here

Komentáře

Transkript

here
Abstrakty příspěvků / Paper Abstracts
Řazeno podle abecedního pořadí (podle příjmení autora) /
Listed in alphabetical order (according to surnames of authors)
Jméno / Name: Aleksandrova, Boryana
Název příspěvku / Paper title: “The Challenge of Globalization to the Westphalian Construct of State
Sovereignty – Territorial Implications”
Email: borjana_alexandrova - hotmail.com
Instituce / Institution: Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Bulgaria)
Abstrakt / Abstract: The Westphalian construct of “state sovereignty” presupposes the exercise of a supreme
state control over a single territory. Accordingly, the conduct of international relations has been theorized
primarily in terms of specified geographical spaces. Today, globalization questions the practicability and
normativity of the attribute of “territory” as a homogenous geopolitical element in the international system. In
fact, we are witnessing divergent expressions of territoriality corresponding to different forms of state or nonstate hegemonies, contestations and historical transformations.
Consequently, the conference paper will critically outline three versions of current territorial fragmentations.
First, the evolution of the institutions of global governance as well as the occurrence of transnational flows and
networks on different levels are to be associated with various degrees of deterritorialization. Parallel to this, in
their reaction to the challenges of the globalization states selectively seek to extraterritorialize their power
claims beyond their territory and own citizens (migration policy; land rent; regional interventions). Third,
globalization is also accompanied by specific forms of re-territorialization (diaspora populations; intensifying of
identity politics; formation of diverse categories of mobility).
Being a complex (asymmetrical) phenomenon the globalization requires complex paradigms for its analysis and
practical approaching. A differentiated conception of territoriality could serve as one possible instrument for this
purpose. It is to guide us through the unequivocal role played by the states in the processes of globalization. It is
to facilitate a further debate on the (in)adequacy of the still dominating Westphalian understanding of
sovereignty in the theory of IR.
Jméno / Name: Andělová, Kristina
Název příspěvku / Paper title: „Konec experimentu“ v české historiografii
Email: kristina.andelova - gmail.com
Instituce / Institution: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Czech
History, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek bude analyzovat debatu o knize Michala Pullmanna Konec experimentu a umístí ji
do kontextu debat o politice paměti a vyrovnání se s minulostí v postkomunistických společnostech.
Jméno / Name: Balík, Stanislav
Název příspěvku / Paper title: Vliv typu exekutivní koalice na volební výsledky
Email: balik - fss.muni.cz
-1-
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: V posledních letech se rozvíjí téma výzkumu typu koaličních spojenectví i na komunální
úrovni. Česká republika nabízí v tomto ohledu zajímavé pole
výzkumu, kdy vedle sebe existuje řada různých velikostních typů obcí, v jejichž části kandidují kandidátní listiny
týchž politických stran, jež ale volí rozličné
povolební strategie. Dosud nereflektovaným tématem je otázka vlivu předchozí koalice na následný volební
výsledek. Konferenční prezentace se zaměří
na otázku vlivu exekutivního angažmá parlamentní politické strany (typ koalice, pozice v koalici, opozice) na
následující volební výsledek, a to od roku
2002. Zkoumaný vzorek bude mít dvě části - statutární města a obce jednoho venkovského okresu. Zkoumanými
aktéry budou čtyři parlamentní politické
strany přítomné v poslanecké sněmovně v období 2002-2013, jež mají/měly na komunální úrovni
zaznamenáníhodné stabilnější postavení (ČSSD, KDUČSL, KSČM, ODS).
Jméno / Name: Barlai, Melani
Název příspěvku / Paper title: The Hungarian Voting Advice Appication in the super election year 2014 - History,
Aim, Results with focus on the voting behaviour
Email: melani.barlai - andrassyuni.hu
Instituce / Institution: Andrássy University Budapest / netPOL-network for political communication
Abstrakt / Abstract: The objective of the paper is to introduce the first Hungarian scientifically developed online
voting advice application project. It was established on the occasion of the Hungarian super election year 2014,
when three elections - parliamentary, the European Parliament and the municipal elections – took place. As a
first step the study describes the development phase of the project Vokskabin as well as its structure and
purpose. Further it analyses the user-statistics of the answered questionnaires, generated by the online-tool, for
all three Hungarian elections. On the basis of the user-statistics of all three for each election designed
questionnaire we found that the counties Vas, Pest and the capital Budapest appeared to be the most active. In
contrast the users in the more rural counties Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg and Zemplén were the most
passive and answered the fewest questions. The most active users outside of Hungary we found in Austria and
Germany. In addition to the analysis of the statistics the paper aims to highlight the role of voting advice
applications in general and the role of Vokskabin in particular, as means of political education in the 21st century
Hungarian society.
Jméno / Name: Barša, Pavel
Název příspěvku / Paper title: Impérium lidských práv
Email: pavel.barsa - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Na mezinárodní scéně je postkomunistická éra vymezena nastolením americké globální
hegemonie na začátku devadesátých let a jejím oslabováním od konce minulého desetiletí. Ukotvení světového
systému v jediném pólu našlo svůj ideologický výraz v „humanitaristické interpretaci“ lidských práv
(SamuelMoyn), která ospravedlňovala americkou světovládu povinností zabraňovat jejich brutálnímu porušování
diktátorskými režimy. Zhroucení komunismu dalo prostor milenaristické víře v definitivní morálně-politické
sjednocení lidstva, v němž budou vestfálské války povstávající z protikladných státních zájmů nahrazeny
křížovými výpravami motivovanými morálně – snahou zachránit nevinné oběti a případně potrestat jejich vrahy a
-2-
trýznitele. Není tedy náhodou,že jedinou důležitou inovací mezinárodní politiky postkomunistického období je
prosazení konceptu „zodpovědnosti za ochranu“ (umožňujícího porušit suverenitu států, které nechrání lidská
práva svých občanů) do oficiálních dokumentů OSN. Symbolickým vyvrcholením postkomunistické éry a zároveň
tečkou za ni byla intervence NATO do Libye roku 2011.
Jméno / Name: Batorova, Michaela
Název příspěvku / Paper title: Slovak Local Leaders’ Resistance against Community Governance
Email: michaela.batorova - gmail.com
Instituce / Institution: University of Valencia
Abstrakt / Abstract: Traditionally, the local governments play role of ‘Identity protector’, ‘Economy developer’,
or “Welfare provider”. The purpose of this article is to discuss whether current development activities of the
Slovak local governments has a tendency to go towards a relatively new role of „community governance“, as
defined by a British scholar Gerry Stoker and pushed forward by the European Union in its Europe 2020 strategy.
The analysis is built on a set of quantitative data gathered from a questionnaire delivered to and collected from
all Slovak towns and cities (N:136) in year 2013. The development activities in this paper are measured by 4
indicators: 1) the type of local governments’ investments 2) participation in various EU-funded Operational
Programs; 3) participation in EU-funded international network-based programs and initiatives; and finally 4) local
governments’ claimed interest in cooperation with various local socioeconomic partners in the municipal
development.
The data analysis leads to the conclusions that despite of a number of financial and institutional instruments
which the Slovak local governments already have in disposition their claimed development activities are still
within the traditional roles of ‘Identity protector’ and ‘Welfare provider’. The pending question for a discussion is
why the local leaders – those who give an approval to all those development activities – do not want to support
the ‘community governance’ role, yet?
Jméno / Name: Bauerová, Helena
Název příspěvku / Paper title: Migrace jako bezpečnostní hrozba pro Evropskou Unii
Email: helena.bauerova - mup.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Migrace je fenomén, který v posledních letech čím dál tím více ovlivňuje prostor EU. Evropa
vzbuzuje v migrantech pocit spojený s ideami o blahobytu, trvalém zdroji obživy a bezpečnosti. Z těchto a řady
dalších důvodů proudí do prostoru EU každý rok tisíce často nelegálních migrantů, kteří se snaží nalézt v Evropě
nový domov. Pro EU tento trend představuje, vzhledem k masovosti trendu, „novou“ hrozbu ovlivňují vnitřní
bezpečnost. Vzhledem k aktivitám, které se na migranty váží, jsou tito vnímáni EU ale také členskými státy i
veřejností jako bezpečností hrozba. Všichni zainteresovaní aktéři se proto snaží implementovat nástroje, které by
migrační politiku efektivně regulovaly. Cílem příspěvku je ukázat na roli EU jako aktéra, který usiluje o
implementaci „společné“ migrační politiky, která bude sdílena všemi členskými státy. Výchozí hypotézou
příspěvku jsou dvě přesvědčení, že migrace je fenomén, který nezasahuje všechny členské státy EU stejně, a
proto je implementace skutečně sdílených pravidel nepravděpodobná; každý členský stát realizuje vlastní
migrační politiku jež je s evropskými pravidly spíše neslučitelná. Vzhledem k naznačeným cílům příspěvku budou
představeny hlavní migrační toky do EU a zvl. pozornost bude věnována migraci ze Západního Balkánu.
Jméno / Name: Beneš, Jan
viz / see: Karásek, Tomáš – Beneš, Jan
-3-
Jméno / Name: Bernard, Josef
Název příspěvku / Paper title: Dilema velikosti, demokracie a kapacity: Malé obce ve Švýcarsku a v České
republice
Email: josef.bernard - soc.cas.cz
Instituce / Institution: Sociologický ústav Akademie věd ČR (Institute of Sociology of the Czech Academy of
Sciences)
Abstrakt / Abstract: Přestože teoretická argumentace o souvislostech mezi kvalitou demokracie, systémovou
kapacitou a velikostí obcí nenabízí definitivní závěry, většina států přistoupila ve druhé polovině dvacátého století
k amalgamaci obcí podle hesla „small is not beautiful“. Česká republika a Švýcarsko patří k zemím, v nichž se
tento trend dosud neprojevil, a v obou zemích tak přetrvává velké množství extrémně malých obcí. Ačkoliv
institucionální struktury obecní samosprávy v České republice a ve Švýcarsku se výrazně odlišují, roztříštěnost a
existence malých obcí je spojuje. Komparace politického života několika malých obcí v obou zemích tak umožňuje
empiricky posoudit platnost řady teoretických premis o vlivu velikosti na demokratické procesy. Výsledky
komparace neindikují výraznější nedostatky z hlediska koncentrace moci, politické apatie, marginalizace
okrajových sociálních skupin či nedostatečné transparentnosti a ukazují existenci řady způsobů, jak lze
překonávat limitovanou kapacitu politického systému. Na druhou stranu, analýza nepotvrzuje ani výrazný
pozitivní vliv omezené velikosti na kvalitu deliberace a intenzitu občanské participace.
Jméno / Name: Bíba, Jan
viz / see: Vidímová, Sára – Bíba, Jan
Jméno / Name: Blažek, Jan
Název příspěvku / Paper title: Ontologická anarchie a No Borders politika v Evropě
Email: blazek – iir.cz
Instituce / Institution: Ústav mezinárodních vztahů, Praha (Institute of International Relations, Prague)
Abstrakt / Abstract: Cílem příspěvku je představit koncept ontologické anarchie, který do oboru Mezinárodních
vztahů přináší Saul Newman. Jeho ontologická anarchie, vystavěná na Levinasem definovaném principu an-arché,
slouží jako nástroj dekonstrukce dominantní ontologie mezinárodních vztahů postavené na modernistické
dichotomii domácího a mezinárodního, resp. suverénního centra a anarchie, kterou je třeba podrobit. Newman
navazuje koncept ontologické anarchie na teoretický dialog mezi (schmittovským) realismem a (klasickým)
anarchismem, a pomocí něj tyto klasické teorie překonává.
Jelikož ovšem levinasovské pojetí ontologické anarchie a etiky druhého neumožňuje nabídnout politickou
strategii, je hlavním cílem příspěvku rozvinout Newmanovu koncepci skrze práci Jacquesa Rancièra a jeho pojetí
radikální demokracie. Rancière sám presentuje demokracii jako stav „anarchické“ vlády a ontologické rovnosti,
kde neexistuje žádný princip, který by dominoval a legitimoval existenci suverénního centra.
Ontologická anarchie není teorií řádu, ale momentem povstání a iluminace kontingence současného (světového)
řádu, kdy modernistické dichotomie splývají a otevírají se prostory nové politické imaginace. Ontologická
anarchie a radikální demokracie zbavují politično modernistické fixace na stát a suverénní autority světového
řádu a otevírají prostor světové politiky těm nejmarginalizovanějším, kteří se mohou stát aktéry dekonstrukce
falešných dichotomií uvnitř/vně, domácí/mezinárodní a suverenita/anarchie.
Ontologická anarchie není jen teoretickou abstrakcí, ale užitečným nástrojem chápání současné radikální politiky.
Třetí část příspěvku proto nabízí koncept jako optiku pro nahlížení No Borders politiky v Evropě. Empirická studie
má sloužit především jako ilustrace, že ve světě existují ambice překonat modernistické představy o pojetí
suverenity hranic, národního občanství, politiky obecně a nevyhnutelnosti existence suverénních autorit.
-4-
Jméno / Name: Bokszczanin , Izolda
Název příspěvku / Paper title: The direct election of the mayors – normative assumptions and political
implications (comparative approach)
Email: ibokszczanin - uw.edu.pl
Instituce / Institution: Warsaw University, Institut of Political Sciences
Abstrakt / Abstract: The introduction of the direct election of the mayors in Poland in 2002 is the example of
current tendencies of local government reforms implemented in recent decades in various European countries
(for example: Germany, Italy, Slovakia, England – optionally, Slovenia, Romania etc.). Despite all the diversity of
institutional, political, cultural, historical aspects these innovations have similar objectives, which include
improving the efficiency, stability and accountability of the local government and to strengthen the
representativeness and political responsibility of local authorities. In the light of past experience and taking into
account a wider comparative perspective it seems justifiable to make some summarizing and evaluating remarks
on the results and implications of the introduced institutional solutions. The background for this reflection will
constitute the normative frameworks and the experiences of other countries (including, inter alia, Germany and
Italy, whose experiences in this field have relatively long-term nature).
Jméno / Name: Bokša, Vladimír
viz / see: Vašková, Veronika – Bokša, Vladimír
Jméno / Name: Brejchová, Pavla
Název příspěvku / Paper title: Zlatý úsvit - profil antisystémové strany
Email: brejchova.p - seznam.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Řecký Zlatý úsvit patří v současnosti k nejradikálnějším etablovaným krajně pravicovým
stranám v Evropě. Tato strana, která do nedávna patřila pouze k okrajovým činitelům na řecké politické scéně, se
dnes pohybuje v centru dění a své zástupce má i v Evropském parlamentu. Jedná se přitom o stranu, která jako
jedna z mála soudobých stran otevřeně navazuje na kořeny „staré“ krajní pravice. Jaká je ideologie této strany a
do jaké míry se prolíná s tradičními postuláty krajní pravice? Odkud pramení úspěch Zlatého úsvitu – jaká je
volební strategie? Příspěvek usiluje o zachycení současné podoby antisystémové strany Zlatý úsvit, její ideologie a
činnosti.
Jméno / Name: Buben, Radek
Název příspěvku / Paper title: Fifty Shades of Populism: Concepts, Disciplines and Approaches in the Study of
Populism.
Email: radek.buben - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: There are only few such uncontested assumptions in the contemporary social sciences as
the labelling of populism as a contested concept. This assumption about its contested character seems to be one
-5-
of the few more or less consensual inferences regarding the populism achieved by comparative politics, political
sociology, political theory, several branches of area studies and by historical sociology. This state of art is slightly
disturbing given the recent change in the real world of politics where for, the first time, several political actors
don’t deny their “populist“ character. Moreover, they don’t hesitate to embrace the label as their own
definitional trait (e.g. the unambiguous adherence of PODEMOS’ leaders to Laclau’s approach towards
populism).For certain, populism is far from being unique in this condition of definitional ambiguity. However,
only few concepts can cause so many controversies and produce so many diverging approaches. Still, despite of
various’ authors and schools’ particular definitions of the phenomena, there is a mutually accepted core of the
basic and minimal definitional criteria of the populism, indeed. Laclau’s theory, or Mudde work are good
examples of it. Yet, this frail consensus is not sufficient when applied to the empirical world and when used to
identify particular objects that it denotes and those that it doesn‘t. Even more controversies are caused by its
relation to other concepts, such as accountability, governance, representation, i.e. by its relation to
democracy.The paper will offer a critical review of selected academic debates surrounding the populism, with
emphasis put on differences and inconsistencies between institutional and policy studies vs. discoursive
approaches, general definitions vs. area studies‘ conceptualizations and, last but not least, between diverging
virtues or vices attached to the phenomena. Contemporary Latin America, Europe and Thailand will be used as
the empirical examples.
Jméno / Name: Buben, Radek
Název příspěvku / Paper title: Proměny opozičních strategií ve Venezuele, Ekvádoru a Bolívii za radikálnělevicových vlád
Email: radek.buben - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zaměří na charakter, identitu a proměnu opozičních strategií ve třech andských
zemích v období radikálně-levicových vlád (Huga Cháveze a Nicolase Madura od roku 1999 ve Venezuele, Rafaela
Correy v Ekvádoru od roku 2007 a Eva Moralese od roku 2006) a jejich vliv na fungování daných režimů. Ve všech
třech zemích znamenal nástup uvedených vlád proměnu politického režimu jak v institucionální podobě, tak v
logice jeho fungování. Pravicová opozice byla ve všech třech zemích jako celostátní politická síla výrazně oslabena
a úlohu politické opozice převzaly, v různé míře, ekonomickézájmové skupiny, média, organizace definující se
jako zástupci občanské společnosti a regionalistická sdružení. Základní tezí je, že chování opozice, zejména v době
nástupu levicových vlád a v momentech před jejich konsolidací (tedy v rámci critical juncture), ovlivnilo fungování
nově etablovaných režimů a posílilo jejich autoritářské tendence, jež byly z části reakcí na identické tendence
opoziční.
Jméno / Name: Bubeníček, Václav – Kubálek, Michal
Název příspěvku / Paper title: Rozpad tradičních politických dominancí v suburbánním prostoru
Prahy
Email: bubenicek – pef.czu.cz, kubalek - @pef.czu.cz
Instituce / Institution: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělský univerzita (Faculty of Economics and
Management, Czech University of Life Sciences)
Abstrakt / Abstract: Lokální politický proces v městských částech a suburbánních oblastech představuje
specifické téma v rámci zkoumání komunální politiky. Municipality jsou zpravidla výrazně ovlivňovány metropolí,
jak co se týče demografického vývoje, sociálního složení obyvatelstva, tak i pokud jde o lokální stranické systémy
a koaliční vzorce. Na druhé straně ovšem mohou být konfliktní linie v těchto municipalitách indukovány čistě
místními politickými zájmy. Dle
-6-
dosavadních studií se nově příchozí obyvatelstvo i přes odlišné předpoklady angažuje v místní politice a v
některých případech výrazně ovlivňuje tradiční způsoby politického chování. Politická orientace voličstva se
většinou posouvá na pravolevé ose a lze zaznamenávat vznik nových politických hnutí povětšinou protestního
charakteru vystupujících nejen proti místní vládě starousedlíků, ale i proti vnějším vlivům centra. Cílem příspěvku
je provést komparaci vybraných městských částí a obcí pražského suburbanního prostoru za účelem identifikace
převládajících vzorců politického jednání, které se za posledních dvacet let proměnily především v důsledku
strukturálně demografických změn, a charakterizace nových témat vznikajících v této souvislosti s příchodem
nových obyvatel.
Jméno / Name: Bureš, Oldřich
Název příspěvku / Paper title: Soukromé bezpečnostní služby v České Republice: Transformace bezpečnostního
pole a politiky
Email: o.bures - mup.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Tento příspěvek aplikuje model globálních bezpečnostních montáží na analýzu českého trhu
s komerčními bezpečnostními službami a zaměřuje se na jeho specifické charakteristiky, včetně enormně
vysokého celkového počtu registrovaných SBS (7000+) a jejich oborových asociací (16); velikosti tzv. šedéa černé
zóny se službami SBS (30 až 40 procent trhu); a fenoménu tzv. obrácených otáčivých dveří, kdy bývalí majitelé či
vrcholoví manažeři SBS přímo či skrze rodinné příslušníky vstupují do, či zakládají vlastní, politické strany.
Jméno / Name: Cartolano, Francois-Pierre
Název příspěvku / Paper title: Part-time soldiers: the state of the Czech and Slovak military reserve forces
Email: francois.pierre.cartolano - hotmail.com
Instituce / Institution: Laval University
Abstrakt / Abstract: The Czech Republic maintains a minute active military reserve while Slovakia does not. Why
don’t they both adopt well-established military reserve forces? Various papers have analyzed the structure,
tasks, and capabilities of the Czech and Slovak armed forces, but most are dated and none have analyzed this lack
of reservists. The purpose of my paper is to find out the reasons why Prague and Bratislava are two of the few
NATO members without functional military reserve forces. It will fill the aforementioned gap in the literature by
being the first analysis on this subject. My paper’s hypothesis will thus be that, currently, the Czech and Slovak
armed forces do not have military reserve forces due to the specificity of their tasks and strategies, and
budgetary limitations. The bounded rationality model will be used to conduct an in-depth analysis of the
decisions made pertaining to the construction and structure of the Czech and Slovak armed forces. The data used
for this project will be: foreign policy documents, defense papers (Czech, Slovak, and NATO), and defense
expenditures. My paper will shed light on the present structure and capabilities of the Czech and Slovak armed
forces. It will show that by focusing extensively on peacekeeping and internal security capabilities, Prague and
Bratislava do not feel the need for active reserve forces – a fact that is amplified by severe reductions of defense
expenditures in the last years.
Jméno / Name: Cirner, Michal
Název příspěvku / Paper title: Reflexia komunálnych volieb 2014 na Slovensku z pohľadu fenoménu
„nepolitickej“ politiky
Email: michal.cirner - unipo.sk
-7-
Instituce / Institution: Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove (Institute of
Political Science, Faculty of Arts, University of Presov)
Abstrakt / Abstract: Slovenskí voliči už v parlamentných voľbách 2012 po korupčnom škandále Gorila posunuli do
parlamentu protistranícke antisystémové zoskupenie OĽaNO, ktoré si doposiaľ udržiava stabilné voličské
preferencie. Nielen táto strana získava hlasy protestne nastaveného elektorátu a frustrovaných voličov z tradičnej
politiky a tzv. štandardných politických zoskupení. Vo voľbách do samosprávnych krajov v novembri 2013 uspel a
post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja získal Marian Kotleba, líder radikálnej strany ĽS-NS.
Najväčším politologickým prekvapením je víťazstvo Andreja Kisku v prezidentských voľbách v roku 2014, ktorý
nebol predtým politicky činný a nebol členom nijakej politickej strany. Kampaň mal postavenú na vymedzení sa
voči tradičným politikom a stabilne si zachováva vysokú popularitu v prieskumoch verejnej mienky. Aj výsledky
komunálnych volieb od roku 1990 kontinuálne potvrdzujú vzostupný trend elektorátu preferovať vo voľbách
nezávislých kandidátov. Je to dané nielen špecifikami komunálnej politiky a nastavením volebných pravidiel v
Slovenskej republike, ale aj postupne silnejúcou nedôverou voči kandidátom tradičných politických strán a
prienikom tzv. nepolitickej politiky (vo svojej špecifickej podobe) do slovenského verejného priestoru. Politická
značka alebo podpora politického zoskupenia sa v komunálnych voľbách stáva často neželanou príťažou
kandidátov. Otázkou ostáva, či formálne nepolitickí kandidáti neuzatvorili politické dohody alebo nie sú závislí na
podpore miestnych podnikateľských a iných záujmových skupín, čo sa po voľbách nezriedka ukazuje.
Jméno / Name: Constantit, Mariuca Oana
Název příspěvku / Paper title: Lustration and Transitional Justice at the European Court of Human Rights: when
communist narratives, elections and fundamental rights intersect
Email: mariuca.constantin - gmail.com
Instituce / Institution: National School of Political Studies and Public Administration, Bucharest
Abstrakt / Abstract: This paper explores the connections between communist narratives and fundamental
freedoms in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. From the interdiction of communist
symbols to lustration, former communist countries from Central and Eastern Europe introduced several
measures in dealing with the past and to support their transition to a pluralist democracy. Some of these
instruments have been alleged before the ECtHR as violations of fundamental rights. This paper is a case-study
about the interdiction to stand in elections and the purge of government officials who once were affiliated to the
communist system. After a brief description of the various forms of lustration employed in post-communist
Europe, I focus on the ECtHR jurisprudence from Poland, Slovakia and Lithuania discussing this controversial issue
from the perspective of political science. In an interdisciplinary approach, I present and analyze the principles
applied and created by the Court in dealing with lustration. I emphasize that the ECtHR, in the process of
reviewing how these countries deal with their totalitarian past, not only considered the historical background as
relevant for its decisions, but a determining factor. Some apparent inconsistencies between verdicts are the
result of the legal assessment of historical events. This analysis brings an insight on the role of the historical truth
in defending the fundamental rights protected by the Convention, as well as the role played by the jurisprudence
of the ECtHR in interpreting communist narratives.
Jméno / Name: Czyżniewski , Marcin
Název příspěvku / Paper title: Je pojem "Střední Evropa" stále platný?
Email: mcz - umk.pl
Instituce / Institution: Univerzita Mikulase Kopernika v Toruni (Nicolaus Copernicus in Toruń)
Abstrakt / Abstract: Pojem "Střední Evropa" je předmětem nekonečných diskusí. Diskutují především obyvatelé
střední Evropy, dla kterech je důležité odloučit se od kultury východní. Nicméně, tento pojem funguje v oblasti
-8-
vědy a žurnalistiky i mimo naší části Evropy. Dělají procesy vyskytující se dnes v Evropě tento pojem zbytečným a
zastaralém? Má pořad smysl vyzařovaní něčeho z východu a západu? Možná, že je nezbytné vytvořit novou
definici teto oblasti? Autor se na tyto otázky pokouší odpovědět .
Jméno / Name: Čmejrek, Jaroslav – Čopík, Jan
Název příspěvku / Paper title: Předčasné rozpady místních samospráv - záležitost malých obcí?
Email: jaroslav.cmejrek – gmail.com, jancopik - post.cz
Instituce / Institution: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělský univerzita (Faculty of Economics and
Management, Czech University of Life Sciences)
Abstrakt / Abstract: Činnost místních samospráv, jejich rozvoj, ale i limity, na něž narážejí, představují závažné
téma. Rozpady samosprávných orgánů nejsou ničím novým.
Museli jim čelit i představitelé municipalit v letech 1850 - 1938 (1948) a podle dosavadních zjištění byly dokonce
běžnější než po roce 1990. Dnes se může zdát, že počet obcí, v nichž zastupitelstvo předčasně ukončilo svoji
práci, je v poměru k celkovému počtu municipalit relativně nízký. Potíže konkrétních obcí však mohou mít vleklý
charakter a spolu s jinými faktory oslabují efektivitu samosprávy na místní úrovni. Příspěvek by měl odpovědět na
následující otázky: Proč dochází k rozpadům obecních zastupitelstev? Jsou důvodem rozkolu polemiky související
s rozvojovými projekty municipalit nebo pouze osobní spory mezi zastupiteli? Do jaké míry se na nestabilitě
samosprávných orgánů podílejí rozpory mezi starousedlíky a přistěhovalci? Dochází k novým volbám častěji v
zadlužených obcích či v municipalitách s relativním dostatkem financí? Je příčinou častějších rozpadů samospráv
v malých obcích pouze skutečnost, že se v nich volí méně zastupitelů než v obcích lidnatějších? Do jaké míry
ovlivňují anomálie fungování místní samosprávy reprezentaci lokálních zájmů v systému decentralizovaného a
víceúrovňového vládnutí?
Jméno / Name: Čopík, Jan
viz / see: Čmejrek, Jaroslav – Čopík, Jan
Jméno / Name: Danics, Štefan
Název příspěvku / Paper title: PEGIDA – bezpečnostní výzva pro EU
Email: danics.stefan - polac.cz
Instituce / Institution: Policejní akademie ČR (Police Academy of Czech Republic)
Abstrakt / Abstract: Autor v příspěvku hodlá upozornit na hnutí PEGIDA, ke kterému se v různých částech
Německa hlásí „němečtí vlastenci“, vyjadřující nespokojenost s dosavadní vládní politikou. V podstatě kritizují
rozpad tradičních hodnot v německé společnosti, ale i v Evropě. Nejvíce je kritizována liberální migrační politika a
problém muslimské komunity v Německu, ale i v celé EU. Jejich protesty jsou masové, ale spořádané, přičemž se
nejedná vysloveně o antiislámské hnutí, neboť jejich program zahrnuje i další důležité otázky aktuální evropské
politiky. Na druhé straně německá masmédia informují o PEGIDĚ jako o xenofobním, ultrapravicovém či
pravicově populistickém hnutí. Není tedy divu, že jsou organizovány protidemonstrace, ale bohužel i v režiistátní
správy. V tomto ohledu i Univerzita v Lipsku rozesílala e-maily s výzvou, aby se studenti povinně zúčastnili
protidemonstrace. PEGIDA se tudíž ocitla pod silným tlakem německé vládní politiky, ale i masmédií a rozpadá se
její vedení, ale už rozjela fenomén „pegidizace EU“.
Jméno / Name: Daniel, Jan
-9-
Název příspěvku / Paper title: Kdo tvoří experty? Expertní a politická znalost v praxi byrokratickézahraniční
politiky
Email: jan.daniel – fsv.cuni.cz, daniel – iir.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague); Institut mezinárodních vztahů Praha
(Institute of International Relations, Prague)
Abstrakt / Abstract: Role nepolitických expertů a jimi produkované znalosti v politickém rozhodování a politické
praxi se v posledních letech dostává pozornosti nejen v rámci
výzkumu vědy a technologie, ale také v kritických reflexích mezinárodní a bezpečností politiky. Většina
dosavadních výzkumů se nicméně zaměřuje především na kontext mezinárodních organizací, či byrokratických
institucí v západní Evropě a severní Americe. Předkládaný příspěvek se zaměřuje na instituci fungující ve
specifickém post-komunistickém kontextu – Ministerstvo zahraničních věcí ČR - a na způsoby, kterými zmíněný
