Výroční zprávu za rok 2010

Komentáře

Transkript

Výroční zprávu za rok 2010
Obsah / Content
I. Informační část
I. Informative part
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Introductory word by the Chairman of the Board 4
of Directors
Základní údaje o společnosti a její profil
General data on the company and its profile
6
Orgány společnosti
Company´s bodies
9
Kontaktní údaje
Contact data 10
Organizační uspořádání společnosti
Organizational structure of the company
12
II. Technická část
II. Technical part 15
Všeobecná část
General
16
Výcvik, školení, osvěta
Training, education, other activities
28
Kontrolní činnost
Inspection activity
30
Asanační práce báňského záchranného sboru
Sanitation works carried out by mine rescuers
30
Činnost útvaru hlavního mechanika
Activity of the Department of Chief Mechanist
31
Popílkové hospodářství
Flue ash managment
34
Báňské záchranné stanice, jejich sbory, vybavení
Mine rescue stations, their brigades and equipment
36
Sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným
Self-contained closed-circuit oxygen breathing kyslíkem
apparatus
37
Tabulkové přílohy
Tables
38
III. Ekonomická část
III. Economic part
43
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2010
Economic development of the company in 2010 44
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Costs, revenues, economic result
47
Struktura nákladů a výnosů
Structure of costs and revenues
48
EBIT, EBITDA
EBIT, EBITDA
49
Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční
Personnel, work productivity and average monthly hrubé výdělky
gross earnings
50
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
Balance sheet, profit and loss account, cash flow
53
Zpráva auditora
Auditor´s report 61
IV. Přílohy
IV. Appendices
Příloha k účetní závěrce za rok 2010
Appendix to financial statement for 2010
Zpráva představenstva podle § 66a odst. 9 OZ
Report of the Board of Directors as per section 66a par. 9 of Commercial Code
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Introductory word by the Chairman of the Board
of Directors
Dámy a pánové,
Ladies and Gentlemen,
Rok 2010 byl dalším rokem potvrzujícím vysokou
2010 was for OKD, HBZS, a. s. the year proving the high
profesní úroveň a stabilitu firmy OKD, HBZS, a.s.
professional level and stability in all aspects of its activity.
Důkazem toho jsou výsledky z jednotlivých oblastí,
The results from particular fields which our company
které naše společnost zajišťuje a jsou publikovány
achieved are the evidence of it. These results are
v následujících kapitolách této zprávy.
published in the following chapters of this report.
V roce 2010 jsme pokračovali v rozsáhlé modernizaci
In 2010 we continued in extensive modernization
bezpečnostní a dýchací techniky. Všichni fárající
of safety and breathing apparatus. All underground
zaměstnanci v OKD, a.s. byli vybaveni novými
employees in OKD, a. s. were equipped by new mine
bezúdržbovými důlními svítidly, sebezáchrannými
lamps, self-rescued breathing apparatus, and new
přístroji a nasazeny byly osobní multifunkční detektory.
multifunction detectors were put into operation. These
Všechny tyto přístroje mají kredit světové úrovně
apparatus are world-class and prove the trend of
a dokladují trend společnosti OKD, a.s. v oblasti
company OKD, a. s. in the field of safety improvement.
zvyšování bezpečnosti. Stejnou cestou jdeme i my
We take the same way by putting into operation of
nasazováním pracovních dýchacích přístrojů BG-4
breathing apparatus BG-4 and PSS 7000. Another step
a PSS 7000. Dalším krokem je osazení důlních svítidel,
is fitting of mine lamps by apparatus for monitoring of
zařízením pro sledování pohybu osob v podzemí, které
persons´ movement in underground. This will be realized
se bude realizovat v blízkém období.
in near period.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
4
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
Za úspěch lze hodnotit udržení pozic v oblasti ukládání
We evaluate keeping the thriving position in the field of
popelovin a servisu požární techniky. Jen dalším
supplying flue ash and servicing of fire technology. We
zlepšováním našich služeb můžeme uspět v této, pro
succeed in this activity, for business so attractive, which
podnikání atraktivní činnosti, která přináší do naší
brings our company important financial resources, only
společnosti významné finanční prostředky.
by further improving of our services.
V průběhu roku 2010 se nám podařilo rozšířit spolupráci
In the course of 2010 we managed to extend our
nejen se zahraničními partnery v oblasti báňského
cooperation not only with foreign partners in the field
záchranářství, ale i s Hasičským záchranným sborem
of mine rescue but also with Fire rescue brigade of
ČR, což nakonec vedlo k zařazení naší společnosti do
Czech Republic, which finally led to join our company to
integrovaného záchranného systému v rámci celé ČR.
integrated rescue system throughout our country.
Rok 2010 opět důkladně prověřil úroveň báňského
2010 again thoroughly checked the level of mine
záchranného sboru. V jeho průběhu proběhla řada
rescue brigade. During this year a lot of difficult rescue
náročných záchranných akcí, prakticky na všech dolech
operations took place, nearly in all mines of OKD, a. s.
OKD. Přes 200 lékařských a 13 důlních výjezdů jsou
Over 200 medical and 13 mine responses are not only
nejen čísla do statistik, ale znamenají záchranu řady
numbers for statistics but they also mean the rescue
lidských životů a materiálních hodnot. To je realita
of human lives and material values. This is a reality of
náročné hornické – záchranářské profese. A nejlepším
hard mine – rescue profession. The best result is a fact
výsledkem je fakt, že všechny akce byly zvládnuty
that all rescue operations were managed successfully
úspěšně a všichni záchranáři se vrátili v pořádku. A to
and all rescuers came back home all right. And this is
je ten největší cíl i do budoucna. Závěrem bych chtěl
the highest aim also for the future. Finally I would like
poděkovat všem zaměstnancům za poctivou práci, která
to thank all employees for their fair work, which is a
je zárukou, že jsme dobře připraveni na úkoly v dalším
guarantee that we are ready well for the tasks in the next
období.
period.
Zdař Bůh
Ing. Josef Kasper
předseda představenstva a ředitel
Josef Kasper, Ing.
Director and Chairman of the Board of Directors
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Základní údaje o společnosti a její profil
Company´s data and its profile
OKD, HBZS, a. s. je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne
6. ledna 1994.
OKD, HBZS, a. s. is a Czech legal entity, which was registered in Trade Register by the Regional Court in Ostrava on 6th
January 1994.
Předmětem podnikání je:
Company´s subject of business:
1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce
2. M
ontáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně
plnění hasicích přístrojů
3. M
ontáž, servis a opravy technologických zařízení
4. Technické a ekonomické činnosti
5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb
6. P
oradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.)
a konzultace
7. Ostatní vzdělávání
8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě
9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
1. Fire prevention, protection and other rescue works
2. Installation, revision and repairs of fire-fighting equipment,
including the extinguisher filling
3. Installation, servicing and repair of technological equipment
4. Technical and economic activities
5. S
ubletting the movables and real estates, including services
6. A
dvisory services (except for accounting, economic and
organization consultancy) and consulting
7. Other education
8. M
echanical and customized repairs or repairs on a contractual basis
9. P
urchase of the goods for the purpose of their other sale
and sale
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
6
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
10. Fotografické služby
11. Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného
oprávnění ČBÚ
12. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
13. Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), c), d), h)
15. Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob
na plyny
16. Zprostředkování obchodu a služeb
17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
18. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými)
19. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
10. Photographic services
11. Carrying out the activity set out in section 7 of the Act
No. 440/92 and in other relevant legal regulations and
in compliance with the approval by the Czech Mining
Authority
12. Installation, repairs and maintenance of reserved electrical equipment
13. Activity as per section 2 of the Act No. 61/1988 concerning the mining activity, explosives and state mine administration as per letters a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Activity according to section 3 of the Act No. 61/1988
concerning the mining activity, explosives and state mine
administration as per letters a), c), d), h)
15. Installation, repairs, reconstruction, revision and tests of
reserved pressure cylinders and periodical tests of gas
containers
16. Mediation of trade and services
17. Activity of accounting consultants, bookkeeping, tax documentation keeping
18. Waste management (except for hazardous waste)
19. Business undertaking in the field of hazardous waste
Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je
OKD, a. s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo
náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 26863154.
The parent company and sole shareholder of the company
is OKD, a.s. with the registered office at Ostrava – Moravská
Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, post code 728 30, ID
26863154.
IČ: 47676019
Sídlo: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199
PSČ: 716 03
Právní forma: Akciová společnost
Základní jmění: 163 396 000 Kč
ID: 47676019
Registered office: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199
Post office: 716 03
Legal status: Joint-stock company
Basic capital: 163,396,000 Czech Crowns
Akcie:
Shares:
3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 13 396 000 Kč
3 pieces of ordinary registered stock certificates in nominal value of 50,000,000 CZK
1 piece of ordinary registered stock certificate in nominal
value of 13,396,000 CZK
Úkolem báňské záchranné služby
je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k
Tasks of mine rescue service
Is to respond quickly and efficiently to
1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně
poskytování první pomoci v podzemí
2) zdolávání havárií
3) odstraňování následků havárií
1) rescue human lives and property in the event of incidents,
including giving the first aid underground
2) accidents suppression
3) elimination of accidents consequences.
Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba
In addition to these tasks, the mine rescue service
 vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve
výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou
 Carries out other works in non-breathable or harmful atmosphere and other specialised and hazardous works,
e.g. in the heights, above free depth or under water level
 spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání
havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců
 Cooperates with organizations in the field of accident prevention and ensuring the occupational safety and health protection in operations and primarily in the field of carrying out spot
checks on worksites and inspection of equipment designed
for suppression of accidents and/or personnel training
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
 plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních
právních předpisů
ulfils tasks and duties in accordance with special legal
F
regulations applicable for mine rescue service.
Hlavní úkoly HBZS
Major tasks of the Mine Rescue Service (HBZS)
 zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů
a potřebné techniky
 zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí
 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
 opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje,
dýchací přístroje. oživovací přístroje a záchranářskou
techniku
 metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
 kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní
prevenci a havarijní plány
 školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu
a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu
složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří
 dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje
plynové laboratoře
P
roviding non-stop service by mine rescuers and
necessary equipment
 Providing medical first aid in underground mines
 Training programmes and field training for mine rescuers
R
epairs, inspection and tests of self-rescue
breathing, resuscitation and other rescue devices
M
ethodical control of activities of mine based rescue
services
 Inspection of equipment and devices designed for
incident prevention and emergency plans
 Training and examination of employees involved in
issuance, maintaining and repairs of detection and
indication instruments for monitoring the air in mines and
examination of analysts at gas laboratories
 The supply or providing the calibration gases and
inspection of gas laboratories.
Další prováděné činnosti:
 podnikání v oblasti nakládání s odpady
 provoz technologických zařízení pro výrobu
certifikovaných výrobků z popelovin
 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících
přístrojů
 provoz, servis, údržba a pronájem důlních svítidel,
nabíjecích stojanů, sebezáchranných přístrojů, detekční
a indikační techniky
 provoz centrální lampovny OKD
 otryskávání kovových výrobků
 trhání prostého betonu, železobetonu a skla bez použití
trhací práce pomocí hydraulického zařízení
 měření úniků tepla termovizní kamerou
 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
 chromatografické rozbory ovzduší
 fotodokumentace a videozáznamy
 technicko-poradenská a konzultační činnost
 zkušebnictví a testování
Other activities carried out:
 Business undertaking in the field of waste management
O
peration of technological facilities for production of the
certified products from ash matter
epairs, inspections, filling and pressure tests of
R
extinguishers
O
peration, servicing, maintenance and rental service
of mine lamps, charging equipment, self-rescue devices,
detection and indication instruments
 Operation of the centralised lamp room of OKD
 Metal products grit blasting
isintegration of plain concrete, reinforced concrete and
D
glass with hydraulic equipment and without application of
blasting operations
easurement of heat dissipation with a thermo-visual
M
camera
 Servicing and pressure tests of pressure cylinders
 Chromatographic analyses of air
 Photo-documentation and video recording
 Technical, advisory and consulting services
 Testing
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
8
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
Orgány společnosti v roce 2010
Company´s bodies in 2010
DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
Ing. Jan Matula
Ing. Václav Pošta
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory
Board
předseda představenstva
Charmain of the Board of
Directors
technický ředitel OKD, a. s.
Technique Manager of OKD, a. s.
ředitel OKD, HBZS, a. s.
Company Director
věk 52 let
Age 52
věk 61 let
Age 61
Dr. Vojtěch Mynář
Ing. Leo Bayer
místopředseda dozorčí rady
Vice-chairman of the Supervisory
Board
místopředseda představenstva
Vice-chairman of the Board of
Directors
náměstek primátora města
Ostravy
Deputy of Mayor of the City
Ostrava
provozní ředitel OKD, a. s.
Production Manager of OKD, a. s.
věk 57 let
Age 57
věk 66 let
Age 66
Zdeněk Sebera
Ing. Josef Kasper
člen dozorčí rady
Member of the Supervisory Board
člen představenstva
Member of the Board of Directors
mechanik OKD, HBZS, a. s.
Mechanist of OKD, HBZS, a. s.
ředitel OKD, a. s., Důl ČSM
Company Director of OKD, a. s.,
Mine ČSM
věk 55 let
Age 55
věk 52 let
Age 52
Dne 21.12. 2010 rozhodnutím jediného akcionáře –
OKD, a.s. v působnosti valné hromady OKD, HBZS, a.s.
byl s účinností k 31. 12. 2010 odvolán z funkce člena
představenstva Ing. Václav Pošta a nově byl do funkce člena
představenstva jmenován Ing. Vladislav Szmek. Do funkce
předsedy představenstva byl na zasedání představenstva
dne 3. 1. 2011 zvolen Ing. Josef Kasper.
9
On 21. 12. 2010 by decision of sole shareholder – OKD, a.s.,
within the authority of general meeting OKD, HBZS, a.s.,
with effect from 31. 12. 2010 was removed Ing. Václav Pošta
from the post of member of the board and Ing. Vladislav
Szmek was newly appointed as a member of the board. Ing.
Josef Kasper was elected as a chairman of the board on
3. 1. 2011 by the board meeting.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Kontaktní údaje
Contact data
OKD, HBZS, a. s.
Lihovarská 10/1199
716 03 Ostrava – Radvanice
Česká republika
Czech Republic
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 111
Fax: +420 596 232 719
E-mail: [email protected]
Web: www.hbzs-ov.cz
Vedení společnosti
Company management
Ing. Václav Pošta
Ing. Jiří Špírek
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
Obchodní náměstek
Commercial Deputy
Ředitel
Director
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 224
+420 603 245 171
E-mail: [email protected]
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 220
+420 596 232 720
+420 602 532 961
E-mail: [email protected]
Ing. Zdeněk Pavelek PhD.
Hlavní inženýr
Chief engineer
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 221
+420 606 509 392
E-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Suchel
Ekonomický náměstek
Economic Deputy
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 241
+420 602 749 583
E-mail: [email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Jaroslav Provázek
Hlavní mechanik
Chief mechanist
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 225
+420 606 720 612
E-mail: [email protected]
Václav Smička
Ved. odd. výchovy, výcviku a taktiky
Manager of Education, Training and Tactics Department
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 341
+420 721 010 558
E-mail: [email protected]
10
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
Jaroslav Provázek
Václav Smička
Zdeněk Pavelek
11
Josef Kasper
Jaroslav Suchel
Jiří Šípek
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
organizační uspořádání společnosti
PRĚDSTAVENSTVO
ŘEDITEL
ASISTENTKA
ŘEDITELE
ÚTVAR
HLAVNÍHO
INŽENÝRA
ÚTVAR
HLAVNÍHO
MECHANIKA
ÚTVAR
VÝCHOVY, VÝCVIKU
A TAKTIKY
ÚTVAR
EKONOMICKÉHO
NÁMĚSTKA
ÚTVAR
OBCHODNÍHO
NÁMĚSTKA
HLAVNÍ
INŽENÝR
hlavní
mechanik
vedoucí
VVaT
ekonomický
náměstek
obchodní
náměstek
(PVJ)
ZÁCHRANNÝ
ZBOR
SPRÁVA BUDOV
A TĚŽKÁ TECHNIKA
DISPEČINK
ODD.
EKONOMICKÝCH
INFORMACÍ
POPÍLKOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
směnoví technici
úsekový mechanik
vedoucí dispečer
všeobecná, majetková,
výrobní a finanční účetní,
daně, pokladna, reporting
manažerský a IFRS,
plánování statistika
obchodní oddělení
(technický referent)
záchranáři
mechanici
dispečeři
popílkový dispečer
specialista
ved. odd. lezců
ved. odd. potápěčů
oddělení
dýchací techniky,
autoprovoz
ODD. VÝCHOVY,
VÝCVIKU
A TAKTIKY
PERSONÁLNÍ
ODDĚLENÍ
A MZDY
ODD. MTZ,
REGISTR SMLUV
úsekový
mechanik (QM)
referent
VVaT
pracovník odd. mezd,
personálních
a sociálních
služeb
pracovník registru
smluv a MTZ
mechanici
ODDĚLENÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKY
ODD. SPEC.
TECHNIKY
A LABORATOŘ
oddělení
výpočetní
techniky
úsekový
mechanik
úsekový
mechanik
IT manažer,
IT administrátor
mechanici
mechanici
dokumentaristika
Lékaři
DŮLNÍ SVÍTIDLA,
CENTRÁLNÍ LAMPOVNA,
PROVOZ LAMPOVEN,
ELEKTRO
úsekoví
mechanici
mechanici
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
12
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
organizational structure of the company
BOARD
OF DIRECTORS
DIRECTOR
ASSISTANT
Department
of Chief
Engineer
Department
of Chief
Mechanist
Education,
Training
and Tactics Dept.
