výroční zpráva 2012 - Magna Děti v tísni

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2012 - Magna Děti v tísni
výroční zpráva 2012
2 | magna deti v núdzi výročná správa 2012
Obsah
Slovo předsedy Správní rady
4
O organizaci
7
Charakteristika naší činnosti
8
Mise MAGNA ve světě
10
Projekty podpořené Magna Děti v tísni z ČR
13
Kambodža14
Demokratická republika Kongo
20
Keňa (somálská hranice)
24
Jižní Súdán
28
Zaměstnanci a dobrovolníci
33
Informační kampaně a aktivity
34
Dárci36
Vaše pomoc je potřebná
38
Finance40
Jak můžete pomoci
48
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
|3
Drazí přátelé,
mnohé katastrofy a tragické události se drží na špici
světových zpráv jen krátce. Přírodní katastrofy, válečné konflikty či hladomor zasahují na velmi dlouhá období tisíce lidí. Pro naše terénní pracovníky je toto každodenní realita. Stovky lidí z organizace Magna Děti
v tísni se denně snaží změnit tuto realitu intenzivní
prací, obětavostí a zapálením pro věc. Každý rok nám
přináší nové situace, výzvy a překážky. Naší největší
motivací a hnací silou jsou malá vítězství a úspěchy,
kterých na této cestě dosahujeme.
Na konci roku 2011 MAGNA otevřela svou misi v Jižním
Súdánu. Je to nejmladší země světa, která vznikla po
45 letech války a kterou charakterizuje slabý a nedostatečně financovaný zdravotnický systém a znepokojující epidemiologická situace. Přesto, že ministerstvo
zdravotnictví začíná přebírat péči o zdravotnická zařízení, nemá ještě kapacity pro zajištění adekvátního
a rovnocenného poskytování služeb zdravotní péče.
Naše aktivity v Jižním Súdánu provádíme v regionu
Terekeka ve státě Střední Equatorie. Práce v zemi, kde
není elektřina, silnice, nemocnice, která je málo bezpečná, představuje velkou výzvu. Terekeka je jedním
z regionů v Jižním Súdánu, který obývají pastevecké
kmeny a velké množství vysídlených lidí, kteří se po
letech žití na severu vrátili do této oblasti. Rodiny často upřednostňují návštěvu tradičního léčitele a oficiální, veřejný systém je v mnoha případech poslední
možností z důvodu omezeného přístupu a nízké kvality zdravotní péče. V roce 2012 jsme i díky finančním
prostředkům z ČR zlepšili přístup ke kvalitní primární
4 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
zdravotní péči prostřednictvím projektů ve zdravotnických zařízeních a komunitními projekty. Kromě jiných
aktivit jsme za několik měsíců poskytli péči více než
30 000 pacientům s malárií a provedli jsme téměř
50 000 lékařských konzultací.
V Demokratické republice Kongo, v zemi s druhou
nejvyšší mírou akutní podvýživy na světě, jsme zvýšili rozsah našich intervencí v nutriční oblasti a každý měsíc jsme evidovali téměř 400 nových pacientů.
V roce 2012 jsme také zdvojnásobili pomoc obětem
sexuálního násilí v Kongu, se šokujícím počtem dětí
mezi oběťmi, které tvoří až 92% našich pacientů
(viz fotografie).
V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci projektů reagujících na kritickou situaci způsobenou suchem
na keňsko-somálské hranici. Navzdory částečnému
zlepšení podmínek v některých částech tohoto regionu, musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci, kteří
se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy. Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců dětí
a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění. Na
vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci. MAGNA v roce 2012 zaevidovala a poskytla péči více než
10 000 dětem v tomto regionu.
Mise v Kambodži, v níž působíme již deset let, je
nejdéle trvající mise organizace MAGNA. V roce 2012
jsme zde s podporou finančních prostředků z ČR
úspěšně rozšířili náš nutriční program do tří pro­
vincií.
S humanitárními a rozvojovými aktivitami v Jižním Súdánu, Demokratické republice Kongo a Kambodži budeme pokračovat i v roce 2013 s cílem snížit dětskou
úmrtnost způsobenou podvýživou, HIV/AIDS, zdravotním stavem matky a infekčními chorobami.