kontext ovlivňuje konstituci statusu experta a expertních znalostí v každodenní praxi. Text se konkrétně věnuje
reflexi této praxe ve dvou tematických oblastech, které předpokládají různou úroveň využití depolitizované
expertízy – působení ČR v neproliferačních režimech a vytváření zahraniční politiky ČR vůči Blízkému východu. V
obou těchto případech zkoumá kdo je chápán jako expert, co je označováno, jako expertní znalost, jakými
prostředky je vytvářena a vymezována a jaké jsou vztahy mezi neproblematizovanou expertní znalostí a jejím
politickým využitím. Příspěvěk by tak měl poukázat na sociální a politickou dimenzi vzniku a udržování expertního
vědění a jeho role v zahraniční a bezpečnostní politice.
Jméno / Name: Dlouhý, Miloš
Název příspěvku / Paper title: CasaPound Italia: Návrat a nástup historického fašismu?
Email: xdlom900 - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: CasaPound Italia je soudobým největším neofašistickým hnutím Itálie, jež má nepochybný
vliv na evropskou, ale i českou radikální a antisystémovou pravici. Neofašistické formace v Evropě zažívají
opětovnou revitalizaci své aktivistické činnosti, která se vyznačuje nástupem nových mládežnických bojových
skupin, které se přihlašují k tradicím historického fašismu. Příspěvek seznamuje s ideologií organizace a popisuje
aktivistické strategie, jichž CasaPound Italia využívá především k podchycení městské mládeže, ale i k infiltraci na
dělnická pracoviště. Studie neopomine ani popis organizační struktury a formální i neformální podobu
organizace, která se v mnohých aspektech zásadně odlišuje. CasaPound Italia je badatelsky zajímavá i pro svou
transnacionální aktivitu s přesahem i do České republiky.
Je deklarovaná fašistická ideologie CasaPound Italia podstatou organizace anebo se jedná jen o úspěšnou
populistickou taktiku a strategii k oslovení protestně naladěné mládeže? Může být „italský“ aktivistický styl
přenosný do českého prostředí? Je soudobá evropská krajní pravice ochotna spolupracovat v rámci jedné „černé“
internacionály?
Jméno / Name: Dvořáková, Vladimíra
Název příspěvku / Paper title: Prostor korupčních možností – jak zkoumat kontrolní instituce
Email: [email protected]
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická
(Department of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
- 10 -
Abstrakt / Abstract: Cílem tohoto příspěvku je osvětlit roli kontrolních mechanismů ve vytváření/omezování
korupčního prostředí. Příspěvek nejdříve vymezí základní pojem prostor korupčních možností a jeho souvislost s
principy accountability (zejména ve smyslu vnitrostátního zodpovídání se) a dále se soustředí na problematiku
kontrolních mechanismů a institucí, jež mohou sehrávat zásadní roli. Kromě vymezení o jaké mechanismy a jaké
instituce se jedná, klíčové otázky se soustředí na to, jaká výzkumná kritéria lze použít, jak definovat prostředí, v
němž kontrolní mechanismy působí, tj. stanovit konkrétnější podobu kvalitativní analýzy. Součástí vystoupení by
měla být i vzorová analýza jedné či dvou institucí, jež by měla prověřit možný přístup k danému výzkumu.
Jméno / Name: Eibl, Otto
Název příspěvku / Paper title: Tonalita zpravodajství a ochota občanů plnit povinnosti vůči státu
Email: eibl - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek odpovídá na otázku, jakým způsobem se projevuje tonalita zpravodajství, resp.
rámování výkonu státu a státních institucí v ochotě občanů plnit povinnosti vůči státu, jako je např. řádné placení
daní. Vychází z dílčích výsledků experimentu provedeného na přelomu listopadu a prosince roku 2013 na FSS MU
a ESF MU na skupině 216 studentů MU.
Subjekty byly rozděleny do tří skupin a jejich úkolem bylo danit mzdu, kterou v průběhu experimentu získávali (v
Experimentální měnové jednotce). U všech skupin byla stejná (malá) pravděpodobnost, že přiznání jejích členů
bude zkontrolováno a v případě odhalení nesrovnalostí budou penalizováni. Jednotlivé skupiny se mezi sebou
lišily ale v tom, jak byl zarámován výkon státu a státní správy, resp. v tom, jaké zprávy o výkonu státu a státní
správy mohli jejich členové číst: První skupina byla vystavena výhradně pozitivním zprávám o chodu státu, druhá
skupina byla vystavena výhradně negativním zprávám a třetí skupina byla kontrolní, tzn. nebyla vystavena
žádným zprávám a pouze se soustředila na výdělek a jeho zdanění. Zatímco vliv pozitivního rámování, resp.
pozitivního referování o státu se na ochotě platit daně ve srovnání s kontrolní skupinou neprojevuje, vliv
negativního rámování je poměrně silný. Subjekty vystavené negativnímu zpravodajství tak byly méně ochotné
řádně danit své zisky a přiznávaly častěji menší částky (tedy více podváděly).
Zdá se, že občané, kteří jsou vystaveni negativnímu zpravodajství jsou méně motivovaní k řádnému plnění svých
občanských povinností. Stát se pak vzhledem k dlouhodobé nespokojenosti občanů ČR s výkonem jeho institucí,
činností politických stran, vysoké míře vnímané korupce a relativně vysokému počtu negativních zpráv v médiích
dostává do cynické spirály, kdy jeden negativní efekt posiluje druhý a kdy se voliči mohou stále více odcizovat
sféře politiky.
Jméno / Name: Fiala, Jaroslav
Název příspěvku / Paper title: Depolitizace a repolitizace lidských práv
Email:
Instituce / Institution: Ústav mezinárodních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of
International History, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Chápání lidských práv je v postkomunistickém Česku založeno především na respektu k
občanským a politickým právům. Prosazování individuálních občanských práv se považuje za nejlepší nástroj, jak
lidem umožnit spravovat vlastní zemi a být „pány ve vlastním domě“. Toto pojetí je založené na předpokladu, že
existuje fundamentální základ lidských práv – obvykle jsou to politické svobody a ochrana před zvůlí státní moci –
a klade menší důraz napráva ostatní (Eric Possner). Je ale možné určit, že existuje podskupina lidských práv, která
je pro všechny závazná? Nepůsobí to problémy při jejich prosazování? Příspěvek se v první části zaměří na to, do
jaké míry mají lidská práva v tomto pojetí politický obsah.
- 11 -
Jméno / Name: Fousková, Marie
Název příspěvku / Paper title: „Moderní apoštolát našich zásad.“ Katolický ženský tisk a ženská politická
angažovanost ve volebních letech 1919 - 1935
Email: marie.fouskova - seznam.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek bude sledovat předvolební diskurz ženského politického tisku spjatého s lidovou
stranou v českých zemích, a to ve volebních letech 1919 (obecní volby), 1920, 1925, 1929 a 1935 (časopisy Žena a
Československá žena). Specificky se zaměřím na to, jak na stránkách tohoto tisku politicky aktivní katoličky
formulovaly zájmy katolických voliček, jak rozuměly politické reprezentaci žen v Národním shromáždění a
zejména na to, jaké koncepce ženství, ženského občanství a žádoucí společenské role katolických žen
formulovaly.
Jméno / Name: Fráně, Luděk
Název příspěvku / Paper title: Vliv Evropské politiky sousedství na politický systém sousedních zemí EU
Email: ludek.frane - centrum.cz
Instituce / Institution: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje , Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles
University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek zkoumá dopady působení Evropské politiky sousedství (ENP) na země do ní
zapojené a hodnotí možnosti transformace a demokratizace těchto zemí a jejich politických režimů vlivem
aktivního působení EU. ENP vznikla v letech 2003-04 a pomocí ní se EU snaží mezi sebou a sousedními regiony
vytvořit oblast stability a prosperity. Toto partnerství se má zakládat na prosazování sdílených hodnot, jako např.
vládě práva, dobrém vládnutí, demokracii, dodržování lidských práv, prosazování principů tržního hospodářství či
udržitelném rozvoji. K tomu volí strategii obdobnou předvstupní pomoci či vlastní regionální politice, ale bez
možnosti přímého vstupu do EU. Strategie je založena na principu reciprocity, tedy mnohostranná politická,
technická a finanční podpora výměnou za provádění reforem ze strany sousedních zemí. Implementace reforem
by měla posilovat uvedené sdílené hodnoty partnerství. Tento přístup má své výhody i možná rizika. Díky procesu
rozšiřování EU dochází k posunu vnějších hranic EU a rozšiřování prostoru s platností unijních principů a norem.
Na vnější hranici se však stýkají rozdílné systémy a mohou zde působit různé asymetrie. Je pak otázkou, jaké jsou
skutečné dopady přenosu principů a norem platných v EU do prostředí sousedních zemí.
Cílem příspěvku je na příkladu vybraných východoevropských zemí z ENP zhodnotit, jaké dopady má ENP na
sousední státy, k jakým změnám dochází v rámci jejich politických systémů v důsledku několikaletého působení
této politiky a jaké možnosti představuje ENP pro transformaci a demokratizaci do ní zapojených zemí. Snahou je
odpovědět na otázku, jakým způsobem a do jaké míry politika ENP ovlivňuje či pozměňuje politický systém
sousedních zemí.
Jméno / Name: Franěk, Jakub
Název příspěvku / Paper title: Populismus a neoliberalismus: ambivalentní vztah
Email: jakub.franek - fsv.cuni.cz
- 12 -
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: The current surge of populism across Europe and beyond can be explained as a reaction not
so much to the 2008 global financial crisis and the ensuing (and ongoing) economic troubles but rather to the
previous two decades of neoliberal hegemony. Nonetheless, the nature of this reaction is deeply ambivalent. On
one hand we can describe the current wave of populism as a backlash against neoliberalism. Various demands of
both right- and left-wing populist movements obviously clash head on with the doctrinaire principles of
neoliberalism (e.g. anti-Muslim, anti-immigrant and generally xenophobic and nationalistic tendencies, but also
resistance against globalization and European integration, support of economic protectionism, or calls for the
roll-back of economic reforms characteristic of the neoliberal era.) More importantly, though, the current wave
of populism represents a reaction against the crisis of representative institution and hollowing-out of
contemporary democracy that was caused by the neoliberal hegemony. On the other hand, at least some forms
of current populism represent direct continuation of tendencies inherently present in neoliberalism itself. Both
because the neoliberal politics often contained a populist bent and because at least some form of the present
populism to large extent carry on with the neoliberal agenda. This paper will explore the ambivalent relationship
between neoliberalism and populism tracing both the continuities and discontinuities between the two both at a
general level and in the context of the political development of the Czech Republic.
Jméno / Name: Gelnarová, Jitka
Název příspěvku / Paper title: Koncept politické reprezentace v argumentaci českých sufražistek na počátku 20.
století
Email: gelnarova - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Aktivistky za volební právo žen s oblibou používaly ve prospěch svého cíle argument politické
reprezentace: Volební právo se mělo stát prostředkem politické reprezentace žen. Jaké pojetí politické
reprezentace v tomto případě sufražistky evokovaly? V příspěvku pracuji s konceptem politické reprezentace H.
Pitkin. Ta chápe reprezentaci jako fenomén obsahující čtyři navzájem propojené dimenze: formalistickou
(formalistic), deskriptivní (descriptive), substantivní (substantive) a symbolickou (symbolic).
Jméno / Name: Gregor, Kamil
Název příspěvku / Paper title: Strategic Voting in Young Democracies
Email: kamil.gregor - gmail.com
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (paculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Do voters make active attempts to change eleption results by placing strategic votes? While
existing work by Abramson et al. or Alvarez and Nagler has largely corroborated the presence of strategic voting
in the UK, there is still little empirical evidence of such voting behaviour occurring outside the UK, in countries
with less clear-cut party systems and different electoral rules. A unique arrangement of electoral rules in the
Czech Republic has allowed us to create a quasi-experimental design with a robust test for strategic behaviour.
By using Bayesian modelling of vote combinations within electoral precincts, we are able to estimate the
behaviour of individual voters in two simultaneous elections with different rules, where the theory of strategic
voting predicts vote-splitting based on a perceived chance to win. We are thus able to evaluate one of the
fundamental propositions of strategic voting literature in a heretofore unexplored setting.
- 13 -
Jméno / Name: Gregor, Miloš
Název příspěvku / Paper title: Kam mizí předvolební sliby? Analýza programů ČSSD a ODS
Email: mgregor - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Department of
Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Daří se politickým stranám plnit předvolební sliby? A pokud ne, objeví se i v programech pro
volby následující? Příspěvek odpovídá na otázku, zda jsou programy českých politických stran ČSSD a ODS v čase
kontinuální a zda předvolební sliby, které se v programech s postupem času přestanou objevovat, jsou vypuštěny,
neboť byly zrealizovány, nebo se tak stalo z jiných důvodů.
Příspěvek vychází z analýzy předvolebních programů ČSSD a ODS pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v letech
2002, 2006, 2010 a 2013. Výběr politických stran reflektuje skutečnost, že se od poloviny 90. let jednalo o dva
hlavní pilíře českého stranického systému, které se střídavě podílely na výkonu moci. Byť se pozice ODS po
volbách 2013 v rámci systému změnila - a situace těsně před volbami tomu již napovídala, byly tyto volby do
analýzy zařazeny, neboť program stran měl odrážet mj. i vládní angažmá ODS po volbách 2010 a s ním spojené
naplňování předvolebních slibů.
Jako metoda je zvolena obsahová analýza jednotlivých předvolebních programů. Následně jsou programy dané
strany porovnány mezi sebou. Sliby, které se v následujícím programu neopakují jsou dále dohledány v přijatých
zákonech (či novelách) z daného volebního období. Na základě toho, zda se sliby promítly do realizované politiky
či nikoliv, jsou zakódovány jako splněné, splněné částečně či nesplněné. Výsledný obraz nám dává představu o
kontinuálnosti předvolebních slibů a schopnosti (či ochotě) sledovaných politických stran předvolební sliby
realizovat.
Jméno / Name: Griessler, Christina
Název příspěvku / Paper title: Political science as an academic discipline in Austria
Email: christina.griessler - andrassyuni.hu
Instituce / Institution: Andrássy University Budapest / netPOL-network for political communication
Abstrakt / Abstract: The presentation gives an overview of the development of the discipline of political science
in Austria, its disciplinary roots, its institutional foundation and its defining personalities. The discipline of
political science is a recent one in Austria, but was able to build on related disciplines such as constitutional law
and political philosophy. In the 1970s, institutes were founded to give the discipline a home, whereas only in
1977 the 1971 established “Institut für Theorie und Politik” was renamed to “Institut für Politikwissenschaft”
(Institute of political science, currently: The Department of Political Science). Political Science was
institutionalised as a discipline in the university sector in the 70s. Three universities offer political sciences as a
study programmes in Austria: University of Vienna, University of Salzburg and University of Innsbruck.
Additionally, three-year post-graduate courses in political sciences can be attended at the Institut für Höhere
Studien (Institute for Advances Studies), founded as the first institution for postgraduate education and research
in economics and the social sciences in Austria in 1963. In a relatively short time period has political science
established itself as an important field of study and research for a number of students and academics.
The aim of the paper is to give an overview of the development of political science as a distinct academic
discipline in Austria. The focus will be on the University of Vienna, where the presenter of the paper had studied
in the 90s and finished her PhD in 2009.
- 14 -
Jméno / Name: Griessler, Christina
Název příspěvku / Paper title: Western Balkans: Divided Societies and European Integration
Email: christina.griessler - andrassyuni.hu
Instituce / Institution: Andrássy University Budapest / netPOL-network for political communication
Abstrakt / Abstract: The paper will look at the role of the EU in solving identity-based conflicts of divided
societies within EU member states and in prospect member states, i.e. in the region of the Western Balkan area.
Divided societies in specific circumstances might create tensions, affecting security and peace, not only in the
societies in question, but might spill over into other EU member states. The EU only since the implementation of
the Stabilisation and Association Process (SAP) in 1999/2000 established itself as a political actor, which actively
supported the post-conflict region and its newly established states of the Western Balkans after the breakup of
Socialist Federative Republic of Yugoslavia. The paper's argument is that the EU, currently engaged with EU
accession talks or at least preparatory talks (i.e. High Level Accession Dialogue or the High Level Accession
Dialogue) with the states of the Western Balkans, has - more than ever before - to address the issue of divided
societies in the region. Although previously, ethnical divisions or identity based conflicts existed within the EU or
other European states (e.g. South Tyrol, Northern Ireland, Cyprus, etc…) were these conflicts solved between the
nation states involved, bi-nationally, rather than the EU taking up a role of a mediator. This paper starts with an
explanation of the concept of divided societies, then it will focus on the previous cases of divided societies within
the EU, before looking at the prospect / candidate counties of the Western Balkan, where the EU's approach in
relation to the conflictual societal issues (i.e. divided societies) in context of the EU enlargement process has
changed.
Jméno / Name: Hájek, Lukáš
Název příspěvku / Paper title: Index poslanecké aktivity: možnosti agregovaného hodnocení aktivity
zastupitelů
Email: hajek.lukas - mail.com
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (Faculty of Social Studies, Masaryk
University)
Abstrakt / Abstract: Cílem příspěvku je poukázat na možnosti agregovaného hodnocení parlamentní aktivity
poslanců při využití metodicky obhajitelného indexu poslanecké aktivity. V úvodu příspěvku budou nejprve
představeny dosavadní domácí snahy watchdogových i jiných uskupení o souhrnné vyhodnocení parlamentní
aktivity poslanců při poukázání na jejich limity. Následovat bude přiblížení postupu vytváření agregovaného
indexu založeného na teoretických i praktických podkladech. Představena bude základní modifikovatelná podoba
indexu, kterou je možné dále upravit v závislosti na povaze zastupitelského tělesa, legislativním zázemí či
například politické kultuře v daném prostředí. Dále bude ukázána konkrétně zvolená forma výpočtu indexu, která
byla aplikována pro zjištění souhrnné aktivity poslanců v VI. volebním období Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v letech 2010-2013. Index samotný sestává z několika proměnných, přičemž pro jeho podobu je
zásadní výběr konkrétních proměnných a určení vztahů mezi nimi. Index poskytuje relevantní údaje o souhrnné
aktivitě poslanců a poukazuje zejména na rozdíly v aktivitách napříč jednotlivými poslanci. Příspěvek bude
využívat kvantitativních metod analýzy. Smyslem příspěvku, stejně jako celého indexu, je mimo jiné poukázat na
opomenutou oblast české politologie, která je tak ponechána subjektům bez odborného zázemí, na čemž se
kvalita jejich snah o souhrnné hodnocení poslanecké aktivity projevuje.
Jméno / Name: Hejtmánek, Jan
- 15 -
viz / see: Voženílková, Marcela – Hejtmánek, Jan
Jméno / Name: Hlaváčková, Hana
Název příspěvku / Paper title: Vnitřní bezpečnost EU: slovinské zapojení – nutnost nebo příležitost?
Email: hlavackova - mup.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Hrozby jako migrace, organizovaný zločin a terorismus přinutily státy EU vytvořit
propracovanou strategii na posílení vnitřní bezpečnosti EU. Tyto hrozby sice přicházejí zvnějšku, ale ohrožují
vnitřní bezpečnost EU. Státy, které jsou součástí vnějších hranic, jsou vystavovány tlaku evropských institucí, aby
se více zapojovaly do boje proti vnějším hrozbám. Na pomoc jim byly vytvořeny agentury EU jako například
FRONTEX nebo EUROSUR. Slovinsko se stalo členem EU v roce 2004 a až do roku 2013 dozorovalo na vnějších
hranicích EU. Navíc v jeho sousedství jsou země Západního Balkánu, přes které jde tzv. balkánská cesta a proudí
tudy i migranti, kteří směřují do západní Evropy. Příspěvek si klade za cíl analyzovat slovinské zapojení do činnosti
těchto agentur do roku 2013 a zároveň odpovědět na otázku, zda i po přístupu Chorvatska do EU je pro Slovinsko
nutností (nebo příležitostí) zapojovat se do činnosti agentur EU v otázkách nelegální migrace nebo
organizovaného zločinu. I když již neleží na vnějších hranicích, sdílí zkušenosti a zodpovědnost pro boj s těmito
hrozbami a zároveň se pokouší v zemích Západního Balkánu spolupracovat na preventivních opatřeních.
Jméno / Name: Hoch, Tomáš
Název příspěvku / Paper title: Vzestup a pád abcházské demokracie
Email: tomas.hoch - osu.cz
Instituce / Institution: Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Faculty of science, University of Ostrava)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá fenoménem tzv. “democratization-for-recogniton strategy”, kterou
používaly některé de facto existující mezinárodně neuznávané státy jakou součást svých snah dosáhnout
mezinárodního uznání. Jedním z těchto útvarů byla Abcházie, která přibližně v letech 2004–2014 zaznamenaladle
indexu Freedom in the World citelné zlepšení situace v oblasti politických práv. Toto empiricky zjistitelné zlepšení
bylo doprovázeno i prohlášeními abcházských politiků a představitelů občanské společnosti, kteří si od probíhající
demokratizace slibovali dosažení uznání nezávislosti země západními demokraciemi. Příspěvek na základě
rozhovorů s představiteli abcházské politické elity a občanské společnosti identifikuje faktory, které
demokratizaci v Abcházii podporují a rovněž ty, které jí brání. Rovněž je pozornost věnována tomu, že samotná
„democratization-for-recognition strategy“, která byla jednou z příčin demokratizace Abcházie, již není
abcházskou politickou elitou, z důvodu negativní reakce Západu na abcházské požadavky o mezinárodní uznání,
nadále aplikována. Dochází tak k prohloubení orientace Abcházie na Rusko, což značně problematizuje další
možnosti demokratizace v Abcházii.
Jméno / Name: Hornek, Jakub – Jüptner, Petr
Název příspěvku / Paper title: Zhroucené obce v ČR: Souvislosti a předpoklady konceptualizace
Email: hornek.jakub – gmail.com, juptner - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
- 16 -
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá desintegrací státních entit a její konceptualizací. Nejprve je sémanticky a
terminologicky vydefinován pojem desintegrace státní entity a s ním související pojmy. Ke zkoumání desintegrace
je přistupováno ze širších perspektiv, než je tomu u zkoumání tohoto tématu běžné. Desintegrace je definována
jako kontinuum různě silných a intenzivních procesů od oslabování až po ztrátu koheze státní entity. Základními
druhy desintegrace jsou vymezena jako interní desintegrace, kdy původní zkoumaná entita existuje nadále ve
svém celém území; parciální desintegrace, kdy existuje také nadále, ale bez části svého území; a absolutní
desintegrace, kdy zcela zaniká. V rámci těchto základních druhů jsou identifikovány jednotlivé ideální typy
desintegrace, jak jsou označovány zlomové body, kdy se v určitém čase dostane desintegrace do kvalitativně
jiného stavu z hlediska své integrity nebo koheze. Vymezením a vydefinováním procesů a stavů desintegrace
státních entit a následným vytvořením typologie tak byly položeny základy pro další teoretický i empirický výzkum
tématu.
Jméno / Name: Höfer, Karel
Název příspěvku / Paper title: Desintegrace státních entit: konceptualizace doposud opomíjeného tématu
politické vědy
Email: karel.hoefer - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá desintegrací státních entit a její konceptualizací. Nejprve je sémanticky a
terminologicky vydefinován pojem desintegrace státní entity a s ním související pojmy. Ke zkoumání desintegrace
je přistupováno ze širších perspektiv, než je tomu u zkoumání tohoto tématu běžné. Desintegrace je definována
jako kontinuum různě silných a intenzivních procesů od oslabování až po ztrátu koheze státní entity. Základními
druhy desintegrace jsou vymezena jako interní desintegrace, kdy původní zkoumaná entita existuje nadále ve
svém celém území; parciální desintegrace, kdy existuje také nadále, ale bez části svého území; a absolutní
desintegrace, kdy zcela zaniká. V rámci těchto základních druhů jsou identifikovány jednotlivé ideální typy
desintegrace, jak jsou označovány zlomové body, kdy se v určitém čase dostane desintegrace do kvalitativně
jiného stavu z hlediska své integrity nebo koheze. Vymezením a vydefinováním procesů a stavů desintegrace
státních entit a následným vytvořením typologie tak byly položeny základy pro další teoretický i empirický výzkum
tématu.
Jméno / Name: Hrbková, Lenka
Název příspěvku / Paper title: Vliv zdroje politiky na postoje k politickým tématům
Email: hrbkova.len - gmail.com
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (Faculty of Social Studies, Masaryk
University)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek prezentuje laboratorní experiment studující vliv zdroje politického návrhu na
hodnocení dané politiky. Předchozí výzkum, jehož tradice vychází převážně z amerického prostředí, ukazuje, že
při hodnocení politických témat voliči své postoje odvozují od toho, kdo je autorem daného politického návrhu.
Hlavním teoretickým východiskem je vliv afektivního hodnocení zdroje na vnímání dané politiky. Existenci
podobného vztahu naznačují zahraniční experimentální studie, např. T. Capelos (2009) ukazuje, že hodnocení
návrhů týkající se zahraničních témat jasně reflektuje afektivní vztah k politickým lídrům, kteří tyto návrhy
předkládají. Tento výsledek (v holandském prostředí) je zajímavý z hlediska teorií personalizace politiky a ukazuje,
že osobnost politika může působit jako významná kognitivní zkratka pro hodnocení politických témat. Podobný
efekt byl však pozorován ve slabší míře také v kontextu politických stran (Brader, Trucker 2014) v některých
postkomunistických zemích. Hlavním cílem našeho experimentu je testování předpokladu o vlivu afektivního
- 17 -
vztahu ke zdroji informace na hodnocení politických témat. Právě replikace je klíčovým prvkem externí validity
experimentálního výzkumu a testování teorií napříč různými (především neamerickými) podmínkami je
teoretickou nutností. Dále pak experimentální design umožňuje variaci zdroje politických návrhů a tím testuje
hypotézu o personalizaci politiky. Lze totiž sledovat, zda političtí lídři a politické strany vykazují rozdíly v
afektivních reakcích a zprostředkovaně tedy i v hodnocení svých politických návrhů.
Jméno / Name: Husák, Jan
Název příspěvku / Paper title: Konceptualizace fenoménu spoluřízení (co-management)
Email: jh.litomerice - gmail.com
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Fenomén spoluřízení (co-management) je specifickým nástrojem reprezentace zájmů
dotčených skupin uživatelů jednotlivých zdrojů či politických opatření. Z pohledu politologie se vymyká od
klasických forem participace dotčených skupin především paritním mocenským zastoupením dotčených skupin či
aktérů a klade důraz na dlouhodobé demokratické vyjednávání, implementaci i evaluaci a renegociaci politických
cílů a prostředků. Byť je v současné době reálně využíván v omezeném množství politik a případů, jeho
konceptuální uchopení se značně liší případ od případu, zemi od země a politiku od politiky. Zároveň se jedná o
mechanismus v českém politologickém a politickém prostředí takřka neznámý – příspěvek se proto snaží o
základní konceptualizaci tohoto reálného fenoménu specifické reprezentace zájmů a veřejné správy zdrojů.
Jméno / Name: Jarabinský, Ivan
Název příspěvku / Paper title: Chování politických aktérů s ohledem na kvalitu voleb v České republice
Email: 389860 - mail.muni.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Department of
Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny v České republice dosahuje v mezinárodním srovnání
jednoho z nejlepších výsledků. V kontextu relativně nové demokracie je tento fakt o to více unikátní. Předkládaný
text se zabývá rolí relevantních aktérů ve vztahu ke kvalitě parlamentních voleb od roku 1998. Cílem práce je
zjistit, zda aktéři rezignují na využívání strategií, které mohou vést ke snížení kvality volební integrity. Na základě
normativně demokratického konceptu, nastíněného Birch (2011), jsou nejprve evaluovány jednotlivé oblasti
volebního cyklu s ohledem na tři základní hodnoty demokratické soutěže, a to rovnost, svobodu a
transparentnost. Rovněž je věnována pozornost úrovni (game vs. meta-game) (Schedler 2002a), na níž k
manipulacím dochází. Poté, s využitím konceptu vytvořeného především na základě prací Mozaffara a Schedlera
(2002), Schedlera (2002a, 2002b, 2013) a Birch (2011), jsou identifikovány strategie/repertoár jednání, které mají
potenciál zhoršit kvalitu voleb. Pro posouzení samotné kvality voleb jsou využity reporty volebních
pozorovatelských misí a zprávy o stavu lidských práv, případně informace poskytnuté médii a některé sekundární
zdroje. Zamýšlené dopady konkrétního jednání jsou pak evaluovány s ohledem na stejné normy jako v případě
samotného hodnocení kvality voleb. Pro identifikaci konkrétních strategií/repertoáru jednání jsou využity
především mediální výstupy, ale také zápisy ze zasedání relevantních orgánů. Výstupem práce je tak posouzení
kvality voleb prvního řádu v České republice v průběhu několika volebních cyklů, identifikace konkrétního jednání
aktérů, které může vést ke snížení volební integrity, a případnou proměnu takového chování v čase.
- 18 -
Jméno / Name: Jelen, Libor
Název příspěvku / Paper title: Ruská menšina v evropských post-sovětských státech – integrace, nebo
iredence?
Email: libjel - natur.cuni.cz
Instituce / Institution: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Faculty of Science, Charles University
in Prague)
Abstrakt / Abstract: V šesti evropských státech bývalého Sovětského svazu – Estonsku, Lotyšsku, Litvě,
Bělorusku, Ukrajině a Moldavsku žije v současné době okolo 10 miliónů lidí, kteří deklarují ruskou národnost.
Míra a charakter jejich politické mobilizace se v rámci regionu velmi liší. Jednak participují v politické soutěži
integrováni do běžných politických stran spolu s majoritou, v jiných případech jsou jejich zájmy obhajovány
vlastními stranami. Proto je lze rozdělit do dvou kategorií – tzv. „cross-cutting“ strany, které preferují integrační
politiku, a pro-ruské strany, jejichž orientace je směřována k východnímu sousedovi. Klíčová je pro politickou a
obecně společenskou stabilitu dotčených zemí orientace a síla mandátu politických stran zastupující ruskou
menšinu, která tak může být směrována buď k integraci do většinové společnosti, nebo k autonomizaci a
případné iredenci. Volební potenciál těchto stran v jednotlivých státech se odvíjí od charakteru politického
systému daného státu, sociálně-ekonomického postavení ruské menšiny ve společnosti, její geografické
koncentrovanosti a v neposlední řadě geopolitickými zájmy sousední Ruské federace.
Jméno / Name: Jermanová, Tereza
Název příspěvku / Paper title: The struggle for rules of how to write the rules: A case study of divisive
