V systému pro nastavení tlaku radliček snižte
tlak, aby se gumové prvky uvolnily a neztratily
svou upínací sílu.
Vyprázdněte zásobník osiva.
Vyčistěte dávkovač.
Uzavřete kryt zásobníku osiva.
Elektrické a elektronické komponenty řízení
secího stroje uložte v suché místnosti.
Výbava s pneumatickou brzdou; odvodněte
vzdušník a při delším odstavení uzavřete
hadicové spojky.
Pokud jste pracovali s pevnými hnojivy, důkladně omyjte zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní
a podporuje korozi. Velmi agresivně napadá
především pozinkované díly, jako jsou šrouby.
24
Technické údaje
Pronto 3 DC
Pronto 6 DC
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:....................................2,70 m
Délka:....................................................6,50 m
Pracovní záběr:.....................................3,00 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 3 270 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 580 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 2 690 kg
Celková přípustná hmotnost: . ........... 6 300 kg
Min. tažný výkon:..................od 74 kW/100 PS
Počet radliček:..............................................20
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Přepravní výška:....................................3,40 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 000 kg
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:....................................3,40 m
Délka:....................................................8,10 m
Pracovní záběr:.....................................6,00 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 6 300 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 900 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 5 500 kg
Celková přípustná hmotnost: . ........... 9 200 kg
Min. tažný výkon: . ..............od 130 kW/180PS
Počet radliček:..............................................40
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Přepravní výška:....................................3,40 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 7 000 kg
Rozměry a hmotnosti
Pronto 4 DC
Rozměry a hmotnosti
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:....................................2,70 m
Délka:....................................................6,85 m
Pracovní záběr:.....................................4,00 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 475 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 580 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 3 960 kg
Celková přípustná hmotnost:.............. 7 400 kg
Min. tažný výkon:.................od 100 kW/136PS
Počet radliček:..............................................28
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Přepravní výška:....................................3,40 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 5 200 kg
Pronto 4 DC pevný
Rozměry a hmotnosti
Rozměry a hmotnosti
Informace k údajům
Skutečné údaje se mohou v závislosti
na rozdílných stupních výbavy lišit od
uvedených hodnot.
Údaje o strojích jsou uvedeny bez
doplňující výbavy.
Při použití nástavce zásobníku se u strojů
Pronto 3 DC a 4 DC zvyšuje přepravní výška
o cca 30 cm.
 Hmotnost stroje a zatížení na závěsné zařízení se zvyšuje u provedení s čelním pěchem,
především u vypěněných pneumatik a zařízení na přihnojování pevnými hnojivy.
 Tažné oje u strojů Pronto 3 DC a 4 DC je
možné vytáhnout o 0,6 m.
 Stroj Pronto 6 DC je s prodlouženou tažnou
ojí delší o 0,9 m.

Přepravní šířka:.....................................4,00 m
Přepravní výška:....................................2,70 m
Délka:....................................................6,60 m
Pracovní záběr:.....................................4,00 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 200 kg
Celková přípustná hmotnost:.............. 7 400 kg
Min. tažný výkon:.................od 100 kW/136PS
Počet radliček:..............................................28
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Přepravní výška:....................................3,40 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 5 500 kg
25
Hydraulika
1 x dvojčinná: .....................zvedání, sklápění,
Znamenák
1 x dvojčinná s regul. ventilem:......Dmychadlo
1 x beztlak. vratná větev
max.: 5 bar......................................... odp. olej
Množství oleje u přím.
poh. dmychadla: ....................................... 45 l
Elektrika
1 x konektor 7-pólový 12 V:............... osvětlení
1 x konektor:................................ DrillManager
Provedení
Objem zásobníku osiva:............2 800 - 3 500 l
Řízení secího stroje:......................elektronický
Pohon dávkovače:.........................elektronický
Dávkovací množství:...................0 - 500 kg/ha
Hydr. dmychadlo
3 a 4 DC max.:............................ 3 500 ot./min
Max. množství oleje při 6 cm³:............ 22 l /min
Max. množství oleje při 11 cm³:.......... 40 l /min
Dmychadlo 6 DC max.:............... 4 000 ot./min
Vzdálenost řádků:................................150 mm
Tlak radliček:......................................0 - 80 kg
Pěch: ...........................................7.50 - 16 AS
Emise
Dmychadlo, měřeno při jmen. otáčkách:
nejvyšší hodnota na křivce opláštění
ve vzdálenosti 1 metru od dmychadla.
Dmychadlo: ...................................... 98 db (A)
26
Obsluha
Pneumatická soustava
Pronto DC
Pneumatická soustava se skládá z dmychadla,
výpusti, odlučovače vzduchu (děrovaný plech)
a rozdělovače.
Dmychadlo
Hydraulická dmychadla jsou poháněna přímo z
hydrauliky traktoru nebo čerpadlem na vývodový
hřídel.
Lopatky dmychadla a ochrannou mřížku je nutné
pravidelně kontrolovat a čistit.
Usazeniny na ochranné mřížce vedou z důvodu
ztráty vzduchu k ucpání výsevních hadic.
Usazeniny na oběžném kole dmychadla vedou
k házivosti. Uložení je přetěžováno a může se
poškodit.
Přímý pohon dmychadla
Hydraulické dmychadlo je poháněno přímo z
hydrauliky traktoru.
Pro regulaci otáček musí být traktor vybaven
regulačním ventilem průtoku.
Vytvořený proud vzduchu dopravuje osivo od
výpusti k radličkám. Potřebné množství vzduchu závisí na osivu (druh a hmotnost), výsevku,
pracovním záběru a výsevní rychlosti.
Jednoznačnou definici správných otáček dmychadla proto není možné stanovit, nastavení
je nutné zjistit praktickou zkouškou přímo na
poli.
Hydraulické čerpadlo musí dodávat dostatečné
množství oleje, aby otáčky dmychadla neklesaly
ani při poklesu otáček traktoru nebo při zapnutí
jiné hydraulické funkce.
Proud vzduchu nesmí být příliš velký, aby osivo
nevyskakovalo ze seťového lůžka nebo aby
nedocházelo k jeho vyfukování z mřížového
plechu na dávkovači (viz dávkovač).
Nesmí být ani příliš malý, aby osivo nezůstávalo
ležet v hadicích a neucpávalo je. Příliš malý
proud vzduchu může také negativně ovlivnit
rozdělování osiva.
Proto by mělo dmychadlo běžet v co možná
nejvyšších otáčkách.
Pro zajištění rovnoměrné příčné distribuce osiva
doporučujeme v závislosti na pracovním záběru
a osivu u strojů Pronto 3 a 4 DC min. 3000 ot./
min a u stroje 6 DC min. 3500 ot./min.
Kontroly a údržba
 Zkontrolujte zpětný tlak max. 5 bar.
 Zkontrolujte nastavení škrticí klapky.
 Pravidelně čistěte sací mřížku vzduchu, aby
se nesnižoval proud protékajícího vzduchu.
Zamezíte tím ucpávání.
 Z lopatek dmychadla odstraňujte usazeniny,
předejdete tak vzniku házivosti a poškození
oběžného kola a uložení.
 Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla
(viz kap. Příruba dmychadla).
Otáčky dmychadla se nastavují pomocí
množství oleje na regulačním ventilu
průtoku.
Nastavení dmychadla, dopravu a
ukládání osiva je nutné pravidelně
kontrolovat na všech radličkách na
začátku výsevu a u velkých ploch také
průběžně.
27
Motor dmychadla Pronto 3 a 4 DC
Zpětné potrubí je k traktoru nutné připojit bez
tlaku!
Motor dmychadla Pronto 6 DC
Potrubí odpadního oleje je nutné k traktoru připojit bez tlaku!
Zpětný tlak max. 5 bar!
Otáčky max. 3500 ot./min.
Zpětný tlak odpadního oleje max. 5 bar!
Otáčky max. 4000 ot./min.
Motor dmychadla Pronto 6 DC
Motor dmychadla Pronto 3 a 4 DC
1
1
8
1
1
2
2
3
2
4
6
4
7
3
3
5
2
3
4
6
5
4
5
Hydraulika pohonu dmychadla
Hydraulika pohonu dmychadla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hydr. ventil s regulací průtoku
Hydr. spojka
Manometr
Hydr. motor
Dmychadlo
Nastavitelný přetlakový ventil
Hydr. ventil s regulací průtoku
Hydr. spojka
Manometr
Hydr. motor
Dmychadlo
Zpětný ventil
Potrubí odpadního oleje
Hydr. připojení bez tlaku k traktoru
28
Maschine
alle
Zeichnung
Antrieb Befüllschnecke (direkt)
9
4
5
4
5
6
7
8
Dmychadlo s čerpadlem na
vývodový hřídel
Funkce
Čerpadlo na vývodový hřídel pohání hydr. motor
1
1
dmychadla.
1
Manometr vysokého tlaku ukazuje pracovní tlak
v hydraulické soustavě. Tlak stoupá proporcionálně s počtem otáček dmychadla a měl by se
pohybovat mezi 50 a 130 bar.
Hydraulické dmychadlo je poháněno čerpadlem
na vývodový hřídel.
8
9
7
3
5
6
4
2
2 větvi je olej veden přes chladič a filtr
2
Ve vratné
zpět do olejové nádrže.
3
3
Přetlakový ventil v hydraulickém bloku chrání
jednotlivé4 komponenty
9 a zpětný ventil umož-4
5 doběh dmychadla při odpojení vývodové
5
ňuje
hřídele.
Manometr ve vratné větvi hlídá dynamický tlak.
Překročí-li
6 zpětný tlak hodnotu 2 bar,7 je nutné6
7
vyměnit filtr.
8
Maschine
Zeichnung
Dmychadlo
s pohonem vývodovým hřídelem
Säwagen
Gebläse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čerpadlo na vývodový hřídel
Hydr. blok s přetlakem a zpětným ventilem
Manometr vysokého tlaku
Hydr. motor pohonu dmychadla
Dmychadlo
Manometr zpětného tlaku (max. 2 bar)
Chladič
Filtr
Olejová nádrž
Technické údaje
Hltnost čerpadla: Hltnost motoru: Provozní tlak: Otáčky výv. hřídele: Připojení: Otáčky dmychadla: Lamely chladiče je nutné pravidelně
čistit, v opačném případě se snižuje
proud chlazení a proud vzduchu dmychadla. Hydraulický olej se přehřívá a
výsevní hadice se ucpávají.
Při montáži se čerpadlo na vývodový
hřídel nasazuje na hnací konec. Pomocí držáků je čerpadlo nutné připevnit k
traktoru pevně a bez pnutí.
Čerpadlo se při provozu nesmí pohybovat, v opačném případě by mohlo dojít
k poškození hřídele a ložisek.
43 cm³
10 cm³
- 130 bar
1000 ot./min
Z 6, Z 20 a Z 21
- 4000 ot./min
29
Ze
Nastavení výkonu dmychadla
Dopravované množství vzduchu dmychadla
závisí otáčkách vývodového hřídele.
Otáčky dmychadla lze při příliš velkém množství
vzduchu snížit na přetlakovém ventilu.
Zásobník hydraulického oleje s filtrem, manometr
zpětného tlaku a ukazatel stavu oleje.
Motor ventilátoru (provedení se škrticí klapkou není
sériové)
30
Kontroly a údržba
 Dodržujte zpětný tlak max. 2 bar.
 Zkontrolujte stav oleje.
 Očistěte ochrannou mřížku dmychadla a
lamely chladiče od nečistot.
 Očistěte lopatky dmychadla od nečistot.
 V případě potřeby vyměňte olej a filtr.
 Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla
(viz kap. Příruba dmychadla).
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel
Porucha
Možná příčina
Odstranění
Poškození ložisek dmychadla
Normální opotřebení
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Vyměňte ložiska.
Dmychadlo nikdy neprovozujte bez
namontovaných pneumatických
hadic.
Lopatkové kolo vyměňte nebo v
případě znečištění zbavte nečistot.
Házivost lopatkového kola
Těsnicí kroužek hřídele na motoru
netěsný
Zpětný tlak větší než 2 bar
Zkontrolujte zpětný tlak.
Hydr. olej přehřátý
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Snižte výkon a zkontrolujte hladinu
oleje
Zkontrolujte tlak na dmychadle.
Vyměňte olej a olejový filtr.
Ochrannou mřížku dmychadla
očistěte.
Lamely chladiče očistěte.
Tlakový ventil správně nastavte.
Olejový filtr znečištěný
Ochranná mřížka dmychadla
znečištěná
Olejový chladič znečištěný
Přetlakový ventil nastaven příliš
nízko
Hydr. motor vadný
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Hydraulický olej znečištěný
Snižte výkon a zkontrolujte tlak na
dmychadle.
Vyměňte hydraulický olej a filtr.
Ložisko čerpadla na vývodový hřídel
vymlácené
Čerpadlo příliš utaženo nebo
nedostatečně pevně připevněno k
traktoru
Ložisko vyměňte, čerpadlo
namontujte pevně bez přepnutí.
Žádný tah vzduchu na radličkách
Vzduchové hadice ucpané
Sací mřížka vzduchu znečištěná
Mřížku sacího vzduchu očistěte.
31
Dotažení příruby dmychadla
Upínací kužel na hydraulickém motoru pro
pohon dmychadla se může povolit vlivem kolísání teplot a sedáním materiálu na oběhovém
kole dmychadla. Oběhové kolo dmychadla
může na hnacím hřídeli cestovat a může zničit
dmychadlo.
Upínací kužel by se proto měl dotahovat po zhruba 50 hodinách a jednou
ročně kontrolovat.
K tomu se musí odmontovat ochranná mřížka
dmychadla.
Upínací kužel připevňuje oběhové kolo ventilátoru a zároveň pevně sedí na hnacím hřídeli.
Upínací kužel
Při dotahování upínacích šroubů dávejte pozor
na toto:






