výroční zpráva 2013 - Magna Děti v tísni

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2013 - Magna Děti v tísni
výroční zpráva 2013
Obsah
Slovo předsedy Správní rady
4
Mise MAGNA ve světě
6
O organizaci8
Charakteristika naší činnosti
10
Projekty podpořené Magna Děti v tísni z ČR
Kambodža12
Jižní Súdán
18
Myanmar26
Demokratická republika Kongo
32
Filipíny38
Zaměstnanci a dobrovolníci
44
Informační kampaně a aktivity
45
Dárci46
Vaše pomoc je potřebná
48
Finance50
2 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Projekty podpořené MAGNA ČR
Velkorysé příspěvky od individuálních dárců,
korporací, nadací a oficiálních národních rozvojových
programů umožnily organizaci MAGNA uskutečnit
a realizovat projekty popsané v této sekci. Stručné
informace o našich aktivitách v jednotlivých zemích
můžete nalézt na následující stránce. Pokud máte
zájem o komplexnější informace, navštivte naši
webovou stránku www.magnadetivtisni.cz.
Naše práce v číslech za rok 2013
101 647 ambulantních lékařských prohlídek
8 573 provedených porodů
1 892 pacientů registrovaných v MAGNA HIV/AIDS
programech
47 sirotků s HIV/AIDS poskytnuta komplexní
péče
472 obětí ošetřených v MAGNA programu proti
sexuálnímu násilí
5 453 lidí testovaných na přítomnost HIV viru
4 485 pacientů registrovaných v MAGNA nutričních
programech
18 322 vyléčených pacientů s malárií
16 086 psychologických konzultací poskytnutých
pacientům s HIV/AIDS
71 228 dětí vyšetřených z nutričního hlediska
18 686 očkovaných pacientů
804 Proškolených zdravotních pracovníků
14 767 Distribuovaných nepotravinových položek
114 939 Akcí pro primární ošetřovatele kojených
a malých dětí na ochranu a propagaci jejich
stravovacích návyků
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
|3
Drazí přátelé,
Každý rok je zajímavý tím, že přináší nějakou změnu
do našich pracovních životů. Něco nového, šokujícího,
neočekávaného…Rok 2013 přinesl nejsilnější tajfun,
který kdy udeřil na zemi, propuknutí sexuálního násilí
v Kongu, šokující počet podvyživených dětí v Myan‑
maru a vypuknutí násilí v Jižním Súdánu, kde se boje
mezi odlišnými frakcemi armády rychle rozšířily do
5 států, což zapříčiňuje, že lidé opouštějí své domovy
a jejich naděje na stabilitu nově rodící se země jsou
ztraceny, a to vede k chaosu. Tento rok byl také pozna‑
menán akutními a taktéž zapomenutými krizemi, které
zanechaly celé komunity bezbranné a s pouze málo
kvalifikovanou lékařskou pomocí. Týmy MAGNA byly
přítomny, byli jsme svědky, zakoušeli jsme a podpo‑
rovali.
Na konci roku zasáhla za tři desetiletí nejsilnější bouře
Filipíny, zemi tak zranitelnou a často zasaženou přírod‑
ními katastrofami. Tajfun Haiyan (místně znám pod
jménem Yolanda), považován za jeden z nejsilnějších
tajfunů, které kdy udeřily na zemi, zničil životy, domy,
veřejná zdravotnická zařízení, školy. Na některých mís‑
tech dosahovala rychlost větru až 360 km/h, pobřežní
vesnice a komunity byly smeteny ze zemského povr‑
chu. Bouře dosáhla svého maxima ve městě Tacloban,
v provincii Leyte, kde bylo toto město úplně zničeno.
Nedostupné silnice, stovky tisíc lidí bez přístřeší, bez
pitné vody a jídla, bez elektřiny, nedostatek pohon‑
ných hmot, ale především trauma a šok převládal mezi
přeživšími. Navzdory četným logistickým problémům
4 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
přijeli do Filipín jenom tři dny po katastrofě týmy
MAGNA a poskytovaly okamžitou humanitární pomoc
více než 15 000 lidem. Ve 3 prioritních oblastech jsme
také založili týmy složené z psychosociálních expertů.
Poskytovali jsme konzultace zaměřené na správnou
hygienu a aktivity spojené s podporou prevence ka‑
tastrof. MAGNA poskytovala individuální/skupinová/
rodinná poradenská sezení pro různé věkové skupiny
a řadu dalších léčení na pomoc místním obětem pře‑
konat ztrátu a napětí. Týmy MAGNA jsou na Filipínách
stále aktivní.
15. prosince 2013 vypukly v Jubě, hlavním městě Jižní‑
ho Súdánu, výtržnosti a násilí, které se okamžitě rozší‑
řilo po celé zemi. 10 000 lidí zemřelo a 800 000 ztratilo
své domovy. Pouze během několika týdnů se ze země
plné nadějí stala jedna ze zemí s nejhorší humanitární
katastrofou na světě. Stovky tisíc lidí opustily své do‑
movy a většina z nich ztratila vše. Ve snaze zachránit
si svůj život, někteří rodiče nevyzvedli své děti ze škol
a tak se mnoho dětí ocitlo odděleně od svých rodičů.
Dva dny po vypuknutí konfliktu byly mobilizovány týmy
MAGNA v Jubě a v těchto riskantních podmínkách za‑
jišťovaly dodávky humanitární pomoci v Juba Teaching
Hospital, jediném funkčním zdravotnickém zařízení,
které bylo plné zraněných pacientů. MAGNA byla jedna
z prvních z několika málo organizací, které setrvaly
v zemi i přes otřesné podmínky, a započala zajišťovat
akutní humanitární pomoc.
V Demokratické Republice Kongo (DRC), občanská
válka zavinila smrt 2 a půl milionu lidí a vytvořila z této
země nestabilní, nebezpečné a násilné místo k životu.
I když je v DRC velká komunita poskytující pomoc,
většina se soustředí v Gomě a oblastech, které jsou
považovány za bezpečné, jako jsou Kinshasa nebo
taktéž nějaké chudé městské oblasti. Ale oblasti, kde
jsou lidé vystaveni rostoucí chudobě, loupežím, roz‑
sáhlému zneužívání a sexuálnímu násilí, jsou většinou
opomíjeny. Zdravotní indikátory těchto oblasti patří
mezi nejhorší na světě a mateřská a dětská nemoc‑
nost a úmrtnost jsou velmi vysoké. Ale není to pouze
podvýživa a velmi špatný systém zdravotnictví, s čím
se musí DRC potýkat, SGBV (sexuálně a genderově
motivované násilí) se stalo nejvíce znepokojujícím
problémem v této zemi a udržuje tuto zemi jako číslo
jedna na světě. Sexuálně a genderově motivované
násilí (SGBV) zůstává v Demokratické Republice Kongo
jednou z největších hrozeb pro zdraví žen. Roky ozbro‑
jeného konfliktu vedly k narušení zdravotních služeb
a nedostatečné schopnosti zdravotního systému řešit
vzrůstající počet obětí SGBV. Zdravotním zařízením
chybí odpovídající infrastruktura, adekvátní zdroje
včetně lidských zdrojů, logistika jako například zdra‑
votnický materiál, nezbytný k poskytování základní
zdravotní péče obětem SGBV. Ti, kteří přežili znásilně‑
ní čelí problémům s dostupností zdravotních služeb.
Následky jsou fatální a ne pouze fyzické, ale také
psychického charakteru, kdy jsou postiženy nejenom
oběti, ale také jejich rodiny a komunity.
Během roku 2013 podporovaly týmy MAGNA v Kambo‑
dži boj proti AIDS/HIV a podvýživě komplexní reakcí.
Náš program poskytoval bezplatnou HIV péči a léčbu
ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Balíček
komplexní péče zahrnoval poradenství a testování,
řízení příležitostných infekcí, hodnocení HAAART
a léčba, psychosociální podpora, nutriční podpora
a léčba a školení gramotnosti. V dalších čtyřech zdra‑
votních zařízeních probíhal program prevence přenosu
z matky na dítě (PTMCT) a byl integrován do komplexní
prenatální a novorozenecké zdravotní péče. MAGNA
řídila také řadu školení a aktivit na podporu zdraví
pro pacienty, místní komunity a zdravotní pracovníky
za účelem rozšíření porozumění a zvládání HIV/AIDS
těchto skupin.
V Myanmaru byla zahájena nová mise a boj proti
akutní podvýživě v oblasti „Dry zone area“. Práce
MAGNY byla v roce 2013 občas pociťována jako boj.
Navzdory výzvám jsme ale hrdí a máme radost z na‑
šich dobrých výsledků a schopnosti poskytovat pomoc
a asistovat lidem, kteří žijí v chudobě, násilí, konfliktu,
zapomenutých krizích – díky naším podporovatelům
a obětavosti členů našeho MAGNA týmu, který denně
poskytoval pomoc navzdory nebezpečí, špatnému
počasí nebo nemocem. Rád bych při této příležitosti
poděkoval všem, kteří se během minulého roku posta‑
rali o to, aby byla naše práce uskutečněna. Protože vy
jste neoddělitelná část naší každodenní humanitární
práce.
Tohle není konec našeho úsilí, doufáme a věříme, že
rok 2014 přinese ještě více úspěchů v terénu a vyšší
procento lidí, kterým bude poskytnuta pomoc a pod‑
pora v nouzi.
Martin Bandžák
předseda Správní rady
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
|5
Mise MAGNA DĚTI V TÍSNI v roce 2013 ve světě
MAGNA měla v roce 2013 více než
500 pracovníků v terénu, kteří poskytovali
zdravotní péči a sociální pomoc dětem
a jejich rodinám v nouzi
Nikaragua
6 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Myanmar
Kambodža
DR Kongo
Filipíny
Jižní Súdán
Keňa
země, kde MAGNA DĚTI V TÍSNI financovala projekty z ČR
země, kde působila MAGNA
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
|7
O organizaci
Organizace byla založena v roce 2001 na Slovensku
a jejím posláním je zabezpečovat lékařskou a sociální
pomoc dětem a jejich rodinám v krizových oblastech
světa, realizovat humanitární a dlouhodobé projekty
ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi způsobené
ať už chudobou, chorobami, válkou anebo ekologic‑
kou devastací a to bez ohledu na etnickou, nábožen‑
skou, či rasovou příslušnost.
Naše týmy zabezpečují lékařskou pomoc (konzultace
s lékařem, nemocniční péči, nutriční péči, očkování,
chirurgické zákroky, porodnictví a péči o novorozence,
terapeutickou péči) a materiální pomoc (léky, stravu,
přístřešky apod). Pokud je to potřeba, rekonstruujeme
anebo stavíme zdravotnická zařízení.
HLAVNÍM POSLÁNÍM ORGANIZACE MAGNA JE:
MAGNA DĚTI V TÍSNI V ČR (MAGNA ČR)
• zachraňovat a léčit děti a jejich rodiny v krizových
oblastech světa
• bojovat proti hladu a podvýživě
• poskytovat humanitární pomoc dětem a jejich
rodinám v nouzi
• vysílat dobrovolníky a pracovníky do terénu
• informovat veřejnost o krizových situacích ve světě
V České republice působí MAGNA od roku 2006, kdy
tu vznikla jako obecně prospěšná společnost, která
se kromě informování veřejnosti o krizových situacích
ve světě a náboru pracovníků do terénu, věnuje také
získávání finančních darů od české veřejnosti pro
zajištění a rozšíření projektů organizace.
MAGNA ČR dlouhodobě podporuje projekty v Kambo‑
dži, Jižním Súdánu a Demokratické republice Kongo.
Kromě toho v roce 2013 se spolupodílela na založení
stálé mise v Myanmaru a reagovala na humanitární
krizi způsobenou tajfunem Haiyan na Filipínách.
Konflikty a nestabilní politická situace mají zničující
vliv na obyčejné lidi – přímé násilí, nucené vysídlení,
epidemie, hladomor a psychická traumata jsou běž‑
nými následky, často spojené se zhroucením místních
zdravotnických služeb. MAGNA dnes zabezpečuje
zdravotní a sociální pomoc lidem v nouzi na třech kon‑
tinentech. Každoročně při reagování na humanitární
katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otví‑
ráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem,
kterým jejich vlastní společnost nedokáže zabezpečit
adekvátní zdravotní péči. Projekty jsou zaměřeny na
ošetření a péči lidem postiženým chorobami jako HIV/
AIDS, akutní podvýživa, malárie a jiné.
8 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
ZDRAVOTNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
|9
Charakteristika naší činnosti
PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
VÝŽIVA
Strategickým záměrem projektů organizace MAGNA
je podpořit místní zdravotní systémy prostřednictvím
rozvoje a posílení technických a provozních kapacit