Jste součástí skupiny lidí, která podporuje aktivity
organizace Magna Děti v tísni a díky vám jsou naši
pracovníci schopni pomáhat zachraňovat pacienty
a přinášet jim naději v těžkých podmínkách na celém
světě. Jménem našich pracovníků v terénu a také těch
v české kanceláři a zejména jménem našich pacientů, vám děkujeme za vaši podporu v této humanitární
práci.
Martin Bandžák
Predseda Správnej rady
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
|5
6 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
O organizaci
Organizace byla založena v roce 2001 na Slovensku
a jejím posláním je zabezpečovat lékařskou a sociální
pomoc dětem a jejich rodinám v krizových oblastech
světa, realizovat humanitární a dlouhodobé projekty
ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi způsobené ať už chudobou, chorobami, válkou anebo ekologickou devastací a to bez ohledu na etnickou, náboženskou, či rasovou příslušnost.
hlavním posláním organizace magna je:
— zachraňovat a léčit děti a jejich rodiny v krizových
oblastech světa
— bojovat proti hladu a podvýživě
— poskytovat humanitární pomoc dětem a jejich
rodinám v nouzi
— vysílat dobrovolníky a pracovníky do terénu
— informovat veřejnost o krizových situacích ve
světě
Konflikty a nestabilní politická situace mají zničující vliv
na obyčejné lidi — přímé násilí, nucené vysídlení, epidemie, hladomor a psychická traumata jsou běžnými
následky, často spojené se zhroucením místních zdravotnických služeb. MAGNA dnes zabezpečuje zdravotní
a sociální pomoc lidem v nouzi na třech kontinentech.
Každoročně při reagování na humanitární katastrofy
a poskytování primární zdravotní péče otvíráme dlo-
uhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým
jejich vlastní společnost nedokáže zabezpečit adekvátní zdravotní péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření
a péči lidem postiženým chorobami jako HIV/AIDS,
akutní podvýživa, malárie a jiné.
zdravotní a materiální pomoc
Naše týmy zabezpečují lékařskou pomoc (konzultace
s lékařem, nemocniční péči, nutriční péči, očkování,
chirurgické zákroky, porodnictví a péči o novorozence, terapeutickou péči) a materiální pomoc (léky, stravu, přístřešky a pod). Pokud je to potřeba, rekonstruujeme anebo stavíme zdravotnická zařízení.
MAGNA DĚTI V TÍSNI V ČR
V České republice působí MAGNA DĚTI V TÍSNI od
roku 2006, kdy tu vznikla jako obecně prospěšná
společnost, která se kromě informování veřejnosti
o krizových situacích ve světě a náboru pracovníků
do terénu, věnuje také získávání finančních darů od
české veřejnosti pro zajištění a rozšíření projektů organizace.
MAGNA DĚTI V TÍSNI v ČR kromě aktuálních humanitárních katastrof, dlouhodobě podporuje projekty
v Kambodži, Jižním Súdánu a Konžské demokratické
republice.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
|7
Charakteristika naší činnosti
primární zdravotní péče
Strategickým záměrem projektů organizace MAGNA
je podpořit místní zdravotní systémy prostřednictvím
rozvoje a posílení technických a provozních kapacit
nutných pro poskytnutí včasných zdravotních intervencí na záchranu života novorozenců, dětí a dospělých ve venkovských oblastech a zajistit, aby tyto
intervence přetrvávaly i nadále. Aktivity vycházející
z tohoto programu se zaměřují na:
1 Zlepšení kvality života matek, novorozenců a dětí
poskytnutím lékařské péče
2Očkování
3 Poskytování stopových prvků a výživy v rámci
nutričních intervencí
4 Prenatální a postnatální péči
5 Poradenství týkající se hygieny a hygienických
návyků
6 Plánování rodičovství
7 Psychosociální podporu
8 Zlepšení zdravotní infrastruktury vybudováním
suchých toalet a studní
9 Léčení malárie a jiných nemocí způsobených
přenašeči parazitů
10 Modernizaci/obnovu a vybavení zdravotnických
zařízení.
výživa
MAGNA nutriční programy pomáhají a zabraňují akutní podvýživě v nejzranitelnějších skupinách zahrnujících malé děti a těhotné i kojící ženy. Hlavní součástí
těchto programů tvoří zhodnocení nutričních potřeb
8 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
komunity, léčba a předcházení podvýživě a školení
místních a vnitrostátních národních pracovníků, kteří
mají na starosti výživu a veřejné zdraví.