Oběhové kolo dmychadla cestuje při dotahování šroubů, zvláště při nové montáži, ke
krytu ve směru ochranné mřížky.
Volná příruba se proto musí vyrovnat blíže k
hydraulickému motoru.
Upínací plochy musí být bez oleje a tuku.
Upínací šrouby se musí dotahovat absolutně
rovnoměrně a v několika krocích. Mezitím by
se lehkými údery na přírubu (plastovým kladivem nebo násadou kladiva) mělo dotahování
kuželu usnadnit.
Palcové šrouby v provedení č. 10 - 24 4.6 se
přitom smí dotahovat pouze max. 6,8 Nm.
Po dotažení se musí oběhové kolo zkontrolovat, jestli má volný a rovnoměrný chod.
32
Zásobník
Zásobník může být v provedení jednokomorovém pro osivo nebo dvoukomorovém pro osivo
a hnojivo.
Jednokomorový zásobník má objem 2800 / 3500
litrů a zavírá se víkem.
Pro zajištění ochrany osiva před nečistotami, prachem a vlhkem by mělo být víko stále
zavřené.
Při vysoké prašnosti se může prach ukládat
v zásobníku a může zaplnit buňky v rotujícím
válečku. To vede k chybám v dávkování a zbytečnému opotřebovávání dávkovače.
Pomocí vloženého šoupátka je možné osivo
dobře rozhrnout a naplnit tak celý zásobník.
Pozor při plnění zásobníku:
Osivo se musí naplnit do předního zásobníku a
hnojivo do zadního zásobníku.
Jestliže se stroj pro doplnění sklápí, je před jeho
opětovným vyklopením nutné znovu odblokovat
pojistku proti vyklopení.
Dvoukomorový zásobník na 3800 litrů je členěn
v poměru 60 : 40.
Dvoukomorový zásobník má provedení tlakové
nádoby a během výsevu musí být stále uzavřený
a utěsněný.
Netěsnosti se ztrátou vzduchu vedou k
chybám ve výsevu. Vynášené množství
se zmenšuje a může spadnout dokonce na nulu.
Pokud se pomocí dvoukomorového zásobníku
vynáší pouze osivo a obě komory se používají
pro osivo, může se ze zadní komory vyjmout
část dělicí stěny.
Po výsevu dělicí stěnu zase zavřete a klapku
vzduchu z dmychadla zase nastavte do středové
polohy.
Rozdělovací vidlice se vzduchovou klapkou
Přizpůsobení množství vzduchu (dvoukomorový zásobník)
V případě velkých rozdílů v hmotnosti u vynášeného množství, např. u řepky a hnojiva, může být
nutné přizpůsobit množství vzduchu množství
výsevu.
K tomu povolte matici na rozdělovací vidlici a
klapku trochu posuňte.
Větší množství vzduchu se musí přivést k většímu vynášenému množství.
Správné rozdělení se musí zjistit praktickou zkouškou na poli a musí se kontrolovat na začátku i během práce.
Vzduchová klapka se musí nastavit
před začátkem výsevu. Toto nastavení
se musí kontrolovat každý den.
33
Hradítko injektoru
V hradítku injektoru přivádí dávkovač osivo do
proudu vzduchu.
Dole je namontováno sklápěcí víko. Pro provedení zkoušky výsevku toto víko otevřete a
na háky umístěné na plášti zavěste zkušební
pytel.
Rozdělovač
Rozdělovač osiva je namontován vzadu na
zásobníku osiva. Rozděluje a vede osivo k
radličkám.
V provedení s dvoukomorovým zásobníkem
je rozdělovač pevného hnojiva namontován v
zadním zásobníku.
Všechny komponenty rozdělovačů
musí být těsné. I nepatrné netěsnosti a
ztráty vzduchu vedou k nerovnoměrné
distribuci.
Aby při výsevu nedocházelo k funkčním poruchám na trysce injektoru nebo při dopravě resp.
distribuci osiva, musí být všechny přípoje a víko
těsně uzavřené.
Ztráty vzduchu vedou k chybám v
dávkování
Rozdělovač osiva s magnetickými klapkami
Dávkovač s hradítkem injektoru
Pro zvláštní aplikace je v rozdělovači možné uzavřít jednotlivé výstupy. Za tím účelem
odšroubujte víko a zasuňte mezikusy zalomenou stranou směrem dolů do požadovaných
výstupů.
Mezikusy
34
Jestliže jsou uzavřená výsevní vedení monitorována senzory toku osiva, je tyto senzory nutné
odpojit nebo namontovat do jiných výsevních
hadic, aby senzory neustále nehlásily chyby
toku osiva.
Na rozdělovači jsou namontována motorová
hradítka pro řízení kolejových řádků.
Zda skutečně došlo k uzavření šoupátek, je
nutné zkontrolovat podle proudu vzduchu na
radličkách nebo kontrolou vyneseného osiva
na povrchu.
Motorová hradítka jsou na spodní straně na
hřídeli opatřena drobným značením, které
vyznačuje polohu klapek.
Zde je možné zkontrolovat jak otáčení klapek,
tak jejich koncovou polohu.
Odlučovač vzduchu (jenom 3 DC a 4 DC s jednokomorovým zásobníkem)
Na přechodu od hadice k distribuční věži je
instalován odlučovač vzduchu.
Odlučovač vzduchu umožňuje díky úniku vzduchu vyšší výkon injektoru a tím větší výsevek.
Aby funkce nebyla rušena, musí být otvory vždy
volné.
Zvláště u velkých výsevků pravidelně otvory
kontrolujte a zajistěte volný výstup
vzduchu a odstraňujte usazeniny.
Přitom také zkontrolujte případné ucpání výsevních hadic a rozdělovače.
Rozdělovač je nutné pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje cizí částice.
Ty ruší tok osiva a funkci motorových
hradítek.
Oddělovač vzduchu na distribuční věži
U malých výsevků a při malých otáčkách dmychadla existuje spíše nebezpečí ucpání ve
výsevních hadicích nebo usazenin v rozdělovači
z důvodu další ztráty vzduchu v oddělovači
vzduchu.
I příčná distribuce může být u příliš malých otáček dmychadla nepřesná.
Rozdělovač s motorovým hradítkem
V tomto případě se musí otáčky dmychadla
zvýšit nebo se musí zmenšit ztráty vzduchu na
kroužku síta. To se může provést posunutím
hadice, další sponou nebo lepicí páskou.
Ukládání osiva a rozdělovač se musí
kontrolovat na začátku práce a rovněž
během setí.
35
Dávkovač
Dávkovač HORSCH se skládá z několika dílů a
lze jej rozebrat bez nářadí.
1
8
Válečky se dělí podle dopravovaného množství
na otáčku.
Válečky pro všechny druhy obilí a pevných
hnojiv
2
7
Pro výsev různých velikostí semen a různého
výsevku jsou k dispozici různé válečky s
buňkami. Volba válečků je popsána v návodu
pro DrillManager.
3
6
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Dávkovač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vyprazdňovací klapka s těsněním
Kryt
Hnací motor
Boční víko pro tlakový zásobník se shrnovacím
plechem
Boční víko pro tlakový zásobník s řepkovými kartáči
Boční víko pro normální zásobník s řepkovými
kartáči
Váleček
Boční víko s uložením válečku
Válečky
Č.
Velikost
cm³
Barva
1
20
žlutá
2
40
červená
3
100
modrá
4
170
žlutá / alu
-
-
-
5
250
černá
-
-
-
6
320
žlutá / alu
-
-
-
7
500
žlutá
-
-
-
8
800
kovová
-
-
-
nevhodný pro fazole a
pevná hnojiva
Při všech pracích na dávkovači se
musí dávat pozor na absolutní těsnost
součástí. Netěsnosti vedou k chybám
v dávkování.
Při montáži dávkovače musí být styčné
plochy utěsněny a kryt se nesmí při
přišroubování kroutit.
36
Dolů je dávkovač uzavřen výpustí. V ní je osivo
zachycováno proudem vzduchu.
Při otočení válečku se osivo dostává z dávkovače
přes otvor ve výpusti.
Kryt se pak musí zase těsně a pevně uzavřít.
Výměna válečku
Po volbě válečku z tabulky se musí váleček
namontovat do dávkovače.
Pro výměnu válečku by zásobník osiva
měl být prázdný.