constitution-making in Egypt after the 2011 uprising
Email: tereza.jermanova - gmail.com
Instituce / Institution: University of Warwick
Abstrakt / Abstract: In a context of deep-seated political divisions, arriving at an agreement about a constitution
is a delicate, yet crucial task for the success of democracy. While in some countries, such as South Africa, political
elites managed to bridge their antagonism and consensus about the constitution underpinned the new
democratic system, in others, like in Egypt after 2011, the struggle over the document only served to deepen
polarisation. Why do some constitutional processes help to generate consensus and others do not? Much ink has
been spent on electing constituent bodies, and processes of drafting and adopting constitutions. This paper
instead looks at an earlier stage of constitution-making – the process of creating the rules of how a constitution is
written. It builds on a case-study of Egypt’s constitution-making after the 2011 uprising, which became an
example of a highly divisive constitutional exercise, with a number of political parties withdrawing from the
constituent body and later campaigning for a ‘no’ vote in the constitutional referendum. Drawing on original
primary data (including interviews conducted in 2013 and 2014), the paper brings the debates about the
constitutional reform that took place throughout 2011 and 2012 back to life. The case of Egypt shows how
disagreements about procedural steps in constitution-making might put the prospects for consensus over a
constitution in jeopardy, and with it also efforts to build democracy. Hence, this paper suggests that arriving at
consensus over constitutional process might be just as important as agreeing on a constitution itself, and
deserves greater attention by the literature on democratisation and constitution-making.
Jméno / Name: Jeřábek, Martin
Název příspěvku / Paper title: Stereotypes in Austria in the 20th Century on Case of the Person of the
Chancellor Engelbert Dollfuss
Email: jerabek11 - gmail.com
- 19 -
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: This study reflects the case of the personality of the Austrian Chancellor Engelbert Dollfuss
in the Austrian politics and society since 1945. The stereotypes on this conservative politician presents the
existence of a deep controversy between Socialist (austro-marxist) and Christian-Social (conservativ-catholic)
interpretation till today. On the one hand, the break with the parliamentary system in 1933 led to the outbreak
of civil war on February 12, 1934. (stereotype: “Dollfuss as murderer of workers”). On the other hand, the
authoritarian regime of Engelbert Dollfuss was forced to confront the rise of Nazism and managed to endure its
first diplomatic and terrorist offensives in 1933-1934. E. Dollfuss was killed by the Nazis on July 25, 1934.
(stereotype: “Dollfuss as a martyr”). The political camps in Austria, Christian Social government and the Social
Democratic opposition, violated the principle of proportional democracy in the inter war period. Since 1945 the
new idea of cooperation and compromise between the Socialist (SPÖ) and Conservative (ÖVP) political camps
was settled and led to a democratic and successful period of political stability and corporatism in Austria. A
significant portion of the Austrian population tended step by step to a new Austrian national identity focused on
the independence of Austria. The personality of Dollfuss, his backgound, intentions and goals remain
controversial and the stereotypes prevail until today.
Jméno / Name: Juhás, Pavol
Název příspěvku / Paper title: The Effect of Electoral reforms in Visegrad countries
Email: pavol.juhas - ucm.sk
Instituce / Institution: Faculty of social sciences, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Abstrakt / Abstract: All the countries of the Visegrad Group after the 1989, after the return of free elections,
have undergone several fundamental changes of the electoral rules, not only for the legislative elections, but
with the exception of Hungary also the change of the presidential elections rules. Electoral systems and their
adjustment can greatly affect the composition of Parliament for the next legislative period and thus affect the
functioning of the political system. The changes can help some parties to achieve significantly better election
results with the same support of voters, other parties could gain much less mandates. This is the reason why
throughout the 25 years, a lot of space in political debates is devoted to electoral reforms. The aim of this paper
is to analyze the changes of electoral systems, which took place in the countries of the Visegrad Group and to
assess the impact of these electoral reforms on the election results.
Jméno / Name: Juříček, Petr
Název příspěvku / Paper title: (Ne)svoboda jako byznys
Email: juricekpetr - volny.cz
Instituce / Institution: Vězeňská služba ČR; Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se primárně zabývá využitelností pracovního potenciálu současné vězeňské
populace a vychází z myšlenky nabídky pracovní síly odsouzených jako prostředku pro podnikání a tvorbu zisku,
resp. implementovat privátní spolupráci do oblasti zvyšování zaměstnanosti do dosud výhradně státem řízené
restriktivní služby, kterou je zajištění výkonu trestu odnětí svobody.
Jméno / Name: Just, Petr
- 20 -
Název příspěvku / Paper title: Between Parliamentarism and Semi-Presidentialism? Directly Elected Presidents
in the Czech Republic and Slovakia and Their Role in the Political Systems
Email: petr.just - mup.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: The paper deals with the impact of the direct presidential elections in the Czech Republic
and Slovakia on the positions of presidents in the political and constitutional systems of the respective countries,
namely in their relations with the cabinets. The aim of the paper is to analyze and compare, if and how the direct
presidential elections changed the presidents' position, both constitutionaly and by practical experience. Special
attention is devoted to the 2011 amendment of the Slovak Constitution which limited the powers of cabinets in
demise by cutting some of their powers at all and requiesting prior approvals from the President in case of other
powers.
Jméno / Name: Jüptner, Petr
see / viz: Hornek, Jakub – Jüptner, Petr
Jméno / Name: Kalender, Volkan
Název příspěvku / Paper title: Global Defender’s Policy Options when Faced with Regional Dominant Powers
Email: apfriday - yahoo.com
Instituce / Institution: Dumlupinar University, Turkey
Abstrakt / Abstract: Are there structural conditions that prevent conflict behavior and encourage cooperation
among states? If so, what are the policy options for dominant powers to inflict such a change?
Power Transition Theory provides an answer to these questions. Power Transition Theory proposes, and
empirically shows, that power parity, dissatisfaction with the status quo, and the absence of a preponderant
regional defender increase the probability of war.
At the center of this paper lies the importance of the presence of regional “hegemons” in reducing the likelihood
of conflict. Orderliness of the region is an important factor in reducing the likelihood of dyadic war. In the
absence of a dominant regional power, war is more likely. The global defender, the most powerful nation in the
world at a given time, would benefit from ordered hierarchies, and therefore from preponderant regional
defenders. However, those regional defenders have to be satisfied with the international order as well.
These findings can be generalized to look into policies of global defenders when faced with regional defenders.
Theoretically, three possible scenarios exist for the global defender. If the regional defender is satisfied with the
status quo, then the probability of war and regional conflict would be low, and the policy option would be to do
nothing but enjoy the status quo. If the regional dominant power is dissatisfied, however, then the global
defender would have two policy options—make the regional defender satisfied by increasing her share of the
benefits from the status quo, or help rival states.
Jméno / Name: Kantor, Lukáš
Název příspěvku / Paper title: „9/11 inside job“: Konspirační teorie o útocích z 11. září 2001
Email: lukaskantor - centrum.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
- 21 -
Abstrakt / Abstract: Příspěvek představí ve veřejnosti rezonující, ale profesionální politologií ostrakizované téma
spikleneckých teorií o teroristických útocích z 11. září 2011.
Prezentace ukáže důvody, proč je třeba se těmto radikálně disentním výkladům věnovat i na akademické půdě –
1) existuje celosvětové „hnutí za pravdu o 11. září“ složené ze zástupců fyziků, architektů, pilotů, hasičů,
sociálních vědců atd. 2) i řada politiků zpochybňuje oficiální zdůvodnění (italský exprezident Francesco Cossiga,
britský exministr životního prostředí Michael Meacher, někdejší vysoký představitel německého ministerstva
obrany Andreas von Bülow, japonský senátor Yukihisa Fujita, bývalý zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta ČR
Petr Hájek) 3) vzniknul dokonce samostatný vědecký časopis Journal of 9/11 Studies.
Příspěvek navrhne analytické rozlišení na „soft“ (establishment USA o útocích věděl, ale nezabránil jim) a „hard“
(establishment USA útoky sám provedl) teorie spiknutí.
Nastíněny budou hlavní argumenty nejserióznějších verzí konspiračních teorií (argumenty profesorů Davida
Griffina, Michela Chossudovského, Paula Zarembky) – 1) indicie nasvědčující řízené demolici „Dvojčat“, 2)
nejasnosti kolem zřícení budovy WTC-7, 3) nejasné okolnosti útoku na Pentagon, 4) možnosti dálkového
navádění unesených letadel, 5) organizování simulovaných „válečných her“ paralelně s reálně probíhajícími
útoky, 6) indicie nasvědčující tomu, že někteří o útocích věděli předem (podezřelé obchody na burze atd.), 7)
zametání stop po útocích.
Příspěvek se dotkne i metodologických otázek a problémů obecně spojených s žánrem konspiračních teorií (Pipes
2003).
Prezentace si celkově klade za cíl zaplnit jedno z významných bílých míst akademické politologie. Příspěvek může
být přínosem pro několik subdisciplín – politickou teorii, politickou psychologii (viz např. výzkum lží politiků od
Mearsheimera 2011), mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia (intelligence studies).
Jméno / Name: Kaplánová, Patrícia
Název příspěvku / Paper title: Power analysis of the European Union – Influence matters
Email: pata.kaplanova - gmail.com
Instituce / Institution: Faculty of social sciences, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Abstrakt / Abstract: Power analysis of the European Union – Influence matters
Jméno / Name: Karásek, Tomáš – Beneš, Jan
Název příspěvku / Paper title: Small and Vulnerable: Strategic Culture in Visegrad Countries
Email: tomas.karasek- fsv.cuni.cz, hrh.janbenes - gmail.com
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: The article seeks to analyze key conceptual and methodological challenges, obstacles and
possible caveats of researching strategic culture of small states. While the strategic cultural approach typically
treats its main concept as a relatively stable independent variable, a question arises whether such a presumption
makes sense in the case of small countries subject to challenging geopolitical or otherwise volatile external
conditions. On the case of the members of Visegrad Four, the research tests not only the relevance of ‘smallness’
but also specific ‘temporal’ conditions arising from radical historical reconfigurations of the basic tenets on which
strategic cultures typically rest. The paper first introduces the concept of strategic culture in its various forms,
adopting a modified ‘holistic’ approach close to the classical perspective of Edward Grey. After fixing its
ontological, epistemological and methodological tenets, the paper turns its attention to the specific issue of the
Visegrad countries, utilizing the literature researching the topic of small states. It then examines two intertwined
yet analytically distinct hypotheses: The first focuses on the issue of ‘smallness’ as a specific feature making such
actors likely not to develop and maintain but rather import crucial strategic cultural characteristics from the
- 22 -
more powerful, influential actors. Secondly, the paper looks at the ‘temporal’ aspects of the concept, subjecting
to critique the presumption that strategic cultures in small states such as V4 can be sustained as a relatively
coherent system for prolonged periods of time. Through the two hypotheses, the paper aims at contributing to
the wider debate on strategic culture by testing its coherence vis-a-vis different ranks of state actors.
Jméno / Name: Karlas, Jan
Název příspěvku / Paper title: Monitoring in the WTO: When states review their counterparts
Email: jan.karlas - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Monitoring stands for a key but so far rather neglected function of the World Trade
Organization (WTO). This paper seeks to limit the gap in the study of the WTO’s monitoring. To this end, it
pursues two main objectives. First, the paper presents the first version of a new data-set on the reviewing
behavior of WTO member states in the Trade Policy Review Mechanism (TPRM). This data-set involves a large
number of selected member states’ reviewing interventions. The respective data reveals which member states
are the most active in providing the information on the compliance of other member states. Second, the paper
also offers a preliminary explanation for the large variation that we observe in the member states’ reviewing. In
explaining the variation, the paper considers a number of explanatory factors involving domestic and
international, as well as economic and political factors.
Jméno / Name: Kim, Jemma
Název příspěvku / Paper title: Japan after 311 Tsunami and East Asian Regional Integration : the Prospects for
the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)
Email: jmkim - meiji.ac.jp
Instituce / Institution: Meiji University
Abstrakt / Abstract: This paper aims to examine the nature of Japanese government’s trade policy in the current
climate of economic downturn after the tsunami disaster of March 2011. Consistent with its earlier policies
promoting regional economic integration, the Japanese government has actively and strategically been pursuing
bilateral free trade agreements (FTAs) with its trade partners. Recently, however, Tokyo also announced its
interest in joining the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) negotiation. Since the agreement requires
complete elimination of tariffs including those applicable to agricultural products which are highly protected in
the country, the Japanese government had been “not ready yet” to enter the grouping. However, Prime Minister
Yoshihiko Noda publicly announced Japan’s interests in joining TPP negotiation at the APEC Summit in Honolulu
in 2011. Given the circumstances, several questions arise: Why has Japan been pursuing regional trade strategies
centered on the FTA/TPP instead of relying solely on bilateral FTAs? What are the factors that promote or hinder
Japanese participation in the TPP? How will the likely development of the TPP change the contours of regional
cooperation in the near future? In what follows, I address these questions and make suggestions regarding the
Japanese government’s trade policy to cope with the economic downturn after the tsunami disaster of March
2011.
Jméno / Name: Kłaczyński, Robert
Název příspěvku / Paper title: Monitoring in the WTO: When states review their counterparts
Email: rklaczynski - gmail.com
- 23 -
Instituce / Institution: Pedagogical University of Cracow, Institute of Political Science
Abstrakt / Abstract: The provided paper deals with the everlasting dilemma of the Russian politics focused on
the Russia`s development strategy seen through the context of the state but also the society and the nation. The
strategy herself is defined in the political, economical and social perspective and analyzed through the historical
conceptions like Atlanticism, Eurasianism, Byzantinism and also modern Russian political thought. The abilities
and limitations concerning adaptation of particular development strategy are analyzed in the context of the
political and economical tools that are at the disposal of the Russian political elites. An author indicates potential
opportunities and threats for Russia and Europe that are dependent upon chosen way of development. The lack
of coherent vision of the Russian political thought and considered construction of the strategic culture can be a
source of serious problems for not only European states but also for global actors of the international relations.
Although the Putin`s rule stabilized domestic and external dimension of the Russian politics one cannot deny that
current Russia elites did not manage to create a long term development strategy. Thus we have to do not only
with rhetoric but also with particular political actions that have their source in the beliefs and practices of the
Soviet period as still the current domestic and international political events are the base for the actions taken by
the Russian authorities. These are only the reactions, without proper prognosis and setting long term aims.
Without accepting the challenge of the long term development strategy creation Russia will find herself in
political leeway instead of long term political, economical and cultural development which is so desired by the
large segments of the Russian society.
Jméno / Name: Klimovský, Daniel
Název příspěvku / Paper title: Independent candidates in the local elections 2014 in the Czech Republic and
Slovakia: Analysis of determinants of their successfulness
Email: daniel.klimovsky - gmail.com
Instituce / Institution: Univerzita Palackého v Olomouci (Palacky University in Olomouc)
Abstrakt / Abstract: Independent candidacy became a popular research issue in the recent years. For instance,
Bolleyera and Weeks (2009) show that the choice of organizational independence over party affiliation
represents a reaction to incentives inherent in the electoral, parliamentary and governmental stages that can
disfavour party as the most efficient vehicle for individual goal attainment. If one looks at the local level,
phenomenon of independent candidacy is rather common than rare not only in the European countries (e.g. Aars
and Ringkjřb 2005, Reiser and Holtmann 2008) but also in some other parts of the world (e.g. Ndletyana 2007).
Obviously, the topic is not a new one (e.g. Grant 1973), but, on the other hand, there has not been any
systematic research of internationally comparative nature in this field. Our intention is to contribute to an
academic discussion on phenomenon of the independent candidates in local politics and to partly fill in the
missing research gap. We have decided to compare successfulness of the independent candidates in the local
elections 2014 in the Czech Republic and Slovakia, and our main goal is to identify potential determinants of the
mentioned successfulness. Selection of potential determinants is based on previous research activities (e.g. Balík
2003, Klimovský and Žúborová 2011, Ryšavý and Šaradín 2010, Šaradín 2004) as well as theoretical assumptions,
and they are tested through the electoral results from the towns/cities of two CEE countries. We have decided
for such an urban environment due to fact that the towns/cities are considered an important political arena from
the perspectives of political parties, and therefore the independent candidates are more likely to compete with
the party candidates when run for the offices there.
Jméno / Name: Kňapová, Kateřina
Název příspěvku / Paper title: „We are not like politicians, we work!“ Using Laclauian discourse analysis in
study of contemporary populism, case of Andrej Babiš
Email: knapova.katerina - gmail.com
- 24 -
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: The main objective of this contribution is to reconstruct the most important aspects of
populist discourse that appeared in the Czech Republic in connection with the world financial crisis using Laclau’s
notion of discourse and populism. Particular case that will be analysed is the ANO party of tycoon Andrej Babiš. It
could be characterized as an anticorruption party aiming against the “old” political elites, whom they like to
characterize as lazy, non-working, distant from real life. Instead they propose the rule of technocratic experts
who will be experienced in managerial skills and will profit from their experience outside the field of politics.
Theoretical framework will be based on Laclau’s notion of populism developed in his book On Populist Reason
Jméno / Name: Krčál, Petr
Název příspěvku / Paper title: Dramaturgical Analysis in Political Science: Public Events as a Source of
Insecurity
Email: petrkrcal - gmail.com
Instituce / Institution: Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
v Plzni (Department of Political Science and International Relations, Faculty of Arts, West Bohemian University in
Pilsen)
Abstrakt / Abstract: The main focus of this presentation is to utilize Erving Goffman´s dramaturgical analysis in
the interpretation of collective events and their political uses. Ther presentation will be divided into two main
parts. The first part will be focused on the general workings of dramaturgical analysis as a conceptual framework
able to produce useful interpretations of situations of ritualized social interaction and communal events. The
second part will present the resultsof application of this framework in a specific setting - public events framed as
a potential source of danger for law abiding citizens (such as neonazi demonstrations, “risky” football events
etc.). The collective events will be viewed as performances serving to impose, reproduce and negotiate certain
visions of symbolic order, as well as practices, hierarchies, values and courses of action associated with these
visions. Dramaturgical analysis allows the researcher to delve deeper into the workings of these orders, and into
the process of their legitimation or contestation.
Jméno / Name: Kobová, Ĺubica
Název příspěvku / Paper title: Možné feministické politicko-teoretické odpovede na neoliberálne politiky
rodovej (genderovej) rovnosti
Email: lubakoba - gmail.com
Instituce / Institution: Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
(Department of Gender Studies, Faculty of Humanities, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Dnešná prax štátnych politík rodovej (genderovej) rovnosti – predovšetkým politika
zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života a politika zavádzania kvót v správnych a dozorných
radách verejne obchodovaných spoločností – vykazuje znaky neoliberálnych politík. V tomto zmysle sa štátne
politiky rodovej rovnosti stávajú dvojníkom emancipačných zámerov feminizmu (Fraser) a v konflikt práce a
kapitálu stoja – v súlade so zámermi štátu sprostredkovávajúceho záujmy kapitálu – na strane kapitálu.
Jméno / Name: Kołomycew , Anna – Kotarba, Bogusław
Název příspěvku / Paper title: Local community as a stakeholder of local governance. The analysis of
participatory instru-ments development in Poland
Email: anna_kolomycew – o2.pl, boguslaw.kotarba - op.pl
- 25 -
Instituce / Institution: University of Rzeszów, Institute of Political Science
Abstrakt / Abstract: In the twentieth and twenty-first century, progressive changes of governance models and
administration systems transformation can be observed. The significant changes that that have taken place in
public governance models have been influenced inter alia by implementa-tion of the free market approach to the
public sector. It was associated with such aspects as competition, transmission of instruments and mechanism
typical for private sector to public institutions, new approach to public service recipients and their role in the
system of service delivery (clients), the presence of wide variety of different service providers and public contracts (New Public Management). The next important stage of public sector evolution was characterized by the
extension of diverse actors (including representatives of public, private and social sector as well as individuals)
and their roles in the system of public sphere shaping, based on the loos but complex networks of cooperating
actors (partners), who share resources, instruments, knowledge and experiences to reach common goals
(network governance).
The idea of wide participation of various actors in decision-making processes, but also in public tasks
implementation, started to be promoted and recommended in last decades by international organizations such
as the OECD or the European Union. This new approach of wide participation in public policies creation and their
implementation applies to both central (national) and local level of public governance (self-governemnt level).
Although the evolution of governance started in Western countries, nowadays can be also observed in Eastern
European countries including Poland, becoming the subject of the academic but also public discourse.
However, transformation of governance system in Polish realities meets a number of difficulties. Some of them
have their sources in the previous political system, in which there were no room for genuine public engagement,
civil activism and negotiating approach to pub-lic issues. The result of such actions through the year, was the lack
of interest of a substantial part of the population in public sphere and consequently lack of strong civil society,
which seem to be crucial for participatory models of governance adaptation.
In the proposed article, the authors would like to analysis of the evolution of govern-ance models and the
limitations of their adaptation on the local level, based on the Polish ex-amples. Trying to provide the answers to
the questions: how to involve people in the public issues?, how to stimulate the activism of local communities?
and how to create active and con-scious civil society in Poland?, the author will verified existing legal and
organizational solu-tions, the scope and level of their use, the availability of public participation instruments and
their effectivness.
Jméno / Name: Kopeček, Lubomír
Název příspěvku / Paper title: "Já platím, já rozhoduji." Případová studie organizace ANO
Email: kopecek - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Department of
Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Stále významnějším fenoménem současné stranické politiky v Evropě jsou strany-firmy
založené na iniciativě politického podnikatele. V praxi jde buď o komerční firmu, jejíž struktura je využita pro
politický projekt, nebo novou separátní politickou organizaci konstruovanou na bázi obchodních principů.
Tradičním teoretickým rámcem pro tento typ stran je koncept Jonathana Hopkina a Cateriny Paolucci, jenž
vychází z případů Forza Italia a španělského UCD. Příspěvek zkoumá v tomto teoretickém rámci případ ANO
Andreje Babiše, jež výrazně uspělo ve volbách roku 2013, a má velkou šanci dlouhodobě se etablovat v českém
stranickém systému. Jádrem příspěvku je rozbor genetického původu, organizačního vývoje a vnitřního fungování
této strany. Na ANO je možné dobře ukázat některá specifika, která může mít podobný typ strany v podmínkách
„nových“ demokracií střední Evropy. Tato specifika spočívají v nadstandardním zesílení některých běžných rysů
strany-firmy a to způsobem, který je v západoevropských podmínkách prozatím nepředstavitelný. Celkově
Babišova formace posouvá organizační koncept strany-firmy do pozoruhodného extrému.
- 26 -
Jméno / Name: Kopřiva, Radek – Kotásková, Sylvie
Název příspěvku / Paper title: Proměny volebního chování a volby zastupitelstev obcí v roce 2014
Email: kopriva – pef.czu.cz, kotaskova - pef.czu.cz
Instituce / Institution: Katedra humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělský univerzita
(Department of Humanities, Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences)
Abstrakt / Abstract: Charakteristickým rysem výsledků voleb zastupitelstev středně velkých a velkých obcí České
republiky v roce 2014 je distribuce zastupitelských mandátů mezi větší množství kandidujících politických
subjektů. Jinak řečeno, zastupitelstva jsou po těchto volbách obvykle tvořena větším množstvím stran (v
porovnání s předchozím funkčním obdobím), z nichž mnohdy žádná nemá v zastupitelstvu výraznou většinu
zastupitelských postů. Dlouhodobě stabilní
formát místních stranických systémů s v řadě obcí této velikostní kategorie změnil. Tradiční a po mnoho let
etablované strany místního systému ztratily část voličské podpory. Tu naopak získala nová politická uskupení.
Příspěvek bude v této souvislosti orientován na oblast volebního chování a bude sledovat možné činitele
volebního chování, které stojí v pozadí proměn místních stranických systémů. Příspěvek vyjde z dat získaných v
rámci dotazníkového šetření, které se uskutečnilo právě u příležitosti komunálních voleb v roce 2014 a bylo
zaměřeno na zisk dat týkajících se volebního chování voličů. Cílem příspěvku bude představení datové základny
výzkumu a z ní vyplývající některé proměnné volebního chování. Základní otázkou bude, do jaké míry je možné je
brát jako východiska možné interpretace. Pozornost bude v tomto kontextu věnována zejména otázkám stranické
identifikace, kritických voličských postojů či hodnotových postojů.
Jméno / Name: Kotarba, Bogusław
viz / see: Kołomycew , Anna – Kotarba, Bogusław
Jméno / Name: Kotásková, Sylvie
viz / see: Kopřiva, Radek – Kotásková, Sylvie
Jméno / Name: Kouba, Karel
Název příspěvku / Paper title: Příčiny reforem znovuzvolení latinskoamerických prezidentů
Email: karel.kouba - uhk.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Department of Political
Science, Faculty of Arts, University of Hradec Králové)
Abstrakt / Abstract: Možnost znovuzvolení prezidentů je klíčovým institucionálním prvkem prezidentských
demokracií. Přesto dosud víme velmi málo o příčinách vzniku těchto ústavních pravidel. Příspěvek poskytuje
kauzální vysvětlení vlny ústavních reforem umožňujících znovuzvolení latinskoamerických prezidentů. Rozvíjí
teoretický předpoklad (model principal –agent), že klíčovým mechanismem pro toto vysvětlení jsou
vnitrostranické vztahy v rámci prezidentské strany. Institucionalizované strany poskytují silné vnitrostranické
bariéry pro snahy prezidenta o zavedení znovuzvolení. Neinstitucionalizované, personalistické a fluidní strany
naopak tyto bariéry odstraňují. Teoretické implikace tohoto modelu jsou testovány kvalitativními a
kvantitativními postupy. Výsledky logistickéregrese na základě všech prezidentských mandátů mezi lety 1990 a
2013 ukazují, že pravděpodobnost odstranění limitů na znovuzvolení významně klesá se stupně institucionalizace
- 27 -
politických stran. Kvalitativní důkazy v případových studiích jednotlivých snah o odstranění limitů na znovuzvolení
podporují operativnost teorií předvídaných kauzálních mechanismů.
Jméno / Name: Krulík, Oldřich
Název příspěvku / Paper title: Aktuální trendy v oblasti zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v
České republice
Email: krulik - polac.cz
Instituce / Institution: Policejní akademie ČR (Police Academy of Czech Republic)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá aktuálními postupu zejména ze strany obcí, které se snaží nedopustit
snížení standardu bezpečnosti na svém teritoriu – ačkoli Policie České republiky své aktivity v posledních letech
částečně omezila. Řeč bude o koordinačních dohodách, dodavatelských řešeních, různých formách sponzoringu a
jiných aktuálně viditelných postupech.
Jméno / Name: Kučera, František
Název příspěvku / Paper title: Zákon o státní službě – jednotlivé varianty z hlediska omezování/rozšiřování
korupčních možností