nutných pro poskytnutí včasných zdravotních interven‑
cí na záchranu života novorozenců, dětí a dospělých
ve venkovských oblastech a zajistit, aby tyto interven‑
ce přetrvávaly i nadále. Aktivity vycházející z tohoto
programu se zaměřují na:
MAGNA nutriční programy pomáhají a zabraňují akutní
podvýživě v nejzranitelnějších skupinách zahrnují‑
cích malé děti a těhotné i kojící ženy. Hlavní součástí
těchto programů tvoří zhodnocení nutričních potřeb
komunity, léčba a předcházení podvýživě a školení
místních a vnitrostátních národních pracovníků, kteří
mají na starosti výživu a veřejné zdraví.
1. Zlepšení kvality života matek, novorozenců a dětí
poskytnutím lékařské péče
2. Očkování
3. Poskytování stopových prvků a výživy v rámci
nutričních intervencí
4. Prenatální a postnatální péči
5. Poradenství týkající se hygieny a hygienických
návyků
6. Plánování rodičovství
7. Psychosociální podporu
8. Zlepšení zdravotní infrastruktury vybudováním
suchých toalet a studní
9. Léčení malárie a jiných nemocí způsobených
přenašeči parazitů
10.Modernizaci/obnovu a vybavení zdravotnických
zařízení.
S cílem snížit počet žen umírajících při porodu MAGNA
zlepšuje péči o matky zavedením modelů odborné
pomoci ve zdravotnických zařízeních, poskytnutím
školení tradičním porodním bábám, podporou porod‑
ních asistentek v komunitě a zpřístupněním zdravotní
péče ženám před a během těhotenství a po porodu.
MAGNA pomáhá dětem dožít se jejich pátých naroze‑
nin díky kvalitnějšímu lékařskému ošetření, kvalitnější
zdravotní infrastruktuře, provádění očkovacích progra‑
mů, podpoře kojení a zřízení nutričních klinik pro lidi
trpící podvýživou.
10 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
ZDRAVÍ MATKY
HIV/AIDS
MAGNA HIV/AIDS programy zahrnují ARV léčbu,
vzdělávání a informační kampaně, poskytování kon‑
domů, testování a diagnostiku, poradenství a prevenci
přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT).
SEXUÁLNÍ NÁSILÍ
MENTÁLNÍ PÉČE
MAGNA poskytuje zdravotní péči, léčbu k prevenci
rozvinutí sexuálně přenosných nemocí a psycholo‑
gickou, sociální a právní podporu pacientům, obě‑
tem sexuálního násilí. V prostředích, kde je výskyt
sexuálního násilí vyšší, například v zónách konfliktů
nebo uprchlických či vysídleneckých táborech se týmy
terénních pracovníků starají o lidi, kteří sexuální násilí
zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení povědo‑
mí o problému sexuálního násilí, informuje je o péči
poskytované organizací MAGNA a šíří sociální a psy‑
chosociální podporu.
Traumatické události, jako být obětí násilí či jeho
svědkem, úmrtí milovaných osob, zničení živobytí –
to vše může vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je
pravděpodobné, že ovlivní mentální stav člověka.
MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu
obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje
dlouhodobých psychologických problémů. Psychoso‑
ciální péče se zaměřuje na podporu komunity k vy‑
tváření vlastních strategií zvládání traumatu. Tento
přístup podporuje vzájemnou pomoc a umožňuje
komunitě se znovuobnovit podle svých kulturních
hodnot a znovu získat kontrolu nad situací, jakmile je
toho schopna. Je doplňován individuálním poraden‑
stvím a psychiatrickou péčí pro ty, kteří to potřebují.
Péče o duševní zdraví je integrální součástí programů
MAGNA zaměřených na péči pro HIV/AIDS pacienty.
Všichni pacienti dostávající antiretrovirální léčbu na
klinikách a v nemocnicích MAGNA mají přístup k psy‑
chosociální podpoře.
PŘÍRODNÍ KATASTROFY
MAGNA na tuto situaci reaguje množstvím aktivit:
poskytováním lékařské péče, například chirurgickými
zákroky, psychologickými a nutričními programy. Tyto
jsou poskytovány ve stávajících nemocnicích nebo
zřizováním dočasných budov podle potřeby. Mohou
být poskytovány další předměty jako deky, stany či
olej na vaření.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 11
Kambodža
oblasti intervence: Infekční onemocnění,
HIV/AIDS, podvýživa, péče o matku a dítě
zeměpisné oblasti intervence:
Phnom Penh, provincie Kandal, provincie Takeo,
provincie Kampong Speu, provincie Kampong
Chnang
Kambodža stále zůstává jednou z nejchudších
zemí v Asii. V roce 2012 se umístila na 138. místě ze
186 hodnocených zemí na škále UNDP Indexu lid‑
ského rozvoje (HDI – Human Development Index),
s HDI 0,543. Země se vzpamatovává z tří desítek let
války a vnitrostátního konfliktu, které ve své době
zapříčinily dlouhodobou ekonomickou stagnaci a za‑
nechaly Kambodžu zdevastovanou a bez vzdělaných
a zkušených odborníků. V posledních dvou dekádách
se ale kambodžská ekonomika zařadila k nejrychleji
rostoucím ekonomikám světa – v roce 2006 dosáhl
HDP na jednoho obyvatele 419 dolarů a v roce 2013 to
bylo už 1 036 dolarů. Ekonomický rozvoj sice vyústil
ke snížení celkové míry chudoby v zemi (z 50 % v roce
1992 na 18,8 % v roce 2011), ale zároveň přispěl k pro‑
hloubení propastné nerovnosti mezi příjmy, jednotli‑
vými regiony, populací žijící ve městech a na venkově
a mezi muži a ženami. V některých oblastech venkova
procento populace, které žije pod průměrem chudoby,
dosahuje až 79 %. Země se také dlouhodobě potýká
s velkými rozdíly v úrovni lékařské péče a alarmujícím
množstvím infekčních a chronických onemocnění.
Ve zdravotních střediscích chybí vybavení a zdravot‑
12 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
níci nemají dostatečné vzdělání a kapacitu, aby mohli
pokrýt potřeby i v odlehlých částech země. Zvyšování
cen potravin, nízké příjmy domácností a špatné stra‑
vovací návyky se promítají do míry podvýživy, která
patří mezi nejvyšší v jihovýchodní Asii. Podvýživa je
rozšířena hlavně ve venkovských oblastech, zasahuje
převážně děti mladší 5 let, těhotné a kojící ženy. Patří
tak mezi nejzávažnější zdravotní problémy v Kambo‑
dži a přispívá k vysoké úmrtnosti dětí mladších 5 let
(až 83 případů na každých 1 000 dětí v tomto věku).
Zároveň, i když Kambodža zaznamenala v posledních
letech výrazný pokles výskytu HIV/AIDS a vysoký podíl
osob žijících s HIV/AIDS dostává ARV terapii, v zemi
stále žije 67 200 lidí a více než 3 800 dětí, u nichž byla
zjištěna a potvrzena přítomnost viru HIV.
MAGNA v Kambodži působí od roku 2003, kdy začala
poskytovat podporu a ubytování HIV pozitivním sirot‑
kům. Později se aktivity MAGNY rozšířily do oblasti
zprostředkování služeb v péči a zdravotní péči o HIV
pozitivní děti a děti trpící AIDS a v roce 2006 začala
v Kambodži implementovat i svůj nutriční program pro
děti trpící podvýživou. V současné době zajišťuje kom‑
plexní program léčby a péče o HIV pozitivní pacienty,
kterým poskytuje i psychosociální podporu, programu
prevence přenosi viru HIV z matky na dítě a také se
aktivně věnuje nutriční péči a léčbě akutní podvýživy
u dětí.
V roce 2013 MAGNA v Kambodži provozovala kom‑
plexní HIV/AIDS program, v rámci kterého poskytla
celkem 1771 individuálních sezení zaměřených na
emoční a sociální podporu pro HIV pozitivní děti.
Zároveň realizovala aktivity týkající se vzdělávání
pacientů a jejich rodin, informování a zvyšování
povědomí o této nemoci. Bylo zorganizováno 247
skupinových informačních setkání, které navštívilo
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 13
celkem 1096 pacientů a mezi hlavní témata patřila
všeobecná hygiena, vedlejší účinky antiretrovirální
léčby (ART), správná výživa a tak dále. MAGNA se
také v rámci 7 setkání soustředila na poradenství
pro těhotné HIV pozitivní ženy, kterých se zúčastnilo
25 žen. Dalších 55 matek navštěvovalo skupinová
školení zaměřená na správnou výživu, hygienu
a možnosti krmení dětí vystavených možnosti pře‑
nosu viru HIV. MAGNA zajistila testování 154 dětí
starších 18 měsíců na přítomnost viru HIV společně
s před a po­‑testovým poradenstvím a psychosociální
podporou pro diagnostikované pacienty včetně pod‑
půrných skupin, léčbu a prevenci oportunistických
infekcí a poskytla antiretrovirální léčbu (ART) pacien‑
tům v pokročilých klinických stádiích nemoci. V rámci
léčby MAGNA otestovala 516 dětských pacientů na
CD4, aby tak zjistila jejich způsobilosti k ART.
14 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Kromě dětí se MAGNA v Kambodži také soustředí na
péči o těhotné ženy a kojící matky. V průběhu roku
provedl zdravotnický personál v MAGNOU podporo‑
vaných zařízeních 22672 předporodních prohlídek.
V rámci programu prevence přenosu viru HIV z matky
na dítě (PMTCT) nabízela MAGNA všem těhotným
ženám, které přišly na předporodní prohlídku nebo
k porodu do zdravotnických zařízení podporovaných
MAGNOU, bezplatný a anonymní test na HIV. Ženám
bylo systematicky poskytováno před i po­‑testové
poradenství a konzultace týkající se rizika přenosu viru
z matky na dítě a nutnosti nechat se testovat na HIV.
Celkem 4933 těhotných se zúčastnilo HIV testování,
v jehož průběhu bylo identifikováno 111 infikovaných
žen, které byly přijaty do MAGNA PMTCT programu
a získaly tak péči, díky které se sníží riziko, že se jejich
děti narodí HIV pozitivní. Tato péče zahrnovala celý
balíček služeb, jako například předporodní prohlídky,
ARV léčbu a možnost využití služeb individuálního po‑
radenství, zaměřeného na správné dodržování léčby
a hygienických opatření.
V roce 2013 proběhlo ve zdravotních zařízeních podpo‑
rovaných MAGNOU 2384 porodů, z nichž 34 proběhlo
u HIV pozitivních žen. 101 novorozenců, kteří byli
vystaveni riziku nákazy virem HIV, byli referováni do
pediatrického oddělení nemocnice Chey Chumneas
v oblasti Takhmao, kde jim byla poskytnuta péče MAG‑
NA lékařského týmu, včasný test na HIV a profylaxe.
Kromě HIV/AIDS a PTMCT programů provozuje MAG‑
NA v Kambodži i program komplexní léčby podvýživy
v provinciích Takeo, Kandal, Kampong Chhnang
a Kampong Speu. Ve 20 vytipovaných zdravotnických
zařízeních MAGNA v roce 2013 implementovala pro‑
gram integrovaného přístupu řešení akutní podvýživy
(IMAM) u dětí ve věku do 5 let a těhotných a kojících
žen. Kromě toho MAGNA zřídila ve 4 referenčních
nemocnicích stabilizační centrum pro referování dět‑
ských pacientů, u nichž se projeví komplikace spojené
s podvýživou. Nutriční služby jsou tak nyní dosažitel‑
né pro více než 45,600 dětí ve věku do 5 let, žijících
v daných oblastech.
V rámci posilování kapacit bylo celkem 60 pracovníků
z podporovaných zdravotních středisek vyškoleno
v nutriční oblasti (na management akutní podvýživy),
stejně jako i mnoho dalších z nepodporovaných stře‑
disek, a 586 zdravotnických dobrovolníků, kteří s tě‑
mito středisky spolupracují, bylo vyškoleno k identifi‑
kaci dětí trpících podvýživou a k referování těchto dětí
do nejbližšího zdravotního střediska ke komplexní
léčbě a řádným kontrolním prohlídkám. V průběhu
kalendářního roku 2013 MAGNA také poskytla an‑
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 15
tropometrické měření (nutriční screening) celkem
9,228 dětem. 307 nových pacientů bylo registrováno
do programu léčby vážné akutní podvýživy a 786 no‑
vých pacientů do programu léčby středně akutní pod‑
výživy. 151 pacientů bylo s komplikacemi přijato do
stabilizačních center referenčních nemocnic. Všechna
zdravotnická zařízení v programu navíc obdržela veš‑