Odšroubujte boční víko.
Váleček s hnací hřídelí vytáhněte.
Výměna válečku
Po každé výměně válečku se musí zkontrolovat
nastavení těsnění a otáčení válečku.
Výměna válečku s plným
zásobníkem
Výměna válečku


Vyjměte pojistné kroužky a podložky.
Vytáhněte hnací hřídel a nasaďte nový
váleček.
Axiální vůle hnací hřídele ve válečku je pro
samočištění válečku v tělese dávkovače
nutná.
Výměna válečku s plným zásobníkem
Na bočním víku a hnacím motoru odšroubujte
křídlové šrouby, vyjměte boční víko a motor.
 Z hnací hřídele sejměte pojistné kroužky a
podložky.
 Na hnací hřídel nasaďte nový váleček a tím
vytlačte starý váleček na straně motoru.
 Přemontujte hnací hřídel, nasaďte boční víko
a motor a připevněte.

37
Kontrola těsnění
Váleček pro malé druhy semen
Těsnění nesmí být natržené nebo poškozené,
případně vyměňte.
 Boční víko s těsněním namontujte na těleso
dávkovače. Těsnění musí přiléhat dostatečně
na válečku.
Aby při setí malých druhů semen nedocházelo
k funkčním poruchám, jsou válečky z výroby
kompletně předmontované.
Těsnění
Válečky pro malé druhy semen
Záchytný plech pro těsnění je rozdělen asymetricky.
Válečky se mohou montovat s jedním nebo
dvěma vynášecími kotouči.
Se dvěma vynášecími kotouči na válečku se
zdvojnásobí dopravované množství.
Vynášecí kotouče jsou k dostání s dopravovaným objemem 3,5 cm³, 5 cm³ a 10 cm³.
Vadné těsnění nebo špatné namontovaný opěrný plech vede k chybám v
dávkování při výsevu.

U všech normálních a jemných semen
musí široká strana ukazovat k válečku.
U velkých semen jako kukuřice, fazolí
atd. musí k válečku ukazovat úzká
strana.
Válečky pro malé druhy semen se skládají z
vynášecích kotoučů, rozpěrných podložek a
hnacího hřídele.
Válečky pro malé druhy semen
Velikost
cm³
Tvar buňky / velikost buňky
Počet
Buňky
3,5
polokulatá, rádius 4 mm
10
7
2 vynášecí kotouče 3,5 cm³
20
5
Vybrání asi 19 x 3 mm
12
10
2 vynášecí kotouče 5 cm³
24
10
Vybrání asi 23 x 5 mm
12
20
2 vynášecí kotouče 10 cm³
24
Při setí se otáčí jenom vynášecí kotouče ve
válečku, rozpěrné podložky jsou pomocí dorazů
zablokovány v tělese dávkovače.
38
Při montáži a demontáži válečků se musí pojistky proti protáčení otočit do vybrání v tělese
dávkovače.
Montážní pokyny:
Aby se osivo nedostalo mezi vynášecí kotouče
a rozpěrné podložky, jsou vynášecí kotouče a
rozpěrné podložky se zalícovanými podložkami
montovány bez vůle.
Montáž válečku pro malé druhy semen
Údržba:
Funkce a použitelnost válečků pro malé druhy
semen se musí kontrolovat každý den.
 Mezi vynášecími kotouči nesmí být žádná
mezera. Je-li mezera příliš velká, musí se
vložit další zalícované podložky.
 Vynášecí kotouče se musí lehce otáčet.
Mořidlo nebo podobné látky nesmí vynášecí
kotouče ani ložiska blokovat.
 Pojistné závlačky musí být na místě a správně namontované, aby nevznikala žádná
mezera.
Váleček pro malé druhy semen
Do rozpěrných podložek jsou zabudována
ložiska.
Podle výrobní tolerance se vkládají zalícované
podložky, aby se vynášecí kotouče netřely o
rozpěrné podložky.
Po montáži všech dílů se zbývající meziprostor
až po pojistný kroužek vyplní zalícovanými
podložkami.
Pak nasuňte pojistný kroužek.
Při správné montáži válečku lze vynášecími
kotouči mezi rozpěrnými podložkami rovně a
volně otáčet. Díly se nesmí vzájemně třít, přitom
vůle musí být co nejmenší.
Při kontrole proti světlu musí být spára ještě
viditelná.
39
Funkční zkouška
Po montáži nového válečku se musí prověřit
funkce a otáčení válečku.
Řepkové kartáče
K tomu váleček zapněte jak je uvedeno v oddíle
"Zkouška výsevku".
Před setím jemných semen se musí kartáče
namontovat do bočních vík a zkontrolovat jejich
funkce.

Hnací motor musí běžet rovnoměrně hladce. Nesmí být slyšet žádná místa s těžkým
chodem.
Řepkové kartáče čistí vynášecí kotouče ve
válečcích pro druhy malých semen.
Při nerovném běhu je dávkování
nepřesné a motor se může přetížit.






Místa s těžkým chodem pokud možno najděte.
Poškozené díly opravte (přebroušení, přesoustružení...) nebo vyměňte.
Šrouby na bočních vících pro hnací motor a
uložení válečku povolte a boční víka znovu
vyrovnejte, aby se povolilo pnutí.
Pokud je hnací hřídel prohnutá, musí se
vyrovnat nebo vyměnit.
Jsou-li mezi válečkem a skříní dávkovače
ulpěná cizí tělesa, musí se odstranit.
Je-li ve válečku prach nebo mořidlo mezi
vynášecími kotouči a rozpěrnými podložkami,
váleček rozmontujte a vyčistěte.
Namontované řepkové kartáče
Zkontrolujte otáčení a připevnění.
Zkontrolujte stav a účinnost čištění kartáčů.
Boční víko s kartáči namontujte do dávkovače.
 Kartáče musí přiléhat na vynášecích kotoučích plně a otáčet se s válečkem.