Email: xkucf05 - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická
(Department of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Nezávislá a profesionální státní správa představuje jednu z klíčových arén konsolidace
demokracie (Linz, Stepan 1996), a nesporně je také velmi významným faktorem, který ovlivňuje prostor
korupčních možností v daném státě. Jde přitom o omezení prostoru politického, respektive systémového typu
korupce, což vždy vyvolává silnou reakci určitých politických aktérů, kteří se snaží určitý prostor uhájit či nově
přetvořit. Cílem tohoto příspěvku je srovnat jednotlivé varianty návrhu zákona o státní službě (od roku 2002) z
hlediska prostoru, který ponechávaly pro politický vliv na státní správu. Srovnání jednotlivých návrhů proběhne
podle předem stanovených kritérií, které budou brát v úvahu potřebu oddělení politického a administrativního
rozhodování, transparentnost při výběrových řízení, odměňování, kariérním postupu apod. Součástí bude i rozbor
postojů a pozměňovacích návrhů konkrétních politických aktérů a stanoviska EK k předkládaným návrhům.
Jméno / Name: Kučerová, Irah
Název příspěvku / Paper title: Region Střední Evropy - institucionální vymezení
Email: irah.kucerova - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Budeme-li uvažovat v intencích Střední Evropy jako osobitého regionu s vlastními
charakteristikami, pak se nevyhneme nutnosti mimo jiné i institucionální specifikace regionu oproti ostatním v
sousedství – vůči Západní i Východní Evropě. Je Střední Evropa svébytným prostorem se specifickými znaky?
Nebo se jedná o omyl středoevropských národů, které se snaží vymezit se proti generalizaci východoevropské
příslušnosti?
Institucionalizace střední, resp. Střední Evropy je poměrně výbušné téma jak na západ, tak na východ od tohoto
regionu. Přesněji – výbušnost získávají diskuse spíše na Východě, protože Rusko odmítá uznat specifika této části
Evropy s tím, že vlastně patříme do sféry jejich geopolitických zájmů (Dugin 1999, 2009; Lukjanov, 2014) a mimo
- 28 -
jiné i díky určitým aspektům historickým, etnickým a jazykovým. Západ naopak je překvapen emancipační snahou
středoevropských společností zviditelnit se jako svébytná entita odlišující se od Východu, protože oni nás chápou
jako jednu množinu Východní Evropy, a to samozřejmě mluvíme o západoevropských společnostech. Pro zbytek
světa je jakékoliv dělení Evropy pod rozlišovací schopností. Eric Hobsbawm (1989) vidí ve Střední Evropě pouze
politickou kategorii, ne geografickou, ne institucionální. Mluví dokonce o spíše normativním přístupu než
pozitivistickém. Můžeme tedy chápat úvahy o Střední Evropě jako emancipační snahu odpoutat se od Východu a
navázat na historické vazby se státy zařazovanými do západního okruhu, jako jsou především Německo,
Rakousko, případně Švýcarsko, Francie.
Je nutné zaměřit se jak na analýzu formálních institucí, tak i vývoj neformálních institucí. Nakonec se ukazuje, že
právě formální instituce, jako např. právní systémy, postavení církví a sekularizace, vzdělávací systémy nás
přibližují více Západu, než ty neformální.
Jméno / Name: Kuta, Martin
Název příspěvku / Paper title: Změny hlasovacího chování poslaneckých klubů mezi prvním a třetím čtením v
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Email: martin.kuta - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Přijímání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovny probíhá od přijetí nového jednacího řádu v
roce 1995 ve třech čteních, přičemž v prvním a třetím čtení se o návrhu hlasuje. Schválení nebo zamítnutí návrhu
zákona v prvním a třetím čtení se odvíjí od momentální síly vládní koalice, která je vyjádřena hlasovací
jednotností. Předchozí výzkumy ukázaly, že se logika chování vládní koalice při hlasování v prvním a třetím čtení
se liší. Na základě empirické analýzy návrhů zákona v české Poslanecké sněmovně se příspěvek věnuje rozdílné
logice chování jednotlivých poslaneckých klubů na různých úrovních legislativního procesu. Pro zkoumání chování
poslaneckých klubů je využita kvantitativní analýza, která je doplněna kvalitativním zkoumáním strategií
hlasovacích strategií jednotlivých klubů a jejich vzájemnou interakcí.
Jméno / Name: Laboutková, Šárka
Název příspěvku / Paper title: Partnerství pro otevřené vládnutí jako jeden z významných nástrojů
transparentního lobbingu
Email: laboutkova - centrum.cz
Instituce / Institution: Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Libereci (Faculty of Economics, Technical
University of Liberec)
Abstrakt / Abstract: Ve složitém světě tvorby veřejných politik je nezbytné zapojení veřejné správy do trvalého
dialogu se všemi zainteresovanými stranami. Všechny zúčastněné strany by měly mít možnost vyjádřit svůj názor.
Jedním z komunikačních kanálů je lobbing. Lobbing dnes slouží především jako termín pro ovlivňování veřejných
činitelů. Další možný pohled chápe lobbing jako přesvědčování nebo obhajobu zájmů, zastupování zájmů a
komunikaci. Pokud je lobbing vnímán jako nástroj komunikace, jedná se zpravidla o obousměrnou výměnu
informací. Ta by však měla být provedena transparentním způsobem,který si vyžaduje otevřené vládnutí.
Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership (OGP) je mezinárodní iniciativou podporující
otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou
transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní
a odpovědné instituce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že problém nedostatku transparentního lobbingu je
úzce spojen právě s již zmíněnou korupcí. Podle poslední zprávy Evropské komise "EU Anti-Corruption Report
2014", korupcestojí evropskou ekonomiku kolem 120 miliard EUR ročně. Členské země EU přijaly řadu iniciativ v
- 29 -
posledních letech, ale výsledky jsou nejednoznačné a nevyvážené. Cílem předkládaného příspěvku je vyhodnotit
možnosti otevřeného vládnutí pro dosažení větší transparentnosti lobbingu.
Jméno / Name: Lazarević, Uroš
Název příspěvku / Paper title: Režim Franja Tudjmana v Chorvatsku: Otec vlasti po 25 letech
Email: uroslaz - hotmail.com
Instituce / Institution: CERGE-EI, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze (CERGE-EI, Faculty of Arts at the
Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Vláda Franja Tudjmana, prvního prezidenta nezávislého Chorvatska, v letech 1990. až 1999,
je až do dnešních dnů předmětem mnoha akademických sporů a kontroverzí. Příspěvek si klade za úkol analýzu
Tudjmanova režimu prizmatem tří klíčových aspektů jeho vlády. Prvním je chorvatská absence vlastí státnosti,
která po rozpadu socialistické Tudjmana postavila na piedestal otce národa a dala tak legitimitu jeho
nedemokratickým krokům. Druhý aspekt nabídne pohled na Tudjmanovo Chorvatsko prostřednictvím teorie
soutěživého autoritářství (competitive authoritarian), čtyř arén politického soutěžení a konceptů linkage a
leverage. Třetí aspekt bude klást důraz na mimoinstitucionálni a neformální povahu moci, "parapolitiku", v
období Tudjmanovy vlády, včetně nepovedeného období tranzice a soustředění moci a vlivu v rukou osob
blízkých chorvatskému prezidentovi a jeho rodině.
Jméno / Name: Leschenko, Larysa – Uminska-Woroniecka, Anna
Název příspěvku / Paper title: The Visegrad countries facing crisis and challenges -the case of the crisis in
Ukraine
Email: anna.woroniecka – uni.wroc.pl, larysa.leszczenko - uni.wroc.pl
Instituce / Institution: University of Wrocław
Abstrakt / Abstract: Due to the crisis (war) in Ukraine the EU is facing new challenges in the process of
constructing its coherent multilateral policy. Despite the provisions of the Lisbon Treaty that introduce
institutional mechanisms of implementation of a consistent and coherent EU foreign policy, national interests of
individual EU Member States continue to play the key role in its formation. Until now, due attention has not been
paid to analyzing the issue of how the preferences of EU member states determine European Union-level policymaking towards Russia. Certain disharmony in the relations between the EU Member States and Russia is
apparent, especially in the context of the crisis in Ukraine; this casts real doubt on the existence of consistent and
effective multilateral EU policy.
The paper presents an attempt to answer the question: Can the national policies of the member states of subregional organizations, with an obvious example of the Visegrad group, coordinate multilevel policy towards
Russia, in the context of the war (crisis) in Ukraine. It is important to understand the extent to which the Czech
Republic, Hungary, Slovakia and Poland are able to define a common approach towards Russia. The paper aims to
present the actual actions within the framework of national foreign policy of the members of V4 toward Russia,
with special reference to political and economic context. The paper describes restrictions and barriers that may
determine the construction of the external policies of the Visegrad Group in relation to Russia. Different
approaches in the key areas of foreign policy of V4, which may also depend on economic and energy-related
factors, indicate that there is a rather low probability that these states will take an identical position in relation to
Russia.
- 30 -
Jméno / Name: Linek, Lukáš
Název příspěvku / Paper title: Rostoucí volební volatilita a její důvody
Email: lukas.linek - soc.cas.cz
Instituce / Institution: Sociologický ústav Akademie věd ČR (Institute of Sociology of the Czech Academy of
Sciences)
Abstrakt / Abstract: Volby do Poslanecké sněmovny v letech 2010 a 2013 byly poznamenány vysokou volatilitou
volebního chování (Linek 2014). Tato volatilita se projevila nejen v překvapivých volebních výsledcích v podobě
úspěchu nových stran a neúspěchu zavedených stran, ale i ve vysokých hodnotách jak čisté, tak celkové volatility.
V těchto volbách nejenže došlo k poklesu voličů, kteří opakovaně hlasují pro stejnou stranu, ale došlo i k téměř
zdvojnásobení počtu lidí, kteří hlasovali v po sobě jdoucích volbách pro jiné strany. Příspěvek využívá data z
povolebních dotazníkových šetření. Cíle příspěvku jsou následujících. Zaprvé příspěvek popíše, které skupiny
voličů jsou nejvíce volatilní a zda se volatilita projevuje přechody mezi stranami uvnitř levicového a pravicového
bloku stran anebo napříč těmito bloky. Zadruhé prozkoumá to, nakolik hlasování na základě hlavních konfliktních
linií české politiky omezuje volatilitu. Zatřetí bude příspěvek analyzovat důvody, které vedou voliče ke změně jimi
preferované strany. Využití časové perspektivy (1996–2013) umožní sledovat dynamiku vývoje volatility a jejich
jednotlivých zdrojů.
Jméno / Name: Lipcean, Sergiu
Název příspěvku / Paper title: Assessing party funding regimes: towards an analytical framework
Email: sergiu.lipcean - eui.eu
Instituce / Institution: European University Institute
Abstrakt / Abstract: This paper represents an attempt to provide a tentative analytical framework to assess
empirically the regulatory restrictiveness of party financing regimes. The existing comparative research on the
topic focuses almost exclusively at the amount of regulations across conventional dimensions of party finances
like income, spending, reporting, disclosure, oversight and sanctions, without delving however into the substance
of regulations. In order to overcome this obstacle I develop an analytical framework designed to capture the
potential variation among regulatory regimes by incorporating the substantive dimension of legislative
provisions. This framework contains two criteria that would allow measuring the degree of restrictiveness: the
scope and harshness of regulations. The scope of regulations relates to the number of areas pertaining to party
financing subject to regulatory intervention. As a regulatory regime becomes more encompassing in terms of
area coverage, then it simultaneously becomes more constraining, by narrowing down parties’ room for
manoeuvring across all aspects of regulatory regime. The harshness of regulations aims at filling out the gap left
by extensiveness and captures the variation among different funding regimes when they record similar values on
the same regulatory items as result of using a binary/dichotomous coding. Therefore, regulatory harshness
allows capturing the variation that springs from different levels, values and requirements established with regard
to donation caps, spending limits, public funding, transparency This analytical framework can be employed to
gauge the restrictiveness of each individual aspect of regulatory regime and how they are intertwined. In
addition, it represents a useful tool to be applied in comparative research by investigating cross-country
variation, as well as within country variation of financing regimes.
Jméno / Name: Lupták, Ĺubomír
Název příspěvku / Paper title: Ethnography, narrative, drama and play in the field of (in)security experts
Email: lubomir.luptak - gmail.com
- 31 -
Instituce / Institution: Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
v Plzni (Department of Political Science and International Relations, Faculty of Arts, West Bohemian University in
Pilsen)
Abstrakt / Abstract: This paper will focus on the discussion of utility and limits of a combination of several
research techniques within ethnographic research among (in)security experts. In the first part, the paper will
discuss the importance of an instrumental approach to research techniques and playfulness with regard to the
available conceptual tools, to continue with a look at the compatibility between ethnography as a primary
research strategy and an arsenal or various qualitative as well as quantitative techniques of data construction
and interpretation, including dramaturgical analysis, CAQDA, narrative and respondent-driven interviewing and
visual analysis. The utility and/or synergy between the various techniques will be illustrated by preliminary
results of the ongoing research project.
Jméno / Name: Macková, Alena
Název příspěvku / Paper title: Stará a nová média a politická participace
Email: amackova - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Už po třetí dekádu se v oblasti výzkumu politické komunikace významně profiluje proud
výzkumu, který je zaměřený na zkoumání vlivu nových technologií na politické jednání. Nové technologie mohou
být díky snadnému přístupu k nim velmi významným zdrojem nejen získávání politických informací, prostorem k
diskuzi, ale také k prostorem k politickému vyjádření a politické či občanské participaci. Jaká je role (nových)
médií v procesu politické participace? Odpovědět na tuto otázku nám pomůže podzimní šetření české dospělé
populace (N=1998) jsme se zaměřovali jednak na důkladné zmapování mediálních praxí, tak na zmapování praxí
participačních. Přestože dominantním médiem nadále zůstává televize, nová média se stala velmi prominentním
zdrojem (nejen) politických informací. Cílem příspěvku bude představit jak zdroje politických informací české
dospělé populace, tak se zaměřit i na její participační praxe. Jaké jsou rozdíly mezi uživateli internetu a těmi, kteří
internet neužívají? Které skupiny lidí tendují ke kterým participačním aktům? Na palčivosti otázky online politické
participace přidává skutečnost, že nejčastějšími uživateli nových médií jsou mladí lidé, kteří zároveň napříč
demokratickými zeměmi vykazují nižší míru tradiční politické participace. Naším cílem je tak zmapovat právě
rozdíly jak v tradiční politické participaci, tak v tzv. online participaci a drobnějších projevech občanské
participace.
Jméno / Name: Maďarová, Zuzana
Název příspěvku / Paper title: Ako odvrávať Novembru 1989. Rod ako nástroj interpretácie histórie a politiky
Email: zmadarova - gmail.com
Instituce / Institution: Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava
Abstrakt / Abstract: Monolitické naratívy Novembra 1989, ktoré každoročne na jeseň predstavujú médiá na
Slovensku, na jednej strane utvrdzujú predstavu revolúcie ako mužmi tvorenej historickej udalosti, na druhej
strane vzbudzujú mnohé otázky o charaktere aktérstva, priestore politiky či spôsobe, akým sa utvára a
sprostredkúva historický hlas. Príspevok uvádza do vzájomnej komunikácie naratívy tzv. lídrov revolúcie, ktoré
odznievajú vo verejnom priestore, a naratívy účastníčok revolúcie, ktoré vyrozprávali v rozhovoroch
uskutočnených v rámci výskumu. Ukotvenie výskumu vo feministickej teórii sociálnych hnutí (Donatella Della
Porta, Catherine Eschle, Bice Maiguashca) a uplatnenie rodu ako analytickej kategórie umožňuje nazrieť za
mainstreamový, male-streamový obraz Nežnej revolúcie. Spytuje predstavu námestia ako primárneho priestoru,
- 32 -
kde sa diali revolučné udalosti, obraz tribúnov ako hlavných predstaviteľov hnutia a kladie otázky o rodovej
špecifickosti (súčasných aj minulých) predstáv o politike a politickej činnosti.
Jméno / Name: Makariusová, Radana
Název příspěvku / Paper title: Působnost soukromých vojenských a bezpečnostních společností na Ukrajině
Email: radana - makarius.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek mapuje bezpečnostní prostředí na Ukrajině z úhlu pohledu působnosti privátních
bezpečnostních firem od začátku vypuknutí konfliktu na počátku roku 2014 do současnosti. Nejprve se zabývám
polemikou využití privátních bezpečnostních aktérů jako záměru politiky mocností k uplatňování své vlastní
individuální politiky mocných. Následně analyzuji působnost privátních bezpečnostních firem v oblasti
Jihovýchodní Ukrajiny podle původu privátních bezpečnostních aktérů ze strany tří států, a to Spojených států,
Ruska a Ukrajiny.
Jméno / Name: Mareš, Miroslav
Název příspěvku / Paper title: Anti-Roma Riots in the Visegrad Countries
Email: mmares - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: This paper analyses from the comparative perspective anti-Roma riots in the Visegrad
countries. It deals with the history and dynamics of their development in the post-communist era, with the main
actors involved in these activities and with the general impact of these riots on security and political culture in
Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland. Reactions of governmental institutions are assessed.
International consequences and transnational spread of anti-Roma actions are taken into account.
Jméno / Name: Marková, Klára
Název příspěvku / Paper title: Systém první republiky jako inspirační zdroj pro tvorbu Ústavy ČR? Vnímání
politického systému první republiky v letech 1990 až 1992
Email: klara.markova - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: V literatuře zabývající se vznikem ústavních resp. politických a volebních systémů je Česká
ústava často zmiňována jako příklad působení silné historické tradice první republiky na podobu nového
demokratického systému. Její autoři na systém první československé republiky jako na inspiraci také v samotném
textu ústavy odkazují. Zásadní otázka není, nakolik se obě ústavní zřízení podobají, ale zda hrálo roli
prvorepublikové zřízení jako vzor hodný následování, jako určitá idea správné podoby státu, nebo zda aktéři
využívali argumenty podobnosti s prvorepublikovou ústavou k obhájení návrhů, které odpovídaly jejich zájmům
anebo, zda byly základy systému první republiky vnímány jako obecně přijímané zřízení, na kterém se aktéři byli
schopni dohodnout v situaci, kdy je tlačil čas. Důležité také bude zabývat se otázkou, zda mohl systém první
republiky působit, jako určitý omezují mantinel, přes který nemohou aktéři jít, ale musí se pohybovat v jeho
rámci, protože některé aspekty systému jsou dané a aktéry ani nenapadne je měnit.
- 33 -
Cílem příspěvku bude zmapovat, jak byl v politickém prostoru Československa, resp. v české části federace v
letech 1990 až 1992 vnímám politický systém první republiky a jak se případně jeho obraz měnil. Zaměřím se
zejména na roli první republiky jako inspirace pro tvorbu nového politického a volebního systému Československa
a ČR po přechodu k demokracii. Příspěvek bude vycházet z kvalitativní analýzy textu - vyjádření politiků v médiích,
záznamy parlamentních jednání, paměti aktérů, atd. zkoumala, jakým způsobem aktéři argumentují, obhajují své
postoje, které prosazovali a to jak směrem k ostatním aktérům tak směrem k veřejnosti.
Jméno / Name: Mejstřík, Martin
Název příspěvku / Paper title: Současný evropský populismus a jeho dopad na politický mainstream
Email: mejstrik.m - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek analyzuje podmínky, za jakých populisté úspěšně ovlivňují mainstreamové
politické strany a veřejné mínění. Dále se také bude zabývat nástupem populistických stran a hnutí v Evropě v
souvislosti s ekonomickou krizí v souvislosti s jejich vlivem na mainstreamové politické subjekty. K pochopení
podstaty tohoto úspěchu je užitečné navrhnout teoretický přístup analyzující interakci mezi populistickými
stranami a politickým mainstreamem. Na tento proces lze nahlížet jako na obousměrný - jako na radikalizaci
mainstreamu a zároveň mainstreamizaci extrémních a radikálních uskupení.
Klíčovými proměnnými navrhovanými pro tuto analýzu v tomto příspěvku jsou otevřenost politického prostředí
novým populistickým subjektům, "opportunity structures" specifické pro jednotlivé země a rétorika
mainstreamových stran vůči populistickým subjektům.
Jméno / Name: Melounová, Irena
Název příspěvku / Paper title: Koncepce národní role Brazílie v letech 1985–2014
Email: irenamelounova - gmail.com
Instituce / Institution: Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Faculty of International
Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek prezentuje výsledky aplikace konceptu koncepce národní role na Brazilskou
federativní republiku. Koncepce národní role propojuje konstruktivismus s analýzou zahraniční politiky a
poskytuje nástroj pro zachycení proměnlivé interpretace role vlastního státu v mezinárodním společenství.
Zároveň jsou však v tomto konceptu intepretace role pojímány jako relativně stabilní ideje, neboť jsou výsledkem
národního socializačního procesu. Analyzované období vymezuji od zvolení Tancreda Nevese prezidentem v roce
1985, což může být považováno za jeden z počátků současné brazilské demokracie. V tomto příspěvku sleduji v
projevech brazilských prezidentů a ministrů zahraničních věcí při zahájení všeobecné rozpravy Valného
shromáždění OSN proměnu významů národní role. Brazilští reprezentanti vnímají tyto projevy jako výbornou
příležitost jednak pro představení vlastního pohledu na aktuální mezinárodněpolitická témata, jednak v
projevech vždy vytvářejí žádoucí obraz svého počínání a své národní role a identity.
Jméno / Name: Merklová, Kateřina
Název příspěvku / Paper title: Expertky v českých politických stranách
Email: katerina.merklova - gmail.com
- 34 -
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Politické strany čerpají expertízu jednak mimo své stranické struktury, jednak disponují
vlastní odbornou sítí tvořenou členy strany. Náš příspěvek se zaměří právě na tuto vnitrostranickou expertízu, a
to na její relativně malou výseč – stranické expertky. Kdo jsou stranické expertky? Jak samy sebe definují a jakou
pozici mají v rámci strany? V čem je jejich expertíza specifická (témata, způsoby legitimizace expertízy i statusu
odbornice per se)? Řeší české politické strany vztah mezi rovným zastoupením žen v politice a genderovou
situovaností vlastní stranické expertízy? Příspěvek bude představovat případovou studii vybraných politických
stran (N=1-2) a vybraných expertek (N=2-3), na jejichž příkladu si představíme konkrétní variace na příběh
expertky v české politické straně.
Jméno / Name: Měšťápková, Petra
Paper title: Politická odpovědnost v Latinské Americe: případ Mexika
Email:petra.mestankova - upol.cz
Instituce / Institution: Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci (Faculty of Law, Palacky University in
Olomouc)
Abstrakt / Abstract: Latinská Amerika patří vedle západního světa k regionům, kde demokracie nejvíce zapustila
své kořeny. V dnešní době jsou mnohé země volebními demokraciemi, a tudíž jednou z demokratických výzev je
naplňování znaků liberální demokracie. Tento příspěvek se bude zabývat jedním z takových znaků, a to politickou
odpovědností (political accountability). Obecná představa o latinskoamerických politických systémech je spíše
taková, že mechanismy kontroly politické moci jsou slabé a politici nejsou nuceni chovat se odpovědně. Cílem
příspěvku bude zjistit, zda tato představa odpovídá alespoň částečně realitě, tj. jak jsou tyto mechanismy
nastaveny a jaké jsou problémy s jejich reálným uplatněním. Příspěvek bude teoreticky zakotven v konceptu
politické odpovědnosti, zejména bude pracovat s O’Donnellovým dělením na horizontální a vertikální dimenzi
odpovědnosti. Vzhledem k rozsáhlosti tematiky se předkládaný příspěvek zaměří pouze na její vertikální dimenzi,
tj. způsoby dohledu společnosti (voličů, občanské společnosti) nad politickými činiteli a limity v jejich uplatnění.
Jako případová studie, na které bude tento koncept aplikován, bylo vybráno Mexiko, kde v posledních letech
došlo ke zhoršení fungování politického systému, což se odrazilo i v poměrně dramatickém nárůstu kriminality a
organizovaného zločinu. Hlavní politické strany (PRI, PAN a PRD) se proto zavázaly k podstatným politickým
reformám v tzv. Paktu pro Mexiko. Zároveň je to země, na níž lze demonstrovat důležitost vazby mezi federální –
státní – lokální úrovní, tj. i přes reformy na federální úrovni, nemusí být odpovědnost vynutitelná na státní či
lokální úrovni.
Jméno / Name: Miková, Ivana
Název příspěvku / Paper title: The Role of the Chinese Business Interest Groups in the Formation of the ASEANChina FTA
Email: ivana.mikova - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Role of a business interest groups in the policy formulation is of the central importance to
Richard Baldwin´s domino theory of integration. One of the main assumption is that interest groups are willing to
fight harder and therefore lobby more if they are about to lose their gains. By gains Baldwin means access to
markets which may be hampered by higher tariffs toward non-members. If the government of exporters is not
initially inclined to membership, business interest groups are willing to spend half of their quasi rent on lobbying.
- 35 -
To prove this point, Baldwin uses G.M. Grossman and E. Helpman model of pressure groups, hence we need to
examine position of the main business interest groups in Chinese policy-making process and an access channels
through which they interact with government representatives; their contribution schedules and tools they use to
assert their interest, and thirdly, I study their lobbying activity before the conclusion of ASEAN-China FTA and
after the conclusion, to see the changes in their lobbying activity. Following the presumptions of the domino
theory, only interest groups from private sector with high reliance on the export to ASEAN countries are
examined. Both qualitative and quantitative methodologies are used. Statistical data on are supplemented by
examination of Chinese governmental institutions. Representative sample of Chinese industries exporting mainly
to ASEAN countries is chosen and their interaction with government representatives and policy-makers is
examined. To make this study complete, we cannot overlook the economic and political situation and common
economic strategies of ASEAN countries before the conclusion of the free trade agreement with PRC.
Jméno / Name: Mocek, Ondřej
Název příspěvku / Paper title: Motivace poslanců Evropského parlamentu k vyvolání jmenovitého hlasování
jako limit výzkumu jejich chování
Email: 206699 - mail.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Obsahem tohoto paperu je výzkum motivací vyvolávání jmenovitých hlasování (RCV) v
Evropském parlamentu. RCV se využívají k výzkumu chování MEPs, a tak je motivace pro jejich využívání
základním limitem při interpretaci výsledků analýzy RCV.Výzkum je založen na rozhovorech (cca 20) a dotaznících
(osloveny 3 výbory EP) přímo s MEPs v Evropském parlamentu. Výsledkem je nastavení limitů interpretace
analýzy RCV s ohledem na tu možnost, že RCV jsou používány politickými skupinami jako strategický nástroj
kontroly. Současné výzkumy z většiny tuto rovinu zcela opomíjejí a tím nechávají velkou interpretační mezeru
(gap). Analýza RCV je přitom jediným nástrojem jak zkoumat chování jednotlivých MEPs. Motivace vyvolávání
RCV přitom mohou do značné míry ovlivnit výsledek a tím i zkreslit finální analýzu tohoto typu hlasování.
Jméno / Name: Musilová, Karolína
Název příspěvku / Paper title: Národní park Šumava a zájmy obcí na jeho území: případ postmateriálního
štěpení?
Email: karolina.musilova - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Aktivisté přivázaní ke stromům, demonstrace, petice a spory uvnitř koalic jsou příklady
projevů, které doprovázejí spor okolo Národního parku Šumava. Přestože se konflikt týká poměrně malého
území, prostřednictvím médií se dostal do celostátního povědomí a kromě místních samospráv a ekologických
sdružení do něj vstupuje i velké množství dalších aktérů. Po celou dobu více než dvacetileté existence NP
probíhají spory o jeho směřování, kde se střetávají zcela rozdílné postoje na jedné straně místních samospráv,
pro které je NP jedním z hlavních zdrojů příjmů, a na druhé straně environmentalistů, kteří usilují o co nejmenší
míru zasahování. Předkládaný příspěvek navrhuje zkoumat tento spor prostřednictvím konceptu konfliktních linií
S. Rokkana a S. M. Lipseta s důrazem na postmateriální dimenzi, která je spojena s R. Inglehartem. Využívá přitom
definici štěpení Bartoliniho a Maira. Příspěvek představuje kontext sporu, institucionální nastavení vztahu
samospráv a NP a nejznámější projevy konfliktu. Dále analyzuje postoje aktérů a zkoumá, jakým způsobem se
spor promítá na jednotlivých úrovních politického systému a zda naplňuje empirickou, normativní i
institucionální rovinu zvolené definice.
- 36 -
Jméno / Name: Müller, Karel B.
Název příspěvku / Paper title: Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace - zpráva z
výzkumu Černošic, Semil a Hrádku and Nisou
Email: mullerk - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická
(Department of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: V příspěvku bychom rádi představili právě probíhající výzkum (GAČR 2014-2016), který
realizujeme na KPOL VŠE. Výzkum si klade primární otázku, zda se místní politické elity mohou stát klíčovými
aktéry demokratizace? Pokud ano, za jakých podmínek? Obecným cílem našeho projektu je studium mechanismů
rekrutování místních politických elit a jejich úlohy v procesu demokratizace. Chceme vědět, jaké faktory na místní
politické úrovni významně ovlivňují dynamické mechanismy ve vztazích mezi politickými institucemi a jejich
socio-kulturním prostředím. Vybrali jsme tři případové studie (Černošice, Semily, Hrádek nad Nisou), které byly
vybrány na základě předpokladu, že pozitivní změna směrem k transparentnímu, odpovědnému a efektivnímu
vládnutí je možná. Předpokládáme, že tyto tři vybrané obce představují otevřenou strukturu příležitostí. Budeme
se ptát, zda zde můžeme nalézt trvalejší změny ve vzorcích vyvazování a znovu navazování pokud jde o distribuci
politické moci, politickou, volební i nevolební participaci, formy správy i vládnutí, vztahy k veřejným institucím či
politickou kulturu. Chceme vypracovat srovnávací případovou studii těchto tří případů, a také porovnat naše
výsledky s výsledky dosud provedených výzkumů politiky na místní úrovni v ČR i mimo ni.
Jméno / Name: Myšička, Stanislav
Název příspěvku / Paper title: Čínsko-japonské vztahy: hrozí bezpečnostní dilema?
Email: stanislav - [email protected]
Instituce / Institution: Katedra politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Department of Political
Science, Philosophical Faculty, University of Hradec Kralove)
Abstrakt / Abstract: Cílem příspěvku je zodpovědět na otázku, zda současné čínsko-japonské vztahy vykazují
znaky bezpečnostního dilematu. Řada autorů poukazuje na zhoršující se vztahy mezi Japonskem a Čínou, což má