kerý materiál potřebný ke screeningu, léčbě, evidenci
a sledování pacientů, a zdravotničtí dobrovolníci
obdrželi potřeby ke screeningu v terénu a informační
materiály k rozdávání v komunitách.
MAGNA v Kambodži také pracuje na posílení refe‑
renčního systému mezi tamějšími nemocnicemi, kte‑
rý je v zemi silně nedostačující. V rámci HIV/AIDS pro‑
gramu a programu PTMCT je kladen důraz zvláště na
posílení vazeb mezi službami center pro léčbu HIV/
AIDS a předporodními a porodními odděleními, stej‑
ně jako mezi centry pro prevenci přenosu viru z matky
na dítě a pediatrickými službami, aby byla zajištěna
kontinuita péče o těhotné HIV pozitivní ženy a jejich
děti vystavené možnosti infikování virem HIV. Co se
týká programu pro léčbu podvýživy, použití přístupu
16 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
IMAM umožnilo vytvoření systému propojení komunit
se zdravotnickými středisky k řádnému referování
a následnému sledování registrovaných pacientů.
S cílem zachytit podvýživu dříve, než bude nutná in‑
tenzivní péče, MAGNA zavedla s pomocí komunitních
zdravotnických dobrovolníků činnost v rámci komuni‑
ty, která zahrnuje jak aktivní screening a vyhledávání
dětí postižených nebo ohrožených podvýživou přímo
v komunitách a jejich referování do zdravotnických
zařízení, tak i osvětovou a informační činnost o sym‑
ptomech a rizikových faktorech podvýživy a způso‑
bech její efektivní prevence.
Díky tomu, že pracovníci MAGNY jsou denně přítomni
v podporovaných zdravotnických zařízeních, mo‑
hou neustále poskytovat asistenci, odborné vedení
a podporu místnímu zdravotnickému personálu a tím
přispívat ke zkvalitnění péče o pacienty.
Projekt pro lidi žijící s onemocněním HIV/AIDS byl
podpořen z darů získaných v ČR. Projekt integrovaného řízení akutní podvýživy ve 4 provinciích byl podpořen z prostředků České rozvojové pomoci.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 17
Jižní Súdán
oblasti intervence: Primární zdravotní péče,
infekční onemocnění, podvýživa, péče o matku
a dítě, vnitřně vysídlené obyvatelstvo
zeměpisné oblasti intervence:
Stát Střední Equatorie
Jihosúdánská republika vyhlásila svou nezávislost
9. června 2011 a stala se tak nejmladším státem
na světě. Od té doby ale tato země čelí ztížené
bezpečnostní situaci způsobené aktivitami skupin
ozbrojených rebelů, zhoršující se ekonomické situaci
a také napjatým vztahům s nejbližším sousedem –
Súdánem. Tato země má rozsáhlé přírodní bohatství
a možnosti ke zlepšení kvality života svých obyvatel,
ale zároveň i významné problémy. Jižní Súdán pro‑
dukuje téměř tři čtvrtiny ropy z celkového objemu
produkce bývalého Súdánu (téměř půl milionu barelů
denně), což z něj dělá nejvíce závislou zemi na ropě
na světě. Ale protože se Jižnímu Súdánu nepovedlo
uzavřít bilaterální dohodu se Súdánem týkající se
přerozdělení příjmů z ropy, uzavřel v roce 2012 své
ropovody. Toto rozhodnutí mělo negativní dopad
na ekonomickou situaci země (HDP kleslo nejméně
o 55 %), protože 98% z rozpočtových příjmů Jižního
Súdánu bylo na ropě přímo závislých a vznikly tak
nové problémy pro rozvojovou trajektorii země.
S celkovou populací 10 838 000 obyvatel a přes 200
etnických skupin, žijících na jeho území, postrádá
Jižní Súdán společnou národní historii a vládu,
kterou by celá společnost přijala za legitimní, a tak
18 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
své instituce vytváří úplně od základů. Vláda zatím
bojuje s poskytováním základních služeb obyvatel‑
stvu a klíčové administrativní struktury a mecha‑
nismy vznikají pomalu. Průmysl a infrastruktura
Jižního Súdánu zatím zůstává nerozvinutá a většina
obyvatel se živí zemědělstvím. Populace je velmi
mladá, 16 % obyvatel je mladších 5 let, 32 % obyvatel
je mladších 10 let, 51 % je mladších 18 let a 72 % je
mladších 30,3 let. 83 % z celkové populace žije ve
venkovských oblastech a pouze 27 % populace starší
15 let je gramotných. 55 % venkovské populace má
přístup k upraveným zdrojům pitné vody, ale 38 %
musí jít více než 30 minut, aby si mohlo pitnou vodu
obstarat. Dětská úmrtnost dosahuje 105 případů
na 1000 živě narozených a jen 17 % jihosúdánských
dětí je plně očkováno. Jižní Súdán patří mezi země
s největší mírou mateřské úmrtnosti (2054 na
1000 porodů). Jedním z důvodů je fakt, že pouze
46 % těhotných žen se zúčastní alespoň jedné před‑
porodní prohlídky. Zdravotní systém v Jižním Súdánu
je velmi podfinancovaný a země čelí epidemiologic‑
kým problémům. Ministerstvo zdravotnictví začíná
pomalu přejímat zdravotnická zařízení do své správy,
ale nemá zatím dostatečnou kapacitu k zajištění
adekvátních a rovnoprávných zdravotnických služeb
pro jihosúdánskou populaci. Hlavními poskytovateli
zdravotní péče v zemi tedy zatím zůstávají nevládní
neziskové organizace (NGOs).
Vedlejším faktorem vyhlášení nezávislosti Jižního Sú‑
dánu byl masivní přesun obyvatel. V roce 2011 se ze
Súdánu vrátilo více než 360 000 jihosúdánců a dal‑
ších 100 000 bylo vnitřně přesídleno kvůli sporům
a kmenovým konfliktům na hranicích se Súdánem.
Mnoho z těchto lidí bylo vysídleno nebo se vrátilo
do oblastí, kde již byly základní služby přetíženy,
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 19
a to nadále komplikuje situaci nově vzniklého státu.
Humanitární operace a rozvojové práce jsou stále
ztíženy bezpečnostními omezeními, slabou infra‑
strukturou, vysokými náklady na přepravu a častým
přerušením dodávek jídla a pohonných hmot v někte‑
rých částech země.
Dlouhou dobu doutnající boj o moc v rámci vládnoucí
strany vedl v polovině prosince 2013 k vypuknutí
násilného konfliktu. Boje, které se rychle rozšířily do
celé země, ještě více oslabily už tak zranitelnou poli‑
tickou situaci Jižního Súdánu a odhalily etnické linie
v zemi. Konflikt vedl k výpadkům dodávek pohonných
hmot, což se projevilo na náhlém růstu cen potravin
a jejich nedostatku. Lidé v Jižním Súdánu tak čelí
urgentním humanitárním a rozvojových potřebám. Od
počátku konfliktu byly zabity nebo zraněny tisíce lidí
a další stovky tisíc utekly ze svých domovů a přišly
o živobytí. Miliony jihosúdánců čelí akutnímu nedo‑
statku potravin a kapacita vládních institucí zajistit
20 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
základní služby, jako je například vzdělání, potravi‑
nová asistence, zdravotní péče (včetně nepřerušené‑
ho poskytování léčby HIV/AIDS a TB), ochrana a pro‑
gramy zajištění vody a sanitace byla vážně narušena.
Zdravotní stav populace je celkově špatný ve všech
státech Jižního Súdánu a současné bezpečnostní
problémy, rozsáhlá chudoba a limitovaný přístup
ke zdravotním sužbám přispívá k současné špatné
humanitární situaci.
V roce 2013 MAGNA pracovala ve státě Střední Eqato‑
rie, v kraji Terekeka, kde se snažila zlepšit zdravotní
situaci tamější populace, stejně jako obyvatel vnitřně
vysídlených do uprchlických tábor a navrátilců ze
Súdánu. 15 % populace Centrální Equatorie je mladší
5 let a 40 % je mladší 18 let. Pouze 17 % populace
má přístup ke zdrojům pitné vody a 94 % populace
nemá přístup k jakýmkoliv WC zařízením. 76 % žen je
negramotných. Míra dětské úmrtnosti (IMR) a úmrt‑
nosti dětí do pěti let (UMR) je zde vyšší než je průměr
v celé zemi. Data ze Súdánského průzkumu zdraví
domácností (SHHS) ukazují, že IMR a UMR se zlepšily
na 75 a 105 na 1000 živě narozených, ale aktualizo‑
vaná data na úrovni státu nejsou dostupná. Pouze
44 % dětí je plně očkováno. Míra mateřské úmrtnosti
(MMR) se vyšplhala na 1867 případů na 100 000 po‑
rodů, což je v porovnání s MMR v celé zemi – čítající
2054 případů na 100 000 porodů – velmi vysoké číslo
(SHHS 2008). Podle čtvrtletní zprávy Světové Zdra‑
votnické Organizace na období leden–březen 2013
zůstává Centrální Equatorie jednou z oblastí s největ‑
ším výskytem případů malárie. I přes to používá sítě
proti komárům jen 54 % tamější populace. Veřejná
zdravotnická zařízení a indikátory jejich pracovní
síly, které jsou v rozpětí 26–71 zařízení a 36–47
zaměstnanců na 100 000 obyvatel, jsou v Centrální
Equatorii obecně velmi vysoké (CES, Strategický plán
2012/13–2014/15). Problémy jsou hlavně ve ven‑
kovských zdravotnických zařízeních, které mají málo
kvalifikovaného personálu a nízkou kvalitu služeb
obecně (včetně struktury a přístupu ke zdravotnické‑
mu materiálu).
MAGNA v Jižním Súdánu pracovala na zvýšení do‑
stupnosti ke kvalitní primární zdravotní péči pomocí
zdravotnických projektů zakotvených ve zdravotnic‑
kých zařízeních i komunitách. Přímo podporovala
9 zdravotních středisek v kraji Terekeka, kterým po‑
skytovala pravidelné čtvrtletní dodávky léků a zdra‑
votnického materiálu. Část tohoto materiálu byla
v říjnu 2013 získána z UNFPA a další dodávku léků
a zdravotnického materiálu poskytli partneři MAGNY
v Čechách a na Slovensku – HARTMANN­‑RICO, a. s.,
Pharma GROUP, a. s., a Unimed Pharma, s. r. o.
Zdravotnická zařízení také obdržela materiál pro na‑
kládání s odpady, včetně gumových rukavic, čistících
prostředků a nádob různé barvy pro třídění odpadu.
V roce 2013 MAGNA poskytovala nutnou primární
a sekundární zdravotní péči, aby tak zvýšila kvalitu
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 21
22 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
komplexních primárních a komunitních zdravotních
služeb a kapacitu zdravotnických zařízení reagovat
na urgentní situace. To zahrnovalo následující ak‑
tivity: imunizace populace, školení zdravotnických
pracovníků, zdravotní výchovu poskytovanou široké
populaci, prenatální a postnatální péče vysoké kva‑
lity, přímá podpora zdravotnickým zařízením, a tak
dále.
V průběhu roku 2013 poskytla MAGNA ve všech
podporovaných zdravotnických zařízeních přístup
ke zdravotní péči 25 956 dětem ve věku do pěti let.
Těhotné a kojící ženy navštívily podporovaná zdravot‑
nická zařízení 2 406krát.
Co se imunizace týká, MAGNA naočkovala 8 567 žen
a 10 119 dětí proti spalničkám, TT2, TT3 a poliu. Ru‑
tinní vakcinace v oblastech, kde bylo možné opatřit
vakcíny z chladícího řetězce, byla poskytována každý
měsíc. Dvakrát do měsíce také MAGNA pracovníci
prováděli přesahové aktivity k naočkování komunit
i ve vzdálených oblastech. MAGNA také podpořila
opravu chladícího řetězce v kraji Terekeka instalová‑
ním nového chladícího systému, opravou solárního
systému a generátorů, nákupem benzínu a podobně.
Navíc se MAGNA zúčastnila imunizačních kampaní
pořádaných ve spolupráci s jihosúdánským Minister‑
stvem zdravotnictví, při kterých poskytovala tech‑
nickou, personální a logistickou podporu a pomohla
s mobilizací komunity.
Jedním z důležitých aspektů práce Magna Děti v tísni
v Jižním Súdánu byl důraz na posílení porodnické
a novorozenecké péče v podporovaných zdravotnic‑
kých zařízeních. V roce 2013 MAGNA nabídla zdravot‑
ní výchovu a šířila informace o prevenci zdravotních
problémů ve všech podporovaných zdravotnických
zařízeních celkovému počtu 29 102 pacientů a ošet‑
řovatelů. Témata zahrnovala mytí rukou, úpravu vody,
prevenci malárie a průjmu, atd. Terénní tým MAGNY
dvakrát do měsíce navštěvoval komunity za účelem
zdravotní osvěty a provedl setkání zaměřená na zvy‑
šování povědomí o EPI, sledování růstu, předporodní