Economic
Deputy
Department
Commercial
Deputy
Department
Chief Engineer
Chief Mechanist
Manager
of R, D and T
Economic
Deputy
Commercial
Deputy
(PVJ)
Rescue Team
Buildings
Admin. and
Heavy Equipment
Control
Economic
Information
Department
Ash Management
Shift Engineers
Dept. Mechanist
Control Manager
Rescuers
Mechanists
Supervisors
General, Assets,
Production and Financial
Accountant, Taxes, Treasury,
Management reporting
and IFRS, Planning,
Statistics
Commercial
Department
(Technical Clerk)
Ash Supervisor
Specialist
Climbers Dept.
Divers Dept. Man.
Dept.
of Breathing
Equipm. Vehicles
Education,
Training
and Tactics Dept.
Personnel
and Payroll
Department
Material
Supply
Dept. Register
of Contracts
Dept.
Mechanist (QM)
Senior Clerk
of R, D
Clerk of Payroll,
Personnel and Social
Services
Department
Clerk of Register
of Contracts
and Material
Supply
Mechanists
Fire Equip.
Dept.
Dept. of Spec.
Equip.
and Laboratory
Computer
Equipment
Dept.
Dept. Mechanist
Dept. Mechanist
IT Manager,
IT Administrator
Mechanists
Mechanists
Documentation
Physicians
Mine Lamps
Centr. Lamp Room
Lamp Room Workshops
Electrical Equip.
Dept. Mechanists
Mechanists
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
15
I. VŠEOBECNÁ ČÁST
I. GENERAL PART
1. Obvod působnosti, změny
v obvodu působnosti
1. Area of activity, the changes
within the area of activity
HBZS Ostrava v průběhu roku 2010 zajišťovala úkoly ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky Českého báňského úřadu (dále jen
ČBÚ) č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě ve znění vyhlášky ČBÚ č. 87/2006 Sb. na celém území České republiky,
a to při provádění hornické činnosti v podzemí (mimo lokality
důl Centrum, důl Kohinoor, důl Marie, důl Richard v Litoměřicích, důl Bratrství a důl Svornost v Jáchymově) a na základě
souhlasného stanoviska ČBÚ také při činnostech prováděných
hornickým způsobem v podzemí, pokud bylo organizaci nařízeno zajištění báňské záchranné služby. Uvedená působnost byla
HBZS Ostrava stanovena Rozhodnutím čj. 4505/05 ČBÚ ze dne
29.12.2005.
Lékařskou službu první pomoci poskytovala HBZS Ostrava
v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko-karvinského revíru, a to při vážných úrazech a náhlých onemocněních.
Jakožto organizace s oprávněním vykonávat báňskou záchrannou službu prováděla HBZS Ostrava v souladu s ustanovením
§ 37, odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů, a to na základě
smluvních vztahů s provozovateli nebo vlastníky (nebyli-li provozovateli) těchto objektů a v rozsahu stanoveném vyhláškou
ČBÚ č.49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu
podzemních objektů.
HBZS Ostrava je podle zákona č. 239/2000 Sb. a ustanovení
§ 4 odst. c) vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. ve znění vyhlášky
ČBÚ č. 87/2006 Sb. začleněna a plnila úkoly a povinnosti v rámci Integrovaného záchranného systému města Ostravy podle
Havarijního plánu Moravskoslezského kraje.
In 2010, HBZS Ostrava carried out tasks according to section 6
of the Regulation of Czech Mine Office No.: 447/2001 Coll. (henceforth the “ČBÚ”) on mine rescue services in the wording of the
Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll. in the whole territory of
the Czech Republic for mining activities carried out underground
(except the locality of the Centrum Mine, Kohinoor Mine, Marie
Mine, Richard Mine in Litoměřice, Bratrství Mine and Svornost
Mine in Jáchymov) and also in accordance with the approval by
ČBÚ for activities carried out underground while using mining
methods, if the organization was ordered to ensure mine rescue services. The above-mentioned task was set out for HBZS
as per the Czech Mine Office Regulation No.: 4505/05 of 29th
December 2005.
The First Aid was given by HBZS Ostrava to all coalmines underground and on the surface in the Ostrava-Karviná Coalfield in
the event of serious accidents and sudden disorders.
In accordance with section 37, paragraph 2 of Act No.: 61/1988
Coll. on Mining Activity, State Mining Administration in the applicable wording, HBZS Ostrava has been authorized to carry out
mine rescue services and to check the safety of underground
buildings on a contractual basis with their operators or owners
(if they are not the operators) of these buildings according to
the Regulation of ČBÚ No.: 49/2008 Coll. regarding the requirements for ensuring the safe condition of underground buildings.
As per the Act No.: 239/2000 Coll. and section 4, par. c) of the
Regulation of ČBÚ No.: 447/2001 Coll. in the wording of the Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll., HBZS has been integrated
into the Integrated Rescue System of the City of Ostrava according to the Emergency Plan of the Moravian-Silesian Region
and fulfilled the plan within this integrated system.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
16
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
1.1. Přehled právnických a fyzických osob
v obvodu působnosti, které provádějí
hornickou činnost
1.1. Summary of legal and physical
entities involved in mining activity
Těžba černého uhlí – OKD, a. s.
Hard coal extraction – OKD, a. s.
Důl Darkov
v Karviné
(závody Darkov 2, Darkov 3)
Darkov Mine
Důl Karviná
v Karviné
(závody ČSA, Lazy)
Karviná Mine in Karviná
(ČSA, Lazy plants)
Důl Paskov
ve Staříči
(závod Staříč)
Paskov Mine
in Staříč
(Staříč plant)
Důl ČSM
ve Stonavě
(doly ČSM sever, ČSM jih)
ČSM Mine
in Stonava (ČSM Mine – North, ČSM Mine -South)
in Karviná
(Darkov 2, Darkov 3 plants)
Těžba černého uhlí – cizí společnosti
na dolech OKD, a.s.
Hard coal extraction – other companies
in the coalmines of OKD, a.s.
Pol-Alpex, s. r. o.
Pol-Alpex, s. r. o.
ALPEX-PBG, SP. Z O.O.
ALPEX-PBG, SP. Z O.O.
POLCARBO spol. s r.o.
POLCARBO spol. s r.o.
CARBOKOV s.r.o.
CARBOKOV s.r.o.
CZ BASTAV s.r.o.
CZ BASTAV s.r.o.
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
DULKARBO s.r.o.
DULKARBO s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
PROHAND-CZ, s. r. o.
PROHAND-CZ, s. r. o.
T & B CZ, s. r. o.
T & B CZ, s. r. o.
TKBČ, s.r.o. – organizační jednotka
TKBČ, s.r.o. – organizational unit
KARDO spol. s r.o.
KARDO spol. s r.o.
Důlně stavební a rekultivační činnost
v OKD, a.s.
Mining-construction and reclamation activities
in OKD, a.s.
VOKD, a.s.
ražby důlních děl a stavební VOKD, a.s.
Drivage of mine workings and
činnost
constructions
Green Gas DPB, a.s.
bezpečnost a plynové
Green Gas DPB, a.s.
Safety and gas management
hospodářství v OKR
in OKR
Bucyrus Czech Republic, a.s.
instalace technologických celků
Bucyrus Czech Republic, a.s.
Installation of technological
v OKR
plants in OKR
GASCONTROL, společnost s r.o. instalace a provoz důlních
GASCONTROL, s r.o. Installation and operation
klimatizačních zařízení v OKR
of mine air-conditioning units
(od 1. 2. 2010)
in OKR (from 1st Feb 2010)
AWT, Rekultivace, a.s.
rekultivační činnost v OKR
AWT, Rekultivace, a.s.
Reclamation works in OKR
ZRG „GÓRREM“ sj
práce v hlavních důlních dílech
ZRG “GÓRREM” sj.
Works in the mine workings ústících na povrch
leading to surface
NOVUM-SERVIS Sp. z.o.o.
aplikace svorníkové výztuže
NOVUM-SERVIS Sp.z.o.o.
Application of roof bolting
Těžba uhelných kalů v OKD, a. s.
Extraction of coal sludge in OKD, a. s.
Advanced World Transport a.s.
Advanced World Transport a.s.
povrchová těžba kalů
Surface extraction of sludge
Uranium extraction
Těžba uranu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
DIAMO, state enterprise
Branch plant GEAM
Dolní Rožínka
Dolní Rožínka
odštěpný závod TÚU
Branch plant TÚU
Stráž pod Ralskem
Stráž pod Ralskem
Slate extraction
Těžba břidlice
Břidlicový důl Lhotka s.r.o. Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
Břidlicový Důl Vítkov Lhotka
17
Slate mine Vítkov Lhotka
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Těžba žáruvzdorných jílů a lupků
Extraction of refractory clays and shale
P-D Refractories CZ a.s.
RAKO-LUPKY, spol. s r.o.
P-D Refractories CZ a.s.
RAKO-LUPKY, spol. s r.o.
Důl Březinka u Moravské
Třebové
Důl RAKO-LUPKY
v Lubné u Rakovníka
Ražení důlních děl
SG - Geoinženýring s.r.o.
Drivage of mine workings
ČEZ, a.s. – Přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé Stráně,
revize a údržba přivaděčů
(15. 5. 2010 – 15. 6. 2010)
SG - Geoinženýring s.r.o.
ČEZ, a.s. – Re-pumping water
power plant Dlouhé Stráně,
revision and maintenance of
pipelines (20th May 2009 –
20th June 2009)
Extraction decline
Útlum těžby
DIAMO, státní podnik
Březinka Mine near
Moravská Třebová
RAKO-LUPKY Mine
in Lubné near Rakovník
odštěpný závod GEAM
Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
DIAMO, state enterprise
Branch plant GEAM
Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
Konzervační režim a čerpání důlních vod
Conservation and mine water pumping
OKD, a. s., Důl Paskov, v.o.j. Vítkovice RD, s.r.o.
FONSUS první těžební a.s.
DIAMO, státní podnik
DIAMO, státní podnik
OKD, a. s., Důl Paskov, prod. unit Vítkovice RD, s.r.o.
FONSUS první těžební a.s.
DIAMO, state enterprise
DIAMO, state enterprise
Frenštát plant – conservation
Museum of OKD, a.s.–
sightseeing
Graphite Mine Museum
Český Krumlov
Odra Mine, branch plant
(Mine water pumping
Jeremenko Mine, Žofie Mine, operation of airshaft in
Barbora Mine)
Branch plant Správa uranových
ložisek Příbram (Heritage
gallery and Drkolnov
Mine in Příbram)
závod Frenštát –
konzervační režim
skansen OKD, a. s. –
prohlídková činnost
muzeum Grafitový důl
Český Krumlov
odštěpný závod Důl Odra,
(čerpání důlních vod
Důl Jeremenko, Důl Žofie,
provoz větrní jámy
Dolu Barbora)
odštěpný závod Správa
uranových ložisek Příbram
(Dědičná štola a Důl Drkolnov
v Příbrami)
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
18
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
1. 2. Přehled subjektů v obvodu
působnosti, které provádějí v podzemí
činnost hornickým způsobem a kterým
bylo rozhodnutím SBS nařízeno
zajištění BZS.
1. 2. Summary of companies within the
area of business carrying out works
underground while using mining methods
and ensuring mine-based rescue services
according to the decision of SBS
Správa jeskyní ČR
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Mladečské jeskyně,
Javoříčské jeskyně, Jeskyně Na Pomezí, Jeskyně Na Špičáku,
Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Jeskyně Balcárka,
Sloupsko-šošuvské jeskyně, Jeskyně Na Turoldu
Czech Administration of Caves
Zbrašovské Aragonite Caves, Mladečské Caves, Javoříčské
Caves, Na Pomezí Cave, Na Špičáku Cave, Punkevní Cave,
Kateřinská Cave, Balcárka Cave, Sloupsko-šošuvské Caves,
Na Turoldu Caves
Pro právnické a fyzické osoby provádějící v obvodu působnosti
HBZS Ostrava hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem zajišťovala v roce 2010 HBZS Ostrava smluvně báňskou záchrannou službu 29 právnickým osobám ve 38
smluvních vztazích.
In 2010, HBZS provided mine rescue services on a contractual
basis to companies carrying out works underground, i.e. to 29
corporations and concluded 38 contracts with clients.
1. 3. ZBZS v obvodu působnosti
OKD, HBZS, a. s.
1. 3. Mine-based rescue services (ZBZS)
within the area of activity of OKD, HBZS, a. s.
– 7 ZBZS na dolech OKD, a. s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy,
Paskov, ČSM Sever, ČSM Jih
– 7 ZBZS in coalmines of OKD, a. s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy,
Paskov, ČSM North, ČSM South
– 1 ZBZS v P-D Refraktories CZ, a. s.
Důl Březinka u Moravské Třebové, od 1. 9. 2007
plní funkci této ZBZS přímo HBZS Ostrava
– 1 ZBZS in P-D Refraktories CZ, a. s.
Březinka Mine near Moravská Třebová, since 1st Sept 2007,
HBZS Ostrava has been carrying out works of this
mine-base rescue service
– 3 ZBZS v DIAMO, státní podnik
o.z. Důl Odra, o.z. GEAM Dolní Rožínka
a o.z. TÚU Hamr na Jezeře
– 3 ZBZS in DIAMO, state enterprise
Odra Mine, GEAM Dolní Rožínka Plant
and TÚU Plant Hamr na Jezeře
HBZS Ostrava dozoruje celkem 10 ZBZS a v 1 organizaci
plní přímo funkci ZBZS
HBZS Ostrava supervises the total 11 mine based rescue
services and carries out mine based rescue services in one
organization
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
2. Počty členů báňské záchranné
služby v obvodu působnosti
OKD, HBZS, a.s.
2. A number of members of mine
rescue service within the area of
business of OKD, HBZS, a.s.
79
35
6
5
935
600
103
113
Celkem/Total
6
30
1
3
Stálé hlídky /
Permanent guards
HBZS
3
Lezci / Climbers
83
Chemici / Chemists
Záchranáři /
Rescuers
108
Potápěči / Divers
Lékaři a DIS /
Physicians
97
Paramedici /
Paramedics
Ostatní technici /
Other technicians
565
Úbytek proti r. 2009 /
Reduction in comp.
with 2009
Inženýři / Engineers
856
Přírůstek proti r. 2009 /
Increase in comp.
with 2009
Dělníci / Labourers
ZBZS
Povrchoví /
Surface workers
Členů BZS celk. /
Total members of BZS
Mechanici /
Mechanics
Ostatní prac. nezáchr. /
Other staff –
non-rescuers
48
269
23
10
17
17
20
16
2
34
79
23
13
17
47
21
19
2
82
348
83
6
3. Systém pohotovostní služby
3. System of emergency service
Pohotovostní služba na HBZS Ostrava je organizována jako nepřetržitá s týdenním cyklem od pátku v 7:00 hod. a končí po týdnu opět v pátek v 7:00 hod. Obsazení pohotovosti je vždy dáno
písemným příkazem ředitele HBZS Ostrava a jeho dodatky
schválenými hlavním inženýrem. Ve stálé pohotovosti na HBZS
Ostrava je báňský záchranný sbor v celkovém počtu 26 záchranářů ve složení:
Emergency service at HBZS Ostrava is organized as a weekly
non-stop service from Friday at 7:00 a.m. and it ends after a
week again on Friday at 7:00 a.m. The director of HBZS Ostrava
gives a written order for service on the alert and the chief engineer of HBZS Ostrava approves this order and its amendments.
The mine rescue team consisting of 26 rescuers is permanently
on the alert:
10 záchranářů (2 čety) ZBZS
1 technik ZBZS
2 mechanici ZBZS, z toho 1 s kvalifikací
záchranář-mechanik
7 záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři
s nižší zdravotnickou kvalifikací)
2 technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce
s oprávněním řídit pohotovostní vozidla)
3 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní
vozidla)
1 lékař – záchranář HBZS
10 rescuers (2 crews) of mine-based rescue service (ZBZS)
1 technician of ZBZS
2 mechanics of ZBZS, from which 1 mechanic
with qualification of rescuer-mechanic
7 rescuers of HBZS (five-member crew and 2 rescuers
with basic medical qualification)
2 technicians of HBZS (commander of the alert and its deputy
qualified to drive emergency vehicles)
3 mechanics of HBZS (qualified to drive emergency
vehicles)
1 physician – rescuer of HBZS
K zajištění trvalé akceschopnosti musí být pro HBZS Ostrava
v domácí pohotovosti nejméně 8 báňských záchranářů.
Záchranáři HBZS byli rozdělováni do 5 oddílů po sedmi členech
s cyklem nástupů do pohotovostní služby zpravidla každý pátý
týden.
Dispečerská služba byla zajišťována v nepřetržitém pracovním
režimu stálými dispečery z řad bývalých aktivních záchranářů.
Na ZBZS Dolu Paskov, který je zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů, je podle rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j.
3895/2002 ze dne 15.5.2002 zřízená stálá pohotovostní služba
s personálním obsazením velitel pohotovosti (technik záchranář), pětičlenná záchranářská četa a mechanik ZBZS. Při důlním výjezdu pohotovosti HBZS Ostrava je tato pohotovost ZBZS
povolávána a podřízena veliteli záchranných sborů z HBZS Ostrava.