být způsobeno rostoucí čínskou ekonomickou a vojenskou silou, asertivnější zahraniční politikou a také
postupným návratem Japonska k zahraniční politice „normálního“ státu. Japonsko po několik desetiletí stále
intenzivněji pracuji na více samostatné (tj. nezávislejší na USA) zahraniční politice, která bude žárlivě vnímána
nejen Čínou, ale také řadou dalších států. Celá situace je komplikována skutečných bezpečnostních
multilaterálních struktur ve východní Asii. Stále čekáme a pravděpodobně marně, na asijskou obdobu NATO.
Asijský region je z bezpečnostního hlediska poměrně slabě institucionalizován, což lze vysvětlit historickou
absencí společného nepřítele a rozdílnými identitami mezi asijskými státy. Obecně vzato, předpovědi postavené
na klasickém argumentu bezpečnostního dilematu a rovnováhy sil tedy předpokládají, že budeme sledovat buď
postupné vyvažování amerického vlivu Čínou, nebo posilování japonské zahraniční politiky v tandemu s rostoucí
rolí USA, které se budou všemi možnými způsoby Číně zabránit dosáhnout regionální hegemonie. Je pravdou, že
některé události z poslední doby (spory o území v Jihočínském a Žlutém moři, japonsko-čínská animozita,
strategická „nedůvěra“ mezi Čínou a USA, nová asertivita japonské zahraniční politiky) naznačují, že nadchází
století usilovného soupeření o nadvládu v Asii. K těmto faktorům je nutno připočíst otázku denuklearizace
Korejského poloostrova a bezpečnostní obavy Japonska a Jižní Koreje (jako druhého zásadního spojence USA v
regionu) z pokračující podpory Číny severokorejskému režimu. Cílem statě není vytváření nových teoretických
konceptů nebo nahrazení nejrozšířenějšího převážně neorealistického pohledu na věc jiným teoreticky
vyprofilovaným stanoviskem. Mou snahou je ukázat, že běžně používané koncepty v teorii mezinárodních vztahů
mají svá omezení v závislosti na čase a regionu, na který jsou aplikovány. Dále, ambicí je ukázat, že celkově v
- 37 -
mezinárodních vztazích nelze postupovat pomocí monokauzálích teorií, ale do budoucna je nutno pokračovat v
práci na teoreticky syntetických studiích.
Jméno / Name: Naxera, Vladimír
Název příspěvku / Paper title: Problematika tvrdých a měkkých dat při výzkumu korupce
Email: vnaxera - kap.zcu.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
v Plzni (Department of Political Science and International Relations, Faculty of Arts, West Bohemian University in
Pilsen)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zaměří na zásadní metodologický problém spojený s výzkumem korupce,
konkrétně na argumentaci a kritiku směřující ke snahám kvantifikovat objem korupčního jednání, například na
úrovni země, případně ke snahám na základě této kvantifikace zkoušet komparovat míru korupce napříč různými
kontexty. Příspěvek si klade za cíl provedení rozboru faktorů, které jakoukoli seriozní kvantifikaci míry korupce
znemožňují.
Při výzkumu korupce existuje řada typů tvrdých dat (například policejní a soudní statistiky), ale ty nám v určení
celkové míry korupce jakkoli nepomohou. Druhým typem dat, na která chce příspěvek poukázat, jsou data měkká
– často jde o různá „měření“ vnímání korupce, přičemž nejčastěji používaným a citovaným žebříčkem je
Corruption Perception Index sestavovaný každoročně Transparency International. Tento typ dat bývá někdy
zpochybňován kvůli své subjektivitě a kvůli přítomnosti mnoha faktorů, které mohou výsledek výrazně ovlivnit.
Nicméně domnívám se, že výsledky tohoto výzkumu jsou poměrně cenné, jelikož (i když nám nesdělí míru
korupce v zemi) se nám pokouší sdělit, jak ke korupci přistupují členové dané společnosti. Tento typ výzkumů se
opírá dominantně o interpretativní společenskovědní přístupy, nikoli tedy o přístupy explanativní a pozitivistické.
Nehledají tedy kauzální vazby a objektivní data, jejich cílem je interpretovat a zachycovat způsoby, kterými se
daný fenomén (v tomto případě tedy korupční diskurz) v daném prostředí utváří a proměňuje. Nešvarem, který
ze zmiňovaného žebříčku však často vyplývá, je snaha na základě dat z Corruption Perception Index komparovat
míru korupce v jednotlivých zemích.
Cílem příspěvku je tedy zpochybnit snahy o kvantifikaci míry korupce a zároveň poukázat na možnosti využití
měkkých a tvrdých dat při výzkumu korupčního jednání.
Jméno / Name: Němec, Jan
Název příspěvku / Paper title: Evropské otázky v interpelacích českých poslanců
Email: nemecj - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická
(Department of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zaměřuje na kontrolu evropských záležitostí Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR. Analýza se zaměřuje na jeden z klíčových nástrojů obecné kontrolní funkce parlamentu interpelace. Předmětem obsahové analýzy bude období od roku 1996 do konce volebního období 2010-2013.
Cílem analýzy je zmapovat, jakým způsobem a s jakou četností vstupuje tématika evropské integrace do
interpelací, a to v souvislosti se stranickou příslušností tazatele a tázaného, předmětem interpelace, příslušností k
výboru ad.
Jméno / Name: Novotný , Vilém
- 38 -
Název příspěvku / Paper title: Veřejněpolitické poradenské systémy českých politických stran
Email: vnovotny - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Faculty of
Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: V procesu tvorby veřejných politik v liberálních demokraciích hrají politické strany velmi
vlivnou roli, ale my víme jen velmi málo o jejich institucionálních uspořádáních, která generují veřejněpolitickou
expertizu. Tento příspěvek se zabývá těmito uspořádáními, která jsou zhmotněna v konfiguraci
veřejněpolitického poradenského systému (PAS), který determinuje veřejněpolitickou kapacitu dané organizace,
a tím osvětluje tuto málo prostudovanou problematiku. Příspěvek propojuje teorie policy work (Colebatch,
Howlett atd.) s integrovanou teorií cílů strany (Harmel a Janda) a aplikuje model stranického PAS na etablované
české politické strany (např. ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09 atd.). Při zjišťování jejich konfigurací PAS jsme vycházeli
z analýzy stranických dokumentů (stanovy, statuty atd.) a polostrukturovaných rozhovorů se stranickými experty.
Analýza ukazuje, že koncept PAS můžeme použít i v odlišném institucionálním nastavení politických stran a že
politické strany disponují fungujícími poradenskými systémy. Jejich konfigurace se liší podle dominantního
sledovaného cíle (např. vote-seeking atd.). Příspěvek objasňuje některé důležité teoretické a empirické aspekty
týkající se veřejněpolitické kapacity dané organizace.
Jméno / Name: Ocelík, Petr
Název příspěvku / Paper title: Discourse network analysis: mapping dominant framings and discourse
coalitions
Email: petr.ocelik - gmail.com
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: The discursive construction of social reality has become a widely studied field of research.
Discourse network analysis (DNA) provides a comprehensive methodological framework which allows for
exploration of discursive underpinnings of a given issue (see e.g. Leifeld and Schneider, American Journal of
Political Science 56(3) 2012). DNA treats discourse as a bimodal network that consists of two types of nodes,
ideas and social actors, and edges that interconnect them. The discourse network emerges when two or more
actors share same idea(s) and thereby become interconnected. The discourse network representation can be
then analyzed from number of perspectives, beginning with ethnographic approaches and ending with statistical
modeling. This contribution presents a blend of DNA and frame analysis while it reveals (by using exploratory
techniques such as cluster analysis and correspondence analysis) prevailing interpretation schemes (frames) and
discourse coalitions formed around them.
Jméno / Name: Ocelík, Petr
Název příspěvku / Paper title: Rámování (ne)bezpečnosti procesu výběru, stavby a provozu trvalého úložiště
jaderného odpadu ze strany lokální opozice a akceptace
Email: petr.ocelik - gmail.com
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek mapuje rámování (ne)bezpečnosti procesu výběru, stavby a provozu trvalého
úložiště jaderného odpadu na území sedmi vytipovaných lokalit v České republice ze strany lokální opozice a
akceptace. Teoreticky výzkum vychází z teorie sociálních hnutí a teorie rámování. Cílem je zmapovat převládající
- 39 -
schémata interpretace problému s důrazem na konstrukci (ne)bezpečnosti projektu. Výzkum využívá metodologii
analýzy diskursivních sítí, prostřednictvím níž jsou identifikována zarámování problému a diskursivní koalice.
Datový korpus zahrnuje 47 polo-strukturovaných rozhovorů s představiteli místních samospráv, státních institucí,
nevládních organizací a občanských sdružení. Výzkum ukazuje důležitost rámu „nefunkční stát“, který je užíván
oponenty i proponenty úložiště. Nebezpečnost úložiště není v tomto případě spojována primárně s
technologicko-geologickými faktory, ale s nekonzistentním postojem zástupců státu a klientelisticko-korupčním
charakterem rozdělování veřejných zdrojů. Proponenti užívají kontra-rámu „odpovědnosti“, který zdůrazňuje
povinnost státu se s problémem uskladnění jaderného odpadu vypořádat. Opozice je přitom delegitimizována
prostřednictvím tzv. „Not-In-My-Back-Yard“ argumentu.
Jméno / Name: Ondráčka, David – Vymětal, Petr
Název příspěvku / Paper title: Monitoring financování senátních voleb 2014: „Realpolitik“ v praxi.
Email: vymetal – vse.cz. jan - outly.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague); Meropolitní univerzita
Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Transparentnost financování politiky je předpokladem pro postupné navracení důvěry v její
roli a v praktické rovině se nejlépe ukazuje u nesrovnalostí a nekalostí v organizaci a financování kampaní. Autoři
vedli v Transparency International projekt monitorující financování kampaní do senátních voleb v roce 2014.
Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by financování kampaní monitoroval,
představuje to inovativní a jedinečný vhled do reálných příjmů i výdajů kampaní nejen před volbami, ale i po
jejich skončení. Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích zaručuje každé
straně, jejichž kandidát byl zvolen za senátora, nárok na příspěvek na mandát ve výši 855 tisíc Kč ročně, což je
významný příspěvek do jejich dlouhodobého financování, nemluvě o jisté společenské prestiži a vlivu, kterou
sebou funkce senátora nese. Cílem příspěvku je prezentovat relevantní terénní data z předchozích senátních
voleb a téma zarámovat do širší společenské debaty nad změnami regulace politiky.
Jméno / Name: Ondřejková, Jana
Název příspěvku / Paper title: Výběr soudců Ústavního soudu ČR
Email: ondrejko - prf.cuni.cz
Instituce / Institution: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Faculty of Law, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Za dvacet dva let existence Ústavního soudu ČR (ÚS) zastávalo funkci ústavního soudce 39
osob, kteří uspěli z celkem 59 nominací pocházejících od tří prezidentů a projednávaných v různých funkčních
obdobích Senátu (v letech 1993 a 1994 Poslanecké sněmovny). Navrhovaný příspěvek obsahuje stručnou
komparaci právních úprav jmenování soudců ÚS a obdobných evropských soudů, přičemž těžiště spočívá v
analýze konkrétních výběrů jednotlivých kandidátů, včetně důvodů, které vedly k jejich úspěchu anebo
neúspěchu v nominačním procesu. Vedle odborné literatury a soudcovských biografií vychází i z přepisů
polostrukturovaných rozhovorů, pořízených v rámci projektů Specifického vysokoškolského výzkumu na Katedře
politologie a sociologie, s některými současnými a emeritními soudci ÚS a jejich asistenty. Cílem příspěvku je
formulovat obecnější závěry o vnímání role ÚS v politickém systému ČR ze strany dalších politických aktérů a
porovnat je s výsledky zahraničních studií inspirovaných přístupem „politické jurisprudence“ (M. Shapiro), resp.
Law and Politics.
- 40 -
Jméno / Name: Outlý, Jan
Název příspěvku / Paper title: Financování politiky na krajské úrovni
Email: jan - outly.cz
Instituce / Institution: Metropolitní univerzita Praha (Metropolitan University Prague)
Abstrakt / Abstract: Navrhovaný příspěvek představí současnou situaci v oblasti politických financí na regionální
a místní úrovni v České republice. Třetí hodnotící kolo GRECO vedlo, respektive povede k významné proměně
právního rámce, ve kterém politické strany financují své aktivity. Navrhovaný příspěvek představí první závěry
výzkumu této nové situace a zaměří se na dva její aspekty: za prvé, jak sami političtí praktici hodnotí tuto změnu
a za druhé, zda existují rozdíly mezi tím, jak politické strany a kandidáti staví politickou kampaň a její financování
na národní, krajské a místní úrovni. Dvě hlavní použité metody výzkumu jsou: a) kvantitativní srovnání nákladů a
příjmů politických stran na národní a pod-národní úrovni, b) série polo-strukturovaných rozhovorů s představiteli
politických stran na národní a místní úrovni a s představiteli státní správy.
Jméno / Name: Pána, Lubomír
Název příspěvku / Paper title: Analýza vybrané problematiky obcí a měst Jihočeského kraje
Email: pana - vsers.cz
Instituce / Institution: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice (College of
European and Regional Studies)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá analýzou osmi témat: dopravní obslužnost, dostupnost základního zboží
a služeb, řízení obcí a měst, dotace, podpora přílivu investic, vztah k národnostním menšinám, legislativa a
efektivita veřejné správy, možnost vzdělání pracovníků veřejné správy Jihočeského kraje. Dotazníkové šetření
probíhalo na území Jihočeského kraje na podzim roku 2014. Jednotliví respondenti byli vybíráni z databáze obcí
(623 obcí a měst). Šetření se zúčastnilo celkem 82 obcí. Data z dotazníkového šetření z roku 2014 byla porovnána
s obdobným výzkumem, který proběhl v roce 2004, a zúčastnilo se ho celkem 140 obcí. V obou sledovaných
letech je patrná významná převaha respondentů z obcí I. kategorie. Po vyhodnocení dat z obou dotazníkových
šetření, lze konstatovat, že v hodnocení obcí jednotlivých témat došlo k řadě významných změn. Např. oproti
roku 2004 dochází k nárůstu složitosti legislativy a tím se stává nepřehlednou; vybudování celokrajského
integrovaného dopravního systému podporuje 93% respondentů; došlo k nárůstu spolupráce mezi národnostními
menšinami a obcemi; jako největší překážka k přípravě projektů je vnímána administrativní a časová náročnost; v
roce 2004 problém chybějícího sortimentu zboží uváděly obce I. a II. kategorie, v roce 2014 již jen obce I.
Kategorie.
Jméno / Name: Parízek, Michal
Název příspěvku / Paper title: New Pressures on the World Trade Organization: The Rise of Illiberal Trading
States
Email: michal.parizek - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Since its creation in 1995, the WTO has become the major institutional pillar of the global
economy, a guarantor of market openness and a prominent disseminator of liberal economic commitments. But
the rise of new powers such as China, Brazil and India calls into question the durability of its existing policy
content and institutional design, as evidenced by the failure of the Doha Round after 14 years of negotiations.
This paper argues that the WTO is facing new challenges not just due to the rise of new powers, but due to rising
- 41 -
powers’ economic constitution as ‘illiberal trading states’. Illiberal trading states seek trade integration through
market access abroad, but defend their capacity to operate illiberal forms of capitalism at home. The deadlock in
the Doha Round therefore not only underscores the salience of power shifts for the performance of international
institutions, but also highlights the increased heterogeneity of preferences of the cluster of systemically
significant states at the centre of the world trading system. We develop this argument analytically through an
analysis of the economic rise and state-society relations of the BRICS countries, and demonstrate its salience
empirically during multilateral negotiations at the WTO through an analysis of rising and established powers’
revealed preferences during the Doha Round.
Jméno / Name: Pasquino, Gianfranco
Název příspěvku / Paper title: PLURALISM IN POLITIAL SCIENCE: FROM TOCQUEVILLE TO PUTNAM
Instituce / Institution: Johns Hopkins University
Abstrakt / Abstract: Pluralism is a central concept in political science. My keynote speech will first of all deal with
the discovery of pluralism in America by Tocqueville and assess its comparative implications. I will then explain
how and why pluralism became a sort of hallmark of US political science and a major object of controversy in all
post 1945 analyses of political power. Then, I will explore the concept of neo-corporatism as a counterpart and a
challenger of pluralism. I will also devote some attention to the quality of pluralism: unlimited, competitive,
responsible. I will conclude focusing on some changes having taken place in contemporary democracies where
perhaps too many citizens have decided to go “bowling alone”. The shrinking of associational pluralism may have
negative consequences on the working and the quality of democracy and on the role of the citizens themselves.
Will it be replaced by webpolitics?
Jméno / Name: Pecháček, Štěpán
Název příspěvku / Paper title: Legislativní činnost parlamentu a zásahy soudní moci - oslabování, nebo
posilování legislativní moci?
Email: pechacek - psp.cz
Instituce / Institution: Parlamentní institut
Abstrakt / Abstract: Legislativní činnost je obecně považována za výsadní právo parlamentu, v obecné rovině má
pouze parlamentu vydávat obecně závazné normy a definovat nástroje pro jejich prosazení. Parlament
legitimizuje tyto normy nejenom samotným schválením, ale také vedením veřejné debaty na úrovni výborů a
pléna. Výsadní právo parlamentu přijímat zákony je narušováno jak ze strany výkonné, tak ze strany soudní moci.
Zejména soudní moc disponuje možností rozhodnutí parlamentu fakticky zrušit. Soudní moc tak fakticky ruší
nikoliv pouze normu či její část, ale výsledek jednání legitimně zvolených zástupců a rozhodnutí parlamentní
většiny. Tento příspěvek si klade za cíl sledovat vliv zásadních rozhodnutí českého ústavního soudu zasahujících
do legislativní činnosti parlamentu a zhodnotit, do jaké míry tyto zásahy oslabují či naopak posilují zákonodárnou
moc.
Jméno / Name: Perottino, Michel
Název příspěvku / Paper title: Czech Political Parties, Policy process and party manifestos production
Email: perottino - fsv.cuni.cz
- 42 -
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: On one hand political parties are key actors among the non-state organizations in the policy
process, playing mainly, but non only a role of a linkage between the state (where their members, their deputies
should play an important role) and the society (in which the party is anchored). On the other hand the capacity of
expertise and policy work is more and more considered as a common and obligatory need and good for every
party which try to get into the government, based on the idea of less political and more technical problems to
solve on the national or local level.
This proposal deals with the role of parties’ experts, their capacity to influence the process of interest
aggregation especially in terms of the production of political and electoral manifestoes. We will primarily focus
on Czech political parties and their manifestoes produced and presented during the last decade.
We will take into account the place of the experts within the parties especially facing the question of intraparty
democracy but also considering the question of the role of external consultants which are more and more
competing the “classical” party manifestos “producers” and ways to produce such documents, and so participate
to the policy process. This paper deals also with problematic such as depoliticization, professionalization or
externalization.
Jméno / Name: Piknerová, Linda
Název příspěvku / Paper title: Jiho-jižní spolupráce: příklad Jihoafrické republiky
Email: lpiknero - kap.zcu.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
v Plzni (Department of Political Science and International Relations, Faculty of Arts, West Bohemian University in
Pilsen)
Abstrakt / Abstract: Fenomén jiho-jižní spolupráce neboli spolupráce mezi zeměmi globálního Jihu patří k
nejdiskutovanějším tématům současných mezinárodních vztahů. Kořeny této spolupráce můžeme hledat již v 50.
letech 20. století, kdy došlo k založení Hnutí nezúčastněných zemí, dále pak v 60. let, kdy byla založena skupina
G77 sdružující právě dekolonizované státy světa. K nejnovějšímu rozmachu této formy kooperace pak dochází s
koncem studené války, kdy jsme svědky prudkého nárůstu formálních i semiformálních fór deklarujících svůj
záměr sdružit země globálního Jihu, Této spolupráce, která má napomoci zemím globálního Jihu se emancipovat,
se velmi aktivně účastní také Jihoafrická republika, která představuje klíčovou politickou a ekonomickou sílu
subsaharské Afriky. Od konce apartheidu můžeme hovořit o snaze JAR splatit jiným africkým zemím jistý (nejen)
morální dluh, přičemž aktivní účast v jiho-jižních projektech má v této snaze napomoci. JAR pod vlivem konceptu
africké renesance, jehož mottem je „Afrika Africe“ usiluje o podporu spolupráce mezi africkými státy a
prostřednictvím konkrétních nástrojů investuje JAR značné prostředky do rozvoje jiných afrických zemí. Kromě
poskytování rozvojové pomoci či přímých zahraničních investic se pak JAR aktivně účastní i nejrůznějších fór,
jejichž posláním je napomoci zemím globálního Jihu se politicky a ekonomicky emancipovat. Příkladem může být
zapojení do IBSA, či aktivity na poli BRICS. Cílem příspěvku je přiblížit jak obecně fenomén jiho-jižní spolupráce,
tak aplikovat tyto poznatky na příklad Jihoafrické republiky, která představuje ukázkový příklad africké země
prosazující tento typ spolupráce.
Jméno / Name: Plachý, Ondřej – Škop, Michal
Název příspěvku / Paper title: Co nám říkají data od uživatelů z volební kalkulačky?
Email: plachon1 - gmail.com, michal.skop - kohovolit.eu
Instituce / Institution: Univerzita Hradec Králové (University of Hradec Králové)
- 43 -
Abstrakt / Abstract: Cílem příspěvku je představit statistický model rozložení politických stran v České republice
po volbách do PSČR 2013. Tento model umožňuje definování dimenzí, na kterých se strany vzájemně odlišují,
pomocí konkrétních otázek, které byly položené prostřednictvím Volební kalkulačky. Více než milion sesbíraných
vyplněných formulářů kalkulačky představuje jak výzvu pro politology, tak i důležitý zdroj informací o
programovém rozložení politických stran. Jednoznačnou výhodou námi vytvořeného modelu je to, že namísto
klasického pravo-levého spektra nabízí komplexnější analýzu, na které lze přesněji vymezit pozici konrkétní
politické strany.
Z teoretického hlediska budeme komparovat strany, které jsou při tvorbě programu flexibilnější se stranami,
které se snaží zastávat rigidnější ideologické pozice. Konkrétněji se budeme zabývat analýzou rozhodování voličů
a politickým marketingem stran při výběru témat, kterými se voliče snaží oslovit.
Jméno / Name: Polášek, Martin
Název příspěvku / Paper title: České politické strany a generování expertízy pro tvorbu veřejné politiky
Email: martin.polasek - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Politické strany mají (přinejmenším v Evropě) klíčovou roli při tvorbě veřejné politiky a to ve
všech fázích procesu, od nastolení agendy až po implementaci a evaluaci. Otázka, jak v praxi politické strany
generují expertízu nutnou k tomu, aby do zmíněného procesu mohly zasahovat však zůstává překvapivě stranou
odborného zájmu. S ohledem k tomu jsme provedli empirický výzkum českých politických stran.
Jméno / Name: Poretskova, Anastasia
Název příspěvku / Paper title: Ideological Attitudes and Political Preferences of the Citizens in Constructing
Accountability Mechanisms in Russian Regions
Email: formoon34 - mail.ru
Instituce / Institution: Higher School of Economics
Abstrakt / Abstract: How do we construct adequate accountability mechanism in political sphere? There are
number of theories associating characteristics of accountability process with the type of the specific electoral
system [Miller & Stokes, Webels, Ferejohn] or political regime type and so on. All of these attempts in explaining
why there is sometimes gap between electorate and their delegates have something in common: there are not
looking at micro-level of citizens’ preferences and attitudes toward the chosen representatives. We can look at
the theoretical distinction in S. Gailmard work, where electoral and bureaucratic accountability presupposes that
the former emphasizes direct relationship between elected authorities and electorate with possibility of
«subjective» strategies (e.g. accountability by performance), while the latter implies indirect connection between
appointed officials and elected politicians with «objective» strategies (e.g. accountability by finance) [Behn]. It
means that regardless electoral system or the core characteristics of the regime type there is basically
electorate’s choice in shaping peculiar accountability mechanism toward public officials.
Data can be drawn from relationship between governors of the Russian regions and their electorate. Moreover,
Russian data provides unique situation when elected and appointed governors co-exist in one political
dimension. After careful choice of the regions that will be included in the sample, we are looking to conduct
surveys asking citizens about how they control and punish their representatives (in our case representative will
be the governor of the region). Besides that with the help of the surveys we may measure their ideological
attitudes and political preferences. Certainly all of these data will provide us with information on the basic
principles of accountability mechanisms in Russian regions. We are considering an opportunity to hold some
- 44 -
qualitative interviews with citizens and experts in the given regions to gain political insights into informal
mechanism of accountability in order to supplement surveys’ information.
Jméno / Name: Poskočilová, Petra
Název příspěvku / Paper title: Vliv politických institucí na jmenování ministryň v prezidentských kabinetech
Latinské Ameriky
Email: petra.poskocilova - uhk.cz
Instituce / Institution: Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Faculty of Arts, University of Hradec
Králové)
Abstrakt / Abstract: Politické zastoupení žen v legislativě i exekutivě se v Latinské Americe během posledních
dvaceti let výrazně zvýšilo. Nejviditelnější nárůst byl zaznamenán v latinskoamerických parlamentech, nicméně
ženy se začínají stále častěji objevovat také na postech ministerských či přímo ve funkci hlavy státu, případně
alespoň jako prezidentské kandidátky. Na rozdíl od legislativy byla vysvětlení rostoucího počtu žen v exekutivě
však dosud věnována poměrně malá pozornost. Tento příspěvek se bude zabývat problematikou zastoupení žen ministryň v prezidentských kabinetech Latinské Ameriky, přičemž si klade za cíl zjistit, jaké institucionální faktory
příznivě ovlivňují jmenování žen do ministerských úřadů a zda se zvýšení počtu žen v legislativě následně
projevuje jejich rostoucím zastoupením i v oblasti exekutivy, ať už se jedná o posílení tlaku na samotné
jmenování ženy, tak o rozšíření nabídky zkušených političek, které se o danou funkci mohou ucházet. Jako další
faktor působící příznivě na jmenování žen bude zkoumána existence legislativní většiny, kterou v parlamentu
disponuje vládnoucí strana, a dále levicová ideologická orientace prezidenta, případně politické strany, za kterou
kandidoval v prezidentských volbách. Výzkum bude zahrnovat data z devatenácti latinskoamerických států v
rozmezí let 1995–2014.
Jméno / Name: Prando, Patrizia
Název příspěvku / Paper title: Závislosť politiky a médií: videokracia a pop-politika na príklade súčasného
talianskeho politického systému
Email: patrizia.prando - umb.sk
Instituce / Institution: Fakulta politických vied a mezdinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
(Faculty of Political Science and International Relations, University of Matej Bel, Banska Bystrica)
Abstrakt / Abstract: Ak chceme hovoriť o problémoch a hrozbách, ktoré sa týkajú súčasných demokratických
režimov, taliansky politický systém konštituuje v Európe nepochybne unikátny prípad, a to najmä pokiaľ ide o
radikálnu dominanciu systému médií nad politikou. Táto anomália je nevyhnutne spojená s totálnou závislosťou
na systéme médií, ktorý transformoval mechanizmy komunikácie medzi politickými stranami a občanmi-voličmi.
Výrazné použitie stratégií a nástrojov politického a volebného marketingu postupne nahradil dialóg a kritickú
diskusiu, založených na vzájomnom rešpekte daných pravidiel spolužitia medzi časťami. Degeneráciu talianskeho
prípadu musíme teda hľadať v rámci dlhodobej otázky korektného použitia masmédií zo strany najvýznamnejších
politických subjektov.
Tento progresívny a rastúci stav erózie demokratických pravidiel v talianskom politickom a straníckom systéme
registrujeme na základe analýzy fenoménov videokracie a pop-politiky, ktoré sú typické pre režimy s vysokou
úrovňou vplyvu politiky smerom k médiám a naopak. Taliansky prípad ponúka v danej problematike model
negatívneho vývoja moci masmédií v spoločnosti a demonštruje, ako táto takmer nelimitovaná moc dokáže
postupne ničiť princípy demokracie a samotné demokratické inštitúcie. Deľba moci a jej samostatnosť pri
vykonávaní vlastných kompetencií je ohrozená už kvôli existencii samotného silného konfliktu záujmu medzi
politickým systémom a systémom médií.
V dôsledku toho je potrebné objasniť degeneračný vývoj politickej kultúry v krajine smerom k tzv. elitarizácii
- 45 -
politického sveta, ktorý vo vízii aktuálnej riadiacej triedy nepatrí občanom. Všetky tieto ciele mocenské elity
mohli a môžu naďalej dosahovať prostredníctvom stálej a progresívnej manipulácie politického vedomia
občanov, ktorá v posledných dvadsiatich rokoch uplynulého storočia až dodnes dominovala v kultúre
berlusconizmu (a jej súčasnej evolúcie v tzv. „renzizme“).
Jméno / Name: Redkina, Elena
Název příspěvku / Paper title: Mechanisms of Consociation in Nondemocratic Regimes: Potential of
Implementation and Problems of Applicability
Email: LitHamster - yandex.ru
Instituce / Institution: National Research University Higher School of Economics
Abstrakt / Abstract: The problems of modern world, including both income inequality and a whole range of
international, religious or ethnic conflicts, to a great extent determine the world’s face and inevitably become
the subject of study in social science. Some of these problems are more typical for developing societies with
relatively short history of independent statehood. But some problems (the most important of which, as we
suppose, is the problem of societies divided by ethnic and religious contradictions) equally characterize
developed European democracies which made a successful attempt to create mechanisms of deciding these
problems and resolving of conflicts on the institutional level. Traditionally, following Arendt Lijphart, these
mechanisms are called consociational.
However, the question of possible applying of these mechanisms in nondemocratic countries outside Europe is
still open. Our basic assumption is that realization of consociational mechanisms in non-democracies is possible.
Actually, nondemocratic societies relatively successfully create own consociational mechanisms which allow
them to continue the existence as unified states. But such mechanisms differ from others by a range of special
aspects (in particular, consociational mechanisms persist in implicit, unstructured form), not allowing to conclude
that non-democracies are true consociations which propose transparent institutional procedures for resolving
and preventing social conflicts and an equal access to the benefits from these institutions.