péči a další. Těchto setkání se uskutečnilo celkem
2 376. Dále MAGNA poskytovala kvalitní prenatální
a postnatální péči – ženy byly povzbuzovány k účasti
na těchto službách, což přineslo pozitivní výsled‑
ky. MAGNA intenzivně spolupracovala s porodními
asistentkami a dalšími tradičními pomocnicemi při
porodu při vyhledávání, identifikování, kontaktu
a zhodnocení stavu těhotných žen a novorozených
dětí.
Nejčastěji diagnostikovanými nemocemi v roce
2013 byla malárie (18 322 případů), průjem (4 982)
a akutní respirační infekce (2 268). 25 965 dětí všech
věkových kategorií se dostavilo k diagnostice a me‑
dicínské kontrole a léčbě malárie (při lehké i těžké
formě), respiračních chorob a průjmů. Pro prevenci
malárie bylo distribuováno 1242 moskytiér dětem
pod 5 let a těhotným a kojícím matkám.
MAGNA poskytla logistiku formou přepravy lékařské‑
ho personálu z podporovaných zdravotních zařízení
do Juby na školení o léčbě malárie, které bylo organi‑
zováno lokálními partnery a jihosúdánskou vládou.
Dále, 9 pracovníků z MAGNA zdravotnických zařízení
se zúčastnilo školení na léčbu lepry a tuberkulózy
v Terekeka, 6 pracovníků navštívilo školení na man‑
agement malárie a 1 pracovník se zúčastnil školení
na management HIV/AIDS v Jubě.
MAGNA pravidelně poskytovala asistenci zdravot‑
nickému personálu v podporovaných střediscích,
aby tak zajistila co nejvyšší možnou kvalitu posky‑
tované péče. Každý týden byla také organizována
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 23
tzv. „on‑job“ školení a návštěvy zdravotnických
středisek, aby tak MAGNA pracovníci pomohli s man‑
agementem komplikovaných případů a sdíleli znalos‑
ti s personálem v terénu. 9 zdravotníků – 1 z každého
zdravotnického zařízení – bylo vyškoleno na Zdra‑
votnický Management a Informační systémy (HMIS)
a Sběr epidemiologických dat, a tento system byl
následně implementován ve všech podporovaných
zdravotnických zařízeních.
MAGNA navíc finančně a technicky podpořila nutrční
průzkum resortního ministerstva v kraji Terekeka s cí‑
lem určit nutriční status dětí do 5 let. Výsledek prů‑
zkumu ukázal, že je zde potřeba pro intervenci, pro‑
tože podvýživa se vyskytla u 17 % případů, přičemž
15 % výskyt je hranicí pro nutnou intervenci. Vážná
akutní podvýživa byla diagnostikována u 595 dětí
a středně akutní podvýživa byla diagnostikována
u 1630 dětí. Screening a sledování růstu u všech dětí
mladších 5 let, které byly přivedeny do zdravotnic‑
kého zařízení, bylo prováděno personálem MAGNY,
4 zařízení byla identifikována jako nutriční místa až
do odevzdání nutričního návrhu k UNICEFu tak, aby je
24 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
MAGNA mohla podporovat a pomoci s nutriční inter‑
venci v kraji. Díky výsledkům průzkumu mohla být
přijata nezbytná opatření v rámci prevence a léčby
podvýživy v oblasti, kde MAGNA působí. Postupně se
zvyšovala míra podávání vitaminu A, kyseliny listové
pro těhotné ženy a osvěty v oblasti správné výživy pro
těhotné a kojící matky i děti do 5 let.
Ozbrojený konflikt, který vypukl v Jubě v půlce pro‑
since 2013, přinutil MAGNU částečně evakuovat svůj
personál z Jižního Súdánu. Ale ještě před evakuací
se personál MAGNY mobilizoval a daroval lékařský
materiál Juba Teaching Hospital, v té době jediné
fungující nemocnici v regionu, která byla přeplněna
stovkami obětí bojů a vyčerpala i ty nejzákladnější
potřeby. Takto špatná bezpečnostní situace ale celko‑
vou operabilitu MAGNY neovlivnila a hned po návratu
personálu začala MAGNA pomáhat lidem vysídleným
z důvodu násilí do uprchlických táborů.
Projekt na pomoc zabezpečení přístupu k primární
zdravotní péči v oblasti Terekeka byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 25
Myanmar
oblast intervence: podvýživa, péče
o matku a dítě
geografické oblasti intervence: region
Magway, oblasti Chauk a Yeńangyaung
Myanmar s 59 miliony obyvatel, které zahrnují
153 etnických skupin, je zemí s největším počtem
etnik v jihovýchodní Asii, bohatou historií a širokým
panoptikem různých kulturních a náboženských tra‑
dic. Geograficky je to země velmi rozmanitá, může se
chlubit úrodnou tropickou deltou na jihu a členitou
krajinou podhůří Himaláje na severu. I když má My‑
anmar velké přírodní bohatství, hrubý domácí příjem
na osobu je velmi nízký (cca 812 dolarů – WB 2013)
a podle údajů Asijské Rozvojové Banky (ABD) z roku
2012 žije přibližně 26 % obyvatel této země v chu‑
době. Statistiky UNDP řadí Myanmar na 150. místo
z celkového počtu 187 zemí Indexu lidského rozvoje
pro rok 2013. Až 85 % populace obývá venkovské
oblasti, zemědělství a činnosti spojené s farmářstvím
tvoří okolo 36 % z celkového HDP a 60 až 70 % z cel‑
kové zaměstnanosti (ADB, 2012). I přes to, že v zemi
dochází v posledních letech k postupným reformám,
dlouhotrvající konflikty zhoršují problémy, kterým
mnoho rodin čelí. Myanmar také dostává pouze velmi
omezené množství oficiální zahraniční pomoci (ODA).
Investice do veřejného sektoru jsou dlouhodobě
velice nízké a například veřejné zdravotnictví bylo
v Myanmaru oslabeno několika desetiletími nedosta‑
tečných investic a zdrojů na všech úrovních. Faktem
26 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
je, že Myanmar vkládá do zdravotní péče méně fi‑
nančních prostředků než téměř jakákoli jiná země na
světě. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
činily v roce 2011 celkové výdaje země na zdravotnic‑
tví jen 2% podíl na HDP a zdravotní výdaje na jedno‑
ho obyvatele ročně byly pouze 28 USD. Zdravotnický
systém v zemi také trpí nedostatkem pracovníků.
Dobrovolníci pracující ve zdravotnických zařízeních
jsou sice proškoleni, ale nemohou svoji práci vyko‑
návat aktivně kvůli nedostatku podpory z podruž‑
ných venkovských zdravotních center (sub‑RHCs).
Míra využití zdravotnických zařízení je nízká, což
je způsobeno zejména jeho špatnou dostupností
a nedostatečným pokrytím, a mnoho služeb musí
být proto poskytováno formou přesahových aktivit
v terénu. Nedostatek prostředků na dopravu, benzín
a vybavení ale počet terénních návštěv a typů služeb
poskytovaných zdravotnickými pracovníky omezuje.
Přestože v posledních letech došlo ke zlepšení, stále
je zapotřebí výrazně posílit zdravotní systém tak, aby
byl schopen uspokojit potřeby občanů.
Kvůli velikosti a diverzitě této země jsou zde velké
rozdíly mezi dětmi v různých oblastech Myanmaru,
co se týká jejich přístupu k základní lékařské péči,
čisté vodě a sanitačním zařízením, v míře podvýživy
a podobně. Kojenecká a dětská úmrtnost je stále
vysoká. Podle výzkumu Multiple Indicator Cluster
Survey (MIC) 2009–2010, který byl v roce 2011 pro‑
veden Ministerstvem národního plánování a hos‑
podářského rozvoje a Ministerstvem zdravotnictví,
je míra kojenecké úmrtnosti (IMR) v Myanmaru
odhadována na 37,5 na 1000 živě narozených dětí,
zatímco v pěti letech dítěte činí úmrtnost 46,1 na
1000 živě narozených dětí. Míra úmrtnosti se liší
podle socioekonomického postavení: u kojenců
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 27
a dětí v nejchudších domácnostech je téměř čtyři‑
krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou před svými
prvními a pátými narozeninami, než jejich vrstevníci
v nejbohatších domácnostech. Přibližně 22,6 % dětí
28 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
ve věku do pěti let v Myanmaru má podváhu nebo
nízkou hmotnost vzhledem ke svému věku a asi
8,6 % dětí se rodí s nízkou porodní hmotností (méně
než 2500 gramů). Míra podvýživy dosahuje v rámci
regionu jedné z nejvyšších hodnot, s 35,1 % výskytem
zakrnění u dětí ve věku do pěti let (MIC 2009 - 2010).
Zakrnění nebo nízká výška pro daný věk je antro‑
pometrickou mírou označující chronické omezení
potenciálního růstu dítěte a je spojováno s deficity
v kognitivním vývoji, špatnými výsledky ve škole
a sníženou produktivitou v dospělosti. Zakrnění je
významným problémem veřejného zdraví v Myanma‑
ru, a představuje tak významnou překážku v rozvoji
lidského kapitálu. Zatímco zakrnění je nejčastější
u dětí od 24. do 47. měsíce věku, téměř 14 % dětí do
věku šesti měsíců je již zakrnělých. Existují značné
rozdíly v zakrnění mezi jednotlivými oblastmi země.
Odhaduje se například, že ve státě Chin je zakrnělých
přibližně 58 % dětí ve věku do pěti let, ale v Rangúnu
tato míra dosahuje 24 %. Akutní podvýživa je také
běžná, téměř 8 % dětí ve věku do pěti let má nízkou
hmotnost v poměru k jejich výšce. Regiony Rakhine
a Magway mají nejvyšší míru podvýživy, s hodnotami
10,8 % a 10,4 %, zatímco nejnižší míru podvýživy má
Kayah 2,3 % (MICS 2009-2010).
MAGNA v Myanmaru působila už v roce 2008, kdy
pomáhala obětem cyklonu Nargis. Prostřednictvím
lokálních týmů MAGNA distribuovala v oblasti delty
Irrawaddy základní potraviny, poskytovala lékařskou
péči a místním klinikám dodala zásoby léků.
V květnu 2013 otevřela Magna Děti v tísni v Myanma‑
ru svou stálou misi, aby svou činností v rámci rozvo‑
jových projektů bojovala proti chudobě a podvýživě
v civilizaci vzdáleném a těžko dostupném regionu
Magway. Tento region patří k oblastem nejvíce ohro‑
ženým nedostatkem potravin, jelikož je závislý na
samozásobitelském zemědělství. Paradoxem je, že
právě tato oblast patří k nejsušším v zemi, nachází se
totiž v oblasti přezdívané „Dry Zone“ (Suchá zóna),
která pokrývá asi 13 % celkové rozlohy Myanmaru.
Existence a obživa v Magway je silně závislá na
jihozápadním monzunu. Období dešťů je většinou
omezeno na období od poloviny května do října, po
kterém následuje období chladného sucha od polo‑
viny října do poloviny února a suché horké období
od poloviny února do poloviny května. Průměrné roč‑
ní srážky jsou nízké v rozmezí 500–1000 mm oproti
5000 mm v ostatních částech země. V posledních
letech se ale situace v regionu zhoršila v důsledku
opakovaně nedostatečných srážek v polovině září
a října 2012. Kvůli vyprahlé půdě se tak v regionu
Magway zemědělství příliš nedaří a mnoho lidí,
převážně mužů, odchází za prací do jiných oblastí.
Nedostatek mužské pracovní síly, a těžké životní
podmínky jsou důvodem, proč tato oblast hospodář‑
sky nejvíce zaostává a proč je zde podvýživa a potra‑
vinová nejistota tolik rozšířena. Onemocnění dýcha‑
cích cest a kožní onemocnění jsou velmi častá, stejně
jako případy infekčních chorob (průjem, úplavice)
z nedostatku pitné vody a čisté užitkové vody, ale
i špatných zdravotních a hygienických podmínek. Do‑
stupnost zdravotní péče a přístup ke zdravotnickým
zařízením je velmi limitován, a v mnoha případech
je zdravotní péče nedostatečná, stejně jako znalost
matek v oblasti výživy dětí.
V region Magway nejsou vytvořeny žádné nutriční
struktury a téměř úplně chybí systematická léčba
podvýživy. V roce 2013 proto MAGNA zahájila v této
oblasti Myanmaru činnost zaměřenou na zlepšení
stavu zdraví a výživy žen a dětí. Cílem nového pro‑
jektu je zajistit dodávky terapeutické stravy k léčbě
akutní podvýživy a nutriční stravy, léčbu dětí s těž‑
kou akutní podvýživou a zajistit distribuci vitamínu
A a zinku pro všechny děti do pěti let věku v oblasti
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 29
Magway. Součástí projektu je nejen aktivní pomoc