zdraví matky
S cílem snížit počet žen umírajících při porodu MAGNA
zlepšuje péči o matky zavedením modelů odborné pomoci ve zdravotnických zařízeních, poskytnutím školení tradičním porodním bábám, podporou porodních
asistentek v komunitě a zpřístupněním zdravotní péče
ženám před a během těhotenství a po porodu. MAGNA pomáhá dětem dožít se jejich pátých narozenin
díky kvalitnějšímu lékařskému ošetření, kvalitnější
zdravotní infrastruktuře, provádění očkovacích programů, podpoře kojení a zřízení nutričních klinik pro
lidi trpící podvýživou.
hiv/aids
MAGNA HIV/AIDS programy zahrnují ARV léčbu, vzdělávání a informační kampaně, poskytování kondomů,
testování a diagnostiku, poradenství a prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT).
sexuální násilí
MAGNA poskytuje zdravotní péči, léčbu k prevenci
rozvinutí sexuálně přenosných nemocí a psychologickou, sociální a právní podporu pacientům, obětem sexuálního násilí. V prostředích, kde je výskyt
sexuálního násilí vyšší, například v zónách konfliktů nebo uprchlických či vysídleneckých táborech se
týmy terénních pracovníků starají o lidi, kteří sexuální
násilí zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení
povědomí o problému sexuálního násilí, informuje je
o péči poskytované organizací MAGNA a šíří sociální
a psychosociální podporu.
přírodní katastrofy
zákroky, psychologickými a nutričními programy. Tyto
jsou poskytovány ve stávajících nemocnicích nebo
zřizováním dočasných budov podle potřeby. Mohou
být poskytovány další předměty jako deky, stany či
olej na vaření.
MAGNA na tuto situaci reaguje množstvím aktivit: poskytováním lékařské péče, například chirurgickými
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
|9
Misie MAGNA ve světě
MAGNA měla v roce 2012 více než
400 pracovníků v terénu, kteří
poskytovali zdravotní péči a sociální
pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi
prostřednictvím 15 projektů a ve více
než 70 zdravotnických zařízeních
v rámci celého světa.
Nikaragua
10 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
Kambodža
DR Kongo
Južný Sudán
Keňa
země, kde působila MAGNA DĚTI V TÍSNI
země, kde MAGNA DĚTI V TÍSNI financovala projekty z ČR
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 11
příjmy magna děti v tísni na celosvětové úrovni
výdaje magna děti v tísni na celosvětové úrovni
V roce 2012 došlo v porovnání s rokem 2011 ke zvýšení příjmů organizace MAGNA. Celkové zdroje příjmů ve
výši 1 305 742 € pro rok 2012 byly v roce 2011 navýšeny o 580 821 €. Vyšší příjem v roce 2012 byl způsoben
především zvýšením příspěvků ze soukromého sektoru. Více než 28 480 individuálních dárců se podílelo
55 % na celkovém příjmu organizace v roce 2012.
Na začátku svého vzniku se Magna Děti v tísni dobrovolně zavázala, že použije minimálně 80 % získaných
prostředků na realizaci projektů a pouze 20 % použije
na získávání dárců a zabezpečení chodu organizace.
Celkové náklady v roce 2012 byly 1 312 807 €, což představuje nárůst o 477 324 € oproti roku 2011. Tyto náklady mohou být rozděleny do dvou hlavních kategorií:
sociální mise a jiné náklady. V níže uvedené tabulce
jsou zmíněné kategorie ještě rozčleněny dále.
2012
2012
2011
2011
Příspěvky od
nadací, korporací
a fyzických osob
Sociální mise
Příspěvky od vládních
institúcí
Management
Fundraising
Granty v rámci skupiny
MAGNA
Ostatní
příspěvky
Lokální zaměstnanci
Mezinárodní pracovníci
Operativní náklady
Léky, výživa a zdravotnický materiál
Logistika a sanitace
Transport a přepravu materiálu
Konzultační služby a podpora
Ostatní
12 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
2012
2011
naše práce v číslech za rok 2012
152 146ambulantních lékařských prohlídek
540
hospitalizovaných pacientů
8 225 provedených porodů
2 445 pacientů registrovaných v MAGNA HIV/AIDS
programech
47
sirotků s HIV/AIDS poskytnuta komplexní
péče
386
obětí ošetřených v MAGNA programu proti
sexuálnímu násilí
12 503 lidí testovaných na přítomnost HIV viru
15 566 pacientů registrovaných v MAGNA nutričních
programech
4 230 domácích návštěv provedených sociálními
pracovníky organizace MAGNA
32 795 vyléčených pacientů s malárií
45 599 psychologických konzultací poskytnutých
pacientům s HIV/AIDS
62 390 dětí vyšetřených z nutričního hlediska
25 414 očkovaných pacientů
PROJEKTY PODPOŘENÉ MAGNA
DĚTI V TÍSNI Z ČR
Velkorysé příspěvky od individuálních dárců, korporací, nadací a oficiálních národních rozvojových programů umožnily organizaci Magna Děti tísni uskutečnit
a realizovat projekty popsané v této sekci. Stručné informace o našich aktivitách v jednotlivých zemích můžete nalézt na následující stránce. Pokud máte zájem
o komplexnější informace, navštivte naši webovou
stránku www.magnadetivtisni.