Jméno / Name: Reis-Cardoso, dos Helvisney
Název příspěvku / Paper title: Transitional justice in the Southern Cone: Democracy's quality and human rights
guarantees
Email: neyrcd - gmail.com
Instituce / Institution: Universidade de Brasília
Abstrakt / Abstract: This research work aims to analyze the effects of transitional justice measures in the five
countries of the Southern Cone: Argentina, Brazil, Chile, Uruguay and Paraguay. The analysis of historical data,
including the democratic transition theory, democratic consolidations and the analysis of democracy’s quality
and human rights indices will be used to understand which are the effects of transitional justice and their
importance. The main hypothesis is that the transitional justice measures are relevant for victims and societies
but their effects are not so significant to democracy or the guarantee of human rights
Jméno / Name: Riegl, Martin
Název příspěvku / Paper title: Mezinárodně neuznané entity: remediální teorie secese ve službách geopolitiky
Email: martinriegl - email.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
- 46 -
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá fenoménem mezinárodně neuznaných entit, které vznikly v regionu
bývalého sovětského prostoru. Cílem příspěvku je analyzovat zda tyto entity představují skutečné pokusy o
etablování vnitřně suverénních, politicky nezávislých entit disponujících plnou mezinárodně-právní suverenitou,
či zda se jedná o nástroj k prosazování geopolitického vlivu Ruské federace vůči reformně orientovaným států
vzniknuvší po rozpadu Sovětského svazu a usilujím o provádění nezávislé zahraniční politiky založené na integraci
do euroatlantického společenství.
Jméno / Name: Romancov, Michal
Název příspěvku / Paper title: Geopolitika Ruské federace jako revizionistické mocnosti
Email: michael.romancov - gmail.com
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Vývoj posledních měsíců neponechává prostor pro další pochybnosti ohledně ruského
odhodlání zásadně změnit půdorys, na kterém od roku 1975 spočívalo politické a vojensko-bezpečnostní
uspořádání Evropy. Tyto aktivity mají rozměr vojenský, politický, ale i geopolitický. I když rozpad SSSR proběhl v
zásadě nekrvavě a na bázi tehdy existujících svazových hranic, objevilo se několik tzv. zamrzlých konfliktů, které
Moskva po celou dobu aktivně udržuje při životě. Pro toto jednání existují historické paralely z 20.-40. let
minulého století, a protože Kreml "oprášil" řadu starých geopolitických paradigmat, která nově vrací do hry,
považujeme za zajímavé provést zhodnocení současného stavu a pokusit se o predikci možného vývoje v
nejbližších letech.
Jméno / Name: Rychetník, Luděk
Název příspěvku / Paper title: Prekarizace a možná léčba
Email: ludekr - icloud.com
Instituce / Institution: University of Reading (v důchodu, retired)
Abstrakt / Abstract: Od devadesátých let minulého století jsou pro vývoj na trhu práce v evropských zemích
charakteristické dva trendy: rostoucí nezaměstnanost a 'prekarizace'. 'Prekarizace' znamená, že práce, ve smyslu
pravidelného zaměstnání, se stává nejistou, závislou na libovůli zaměstnavatele ("načerno", smlouva na nulovou
pracovní dobu), kdy riziko trhu nese zaměstnanec. Prekarizaci měří rostoucí podíl nedobrovolně zaměstnaných
na dílčí úvazek a rostoucí ochota příjmout méně placené zaměstnání, případně v horších pracovních podmínkách.
Oba trendy se vysvětlují působením dvou dlouhodobých činitelů: ekonomického - globalizací trhů a výroby, a
technologického - informatizací, automatizací a robotizací. Od roku 2008 je výrazně zhoršuje finanční a
hospodářská krize. Vznikající vrstva dělníků s nejistou prací a zaměstnanců v nejistém zaměstnání se označuje
termínem “prekariát”. Na rozdíl od tradičního průmyslového dělnictva, proletariátu, se nevyznačuje třídním
sebeuvědoměním. Ve společenské hierarchii se umísťuje pod vyšší vrstvy, od "jednoho procento" nejbohatších až
po proletariát. Pod prekariát spadají pouze nezaměstnaní a lidé "na okraji" až mimo společnost. Tento vývoj,
spolu s rostoucí příjmovou a majetkovou diferenciací, narušuje integritu společnosti a ohrožují liberálně
demokratický řád.
Rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi evropskými zeměmi dokumentují, že záleží na kvalitě institucí, na postojích
a hodnotách, vzdělání a iniciativě obyvatel a na hospodářské politice, zda se společnosti podaří udržet
nezaměstnanost nízkou. V tomto smyslu lze vývoj na trhu práce charakterizovat jako sociálně nespravedlivý a
společnost jako nemocnou.
Léčba se hledá v několika směrech, již uskutečňovaných nebo navrhovaných: nové dovednosti a flexibilita ze
strany zaměstnanců, aktivní politika zaměstnanosti a podpora podnikání, zaručený státní základní příjem.
- 47 -
Jméno / Name: Rychnovská, Dagmar
Název příspěvku / Paper title: Sekuritizace výzkumu dvojího použití: od neproliferace k řízení rizika
Email: rychnovska - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Mezinárodní politika v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a mezinárodních
kontrolních režimů je již tradičně oblastí výzkumu strategických studií a
systémových teorií mezinárodních vztahů. Tento příspěvek diskutuje potenciál kritických bezpečnostních studií
pro studium této problematiky a poukazuje zejména na důležitost zachycení logiky bezpečnosti, v rámci které je
hrozba zneužití zbraní hromadného ničení na mezinárodní úrovni řešena. Na příkladu mezinárodního režimu
zákazu biologických zbraní a kontroly vědeckého výzkumu tzv. dvojího použití pak příspěvěk analyzuje, jak se
mění chápání výzkumu dvojího použití a jeho regulace v kontextu proměn mezinárodního bezpečnostního
prostředí. Příspěvek ukazuje, jak dochází v souvislosti s reformulací hrozby vývoje a použití biologických zbraní k
rozšířování spektra agendy mezinárodního režimu, zapojení nových aktérů a organizací do této oblasti a k obratu
od tradiční logiky neproliferace k logice řízení rizika převzaté z neoliberální ekonomie. Logika řízení rizika v
bezpečnostní politice je pak rozebrána z hlediska depolitizace bezpečnosti, rozptýlení zodpovědnosti za zajištění
bezpečnosti a relativizace bezpečnosti v kontextu jiných společenských hodnot.
Jméno / Name: Salamon, Janusz
Název příspěvku / Paper title: The Return of the Politics of Identity in Russia and Beyond
Email: janusz.salamon - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: The current developments in the Russian political life, including the growing tensions in
Russia's relations with the West, highlight the renewed political relevance of the politics of identity which for
some time seemed to be relegated to relatively marginal issues in domestic politics of multi-ethnic and
multicultural liberal democratic countries. In my talk I will argue that by paying greater attention to the narrative
identities of peoples and nations as an important - though just one among many - element of the motivational
structure of political action, one can gain important insights not only into such culturally loaded conflicts as the
present Russian-Ukrainian crisis, but also into a longer term and large scale political processes as the apparent
evolution of the domestic Russian politics away from the liberal democratic model that in the early 1990s was
expected to be introduced successfully in Russia in relatively short term perspective. The return of the politics of
identity in the case of Russia may be perceived as reaching out to the old traditions of the Russian exceptionalism
on a truly grand scale that can be matched only by the present return of the Chinese to their Confucian roots. For
this reason the return of the politics of identity in Russia (but also in Turkey and a number of other less
prominent places) may be interpreted as a sign of the things to come on a global scale. Keeping in mind the
legitimate worries of the Postmodern and liberal individualist social theorists who are uneasy about granting too
much importance to national identities as important factors in shaping domestic and international political order,
I suggest that recognition of the powerful motivational force of group or national identity narratives can
constitute the first and necessary step towards such transformation of identity narratives which will provide a
space for negotiating peaceful coexistence of diverse social and political models within what is bound to be a
non-unipolar world.
Jméno / Name: Samorodova, Anastasia
Název příspěvku / Paper title: The Sovereign of Global Governance
- 48 -
Email: stasya.samorodova - gmail.com
Instituce / Institution: National Research University Higher School of Economics
Abstrakt / Abstract: Nowadays many issues such as terrorism, natural disasters, imbalance of p came to the
political agenda and certain developing countries cannot cope with them without the intervention of global
governance.
However, who has the right to make these decisions and to solve the world's problems? In case of sovereignty in
Carl Shmitt’s research "Political Theology”, the sovereign is the one who makes decisions in the emergency. That
leads us to puzzle: does global governance have the sovereignty?
Addressing global issues, local governments do not have enough (or proper) resources to deal with them and
then should delegate authority to global governance. For instance, natural disasters in Haiti and Philippines
caused many human casualties. Due to stanessless of these countries, governments could not prevent disasters
consequences and were forced to international humanitarian organizations to eliminate requirement for their
repetition and to maintain order in the country.
On the other hand, UN, EU and USA played the main role in Southern Sudan’s state-building for liquidation the
region security threaten and for prevention the civil was consequences.
After two World wars and USSR collapse global leadership in decision-making in emergency was transferred to
the United States. Since 80-s USA has taken its leading positions by implementing global terrorism preventing
program, financing democratic transitions measures and active participation in INGOs.
In this paper author stresses that global governance is the main sovereign that takes effective decisions in
emergency, analyses different emergency precedents and detects the sovereign on the international arena.
Jméno / Name: Silber, Radomír
Název příspěvku / Paper title: Stranictví médií - nastolování agendy, spirála mlčení, moderní cenzura
Email: silber.radek - volny.cz
Instituce / Institution: Free lancer
Abstrakt / Abstract: Příspěvek k problematice stranictví médií v České republice zaznamenává tendence
stranictví zejména celoplošných médií včetně tzv. médií veřejné služby. Autor na základě vlastního dlouhodobého
monitoringu a analýzy vývojových tendencí médií, projevů stranictví v nich, zkoumání využití médií v politické
soutěži a na základě využití pramenů, uskutečňovaných sběrů dat, vytěžení zkušeností pracovníků médií a
veřejných osob, ale i odborných výstupů se zaměřuje na problematiku selekce informací a informačních zdrojů,
stranické a zájmové interpretace, nastolování agendy a uplatňování spirály mlčení v soukromoprávních i
veřejnoprávních médiích, na prvky moderní cenzury, které ve výsledku omezují možnost občanů svobodně si
utvářet názory a znemožňují veřejnosti kvalifikovat se v odpovídající míře pro efektivní spoluúčast a rozhodování
či kontrolu výkonu moci.
Zejména na vývojových tendencích a projevech stranickosti médií, prvcích nastolování agendy a moderní cenzury
uplatňované v České republice v 90. letech 20. století s přesahy do současnosti autor příspěvku ukazuje, že
prostřednictvím médií je možné velmi účinně posilovat, nebo naopak významně a podstatně oslabovat veřejnou
kontrolu činnosti stran a výkonu a zneužívání nástrojů veřejné moci nebo nakládání s veřejnými prostředky.
Příspěvek souzní s některými závěry odborných zkoumání, se zahraničními i domácími autory, kteří poukazují na
to, že dochází k "vymanění médií z normativních očekávání a své demokratické role", kdy "pro sebe si tak média
uzurpují co nejširší podobu jednání, včetně svobody nevykonávat ty demokratické činnosti, které za média nikdo
jiný neudělá" (viz Křeček Jan, 2013). Současně jde dále v postižení domácím odborným výzkumem dosud
nedostatečně reflektovaného a pojmenovávaného stranictví médií a moderní cenzury s cílem docenit závažnost
jejich působení a souvislost s vysokou mírou politické i ekonomické korupce a zneužívání státní, veřejné moci v
české společnosti.
Jméno / Name: Simonaityte, Vitalija – Jankauskaite, Vaida
- 49 -
Název příspěvku / Paper title: Then and Now: Corporate Money in Political Financing of Lithuanian Political
Parties
Email: vitalija.simonaityte – ktu.edu, ida.jankauskaite - ktu.edu
Instituce / Institution: Kaunas University of Technology
Abstrakt / Abstract: Interest groups are characteristic of any efficient democracy and an integral part of
democratic political process. In democratic regimes, parties and interest groups are bound to form natural and
inevitable relationships. Still, links between parties and interest groups have been largely overlooked by political
researchers. This paper aims to fill this gap by examining the relationship between Lithuanian political parties and
interest groups, looking at the legal changes in party funding law; and changing practices on how interest groups
can and do influence political parties. The case analysis of Lithuania is especially interesting and relevant as until
2012 in Lithuania there were three main sources of party revenue: membership fee, state subventions and
interest group donations. The latter source of party’s revenue was abandoned since January, 2012 which left
state subventions the main and almost the sole source of parties’ revenue. So the question how interest groups
can influence parties is still unanswered, and because of that the research question is as follows - how interest
groups behave and influence decision making process after these changes.
Jméno / Name: Skovajsa, Marek
Název příspěvku / Paper title: Rockefellerova nadace a rozvoj politické vědy v meziválečném Československu
Email: marek.skovajsa - soc.cas.cz
Instituce / Institution: Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova v Praze (Faculty of Humanities, Charles
University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek k problematice stranictví médií v České republice zaznamenává tendence
stranictví zejména celoplošných médií včetně tzv. médií veřejné služby. Autor na základě vlastního dlouhodobého
monitoringu a analýzy vývojových tendencí médií, projevů stranictví v nich, zkoumání využití médií v politické
soutěži a na základě využití pramenů, uskutečňovaných sběrů dat, vytěžení zkušeností pracovníků médií a
veřejných osob, ale i odborných výstupů se zaměřuje na problematiku selekce informací a informačních zdrojů,
stranické a zájmové interpretace, nastolování agendy a uplatňování spirály mlčení v soukromoprávních i
veřejnoprávních médiích, na prvky moderní cenzury, které ve výsledku omezují možnost občanů svobodně si
utvářet názory a znemožňují veřejnosti kvalifikovat se v odpovídající míře pro efektivní spoluúčast a rozhodování
či kontrolu výkonu moci.
Zejména na vývojových tendencích a projevech stranickosti médií, prvcích nastolování agendy a moderní cenzury
uplatňované v České republice v 90. letech 20. století s přesahy do současnosti autor příspěvku ukazuje, že
prostřednictvím médií je možné velmi účinně posilovat, nebo naopak významně a podstatně oslabovat veřejnou
kontrolu činnosti stran a výkonu a zneužívání nástrojů veřejné moci nebo nakládání s veřejnými prostředky.
Příspěvek souzní s některými závěry odborných zkoumání, se zahraničními i domácími autory, kteří poukazují na
to, že dochází k "vymanění médií z normativních očekávání a své demokratické role", kdy "pro sebe si tak média
uzurpují co nejširší podobu jednání, včetně svobody nevykonávat ty demokratické činnosti, které za média nikdo
jiný neudělá" (viz Křeček Jan, 2013). Současně jde dále v postižení domácím odborným výzkumem dosud
nedostatečně reflektovaného a pojmenovávaného stranictví médií a moderní cenzury s cílem docenit závažnost
jejich působení a souvislost s vysokou mírou politické i ekonomické korupce a zneužívání státní, veřejné moci v
české společnosti.
Jméno / Name: Skuhrovec, Jiří – Palanský, Miroslav – Titl, Václav
Název příspěvku / Paper title: Politická afilace ekonomických subjektů
Email: jiri.skuhrovec - zindex.cz
Instituce / Institution: Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
- 50 -
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zabývá ekonomickou afilací firem vůči politickým stranám. Navrhuje
metodologii pro měření této afilace s pomocí získaných veřejných zakázek a dotací v návaznosti na politickou
orientaci aktuálního vedení zadavatele zakázky či poskytovatele dotace. Výsledky poukáží na možnou objektivitu
a nebo naopak politický vliv při rozdělování veřejných prostředků.
Jméno / Name: Slačálek, Ondřej
Název příspěvku / Paper title: Vytěsnění sociálna? Jedinec a společnost v postkomunistické konstelaci
Email: ondrej.slacalek - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se zaměří na to, jakým způsobem rekonstruují jednotlivé kritiky postkomunistické
situace možnosti a roli jednotlivce a společnosti. Vyjde z analýzy radikálního antropologického pesimismu
obsaženého v jinak optimistické vizi „konce dějin“ Francise Fukuyamy. V inauguračním textu postkomunistické
situace se anticipuje zásadní antropologická krize, kterou přináší vítězství liberalismu: jeho produktem je nástup
Nietzscheových „posledních lidí“ bez vášní a stimulů k velkým činům, bez silných vazeb ke společnosti, bez
schopnosti přesáhnout sebe samé, která je předpokladem společnosti v silném slova smyslu. Analýza
Fukuyamových „posledních lidí“ bude vztažena k formám, které jsou charakteristické pro pozici jedince v
postkomunistické společnosti: k lidským právům, coby absolutní emancipaci ochrany jedince, ale pouze v
negativních a pasivních termínech (ochrana před zneužíváním, útlakem a porušováním práv), k
liberálnědemokratickému občanství (demokracie pojatá jako výběr z nabídky politických stran namísto
participace a politického jednání) a k homo oeconomicus (teoreticky neomezená tvořivost a aktivita, ale v
omezeném rámci tržní směny). Ve všech případech bude analyzováno, k jakému typu společnosti dané formy
liberálního individualismu poukazují.
Jméno / Name: Smetana, Michal
Název příspěvku / Paper title: Metanormativní role spravedlnosti v mezinárodních vztazích: význam pro
dynamiku režimu NPT
Email: smetana - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Aktuální výzkum ve vědních disciplínách jako je sociální psychologie, neurověda, biologie či
behaviorální ekonomie potvrzuje ve stále větší míře kritický význam vnímání spravedlnosti pro rozhodovací
procesy a následnou sociální interakci mezi (nejen) lidskými jedinci a skupinami. Ačkoliv je spravedlnost jako
morálně-etický koncept nedílnou součástí širšího pojetí politické vědy, ve výzkumu mezinárodních vztahů – a
především pak mezinárodně-bezpečnostních otázek – je jí tradičně přikládána spíše okrajová role. Můj příspěvek
představuje tři dimenze spravedlnosti – distributivní, procedurální a rekognitivní – jako specifické metanormy,
které jsou nedílnou součástí sociální interakce mezi aktéry v oblasti mezinárodních vztahů. Na empirické úrovni je
demonstrován dopad (inter)subjektivního vnímání těchto dimenzí spravedlnosti na diplomatická jednání v rámci
režimu Smlouvy pro nešíření jaderných zbraní (NPT).
Jméno / Name: Springerová, Pavlína
Název příspěvku / Paper title: Ženy v politice Eva Moralese
Email: petra.poskocilova - uhk.cz
- 51 -
Instituce / Institution: pavlina.springerova - uhk.cz
Abstrakt / Abstract: Po nástupu Eva Moralese v roce 2005 můžeme sledovat nárůst účasti žen v rámci bolívijské
politiky, ať už se týká exekutivních či legislativních pozic počínaje úrovní municipální, přes jednotlivé departmenty
až po úroveň celonárodní. Tento příspěvek se tedy bude zabývat rolí žen v politice současného bolívijského
prezidenta Eva Moralese s důrazem na ženy domorodého původu a také se zaměří na vztah těchto ženských
hnutí s bolívijským prezidentem.
Jméno / Name: Stauber, Jakub
Název příspěvku / Paper title: Využití teorie institucionalizace při analýze organizačního vývoje nových
politických stran
Email: jstauber01 - gmail.com
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Vývoj českého stranického systému po roce 2010 je charakterizován erozí volební podpory
tradičních politických stran a rostoucí relevancí nových politických subjektů, konkrétně Věcí veřejných v roce
2010 a politického hnutí ANO v roce 2013. Cílem příspěvku je analyzovat nejen příčiny jejich vzestupu, ale i jejich
následný vývoj v teoretické perspektivě odvozené od konceptu institucionalizace politických stran, pomocí něhož
lze vysvětlit proces vedoucí ke stabilizaci, nebo naopak rozpadu vnitrostranických struktur.
Jméno / Name: Strnad, Štěpán
Název příspěvku / Paper title: Sociální predispozice ke krajně pravicovému radikalismus ve státech Evropské
unie jako bezpečnostní hrozba
Email: strnad - polac.cz
Instituce / Institution: Policejní akademie ČR (Police Academy of Czech Republic)
Abstrakt / Abstract: Volební výsledky poslední dekády v jednotlivých národních státech Evropské unie mohou
signalizovat zvyšující se míru inklinace části evropské populace ke krajně pravicovým myšlenkám a orientaci, a to
nejen prostřednictvím volebních preferencí, ale také ve vztahu k celkové společenské atmosféře, vykazující sílící
význam některých sociálních fenoménů, jako jsou autoritarismus, nacionalismus či sociální šovinismus. Tento
trend má potenciál latentní hrozby sociální radikalizace, která se začíná projevovat rychlou proměnou národních
hodnot, včetně principů tolerance etnických minorit, vzájemné občanské důvěry či důvěry v sociální a politické
instituce. Veřejné mínění (vedle populistických, nacionalistických a anti-imigrantských politických stran) naladěné
předsudečně, nacionalisticky, šovinisticky či protivládně tak vytváří tlak na „mainstreamové“ politické strany,
které absorbují v zájmu volebních preferencí tyto sociální požadavky do své politické agendy a posouvají se ve
svých postojích v určitých oblastech veřejného zájmu k radikálnějším stanoviskům. Cílem textu je reflektovat
současný stav (ve vývoji posledních pěti let) sociálních fenoménů v evropských společnostech (EU 28), které
představují závažnou hrozbu radikalizace společnosti a mají potenciál vést k politické destabilizaci státních
režimů. Výchozím nástrojem reflexe míry sociální radikalizace textu je DEREX index, založený na vyhodnocování
dvou sociálních os – „hodnotových soudů“ a „veřejné morálky“, které jsou dále precizovány do oblastí předsudků
a sociálního šovinismu, krajně pravicových hodnot, protivládních postojů a strachu, nedůvěry a pesimismu.
Jméno / Name: Šebík, Karol
Název příspěvku / Paper title: Party support in Slovak municipal elections (Phenomenon of independent
candidates)
Email: karol.sebik - gmail.com
- 52 -
Instituce / Institution: Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava
Abstrakt / Abstract: This paper attempts to clarify the patterns of voting behavior among Slovak citizens and
determinants that could explain voting behavior. We argue, that regional cities are affected by party politics
more than smaller cities. Face-to-face contacts with candidates are less frequented and party support plays more
and more significant role. Especially candidates in election of mayors are trapted in ambiguous position
somewhere between status of being independent and party candidates. Even party candidates are not strictly
and pure party candidates, because they are supported by coalition of polical parties, usually by very broad
coalition. On the one hand they try to disavow party connections, on the other one, they realize mainly due to
financial reasons the importance of political support. And party identification increases in cities with long-term
stable party support.
Jméno / Name: Šimral, Vít
Název příspěvku / Paper title: Party Finances and Party Organisation
Email:vit.simral - gmail.com
Instituce / Institution: Univerzita Hradec Králové (University of Hradec Králové)
Abstrakt / Abstract: In this work, I present two original datasets that should help to shed light on the relationship
between party campaigning strategies and party budgets. The first dataset is built on data collected from annual
financial reports of all registered and active political parties in the Czech Republic, Poland and Slovakia between
2003 and 2013 and available financial data of largest political parties in Austria, Germany and Slovenia between
2006 and 2013. The data were collected both from online sources as well as via field research from hard copies of
financial reports. The second dataset is comprised of data from a questionnaire answered by 117 political parties
in the six Central European countries between December 2013 and March 2014. The questions asked about
parties’ opinion on the current state of party regulation in their respective countries (4 questions), party policy
towards potential reform of party regulations (4 questions), and parties’ conduct of election campaigns (6
questions). Using data from the first dataset, two classifications of political parties are proposed: first, based on
parties budgets, divides parties into sets of super heavyweight, heavyweight, middleweight, lightweight and
bantamweight parties and second, based on the use of financial assets in party campaigning and day-to-day
activities, divides parties into sets of all-rounders, polipreneurs, vote-seekers and hedgers. Juxtaposing these
classifications with data from the second dataset shows that certain sizes and structure of party budgets
correlate with certain party policies towards party regulations and towards state funding as well as certain party
campaigning tools and strategies.
Jméno / Name: Škabraha, Martin
Název příspěvku / Paper title: Podivná nesmrt postkomunismu
Email: martin.skabraha - osu.cz
Instituce / Institution: Filosofická fakulta, Ostravská univerzita (Faculty of Arts, University of Ostrava)
Abstrakt / Abstract: Varování před návratem komunismu ustoupilo do pozadí ve prospěch varování před
oligarchizací – Andrej Babiš není politickými a mediálními oponenty pranýřován za to, že je (údajně) bývalý
spolupracovník StB, ale za to, že koncentruje ekonomickou a politickou moc. Existuje lepší doklad toho, že
antikomunismus coby klíčový prvek produkce konsensu v postkomunistické společnosti (a s ním postkomunismus
samotný) je mrtev? Smrt neznamená nepřítomnost. V návaznosti na teorii druhé moderny Ulricha Becka, resp.
jeho kritiku tzv. metodologického nacionalismu, příspěvek ukazuje, že postkomunismus je nadále přítomen v
podobě různých „zombie konceptů“. Transnacionální a kosmopolitní povaha dnešních klíčových politických témat
jezastiňována vzorci myšlení spjatými s národním rámcem a traumaty národních dějin, projevujících se jako
restituční fobie – strach z návratu jednou již poražené minulosti, který zaháníme paradoxně tím, že se opět
přichýlíme k něčemu minulému. Proto se tváří v tvář neurčitému světu hybridních identit a hybridních válek
uchylujeme ke známým schématům studené války (národ ohrožený/zachráněný z Východu/Západu), jak lze
- 53 -
pozorovat v reakcích na průjezd amerického armádního konvoje, nebo ke schématům obrozeneckého a
komunistického výkladu historie, jak lze pozorovat v reakcích na obnovenímariánského sloupu na Staroměstském
náměstí. Utíkání se k těmto výjevům minulosti nás váže k postkomunismu i po jeho konci, což brání skutečnému
návratu dějin (coby ne-minulosti; k budoucnosti orientovaného kolektivního jednání).
Jméno / Name: Škop, Michal
viz / see : Plachý, Ondřej – Škop, Michal
Jméno / Name: Šramel, Bystrík
Název příspěvku / Paper title: Constitutional status of public prosecution in Czech Republic and Slovak
Republic: comparative aspects
Email: bystrik.sramel - ucm.sk
Instituce / Institution: Department of Public Politics and Public Administration, Faculty of Social Sciences,
University of Saints Cyril and Methodius in Trnava
Abstrakt / Abstract: In any democratic country following the rule of law, the public prosecution performs tasks
which in terms of their nature in the system of public authorities cannot be entrusted to any other public body.
Therefore, it may be noted that public prosecution carries out irreplaceable functions in a modern democratic
society, regardless of the form, shape or denomination of its bodies. Public prosecution may be included among
the institutions whose primary mission is to protect the public interest. This function makes from the public
prosecution an extremely important public body that is established by the legislator on the constitutional level
(in Czech and Slovak Republic). This step directly and formally stresses out the importance and necessity of
stability of public prosecution. These are the reasons, why the author of this contribution deals with the
constitutional status of public prosecution service in the Czech Republic and Slovak Republic. He analyzes public
prosecution service as a constitutional institution in general and then by comparison he focuses on constitutional
regulation of the Slovak and Czech public prosecution service. The main aim of the analysis is to point out to
major differences in the legal regulations of public prosecution, that on the constitutional level differ in
fundamental elements. The final section contains brief assessment of the current legal status and some possible
de lege ferenda suggestions. At the same time the author points out to suitability or unsuitability of incorporating
the public prosecution in one of the state power compounds (in view of the traditional doctrine of separation of
powers).
Jméno / Name: Švec, Kamil
Název příspěvku / Paper title: Proměny české parlamentní politiky perspektivou analýzy proporcionality a
alokace portfolia
Email: kamil.svec - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Rozdělení ministerských postů mezi jednotlivé politické strany má vysokou vypovídací
hodnotu, neboť dokáže zachytit proměnu preferencí jednotlivých politických stran, současně dokáže analyzovat
charakter legislativních a exekutivních většin, důležitých pro parlamentní režim.
Proporcionalita portfolia je nástrojem dobře analyzujícím distribuci exekutivních postů mezi jednotlivé koaliční
partnery. Pozornost si český parlamentarismus zasluhuje především z toho důvodu, že distribuce jsou stále více
- 54 -
disproporční, než v zemích západní Evropy. Disproporcionalita portfolia je vyjádřitelná na základě matematického
vztahu, který bude aplikován na české prostředí.
Představeny budou možnosti a metodologické limity analýzy alokace portfolia mezi jednotlivými politickými
stranami. Vycházíme z předpokladu, že k maximalizaci užitku dochází v případě, že strana získá takový post, v
němž bude moci prosazovat vlastní politiku. Z dosavadních výzkumů – a odpovídá to i očekáváním – jsou
například ministerstvo práce a sociálních věcí, či ministerstvo zdravotnictví preferovanými sociálnědemokratickou
stranou. Podrobněji je však třeba zaměřit se na nové politické subjekty, které nejsou ideologicky ukotvené (např.
Věci veřejné, ANO 2011).
Příspěvek je zakotven v teoretickém vymezení parlamentního režimu, kdy je veškerá moc odvozena od voleného
legislativního orgánu. Jako klíčový je chápán moment ustavení vlády (resp. vyjádření důvěry vládě), čemuž
předchází vyjednávání o jejím složení. Tato vyjednávání odráží situaci v dolní komoře parlamentu, a proto
koncepty formování vlád a na to úzce navazující alokace portfolia tvoří pilíř, od nějž se odvozuje pozice
jednotlivých politických stran v parlamentu, a jež podmiňuje i jejich chování během funkčního období.
Jméno / Name: Toth, Csaba
Název příspěvku / Paper title: The two faces of the professionalization of Hungarian political science