místním obyvatelům, ale také nutriční průzkum
formou antropometrické měření a hodnocení dětí
ve věku od 6 měsíců do 5 let.
V roce 2013 prošla MAGNA registračním procesem
a získala formální povolení od myanmarských stát‑
ních institucí, aby mohla začít v zemi působit jako
mezinárodní nezisková organizace. Dále také MAGNA
získala oprávnění k implementaci projektu kom‑
plexního managementu akutní podvýživy (CMAM)
v oblastech Chauk a Yenangyaung v regionu Magway,
které byly vybrány ve spolupráci s Národním centrem
pro výživu (NNC) a UNICEFem.
Cílem MAGNY je zaměřit svou podporu na již exis‑
tující zdravotnickou strukturu v Myanmaru. V zemi
a konkrétně v regionu Magway, kde MAGNA začala
realizovat své aktivity, nejsou vytvořeny žádné nutrič‑
ní struktury a neexistuje žádná organizace, která by
byla aktivní, pokud jde o léčbu podvýživy, s výjimkou
UNICEF, který provedl průzkum a vzdělávání státních
úředníků. MAGNA spolu s Ministerstvem zdravotnic‑
tví (MOH) za podpory UNICEF založí, implementuje
systém pomoci, zajistí dodávky terapeutické stravy
a léků k léčbě těžké akutní podvýživy a za podpory
Světového potravinového program (WFP) dodávky
nutriční stravy, jako je CSB, olej a cukr pro léčbu
středně akutní podvýživy.
V rámci první etapy projektu, na začátku listopa‑
du 2013, MAGNA provedla terénní návštěvu regionu
Magway, kde se setkala s regionálními a obecními
zdravotnickými orgány i se základním zdravotnickým
personálem, aby tak lépe porozuměla nutričnímu
stavu dětí mladších pěti let v oblastech Chauk
a Yenangyaung. V prosinci MAGNA předložila Odboru
zdravotnictví formální návrh rychlého antropomet‑
30 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
rického průzkumu v obou oblastech, aby bylo možné
shromáždit aktualizované údaje o stavu výživy dětí
do pěti let věku a využít je v následujících fázích pro‑
jektu. Průzkum je naplánován na začátek roku 2014.
Podle údajů o typu, prevalenci a závažnosti podvý‑
živy, které získáme na základě tohoto hodnocení,
navrhneme design programu, který poskytuje vhodné
zásahy a intervence v cílových oblastech. Údaje
získané pomocí tohoto rychlého vyhodnocení budou
také použity jako základ pro program CMAM.
Zdravotní systém v Myanmaru trpí nedostatkem
efektivní kontroly a dostupných školení, které souvisí
s nedostatkem prostředků a technických znalostí.
Nedávný průzkum myanmarského Ministerstva zdra‑
votnictví (Ministry of Health – MOH) potvrdil vysoký
zájem a motivaci regionálních zdravotních úřadů,
vedoucích pracovníků a zaměstnanců zdravotnických
zařízení (MOH a dobrovolníků) zavést a zlepšit nutrič‑
ní průzkum, referenční systém a léčbu akutní podvý‑
živy a tím reagovat na akutní situaci zvýšené podvý‑
živy, komplikací a úmrtí dětí pod 5 let na následky
těchto komplikací. Problémem je také nedostatečné
povědomí a komunitní mobilizace spolu s limito‑
vaným přístupem ke zdravotní péči, což znamená,
že stávající zdravotní služby nejsou kapacitně plně
využívány. V následujícím roce tedy MAGNA plánuje
mimo jiné i provádět osvětové aktivity zaměřené na
prevenci podvýživy a správnou výživu a zajištění
hygienických a sanitačních intervencí ve spolupráci
s komunitními zdravotnickými pracovníky, abychom
v regionu Magway zabránili podvýživě u dětí do 5 let
a těhotných a kojících matek.
Projekt zlepšení stavu zdraví a výživy žen a dětí v regionu Magway byl podpořen z prostředků Nadace Agel.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 31
Demokratická
republika Kongo
oblasti intervence: sexuální násilí a násilí
založené na pohlaví, podvýživa
zeměpisné oblasti intervence: Kinshasa
Demokratická republika Kongo (DRC), druhá největší
země kontinentu, leží přímo v srdci Afriky. Občan‑
ská válka v letech 1997 až 2003 vtáhla do konfliktu
i několik sousedních zemí a vyústila v 2,5 milionu
mrtvých. I přes to, že válka skončila, situace v zemi
je stále nestabilní. Rozvoj této post­‑konfliktní společ‑
nosti je stále velice pomalý a je poznamenán trvalou
nejistotou častými násilnostmi způsobenými ozbro‑
jenými skupinami, které na území DRC operují. Až do
dnes jsou v zemi rozlehlé oblasti (hlavně na východě
země), kam kontrola centrální vlády téměř nebo
vůbec nedosáhne.
Charakteristickým rysem vývoje DRC je kontrast
mezi obrovskými přírodními zdroji (zemědělskými,
nerostnými a energetickými) a chudobou většiny
obyvatel. Typický je také vztah mezi nelegální těžbou,
obchodem se zbraněmi, nuceným vystěhováním
obyvatel, porušováním lidských práv a konfliktem
v zemi: oslabený formální ekonomický sektor státu
poskytuje vhodné prostředí pro různé skupiny a cizí
zájmy o těžbu přírodního bohatství země. Tyto zdroje
následně pomáhají financovat zbraně pro ozbrojené
skupiny, což dále rozdmýchává válku.
Tento proces negativně ovlivňuje životní a ekonomic‑
ké podmínky obyčejných lidí. V roce 2013 byla DRC
32 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
zařazena na 187. místo ze 188 zemí na škále indexu
lidského rozvoje (HDI: 0,304), a to navzdory skuteč‑
nosti, že ekonomika země se začala po desetiletích
úpadku růst. Indikátory zdraví v DRC patří mezi nej‑
horší na světě. Vzhledem k extrémní chudobě, ome‑
zeným základním službám a nedostatečnému přístu‑
pu ke zdravotní péči, zůstává míra mateřské a dětské
úmrtnosti vysoká. Podle průzkumu MICS 2010 je
úmrtnost dětí ve věku do pěti let 158 na 1000 živě
narozených a úmrtnost novorozenců je 97 na 1 000
živě narozených. Extrémně vysoká nemocnost – která
představuje pro dítě mladší pěti let 6–10 případů
malárie za rok, množství případů průjmu a akutních
infekcí dýchacích cest – také přispívá k velmi vysoké
míře dětské úmrtnosti.
V roce 2013 Magna Děti v tísni (MAGNA) implemento‑
vala v Demokratické republice Kongo nutriční projekt
a projekt péče o oběti sexuálního násilí.
Podvýživa představuje vážnou hrozbu k přežití a růs‑
tu dětí a narušuje vývoj DRC. Je také jedním z hlav‑
ních příčin zvýšené úmrtnosti dětí ve věku do pěti let
a má na svědomí okolo 50 % úmrtí dětí v Demokratic‑
ké republice Kongo.
Nutriční průzkum, který proběhl v září 2011
v hlavním městě Kinshasa, odhalil znepokojivou
situaci podvýživy. Průzkum, založený na socio­
‑ekonomickém rozdělení zón v Kinshase, ukázal,
že potřeba nutriční intervence v hlavním městě je
veliká – přibližně 94 000 dětí potřebuje nutriční
terapeutickou péči.
V roce 2013 konžská vláda rozhodla, že výživa by
se měla stát národní prioritou která by měla přispět
k socio­‑ekonomickému rozvoji a urychlit pokrok
směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Země
vstoupila do síťě Scaling up Nitrition (SUN), sdružují‑
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 33
cí zúčastněné strany z různých oborů zapojených do
spojeného úsilí boje proti podvýživě.
Magna Děti v tísni (MAGNA) reagovala na alarmující
situaci prostřednictvím implementace nutričního
projektu „Integrovaný přístup komunitního řešení
k léčbě akutní podvýživy (IMAM) v Kinshase.“ Reali‑
zace projektu začala v červenci 2012 a byla dokonče‑
na v listopadu 2013, a za tu dobu pokryla 79,629 dětí
mladších 5 let. Kromě programu IMAM se MAGNA při‑
pojila k Infant and Young Feeding (IYCF) postupům,
aby tak posílila aspekt prevence svého projektu.
MAGNA zavedla mechanismus poskytování adekvátní
péče a podpory podvyživeným dětem ve vybraných
lokalitách hlavního města Kinshasa. To zahrnovalo
implementaci celého balíčku nutričních intervencí
s velkým dopadem, lékařskou pomoc nabízenou
speciálně vyškolenými zdravotnickými pracovníky
a odborníky na výživu, stejně jako vzdělávání a pora‑
denství.
34 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Kromě zdravotních důsledků podvýživy u dítěte,
léčba komplikací spojených s podvýživou vyžaduje
podstatně více zdrojů (peněz, času, nemocničních
lůžek), než léčba podvýživy bez komplikací. MAGNA
proto klade důraz na léčbu příznaků a propouštění
dětí do domácí péče v co nejkratší možné době.
Zaměřili jsme se také na děti s MAM (mírně akutní
podvýživou), aby se zabránilo zhoršení jejich nutrič‑
ního stavu. Nutriční vyšetření bylo provedeno celkem
u více než 27.000 dětí mladších pěti let v cílových ob‑
lastech, a 3,392 dětí (2,810 s těžkou a 582 s mírnou
akutní podvýživou) bylo přijato a léčeno v nutričních
střediscích v šesti zdravotnických zónách.
Co se prevence týká, MAGNA v pravidelných inter‑
valech prováděla osvětovou činnost zaměřenou na
změnu chování, šířila informace a implementovala
osvědčené postupy IYCF do zdravotnických zaříze‑
ní a do komunit. Prostřednictví těchto aktivit jsme
zasáhli celkem 114 939 osob. 85 % z nich byly ženy,
které tradičně pečují o děti, a přichází na konzultace
do zdravotnických zařízení. Muži byli zapojeni vždy,
když to bylo možné. Abychom posílili pozitivní změ‑
nu, provedli jsme i 144 demonstrací vaření na zákla‑
dě 4 hvězdičkové diety, kterých se zúčastnilo 4089
pečovatelů ve zdravotnických zařízeních. Pozitivním
výsledkem bylo to, že příjemci pochopili, jak mohou
sami bojovat proti podvýživě.
Pro zajištění kvality péče MAGNA poskytla opakovací
školení pro 10 zdravotníků a 21 komunitních zdravot‑
nických pracovníků. Na projektu aktivně pracovalo
celkem 53 lékařů, zdravotních sester a nutricionistů
a přibližně 40 komunitních zdravotnických pracovní‑
ků a jiných administrativních a podpůrných pracov‑
níků ve 12 zdravotnických zařízeních v rámci dvou
stabilizačních centrech, 11 ambulantních jednotek
a 11 center zaměřených na doplňkovou výživu.
MAGNA implementovala nutriční intervenci ve spo‑
lupráci s Nutričním programem Ministerstva zdra‑
votnictví DRC (PRONANUT), s podporou UNICEF DRC
a soukromých dárců.
Fenomén sexuálního násilí na základě pohlaví
(Sexual Gender­‑Based violence – SGBV), je jedním
z nejvíce alarmujících problémů v Demokratické
republice Kongo. Většina případů sexuálního násilí
se stala ve východní části země (88 % případů v roce
2012), v souvislosti s ozbrojenými konflikty. Důsledky
SGBV jsou fyzické, psychické, ekonomické a sociální,
bez ohledu na pohlaví a/nebo věk oběti, a ohrožují
mír a bezpečnost, jakožto i přínos žen a dívek k roz‑
voji. SGBV se netýká jenom těch, kteří takový útok
sami přežili, ale i jejich rodin a celé komunity. Mno‑
ho obětí SGBV je diskriminováno a odmítáno jejich
komunitou. Problémy jsou prohloubeny v důsledku
neexistujícího nebo nefunkčního sociálního a zdra‑
votního systému v zemi.
V roce 2013 byl projekt MAGNY na pomoc obětem
SGBV založen na 2 strategických liniích: reakce
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 35
a prevence/vzdělávání. Cílem projektu bylo zlepšení
kvality řízení péče o oběti sexuálního násilí v nemoc‑
nici Kintambo v Kinshase a zlepšení řízení přístupu
k rychlé a bezplatné celkové péči.
Od září 2011 Magna Děti v tísni (MAGNA) poskytuje
podporu Obecné referenční nemocnici Kintambo
v provincii Kinshasa. Jedná se o jediné zdravotnické
zařízení, které nabízí kompletní bezplatnou léčbu
obětem sexuálního násilí v Kinshase. Kromě lékařské
péče byla v roce 2013 v nemocnici Kintambo dále roz‑
víjena také psychosociální péče. Psycholog pracoval
s přeživšími a jejich rodinnýmí příslušníky, a to podle
osobních potřeb v nemocnici nebo v komunitě.