Funkce a účinnost čištění kartáčů se
musí zkontrolovat před začátkem setí
a pak pravidelně průběžně.
Zalepené vynášecí kotouče vedou k chybám
dávkování při setí. Vynáší se méně osiva.
Boční víko s řepkovými kartáči lze odmontovat
i při plném zásobníku osiva.
Zalepené vynášecí kotouče lze přitom čistit i v
zabudovaném stavu.
Řepkové kartáče by se měly při normálním
osivu vymontovat. Otvory v krytu se musí zase
uzavřít.
40
Hrubé osivo
U hrubých druhů semen (kukuřice, fazole, hrášek atd.) se místo řepkových kartáčů montuje
deflektor.
Tento deflektor zabrání tomu, aby se velká
semena vzpříčila mezi válečkem a krytem dávkovače a rozemlela nebo zablokovala váleček.
Dávkovač s hradítkem injektoru
Dávkovač ve strojích s normálním zásobníkem
a hradítkem injektoru jsou vybaveny víkem V2A
s vybráními.
Na trysce injektoru je při provozu podtlak. Přes
toto víko V2A se do proudu vzduchu přivádí
další vzduch.
Deflektor
U některých dávkovačů je namontován vysoký
oddělovací plech.
Tento plech se musí oddělit u spodní hrany
průhledového okénka, aby se deflektor dal
namontovat.
Velká semena se částečně špatně
sypou a zcela nenaplní buňky válečku.
V takových případech se k osivu může
přimíchat mastek nebo grafitový prášek.
Dávkovač s víkem pro trysku injektoru
Sladění trysky injektoru s víkem funguje až do
max. možného výsevku.
Pokud se toto množství překročí, vznikne na
trysce injektoru náporový tlak. Tím lze přes
mřížovaný plech osivo vyfukovat, což vede k
pádovému vzcházení osiva ve středu stroje.
Tato semena jsou viditelná na povrchu pole, než
jsou zatlačena pěchem nebo zavlačovačem.
41
V extrémním případě může přetlak tok osiva v
zásobníku zablokovat a vést k výpadku setí.
Proto vždy, zvláště při vysokém výsevku a vysokých pracovních rychlostech
zkontrolujte funkci pneumatického
systému a ukládání osiva.
Na povrchu pole nesmí ležet žádná
semena.
Pokud jsou semena vyfukována, musí se zvýšit
otáčky dmychadla (krátkodobě až 4000 ot/min)
nebo snížit pracovní rychlost, až injektorový
systém zase správně funguje.
Údržba dávkovače
Dávkovač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Aby nedocházelo k prostojům z důvodu oprav,
měl by se dávkovač a hnací motor po sezóně
vyčistit a zkontrolovat jejich funkce.
Zvláště ložiska v bočním víku a na hnacím
motoru by se z důvodu prachu z mořidla mohla
poškodit nebo mít těžký chod.
Pokud je to nutné, ložiska včas vyměňte nebo
je mějte v zásobě.
1
2
Motor pohonu
1.
2.
Šrouby
Těsnění hřídele a ložiska
Zapojení konektoru na motoru
Při přerušení kabelu nebo při opravách konektoru lze kabely přiletovat.
Doporučuje se však používat zamačkávané
kontakty.
Pin č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
42
Kabel
šedý a modrý
červený a růžový
bílý
hnědý
zelený
žlutý
Radličková jednotka
Radličková jednotka se skládá z výsevního
ramena, radliček a přítlačného válečku.
1
2
3
4
Radličková jednotka
1.
2.
3.
4.
Uložení výsevního ramena
Kotoučová secí botka
Poddajné teflonové prsty
Kopírovací kladky
Výsevní rameno je vedeno bezúdržbovými
gumovými ložisky. Spojuje radličky a přítlačný
váleček s hlavním rámem a přenáší tlak radliček.
U vlhkých nebo kyprých půd nesmí být předepnutí kotoučové secí botky příliš velké, aby
nedocházelo k blokování kotoučů a jejich jednostrannému opotřebení.
V případě potřeby je možné použít také příslušnou podložku.
V případě opotřebení se snižuje intenzita předepnutí kotoučových secích botek, příp. kotouče
ztratí vzájemný kontakt a nedotýkají se.
Potom je kotoučové secí botky nutné vyměnit
nebo znovu obnovit jejich předepnutí odstraněním podložek.
Jestliže se kotouče z důvodu chybného předepnutí, příliš kypré půdy nebo
opotřebení zastaví, dojde při ukládání
osiva k tvorbě chomáčků.
Po provedení výměny kotoučových secích
botek je nutné nastavit předepnutí obou kotoučů
pomocí podložek.
Kotoučové secí botky musí být na břitu mírně
předepnuta, musí s nimi však být ještě možné
bez vynaložení síly otáčet.
Pro usnadnění tahu a zajištění přesného otevření výsevního kanálu jsou kotouče vpředu
osazeny v úhlu a jsou mírně předepnuty.
Dvoukotoučové radličky prořezávají seťové
lůžko a uvolňují výsevní horizont.
Mezi kotouči probíhá ukládání osiva, to je
následně mírně přitlačeno instalovanými uniformery.
Meziprostor je zbavován nečistot pomocí
stěrače. Seřízení stěrače probíhá průběžně
automaticky.
Seřízení, účinnost a opotřebení stěračů
je nutné pravidelně kontrolovat.
43
Zároveň je nutné věnovat pozornost i škrabkám. Jestliže se na nich v důsledku opotřebení
vytvořila hrana, nesmí tato hrana ležet na vnější
straně břitu, protože v tom případě není možné
automatické seřízení. V případě potřeby vložte
další podložku, nebo škrabku vyměňte.
Gumová ložiska chraňte před olejem.
Oleje a tuky mohou gumovým prvkům
škodit a mohou negativně ovlivnit jejich
funkci.
Poddajné teflonové prsty
Poddajné teflonové prsty fixují osivo v seťovém
lůžku a mírně ho přitlačujte.
Za vlhkých podmínek a na lepivých půdách
můžou poddajné teflonové prsty zachycovat
nežádoucí zbytky. V tom případě by měl být
demontován.
Je-li stroj spuštěn, neměli byste s ním couvat,
aby nedošlo k poškození poddajných teflonových prstů.
Kopírovací kladky
Kopírovací kladky jsou k výsevnímu ramenu
připevněny rastrovým ozubením.
Zajišťují hloubkové vedení při ukládání osiva,
zakrývají osivo jemnou zeminou a přitlačují ji
na osivo.
Kopírovací kladky jsou zbavovány nečistot
pomocí škrabky. V případě je možné škrabku
znovu seřídit.
Škrabky, kotoučové secí botky a přítlačné válečky
Jestliže nejsou v měkkých či písečných půdách
kopírovací kladky s to zajistit dostatečné hloubkové vedení, lze je vyměnit za kopírovací kladkyce o šířce 10 cm.
Údržba
 Zkontrolujte stav uložení výsevního ramena
(gumové prvky). Po uplynutí životnosti nebo
při ztrátě předpínací síly je vyměňte.
 Zkontrolujte stav kopírovacích kladek, jejich
lehký chod, pevné utažení přídržných šroubů
na rastrovém ozubení.
 V případě potřeby seřiďte škrabky kopírovacích kladek.
 Zkontrolujte opotřebení, předepnutí a lehký
chod kotoučových krojidel a ložisek.
 Kotoučová krojidla dotahujte momentem 130
až 150 Nm.
 Kontrolujte stav, pevné utažení a nastavení
škrabek a uniformerů.
44
er
mm
nu
gs 8
un 35
n
ich 0
Ze 38
me
na
tei
Da
.
tw
En
ed
Ju
tum
Da li 0
Nastavení dorazu radliček
00
Aby radličky ve zvednutém stavu a při přepravě
po silnici pevně dosedaly na stroj, fixují je dva
dorazy.
M
e
e
hin in
sc ch
Ma as
Vo
ng
nu e
ich g
Ze rla
Přední lišta je pevně spojena s rámem a její
nastavení není možné upravit. U zadní lišty
je možné upravit nastavení výšky a v případě
potřeby je nutné provést její dodatečné seřízení.
Dorazová lišta radliček vpředu a vzadu
00
r
me
um
gsn
nun 358
ich
Ze 380
e
am
tein
Da
ed
tw.
En
Ju
tum
Da li 05
Nastavení dorazu radliček
 Stroj zcela zvedněte.
 Nadzvedněte radličky vzadu, zkontrolujte vůli
a předepnutí.
 V případě, že lišta vykazuje vůli a držáky radliček dosedají na lištu, je nutné lištu seřídit.
 Stroj spusťte.
 Při seřízení posuňte lištu o cca 5 mm směrem
dolů.
 Stroj zvedněte a znovu zkontrolujte předepnutí.
45
Zkouška výsevku
Zkoušku provádějte pouze na spuštěném a
stojícím stroji.
U osiva nepoužívejte žádné lepivé
moření. To ovlivňuje přesnost dávkování.
Pozor na cizí částice v osivu a v zásobníku!







V závislosti na typu osiva nainstalujte řepkové
kartáče nebo usměrňovací plech. Zkontrolujte
všechna boční víka na dávkovači.
Podle požadovaného výsevku namontujte
vhodný váleček a zkontrolujte jeho vystředěný běh.
Zkontrolujte stav a nastavení těsnění.
Zásobník naplňte osivem/hnojivem. Jemnými osivy plňte zásobník pouze v malých
množstvích.
Otevřete klapku na výpusti injektoru a zavěste
zkušební pytel.
Spusťte stroj a proveďte zkoušku (viz návod
k obsluze řízení DrillManager).
Zavřete klapku. Pozor na těsnost!
Nastavení
Hloubka výsevu
Hloubka výsevu je určována výškovým nastavením stroje pomocí hydraulických válců a úpravou
tlaku na secích radličkách.
Vzájemné sladění těchto nastavení je nutné
přizpůsobit půdním podmínkám a je ho tedy
možné úspěšně provést pouze v pracovní poloze na poli.
Tlak radliček
Čím tvrdší je půda a čím hlouběji má být osivo
zavedeno, tím vyšší tlak je nutný.
Při spuštění stroje se jeho hmotnost přenese na
secí rám. Výška je omezena hliníkovými klipsy
na hydraulických válcích.
Hydraulický válec podvozku
Vznikající tlak je pomocí gumových prvků přenášen na radličku a přítlačný váleček.
Injektorová výpust se zkušebním pytlem
Při provádění zkoušky na stroji ve sklopeném stavu hrozí nebezpečí zranění
hlavy a očí.
Noste vhodný ochranný oděv.
46
Nálepka znázorňuje barevnou kombinaci hliníkových klipsů pro další stupeň
nastavení.
V systému pro úpravou tlaku je možné vytočením stavěcího šroubu zvýšit tlak radliček.
Nadměrným přenosem tlaku však docílíte opačného efektu, dojde k mírnému nadzvednutí rámu
přítlačnými válečky, nebo přítlačné válečky zajedou do půdy a nemohou tak nadále zajišťovat
přesné hloubkové vedení radliček.
Nastavení pracovní hloubky
Ke správnému nastavení doporučujeme použít
pokusnou metodu.