Afrika
Kambodža
Amerika
Democratická republika Kongo
Ázie
Haiti
Keňa
Nikaragua
2012
Jižní Súdán
2011
Vietnam
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 13
Kambodža
oblasti intervence: Infekční onemocnění, HIV/AIDS,
podvýživa, péče o matku a dítě
zeměpisné oblasti intervence:
Phnom Penh, provincie Kandal, provincie Takeo,
provincie Kampong Speu
Kambodža je rozvojová země, která se dostává z dekád občanských konfliktů a ekonomické stagnace a přibližuje se k tomu, aby se stala dynamickou
ekonomikou ve Sdružení národů jihovýchodní Asie.
Od poloviny devadesátých let 20. století dosáhla
Kambodža pozoruhodný ekonomický nárůst a výrazný pokrok ve snížení chudoby. V žebříčku UNDP pro
Index lidského rozvoje byla v roce 2011 zařazena na
139. místo z celkového počtu 187 zemí. HDP na jednoho obyvatele dosáhlo 946 USD. Míra chudoby klesla
z 35 % v roce 2004 na 19,3 % v roce 2011.
V roce 2010 měla Kambodža 14,1 milionů obyvatel.
Hustota obyvatelstva byla 75 obyvatel na kilometr
čtvereční. Poměr mužů k ženám, který byl narušen
30letou válkou v minulém století, se postupně normalizuje. Průměrná velikost domácnosti je 4,7 osob,
přičemž 80 % obyvatel žije ve venkovských oblastech.
Kambodža však čelí mnoha problémům, které je třeba řešit. Jedním z nich je rostoucí nerovnost - rozdíly
v příjmech, regionální rozdíly mezi městským obyvatelstvem a chudým obyvatelstvem na venkově či
genderové rozdíly. Ženy nadále čelí znevýhodněným
podmínkám při získávání středního a vyššího vzdělání, adekvátně placených pracovních příležitostí
14 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
a rozhodovacích funkcí ve vládních institucích. Vážným problémem zůstává násilí založené na pohlaví.
Kambodža vstoupila do období demografického rozmachu. Mládež, definována jako věková skupina mezi
15 a 30 lety, tvoří 33 % obyvatelstva.
Navzdory zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje je Kambodža nadále jednou z nejchudších zemí
v Asii. Navzdory pokroku, dosaženém při reakci na
AIDS, je třeba řešit vznikající a někdy komplikované problémy „druhé generace“, aby byla zajištěna
kvalita, rozsah a rovnocenný přístup k péči a zvýšil
poptávku po službách, které budou přístupné dětem
i dospělým. Současně má Kambodža jeden z nejvyšších indexů chudoby v rozvojovém světě. Obrovské
rozdíly ve zdravotní péči, zejména ve venkovských
oblastech, s alarmujícím výskytem infekčních a chronických onemocnění vedou Kambodžu k tomu, že
v budoucnu bude muset čelit závažným zdravotním
problémům. Stále zde žije 77 861 lidí s virem HIV
a stále se zde rodí HIV pozitivní děti z důvodu přenosu viru z matky na dítě. Virus HIV se zjistil a potvrdil u více než 5 349 dětí. Antiretrovirální léčba byla
podána 55 092 jednotlivcům nakaženým virem HIV.