V průběhu roku 2013 jsme do programu zapsali
a poskytli lékařskou a psychologickou pomoc celkem
472 obětem sexuálního násilí, což je o 22 % více než
v loňském roce. Pouze jeden z pacientů byl muž.
V nemocnici se uskutečnilo 355 psychologických
konzultací pro 172 obětí SGVB. Většina příjemců
(téměř 90 %), kteří přišli do nemocnice Kintambo,
byli nezletilí, kteří by se bez léčby potýkali s vážnými
následky po zbytek svého života. Zdravotnický perso‑
nál poskytl 1,888 lékařských konzultací.
Abychom přispěli k dlouhodobé změně ve společ‑
nosti, posílili jsme akce ke zvyšování povědomí tak,
aby bylo zajištěno, že pomoc bude poskytnuta včas
(do 72 hodin po útoku). Jednotlivci, stejně jako hlavní
referenční média pro oběti SGVB (policie, právní
instance, místní vůdci, místní NGOs, atd.) byli infor‑
mováni a vzděláváni o faktech týkajících se sexuál‑
ního násilí a o právech jeho obětí, aby bylo možné
reagovat na sexuální násilí bez zpoždění a zaváhání.
Prostřednictvím senzibilizace jsme zasáhli celkem
8 664 osob (3 911 mužů 4 753 žen). Tato senzibilizační
setkání měla za cíl také zlepšení znalostí a snížení
36 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
stigmatizace a diskriminace obětí v rámci komunity.
V roce 2013 přišlo 29 % obětí do nemocnice 72 hodin
po agresi. 78 % z této skupiny bylo referováno policií,
což je stabilní a dobrý referenční partner, přispívající
k prevenci sexuálně přenosných chorob a nechtěných
těhotenství. Bohužel jsme ale také měli 18 případů tě‑
hotenství po znásilnění a 3 HIV pozitivní pacienty. Po
posouzení možných rizik a těhotenském testu obdr‑
želo 151 dívek a žen nouzovou antikoncepci. MAGNA
také poskytla pomoc pacientům s komplikacemi, kteří
potřebovali operaci nebo jiné dlouhodobější léčení.
Vývoj počtu nových obětí SGVB byl různý, od 30 do 60
za měsíc: v průměru jsme přijali 39 nových případů
měsíčně. Od října do prosince 2013 se počet nových
pacientů zvýšil (asi 43 za měsíc), což bylo analyzová‑
no jako důsledek většího počtu senzibilizace.
MAGNA také posílila svou podporu vládních inicia‑
tiv. Zástupci místních orgánů na různých úrovních
byli zapojeni do aktivit projektů s cílem zajistit jeho
kontinuitu a vlastnictví projektu. MAGNA také zajis‑
tila kontrolu kvality péče a reakce bez zpoždění díky
pravidelné přítomnosti a technické pomoci. Celkem
bylo provedeno 150 setkání technické pomoci s po‑
skytovateli péče o oběti sexuálního a genderového
násilí.
Téměř všichni agresoři (93 %) byli civilisté a pouze
27 % neznalo svou oběť před agresí. Tyto statistiky
dokazují, že kontext v Kinshase se ​​liší od případů
SGBV týkajících se válečných problémů na východě
země, a to je třeba řešit.
Projekt Řízení péče pro oběti sexuálního násilí byl
realizován v Obecné referenční nemocnici Kintambo
v Kinshase a v komunitě s podporou soukromých
dárců.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 37
Filipíny
oblasti intervence: mentální zdraví
a psychosociální podpora, okamžitá materiální
humanitární pomoc
zeměpisné oblasti intervence: Eastern
a Northen Leyte (oblasti Kananga, Palo, Tacloban,
Palompon, Merida) a Northern Cebu (oblasti Daan
Bantayan, San Remegio, Malapascua, Medelin)
Filipíny jsou jedním z největších ostrovních států na
světě. Jsou kulturně i geograficky různorodé a mají
bohatou historii kombinující prvky asijských, evrop‑
ských a amerických vlivů. Podle Zprávy o lidském
rozvoji, kterou v roce 2013 vydalo OSN, se Filipíny
zařadily na 114. místo z celkového počtu 187 zemí,
což je lepší umístění než v případě většiny států jiho‑
východní Asie. Indikátory lidského rozvoje v letech
1980 až 2011 se ale zvyšovaly jen pomalu. Filipíny na‑
štěstí příliš nezasáhla světová finanční krize a v roce
2009 získaly status země se středními příjmy. I přes
to tato země stále čelí mnoha výzvám, jako jsou velké
rozdíly v příjmech a kvalitě života obyvatel napříč
regiony, sociální nerovnost a vysoký počet lidí žijících
v chudobě (21 % z celkové populace žije pod hranicí
chudoby, včetně 10 milionů žen).
Filipíny jsou kvůli své poloze na tzv. pacifickém Ohni­
vém kruhu velmi zranitelnou zemí, co se přírodních
katastrof hlavně zemětřesení, cyklónů, a vulkanické
aktivity týká. Také ozbrojený vnitrostátní konflikt,
který trval desetiletí, napětí mezi Filipínami a Čínou
kvůli sporným územím v Jihočínském moři a negativ‑
38 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
ní dopad klimatických změn zvyšují chudobu v této
zemi.
8. prosince 2013 Filipíny zasáhl tajfun Haiyan, největ‑
ší a nejsilnější bouře za poslední tři desetiletí. Síla
tajfunu byla devastující – zanechal po sobě na 10 000
mrtvých, 300 potvrzených obětí a 2 000 pohřešo‑
vaných osob na ostrově Samar. 70–80 % provincie
Leyte bylo zničeno a mnoho přímořských oblastí bylo
spláchnuto 15 metrovými vlnami. V důsledku řádění
tajfunu bylo mnoho míst nepřístupných a tak počet
obětí v průběhu následujících týdnů rychle narůstal.
Stovky tisíc lidí ztratilo domov a základní věci, jako
pitná voda a elektřina, v postižených oblastech úplně
chyběly.
Lidé zasažení tajfunem trpěli vysokou mírou stresu,
úzkostí, byli frustrováni, cítili bezmoc a nejistotu.
Rodiče se navíc strachovali o blaho svých dětí a ne‑
věděli, jakým způsobem svým rodinám poskytnout
alespoň základní potřeby. Známky deprese a frustra‑
ce byly velmi časté, někteří přeživší byli také ve stavu
šoku. V takových post­‑katastrofických podmínkách
hrozilo dětem nebezpečí, že budou odděleny od
svých rodin, ať již z důvodu vysídlení, nebo kvůli
ztrátě rodinných příslušníků. Tajfun ovlivnil psycho‑
sociální zdraví místních dětí, miliony z nich přestaly
chodit do školy, protože školní budovy byly zničeny
nebo použity jako útočiště pro vysídlené lidi. Také
zdravotní systém byl přerušen nebo poškozen kvůli
obrovskému množství lidí hledajících lékařskou
a psychosociální péči. I přes rychlou reakci meziná‑
rodní komunity byla pro tisíce lidí, kteří utrpěli velké
ztráty, tolik potřebná psychosociální pomoc nedo‑
statečná a v některých oblastech úplně chybějící.
Obzvláště potřeba podpůrných skupin a chráněných
center v komunitách pro ženy a děti byla urgentní.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 39
11. listopadu 2013, pouhé tři dny po katastrofě,
dorazil na Filipíny tým MAGNY. Organizace alokovala
10 000 € ze svého fondu, které poskytla na okamži‑
tou humanitární pomoc přeživším tajfunu Haiyan ve
formě hygienických balíčků, rýže a přístřešků pro
více než 7 500 lidí. MAGNA také provedla průzkum
stavu mentálního zdraví a psychosociální podpory
(Mental Health and Psychosocial Support – MHPSS)
v North Cebu (mezi 14. a 24. listopadem 2013 spo‑
lečně s distribucí materiální pomoci) a v Eastern
a Western Leyte (mezi 27. listopadem a 1. prosincem
2013), aby tak identifikovala potřeby místní popula‑
ce a místa, kde je potřeba pomoci nejvíce urgentní.
Na základě tohoto průzkumu MAGNA vytvořila týmy
expertů, kteří již měli zkušenosti s poskytováním
psychosociální péče po katastrofách, a ti začali po‑
máhat obětem na Eastern a Northen Leyte (v oblas‑
tech Kananga, Palo, Tacloban, Palompon, Merida)
a na Northern Cebu (v Daan Bantayan, San Remegio,
40 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Malapascua, Medelin) překonat ztrátu a stres za
pomoci profesionálních psychosociálních metod.
Ty zahrnovaly následující aktivity: psychologickou
první pomoc (PFA), komunitní a rodinnou podporu,
individuální poradenství, skupinové poradenství,
skupinové aktivity a zhodnocení, identifikaci a ná‑
sledné referování těch, kteří potřebují odbornou
lékařskou péči zaměřenou na duševní zdraví do ne‑
mocnic v Ormoc, Cebu, Palo nebo Tacloban. MAGNA
také šířila informace o současné situaci, o pomoci
a dostupných službách celkově a zvyšovala pově‑
domí o MHPSS mezi místní populací. Místním byly
poskytovány i konzultace zaměřené na správnou
hygienu a prevenci katastrof. Byla vytvořena chrá‑
něná centra s koutky pro děti, kterým byl poskytnut
bezpečný přístup k hračkám a dostalo se jim do‑
statečné pozornosti, a také podpůrné skupiny pro
ženy, které pomohly posílit je i jejich děti v rámci
komunit v North Cebu a Leyte.
Veškeré aktivity MAGNA MHPSS týmů byly implemen‑
továny ve spolupráci s místními zdravotníky a autori‑
tami. I přes to, že Filipíny zažily v minulosti už mnoho
přírodních katastrof, jsou zde stále velké mezery
v rámci kapacit a schopností místních zdravotních
a sociálních pracovníků provádět posttraumatické
a stresové konzultace s lidmi, které katastrofa zasáh‑
la. Z tohoto důvodu MAGNA týmy poskytovaly profe‑
sionální školení a dodávaly praktické psychosociální
nástroje vládním úředníkům, místním sociálním
pracovníkům a zdravotníkům, kteří vedli podpůrné
skupiny a chráněná centra pro děti a ženy. Místní síť
vyškolených pracovníků a vládních úředníků tak bude
schopna poskytovat psychosociální podporu obětem
tajfunu v dlouhodobém časovém horizontu. Aby bylo
dosaženo udržitelnosti aktivit v postižených oblas‑
tech, MAGNA pracovala na vytvoření řádné sociální
sítě, podporovala lokální aktivity iniciované komuni‑
tou a také posilovala rodiny na úrovni domácností.
Protože se MAGNA soustředila na zranitelnou část
populace, jejíž součástí jsou hlavně děti, prováděla
také pravidelné MHPSS aktivity v třídách vybraných
škol. V roce 2013 MAGNA týmy poskytly psychoso‑
ciální služby 736 dětem v 9 školách ve 3 prioritních
oblastech. Kromě toho se zaměřily i na učitele – psy‑
chosociální podporu poskytly také 32 učitelům na 9
školách. Tyto služby zahrnovaly převážně skupinové
psychosociální zpracování, kdy každý z účastníků
sdílel svou zkušenost a problémy s vyrovnáním se
s danou situací.
V rámci MHPSS nebo v rámci přesahových aktivit na
úrovni komunit poskytla MAGNA 711 sezení psycho‑
logické první pomoci 219 dospělým a 492 dětem ve
3 prioritních oblastech. 136 z nich bylo žen, 83 mužů,
237 dívek a 255 chlapců. Dále MAGNA provedla
celkem 612 individuálních poradenských sezení pro
adolescenty a dospělé, z nichž 336 byly ženy a 276
muži. MAGNA také zorganizovala 66 základních pora‑
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 41
denských sezení pro skupiny a rodiny. Zúčastnilo se
jich celkem 528 osob včetně dospělých, adolescentů
a dětí, z nichž bylo 116 žen, 100 mužů, 180 dívek
a 132 chlapců. Co se týká konzultací zaměřených na
psychologickou pomoc a na management stresu,
bylo uspořádáno 99 individuálních a skupinových
sezení pro 780 osob (dospělých, adolescentů i dětí)
ve složení 370 žen, 275 mužů, 78 dívek a 57 chlapců.
Při takto rozsáhlé katastrofě nepotřebuje MHPSS
pouze zasažená populace, ale také humanitární pra‑
covníci, kteří pracují přímo v postižených oblastech.
MAGNA úzce spolupracovala se zdravotníky a dalšími
organizacemi, které poskytovaly služby a humani‑
tární pomoc v terénu, zvyšovala mezi nimi povědomí
42 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
a zkoumala jejich potřeby týkající se MHPSS. Kdyko‑
liv bylo potřeba, MAGNA MHPSS týmy byly připraveny
těmto lidem poskytnout kompletní podporu a po‑
moc v překonání složité situace, které jsou v terénu
každodenními svědky. V průběhu roku 2013 poskytla