V systému pro nastavení tlaku radliček
nastavte malý tlak.
Na hydraulických válcích zasuňte stejný počet
a barevnou kombinaci hliníkových klipsů.
Spusťte stroj na hliníkové klipsy do pracovní
polohy a ujeďte několik metrů.
Zkontrolujte hloubku průniku radliček a
utužení půdy přítlačnými válci.
V případě potřeby zvyšte tlak radliček a po
ujetí několika metrů zkontrolujte změnu.
Jestliže se nepodaří najít požadované nastavení
v rámci rozsahu systému pro nastavení tlaku
radliček, je nutné postup zopakovat s nejbližším
hlubším nastavením na hydraulickém válci, až
se podaří nalézt správné vzájemné sladění.
Stavěcí klika systému pro nastavení tlaku radliček
Nastavení na hydraulickém válci a systému pro
nastavení tlaku radliček se vzájemně doplňují a
ovlivňují.
Změny na hydraulickém válci se projeví převážně v hloubce výsevu, mají však vliv i na tlak
radliček a přítlačné válečky.
Změny v systému pro nastavení tlaku radliček
se projeví převážně na radličkách a přítlačných
válečcích, mají však vliv i na hloubku výsevu.
Všechny stavěcí prvky nastavte na
stroji stejně.
U všech sklápěcích strojů musí být
hydraulika sklápění předepnutá tlakem min. 80
bar, aby během výsevu nedocházelo ke zvedání
sklápěcích křídel.
Po provedení každé změny je proto
nutné zkontrolovat hloubku výsevu a
účinek přítlačných válečků na utužení
půdy a hloubkové vedení.
47
Přípravné nářadí
Nastavení pracovní hloubky:
Nastavení pracovní hloubky je nutné přizpůsobit
půdním podmínkám a je ho tedy možné úspěšně
provést pouze v pracovní poloze na poli.
Čím tvrdší je půda a čím hlouběji musí pracovní
nářadí během přípravy půdy proniknout, tím větší předepnutí je nutné na gumových prvcích.
Nastavení pracovní hloubky na přípravném
nářadí probíhá pomocí vlastní řídicí jednotky.
Pracovní hloubka je indikována na ukazateli
umístěném na přední stěně.
Při zvedání stroje zůstávají přípravná nářadí v
nastavené pracovní hloubce.
Požadovanou pracovní hloubku je možné nastavit a upravit i během práce.
Ukazatel pracovní hloubky
Gumová ložiska chraňte před olejem.
Oleje a tuky mohou gumovým prvkům
škodit a mohou negativně ovlivnit jejich
funkci.
Údržba
Zkontrolujte stav uložení (pryž); v případě
zestárnutí pryže nebo při ztrátě předpínací síly
je vyměňte.
48
Pracovní pokyny
Odstavení stroje
V rámci prevence vzniku škod způsobených vlhkem by měl být stroj odstavován pokud možno
v hale nebo pod přístřeškem.
Rychlost závisí na polních podmínkách, druhu
půdy, posklizňových zbytcích, osivu, výsevku a
dalších faktorech.

Pracovní rychlost
Se secím strojem Pronto DC je možné pojíždět
vysokými pracovními rychlostmi.
V náročných podmínkách jeďte raději
pomaleji.
Obrácení
Během výsevu byste měli snížit otáčky až krátce před zvednutím stroje, aby výkon dmychadla neklesl příliš silně a nedošlo tak k ucpání
hadic.
Stroj zvedejte za jízdy.
Po obrácení spusťte stroj s odpovídajícími
otáčkami dmychadla asi 2 - 5 m před seťovým
lůžkem. Osivo potřebuje trochu času, aby se
dostalo z dávkovače až k radličkám.
Pracovní spínač vydá uvolňovací signál až poté,
kdy tlak ve zvedací hydraulice (plovoucí poloha)
poklesne pod 50 bar.
Po výsevu
Zásobník osiva a dávkovač by měly být po ukončení výsevu vyprázdněny a vyčištěny.
Osivo a mořidlo mohou během noci zvlhnout a
slepit se.
To pak může vést k tvorbě můstků v zásobníku
osiva a k zalepení rotorových buněk. Tím mohou
vznikat chyby v dávkování a setí.










Stroj odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu.
Pod secí stroj podstavte odstavné opěry.
V systému pro nastavení tlaku radliček snižte
tlak, aby se gumové prvky uvolnily a neztratily
svou upínací sílu.
Elektrické a hydraulické přípojky odpojte od
traktoru. Konektory zavěste do příslušných
držáků.
Stroj vypřáhněte.
Vyprázdněte zásobník osiva.
Vyčistěte dávkovač.
Uzavřete kryt zásobníku osiva.
Elektrické komponenty jako spínací skříňku
kolejových řádků, řídicí jednotku pro řízení
výsevu atd. uložte v suché místnosti.
Gumové prvky chraňte před stykem s oleji
a tuky.
Výbava s brzdou; odvodněte vzdušník a při
delším odstavení uzavřete hadicové spojky.
Pokud jste pracovali s pevnými hnojivy, důkladně omyjte zásobník i stroj.
Hnojivo je agresivní a podporuje korozi.
Velmi agresivně napadá především
pozinkované díly.
Zásobník osiva je možné vyprázdnit pomocí
vyprazdňovací klapky na levé straně. Za tím
účelem podstavte pod klapku vhodnou nádobu
a otevřete uzavírací šoupátko.
Zbytky je možné vyprázdnit výpustí.
49
Kontroly
Kvalita práce při setí velmi závisí na seřízení a
na kontrolách před a během výsevu a na pravidelné péči a údržbě stroje.
Před zahájením výsevu by proto měly být provedeny stanovené periodické údržbové a mazací
práce.
Kontroly před a během setí
Stroj:
 Je stroj správně zapřažen a jsou závěsné
orgány zajištěny?
 Jsou hydraulická vedení připojena správně,
nedošlo k záměně?
 Jsou spodní ramena bočně zajištěna?
 Jsou pro jízdu po silnici pojistky proti vyklopení
v zaskočeném stavu a je funkční osvětlení?
 Je pro jízdu po silnici pístnice válce podvozku
osazena hliníkovými klipsy a je na ně stroj
spuštěn?
 Je hydraulika sklápění v pracovní poloze
předepnutá na min. 80 bar?
 Jsou znamenáky nastaveny na správnou
délku?
 Je stroj zcela zvednutý, nebo je nutné spodní
ramena výškově omezit?
 Je hydraulika zvedání při výsevu přepnutá do
plovoucí polohy?
 Je stroj v pracovní poloze vyrovnán rovně a
je pracovní hloubka správně seřízena?
50
Pracovní nářadí:
 Jsou radličky, zavlačovače (díly podléhající
opotřebení) a ostatní pracovní nářadí a doplňující výbava stále v použitelném stavu?
 Mají radličky ještě dostatečné předepnutí a
otáčejí se všechny snadno?
 Jsou stěrače ještě v pořádku a jsou správně
nastaveny?
 Jsou kola a uložení pěchu v pořádku?
Dmychadlo:
 Je hydraulické dmychadlo připojeno k beztlaké vratné větvi?
 Je čerpadlo správně nainstalováno na vývodovém hřídeli?
 Je u čerpadla na vývodovém hřídeli v pořádku
stav olejové náplně a filtr?
 Jsou oběžné kolo a mřížka dmychadla čisté?
 Je oběžné kolo dmychadla pevně připevněno
na hřídeli?
 Nedochází k překročení otáček dmychadla a
hnacího tlaku?
Pneumatika:
 Jsou motorové klapky či motorová hradítka
pro řízení kolejových řádků instalované ve
správných výsevních vedeních pro dané
kolejové řádky?
 Je nastaven rytmus kolejových řádků a spínají
klapky?
 Jsou výsevní vedení v kolejových řádcích
zcela uzavřena nebo také zcela otevřena?
 Nejsou výsevní hadice prověšeny a jsou bez
vody a usazenin?
 Jsou všechny vzduchové hadice od dmychadla až k radličkám těsné a pevně přimontované?
 Vystupuje vzduch ze všech radliček stejnoměrně?
 Je množství vzduchu na dmychadle správně
nastavené? Vyskakuje osivo ze seťového
lůžka nebo zůstává ležet ve výsevních hadicích, dochází k jejich ucpání?
 Není odlučovač vzduchu na distribuční věži
ucpaný, není zanesen usazeninami?
 Je v závislosti na provedení dmychadla u
dvoukomorového provedení vzduchová klapka v rozdělovači ve střední poloze?
Dávkovač:
 Jsou kartáčová a ostatní těsnění v dávkovači
ještě v použitelném stavu?
 Je u jemného osiva namontován čisticí kartáč
a je v pořádku?
 Je u hrubého osiva namontován stírací
plech?
 Jsou všechny přípojky a vyprazdňovací klapka pevně a těsně uzavřeny?
 Vychází osivo ze všech radliček?
 Dochází v zásobníku k tvorbě můstků (zvláště
u osiva s plevami)?
 Je speciálně u jemného osiva distribuován
správný výsevek?
 Je osivo vyfukováno z mřížovaného plechu?
Kontroly setí se musí provádět před
začátkem práce a u větších ploch i
pravidelně během práce!
51
Doplňková výbava
Značkovač před vzejitím
Značkovače před vzejitím vyznačují kolejové
řádky před zahájením výsevu. Na držáky krojidel
je lze instalovat i dodatečně.
Kotoučová krojidla jsou zvedána hydraulicky a
řízena elektricky systémem řízení kolejových
řádků.
Nastavení pracovní hloubky
Značkovací hloubku je možné nastavit na držáku
prostřednictvím čepu a stavěcích otvorů.
V nejvrchnějším otvoru je rameno zablokované
a značkovací funkce je vypnutá.
Nastavení výšky na značkovači před vzejitím
Značkovač před vzejitím
Účinnost kotoučových krojidel je možné přizpůsobit půdním podmínkám a požadované
značkovací hloubce natočením držáku.
Za tím účelem držák povolte a natáčejte čtyřhran, až dosáhnete požadovaného úhlu kotoučového krojidla.
Potom šrouby opět dotáhněte.
Pro agresivní nastavení je se strojem dodávána
doplňková sada držáků, kterými je možné standardní držáky nahradit.
52
Údržba:
 Zkontrolujte snadnost chodu a vůli ložisek.
 Na začátku práce zkontrolujte funkci hydraulického ventilu a značkování kotoučů.
 Zkontrolujte opotřebení kotoučových krojidel.
Pěchy
Pěchy utužují a urovnávají půdu před kotoučovými krojidly.
Pěchy je možné nainstalovat jako mezinápravové, nebo přes celý pracovní záběr jako čelní.
Zadní zavlačovač
Zavlačovač je veden vzadu přítlačnými válečky,
držáky jsou odpružené a jsou jednotlivě upevněny na rámu radliček.
Výšku vidliček je možné upravit, během použití
ji je nutné přizpůsobit půdním podmínkám a
množství posklizňových zbytků.
Čelní pěch
Během výsevu je stroj vpředu a vzadu výškově
nesen pěchy. Hydraulika musí být proto přepnuta do plovoucí polohy.
Pěch vpředu hydraulicky nezatěžujte dalším
tlakem.
Na měkkých půdách odlehčete čelní pěch hydraulikou traktoru.
Při použití pěchu se v závislosti na provedení zvyšuje hmotnost stroje.
Zavlačovač
Vidličky zavlačovače urovnávají seťové lůžko
za radličkami a zakrývají zbývající volně ležící
osivo.
V případě opotřebení nebo pro zvýšení předepnutí je vidličky možné nastavit níže.
Údržba:
Pravidelně promazávejte ložiska.
Zkontrolujte volný běh a upevnění hřídele
pěchu.
 Zkontrolujte tlak, upevnění a stav pneumatik
pěchu.