Lékařskou službu první pomoci poskytuje HBZS Ostrava v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko - karvinského revíru,
a to při úrazech a náhlých onemocněních.
At least the 8 mine rescuers must be fit for duty at home and be
ready to emergency responses.
Rescuers of HBZS were assigned to 5 teams and each team
consisted of seven members with the cycle of duty on the alert
usually every fifth week.
The dispatcher´s service was provided non-stop by standing dispatchers who recruited from a group of former active rescuers.
At the mine-based rescue service of Paskov Mine, which is
categorized among coalmines with the hazard of coal and gas
outbursts, the permanent rescue service consisting of the commander on the alert (a technician-rescuer), five rescuers and
one mechanic was established there in accordance with the
decision of the Regional Mine Office (OBÚ) in Ostrava under
number 3895/2002 of 15th May 2002. In the event of emergency
response by HBZS Ostrava, the rescuers on the alert from the
Paskov Mine are called and subordinated to the commander of
mine rescue teams from HBZS Ostrava.
The First Aid is provided by HBZS Ostrava underground and on
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
20
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
Pohotovost na ZBZS mimo OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Těžba a úprava uranu, Hamr na Jezeře
the surface for all coalmines in the Ostrava-Karviná Coalfield in
the event of occurrence of injuries and sudden disorders.
Mine-based rescue service on the alert outside OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Extraction and treatment of uranium, Hamr
na Jezeře
4. Ostatní činnosti
4. Other activities
Záchranný sbor
Rescue brigade
Mimo havarijní stavy jsou záchranáři stálého sboru HBZS Ostrava
zařazování podle týdenních rozpisů na asanační práce, které
souvisejí především se zajišťováním bezpečnosti dolu. V rámci smluvního vztahu na bázi komerce podle potřeb jednotlivých
dolů se jedná především o stavby výbuchuvzdorných, uzavíracích nebo opěrných hrází, kladení potrubních řádů pro inertizační média nebo plavení hrází popílkem, likvidace opuštěných
důlních děl apod. Podle rozsahu, charakteru a závažnosti řešení havarijních stavů nebo plánovaných nehavarijních záchranářských akcí, prováděných na dolech záchranáři ZBZS, se
na základě rozhodnutí ředitele HBZS Ostrava zúčastňují v rámci
těchto zásahů průzkumů uzavřených důlních děl nebo jejich odvětrávání.
Na povrchu spočívá činnost záchranářů záchranného sboru především v provádění havarijních a asanačních zásahů komerčního charakteru. Tyto práce mají především rizikový charakter a jsou
prováděny i v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí,
kde musí být použity dýchací přístroje a ostatní speciální záchranářské vybavení a technika. Vedle klasických zásahů při použití
záchranářské techniky se jedná o zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. Ve výčtu prací různorodého charakteru lze uvést činnosti jako je rozrušování hornin
a staveb speciálním hydraulickým trhacím zařízením „DARDA“,
vyplňování prostor rychletuhnoucími hmotami, čištění nádrží,
případně cisteren vybavených přístupem alespoň 500 mm nebo
potrubních řádů a kanalizace od průměru 600 mm s využitím inertizace dusíkem, vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s použitím speciálního zařízení, zjišťování ohnisek samovznícení hmot
a materiálů ve skladovacích prostorách nebo na skládkách atd.
Except for emergency situations, the full-time rescuers of HBZS
Ostrava carry out sanitation works primarily in connection with
mine safety in coalmines according to weekly schemes. These
works are carried out on a contractual basis and include mainly
the construction of explosion-proof dams or supporting barriers,
installation of piping for inert media or ash collection, liquidation of abandoned mine workings, etc. Depending on the extent,
character and significance of emergency situations or on the
planned or non-planned rescue responses carried out by the
rescuers of mine-based rescue services, the rescuers participate in investigations of closed mine workings and provide their ventilation according to the decision of the director of HBZS
Ostrava.
Rescue brigades on the surface are involved primarily in emergency and sanitation works of commercial character. Such works
are hazardous and are carried out mostly in non-breathable or
harmful environment, which requires wearing the breathing
apparatus or other special rescue equipments. In addition to
conventional responses whilst using the rescue equipment, the
rescuers have to work also in the heights and above free depth
or under water level. Many works of different character are carried out, such as disintegration of rocks and construction with a
special hydraulic disintegration equipment “DARDA”, filling the
space with fast hardening materials, cleaning the containers
and tanks accessible trough at least a 500 mm piping or sewers
from the diameter of 600 mm with nitrogen inertisation, freeing
the machines, equipment and manipulation with a special devices, finding out the sources of self-heating of products and
materials at warehouses or on waste sites, etc.
Výškové a lezecké práce
Climbing and works in the height
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou prováděny s použitím techniky průmyslového lezectví, případně i s použitím havarijního vratu s dosahem až do 1 500 m. Práce jsou prováděny
na vysoké technické úrovni s použitím moderní bezpečnostní
Works in the height and above free depth are carried out with the
climbing equipment and special winches reaching up to 1,500 m.
Works are carried out at the high technical level with the use of
modern safety equipment. Certain rescue responses take place
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
techniky. Některé zásahy se provádí i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených mikroklimatických podmínkách nebo v těsných prostorách. Jsou prováděny opravy, průzkumy, kontroly a revize jam, šachtic, komínů,
hlubinných zásobníků, sil, studní, plynojemů, přehradních hrází
a jiných výškových objektů s využitím dokumentační techniky,
včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fotografií, případně v digitální formě na CD. V rámci výše uvedeného lze zjišťovat úniky tepla na výškových budovách a zařízeních pomocí
špičkové termovizní kamery Dräger UCF 3200 Thermal Scan,
montážní a demontážní práce, výměna vadných součástí, řezání a svařování, nátěry a nástřiky, rozrušování hydraulickým trhacím zařízením a různé opravy. K výškovým pracím začala být
v roce 2010 využívána přívěsná vysokozdvižná plošina Denka
Lift DL 30 s max. pracovní výškou 30 m.
in non-breathable atmosphere or in the environment hazardous
do human health, in unfavourable microclimatic conditions or in
confined spaces. Repairs, investigations, inspections and revisions are carried out in pits, manholes, stacks, underground bunkers, silos, wells, gas reservoirs, dams and on high-rise buildings
with the use of recorders, including video records or taking colour
photographs or digital CD. With the above-mentioned methods,
it is possible to monitor heat leakage in high-rise buildings and
in facilities by using the thermo-visual devices Dräger UCF 3200
Thermal Scan, to install and dismantle the equipment, to replace faulty components, to carry out cutting and welding, coating
and spraying operations, to disintegrate materials with hydraulic
equipment and to carry out various repairs. In 2010 the company
started to use cherry picker Denka Lift DL 30 with maximum working height 30 m for the works in the height.
Potápěčské práce
Divers´ works
Potápěčské práce je možné provádět v prostředí se sníženou
viditelností, v prostředí biologicky závadném, ve snížených
a zvýšených teplotách. V případech nedostupné vodní hladiny
i s použitím techniky průmyslového lezectví nebo v nedýchatelném prostředí. Lze provádět zejména průzkumy, kontroly a dokumentaci zatopených podzemních chodeb, vodních přivaděčů, štol a technologických zařízení vertikálních, horizontálních
nebo úklonných. Provádíme průzkumy, kontrolu a dokumentaci
předmětů, objektů a zařízení pod vodou pomocí videokamery,
včetně vypracování příslušné dokumentace. K tomuto účelu
je k dispozici i „KAMERA – ROBOT MINIROVER MK II“ s dálkovým ovládáním od firmy Benthos z USA, který je vybaven
vlastním pohonem a osvětlením a je použitelný až do hloubky
Divers´ works can be carried out in the environment with reduced visibility, in the biologically harmful environment and at
increased temperatures, in the case of inaccessible water level
while using the climbing equipment for industrial purposes or in
non-breathable atmosphere. It is possible to investigate, check
and monitor the flooded underground gateways, water piping,
galleries and technological equipment in vertical, horizontal or
inclined workings. For this purpose the remotely controlled equipment “CAMERA – ROBOT MINIROVER MK II“developed by
Benthos from the U.S.A. is available. This equipment incorporates own drive and illumination system and it can be used to the
depth of 150 m. It displays immediately the situation on screen
on the surface with video recording. We can carry out assembly
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
22
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
150 m. Umožňuje okamžité sledování situace na povrchovém
monitoru s možnosti pořízení videozáznamu. Provádíme pod
vodní hladinou montážní a demontážní práce, řezání strojním zařízením, případně plamenem pomocí exotermických tyčí a kyslíku, betonáž menšího rozsahu, zpevňování a utěsňování objektů,
destrukční a rozrušovací práce, vyzvedávání předmětů pomocí
potápěčských zvedacích vaků nebo odsávání naplavenin vzduchovým ejektorem.
Pro zásah je ve vybavení oddílu několik malých plavidel, vlastní
mobilní zdroj elektrické energie, dvoumužná přetlaková dekompresní komora pro pomoc při nehodách potápěčů a pro práci
v nepřístupném terénu speciální vozidlo s lanovým navijákem.
and dismantling works under water, flame-cutting with exothermic rods and oxygen, small-scale concreting works; buildings
consolidation and sealing, destruction and disintegration works,
lifting up objects using the divers´ lifting bags or exhaustion of
sediments with an air ejector. The crew can use small boats,
integrated mobile electric power supply sources, two-man overpressure chamber to help divers in the event of incidents and
a special vehicle for the response in difficult accessible terrain.
Lékařská služba první pomoci
Medical first aid service
Nepostradatelnou složkou výjezdových jednotek pohotovosti
HBZS Ostrava je skupina lékařského výjezdu, která vyjíždí samostatně k úrazům v dole i na povrchu a je nedílnou součástí
i celého důlního výjezdu báňských záchranářů k likvidaci havárií.
Celkem 19 lékařů – báňských záchranářů se podle rozpisu vedoucího lékaře HBZS Ostrava střídá v pohotovostní službě. Pohotovost lékařů na HBZS Ostrava je řešena smluvně. V systému
organizace lékařské služby první pomoci jsou na HBZS Ostrava
rovněž zahrnuti 4 zdravotničtí záchranáři s kvalifikací báňského
záchranáře (DiS). Při zásahu v dole fárají lékaři a DiS do dolu,
na místo k postiženému a často na vzdálenější pracoviště i v havarijním stavu, kde mohou být i oni sami ohroženi. Tito lékaři
a DiS společně se zaškolenými zdravotníky z řad členů báňského
záchranného sboru HBZS Ostrava jsou vždy nadějí pro zraněné
pracovníky, že se jim dostane rychlé kvalifikované zdravotní první
pomoci a to přímo na místě v dole, kde došlo k úrazovému ději.
A very important part of emergency response by HBZS Ostrava is a group of paramedics responding immediately to injuries in the mines or on the surface and which is an integral
part of mine rescuers and emergency response to incidents.
The total nineteen physicians – mine rescuers alternate in
emergency preparedness according to the plan of a chief
physician of HBZS Ostrava. Emergency service of physicians
is provided on a contractual basis. The system of first aid
service includes also the four paramedics qualified as mine
rescuers (DiS). In response in the mine they have to go to
remote underground worksites to rescue injured persons and
they themselves are exposed to hazard. These physicians
and paramedics together with the trained medical staff from
a team of mine rescuers of HBZS Ostrava mean the hope for
injured persons hoping to get promptly a qualified first aid on
site where the accident occurred.
Při závažnějších úrazech ohrožujících život postiženého je jim
k dispozici i vrtulník letecké záchranné služby, který má přistávací plochy vyhrazené na všech dolech a je těmito lékaři přímo
z dolu povoláván přes inspekční službu a dispečink HBZS Ostrava k rychlému transportu do nemocnice.
In the event of more serious injuries jeopardizing the life, a rescue helicopter is available to transport injured person to hospital
and a helicopter can be called directly via the inspection and
control service of HBZS and heliports are available on the surface of all mines.
Prohlídky k ověřování bezpečného stavu
podzemních objektů
Determining the safe condition
of underground buildings
V roce 2010 HBZS Ostrava provedla 5 prohlídek k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů, čímž společně s podzemními objekty prohlédnutými v letech 2008 až 2009 eviduje celkem
103 podzemních objektů. K realizaci prohlídek k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů je HBZS Ostrava personálně
i materiálně-technicky zajištěna tak, že jednotlivé prohlídky plně
splňují dikci vyhlášky ČBÚ č.49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.
In 2010, HBZS Ostrava conducted five inspections to determine the
safe condition of underground buildings. These, together with the
examinations conducted in 2008 and 2009, bring the total number
of inspections of underground buildings undertaken to 103. HBZS
Ostrava has at its disposal the necessary equipment and qualified
personnel to meet all legal requirements set out in ČBÚ Regulation
No.: 49/2008 Coll. when undertaking examinations and inspections
to ensure the safety of underground buildings.
Pozitivní jevy
Positive factors
 Báňský záchranný sbor HBZS Ostrava byl v roce 2010 stabilizován jak v dělnických, tak THZ profesích a průběžně doplňován
novými členy, kteří byli po pečlivém rozboru jejich odborné kvalifikací, praxe, charakterů a osobních předpokladů po výběru přijati
na HBZS Ostrava. Řídící kádr záchranného sboru je pro delší časové období stabilizován. Záchranáři v záchranném sboru HBZS
Ostrava jsou personálně dořešeni. Doplňování sboru ze závodních báňských záchranných stanic je řešeno velmi uváženě.
 In 2010, the mine rescue crews at HBZS Ostrava were
stabilized both in labourer and technical professions and new
members are regularly recruited and their qualification, experience, character and personal skills are examined. The executive
management of rescue teams has long remained stable. HBZS
Ostrava has the capacity and skilled people to fulfil their duty.
New members of rescue teams are carefully chosen from the
mine-based rescue services.
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
 Udržovalo se profesní složení záchranného sboru a zvyšovala odbornost báňských záchranářů školením a cvičením
nejen v oblasti související s báňským záchranářstvím, ale
i v oblastech komerčního využití znalostí, umu záchranářů
a speciální záchranářské techniky při smluvních pracích mimo
doly.
 Záchranáři sboru byli aktivně zapojováni na dolech při
řešení havarijních stavů, ale i na smluvní práce, především
asanační, související se zvyšováním bezpečnosti. Na povrchu v rámci komerčních aktivit byly zajištěny a prováděny
práce s využitím speciální záchranářské techniky, odborností a zkušeností záchranářů vedle klasických zásahů i prací
ve výškách, nad volnou nebo pod vodní hladinou.
 Došlo k dalšímu zvyšování kvalifikace báňských záchra-
nářů – zdravotníků k zvyšování odborností v poskytování
první pomoci v podzemí podle požadavků předpisů stanovených pro nestátní zdravotnické zařízení.
 Training and educational programmes to improve the
professional knowledge and skills of mine rescuers were
organized and miner rescuers were ready to provide services on a contractual basis to clients outside the coalmining sector.
 Mine rescuers participated actively in responses in coalmines, but they also carry out sanitation works aimed mainly at the improved safety. On a contractual basis, they carry
out works with the use of special rescue equipment and
devices and utilize their professional skills and experience
when working in the height, above free depth or under water level.
 The qualification of mine rescuers – paramedics for giving
the first aid in underground mines according to the requirements defined by the regulations for non-state medical facilities was steadily improving.
 Paramedics with qualification of mine rescuers success-
 V systému poskytování lékařské služby první pomoci
v podzemí OKR úspěšně plnili úkoly BZS zdravotničtí záchranáři s kvalifikací báňského záchranáře (DiS).
fully fulfilled tasks in the system of providing first aid in underground mines of the Ostrava-Karviná Coalfield.
 Došlo k doplnění speciální záchranářské techniky pro zásahovou i komerční činnost.
and commercial activity were purchased.
 Významně vzrostla úloha HBZS Ostrava v rámci zvy-
šování bezpečnosti a hygieny práce v důlních vnitřních
organizačních jednotkách OKD, a.s., a to prostřednictvím
saturace potřeb těchto jednotek při jejich vybavování novou
bezpečnostní technikou (důlní svítidla, sebezáchranné přístroje, indikační a detekční technika).
 V roce 2010 OKD, HBZS, a.s. úspěšně podnikala v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů a byla
výhradním dodavatelem popelovin pro potřeby dolů OKD,
a.s., čímž došlo k významnému posílení role HBZS Ostrava
v oblasti protizáparové prevence a represe důlních požárů
v OKR.
 Zrušením jednotek požární ochrany podniku (sboru dobrovolných hasičů) ve všech důlních vnitřních organizačních
jednotkách OKD, a.s. nabyla HBZS Ostrava k 1.4. 2009 primární úlohu v kontrolní činnosti protipožárního zařízení jednotlivých povrchových areálů uvedených organizačních jednotek OKD, a.s.
 Byly splněny úkoly ročního podnikatelského záměru spo-
lečnosti s orientací především na služby hornickým, ale i jiným společnostem na komerční bázi.
 Pokračovala mezinárodní profilace OKD, HBZS, a.s.
v rámci IMRB (International Mines Rescue Body).
 Pokračovalo prohlubování bilaterální spolupráce s OSRG
Wodzislav v Polské republice a HBZS Prievidza ve Slovenské republice, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické (spoluúčast při prošetřování výbuchu v dole Handlová
ve Slovenské republice ze dne 10. 8. 2009, společná cvičení
potápěčské skupiny HBZS Ostrava a potápěčské skupiny
KWK Borynia v obvodu působnosti OSRG Wodzislaw).