MHPSS pomocí psychosociálního zpracování skupi‑
ně 5 lidí z Oddělení sociálního blahobytu a rozvoje
(DSWD) v Kananga a 17 osobám ve Vesnických zdra‑
votnických jednotkách obcí San Remegio, Medellina
Daan Bantayan v North Cebu.
Urgentní pomoc zaměřená na mentální zdraví
a psychosociální podporu byla podpořena také z darů
získaných v ČR.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 43
Zaměstnanci a dobrovolníci
Práce organizace Magna Děti v tísni závisí na odhod‑
lání, obětavosti a těžké náročné práce lidí, kteří se
podílejí na výkonu projektů přímo v terénu. Působí
v nelehkých podmínkách v zemích trpících extrémní
chudobou, válečnými a poválečnými traumaty, HIV/
AIDS, podvýživou nebo následky přírodních katastrof.
Tyto země se stávají jejich působištěm většinou na 9 12 měsíců. Náklady spojené s jejich prací jsou hrazeny
a dostávají měsíční odměnu, která se odvíjí od před‑
chozích pracovních zkušeností z terénu a na rozsahu
jejich projektových odpovědností.
Aktivity české pobočky týkající se administrativy
projektů, financí, kampaní, styku s veřejností a komu‑
nikace s dárci realizovali: Nikola Endrychová­‑Dudová,
Petra Kopáčková, Kateřina Struhová, Livie Šímová
Správní rada
Martin Bandžák (předseda), Marian Glézl,
Peter Augustín
Dozorčí rada
Jiří Kunert, Jiří Budinský, Renata Kalenská
Výkonná ředitelka
Nikola Endrychová Dudová
44 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
Informační kampaně a aktivity v roce 2013
INFORMOVANOST A ANGAŽOVANOST LIDÍ
VÝSTAVA – MAGNA V TERÉNU
Informování veřejnosti tvoří podstatnou součást
naší práce a našeho poslání. Prostřednictvím médií
a našich vlastních kanálů a kampaní soustřeďujeme
pozornost na opomíjené, ale akutní problémy a jejich
přímý vliv na lidi, které podporujeme. Usilujeme, aby‑
chom prostřednictvím poskytování informací zvýšili
povědomí o našem poslání, a tím zapojili co největší
počet lidí.
Záměrem výstavy bylo představení humanitárních pro‑
jektů MAGNY v rámci svých misí v rozvojových zemích
a informování veřejnosti o problémech v regionech,
kde MAGNA působí. Fotografie Matina Bandžáka,
zakladatele organizace, zachycují práci MAGNA pra‑
covníků v terénu, kde poskytují primární zdravotní sta‑
rostlivost, HIV/AIDS léčbu nebo nutriční pomoc dětem
a jejich rodinám, které jsou v bezprostřední nouzi.
sledujte nás:
magnadetivtisni
@magna_cz
magnachildrenatrisk.tumblr.com
magnachildrenatrisk
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 45
Dárci
MAGNA je velmi vděčná svým podporovatelům
a sympatizantům za jejich finanční pomoc, bez níž by
naše práce a úspěch prostě nebyly možné. Jsme hrdí
na tuto spolupráci a chceme poděkovat všem našim
individuálním dárcům, firmám a korporacím, nada‑
cím a ostatním organizacím, které nás loni podpořili.
Vaše štědrost a velkorysost nám umožňují fungovat
nezávisle na politických, ekonomických a nábožen‑
ských zájmech, což považujeme za klíčové ve vztahu
k našim pacientům. Pravidelné finanční příspěvky
zabezpečují dlouhodobou podporu již existujících
projektů a umožňují nám také poskytovat flexibilní,
účinnou a adresnou pomoc v krizových situacích.
Naši podporovatelé s námi denně přikládají ruku
k dílu a pomáhají nám pomáhat. V roce 2013 nám
Vaše štědré dary pomohly rozšířit naše aktivity v teré‑
nu a zajistit lékařskou péči většímu počtu lidí v tísni.
Poskytovali jsme lékařskou a sociální pomoc na třech
kontinentech světa.
Chtěli bychom se upřímně poděkovat každému, kdo
nám přispěl darem. Vaše podpora je velmi důležitá,
abychom mohli poskytovat nouzovou lékařskou
pomoc nezávisle, rychle a účinně tam, kde je nejvíce
potřeba.
MAGNA ZACHRÁNCE
Program pomoci MAGNA ZACHRÁNCE staví na důvěře
k nám, a to na základě výsledků naší práce a nabízí
dárcům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rych‑
lé a efektivní jednání v krizových situacích. Spolu
s námi může dárce – Magna Zachránce – jednorázo‑
vým nebo pravidelným příspěvkem pomáhat zachra‑
46 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
ňovat dětské životy, bojovat proti nemocem, hladu
a podvýživě. Zároveň má přehled o tom, jak, komu
a kde jeho peníze pomáhají každý den.
PODPOŘTE DÍTĚ V KAMBODŽI
Podpořte dítě v Kambodži je program, který umožňu‑
je dárcům pravidelnými měsíčními příspěvky (již od
500 Kč měsíčně) změnit osudy dětí a dát jim naději
na kvalitnější život. Jako dárce zabezpečujete dítěti
v Kambodži zdravější a kvalitnější život.
Všechny děti v programu jsou oběťmi epidemie
HIV/AIDS, která zasáhla Kambodžu na začátku tohoto
tisíciletí. Nevinné děti, které dostaly AIDS do vínku
od svých rodičů již při narození, umíraly na ulici bez
jakékoliv lékařské pomoci. MAGNA byla v roce 2002
jednou z prvních organizací, která se aktivně začala
věnovat antiretrovirální léčbě (ARV) a péči o tyto děti.
Mnohé z těchto dětí osiřely nebo ztratily jednoho
z rodičů. Nefunkční zdravotní systém v Kambodži
a extrémní chudoba rodin, odkud děti pocházejí, jim
neumožňuje se o ně postarat.
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Prostřednícím veřejné sbírky, která probíhá od
10. července 2013, byla oslovena a vyzvána široká
veřejnost k podpoře našich humanitárních aktivit.
MAGNA ČR využívá finanční prostředky z této sbírky
na zabezpečení poskytování akutní a dlouhodobé
zdravotní a materiální pomoci lidem v nouzi, stejně
jako nutriční péče či aktivit pro pomoc obětem sexu‑
álního násilí.
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 47
Vaše pomoc je zapotřebí
Spolu s námi můžete jednorázovým nebo pravidelným
měsíčním příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské
životy, bojovat proti nemocem, hladu a podvýživě ve
světě. Zároveň budete mít přehled o tom, jak, komu
a kde vaše peníze pomáhají každý den. Pracovníci
organizace MAGNA přímo v terénu. Každý den posky‑
tují zdravotní pomoc a výživu dětem a jejich rodinám
na třech kontinentech světa. Země, kde pracujeme,
se často vzpamatovávají z válečných konfliktů, nede‑
mokratických režimů nebo přírodních katastrof, které
zapříčiňují chudobu s dlouhodobými následky. Tyto
problémy a jejich řešení vyžadují dlouhodobou po‑
moc. Pomáháme při humanitárních katastrofách a po‑
skytujeme zdravotní péči jejich obětem. Provozujeme
dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc dětem,
kterým jejich vlastní společnost, nefunkční vláda nebo
rodina nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči.
Naše stálá přítomnost v terénu nám pomáhá flexibilně
a efektivně pomáhat dětem a jejich rodinám v tísni.
Každý poskytovatel finanční podpory si může otevřít
Osobní profil na naší webové stránce, kde může sle‑
dovat to, jak, kdy, kde a komu pomáhají jeho peníze.
Musí se však předtím zaregistrovat.
STAŇTE SE MAGNA ZACHRÁNCEM
Jen 100 Kč měsíčně zajistí dvě výživná jídla denně pro
jedno dítě na celý měsíc.
Jako MAGNA ZACHRÁNCE spolu s našimi lékaři, zdra‑
votními sestrami a humanitárními pracovníky budete
neustále pomáhat zachraňovat životy dětí. Vaše pravi‑
delná pomoc je velmi důležitá. Díky vám budou moci
48 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
děti a jejich rodiny přežít každý další den – dostanou
zdravotní péči a léčbu a nebudou trpět hladem.
Darujte prostřednictvím DMS ve tvaru „DMS MAGNA“
na číslo 87 777
Zaregistrujte se a darujte ONLINE prostřednictvím naší
webové stránky
PODPOŘTE DÍTĚ V KAMBODŽI
Pomozte pravidelnými měsíčními příspěvky změnit
osud dítěte v Kambodži a dejte mu naději na kvalit‑
nější život. Zapojením se do programu (již od 500 Kč
měsíčně) budete znát jméno dítěte, mít jeho fotografii,
vědět, jaké má záliby nebo jak se mu daří ve škole.
KAŽDÝ DAR MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Přispějte libovolnou částkou. Váš dar může zajistit
dítěti s malárií přístup k lékařské péči, ženě bezpeč‑
ný porod a lidem postiženým zemětřesením rychlou
lékařskou pomoc.
Dary můžete zaslat na následující bankovní účet:
MAGNA DĚTI V TÍSNI
7685069001/5500 Raiffeisen bank
IBAN: CZ4755000000007685069001
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
V případě potřeby nám zatelefonujte a rádi vám vy‑
světlíme, jak můžete pomoci.
Tel.: +420 604 97 86 39
nebo [email protected]
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 49
Finance
V roce 2013 MAGNA ČR vynaložila 7 579 035 Kč na provozování programů. Náklady na získávání finančních pro‑
středků a administrativu dosáhly 485 963 Kč.
MAGNA se dobrovolně zavázala, že minimálně 80 % všech svých výdajů využije na humanitární a rozvojové pro‑
jekty. Maximálně 20 % tak smí být použito na péči o dárce včetně získávání dalších prostředků a administrativy
organizace.
MAGNA ČR v roce 2013 vynaložila na provoz kanceláře, komunikaci s veřejností a podporu projektů celkem
7 579 035 Kč. Pouze 6,4 % z celkových výdajů představovaly náklady na kancelář, komunikaci s veřejností a fun‑
draising. Na administrativní podporu projektů MAGNA ČR vynaložila 2 % z celkových výdajů. 91,6 % finančních
prostředků tak bylo použito k financování humanitárních a rozvojových projektů.
NÁKLADY
Komunikace s veřejností a fundraising
Provoz kanceláře
Projekty MAGNA DĚTI V TÍSNI
Myanmar
Kambodža
Jižní Súdán
DR Kongo
Administrativní podpora projektů
v tis. Kč
v%
193,470
292,493
2,55
3,86
128,925
3 101,828
3 566,063
150,72
145,530
1,70
40,93
47,05
1,99
1,92
Celkem
7 579,034
ZDROJE
v tis. Kč
v%
Individuálni dary jednotlivců a firem
Institucionalni dary
Magna SK
Ostatní
914,00
3 500,00
3 375,00
11,70
44,79
43,19
25,00
0,32
Celkem
7 814,00
100,00
50 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
100,00
Finanční dary a jejich využití
Získané finanční prostředky určené pro financování humanitárních a rozvojových projektů jsou využívány ve
spolupráci s operačním centrem MAGNA v Bratislavě, jehož prostřednictvím realizuje MAGNA ve světě.
Komunikace s veřejností a fundraising (2,55 %)
Myanmar (1,70 %)
Provoz kanceláře (3,86 %)
Kambodža (40,93 %)
Projekty MAGNA DĚTI V TÍSNI (91,6 %)
Jižní Súdán (47,05 %)
DR Kongo (1,99 %)
Administrativní podpora projektů (1,92 %)
Individuálni dary jednotlivců a firem (11,70 %)
Institucionalni dary (44,79 %)
Magna SK (43,19 %)
Ostatní (0,32 %)
52 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 53
54 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 55
56 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 57
58 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 59
60 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 61
62 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 63
64 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 65
66 | magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
magna děti v nouzi výroční zpráva 2013
| 67
Pomáhejte s námi
ZACHRAŇTE ŽIVOT
přes DMS
ve tvaru „DMS MAGNA“ na číslo 87 777
Anebo zasláním aktivační DMS s textem
„DMS ROK MAGNA“ na číslo 87 777 si na vašem mobil‑
ním čísle aktivuje pravidelné každoměsíční přispívání
v hodnotě 30 Kč do dobu jednoho roku. Službu zajiš‑
ťuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz
Magna Děti v tísni, o. p. s.
Belgická 23
Praha 2 1200 00
Česká republika
Tel: +420 604 97 86 39
[email protected]
www.magnadetivtisni.cz
design © Pavel Kordoš, photo © Martin Bandžák