53
Kypřič traktorových kolejí
Hroty kypřiče kypří utužené traktorové koleje a
urovnávají půdu po hlubokých kolejích ve zkypřeném seťovém lůžku.
Hroty jsou odpružené a stavitelné výškově i
vzdálenostně.
CrossBoard
CrossBoard vyrovnává seťové lůžko před pneumatikami pěchu.
Je hydraulicky připojen na vlastní řídicí jednotku
a může se během jízdy posouvat.
CrossBoard Pronto DC
Hroty kypřiče traktorových kolejí
V případě potřeby je možné nainstalovat i více
hrotů.
Hřebenový zavlačovač
Hydraulické válce Pronto 4 a 6 DC jsou připojeny v řadě.
Aby se zaručil sousledný chod válců a aby se
všechny pístnice daly vyrovnat na koncový
doraz, musí se válce před začátkem práce zcela
vysunout.
Hřebenový zavlačovač je samostatně upevněn
na odpružených držácích. Vidličky urovnávají
hřebeny vznikající mezi pneumatikami, za válcem pěchu tak zůstává rovné seťové lůžko.
1
2
3
4
Hydraulika CrossBoard Pronto 4 a 6 DC
1.
2.
3.
4.
Hřebenový zavlačovač
Řídicí jednotka
Hydr. spojka
Hydr. uzavírací ventil
Hydr. válec
V případě opotřebení je vidličky možné seřídit.
Maschine
pronto 4 u 6 dc
54
Zeichnung
Crossbord Pronto DC
Zeichnungsnummer
23505100
Dateiname
E
e
Hydr. systém pro nastavení tlaku
radliček
Hydraulický systém pro nastavení tlaku radliček
je obsluhován z traktoru prostřednictvím vlastní
řídicí jednotky.
1
2
4
3
Hydr. systém pro nastavení tlaku radliček
Hydr. systém pro nastavení tlaku radliček
1.
2.
3.
4.
Řídicí jednotka
Hydr. spojka
Hydr. válec systému pro nast. tlaku radliček
Manometr
Nastavení
Pro nastavení ukládání osiva hydr. válec vysuňZeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
pomocí
Schardruckverstellung te a nastavte požadovaný tlak radliček
23496100
stavěcího šroubu, jak je popsáno v části Nastavení pracovní hloubky.
Toto nastavení je na poli nutné provést na "normálním místě".
Na obtížných nebo tvrdých plochách pole je
potom během výsevu možné tlak radliček zvýšit.
Dodávaný tlak je indikován manometrem
vpředu.
Za "normálních" půdních podmínek válec opět
vysuňte.
Entw.
ed
JJKW
0620
55
Plnicí šnek
Obsluha
Nikdy nesahejte do otáčejícího se
šneku!
Excentrický zámek vždy zajistěte!
Při jízdě po silnici musí být šnek sklopený v přepravní poloze a zajištěný.
Plnicí zařízení se skládá z pevné a sklápěcí
poloviny.
Umožňuje snadné a rychlé plnění zásobníku
osiva. Pohon je zajištěn hydraulickým motorem,
který je připojen přímo k traktoru.
1
2
3
4
Plnicí šnek
6
5


Hydr. plnicí šnek
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Řídicí jednotka
Hydr. spojka
Regulační ventil průtoku
Třícestný kohout
Hydr. motor
Plnicí šnek
Zeichnungsnummer


Dateiname
Regulační ventil průtoku
zabraňuje přetočení
23496800
plnicího šneku. Odvádí množství oleje přes 60
litrů do zpětného vedení.
Když se šnek v poli a při jízdě po silnici
nepoužívá, vyklopte jej nahoru.
Vlivem vlastní hmotnosti by se závěs
mohl poškodit.