Email: toth.csaba79 - gmail.com
Instituce / Institution: Institute of Political Science, Faculty of Law – Eötvös Loránd University
Abstrakt / Abstract: The paper provides a mainly descriptive overview of the main trends of the development of
political science in Hungary in the last 25 years, focusing on its institutional aspects. Two major developments are
highlighted. First, political science in Hungary has become more professional. The paper presents the scope of
the expansion of the Hungarian political science community both in quantity and quality. In the same time, the
distance between “academic” and “practical” – or applied – political science has increased. Political science
professionals play an important role in the day to day political life of Hungary: the country has a relatively high
number of well funded think tanks conducting related research. For the public at large, political science is
primarily identified with political scientists in think tanks and the media. However, there is little professional
coordination between the “applied” and “academic” fields. While some political scientists engage in multiple
roles, the dominant trend is the growing differentiation of what is considered professional and applied political
science. I demonstrate the lack of convergence of these areas on the subfield of my doctoral thesis, political
marketing and communication. I argue that this growing distinction is ultimately unhelpful as it contributes to a
lack of appreciation of academic political science by leading intellectuals and opinion leaders, which in turn can
even make political science research more difficult.
Jméno / Name: Tvrdá, Kateřina
Název příspěvku / Paper title: Transnacionalizace vnitřní bezpečnosti ve Střední Evropě: Konstrukce nepřítele
Email: tvrda - fss.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno); Fakula veřejných politik Slezská univerzita v Opavě (Faculty of Public Policies, Silesian University
in Opava)
Abstrakt / Abstract: Stírání hranic mezi vnitřní a vnější bezpečností vede k posunu vnímání suverenity, teritoria a
identity v kontextu národního státu. Bigova transnacionalizace bezpečnosti má však i své lokalizované podoby.
Státy střední Evropy a jejich bezpečnostní složky prošly od konce 80. let 20. století radikálním vývojem od
demokratizace bezpečnostních sborů až po zapojení do evropských a transatlantických struktur. Stejně tak
proměny globálního bezpečnostního prostředí a nové formy vládnutí se neodmyslitelně vtělily do struktury,
kompetencí a zájmů institucí zajišťujících bezpečnost. Ty na ně reagují specifickými způsoby. Na případu
- 55 -
protiteroristických politik v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku a konstrukci “nepřítele” bude
demonstrována lokalizovaná podoba transnacionalizace bezpečnosti s důrazem na reflexi praktik civilních aktérů
podílejících se zajišťování vnitřní bezpečnosti.
Jméno / Name: Uhlerová, Monika
Název příspěvku / Paper title: Odbory na Slovensku v 25 ročnom hodnotení: transformácia, demokratizácia,
stabilizácia?
Email: monika.uhlerova - umb.sk
Instituce / Institution: Fakulta politických vied a mezdinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
(Faculty of Political Science and International Relations, University of Matej Bel, Banska Bystrica)
Abstrakt / Abstract: Hlavným cieľom príspevku je prispieť k rozvíjaniu teórie o transformácii a fungovaní odborov
v postkomunistických krajinách s dôrazom na región strednej Európy ako aj analyzovať ich silu alebo slabiny,
mieru vplyvu a efektivitu pri dosahovaní svojich záujmov, a zároveň pomenovať možné príčiny, ktoré ovplyvňujú
postavenie a fungovanie odborov na Slovensku po roku 1989 a to práve cez analýzu zdrojov, ktorými disponujú.
Minimálne posledné tri dekády možno hovoriť o kríze odborového hnutia a to nie len v strednej a východnej
Európe, i keď mnohé štúdie sa vo svojom skúmaní zameriavajú práve na tento postkomunistický región a
operovanie odborov v nových kvalitatívne odlišných politických, spoločenských a ekonomických podmienkach. V
príspevku ponúkneme stručný exkurz a empirický pohľad, vychádzajúci najmä z analýzy interných základných a
programových dokumentov Konfederácie odborových zväzov SR a vybraných odborových zväzov, na
transformáciu odborového hnutia na Slovensku po roku 1989 ako prípadovú štúdiu v rámci celospoločenských
zmien v strednej a východnej Európe. Zároveň ponúkneme pohľad na dopady transformačného procesu na ďalšie
pôsobenie odborov v politike a spoločnosti. Zameriame sa najmä na vnútornú reformu odborov na Slovensku
začiatkom 90. rokov, ich vybrané zdroje a možnosti vplyvu na verejnú politiku a nástroje presadzovania záujmov
do značnej miery ovplyvnené počiatočným obdobím ich vnútornej transformácie, demokratizácie, ako aj
procesom celospoločenských zmien. Z pohľadu charakteru zdrojov pôjde najmä o zdroje ekonomické,
personálne, inštitucionálne, a legislatívne.
Uminska-Woroniecka, Anna
viz / see: Leschenko, Larysa - Uminska-Woroniecka, Anna
Jméno / Name: Ušiak, Jaroslav
Název příspěvku / Paper title: Formovanie strategickej kultúry Európskej únie ako východiskový faktor
spolupráce krajín v oblasti bezpečnosti
Email: jaroslav.usiak - umb.sk
Instituce / Institution: Fakulta politických vied a mezdinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
(Faculty of Political Science and International Relations, University of Matej Bel, Banska Bystrica)
Abstrakt / Abstract: Väčšina autorov v teóriách politických vied a medzinárodných vzťahov definuje za nástroj
porovnania možnej spolupráce doktríny. Oficiálnu doktrínu zahraničnej a teda i bezpečnostnej politiky tvorí súbor
prijatých dokumentov štátnych orgánov, parlamentných inštitúcií, ako i oficiálnych formulácií cieľov, nástrojov a
inštitúcií, ktoré majú tieto plány uskutočňovať. V posledných dvadsiatich rokoch sú doktríny vo verbálnej rovine
nahradzované politikami. Ak teda nemáme rigidný koncept, aký udávali v minulosti jednotlivé doktríny, ale len
viac-menej vágne ideové prúdy/paradigmy, čo by sme mali považovať za východiskový koncept, ktorý sa stane
- 56 -
základom budúcich stratégií, či už štátnych alebo v medzinárodných organizáciách ako je aj Európska únia, ktoré
budú vytvárať bezpečnostnú politiku jej členských štátov. Práve analýza strategickej kultúry ponúka takúto
možnosť. V predmetnej štúdií sa pokúsime vymedziť analýzu a uplatnenie strategickej kultúry na úrovni
medzinárodnej organizácie ako aj základné predpoklady formovania strategickej kultúry na Európskom
kontinente (zameriame sa predovšetkým na obdobie 20. storočia), predovšetkým z toho dôvodu, že tieto
predpoklady nevytvorili len bázu pre formovanie spoločných východísk pre Európsku úniu v jej súčasnom stave,
ale práve tvorili bázu na ktorej sa formovala i samotná spolupráca týchto štátov v oblasti bezpečnosti. Na
európskom kontinente strategickú kultúru určovala odlišná historická skúsenosť štátov a národov, ďalej
kolektívna pamäť a naratíva jednotlivých štátov, tento regionálny agregátny koncept strategickej kultúry je však
obsiahlejší, musí pokrývať ciele použitia sily (štátu), národné preferencie kooperácie a byť v súlade s domácim a
medzinárodným autorizovaním. Práve tieto východiská nám vytvárajú ucelený rámec náhľadu na súčasnú i
budúcu spoluprácu členských štátov Európskej únie v oblasti bezpečnosti.
Jméno / Name: Valeš, Lukáš
Název příspěvku / Paper title: Sametová revoluce a obnova demokratické samosprávy v Československu
Email: valesl - centrum.cz
Instituce / Institution: Katedra veřejné správy, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni (Faculty of Law,
West Bohemian University in Pilsen)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek se věnuje klíčovému okamžiku znovuzrození soudobé české samosprávy - průběhu
Sametové revoluci na místní úrovni. Vedle popisu a analýzy tohoto procesu se zaměřuje především na nástin
současného stavu bádání a jeho další rozvoj, mimo jiné v souvislosti s řešením Grantového projektu Průběh tzv.
Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě.
Jméno / Name: Vališková, Barbora – Bílek, Jaroslav
Název příspěvku / Paper title: Stabilita hybridních režimů v Latinské Americe
Email: jaroslav.bilek - uhk.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Department of Political
Science, Faculty of Arts, University of Hradec Králové)
Abstrakt / Abstract: Jedním z produktů třetí vlny demokratizace je existence politických režimů, které se
nacházejí v prostoru mezi demokracií a autoritářstvím. Zmíněné režimy, jejichž nejviditelnější charakteristikou je
existence soutěživých, avšak nepříliš férových voleb označuje současná komparativní politologie jako režimy
hybridní. Fakt, že ke „zrození“ fenoménu hybridních režimů došlo v souvislosti s třetí vlnou demokratizace,
přinesl tomuto paradigmatu, mimo vysoké pozornosti řady výzkumníků, taktéž jisté neduhy. Jedním z největších
je pravděpodobně fakt, že většina autorů stále považuje hybridní režimy spíše za přechodné epizody ve vývoji
politických režimů a ne za plnohodnotné politické režimy, což je v přímém rozporu s empirickou realitou
současnéhosvěta, ve kterém řada hybridních režimů vykazuje poměrně vysokou životnost. Cílem tohoto
příspěvku je poskytnout vysvětlení stability hybridních režimů pomocí testování několika teoretických perspektiv
na případu vybraných zemí Latinské Ameriky. Text bude kombinovat kvalitativní a kvantitativní přístup. Hlavním
motivem příspěvku je obohatit současnou diskuzi o stabilitě hybridních režimů. Považujeme totiž za velký hřích,
že se většina současné diskuze okolo stability hybridních režimů věnuje možnostem jejich demokratizace a jen
málo se snaží hledat vysvětlení jejich stability.
Jméno / Name: Váňa, Tomáš
- 57 -
Název příspěvku / Paper title: Tranzice k demokracii optikou komunikační teorie
Email: tomas.vana - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou přechodů k demokracii. Vychází z
teoretických konceptů zejména Huntingtona, Mainwaringa, Ashe a Linze, a na jejich základě chápe jako
podstatné aktéry tranzice vztahy mezi řízením systému a alternativními zdroji moci v systému, a dynamiku těchto
vztahů. Dochází k dílčímu závěru, že tato dynamika má v případě proběhlé tranzice tři základní vyústění: 1)
transformaci systému realizovanou řídícím centrem systému, 2) transformaci systému realizovanou alternativním
zdrojem moci v systému nebo 3) transformaci systému, na kterém se podílí jak řízení systému, tak alternativní
zdroj moci. Tuto trojici vyústění příspěvek interpretuje prostřednictvím komunikační teorie K. W. Deutsche jako:
1) schopnost řízení systému reagovat na vstupy ze svého okolí a z vnitřku systému, reformulovat svou vnitřní
strukturu prostřednictvím zpětné vazby a adaptovat se tak na výzvy ohrožující udržitelnost systému; 2)
neschopnost řízení systému adekvátně reagovat na vstupy, a to buď z důvodu a) přílišné moci nebo b)
nedostatečné kapacity příjmu informací; a 3) variantu schopnosti řízení systému reagovat na vnější informační
vstupy a reagovat výstupní informací ve formě kooptace alternativního centra moci k řízení systému, a zachování
tak jeho životaschopnosti. Tyto závěry příspěvek konstatuje nejprve v teoretické rovině, kdy prostřednictvím
Deutschovy komunikační teorie interpretuje adaptabilitu politických systémů, jež chápe jako komplexní
adaptabilní systémy, v duchu kybernetické tradice Norberta Wienera, a následně je dokládá na trojici
empirických příkladů, a sice Čínské lidové republiky, SSSR a ČSSR.
Jméno / Name: Vargovčíková, Jana
Název příspěvku / Paper title: Regulace lobbingu jako půda pro vyjednávání o distribuci rolí veřejných a
soukromých aktérů v procesech tvorby politik: případy České republiky a Polska
Email: jana.varg - gmail.com
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: V průběhu posledního desetiletí se mnoho zemí napříč Evropou pokusilo o regulaci lobbingu
coby souboru aktivit, kterými se soukromí aktéři snaží ovlivnitprocesy tvorby veřejných politik. Mezi prvními byly
země post-komunistické. Příspěvek z nich vybírá dvě, ČR a Polsko a podrobuje je analýze z perspektivy studia
veřejných politik ve snaze zodpovědět následující otázku: Co je ve hře, když se veřejní činitelé snaží regulovat
lobbing?
Jméno / Name: Vašková, Veronika – Bokša, Vladimír
Název příspěvku / Paper title: Analýza a komparácia kľúčových faktorov vysokej popularity strany Smeru-SD a
hnutia ANO 2011
Email: nvaskova - gmail.com
Instituce / Institution: Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove (Institute of
Political Science, Faculty of Arts, University of Presov)
Abstrakt / Abstract: Nasledujúca štúdia analyzuje pozadie a objasňuje dôvody silného výsledku strany Smer-SD a
hnutia ANO 2011 v posledných parlamentných voľbách konaných na Slovensku a v Čechách. Autori skúmajú
pôsobenie oboch strán na politickej scéne, ich predvolebnú kampaň z hľadiska tém oslovenia, medzivolebné
presuny voličov a štruktúru ich súčasného elektorátu; a zmeny línií volebnej súťaže, ktoré mohli ovplyvniť
- 58 -
výsledok oboch politických subjektov. Primárnou úlohou článku je systematizovať faktory a ukazovatele, ktoré
mali rozhodujúci vplyv na vysokú popularitu strany Smer – SD a hnutie ANO 2011. Identifikáciou týchto faktorov
bude možné ich aplikovať na konkrétne prípady a rôzne kontexty a pokúsiť sa tak o syntézu poznatkov v tejto
oblasti.
Jméno / Name: Vencálek, Jaroslav
Název příspěvku / Paper title: Teorie fraktální demokracie jako cesta k rovnováze nomos a logos
Email: jaroslav.vencalek - unipo.sk
Instituce / Institution: Prešovská univerzita v Prešove (University of Presov)
Abstrakt / Abstract: Životy obyvatel velkých sídelních seskupení, průmyslových oblastí, městských regionů,
samotných měst i venkovských obcí byly zásadním způsobem pozměněny, ve světě se uplatňujícími
globalizačními silami. Proto vznikla aktuální potřeba, pokusit se dřívější pohledy na fungování a význam územních
a sociálních struktur nově přeformátovat (převyprávět) ve vztahu ke stávajícímu charakteru života obyvatel
planety Země, uskutečňujícímu se v integrovaných síťových systémech.
Do popředí pozornosti se dostaly paradigmatické aspekty hledání nových způsobů jak organizace společensky
využívaného území, tak fungování pestrého spektra společenských struktur, které by umožňovaly jak možnost
dalšího uplatňování jejich generačně vytvářeného a v průběhu času předávaného kulturně-společenského
dědictví, tak i využívání globalizací získaných pozitivních rozvojových sil.
Hledání nových, humánnějších modelů společenské organizace a řízení krajiny je posilováno rostoucím světovým
intelektuálním vzepětím, usilujícím o rozpracování nového paradigma, které by následně nově formovalo životy
obyvatel planety Země - paradigma vzájemné spolupráce nejrůznějších společenských subjektů na bázi vzájemné
výhodnosti všech zúčastněných. To je ale možné jen tehdy, jestliže hierarchické vnímání struktur bude
vyvažováno a částečně nahrazeno existencí struktur takových typů, které nejen byly, ale stále jsou krajinné sféře
planety Země vlastní. Těmito strukturami jsou struktury fraktální.
Cílem tohoto příspěvku je představit nový model organizace a fungování demokratické společnosti, který tyto
nové tendence ve vývoji (nejen) evropské populace plně akceptuje, ale současně umožňuje mnohem
komplexnější pojetí rozvoje krajiny. Toto nové pojetí organizace a fungování krajinných společenských struktur se
opírá o fraktální pojetí organizace a fungování integrovaných územně-společenských struktur.
K prohloubení lidské vzájemnosti na bázi solidarity a důvěry (ukotvené v demokracii) by mohla přispět právě
„Teorie fraktální demokracie“.
Jméno / Name: Vidímová, Sára – Bíba, Jan
Název příspěvku / Paper title: “Only a Left-Wing Populism Can Save Us.”: The Case of Front de Gauche
Email: sara.vidimova – gmail.com; jan.biba - ff.cuni.cz
Instituce / Institution: Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Department of Political
Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Recent theoretical approaches towards the study of populism especially in the context of
such political parties and movements as Syriza, Front de Gauche and Podemos suggest a possibility of new form
of progressive politics under the heading of “left-wing populism”. The task of the paper is both to develop our
theoretical understanding of this phenomenon and to investigate whether one of the subjects mentioned above,
Front de Gauche, could qualify as its example. The paper draws on post-Gramscian approaches towards the study
of populism. Drawing on Laclau (2005) we understand populism as an ontological dimension of politics
constructed around the contradiction between “the people” and “the power bloc” and building on Stuart Hall
(1988) we identify contemporary populism in western democracies as a hegemonic project, as a reaction on
organic crisis connected with the advent and failure of neoliberal policies.This post-Gramscian theoretical
- 59 -
apparatus allows us to differentiate between two families of populism – authoritarian populism (Hall 1988) and
the left-wing populism. Since we see populism as an ontological project, the difference between these two forms
of populism is given by the very procedure of the construction of a people. While the authoritarian populism
attempts definitive suture between the signifier “People” and its signified, the left-wing populism accepts that
such a suture is an ontological impossibility and it tends to see the identity of a people as precarious and open.
The second part of the paper attempts to verify this theoretical concept on the case of FdG. Our aim is to observe
how the FdG discourse constructs “the people” vs. “the power bloc” and explore whether FdG could be qualified
as left-wing populist movement. The verification is based on a corpus of texts and speeches given by
representatives of FdG and it uses the method of the Essex school of discourse analysis.
Jméno / Name: Vimmr, Martin Kryšín
Název příspěvku / Paper title: Povaha reprezentace etnických menšin na lokální úrovni: případ 4 evropských
měst
Email: Vimmrm - fsv.cuni.cz
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: Příspěvek pojednává o problematice etnických menšin na komunální úrovni na základě
empirických případů měst Leicesteru, Espoo, Frankfurtu nad Mohanem a Kluže-Napoky. Konkrétně se zabývá
otázkou povahy jejich politické reprezentace na této úrovni. Tou je myšleno, jakým způsobem jsou etnické
menšiny v zastupitelstvech reprezentovány. Tedy to, zda jsou voleni za některé z celostátních stran, vlastních
etnických či regionálních stran nebo jsou zastoupeny jiným způsobem (např. jako nezávislí kandidáti). Dále je na
základě představených případů diskutována otázka role a uplatnění etnických a regionálních stran na komunální
úrovni.
Jméno / Name: Vít, Michal
Název příspěvku / Paper title: Political Financing at National and Sub-National Level in Germany and Poland
Email: vit.michal - yahoo.com
Instituce / Institution: Masarykova univerzita (Masaryk University); Universität Leipzig
Abstrakt / Abstract: The work examines the current situation of national and sub-national political financing in
Germany and Poland. Based on, first, a quantitative analysis of official financial data of political parties, and
second, a series of semi-structured interview with political practitioners, the paper assesses whether there are
differences between the way how political activities are run and funded on the national, state and local level.
Preliminary conclusions show that the strategies and tools through which political campaigns are staged at
different levels of competition vary, together with the sources and objects of their funding. Moreover, this
variation is strongly affected by the regulatory framework of the state, in which the competition takes place. The
precise form and strength of that effect should be the focus of further comparisons across individual European
countries.
Jméno / Name: Volakhava, Liudmila
Název příspěvku / Paper title: Sovietness in the Belarusian Identity Code
Email: liudmila.volakhava - fsv.cuni.cz
- 60 -
Instituce / Institution: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Institute
of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague)
Abstrakt / Abstract: The paper focuses on the Belarusian pre-Soviet collective consciousness providing a closer
look at the Sovietization overall dynamics and final outcome, i.e. its identitarian output. The analysis will thus not
limit itself to an overview of the (Belarusian) Soviet consciousness' core signifiers, its largely discussed inner
dualism as the key factor of its decay, but will also track its socio-political and cultural ramifications during
perestroika. Given collective memory’s relative autonomy, the highly ideologized Soviet framework persists in
the former homo sovieticus’ identity code, albeit in a latent form. This especially holds true in Belarus where
nation-building was determined by a variety of specific conditions. After the launch of perestroika, the BSSR,
unlike most of the Soviet republics, remained highly resistant to change. For the majority of ordinary Belarusians,
the overall potential of the Soviet system, was not fully exhausted, which inevitably imperiled the democratic
transition of the early 1990s and impeded the expansion of ethno-cultural nationalism. Elucidating Sovietness'
unique anatomy and its consolidation in the Belarusian context will thus contribute to an adequate
interpretation of the post-Soviet nation formation.
Jméno / Name: Vondráček, Ondřej
Název příspěvku / Paper title: Protikorupční barometr – možnosti a limity jeho využití
Email: vondracekondrej - seznam.cz
Instituce / Institution: Evropská komise (European Commission)
Abstrakt / Abstract: Protiikorupční barometr představuje unikátní metodu jak měřit systémový prostor
korupčních možností. Vystoupení předloží zkušenosti z jeho několika měsíčního dotváření v průběhu prvního
pololetí roku 2015. Jeho zaměření pokrývalo pět základních oblastí.
Oblast 1 – Kontrola politiků (Zahrnuje témata: Redukci korupčních možností, monitoring lobbistů, elektronické
diáře, majetkové přiznání kandidátů na veřejné funkce, korupční aspekty volebního systému),
Oblast 2 – Financování politických stran (Zahrnuje témata: Transparentnost financování politických stran,
vlastnictví korporací ze strany politických stran, trasparentnost financování volebních kampaní),
Oblast 3 – integrita veřejné správy (Zahrnuje témata: Integrita a profesionální veřejná správa, online informace o
veřejných institucích, kontrola finanční správy veřejných majetků, Whistleblowing, zákonodárný proces),
Oblast 4 – Zneužití veřejných prostředků (Zahrnuje témata: Dozorčí a správní rady stáních podniků, veřejné
inverstice, prevence “bid-rigging” tendrových
kartelů ve veřejných soutěžích, odhalení vlastníků firem získávající veřejné zakázkx, hodnocení zakízek ve
veřejných tendrech) ,
Oblast 5 – Anonymní vlastnictví (Zahrnuje témata: Aaonymní korporátní vlastnictví, svěřenské fondy, Offshore
služby ).
Kromě předložení základních výsledků se prezentace zaměří na další možnosti využití barometru jak ve výzkumu,
tak pro realizaci protikorupčních opatření v politice a pro kontrolní činnost nevládních organizací.
Jméno / Name: Voženílková, Marcela – Hejtmánek, Jan
Název příspěvku / Paper title: Koncept Incumbency Advatage v českých senátních volbách
Email: marcelavozenilkova - mail.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
- 61 -
Abstrakt / Abstract: Individuální charakteristiky kandidátů mohou sloužit voličům jako zkratky a jako volební
zdroje, a to především u méně informovaných voličů. Jednou z individuálních charakteristik je i inkumbence,
neboli držení úřadu. Koncept incumbency advantage (IA), neboli koncept výhoda obhájce, se objevil v americké
literatuře na přelomu 60. a 70. let 20. století, aby vysvětlil až 90% úspěšnost držitelů úřadů při pokusech své
posty obhájit. Snaha vysvětlit tuto výhodu se stala jedním z určujících zájmů americké odborné literatury druhé
poloviny 20. století. Pokusů přenést koncept výhody obhájce a jeho operacionalizaci na další země, které se více
či méně přibližují fungování amerického stranicko-politického systému, však není mnoho.
Jméno / Name: Vymětal, Petr
viz / see: Ondráčka, David – Vymětal, Petr
Jméno / Name: Vymětal, Petr
Název příspěvku / Paper title: Konceptualizace fenoménu spoluřízení (co-management)
Email: vymetal - vse.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická (Department
of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague)
Abstrakt / Abstract: Většina diskusí ve spojitosti s lobbingem se dlouhodobě soustředí na dva problémy – na
regulaci lobbistických aktivit a na otázku peněz v politice. Tento příspěvek si klade za cíl objasnit problém
možného ovlivňování politiků lobbisty, ale nikoli z pozice expertízy a informací, které pro rozhodovací proces
přinášejí, jako zejména z pozice peněz, kterými (potenciálně) disponují nejčastěji ve formě financování
předvolebních kampaní. A právě souvislost mezi financováním kampaní na jedné straně, a fundraiserskými
aktivitami lobbistů na straně druhé, je dokumentována nejen na příkladu USA, kde rozhodnutí Nejvyššího soudu
v roce 2010 zcela odstranil limity na individuální příspěvky na kampaň. Kromě běžných Výborů volební akce
(PACs) začaly být zakládány také supervýbory (SuperPACs), které koncentrují významné finanční prostředky,
nevztahují se na ně omezení z hlediska příjmových a výdajových limitů a mohou libovolně vydávat finanční
prostředky bez ohledu na probíhající kampaň nebo kampaň konkrétního politika. Právě tento dlouhodobě
kritizovaný vztah, kdy se lobbisté „skrývají“ za Výbory, které jim později slouží za preferenční přístup ke
konkrétním politikům, rozhodnutí Nejvyššího soudu ještě více zamlžilo.
Jméno / Name: Walach, Václav
Název příspěvku / Paper title: “Story Is the Soul of Empathy”: Narrative Analysis in Security Studies
Email: 219253 - mail.muni.cz
Instituce / Institution: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Faculty of Social Studies, Masaryk
University, Brno)
Abstrakt / Abstract: The paper endorses narrative analysis as a suitable theoretico-methodological approach to
the constructivist/discourse-oriented study of (in)security. Tracing its roots to the feminist theorizing on
international relations and gender, an interest into people’s stories promises to bring us closer to the actual
knowledge of what security means and does in global, national and local politics. The strengths of narrative
analysis will be discussed and research suggestions drawn on the basis thereof. In the paper, the attention will be
also paid to empathetic cooperation as a strategy for researching (in)security as a matter of everyday life.
Contemporary security research is heavily informed by elite perspectives. By turning the well-known ‘Little
Mermaid’s security dilemma’ (Hansen 2000) upside down, one may effectively undo this eclipse of substantial
- 62 -
body of security experiences in favour of a more comprehensive and diversified understanding of security
workings.
Jméno / Name: Wasil, Justyna
Název příspěvku / Paper title: Women in local government in the rural areas of Poland
Email: wasiljustyna - interia.pl
Instituce / Institution: Department of Local Government and Politics Faculty of Political Sciences University of
Maria Curie-Sklodowska
Abstrakt / Abstract: For the last 25 years local government in Poland has been in a state of a significant change
which has an institutional, legal, social and cultural background. One of its reasons is an ever bigger women’s
involvement in local politics and civil life. The social, cultural and political factors have had significant impact on
that change too. The main aim of the present paper is to show the political and civil activity carried out by
women in local government in rural areas of Poland. The factor which has an impact on the increased number of
women engaged in local government will be analyzed including the specific nature of the local electoral system.
Moreover, the statistical data about women’s role in local politics and civil life over the last 25 years will be
presented, i.e. how many women have performed the function of a councilor, a village administrator (political
activity) and a village leader (civil activity). The main questions of the article will be: what is the extent to which
women's involvement in local politics in rural areas can be noticed?; which functions (councilor, village
administrator, village leader) are performed more often and which less often by women? How often do women
become local leaders?
Jméno / Name: Zákravský, Jiří
Název příspěvku / Paper title: Kopaná jako nástroj nacionalistické politiky v Baskicku (1999–2014)
Email: jirkazak - kap.zcu.cz
Instituce / Institution: Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
v Plzni (Department of Political Science and International Relations, Faculty of Arts, West Bohemian University in
Pilsen)
Abstrakt / Abstract: Kopaná patří k nejpopulárnějším hrám na celém světě, Španělsko a konkrétně Baskicko
nevyjímaje. Nejedná se také o aktivitu, která by stála mimo zájem baskických politických elit, což může částečně
souviset s postavením Basků jakožto nestátního národa. Právě sféra sportu se jeví jako vhodná pro manifestaci
baskických separatistických / secesionistických požadavků, čehož si jsou baskické i španělské politické elity
vědomy. V mnou zvoleném období se v čele baskické vlády vystřídali dva zástupci Baskické národní strany s
baskickým socialistou, přičemž každá z těchto vlád přistupovala k této problematice jiným způsobem. Fotbalovým
symbolem Baskicka a taktéž místem střetu mezi různými nacionalistickými diskurzy se stal baskický národní
fotbalový tým, v současné době existující pod názvem Euskal Selekzioa. Nejpalčivější otázkou se poté jeví jeho
postavení, respektive postavení Baskické fotbalové federace mimu struktury FIFA i UEFA. Snaha Basků o
zoficiálnění baskické fotbalové reprezentace, tzn. poskytnutí jí možnosti účastnit se oficiálních zápasů
reprezentačních výběrů, se stala na španělském území velmi ožehavým tématem. V této souvislosti se objevil
také názor, že zoficiálnění baskické fotbalové reprezentace by mohlo být chápáno jako první krůček k diskuzi o
potenciální baskické nezávislosti na Španělsku a Francii. Cílem příspěvku bude představit, jakým způsobem v
Baskicku různé nacionalistické diskurzy nastolované politickými elitami s kopanou jako nástrojem nacionalistické
politiky pracují.
- 63 -
Jméno / Name: Žúborová, Viera
Název příspěvku / Paper title: Political Science in scientific texts: The history, development and state of
political sciences journal in Slovak Republic
Email: viera.zuborova - ucm.sk
Instituce / Institution: Faculty of social sciences, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Abstrakt / Abstract: The development, history and mainly the institutionalization of political science developed
in most growing democracies during the last half century. The process was visible within the universities in the
creation of departments of political science. Hand in hand with these processes, scientific journal dealing with
political spheres, theories, related disciplines came to life. This development was not visible everywhere
“around” the world, mainly in the “Eastern part” of Europe, but after 1989 also here the situation changed. The
aim of the article is to focus on the history, development and state of specific Slovak journal dealing with topics
from political sciences. We are believing that we are following the tradition that appeared in late 90-ties in
Europe. That the political science in Europe is following a more complex mix of ideologies which is rooted in the
political culture of Europe, including focusing on comparative politics, systematic patterns of behavior,
understanding party and electoral systems, and etc. We will focus on the state of selected journals, their
affiliation, their position in the “scientific” system, their ranking in comparison within other journal and etc.
- 64 -