Podobné dokumenty

ýroční zpráva 3,5 MB pdf

ýroční zpráva 3,5 MB pdf Traumatické události – být terčem násilí (či být svědkem násilí), úmrtí milovaných osob, zničení živobytí apod. – mohou vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je pravděpodobné, že ovlivní mentální st...

Více

výroční zpráva 2012 - Magna Děti v tísni

výroční zpráva 2012 - Magna Děti v tísni nutných pro poskytnutí včasných zdravotních intervencí na záchranu života novorozenců, dětí a dospělých ve venkovských oblastech a  zajistit, aby tyto intervence přetrvávaly i  nadále. Aktivity vyc...

Více

Život sám o sobě nemá smysl, je třeba nějak ho naplnit

Život sám o sobě nemá smysl, je třeba nějak ho naplnit 13 hodin. Lidé mohou také volat na informační telefonní linku 739 824 749, a to v pondělí a čtvrtek od 10 do 14 hodin. Dotazy k sociálním službám lze i posílat e-mailem na adresu [email protected]

Více

ZDE - KLIVEMA sro

ZDE - KLIVEMA sro zájmu o přikoupení dalších ponoru je kde se potápět... - hloubky v Cenotech se pohybuji od 4 do 16 metru, jsou zde 2 hlubsi cenoty okolo 30m. - min. je vyžadovana kvalifikace certifikaci OWD - v to...

Více

výroční zpráva 2011 - Magna Děti v tísni

výroční zpráva 2011 - Magna Děti v tísni Popis aktivit Magna Děti v tísni/Magna Children at Risk (magna)

Více

ZDE - ZOO Olomouc

ZDE - ZOO Olomouc V ZOO pracoval od 13.4.1959 do 31.7.1974 Ředitelem ZOO byl od roku 1959 do 1974 Do ZOO nastoupil na jaře roku 1959 jako zootechnik, po odchodu RNDr. Roubíčka se stal od 1.10.1959 na více než 15 rok...

Více

Phuket Kambodza Vietnam Burma Bangkok 11/7 @ 7.15am 17/7

Phuket Kambodza Vietnam Burma Bangkok 11/7 @ 7.15am 17/7 Nha Tho lon, Thap Rua (zelvi vez), Mua roi nuoc Thang Long (vodni loutkove divadlo), brána O Quan Chuong, tržnice Dong Xuan, trh kulinářství Hang Buom, vodárna Hang Dau (odkud taky začíná ulice Pha...

Více

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v nejpříjemnější. U každé aktivity najdete informace o návaznosti na tématické okruhy Rámcového vzdělávacího programu, dále seznam pomůcek a podkladů, přesný postup i doplňující informace. Součástí m...

Více