Otevřete přepravní víko, odblokujte sklápěcí
díl, vyklopte díl směrem dolů a zablokujte
ho.
Traktor ponechte běžet ve zvýšených otáčkách.
Zapněte hydraulický pohon na traktoru.
Pomocí třícestného kohoutu zapněte hydraulický motor.
Nasypte osivo do trychtýře. Pozor na cizí
částice!
Okt 07plnění ponechte šnek ještě
Po dokončení
chvíliEntw.
běžet,Datum
potom hydraulický pohon pomocí
ed
Mai 06
třícestného kohoutu odstavte.
Na traktoru vypněte hydraulický pohon a
vypněte motor.
Pro zachycení zbytků v trubce šneku podstavte pod místo sklápění vhodnou nádobu.
Trubku šneku odblokujte, sklopte směrem
nahoru a zajistěte. Následně uzamkněte
přepravní víko.
Především po použití mořidla nebo hnojiva plnicí
šnek důkladně vyčistěte. Tyto prostředky jsou
agresivní a podporují korozi.
56
Zařízení na přihnojování pevnými
hnojivy
U dvoukomorového provedení může během
výsevu současně probíhat i distribuce pevného
hnojiva. Hnojivo je do půdy zaváděno před válcem pěchu mezi výsevními řádky (radličkami).
Zařízení na přihnojování pevnými hnojivy
Od rozdělovací vidlice na dmychadle je proud
vzduchu přiváděn k výpusti na předním zásobníku. Zde přivádí dávkovač do proudu vzduchu
hnojivo. V distribuční věži, která je nainstalovaná
za zásobníkem osiva, je hnojivo vedeno dál k
radličkám a do půdy.
Komponenty a obsluha výpusti, dávkovače a
radliček se stěrači jsou identické s komponenty
secího zařízení.
Proto je třeba dodržovat stejné pokyny
k nastavení, údržbě a práci.
Nastavení pracovní hloubky
Požadovanou hloubku pro ukládání hnojiva je
nutné přizpůsobit půdním podmínkám přímo
na poli.
Úprava pracovní hloubky radliček pro distribuci
hnojiva se provádí pomocí stavitelných čepů na
hydraulickém válci. Postup nastavení je znázorněn na příslušné nálepce.
Nastavení pracovní hloubky
Všechny stavěcí čepy musí být nastaveny do stejné pozice.
Nastavení vzduchu z dmychadla
V rozdělovací vidlici se vzduch z dmychadla dělí
do obou výsevních systémů.
Z důvodu možných rozdílů v množství a hmotnosti vynášeného osiva a hnojiva může být nutné proud vzduchu z dmychadla rozdělit jinak.
Správné rozdělení vzduchu z dmychadla je nutné vyzkoušet přímo na poli v daných výsevních
podmínkách.
Při správně provedeném nastavení nesmí v
obou systémech docházet k ucpávání hadic
resp. k vyfukování osiva nebo hnojiva ze seťového lůžka nebo z mřížového plechu.
57
Výsev bez hnojiva
Jestliže nemá být hnojivo distribuováno, je na
DrillManageru nutné nastavit pro množství hnojiva hodnotu 0 kg/ha.
Radličky pro distribuci hnojiva je ve zvednuté
poloze možné pomocí kohoutu uzavřít (viz Hydraulické schéma).
Ve zvednuté poloze se kolečka nesmí
dotýkat země.
Kolečka by se na tomto místě mohla nekulatě
obrousit a tím by už nebyla použitelná.
V tomto případě je lepší kolečka neblokovat a
jednoduše je nechat běžet po zemi.
Aby se ukládače hnojiva při dopravě pokud
možno fixovaly, měly by se čepy pro nastavení
hloubky zasunout do nejhlubší polohy (pos. 7).
V rozdělovací vidlici se část vzduchu z dmychadla může přesměrovat k dávkovači osiva.
Pokud se pomocí dvoukomorového zásobníku
vynáší pouze osivo a obě komory se používají
pro osivo, může se ze zadní komory vyjmout
část dělicí stěny.
Po výsevu dělicí stěnu zase zavřete
a klapku vzduchu z dmychadla zase
nastavte do středové polohy.
58
Brzdová soustava
Secí stroj může být vybaven hydraulickou
kotoučovou brzdou. Ovládání brzdy může být
hydraulické nebo pneumatické.
Pneumatická brzda
Pneumatická brzda s dvojitým vedením směřuje
brzdnou sílu k hlavnímu brzdovému válci. Hlavní brzdový válec přenáší tlak hydraulicky dál k
brzdovým válcům na válci pěchu.
1
1
3
1
2
4
2
2
4
1
2-1
Ukončení sezóny
Jestliže má být stroj odstaven na delší dobu,
např. na konci sezóny, měla by brzda zůstat
odbrzděná, aby nedošlo k přilepení brzdového
obložení ke kotoučům a tím ke ztížení opětovného uvedení do provozu.
5
6
7
8
8
Pro zajištění funkční bezpečnosti ventilů by měla
být do pneumatické soustavy přimíchána nemrznoucí směs podle návodu k obsluze traktoru.
Tato směs udržuje těsnění v pružném stavu a
snižuje tvorbu koroze ve vedeních a vzdušnících.
Brzdové schéma pneumatické brzdy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Maschine
Pronto dc
Vypřažení
Při vypřahání odpojte nejprve červenou a potom
žlutou připojovací hlavici.
Přitom dojde k přesměrování záložního tlaku k
brzdovým válcům a stroj je trvale brzděn.
S poklesem tlaku dochází k poklesu brzdného
účinku odstaveného stroje.
Stroj je proto nutné odstavit tak, aby se nemohl
dát i bez aktivní brzdy do samovolného pohybu.
2
3
Zapřažení
Při zapřahání připojte nejprve připojovací hlavici "brzda" (žlutá) a potom připojovací hlavici
"záloha" (červená).
V rámci prevence vzniku škod v důsledku vlhka
můžete dále uzavřít připojovací hlavice záslepkami nebo plastovými sáčky.
Připojovací hlavice "brzda" žlutá
Připojovací hlavice "záloha" červená
Potrubní filtry 1 Anschluß Bremse gelb
Brzdný ventil přívěsu
2 Anschluß Vorrat rot
Vzdušník
3 Rohrleitungsfilter
4 Anhängerbremsventil
Odvodňovací ventil
5 Luftkessel
Hlavní brzdový válec
6 Entwässerungsventil
Brzdový válec kotoučové
brzdy
Údržba:
 Během provozu denně odvodňujte vzdušníky.
 V případě potřeby, avšak alespoň jednou za
rok, vyčistěte potrubní filtry.
7 Hauptbremszylinder
8 Scheibenbremszylinder
Zeichnung
Druckluftbremse
Dateiname
Entworfen
ed
Datum
06 20
59
Hydraulická brzda
Hydraulická brzda směřuje brzdnou sílu od
traktoru prostřednictvím hydraulického válce k
hlavnímu brzdovému válci. Hlavní brzdový válec
přenáší tlak hydraulicky dál k brzdovým válcům
na válci pěchu.
Brzdový válec na brzdovém kotouči je kluzná
sedlová brzda s dvojitým pístem.
1
2
3
3
Kotoučová brzda s kluznou sedlovou brzdou
Před jízdou po silnici je nutné zkontrolovat funkci a stav brzdové soustavy.
Brzdové schéma hydraulické brzdy
1.
2.
3.
Brzdovou soustavu je nutné pravidelně kontrolovat a provádět její údržbu. opravy smí provádět
pouze vyškolený odborný personál.
Hydr. spojka
Hlavní brzdový válec
Brzdový válec kotoučové brzdy
Kotoučová brzda
Hlavní brzdový válec přenáší působící brzdný
tlak k brzdovým válcům.
1 Hydr. Kupplung
2 Hauptbremszylinder
3 Scheibenbremszylinder
Zeichnung
Hlavní brzdový
válec ze zásobníkem kapaliny
dc
Hydraulische Bremse
60
Dateiname
Údržba:
 Pravidelně kontrolujte stav náplně brzdové
kapaliny v zásobníku.
 Brzdovou kapalinu (DOT 4) vyměňte každé
dva roky.
 Zkontrolujte brzdová vedení a hadice, zda
nejsou poškozené.
 Zkontrolujte opotřebení brzdového obložení,
při síle pod 2 mm obložení vyměňte.
 Zkontrolujte opotřebení brzdových kotoučů,
mez opotřebení je 18 mm.
Entworfen
ed
Datum
06 20
Ošetřování a údržba
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro
ošetřování a údržbu.
Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy
za různých provozních podmínek.
Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován
v přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby
zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu.
Pro zachování bezporuchového provozu je
důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v doporučených intervalech.
Čištění
Pro udržení připravenosti k použití a pro
dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně
čistěte a ošetřujte.
Elektrické součásti a dmychadlo,
hydraulické válce a ložiska nečistěte
vysokotlakými čisticími zařízeními ani
přímým proudem vody. Kryty, šroubení a ložiska nejsou při vysokém tlaku
vodotěsné.
Zvenku stroj čistěte vodou. Aby zateklá voda
mohla odtékat, otevřete výpusť osiva pod
dávkovačem.
 Turniket na dávkovači čistěte kartáčem.
 Radličky, semenovody, zásobník osiva, dávkovač a dmychadlo vyfoukejte stlačeným
vzduchem.
 Při používání s tekutým nebo pevným hnojivem součásti pečlivě očistěte a propláchněte.
Hnojiva jsou velmi agresivní a mohou způsobit korozi.
Intervaly údržby
Intervaly údržby jsou dány mnoha různými
faktory.
Tak různé podmínky používání, vlivy počasí,
pojezdové a pracovní rychlosti, prašnost a
typ půdy, používané osivo, hnojivo a mořidlo
ovlivňují např. intervaly údržby, ale také kvalita
používaných maziv a prostředků pro ošetřování
jsou určující pro příští interval ošetřování.
Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační.
Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby přizpůsobit daným podmínkám.
Konzervace
Pokud se má stroj na delší dobu odstavit:







Pokud možno stroj odstavte pod střechou.
Zásobník osiva a hnojiva zcela vyprázdněte
a vyčistěte.
Otevřete vyprazdňovací klapku.
Elektrické ovládací přístroje odpojte a uložte
na suchém místě.
Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte
jenom biologicky snadno odbouratelné oleje,
např. řepkový olej.
Kola odlehčete.
61
Mazání stroje
Stroj by se měl mazat pravidelně a po každém
tlakovém čištění.
To zaručí připravenost k použití a snižuje náklady na opravy a časy prostojů.
Hygiena
Při předepsaném používání nepřestavují maziva
a minerální olejové produkty žádné nebezpečí
pro zdraví.
Delší kontakt kůže nebo vdechnutí výparů by se
však měly vyloučit.
Zacházení s mazivy
POZOR:
Chraňte se před přímým kontaktem s oleji používáním rukavic nebo ochranných krémů.
Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou
vodou a mýdlem. Kůži nečistěte benzínem,
motorovou naftou nebo jinými rozpouštědly.
Olej je jedovatý. Pokud jste olej spolkli, ihned
vyhledejte lékaře.