 New special equipment and devices for rescue services
 As far as the improvement of occupational safety in OKD
plants in concerned, the role of HBZS Ostrava has increased significantly with the provision of new safety equipment
(mine lamps, respiratory apparatus, indication and detection
devices).
 In 2010 OKD, HBZS, a.s. was successful in its business
activity and became an exclusive supplier of ash matter for
the needs of coalmines of OKD, a.s., thus the role of HBZS
in the field of self-heating prevention and repression of mine
fires in the Ostrava-Karviná Coalfield has strengthened.
 HBZS Ostrava assumed major responsibility for the control of all fire-fighting equipment on the surface of OKD coal
plants, after their voluntary fire brigades were disbanded on
1st April 2009.
 Tasks of the annual business plan oriented do services
for mining and other companies on a contractual basis were
fulfilled.
 The international reputation of OKD, HBZS, a.s. continued
within organization the IMRB (International Mines Rescue
Body).
 The successful bilateral cooperation continued with the
organizations OSRG Wodzislav in Poland and with the Mine
Rescue Service in Prievidza in Slovakia, both in the theoretical and practical field (co-participation in investigations of
the explosion in the Handlová Mine in Slovakia on 10th August 2009, the training of the divers´ team of HBZS Ostrava
together with the divers´ team from the KWK Borynia Group
within the capacity of OSRG Wodzislaw).
pečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m
 Participation of OKD, HBZS a.s. in solving the project “Safety aspects of workings at depth 800 m or at greater depth”.
This project is carried out under the Programme of safety
research of the Czech republic 2010–2015 (Ministry of the
interior is grantor).
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
24
 Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu „Bez-
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
a větších“, který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010–2015 (poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR).
 Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu „Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mim. událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst
a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů“, který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010–2015 (poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR).
 Zahájení realizace Komplexního vzdělávacího pro-
gramu pro pracovníky báňské záchranné služby
č. CZ.01.04/1.1.02/35.0672, organizovaného v rámci
Evropského sociálního fondu v ČR a financovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Negativní jevy
 Negativním jevem je průběžné stárnutí báňského záchranného sboru jak HBZS Ostrava, tak i báňských záchranných sborů dozorovaných ZBZS. Tato skutečnost rezultuje ze
stárnutí celkové zaměstnanecké struktury v HBZS Ostrava
dozorovaných organizacích provádějících hornickou činnost
v podzemí.
 Negativním jevem je kvalita personálního zajištění výkonu
 Participation of OKD, HBZS, a.s. in solving the project
„Emergency plans updating in connection with the emergency events at mining activities and activities carried out in the
mining way in cooperation with HZS to secure the town and
municipal safety in ncidents, including safety of underground
buildings”. This project is realized under the Programme of
safety research of the Czech republic 2010–2015 (Ministry of
the interior is grantor).
 Educational programme No. CZ.01.04/1.1.02/0672 for
employees of mine rescue service was started. This is organized under the European Social Fund in ČR and financed by
the Operational programme of human resources and employment.
Negative factors
 One negative phenomenon is the increasing age of the
mine rescue teams at HBZS, as well as of the mine-based
rescue services. This continuing trend is a result of the increasing average age of all employees of the mining organizations
supervised by HBZS Ostrava.
 Negative factor is qualities of staffing for position VLH (chief of incident elimination) and his deputy (§ 11,15 Regulation
of Czech Mine Office No. 71/2002 coll. Overcome the incidents in mines, during oil and gas extraction) in organizations
within the authority of HBZS Ostrava.
funkce vedoucího likvidace havárie a jeho zástupců (§ 11,
15 vyhlášky ČBÚ 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech
a při těžbě ropy a zemního plynu) v organizacích v obvodu
působnost HBZS Ostrava.
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Zásahová činnost / Rescue response
Havarijní zásahy* / Rescue responses*
Druh havárie / Type of incident
Hodiny odpracované v zásahu /
Hours worked by rescue teams
Počet prvotních
zásahů /
A number of first
responses
2009
Pohot. jednotky HBZS /
Teams of HBZS on alert
2010
Ostatní jednotky HBZS /
Other teams of HBZS
2009
2010
2009
2010
b) ohně endogenní / Endogenous fires
4
688
370
790
c) ohně exogenní / Exogenous fires 1
173
d) závaly a otřesy / Roof falls and rockbursts
1
3
210
437
103
112
1 290
1 824
2
2
136
216
1
217
370
790
V dolech a podzemí / In mines and in underground
a) výbuchy / Explosions
e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání / Outbursts, gas outbursts, ventilation defects
f) zásahy lezců / Climbers´ response
g) zásahy potápěčů / Divers´ response
h) zdravotnické zásahy / Medical response
i) ostatní / Other
Na povrchu včetně lomů / On surface, incl. quarries
a) výbuchy, erupce plynů a ropy / Explosions, eruption of gases and oil
b) ohně endogenní / Endogenous fires
c) ohně exogenní / Exogenous fires
d) nedýchatelné ovzduší / Non-breathable air
e) zásahy lezců / Climbers´ response
f) zásahy potápěčů / Divers´ response
g) zdravotnické zásahy / Medical response
87
h) ostatní / Other
101
756
884
2
16
Havarijní zásahy mimo smluvní organizace / Emergency responses in other industry
Havarijní zásahy v rámci IZS / Emergency responses within Integrated Rescue System
Celkem / Total
193
* Havarijní zásahy se vztahují k výjezdům pohotovostních jednotek a zásahům prováděných na
základě písemných příkazů vedoucího likvidace havárie, které byly vydány dle § 14 vyhl. ČBÚ
č. 71/2002 Sb.
226
2 392
4 455
* Emergency responses are related to responses of HBZS teams on alert and to responses carried out on the basis of written orders of VLH (head of the accident removal), which were given
according to § 14 Regulation of Czech Mine Office No. 71/2002 Coll.
Nehavarijní zásahy / Non-energency responses
Počet akcí /
A number of actions
Druh akce / Type of action
Počet odpr. hodin /
A number of worked
hours
2009
2010
2009
2010
150*
163*
47 314
48 900
Ostatní akce a práce v dole celkem / Other actions and works in mines, total
262
392
2 099
3136
z toho komerce / From which commercial activity
262
392
2 099
3136
Ostatní akce na povrchu celkem / Other actions on surface, total
1 040
465
8 320
3720
z toho komerce / From which commercial activity
1 040
465
8 320
3720
Celkem / Total
1 452
1 020
57 733
55 756
z toho komerce / From which commercial activity
1 302
857
10 419
6 856
Plánované nehavarijní zásahy v dole / Planned non-emergency responses in mines
Plánované nehavarijní zásahy na povrchu / Planned non-emergency responses on surface
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
26
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
Důlní a lékařské výjezdy / Mine and medical responses
Počet výjezdů
No. of responses
1994
120
1995
176
1996
225
1997
254
1998
235
1999
202
2000
220
2001
253
2002
324
2003
313
2004
297
2005
314
2006
304
2007
254
2008
220
2009
193
2010
226
350
300
Počet výjezdů / No. of responses
Rok
Year
250
200
150
100
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rok / Year
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
II. Výcvik, školení a osvěta
II. Training, education and other programmes
1. Školení nových záchranářů
a speciální výcvik pro
potřeby BZS
1. Training of new rescuers and
special training for the needs
of mine-based rescue services
Ve třech kurzech nováčků bylo vyškoleno celkem 41 nových
záchranářů. Z toho bylo pro doly OKD, a. s. 34 a pro ostatní
ZBZS v obvodu působnosti 5 nových záchranářů, 1 pro HBZS
Hodonín a 1 inspektor OBÚ Ostrava.
The total 41 new rescuers passed the training programme in the
three courses for the beginners. From this number, 34 rescuers
were trained for coalmines of OKD, a.s., and 1 rescuer for Mine
Rescue Service Hodonín and 1 inspector were trained for the
Regional Mine Office Ostrava.
Speciální výcvik pro potřebu BZS – počty vyškolených / Special training for the needs of mine rescue services – a number of trained rescuers
Vedoucí ZBZS a zástupci /
Managers and deputies of
ZBZS
0
Mechanici /
Mechanics
Potápěči /
Divers
1
Řidiči pro dopravu zraněných
a nemocných /
Drivers for transport of injured
and ill people
1
5
2. Ostatní opakovací školení
a výcvik
opakovací periodické 3-denní školení kontrolorů PHP
mechanici, výdejci DIT
optici interferometrů
lezci potápěči
četaři HBZS
školení četařů ZBZS doplňovací školení plničů, opravářů a kontrolorů PHP
Lezci /
Climbers
Kontroloři PHP /
Inspectors of fire
extinguishers
5
14
2. Other periodical training
and education
10
34
4
33
17
10
84
14
Periodical 3-day training of inspectors of fire extinguishers (PHP)
Mechanics, issuers of detection instruments
Interferometers opticians
Climbers Divers
Captains of HBZS
Training of HBZS captains Additional training of fillers, repairers and inspectors of fire extinguishers
10
34
4
33
15
10
84
14
Průběžně bylo prováděno školení zaměstnanců uživatelů výpočetní techniky o nových programech a systémech.
Training programmes on new computer programs and systems
were regularly organized for users of computer equipment.
3. Ověřování fyzické připravenosti.
Spiroergometrická vyšetření.
3. Examination of physical
preparedness. Spiro-ergometric
examinations.
Spiroergometrického vyšetření podle Směrnice ředitele HBZS
k provádění ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů v Hornické nemocnici v Karviné Novém Městě se zúčastnilo
celkem 730 záchranářů. 230 dosáhlo nadprůměrného výkonu,
453 průměrného výkonu a 43 podprůměrného výkonu. 4 záchranáři, kteří opakovaně nesplnili stanovený výkon pro svoji
skupinu a u kterých se vyskytly i další zdravotní problémy, byli
z báňského záchranného sboru vyřazeni.
4. Semináře
pro vedoucí ZBZS – 4 semináře s celkovou účastí 80
pro vedoucí lampoven – 4 semináře s celkovou účastí 40
The physical preparedness of total 730 mine rescuers was examined in the Mining Hospital in Karviná – Nové Město according
to the HBZS Directive; the 230 of them achieved results above
the average, the 453 rescuers achieved average results and 43
mine rescuers did not achieve average results. The 4 mine rescuers, who repeatedly failed to fulfil the requirements set out for
mine rescue services and their health condition was unsatisfactory, were dismissed from mine rescue services.
4. Seminars
For managers of mine-based rescue services – 4 seminars with total
80 participants
For managers of lamp rooms – 4 seminars with total 40 participants
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
28
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
5. Vydané nebo vyrobené didaktické
pomůcky pro výchovu, výcvik
a osvětu
5. Issued or produced didactic aids
for education, training and other
programmes
• Zpracování přednášky o Služebním řádu pro školení v Power
Pointu.
• Zpracování názorných tabulí pro používání analyzátorů Dräger.
• Vydaná pracovní pravidla pro používání BG 4.
• Kvartálně vydávána a distribuována listovka Záchranář v tiskové podobě v počtu 2 000 ks a v elektronické verzi na webové
stránce www.zachranar.cz
• Úprava testů pro záchranáře a četaře na webové stránce
www.hbzs-ov.cz
• Preparation of lectures on professional set of rules for training
Power Point
• Preparation of visual boards for using of analysers Dräger.
• Issued working rules for using BG-4.
• The brochure „Rescuer” quarterly printed and distributed in
2,000 copies and electronically, see www.zachranar.cz
• Adjustment of tests for mine rescuers and captains, see
www.hbzs-ov.cz
6. Exkurze, stáže, společná
cvičení
6. Excursions, short-term
attachments, shared exercises
• HBZS navštívily celkem 2 exkurze studentů střední školy pro
ochranu osob a majetku s celkovým počtem 40 účastníků.
• Uskutečnilo se jedno cvičení HBZS s Integrovaným záchranným systémem.
• HBZS se zúčastnila akce Den NATO na letišti v Ostravě Mošnově, kde prezentovala záchranářskou techniku.
• The two excursions with total 40 visitors, students from secondary school for person and property protection visited the
premises of HBZS.
• One training events of HBZS with the Integrated Rescue System took place.
• HBZS participated in the event of the NATO Day at the airport in
Ostrava-Mošnov with presentation of mine rescue equipment.
7. Spolupráce se zahraničím,
pracovní cesty, přínosy
7. Cooperation with foreign
countries, business trips,
contributions
Úspěšně pokračovala a rozvíjela se mezinárodní spolupráce
s OSRG Wodzislaw a CSRG v Bytomi v Polské republice, HBZS
Prievidza ve Slovenské republice, s báňskými záchrannými službami ve Spolkové republice Německo a záchrannými službami
v Rakousku a to jak v rovině teoretické, tak i praktické (spoluúčast při prošetřování výbuchu v dole Handlová ve Slovenské
republice ze dne 10. 8. 2009, společná cvičení potápěčské skupiny HBZS Ostrava a potápěčské skupiny KWK Borynia v obvodu působnosti OSRG Wodzislaw). Ve dnech 8. a 9. června se
v Ostravě uskutečnila již druhá výměna zkušeností mechaniků
báňských záchranných služeb německých hlavních báňských
záchranných stanic a HBZS Ostrava. 29. září navštívili HBZS
Ostrava vedoucí rakouské HBZS v Köflachu Dipl. Ing. Wilhelm
Schön a vedoucí Ústředního báňského záchranářství německé
zákonné hornické pojišťovny Dipl. Ing. Wolfgang Roehl. S nimi
byly diskutovány strategie a struktury v báňské záchranné službě v ČR, Rakousku a Německu.
The successful cooperation with OSRG Wodzislaw and CSRG
in Bytom in Poland, Mine Rescue Service in Prievidza in Slovakia and mine rescue services in Austria and Germany continued
both in the theoretical and practical field (co-participation in investigations of the explosion in the Handlová Mine in Slovakia
on 10th August 2009, the training of the divers´ team of HBZS
Ostrava together with the divers´ team from the KWK Borynia
within the authority of OSRG Wodzislaw). The second experience exchange of mechanics between German Mine Rescue
Service and Mine Rescue Service in Ostrava took place on 8th
and 9th June 2009 in Ostrava. Dipl.Ing. Wilhelm Schön the director of Austrian HBZS in Köflach and director of Mine rescue
service of German legal mining insurance company Dipl. Ing.
Wolfgang Roehl visited HBZS Ostrava on 29th September 2010.
They together discussed the strategy and structure of Mine Rescue Service in Czech Republic, Austria and Germany.
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
III. Kontrolní činnost
III. Inspection activity
1. Kontroly v organizacích, kterým
je zajišťována báňská záchranná
služba
1. Inspections at organizations to
whom rescue services
are provided
směny
a) kontroly havarijních plánů, zařízení havarijní prevence, 16
protipožární prevence, zařízení první pomoci, činnosti a vybavení
Shifts
a) Inspections of emergency plans, emergency prevention 16
equipment, fire-fighting prevention, first aid means, equipment
ZBZS
and outfit for mine-based rescue services
b) v rámci generálních prověrek ČBÚ
1
b) Within general inspections by ČBÚ
1
c) v rámci specializovaných prověrek OBÚ
0
c) Within specialized inspections by Regional Mine Office (OBÚ)
0
8
d) Inspections of registration and operation of breathing apparatus d) kontroly evidence a provozu sebezáchranných přístrojů
e) kontroly dýchací a oživovací techniky na ZBZS
22
e) Inspections of breathing and resuscitation apparatus at ZBZS
8
22
f) kontroly plánovaných nehavarijních zásahů
132
f) Inspections of planned non-emergency responses
132
h) kontroly lampoven
200
h) Inspections of lamp rooms
200
ch) kontroly podzemních objektů
Kontrolní činnost celkem směn
5
384
ch) Inspections of underground buildings
Inspection activity, total shifts
5
384
IV. Asanační práce báňského záchranného sboru
IV. Sanitation works carried out by mine rescuers
(práce na zvyšování bezpečnosti dolu)
Pro OKD, a.s.
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl KARVINÁ
Důl Paskov
Celkem směn
892
657
495
638
2 682
Darkov Mine
ČSM Mine
Karviná Mine
Paskov Mine
Total shifts
892
657
495
638
2 682
Mimo OKD, a.s.
Green Gas DPB , a.s.
ostatní firmy
Celkem
574
465
1 039
Outside of OKD, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Other companies
Total
574
465
1 039
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
(Works aimed at improvement of safety in mines)
30
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
V. Činnosti útvaru hlavního mechanika
V. Activity of Chief Mechanic Department
1. Dílna dýchací techniky
1. Breathing apparatus workshop
Provádí autorizovaný servis a kontroly pracovních dýchacích
přístrojů, oživovacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů.
V báňské záchranné službě v obvodu působnosti OKD, HBZS,
a. s. je v současnosti k dispozici pracovní dýchací přístroj BG
174 (kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo), pracovní dýchací přístroj PSS
BG 4 EPL (nový kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou
kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo), vzduchový dýchací
přístroj PA 94, vzduchový dýchací přístroj PSS 7000, oživovací
přístroj PT 60, oživovací přístroj Spireta, sebezáchranný přístroj
s chemicky vyvíjeným kyslíkem SSS 1 PV KS (DZGA Doněck,
Ukrajina), sebezáchranný přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem OXY K 50 S (Dräger, Německo).