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Univer...

Více

volební podpora politických stran

volební podpora politických stran The main goal of this thesis is to discover and analyse existing spatial patterns of political support for individual parties. As the czech political system is based on proportional representation,...

Více

the whole issue in PDF format

the whole issue in PDF format Do debaty postupne vstupovali noví autori, ktorí prinášali rôzne druhy argumentov a vyzdvihovali viac či menej odlišné prvky procesu demokratizácie. Spoločným menovateľom tohto diškurzu sa stal inš...

Více

Černý seznam nepůVodních inVaziVních druhů ryb

Černý seznam nepůVodních inVaziVních druhů ryb jakého kritéria (-í) posoudit, který nepůvodní druh má být označen jako „invazivní“. V zásadě v této studii vycházíme z názoru, že pouze nepůvodní druh může být současně i druhem invazivním (v příp...

Více

CVN 2009/01.indd

CVN 2009/01.indd sami sobě, užitečné také je, když si sami sebe vážíte. Mnoho lidí sní o tom, že budou finančně nezávislí, že se budou těšit z činnosti, díky které si vydělají na živobytí. Ti, kteří toho dosáhnou, ...

Více

Podpora pohybové aktivity

Podpora pohybové aktivity Podpora pohybové aktivity je základní komponentou jakékoli strategie zaměřené na řešení problematiky spojené s vysokou prevalencí obezity a nadváhy a dalších neinfekčních onemocnění hromadného výsk...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Zdeněk na Královi, nebyla jiná volba. Ještě se rozmýšlel, kladl si podmínky, ale klobouk dolů. Bez něj by to takhle nevzniklo,“ říká dnes Čestmír Kopecký. Jednou ze Zdeňkových  podmínek mj. bylo, ž...

Více