Přestože se Kambodža nachází v epidemiologicky
přechodném období, infekční nemoci jsou nadále
hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti. V současnosti jsou hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti
akutní respirační infekce, které spolu s gastroenteritickými infekcemi výrazně přispívají k vysoké míře
nemocnosti, a tuto situaci ještě zhoršují epidemie
horečky dengue. Kromě toho je země stále klasifikována jako jedna z 22 zemí na světě s vysokou
mírou výskytu tuberkulózy. Je třeba poznamenat, že
míra výskytu HIV se podstatně snížila a antiretrovirální léčbu dostává velké množství lidí s HIV/AIDS.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 15
Respirační infekce zůstávají hlavní příčinou úmrtí
u dětí mladších pěti let (30 %), za nimi následuje
průjem (27 %), hemoragická horečka dengue (11 %,
těžká akutní podvýživa a spalničky. Míra úmrtí v novorozeneckém věku v současnosti představuje 54 %
z celkového množství úmrtí do věku pěti let. Čtvrtina
dětí, které umírají v novorozeneckém věku, vykazuje
anamnézu nedostatečné pokračující výživy s projevy
sepse, zatímco 7 % má příznaky poukazující na neonatální tetanus.
Jsou to také oblasti, kde průměrně 40 % obyvatelstva
žije pod hranicí chudoby. Zdravotnická centra, která
zde fungují, mají velmi nízkou kvalitu a jsou nedostatečně vybavená a je třeba, aby kapacita, úroveň
vzdělání a odbornost zdravotnických pracovníků vyhovovala potřebám přímo ve vzdálených oblastech
a provinciích. Referenční systém je proto velmi znevý16 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
hodněn a v některých vzdálených oblastech je zcela
paralyzován.
MAGNA se zaměřuje na léčbu a zdravotní péči o děti
s HIV/AIDS od roku 2003. Zajišťujeme dostupnost ARV
léčby, zdravotní péči, poradenství, prevenci, péči o sirotky, vzdělávání a pravidelné návštěvy v domácnostech našich pacientů žijících s virem HIV.
V roce 2012 MAGNA ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví v Kambodži a Národním úřadem pro boj
s HIV/AIDS, dermatologii a sexuálně přenosné nemoci provozovala kliniku v oblastní nemocnici Chey
Chumneas v Takhmau (provincie Kandal) pro 580 dětí
s HIV/AIDS (295 HIV pozitivních dětí a 285 dětí vystavených nákaze virem HIV). Spolu jsme provedli 2 864
lékařských konzultací a zorganizovali 240 podpůrných
skupin pro 1 554 HIV pozitivních dětí a 36 specializovaných podpůrných skupin pro 426 dospívajících. Hlav-
ním cílem těchto skupin bylo vytvoření místa, kde si
děti mohou otevřeně popovídat o svých problémech vyplývajících z jejich zdravotního stavu a podělit se o pocity s jinými lidmi nacházejícími se ve stejné situaci. Poradci organizace MAGNA poskytly 2 688 individuálních
poradenských sezení pro děti, z nichž 2 051 se zaměřilo na dodržování léčby u HIV pozitivních dětí a 637 se
zaměřilo na děti vystavené nákaze virem HIV a na jejich
blízké. V rámci komplexní lékařské péče o HIV pozitivní
pacienty MAGNA realizovala 1 577 krevních testů (včetně kompletního krevního obrazu, testů rezistence, CD4
testů a testů na zjištění virové nálože). Kromě lékařské
péče klinika poskytovala vzdělávání, úhradu nákladů
na dopravu pacienta na vyšetření, domácí návštěvy pacientů, denně sledovanou léčbu vybraných pacientů,
specializované psychosociální poradenství a nutriční
podporu.
Prostřednictvím programu na prevenci přenosu viru
HIV z matky na dítě (PMTCT) se MAGNA soustředila na
minimalizaci rizika přenosu viru HIV z matky na dítě.
Program poskytuje ženám prenatální, natální a postnatální péči včetně preventivní antiretrovirální léčby.
MAGNA poskytla pomoc v prenatálních klinikách (Národní centrum pro zdraví matky a dítěte, nemocnice
Chey Chumneas), kde realizovala celkem 14 609 individuálních poradenských sezení týkajících se programu PMTCT. V roce 2012 se předporodní vyšetření
provedlo u 29 193 těhotných žen a MAGNA asistovala
při 8 225 porodech.
V roce 2012 se narodilo celkem 103 dětí vystavených
nákaze virem HIV a do programu se během roku zapojilo 285 dětí vystavených nákaze virem HIV.