Dílna dále zabezpečuje kontrolu a údržbu potápěčské techniky a techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro
potápění se používají suché obleky Wiking a Polarsuite a nezávislé potápěčské přístroje, včetně potápěčských kukel s integrovaným telefonem. Pro práci bez potřeby volného pohybu
jsme vybaveni těžkým přilbovým oblekem DM-220 s přívodem
vzduchu z povrchu pomocí tzv. Nargily. Potápěčské láhve jsou
plněny vzduchem případně směsí vzduchu s vyšším obsahem
kyslíku (Nitrox). K provádění prací pod vodou se používá technika pro rozpojování hornin a speciální potápěčská řezací souprava s exotermickými tyčemi, popřípadě uhlíkovými elektrodami.
This workshop is authorized to check breathing, resuscitation
and self-rescue devices. At present, within the area of activity
of OKD, HBZS, a.s. there are used the breathing apparatus BG
174 (oxygen regenerative apparatus with triple dose of oxygen
produced by the company Dräger – Germany), working breathing apparatus PSS BG 4 EPL (new oxygen regenerative apparatus with triple dose of oxygen produced by the company
Dräger – Germany), air breathing apparatus PA 94, air breathing
apparatus PSS 7000, resuscitation apparatus PT 60, resuscitation machine Spireta, self-rescue closed-circuit oxygen apparatus
SSS 1 PV KS (DZGA Donetsk Ukraine), self-rescue breathing
oxygen apparatus OXY K 50 S (Dräger, Germany).
Further, the workshop checks and maintains divers´ equipment
and equipment for works in the height and above free depth.
The dry suit Wiking and Polarsuite, independent divers´ instruments, including the divers´ helmets with integrated telephone
are used. A heavy overall with the helmet DM-220 with air supply
from the surface through the so called Nargila is available for
works not requiring a free movement. Divers´ cylinders are filled
with air and/or with the mixture of air with a greater content of
oxygen (Nitrox). The equipment for disintegration of rocks and
special divers´ cutting sets with exothermic rods and/or with carbon electrodes are used for works carried out under water level.
Základem lezecké techniky jsou postroje a zařízení firmy Komet.
Jako jediní v České republice jsme vybaveni rumpálovým zařízením Kendler, s ocelovým lankem, které umožňuje okamžitý
zásah do hloubky 300 m.
The outfit for climbers includes the harnesses and equipment
produced by the company Komet. Our company is the only company in the Czech Republic, which is equipped with a Kendler
winch incorporating a steel rope, which enables to reach immediately the depth of 300 m.
2. Těžká mechanika
2. Heavy equipment
Zabezpečuje provoz a servis vybrané speciální záchranářské
techniky (např. ventilátory, čerpadla pro dopravu hmot, vyprošťovací zařízení, zvedací podušky a vaky, řezací a rozpojovací
zařízení apod.). Speciální zařízení je využíváno jak pro havarijní
záchranářské zásahy, tak i pro komerční využití. Některé druhy
vybrané speciální techniky jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému jako jedinečné (např. systém pro zajišťování studní, komplet pro odsávání důlních plynů apod.). Dále
se rozvíjí kamerový systém do jam a vrtů.
The workshop provides the operation and servicing of selected
and special rescue equipment (e.g. ventilators, pumps for material handling, evacuation equipment, lifting pads and bags, cutting and disintegration equipment, etc.). The special equipment is
used both for emergency responses and for commercial purposes.
Some types of selected special equipment are used within the Integrated Rescue System as unique (e.g. the system for securing
the wells, the exhaustion set for mine gases, etc.). The camera
system for shafts and boreholes is being further developed.
3. Laboratoř
3. Laboratory
Laboratoř plní zejména úkoly dané jí ustanovením § 6 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. Provádí
rozbory ovzduší na infraanalyzátorech, plynovém chromatografu DANI GC 1000 (vyhodnocuje vzorky ovzduší se stanovením kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodí-
The laboratory fulfils tasks defined by article 6 of the ČBÚ Regulation No.: 447/2001 Coll. on Mine Rescue Services. The laboratory analyses the air by means of infra-red analysers, gas
chromatograph DANI GC 1000 (air samples with the content of
oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, hydrogen
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
ku a vyšších uhlovodíků – etanu, etylenu, propanu, propylenu,
acetylenu, butanu, iso-butanu), měření teplot, měření průtahů
větrů v důlních dílech pomocí hexafluoridu sírového, včetně jeho
vyhodnocení, servis měřící záchranářské techniky, monitoring
důlních děl z hlediska protizáparové prevence, zabezpečování
provozu důlní plynové laboratoře. Nová Důlní plynová laboratoř
pořízena v roce 2006 zabezpečuje pomocí dálkových odběrů
kontinuální sledování vybraných složek důlního ovzduší – kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, teploty,
vlhkosti a rychlosti větrů. Údaje jsou přenášeny na stanoviště
velitele záchranných sborů, kde jsou vyhodnocovány v programu výbuchový trojúhelník. Dále laboratoř provádí přípravu cejchovních plynů, plnění merkaptanových ampulí (merkaptanové
ampule jsou součástí zařízení pro odvolávání lidí z ohrožených
částí dolu – aromatická signalizace). Součástí laboratoře je rovněž zkušebna dýchací a záchranářské techniky, kde na simulátoru dýchání (umělé plíce) zabezpečuje zkoušky dýchacích
a sebezáchranných přístrojů. Vzhledem k tomu, že zkušební
zařízení (umělé plíce) je v České republice unikátní, zabezpečujeme smluvně požadované zkoušky dýchacích přístrojů pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, který je autorizovanou
notifikovanou zkušebnou pro Evropskou Unii - identifikační číslo
1024 (Bodies notified under directive : 89/686/EEC Personal
protective equipment).
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
and high hydrocarbons – ethane, ethylene, propane, propylene,
acetylene, butane, iso-butane are tested); the laboratory measures the temperature, air draughts in mine workings by means of
sulphur hexa-fluoride, including its determination, it provides the
maintenance and servicing of measuring rescue instruments, monitoring of mine workings from the viewpoint of self-heating prevention, it provides the operation of mine gas laboratory. The new
gas laboratory was installed in 2006 and it monitors continuously
the selected components in mine air by means of remote sampling
– oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, hydrogen,
temperature, humidity and air velocity. Data are transmitted to the
worksite of the commander of mine rescue services and these
data are assessed by the explosion triangle program. Further, the
laboratory prepares calibration gases, fills mercaptan ampoules
(mercaptan ampoules are part of the equipment for calling away
miners from hazardous parts of the mines – aromatic detection
system). Respiratory and self-rescue devices are also tested in
the laboratory equipped with a breathing simulator (breathing machine) for tests of breathing and self-rescue apparatus. As this
testing equipment (breathing machine) is unique in the Czech Republic, the tests of breathing apparatus on a contractual basis are
carried out for the Research Institute of Occupational Safety in
Prague, which is the authorized and notified testing laboratory for
the European Union- identification number 1024 (Bodies notified
under Directive: 89/686/EEC Personal protective equipment).
32
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
4. Dokumentaristika
4. Documentation
Středisko spolupracuje při šetření mimořádných událostí. Provádí dokumentaci zásahů báňských záchranářů a podílí se na vypracování výukových materiálů pro potřeby školení.
This department cooperates in investigations of extraordinary accidents. The responses by mine rescuers are registered there and
this department participates in preparation of educational materials for training programmes.
5. Důlní svítidla
Toto středisko zabezpečuje pronájem důlních svítidel a nabíjecích
zařízení včetně provádění servisních prací. OKD, HBZS, a. s. provozuje cca 20 000 důlních svítidel. V současnosti je provozováno důlní svítidlo typu T 1002.09 (článek NKDU 11 a led dioda),
které je postupně nahrazováno svítidlem nové generace pod
označením T 1005.01 (článek Ni-Mh a led dioda). Pro báňské
záchranáře je k dispozici svítidlo typ T 1004.02, kterým jsou vybaveny všechny báňské záchranné stanice.
Středisko důlní svítidla spolupracuje při vývoji nových důlních
svítidel a nabíjecích zařízení, tak aby důlní svítidla vyhovovala
certifikaci FTZÚ (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava –
Radvanice) a rovněž zabezpečuje ověřovací a zkušební provoz
důlních svítidel. V roce 2010 byl dokončen vývoj a bylo schváleno svítidlo pro báňské záchranáře do prostředí 1MI.
Středisko se podílí na výrobě nového nabíjecího stojanu, a to
jako subdodavatel pro výrobce (KV – Svítidla, s.r.o. Karlovy Vary).
Součástí tohoto střediska je i autorizovaný servis důlních interferometrů DI-2 a DI-2C. Pro tuto činnost bylo vydáno rozhodnutí Českého báňského úřadu č. 533/2004 na jehož základě je
HBZS Ostrava pověřena školit ostatní zaměstnance, kteří provádějí údržbu uvedených interferometrů a školení použivatelů.
Na jednotlivých lampovnách důlních podniků ve společnosti OKD, a.s. OKD, HBZS, a.s. vykonává tyto činnosti:
• evidence sjezdu a výjezdu fárajících do podzemí
• údržba a oprava osobních svítidel (svítidla T 1002.09,
T 1005.01, T 1004.01 – lampa pro záchranáře, K 07 – nové
koncové svítidlo dopravní) + dolévání článků NKDU 11
• údržba nabíjecích stojanů
• výdej, údržba, oprava a cejchování indikační a detekční
techniky vč. analyzátorů CH4 (Interferometry DI 2, DI 2 C,
detektory – nasávače a délkové detekční trubičky, analyzátory
CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), detektory plynů Dräger X-am
5000, Dräger X-am 5600
• údržba, kontroly a revize sebezáchranných přístrojů OXY K 50 S
• výdej a údržba protiprašných prostředků
• výdej, údržba a nabíjení dálkových ovladačů dobývacích
kombajnů
33
5. Mine lamps
This department offers rental services in the field of mine lamps
and charging equipment, including the servicing works. OKD,
HBZS, a. s. operates roughly 20,000 mine lamps. At present, the
mine lamp T 1002.09 (NKDU 11 cell and LED diode) is in operation, which is incrementally replaced with the lamp of new generation T 1005.01 (Ni-Mh cell and LED diode). The lamp of type
T 1004.02 is available for mine rescuers and now all mine rescue
services use this type of lamp.
As far as the development of new mine lamps and charging equipment is concerned, the department cooperates with the Physical
and Technical Testing Institute Ostrava-Radvanice, because mine
lamps must comply with the certification and this department carries out tests and trial operations of mines lamps as well as. Development of mine lamp 1MI was completed in 2010 and it was
approved for working conditions of mine rescuers.
The department takes part in production of a new charging rack
as the subcontractor for the producer KV – Svítidla, s.r.o. Karlovy
Vary.
The department provides the authorized service for mine interferometers DI-2 and DI-2C. The Czech Mine Office has issued the
Certification No.: 533/2004 for this activity and according to its
decision, HBZS Ostrava is authorized to train other employees
and users in maintenance of interferometers.
At individual lamp houses at coalmines of OKD, a.s.,
HBZS carries out the following activity:
• Registration of miners going down and up the pit
• Maintenance and repair of personal lamps (lamps T 1002.09,
T 1005.01, T 1004.01 – lamps for rescuers, K 07 – new tail
transport lamp) + refilling the NKDU 11 cells
• Maintenance of charging equipment
• Issuance, maintenance, repair and calibration of indication
and detection instruments, including the analysers of CH4
(Interferometers DI 2, DI 2 C, detectors – detection tubes,
analysers CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), gas detectors
Dräger X-am 5000, Dräger X-am 5600
• Maintenance, inspections and revisions of self-rescue devices
OXY K 50 S
• Issuance and maintenance of dust-proof means
• Issuance, maintenance and charging of remote controllers for
shearers
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VI. Popílkové hospodářství
VI. Flue ash management
Společnost OKD, HBZS, a.s. zajišťuje za úplatu producentům využití popelovin (produktů ze spalování uhlí) v dole a na povrchu
s komplexním zajištěním tohoto odběru popelovin v množství, která všem producentům zabezpečuje neomezený celoroční provoz.
V roce 2010 jsme zajistili odběr a využití 744 023 tun popelovin.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren – používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou surovinu pro
vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší mnoho pozitivních
faktorů. Plavení popílku z povrchu do důlních prostor na dolech má
dlouholetou tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího
procesu uhlí v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem.
Společnost je provozovatelem 9 technologických zařízení na dolech
OKD, a.s., která jsou schválena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“. Do důlních prostor dolů
OKD, a.s. bylo v roce 2010 splaveno 218 794 tun popelovin.
V současnosti se kapacitní možnosti využití vyrubaných prostor
s ohledem na větší koncentraci a nižší počet dobývaných porubů snižují, a to rychleji než produkce popelovin. Činnost OKD,
HBZS, a.s. je proto také zaměřena na využití popelovin na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích na území
ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme se proto
významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit Nový York
a Křivý Důl v OKD, a.s. a na povrchových lokalitách ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto lokalit naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů stabilizátu, které
jsou certifikovanými výrobky.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která jsou
schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako zařízení
na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku Stabilizát HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit
Českých lupkových závodů, a.s. v Novém Strašecí a pískovny
Černuc u Velvar.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin (cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených pro likvidaci
hlavních důlních děl jejich vyplněním. V roce 2010 jsme zajistili výrobu 4 847 m3 zpevněných zásypových materiálů CPS 2
a CPS 5 pro likvidaci jámy Eleonora Dolu Karviná, jámy Oderská a jámy Barbora č.2 pro DIAMO, státní podnik.
The company OKD, HBZS, a.s. supplies the ash matter (products from coal combustion) to clients on a contractual basis who
utilize this product in underground mines or on the surface. In
2010, we supplied 744 023 tons of flue ash to our clients.
Flue ash – the waste from coal combustion from power station and heating plant – is used by OKD, HBZS, a.s. mainly as
the technological raw material for filling the extracted area in
underground mines. The utilization of flue ash for safety purposes brings many positive factors with a long tradition and is an
integral part of technology of coal mining process in OKD, a.s.
aimed at the improved safety. The company operates the nine
technological facilities in coalmines of OKD, a.s., and these facilities were approved by the Regional Office of the Moravian-Silesian Region for production of the certified product „HBZS
stowing mixture”. In 2010, 218 794 tons of flue ash was used in
coalmines of OKD.
At present, the capacity for utilization of extracted spaces is reducing due to a greater concentration and a smaller number of
exploited coalfaces; this capacity reduces faster than the production of ash matter. Therefore, the company´s effort is focused
on utilization of ash matter on the surface affected by opencast
and underground mining operations. We participate in sanitation
works and landscape reclamation in many localities, such as
Nový York and Křivý Důl in OKD and in certain locations in central Bohemia. Our company supplies the certified stabilizers and
filling material for sanitation and reclamation purposes.
We operate two technological facilities approved by the Regional Office of the Region of Central Bohemia for utilization of flue
ash for production of the certified product “HBZS stabilizer”. These products are used for sanitation and reclamation purposes in
the locality of České lupkové závody a.s. in Novém Strašecí and
in the sand pit Černuc u Velvar.
Further, we have developed the formula for certified filling materials for landscape consolidation produced from flue ash (cement-flue ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for liquidation of main mine workings before their filling. In 2010, we
supplied 4 847 m3 of filing material CPS 2 and CPS 5 for liquidation of the shaft Eleonora in Mine Karviná, shaft Oderská and
shaft Barbora No. 2 for DIAMO, state enterprise.
Hlavní úkoly společnost OKD, HBZS, a.s. v oblasti nakládání
s popelovinami:
 Zabezpečit dostatečné množství popelovin pro potřeby plavení
na všech dolech OKD, a.s. do důlních prostor v průběhu celého roku.
 Zajišťovat pro doly komplexní službu, tj. dopravu popelovin
od producentů do zařízení dle jejich požadavků včetně vyřízení
legislativy a dispečerského řízení odběru a dodávek.
Main tasks of OKD, HBZS, a.s. in the field of flue ash management:
 To ensure the sufficient quantity of flue ash for the needs of all
coalmines of OKD, a.s. all the year round.
 To provide complex services for coalmines, i.e. transport of
flue ash from producers to the facilities according to their requirements and according to the law, including the control;
 To take flue ash from all producers according to agreements
made until 2015.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
34
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
 Obchodně zajišťovat odběr popelovin od všech producentů
dle smluv uzavřených až do roku 2015.
Přínosy z této činnosti:
 Ekonomický přínos za nakládání s popelovinami.
 Zvýšení bezpečnosti procesu dobývání – plavení z povrchu
do důlních prostor je účinným nástrojem prevence nebo represe
důlních záparů.
 Plavení z povrchu umožňuje efektivní, ekonomické a včasné
uzavíraní ukončených nebo nepoužívaných důlních děl.
 Ekologická a ekonomická sanace a rekultivace povrchových
lokalit dotčených hornickou činností.
 Způsob využití popelovin je ekologickou likvidací popelovin
jako odpadů ze spalování uhlí.
Benefits from this activity:
 Economic benefit for flue ash management.
 Improved safety of coal mining process – the supply from the
surface into underground spaces in an efficient tool of prevention or repression of self-heating.
 The supply from the surface enables an efficient, economic
and timely closure of the completed or abandoned mine workings;
 Environment-friendly and economic sanitation and reclamation of surface locations affected by coalmining operations;
 The method of utilization of flue ash is the environment-friendly disposal of flue ash as the waste from coal combustion.