Maziva chraňte před dětmi.
Maziva nikdy neskladujte v otevřených nebo
nepopsaných nádobách.
Zamezte kontaktu kůže s částmi oděvu nasáklými olejem. Znečištěné oblečení vyměňte.
Olejem nasáklé čisticí hadry neuchovávejte
v kapsách.
Olejem nasáklou obuv likvidujte jako zvláštní
odpad.
Olej stříknutý do očí vypláchněte čistou vodou
a případně vyhledejte lékaře.
Rozlitý olej nechte vsáknout vhodným pojivem
a nechte zlikvidovat.
Hořící olej nikdy nehaste vodou, používejte
jenom schválené a vhodné hasicí prostředky
a noste ochranu dýchacích cest.
Odpady znečištěné olejem a starý vyjetý olej
se musí likvidovat podle platných zákonných
předpisů.
62
Servis
Firma HORSCH si přeje, abyste se strojem a s
námi byli plně spokojeni.
V případě problému se obracejte na svého
prodejce.
Pracovníci zákaznického servisu našich smluvních prodejců a pracovníci zákaznického servisu společnosti Horsch jsou připraveni Vám
pomoci.
Pro co nejrychlejší vyřešení technických nedostatků Vás prosíme o podporu.
Pomozte personálu zákaznického servisu vyloučit další dotazy poskytnutím těchto informací:
Zákaznické číslo
Jméno pracovníka pro styk se zákazníkem
Jméno a adresa
Typ stroje a sériové číslo
Datum koupě a provozní hodiny, příp. plošný
výkon
 Druh problému





Přehled údržby
Přehled údržby Pronto 3 DC - 6 DC
Po prvních provozních hodinách
Pracovní pokyny
Všechny šroubové a konektorové spoje
Kontrola pevnosti spojení a dotažení šroubových spojů
Interval
Při používání
Dmychadlo
těsnost, funkce, nastavení otáček
Při
používání
Ochranná mřížka dmychadla
zbavení nečistot
podle
potřeby
Lopatkové kolo
kontrola stavu a připevnění, zbavení nečistot
před
použitím
dotažení hnací příruby (poprvé 50 hod.)
ročně
Hydr. přípojky a hadice
těsnost všech komponent, místa tření
před
použitím
Vratná větev oleje
zpětný tlak max. 5 bar
při
používání
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový
hřídel
kontrola stavu oleje
před
použitím
nastavení proudu vzduchu na škrticí klapce
před
použitím
výměna oleje a filtru (zpětný tlak přes 2 bar)
4 roky
Dmychadlo, výsevní hadice a výpust
těsnost, místa sevření a tření, ucpání
před
použitím
Rozdělovač
kontrola těsnosti, ucpání
před
použitím
Odlučovač vzduchu (děr. plech)
kontrola připevnění a ucpání
před
použitím
Magnetické klapky či motor. hradítka
kontrola spínací funkce
před
použitím
Vidlice rozdělovače (pouze
dvoukomorový zásobník)
kontrola polohy a pevného utažení klapky
před
použitím
Rotor a těsnění
kontrola stavu, nastavení a opotřebení
denně
Ložisko v motoru a krycí víko
Kontrola stavu a lehkosti chodu
před
použitím
Řepkový kartáč
kontrola stavu a funkce - při nepoužívání demontovat
před
použitím
Hrubé osivo
instalace vyhazovacího plechu
před
použitím
Radličky a přítlačné válečky
kontrola stavu, pevného utažení a opotřebení
před
použitím
Stěrače na radličkách a přítl. válečcích
kontrola stavu, nastavení a opotřebení
před
použitím
Znamenáky a značkovač před vzejitím
kontrola stavu, pevného utažení, funkce a snadnosti
chodu
před
použitím
Zavlačovače, vidličky atd.
kontrola stavu, pevného utažení, nastavení a opotřebení
před
použitím
Stavěcí šroub tlaku radliček
kontrola nastavení a snadnosti chodu, naolejování
před
použitím
Pneumatika
Dávkovač
Pracovní nástroje
63
Přehled údržby Pronto 3 DC - 6 DC
Hydraulika
Hydr. soustava a komponenty
kontrola těsnosti, míst sevření a tření, funkce
před
použitím
Pneumatiky
kontrola stavu, připevnění a huštění (2,0 bar)
před
použitím
Hřídel pěchu
kontrola stavu, připevnění a snadnosti chodu
před
použitím
Brzdové kotouče a obložení
kontrola stavu a opotřebení
před
použitím
Brzdová vedení a hadice
kontrola poškození, míst sevření a zlomů
před
použitím
Brzdová kapalina
kontrola stavu náplně a těsnosti zásobníku
před
použitím
Vzdušník
Vypuštění kondenzátu
denně
Brzda
kontrola funkce - brzdného účinku
před
použitím
Brzdová kapalina
výměna - DOT 4
2 roky
Osvětlení a výstražné tabule
Kontrola stavu a funkce
před
použitím
Výstražné a bezpečnostní nálepky
Kontrola existence a čitelnosti
před
použitím
Pěchy
Brzda
Stroj
Po sezóně
Celý stroj
Provést vyčištění a ošetření
Elektrická řídicí jednotka (DrillManager)
Uskladnění v suchu
Celý stroj
Postříkání olejovou mlhou (zakryjte gumové prvky) a
odstavení pokud možno pod střechou
Ložisko v olejové lázni pro kotoučová
krojidla
Uložení nastříkat rozpínavým olejem např. WD 40
Pístnice hydraulických válců
Pístnice chraňte rozpínavým olejem nebo jinými
prostředky proti korozi
po 3 - 5 letech
Hydraulické hadice zvedací hydrauliky
64
Výměna podle směrnice pro stroje, dodatek I EN 1533
po čištění
Přehled mazaných míst Pronto 3 DC - 6 DC
Mazací místa
3 DC
4 DC 4 DC
pevný
6 DC
Interval
Tažná oj na dvoubodovém otočném kloubu
2
2
2
2
denně
Zvedací hřídel pěchu
2
2
6
6
denně
Zvedací válec
1
1
1
1
denně
Čepy sklápěcího rámu
4
4
50 hod.
Čepy na sklápěcím válci
2
4
50 hod.
Válec pěchu
4
4
8
8
denně
Čepy znamenáku
2
2
2
2
denně
Kotouč znamenáku
2
2
2
2
50 hod.
Čelní pěch
3
2/4
2/6
2/6
50 hod.
Zařízení na přihnojování pevnými hnojivy
10
10
14
14
50 hod.
Plnicí šnek
1
1
1
1
50 hod.
Doplňková výbava
Mazací místa
Otočné a výkyvné ložisko tažné oje
Zvedací válec
Čepy sklápěcího válce a sklápěcího rámu
Zvedací hřídel
65
Otočný bod znamenáku
Kotouč znamenáku
Ložisko pěchu
Plnicí šnek
66
Utahovací momenty pro metrické šrouby
Utahovací momenty šroubů - metrické šrouby v Nm
Velikost
ø mm
Stoupání
mm
3
67
Provedení šroubů - třídy pevnosti
4.8
5.8
8.8
10.9
12.9
0,50
0,9
1,1
1,8
2,6
3,0
4
0,70
1,6
2,0
3,1
4,5
5,3
5
0,80
3,2
4,0
6,1
8,9
10,4
6
1,00
5,5
6,8
10,4
15,3
17,9
7
1,00
9,3
11,5
17,2
25
30
8
1,25
13,6
16,8
25
37
44
8
1,00
14,5
18
27
40
47
10
1,50
26,6
33
50
73
86
10
1,25
28
35
53
78
91
12
1,75
46
56
86
127
148
12
1,50
12
1,25
50
62
95
139
163
14
2,00
73
90
137
201
235
14
1,50
79
96
150
220
257
16
2,00
113
141
214
314
369
16
1,50
121
150
229
336
393
18
2,50
157
194
306
435
509
18
1,50
178
220
345
491
575
20
2,50
222
275
432
615
719
20
1,50
248
307
482
687
804
22
2,50
305
376
502
843
987
22
2,00
22
1,50
337
416
654
932
1090
24
3,00
383
474
744
1080
1240
24
2,00
420
519
814
1160
1360
24
1,50
27
3,00
568
703
100
1570
1840
27
2,00
615
760
1200
1700
1990
30
3,50
772
995
1500
2130
2500
30
2,00
850
1060
1670
2370
2380
Kolové
matice
Kolové
šrouby
45
80
140
220
300
400
450
500
550
Utahovací momenty - palcové šrouby
Utahovací momenty šroubů - palcové šrouby v Nm
Průměr
šroubů
Pevnost 2
Pevnost 5
Pevnost 8
Žádná značka na hlavě
3 značek na hlavě
6 značek na hlavě
Palec
mm
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
1/4
6,4
5,6
6,3
8,6
9,8
12,2
13,5
5/16
7,9
10,8
12,2
17,6
19,0
24,4
27,1
3/8
9,5
20,3
23,0
31,2
35,2
44,7
50,2
7/16
11,1
33,9
36,6
50,2
55,6
70,5
78,6
1/2
12,7
47,5
54,2
77,3
86,8
108,5
122,0
9/16
14,3
67,8
81,3
108,5
122,0
156,0
176,3
5/8
15,9
95,0
108,5
149,1
169,5
216,0
244,0
3/4
19,1
169,5
189,8
271,1
298,3
380,0
427,0
7/8
22,2
176,3
196,6
433,9
474,5
610,0
678,0
1
25,4
257,6
278,0
650,8
718,6
915,2
1017
1 1/8
28,6
359,3
406,8
813,5
908,4
1302
1458
1 1/4
31,8
508,5
562,7
1139
1261
1844
2034
1 3/8
34,9
664,4
759,3
1491
1695
2414
2753
1 1/2
38,1
881,3
989,8
1966
2237
3128
3620
68

Podobné dokumenty

Pronto 6 AS

Pronto 6 AS ¾¾ Špatné nastavení stroje (nesprávná montáž, nedodržení seřizovacích tabulek). Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje a dostatečnou přesnost distribuované...

Více

HORSCH Sprinter 4 - 6 ST HORSCH Sprinter 4 - 6 ST

HORSCH Sprinter 4 - 6 ST HORSCH Sprinter 4 - 6 ST S návodem k obsluze dostanete senam náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Předávající zástupce společnosti HORSCH Vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po zaškolení pošlete potvrzení o převzet...

Více

Pronto 3 - 6 DC

Pronto 3 - 6 DC předváděcí stroj – konečný prodej - použití nový stroj – konečný prodej – první použití stroj zákazníka – změna stanoviště 80440903 Pronto 3 - 6 DC cs

Více