Komplexní program PMTCT zahrnuje vzdělávání a poradenství o HIV/AIDS a dobrovolné testování na přímagna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 17
tomnost viru HIV. V roce 2012 bylo na přítomnost viru
HIV testovaných 7 222 těhotných žen. Všechny ženy
s neznámým statusem HIV v době porodu byly testovány na HIV po předchozím poradenském sezení,
na kterém se jim vysvětlila důležitost provedení tohoto testu i v tomto stádiu. Test podstoupilo celkem
1 297 žen.
Program PMTCT zaregistroval 112 nových případů těhotných žen pozitivních na HIV a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zapojili do programu, byl 285.
Tento program je největší v Kambodži. Od počátku
svého vzniku v roce 2006 až do konce roku 2012 se do
programu zapojilo 1 144 HIV pozitivních žen, narodilo
se 812 dětí vystavených nákaze virem HIV s celkovou
úspěšností léčby 98%.
Podvýživa v Kambodži je rozšířená zejména na venkově a zasahuje převážně děti mladší 5 let. Extrémně
rozšířená je i mezi těhotnými a kojícími ženami. Údaje
o podvýživě patří mezi nejvyšší v asijsko-pacifickém
regionu. V Kambodži patří podvýživa mezi nejvážnější zdravotní problémy. Míra podvýživy v Kambodži
zůstává neustále vysoká; téměř 40 procent dětí trpí
chronickou podvýživou a nedostatkem stopových
prvků, zejména železa, vitaminu A a jódu je vysoký
zejména u dětí mladších 5 let a těhotných a kojících
žen. Vážnou podvýživou v poměru hmotnosti k věku
trpělo v roce 2011 v Kambodži 29 % dětí mladších pěti
let. Míra výskytu dětské podvýživy je podíl dětí mladších 5 let, jejichž hmotnost v poměru k věku je vyšší
než dvě standardní odchylky pod průměrnou hodnotou pro mezinárodní referenční populaci ve věku
0—59 měsíců. Mateřská úmrtnost je 206 případů na
100 000 porodů. Zvyšování cen potravin a ekonomický úpadek měly za následek zhoršení situace a zvyšování výskytu podvýživy.
18 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
MAGNA v roce 2012 pokračovala v realizaci komplexního nutričního programu a integrovaného řízení akutní
podvýživy. Program zahrnuje integrovaný přístup spojující zdravotní systémy a komunity s cílem sledovat
a věnovat se pacientům, rozšířit služby do zdravotních
zón v nouzi, včas identifikovat a léčit podvýživu se zapojením stávajících zdravotních systémů na podporu
udržitelnosti. Intervence je třeba zintenzivnit, aby se
podchytil co největší počet dětí v raném stádiu podvýživy. Naším cílem je léčba a prevence těžké a středně
těžké akutní podvýživy, jakož i pomoc a podpora zdravého vývoje dětí. MAGNA úspěšně vykonávala činnosti, jako je léčba těžké a středně těžké podvýživy (SAM
a MAM), domácí péče, hospitalizace pacientů s těžkou akutní podvýživou se zdravotními komplikacemi,
nutriční poradenství, vzdělávání matek, pečovatelů
a sociálních pracovníků. MAGNA zavedla program v 3
provinciích Kandal, Takeo a Kampong Speu v celkem
18 zdravotnických zařízeních.
MAGNA v roce 2012 provedla hromadné vyšetření —
kontrolu akutní podvýživy u 20 165 dětí mladších 5 let
a 8 096 dětí bylo během roku pravidelně sledováno
a vyšetřeno v podporovaných zdravotnických zařízeních. MAGNA vykonala 2 260 nutričních prohlídek
a distribuovala 23 815 balíků BP100 — speciální terapeutické stravy. V roce 2012 bylo zaregistrováno 978
nových pacientů s podvýživou a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zúčastnili programu, byl 2 504.
Nutriční program MAGNA poskytl péči, terapeutickou
léčbu a doplňkovou stravu, jakož i cílené individuální
nutriční vzdělávání pro podvyživené děti. Podchycení
podvýživy a včasná intervence u dětí v rané fázi vývoje
je důležité, protože účinky podvýživy mohou přetrvávat i v dospělosti. Pro zajištění vysoké kvality péče se
respektovaly kritéria SPHERE.