Činnosti v oblasti nakládání s odpady jsou prováděny v souladu se zavedenými a certifikovanými systémy jakosti dle normy
BS EN ISO 9001:2000 a environmentálního managementu dle
normy BS EN ISO 14001:2004. Tyto systémy máme zavedeny
a používáme pro oblasti:
 Nakládání s odpady
 Výroba zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních
důlních děl zasypáním
 Výroba stabilizátu pro vyplňování prostor po povrchové těžbě,
sanaci a rekultivaci povrchu krajiny
 Výroba základkových směsí pro použití v důlních prostorách
Activities carried out in the field of waste management comply
with the introduced and certified quality systems according to
standard BS EN ISO 9001:2000 and environmental management as per standard BS EN ISO 14001:2004. These standards
have been implemented and used in the following field:
 Waste management
 Production of backfilling materials intended for liquidation of
main mine workings
 Production of the stabilizer for filling the spaces after opencast mining, sanitation and landscape reclamation
 Production of stowing mixtures for the use in underground mines.
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VII. Báňské záchranné stanice, jejich sbory, vybavení
VII. Mine rescue stations, their brigades and equipment
Přístroje / Instruments
Počty členů báňských záchranných sborů /
Number of members of mine rescue brigades
pracovní /
Working Resusci-TestingVehicles
oživovací /
BG-174
ks / pc
zkušební /Vozidla /Ostatní
tation
záchr. /
mechaniků /
Rescue
Mechanics BG 4 vzduchové
ks / pc
ks / pc
ks / pc
důlní /
lékařů /
celkem / zaměst. / ParamedicsTotalOther
povrch. /Staff
ks / pcMineSurface
ZBZS
224
9
35
39
26
770
3 856 HBZS
43
80
46
10
11
22
46 10
23
79
17
Celkem /
Total
267
80
55
45
50
48
816
13
23
935
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
36
83
83
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
VIII. SEBEZÁCHRANNÉ PŘÍSTROJE S CHEMICKY VÁZANÝM KYSLÍKEM
VIII. SELF-RESCUE CLOSED CIRCUIT OXYGEN BREATHING APPARATUS
HBZS zabezpečovala v roce 2010 odborný servis všech sebezáchranných přístrojů s chemicky vázaným kyslíkem na území
celé České republiky. V roce 2010 bylo nasazeno 2 722 kusů
typu SSS 1 PV KS a 14 705 kusů typu OXY K 50 S.
In 2010, HBZS serviced all self-rescue closed circuit oxygen
breathing apparatus in the territory of the Czech Republic. In
2010, as many as 2,722 pieces of the SSS 1 PV KS type and
14,705 pieces of OXY K 50 S were put into operation.
Stavy sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS mimo doly OKD, a. s. /
Quantity of self-rescue breathing apparatus SSS 1 PV KS used outside the coalmines of OKD, a. s.
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
500
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 2
Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace
4
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 15
Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
5
RAKO-LUPKY, spol. s r.o. 16
ČEZ, a.s. 41
P-D Refractories CZ a.s. 7
Montánní společnost o.s.
6
Správa úložišť radioaktivních odpadů
25
ARCADIS Geotechnika a.s. 10
Metrostav a.s., divize 1
10
Litvínovská uhelná a.s. 10
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 3
Celkem nájemci mimo OKD
654
Metrostav a.s., divize 5
45
Důl Kohinoor a.s. 290
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu
24
DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA
110
Lignit Hodonín, s.r.o.
130
Severočeské doly a.s., Doly Bílina
20
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 70
Léčebné lázně Jáchymov, a.s. 20
MND Drilling & Services a.s. 5
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek 5
Sedlecké doly spol. s r.o.
2
OKK Koksovny, a.s. (Šverma)
6
OKK Koksovny, a.s. (Svoboda)
16
Elektrárny Opatovice, a.s. 2
Subterra a.s. 20
Severočeské doly a.s.,Doly Nástup Tušimice
18
Celkem vlastníci / Total - owners
783
Celkem v České republice / Total in the Czech Republic
1437
Stavy sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS mimo doly OKD, a. s. /
Self-rescue breathing apparatus in OKD, a.s.
OXY K 50 SSSS 1 PV KS fárající
Přev. stanoviště
OKD, a.s. Důl Darkov
3 920
0
180 Oxy
OKD, a.s. Důl Karviná
5 000
0
226 Oxy
OKD, a.s. Důl ČSM
3 830
0
0
3 220 smlouva, 1 915 nasazeno
1095
190 SSS 1 PV
OKD, HBZS, a.s. OKD, a.s. Důl Paskov 40
0
0
CELKEM / TOTAL
14 705
1095
596
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
IX. TABULKOVÉ PŘÍLOHY
IX. TABLES
Tabulka vybavení dýchacími přístrojise stlačeným kyslíkem a se stlačeným vzduchem /
Table of provision with breathing apparatuseswith compressed air and compressed air
Tlakové přístroje / Pressure apparatus
Oživovací Stanice / Station
BG 174
BG 4
PA-94 SRN
PS 7000Saturn
Zkoušečky /
přístroje /Testers
Resuscitation
apparatus
Darkov 2
20
2
3
2
Darkov 3
20
2
1
Lazy
31
4
3
ČSA
22
4
4
Paskov-Staříč
40
2
5
6
ČSM jih
20
3
6
ČSM sever
20
4
2
Diamo-Odra
6
1
1
Diamo-Dolní Rožínka
21
3
6
Diamo-Hamr
24
5
6
8
HBZS
43
80
6
40
10
11
Celkem / Total
267
80
6
40
45
50
9
Tabulka vybavení tlakovými láhvemi / Table of provision with pressure cylinders Tlakové láhve / Pressure cylinders
Kyslíkové / Oxygen
Stanice / Station
Darkov 2
2/15
2
Darkov 3
Lazy
2/20
12
20
Č S A 19
Vzduchové / Air
BG 174
2,5/20
159
153
2 litres
jiné /other
5
12
9
141
3
156
Paskov-Staříč
291
28
5
ČSM jih
10
144
8
4
ČSM sever
10
121
8
5
Diamo-Odra
18
10
3
4
84
10
4
2
143
156
20
7
24
Diamo-Dolní Rožínka
Diamo-Hamr 11
H B Z S
346
63
Celkem / Total
1769
156
53
178
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
38
33
41
II. TECHNICKÁ ČÁST / TECHNICAL part
Tabulka vybavení maskami a příslušenstvím / Table of provision with masks and accessories Příslušenství / Accessories
Vesta /
Jacket Thermalwear
70
30
30
140
37
15
10
59
20
73
165
33
10
9
Pohlcovač /
Absorber 2 hrs
Ústenky /
Mouthpieces
Panorama
Nova ZST
Stanice / Station
Pohlcovač /
Absorber 4 hrs
Darkov 2
Darkov 3
Panorama NOVA
Přídavná jehla /
Extra needle
Vymezovací vložka /
Packing piece
Masky / Masks
Lazy
43
132
9
10
Č S A 65
38
101
8
21
180
17
10
6
20
15
Paskov - Staříč
82
17
ČSM jih
60
18
45
31
80
ČSM sever
40
20
95
18
8
Diamo - Odra
15
10
26
10
5
Diamo-Dolní Rožínka
1
Diamo-Hamr 27
84
8
49
111
3
165
24
1
H B Z S
50
125
60
2840
5260
20
15
20
Celkem / Total
51
635
213
3153
6374
173
104
116
Tabulka vybavení detektory, ejektory, telefony a odposlouchávacím zařízením /
Table of provision with detectors, ejectors, telephone and monitoring device
Odposlouchávací
zařízení /
Masky / Masks
Příslušenství / AccessoriesMonitoring
and hearing
device
Stanice / StationDetectors
Ejectors 0,6
Ejectors 15
AZJ 110
AZY 110
AZJ 120
Darkov 2
5
3
4
4
4
4
6
Darkov 3
10
6
4
7
Lazy
2
2
5
5
7
Č S A 8
2
7
10
8
Paskov - Staříč
13
7
10
12
15
17
ČSM jih
3
5
5
2
6
ČSM sever
2
2
3
3
3
6
Diamo - Odra
2
1
3
3
3
Diamo-Dolní Rožínka
6
4
4
2
AZY 120
AZY 121 ZR - 1
Diamo - Hamr 3
1
1
H B Z S
14
10
10
10
15
Celkem / Total 27
60
63
12
73
44
16
20
4
39
ZZ - 1
2
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Tabulka vybavení nosítky a brašnami /
Table of provision with stretchers and bags
Nosítka / Stretchers
Pevná / Solid
Brašny / Bags
Podtlaková / Underpressure
Četařské / Captain´s
Zámečnické / Fitter´s
Darkov 2
5
1
6
2
Darkov 3
5
1
7
1
Elektrikářské / Electrician´s
2
Lazy
1
1
5
3
2
ČSA
10
2
5
5
1
Paskov - Staříč
15
4
15
5
1
ČSM jih
1
1
6
ČSM sever
2
6
1
Diamo - Odra
2
3
1
3
Diamo-Dolní Rožínka
1
2
6
Diamo - Hamr 2
1
3
2
HBZS
6
6
15
7
Celkem / Total 49
23
77
27
2
8
Evidenční stavy členů báňských záchranných sborů k 31. 12. 2010 /
Registered members of mine rescue brigades as. at 31 Dec 2010
Složení záchranného sboru / Members of mine rescue brigade
Darkov 2
118
45
73
16
13
76
13
Darkov 3
72
23
49
9
11
46
6
Lazy
103
23
80
11
16
71
5
ČSA
131
23
108
8
10
99
14
Paskov - Staříč
136
38
98
20
21
88
7
ČSM jih
94
34
60
8
12
66
8
ČSM sever
81
39
42
10
5
58
8
Diamo - Odra
14
11
3
3
3
6
2
Diamo-Dolní Rožínka
55
16
39
5
11
24
15
Diamo - Hamr 52
17
35
7
6
31
8
H B Z S
79
79
Celkem / Total
935
348
587
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Počet ostatních
pracovníků / Number
of other staff
Počet vyškolených
mechaniků / Number
of trained engineers Lékaři / Physicians
Dělníci / Labourers
Ostatní / Others
Inženyři / Engineers
Dobrovolný sbor /
Voluntary team
Stálá hlídka /
Regular guard
Stanice / Station
Počet báňských
záchranářů / Number
of mine rescuers THZ / Technical staff
6
5
35
23
10
17
103
113
600
23
96
17
40
I. INFORMAČNÍ ČÁST / Informative part
DI 2
DI 2C
celkem / total
Detektory / Detec-
tors
Metanoměry /
Methane meter
Signal 2
Metanoměry /
Methane meter
Signal 5
celkem / total
Dräger X-am 5000
Dräger X-am 5600
Oldham MX 21
Oldham 2100
Oldham 200
Jiné / another
Počty interferometrů, detektorů a metanoměrů / Number of interferometers, detectors and methane meters
Darkov
370
16
386
180
67
74
141
42
57
134
39
1
3
Lazy
246
11
257
81
26
50
76
22
24
73
31
1
7
ČSA
238
9
247
143
25
55
80
22
33
82
29
4
Paskov
387
40
427
20
25
138
163
86
57
157
72
6
ČSM
478
20
498
245
36
79
115
42
57
124
44
3
19
Diamo-Odra
41
21
62
62
15
15
16
2
1
Diamo-Dolní Rožínka
6
6
1
Diamo-Hamr
3
3
Důl / Colliery
HBZS
Celkem 13
9
22
22
13
13
4
1773
126
1899
753
216
612
218
396
12
240
586
12
6
8
6
221
16
58
Počty interferometrů, detektorů a metanoměrů / Number of interferometers, detectors and methane meters
celkem / total
deprese / depression
rychlost větrů /
air velocity
95
95
8
61
65
1
27
4
Lazy
MCS 02/V
66
67
64
65
2
3
7
ČSA
MTA11.00 TRANS.
67
70
76
78
4
4
4
4
celkem / total
92
55
in operation
75
50
celkem / total
71
MTA 11.00
nasazeno /
in operation
MTA 11.00
Monitoring
and control systém
in control room
Darkov 2
Darkov 3
Důl / Colliery
nasazeno / in operation
analyzátory/
analysers
celkem / total
čidla /sensors
nasazeno / in operation
analyzátory/
analysers
Jiná čidla/Other
sensors
total
čidla /sensors
Měření/Measurement
O2
Měření/Measurement
CO
nasazeno / in operation
Měření/Measurement
CH4
Paskov-Staříč
MTA, MMK
150
153
3
4
88
93
2
3
4
4
Diamo-Odra
MTA 060 B
14
15
8
10
10
12
1
2
2
2
ČSM
MTA 11.00
152
175
148
180
3
570
610
539
588
13
Celkem / Total
11
14
41
3
5
1
1
8
27
18
21
157
42
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
43
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2010
Economic development of the Company in 2010
Rokem 2010 završila společnost úspěšně sedmnáctý rok své
novodobé historie a zároveň dosáhla velmi dobrých ekonomických výsledků. Za účetní období roku 2010 vykázala společnost
zisk po zdanění ve výši 7,8 mil. Kč při celkových nákladech
349,2 mil. Kč a celkových výnosech 357,0 mil. Kč a výrazně tak
překročila stanovený roční podnikatelský plán.
Nejvyšší podíl výnosů na celkových výnosech společnosti představují výnosy v oblasti popílkového hospodářství (40 %) a v oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů a pronájmu a servisu bezpečnostní techniky (38 %).
V oblasti popílkového hospodářství se v roce 2010 jednalo o odběr a následné uložení 744 tis. tun popelovin a roční výnosy
z této činnosti činily 144 mil. Kč.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí – používá OKD, HBZS,
a.s. především jako technologickou surovinu pro vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší mnoho pozitivních faktorů.
Plavení popílku z povrchu do důlních prostor na dolech má dlouholetou tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího
procesu uhlí v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem. Společnost je provozovatelem 9 technologických zařízení na dolech OKD, a.s., která jsou schválena Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin
pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“.
Do důlních prostor dolů OKD, a.s. bylo v roce 2010 splaveno
218 794 tun popelovin, tj. o cca 25 tis. tun více než v roce 2009.
Činnost OKD, HBZS, a.s. je také zaměřena na využití popelovin
na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích
na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme
se významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit Nový
York a Křivý Důl v OKD, a.s. a několika povrchových lokalit
ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto lokalit
naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů stabilizátu, které jsou certifikovanými výrobky.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která jsou
schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako zařízení
na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku Stabilizát HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit
Českých lupkových závodů, a.s. v Novém Strašecí a pískovny
Černuc u Velvar.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin (cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených pro likvidaci
hlavních důlních děl jejich vyplněním. V roce 2010 jsme zajistili
výrobu 4 847 m3 CPS 2 a CPS 5 pro likvidaci podpovrchových
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
The Company finished successfully 17th year of its contemporary history in 2010 and achieved very good economic results as
well. For the accounting period of 2010 the Company showed
the profit after tax amounting to 7,8 million CZK, while total costs
were 349,2 million CZK and total revenues 357,0 million CZK.
The Company´s given annual business plan was significantly
exceeded.
The largest share of the Company’s revenues was in the field
of flue ash management (40 %) and in the operation of mine
lamps, self-rescue apparatus and safety equipment rental services (38 %).
In the field of flue ash management in 2010, 744 thousand tons
of ash matter were collected and deposited. Annual revenues
from this activity amounted to 144 million CZK.
Flue ash matter, the waste after coal combustion, is used by
OKD, HBZS, a.s. primarily as a filling material in underground
mines. The utilization of flue ash matter in mines for improvement
of safety brings with it many positive factors. The supply of flue
ash from the surface to underground areas has a long tradition
and is an integral part of the technology of coal extracting operations at OKD, a.s. including an important contribution to safety. In
OKD, a. s. coalmines, the Company operates nine technological
facilities, which have been approved by the Regional Office of
the Moravian-Silesian Region and which produce the certified
product, „HBZS stowing mixture”, for filling purposes.
218 794 tons of ash matter was supplied to the underground mines of OKD, a.s., in 2010, which represents an increase of over
25 thousand tons from the year 2009.
Activity of OKD, HBZS, a.s., is also focused on utilization of ash
matter on the surface, mainly for reclamation and sanitation in
localities affected by underground and opencast mining operations. We participate significantly in sanitation and reclamation in
locations, such as Nový York and Křivý Důl in OKD, a.s. as well
as some surface locations in Central Bohemia. Our company
provides for the production of certified stabilizers and filling materials from ash matter for sanitation and reclamation purposes.
We operate two technological facilities approved by the Regional Office of the Region of Central Bohemia for the utilization of
flue ash in the production of the certified product „HBZS stabilizer“. These products are used for sanitation and reclamation
purposes in the lokality of České lupkové závody, a.s. in Nové
Strašecí and in the sand pit Černuc, near Velvar.
Further, we developed the formula for certified filling materials
for landscape consolidation, produced from flue ash (the cement-flue ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for the
44
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
kanálu HDV jámy Eleonora na lokalitě Doubrava Dolu Karviná,
jámy Oderská a jámy Barbora 2.
V oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů
a servisu bezpečnostní techniky dosáhly výnosy v roce 2010
výše 136 mil. Kč. Společnost provozovala na důlních podnicích
cca 17 500 ks důlních svítidel a tomu odpovídající počet nabíjecích stojanů. Do provozu bylo v průběhu roku nasazeno 7 400 ks
nových důlních svítidel typu T 1005.01. Dále jsme provozovali
1 895 ks interferometrů, 606 ks metanoměrů Signal 2 a Signal 5,
749 ks detektorů Universal a do provozu bylo nasazeno i 25 ks
nových detektorů Dräger X-AM 5000 a 240 ks detektorů Dräger
X-AM 5600. Provozováno a servisováno bylo dále i 17 427 ks
sebezáchranných dýchacích přístrojů, z toho na dolech OKD,
a. s. 16 396 ks. V roce 2010 pokračovala na dolech OKD, a. s.
obměna sebezáchranných přístrojů novým typem Dräger OXY
K 50 S. V roce 2010 se jednalo o obměnu dalších 2 000 ks těchto přístrojů.
Na celkových pozitivních výsledcích společnosti se v daném
roce podílelo 189 zaměstnanců společnosti, z toho 34 báňských
záchranářů, 129 mechaniků BZS a povrchových dělníků a 26
techniků.
V roce 2010 činil celkový počet prvotních výjezdů pohotovostních jednotek k likvidacím důlních nehod a poskytování lékařské první pomoci 226 zásahů, což je o 33 více než v předchozím roce. Z toho bylo 13 důlních výjezdů k likvidacím nehod.
Při akční činnosti bylo záchranářskými jednotkami odpracováno
celkem 18 380 zásahových hodin, což je o 991 hodin více než
v předcházejícím roce (nárůst o 5,7 %).
Asanační práce prováděné především v podzemí všech dolů
OKD, a. s. byly směrovány převážně na uzavírání stařin a nepotřebných důlních děl výbuchuvzdornými hrázemi, kladení dusíkového potrubí a další práce související se zajišťováním bezpečnosti v dolech. Při těchto pracích bylo odpracováno celkem
2 682 směn.
Pořízení investic v roce 2010 představovalo celkovou částku
27,9 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy především
na pořízení nové bezpečnostní techniky (zejména pracovní dýchací přístroje a detektory) a na nezbytnou obměnu transportní
techniky.
45
liquidation of main mine workings before they are filled. In 2010
we provided the production of 4 847 m3 CPS 2 and CPS 5 for
the liquidation of subsurface channels HDV in the Eleona Shaft
at the Doubrava Mine of the Karviná Colliery, Oderská shaft and
Barbora 2 shaft.
The operation of mine lamps, self-rescue apparatus and safety
equipment servicing produced revenues reaching 136 million
CZK in 2010. At coalmines, the Company operated approximately 17 500 units of mine lamps, with the corresponding quantity
of charging racks. During the year, the 7 400 units of the new
mine lamp sof the type T 1005.01 were put into operation. Moreover, we operated 1 895 units of interferometers, 606 units
of methane detectors of the Signal 2 and Signal 5 749 units of
Universal detectors, as well as putting into operation the 25 units
of new detectors of Dräger X-AM 5000 and 240 units of Dräger
X-AM 5600 detectors. We also operated and serviced 17 427
units of self-rescue breathing apparatus, of which 16 396 units
were used in OKD, a.s. coalmines. Replacement of self-rescue
breathing apparatus used so far in OKD coalmines by the new
type of Dräger OXY K 50 S continued in 2010. It was replaced 2
000 units of this apparatus in 2010.
Of the 189 employees of the Company, who contributed to last
year´s positive results, 34 were mine rescuers, 129 were mechanics of mine-based rescue service and surface labourers
and 26 were technicians.
In 2010, the rescue teams responded to 226 emergency incidents in mines and requiring First Aid to be given, which is by
33 incidents more than in the previous year. From this number,
13 rescue responses dealt with incidents in mines. The rescue
team completed 18 380 hours in rescue actions, which represents increase by 991 hours, compared to the previous year (increase by 5,7 %).
Sanitation works in underground mines of OKD, a.s., mainly
included clean-up works and closures of „goaf” areas and redundant mine workings with explosion-proof dams, the installation of nitrogen piping and other work leading to improved safety
in the mines. Altogether 2 682 shifts were worked in these operations.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu
snížení z 84,5 mil. Kč v roce 2009 na 72,4 mil. Kč v roce 2010
(pokles o 14,3%). Závazky z obchodního styku se za stejné období zvýšily o 23 mil. Kč a činily 50 mil. Kč (nárůst o 85 %).
In 2010, new acquisitions accounted for a total of 27,9 million
CZK. This was spent on the acquisition of new safety equipment
(mainly the working respiratory devices and detectors) and the
necessary renewal of transport equipment.
Přidaná hodnota dosáhla výše 143,3 mil. Kč. Produktivita práce
z přidané hodnoty dosáhla výše 62 518 Kč/1 prac/měs. Průměrné výdělky (včetně akcí) se zvýšily proti stejnému období minulému roku o 14,9 %.
As far as receivables are concerned, and in comparison with the
previous year: they decreased from 84,5 million CZK in 2009 to
72,4 million CZK in 2010 (a decrease of 14,3 %). Liabilities for
the same period increased by 23 million CZK and it amounting
to 50 million CZK (an increase of 85 %).
Během celého uplynulého roku věnovala společnost pozornost všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky
tvořily služby (podíl na celkových nákladech 36 %, jednalo se
především o náklady na dopravu a uložení popílku), osobní náklady (podíl na celkových nákladech 33 %), spotřeba materiálu
a energie (podíl na celkových nákladech 23 %) a odpisy a ostatní náklady (podíl na celkových nákladech 8 %).
V oblasti zásob došlo k meziročnímu snížení jejich celkového
objemu z 16,4 mil. Kč (stav k 31. 12. 2009) na 12,7 mil. Kč (stav
k 31. 12. 2010), tj snížení o 22,6 %
OKD, HBZS, a. s. byla v roce 2010 začleněna do Integrovaného záchranného systému města Ostravy a je rovněž jedním ze
zakládajících členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB, který v současné době sdružuje zástupce báňské
záchranné služby ze 14 zemí celého světa.
Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro následující období předpokládá další stabilizaci firmy i všech podnikatelských
aktivit nad rámec báňského záchranářství.
Velká pozornost bude nadále věnována především oblasti zajišťování bezpečnosti důlních provozů (protizáparová prevence),
dále popílkového hospodářství, využívání speciální techniky
pro komerční využití, provádění speciálních prací v podzemí,
technickému rozvoji v oblasti provozování důlních svítidel, servisu dýchací, oživovací, detekční a indikační techniky a požární
techniky. Jedním z prvořadých úkolů zde bude dokončení obnovy sebezáchranných dýchacích přístrojů, další nasazení nové
detekční a indikační techniky a pokračující obnova pracovních
dýchacích přístrojů používaných v báňské záchranné službě.
V oblasti nově pořizovaných investic se jedná především o zakoupení dalších pracovní dýchací přístrojů a detektorů.
V následujících letech bude i nadále rozhodující část výkonů
společnosti realizována v oblasti uhelného hornictví. Na základě
uzavřených smluv bude zajišťován nejen samotný výkon báňské záchranné služby (prevence i represe) dle platné legislativy
a veškeré služby, práce a činnosti, které společnost na základě
svého předmětu podnikání provozuje, ale prvořadá pozornost
bude věnována zajištění bezpečnosti důlních provozů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Added value achieved 143,3 million CZK. Work productivity from
this added value achieved 62,518 CZK/1 worker/month. Average
earnings (including actions) increased by 14,9 % in comparison
with the previous year.
During the whole of last year, the Company paid attention to all
expense items. The highest costs were for services (the share
of total expenses was 36 %, primarily the costs for transport
and depositing of flue ash), personnel costs (the share of total
expenses 33 %), energy and material consumption (the share of
total expenses 23 %), depreciations and other costs (the share
amounted to 8 %).
The Company´s inventory decreased from 16,4 million CZK (as
at 31.12.2009) to 12,7 million CZK (as at 31.12.2010), it means
a decrease of 22,6 %.
OKD, HBZS, a. s. was included in the Integrated Rescue System of the City of Ostrava in 2010 and it is one of the founder
members of the International Mine Rescue Body (IMRB), which
at present brings together the representatives of mine rescue
services from 14 countries around the world.
The Company´s business plan for the next period anticipates
further stabilization of the Company outside the sphere of mine
rescue services.
Close attention will be still paid to safety in mining operations
(self-heating prevention), flue ash management, utilization of
special equipment for commercial purposes, carrying out special works in underground mines, technical development of mine
lamps, servicing of respiratory and resuscitation devices, detection and indication devices and fire-fighting equipment. One of
the most important tasks will be completing the replacement of
self-rescue breathing devices, implementation of new detection
and indication equipment and further replacement of working
respiratory devices used in mine rescue service.
New acquisitions will be primarily working respiratory devices
and detectors.
The Company´s activity in the future will still focus on the coalmining sector. Mine rescue services and other work and activities (prevention and repression) will be provided to clients on a
contractual basis and within applicable law, but always with key
attention being paid to the safety of mining operations.
46
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 1994 až 2010 /
Costs, revenues, economic result 1994 till 2010(údaje v tis. Kč/data in ths CZK)
1994
Náklady / Costs
54 738 68 658 97 630
96 688
93 647
79 085
87 870
107 789 126 691 123 494 149 391 142 113 161 948 326 324 391 352 356 255 349 233
Výnosy / Revenues 64 668 71 139 99 048
97 403
98 399
80 935
93 372
114 017 134 003 131 547 158 278 151 823 172 454 349 487 408 397 383 755 357 029
287
2 094
842
3 370
HV / ER
5 176
1995
1 403
1996
146
1997
1998
1999
2000
2001
3 967
2002
7 312
2003
8 053
2004
8 887
2005
9 710
2006
10 506
2007
23 163
2008
17 045
2009
2010
27 500
7 796
450 000
400 000
ths CZK / tis.ths
KčCZK / tis. Kč
450
350 000
000
400
300 000
000
350
250 000
000
300
200 000
000
250 000
150 000
200 000
100 000
150
50 000
000
100 000
0
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
50 000
0
2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010
roky / years
Náklady / Costs
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
roky / years
2010
Výnosy / Revenues
Náklady / Costs
Výnosy / Revenues
30 000
Hospodářský výsledek po zdanění /
Economic result after tax
ths CZK / tis.ths
KčCZK / tis. Kč
25 000
30 000
20 000
25 000
15 000
20 000
10 000
15 000
5 000
10 000
0
5 000
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010
roky / years
0
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
roky / years
47
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Struktura nákladů / Structure of costs 2010
Druh / Type
tis. Kč/ths CZK
%
Osobní náklady / Personnel costs
115 016
Materiál a energie / Material and energy
78 736
Služby / Services
126 887
Odpisy / Depreciations
16 240
Ostatní / Other
12 354
3
Celkem / Total
349 233
100
33
23
36
5
Struktura výnosů / Structure of revenues 2010
Druh / Type
Tržby z prodeje služeb /
Revenues from sale of services
Tržby z prodeje mat. a invest. /
Revenues from sale of mat. and inv.
tis. Kč / ths CZK
348 913
4 301
Ostatní / Other
3 815
Celkem / Total
357 029
%
97
2
1
100
Členění výnosů dle jednotlivých činností /
Structure of revenues accord to individual activites
Činnost
tis. Kč
%
Záchranný sbor/Rescue brigade
68 732
19
Mechanici / Engineers
136 207
38
Popílkové hospodářství /
Flue ash management
143 974
40
Ostatní / Other
8 116
3
Celkem / Total
357 029
100
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
48
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
Detailní struktura výnosů dle jednotlivých činností v roce 2010 /
Detailed structure of revenues accord.to individual activities in 2010
(údaje v tis. Kč/data in thousand CZK)
Činnost / ActivityTotal
%
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
41318
12
Akční činnost / Actions
7065
2
Asanační práce / Clean-up works
12474
4
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
115670
32
Požární ochrana / Fire protection
6900
2
Servis a nájem záchranářské techniky / Servicing and hire of rescue equipment
17555
5
Pronájem nemovitostí a služby / Real estates sublet and services
3957
1
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
Popílkové hospodářství / Flue ash management
4301
1
143974
40
Ostatní / Other
3815
1
Celkem / Total
357029
100
1%
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
12 %
Asanační práce / Clean-up works
2%
4%
Akční činnost / Actions
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
40 %
Ostatní / Other
Popílkové hospodářství / Flue ash management
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
Pronájem nemovitostí a služby /
Real estates sublet and services
32 %
1%
1%5%
Servis a nájem záchranářské techniky /
Servicing and hire of rescue equipment
Požární ochrana / Fire protection
2%
EBIT, EBITDA 1994–2010
(údaje v tis. Kč / data in ths CZK)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EBIT
10 268 2 543
977
-262
3 249
1 664
3 809
4 742
10 919
11 516
11 481
12 753
14 317
29 301
19 248
33 360
10 998
EBITDA
15 893 15 271 16 557
16 327
15 333
12 998
18 940
20 083
25 424
22 155
19 453
21 798
26 354
41 568
31 343
43 495
27 239
45 000
40 000
ths CZK / tis. Kč
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
- 5 000
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010
roky / years
49
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Pracovníci a produktivita práce z přidané hodnoty 1994 až 2010 /
Personnel and work productivity of added value 1994 till 2010
1994
Průměrný počet
pracovníků /
Average personnel
number
109
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
109
109
103
102
86
81
82
84
85
51 238
46 383
47 129
60 856
62 728
73 730
70 083
Produktivita práce
z přidané hodnoty
(Kč / prac. / měs.) 28 511 32 034 39 434
Work productivity
of added value
(CZK/work./month)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
85
87
88
140
223
198
191
68 106
72 008
82 163
72 474
56 226
62 090
62 518
250
Průměrný počet pracovníků / Average personnel number
200
250
150
200
100
150
50
100
0
50
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
roky / years
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
roky / years
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč / prac. / měs.) /
Work productivity of added value (CZK / work. / month)
Kč / CZK
90 000
80 000
Kč / CZK
70 000
90 000
60 000
80 000
50 000
70 000
40 000
60 000
30 000
50 000
20 000
40 000
10 000
30 000
0
20 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
roky / years
10 000
0 ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2001
2000
2001
50
2002
roky / years
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
Průměrné měsíční hrubé výdělky 1994 až 2010 /
Average monthly gross earnings 1994 till 2010
1994
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
bez akcí /
Average monthly gross earning
in CZK
without actions
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
celkem /
Average monthly
gross earning
in CZK
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12 345 13 281 17 770
17 430
19 800
21 393 23 285
26 247
26 420
27 814
28 884
29 313
30 227
28 062
29 804
27 810 31 926
15 626 16 396 21 294
23 940
24 178
24 511 28 451
29 891
33 582
33 715
34 901
35 347
38 840
31 531
33 425
30 962 35 592
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
roky / years
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí /
Average monthly gross earning in CZK without actions
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem /
Average monthly gross earning in CZK
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
Profesní struktura zaměstnanců / Professional structure of employees Evidenční stav k 31. 12. 2010 / Evidence state as at 31. 12. 2010
Profese / Profession
Počet / Number
%
34
18
Báňští záchranáři / Mine rescuers
Mechanici BZS / Mine rescue engineers
18
9
Pracovníci lampoven / Mine lamps
104
55
Ostatní dělníci / Other labourers
7
4
THZ / Technical staff
26
14
Celkem / Total
189
100
9%
9%
18 %
18 %
9%
55 %
55 %
18 %
14 %
14 %
55 %
4%
4%
14 %
Věková struktura zaměstnanců / Age structure of employees
Evidenční stav k 31.12. 2010 / Evidence state as at 31. 12. 2010
Věk / Age
Počet / Number
do / under age 30 16
9
42
22
age 41-50 64
34
age 51-60
63
33
age 61-70
Celkem / Total
22 %
22 %
%
age 31-40 4
2
189
100
4%
34 %
34 %
22 %
9%
9%
2%
2%
34 %
9%
33 %
33 %
2%
13 %
13 %
33 %
Vzdělanostní struktura zaměstnanců / Education structure of employees Evidenční stav k 31. 12. 2010 / Evidence state as at 31. 12. 2010 7 %
7%
Vzdělání / Education
Počet / Number %
Základní / Primary
25
13
SOU bez maturity / Train.inst. without graduation
98
52
SŠ s maturitou / Tech.college with graduation
53
28
VŠ / University
13
7
Celkem / Total
189
100
7%
28 %
28 %
28 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
52
13 %
52 %
52 %
52 %
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
ROZVAHA
BALANCE SHEET
ke dni / as at:31. 12. 2010
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč / unconsolidated, in CZK thousands)
a ASSETS
AKTIVA
b
b
TOTAL ASSETS AKTIVA CELKEM
r.
c
r. 02+03+31+63
001
Current accounting period
Gross
Adjustment
1
2
564 687 -120 738
Previous per.
Net
3
443 949
A.
Receivables for subscribed registered capital
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Fixed assets Dlouhodobý majetek
003
B.
I.
Intangible fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek
B.