MAGNA také poskytla komplexní péči 47 HIV pozitivním sirotkům ve svém sirotčinci v Takhmau, který provozuje od roku 2003.
Projekt pro lidi žijící s onemocněním HIV/AIDS byl
podpořen z darů získaných v ČR. Rozšíření projektu integrovaného řízení akutní podvýživy do 3 provincií byl
podpořen z prostředků České rozvojové pomoci.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 19
Demokratická
republika Kongo
(DRC)
oblasti intervence: Sexuální násilí a násilí
založené na pohlaví
geografické oblasti intervence: Kinshasa
Kongo se nachází na posledním místě v žebříčku pro
Index lidského rozvoje (ILR) zčásti jako důsledek dysfunkčních a neexistujících sociálních služeb včetně
systému zdravotní péče. Postavení v ILR poukazuje
na problémy na vnitrostátní i regionální úrovni a zdůrazňuje obrovské mezery v životní úrovni a životních
příležitostech. Demokratická republika Kongo (DRC) je
pod průměrem i ve srovnání s jinými zeměmi v regionu. Trpí vysokou mírou úmrtnosti, která se projevuje
v průměrné délce života u žen (56,8 roku, podle CIA,
The World Fact book, DRC, 2011), úmrtnost novorozenců je 92 případů na 1000 narození (EDS, DRC, 2007)
a úmrtnost dětí mladších pěti let je 199 případů na
1000 dětí (ILR, UNDP).
Adolescentky, mladé dívky a ženy jsou v patriarchální společnosti DRC hlavními cíly různých typů násilí.
Sexuální násilí a násilí založené na pohlaví (SGBV)
představuje závažný problém v systému veřejného
a reprodukčního zdraví. Problémy se prohlubují z důvodu neexistujícího nebo dysfunkčního sociálního
a zdravotnického systému v zemi.
Beztrestnost za zločiny sexuálního násilí v DRC je na
vzestupu od roku 1996. S cílem zabránit sexuálnímu
20 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
násilí a přispět k jeho výraznému poklesu byly v trestním zákoníku DRC v roce 2006 provedeny úpravy
a přijaty nové články. Zákon o ochraně dítěte z roku
2009 posiluje právní rámec pro ochranu mladistvých
a vytváří podmínky pro provádění spravedlnosti mladistvých.
Oběť sexuálního násilí je v DRC často diskriminována
svým okolím. Mnohé ženy jsou odmítány a ponechány
v izolaci a stává se, že jsou jim odebrány i jejich děti.
Mnoho mladých dívek a adolescentek je zneužíváno
příbuznými či sousedy. Všechny tyto skutečnosti přispívají k pocitu fyzické nejistoty u obětí SGBV a k strachu oznámit zločin rodině nebo justici. Podle statistik
UNFPA a Ministerstva pro rodové záležitosti, rodinu
a dítě narůstá počet obětí SGBV. Tento typ násilí páchají civilisté, kteří často uniknou trestu, a jejich obětem není poskytnuta adekvátní péče.
V Kinshase chybí vhodné intervence. Toto město s přibližně 9 miliony obyvatel má mnoho problémů, které
jsou často ignorovány. SGBV je jedním z nich. Až 90 %
obětí SGBV jsou mladiství. Bez řádné a včasné péče
jsou vystaveni nechtěným těhotenstvím, komplikacím
spojených se sexuálně přenosnými nemocemi nebo
jinými rizikům.
Iniciativy, které reagují na sexuální násilí ve zdravotnickém sektoru, jsou omezeny v porovnání s ostatními odvětvími a nejsou dostatečně zhodnoceny.
MAGNA, která poskytuje lékařskou péči ve Státní
nemocnici Kintambo, nabízí své služby obětem sexuálního násilí. Počet obětí sexuálního násilí (SVS),
kterým MAGNA v roce 2012 pomohla, se ve srovnání
s předchozím rokem téměř zdvojnásobil. V roce 2011
jsme přijali a léčili 200 obětí sexuálního násilí a v roce
2012 se tento počet zvýšil na 386 obětí sexuálního
násilí (786 od začátku fungování programu) včetně
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 21
13 mužských obětí a provedli jsme 1 134 lékařských
prohlídek. V průměru jsme pomohli 32 lidem za měsíc
v rámci lékařské a psychologické péče. Vývoj ukazuje, že tento počet bude v budoucnu narůstat. Většina
z obětí jsou ženy a nejvíce postižena je věková skupina od 13 do 17 let. Šokující skutečností je zjištění,
že většinu pacientů tvořily děti. Zaregistrovali jsme
358 dětských obětí sexuálního násilí, což představuje 92 % ze všech registrovaných pacientů. MAGNA
poskytuje také speciální pomoc v případě zdravotních
komplikací. Kvalita péče se zlepšila, ačkoli stále zůstává několik problémů, které je třeba řešit.