I. 1. Incorporation expenses
Zřizovací výdaje
005
2. Research and development
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
Software
007
4. Patents, royalties and similar rights
Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
Goodwill
009
6. Other intangible fixed assets
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7. Intangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek
011
8. Advance payments for intangible fixed assets
Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek
012
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
Tangible fixed assets r. 04+13+23 r. 05 to 12
r. 14 to 22
241 720 -119 329
122 391
31.12.2009
4
431 379
111 059
004
241 720 -119 329
111 059
B. II. 1. Land
Pozemky
014
3 267
3 267
2. Buildings and constructions
Stavby
015
136 917
-48 526
88 391
91 650
3. Machinery and equipment
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
100 463
-70 803
29 660
16 063
4. Cultivated areas
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Livestock
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6. Other tangible fixed assets
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7. Tangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
8. Advance payments for tangible fixed assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9. Gain or loss on revaluation of acquired property
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
Long-term financial investments
r. 24 to 30
3 267
122 391
1 073
1 073
B. III. 1. Investments in group undertakings
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
2. Investments in associated companies Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3. Other long-term securities and ownership interests
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4. Intercompany loans
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
5. Other long-term investments
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Long-term investments (provisional value)
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7. Advance payments for long-term investments
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
53
79
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
a ASSETS
AKTIVA
b
C.
Current assets C.
I.
Inventories C.
I. 1. Raw materials
r.
b
r. 32+39+48+58
Oběžná aktiva
Zásoby
Current accounting period
Gross
r. 33 to 38
Materiál
Adjustment
Previous per.
Net
c
1
2
3
031
142 063
-1 409
140 654
032
12 668
12 668
16 356
12 668
12 668
16 356
2. Work-in-progress and semi-finished products
Nedokončená výroba a polotovary
034
Výrobky
035
4. Livestock
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5. Goods for resale
Zboží
037
6. Advance payments for inventory
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
039
C. II. 1. Trade receivables
r. 40 to 47
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2. Receivables from group companies with majority control Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3. Receivables from group companies with contr. of 20% - 50% Pohledávky - podstatný vliv
042
4. Receivables from shareholders /owners and alliance partner Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
043
5. Long-term advances granted
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Contingent assets
Dohadné účty aktivní
045
7. Other receivables
Jiné pohledávky
046
8. Deferred tax asset
C. III.
Short-term receivables Odložená daňová pohledávka
r. 49 to 57
Krátkodobé pohledávky
4
150 797
033
3. Finished goods
Long-term receivables 31. 12. 2009
047
048
85 506
-1 409
84 097
97 324
72 414
-1 409
71 005
83 724
C. III. 1. Trade receivables
Pohledávky z obchodních vztahů
049
2. Receivables from group companies with majority control
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3. Receivables from group companies with contr. of 20% - 50% Pohledávky - podstatný vliv
051
4. Receivables from shareholders/ owners and alliance partners Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
052
5. Social security and health insurance
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Tax receivables and state subsidies receivables
Stát - daňové pohledávky
054
5 546
5 546
6 172
7. Other advances paid
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
460
460
400
8. Estimated receivables
Dohadné účty aktivní
056
7 086
7 086
7 028
9. Other receivables
Jiné pohledávky
057
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
Cash and cash equivalents r. 59 to 62
43 889
43 889
37 117
IV. 1. Cash in hand
Peníze
059
110
110
66
2. Bank accounts
Účty v bankách
060
43 779
43 779
37 051
3. Short-term securities and ownerhip interests
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Short-term financial investments in progress
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D.
I.
D.
I. 1. Prepaid expenses
Accruals and deferrals Časové rozlišení
r. 64 to 66
Náklady příštích období
063
180 904
180 904
169 523
064
180 904
180 904
169 523
2. Complex prepaid expenses
Komplexní náklady příštích období
065
3. Accrued revenue
Příjmy příštích období
066
Kontrolní účet
999
Revisory number
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
r. 01 to 66
54
2 077 844
-482 952
1 594 892 1 555 993
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
PASIVA
b c
LIABILITIES
a b
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM
A.
Equity Vlastní kapitál
Základní kapitál
r.
r. 68+85+118
Current period
067
31.12.2009
5
6
443 949
r. 69+73+78+81+84 068
431 379
319 706 311 910
A.
I.
Registered capital
069
163 396 163 396
A.
I. 1.
Registered capital
Základní kapitál
070
163 396 163 396
2.
Treasury stock (-)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Changes in registered capital
Změny základního kapitálu
072
A. II.
Capital funds
Kapitálové fondy
073
A. II. 1.
Share premium
Emisní ážio
074
2.
Other capital funds
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Revaluation of assets and liabilities
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4.
Revaluation incurred with transformations
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
5.
Differences from company transformation
Rozdíly z přeměn společnosti
078
A. III.
Reserve funds and other funds created from profit
Rez.fondy, ned.fond a ost.fondy ze zisku
079
7 249
5 875
A. III. 1.
Statutory reserve fund / Undistributable reserves
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
080
7 249
5 875
2.
Statutory and other funds
Statutární a ostatní fondy
081
A. IV.
Retained earnings Výsledek hospodaření minulých let
082
102 296
76 170
A. IV. 1.
Retained profits
Nerozdělený zisk minulých let
083
102 296
76 170
2.
Accumulated losses
Neuhrazená ztráta minulých let
084
A. V.
Profit (loss) for the current period (+/-)
Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) r. 01-(+69+73+78 +81+85+118) 085
B.
Liabilities
Cizí zdroje
r. 74 to 77
r. 79+80
r. 82+83
r. 86+91+102+114
086
r. 87 to 90
087
38 969
38 969
+7 796
I.
Provisions
I. 1.
Provisions created under special legislation
Rezervy podle zvl. právních předp.
088
2.
Provision for pensions and other similar payables
Rezerva na důchody a podobné závazky
089
3.
Income tax provision
Rezerva na daň z příjmů
090
4.
Other reserves
Ostatní rezervy
B. II.
Long-term liabilities
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
093
2.
Liabilities to group companies with majority control
Závazky - ovládající a řídící osoba
094
r. 92 to 101
7 282
11 474
1 964
6 470
091
5 318
5 004
092
30 305
3 513
26 187
3.
Liabilities to group companies with control of 20% - 50% Závazky - podstatný vliv
095
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.
096
5.
Long-term advances received
Dlouhodobé přijaté zálohy
097
6.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
098
7.
Long-term bills of exchange payable
Dlouhodobé směnky k úhradě
099
8.
Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
100
9.
Other long-term payables
Jiné závazky
101
10. Deferred tax liability
Odložený daňový závazek
102
55
38 969
+27 500
B.
38 969
124 195 119 469
B.
Rezervy
r. 70+72
Previous per.
4 118
3 513
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
a LIABILITIES
PASIVA
b
r.
b B. III.
Short-term liabilities Krátkodobé závazky
III. 1.
r. 103 to 113
Current period
c
Previous per.
31.12.2009
5
6
103 86 608
43 847
26 982
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
104 50 037
2.
Liabilities to group companies with majority control
Závazky - ovládající a řídící osoba
105 17 500
3.
Liabilities to group companies with control of 20%-50%
Závazky - podstatný vliv
106
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení
107
5.
Payables to employees
Závazky k zaměstnancům
108
9 754
8 612
6.
Payables to social security and health insurance
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
109
4 449
2 890
7.
Tax and subsidies liabilities to state
Stát - daňové závazky a dotace
110
3 090
3 855
8.
Short-term advances received
Krátkodobé přijaté zálohy
111
9.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
112
10. Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
113
1 636
11. Other payables
Jiné závazky
114
142
2
B. IV.
Bank loans and overdrafts
Bankovní úvěry a výpomoci
115
60 635
B. IV. 1.
Long-term bank loans
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
43 135
2.
Short-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry
117
17 500
3.
Short-term borrowings
Krátkodobé finanční výpomoci
118
C.
I.
Accruals and deferrals Časové rozlišení
119
48
C.
r. 115 to 117
r. 119 to 120
1 506
I. 1.
Accrued expenses
Výdaje příštích období
120
30
2.
Deferred income
Výnosy příštích období
121
18
Revisory number
Kontrolní číslo
9991 763 834 1 694 503
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
r. 67 to 120
56
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PROFIT & LOSS STATEMENT
ke dni / as at:31. 12. 2010
(nekonsolidovaná, v celých tis. Kč / unconsolidated, in CZK thousands)
a PROFIT & LOSS STATEMENT
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
b
b
r.
c
Current period
1
I.
Revenue from goods sold
Tržby za prodej zboží
01
A.
Cost of goods sold
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+ Gross profit Obchodní marže
03
II.
Revenue from production
Výkony
II. 1.
Revenue from own products and services
(r. 01-02)
(r. 05+06+07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Previous per.
2
04
348 913 371 810
05
348 913 371 810
2.
Change in inventory of finished goods and work in progress Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
3.
Own work capitalized
Aktivace
07
B.
Production related consumption
Výkonová spotřeba(r. 09+10)
08
B. 1.
Raw materials and consumables used
Spotřeba materiálu a energie
09
B. 2.
Services
Služby
10
126 886 142 135
205 622 224 284
78 736
82 149
+ Added value Přidaná hodnota
(r. 03+04-08)
11
143 291 147 526
C.
Personnel expenses Osobní náklady
(r. 13 to 16)
12
115 016 106 609
C. 1.
Wages and salaries
Mzdové náklady
13
83 519
77 334
C. 2.
Remuneration of board members
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
1 071
1 735
C. 3.
Social security and health insurance expenses
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
28 028
24 309
C. 4.
Social expenses
Sociální náklady
16
2 398
3 231
D.
Taxes and charges
Daně a poplatky
17
299
170
E.
Depreciation and Amortization expense
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
16 240
10 135
III.
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř20 to 21)
19
4 301
8 366
III. 1.
Proceeds from disposals of fixed assets
20
484
444
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2.
Proceeds from disposals of raw material
Tržby z prodeje materiálu
21
3 817
7 922
F.
Net book value of fixed assets and raw material sold Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat.(ř23 to 24)
22
3 810
7 461
F. 1.
Net book value of fixed assets sold Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku
23
315
154
F. 2.
Raw material sold
Prodaný materiál
24
3 495
7 307
G.
Change in provis.&adjust. relating to oper.act. Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. nákl.
and in complex prep.exp.
příštích období
25
981
-1 381
IV.
Other operating revenues
Ostatní provozní výnosy
26
3 683
3 181
H.
Other operating expenses
Ostatní provozní náklady
27
3 931
2 719
V.
Changes to operatng revenues
Převod provozní výnosů
28
I.
Changes to operatng expenses
Převod provozní nákladů
29
Operating profit (loss) Provozní výsledek hospodaření
*
r. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
30
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Securities and ownership interests sold
Prodané cenné papíry a podíly
32
VI.
J.
57
10 998
33 360
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
r.
Current period
PROFIT & LOSS STATEMENT
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
a b
b
c
VII.
Revenue from long-term investments Výnosy z dlouhodobého finančního majetku(r. 34+35+36)
VII. 1.
Revenue from owned entit. and ownership Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách a v úč. jedn.
interests with subst. influence
pod podst. vlivem
2.
Revenue from other long-term securities Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů
and ownership interests
a podílů
35
3.
Revenue from other long-term investments
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Revenue from short-term financial investments
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Expenses from financial assets
Náklady z finančního majetku
38
IX.
Previous per.
1
2
33
34
Revenue from revaluation of securities and derivatives Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Expenses from revaluation of securities and derivatives
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Change in provisions and adjustments relating Změna stavu rezerv a opravných položek
to financial activity
ve finanční oblasti
41
X.
Interest income
Výnosové úroky
42
131
396
N.
Interest expense
Nákladové úroky
43
579
843
XI.
Other financial revenue
Ostatní finanční výnosy
44
O.
Other financial expenses
Ostatní finanční náklady
45
46
XII.
Adjustments to financial revenues
Převod finančních výnosů
P.
Adjustments to financial expenses
Převod finančních nákladů
* Profit (loss) from financial operations Finanční výsledek hospodaření
2
185
143
47
r. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)
48
-633
-588
Q.
Income tax on ordinary profit (loss) Daň z příjmů za běžnou činnost (r. 50+51)
49
2 569
5 272
- current
- splatná
50
1 964
6 470
Q. 1.
2.
- odložená
51
605
-1 198
**
Profit (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření za běžnou činnost (r. 30+48-49)
52
7 796
27 500
XIII.
Extraordinary revenue
Mimořádné výnosy 53
R.
Extraordinary expenses
Mimořádné náklady 54
S.
Income tax on extraordinary profit (loss) Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55
S. 1.
2.
* - deferred
- current
- deferred
Extraordinary profit (loss)
(r. 56+57)
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření
(r. 53-54-55)
58
T.
Transfer of profit or loss to partners
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
59
***
Profit (loss) for the accounting period Výsledek hospodaření za účetní období
60
+7 796
+27 500
****
Profit (loss) before tax
Výsledek hospodaření před zdaněním (r. 30+48+53-54)
61
+10 365
+32 772
Revisory number
Kontrolní číslo
99 1 566 1041 731 882
(r. 01 to 61)
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
(r. 52+58-59)
58
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
CASH - FLOW
(nekonsolidovaná, v celých tis. Kč / unconsolidated, in CZK thousands)
r.
CASH FLOW STATEMENT
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
a b
b
c
P
Cash and cash equivalents at the beginning Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů na začátku
of the period
účetního obd.
01
Current period
1
Previous per.
2
37 117
97 923
Z
Profit or loss on ordinary activities before taxation
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění
02
10 365
32 772
A.1.
Adjustments for non-cash items in operating activities
Úpravy o nepeněžní operace(r. 4 to 9)
03
17 500
9 168
Odpisy DM a umořování opravných položek k majetku
16 240
10 391
A.1.1.
Depreciation and amortization of fixed assets, and adjustment to acquired property
04
A.1.2.
Change in provisions and reserves,
Změna stavu opravných položek a rezerv
05
981
-1 381
A.1.3.
(Gain) / Loss on disposal of fixed assets
Zisk (ztáta) z prodeje DM
06
-169
-290
A.1.4.
Dividends and shares in profit
Výnosy z dividend a podílů na zisku
07
A.1.5.
Interest expense and interest income invoiced
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
08
448
448
A.1.6.
Other non-cash movements and transactions
Ostatní nepeněžní operace
09
A.*
Net cash from operating activities before taxation, Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním,
41 940
changes in working capital and extraordinary items změn. prac. kapitálu a mimoř. položkami (r. 2+3)
10
27 865
A.2.
Change in non-cash components of working capital Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (r. 12+13+14)
11
29 552 -159 320
12
555 -116 189
A.2.1.
Change in trade receivables, other receivables, accrued revenue and prepaid expenses
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2.
Change in trade liabilities, other liabilities, accrued expenses and deffered income
Změna stavu závazků z provozní činnosti
13
25 309
-38 134
A.2.3.
Change in inventory
Změna stavu zásob
14
3 688
-4 997
A.**
Net cash from operating activities before taxation Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
and extraordinary items
a mimoř. položkami(r. 10+11)
15
A.3.
Interest paid
Vyplacené úroky
16
A.4.
Interest received
Přijaté úroky
17
131
396
A.5.
Tax on ordinary activities paid
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
18
-5 845
-1 933
A.6.
Gains and losses on extraordinary items
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy
19
A.7.
Dividends and shares in profit received
Přijaté dividendy a podíly na zisku
20
A.***
Net cash provided by (used in) operating activities
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
21
59
(r. 15 to 20)
57 417 -117 380
-579
-844
51 124 -119 761
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
a CASH FLOW STATEMENT
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
b
r.
c
Current period
1
Previous per.
2
B.1.
Purchase of fixed assets
Výdaje spojené s nabytím DM
22
-27 888
-2 124
B.2.
Proceeds from sale of fixed assets
Příjmy z prodeje DM
23
484
444
B.3.
Loans granted to related parties
Pújčky a úvěry ovl. a řízeným osobám
a úč. jednotkám pod podst. vlivem
24
25
-27 404
-1 680
-16 948
60 635
B.***
Net cash provided by (used in) investing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti(r. 22+23+24)
C.1.
Change in long-term liabilities and long-term Změna stavu dlouhodobých,
or short-term loans
popř. krátkodobých závazků
26
C.2.
Effect of changes in share capital on cash
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (r. 28 to 33)
27
C.2.1.
Increase in cash and cash equivalents due Zvýš. peněžních prostř. a peněžních ekviv. z titulu zvýš.
to increase in share capital, statutory funds etc.
zákl. kapitálu, ev. rezerv. fondu
28
C.2.2.
Equity reduction paid to shareholders
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
29
C.2.3.
Other contributions of cash by partners Další vklady peněžních prostředků společníků
and shareholders
a akcionářů
30
C.2.4.
Loss coverage by partners
Úhrada ztráty společníky
31
C.2.5.
Direct debit fund payments Přímé platby na vrub fondů
32
C.2.6.
Dividends or profit sharing paid
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
33
C.***
Net cash provided by (used in) financing activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
(r. 26+27)
34
-16 948
60 635
F
Net increase (decrease) in cash
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (r. 21+25+34)
35
6 772
-60 806
R
Cash and cash equivalents at the end Stav peněžních prostř. a peněžních ekviv.
of reporting period calculated
na konci obd. - vypočtený podle výkazu(r. 01+35)
36
43 889
37 117
43 889
37 117
S
Cash and cash equivalents at end of year Skut. stav peněžních prostř.
in Balance sheet
a peněžních ekviv. na konci období
37
D
Difference
Rozdíl(r. 37-36)
38
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
60
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
Zpráva auditora
Auditor´s report
61
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
62
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
64
III. EKONOMICKÁ ČÁST / ECONOMIC part
65
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2010 OKD, HBZS, a.s.
66

Podobné dokumenty

výroční zprávu společnosti

výroční zprávu společnosti Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje o společnosti a její profil Company‘s data and its profile

Více

zobrazit - OKD HBZS, as

zobrazit - OKD HBZS, as II. Technická část 15 II. Technical part   

Více