Všechny oběti násilí založeného na pohlaví byly přijaty a léčeny v souladu s národními směrnicemi. Doporučuje se, aby se oběti poskytla zdravotní pomoc
do 72 hodin po útoku, protože čas poskytnutí lékařské
22 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
péče hraje důležitou roli. Čím dříve oběť vyhledá lékařskou pomoc, tím účinnější bude léčba. 95 (25 %)
ze všech obětí vyhledalo nemocnici do 72 hodin po
útoku. 81 (85 %) z nich byla poskytnuta profylaktická
ARV léčba, aby se zabránilo přenosu viru HIV. Nejvyšší počet obětí nahlásila policie nebo státní zástupce.
Většina násilníků jsou civilisté a 74 % z nich před útokem znalo svou oběť.
Školení v komunitě, zaměřené na primární referenční
místa jako je policie a úřad státního zástupce, absolvovalo celkem 2 403 lidí.
Projekt pro oběti sexuálního násilí byl podpořen
i z darů získaných v ČR.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 23
Keňa
oblasti intervence: podvýživa
geografické oblasti intervence:
oblast Garissa v Severovýchodní provincii
MAGNA v roce 2012 pokračovala s prováděním projektu, kterým reagovala na kritické sucho. Navzdory určitému zlepšení podmínek v některých částech tohoto
regionu musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci,
kteří se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy.
Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců
dětí a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění.
Na vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci.
Keňa spolu s dalšími zeměmi Afrického rohu byla po
většinu roku 2011 vystavena vážné potravinové krizi
proto, že klimatické katastrofy se staly opakujícím se
fenoménem v kratších cyklech, a tak potlačila úsilí
o snížení zranitelnosti vůči nim. Suchem způsobený
výpadek úrody, špatné podmínky pro dobytek, zvyšující se ceny potravin a nepotravinářských výrobků
a poškozené kapacity na vyrovnávání se s krizemi
jsou některé z klíčových faktorů způsobujících potravinovou krizi, která s sebou přinesla nejistotu pro
3,75 milionu osob v Keni. Oblasti, které zažily nejhorší
dopady sucha, jsou také vystaveny dlouhodobé chudobě a vracejícím se konfliktům, které nadále zhoršují
situaci potravinové nejistoty. Odhaduje se, že 385 000
dětí do věku do 5 let a 90 000 těhotných a kojících žen
trpí akutní podvýživou. Východní části oblasti Turkana udávají 37,4 % globální akutní podvýživy, což vy24 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
soce přesahuje práh krizové situace 15 %. Opakující
se konflikty a nestabilita v Somálsku spolu se suchem
v Africkém rohu způsobily masivní přeshraniční příliv
osob — 30 000 osob měsíčně jen do uprchlického tábora Dadaab. Tato čísla se však drasticky snížila na
přibližně 100 osob za den z důvodu zvýšeného rizika
bezpečnosti na Keňské — somálské hranici a pozastavení registrace nových žadatelů o azyl ze Somálska
v říjnu 2011. V září 2011 celkový počet uprchlíků a žadatelů o azyl v zemi dosáhl čísla 590 921.
V důsledku neustálého nárůstu cen základních potravin, cen pohonných hmot a trvajícího sucha se v červenci 2011 potravinová nejistota pro chudé a velmi
chudé domácnosti v severních a východních pastevních oblastech zhoršila na úroveň krize a ohrožení.
Rozsah krize přiměl vládu v Keni a jiné vlády v regionu, jakož i mezinárodní komunitu, aby provedly analýzu rozsahu potravinové krize a poskytli nezbytnou pomoc nezbytnou na záchranu životů a vyřešili základní
příčiny a dlouhodobé dopady s cílem posílit konstruktivní cestu k obnově.
Zvyšující se riziko bezpečnosti na Keňské — somálských hranicích a v uprchlickém táboře Dadaab a jeho
okolí brání dodávce pomoci a přispívá ke zhoršení humanitární situace, neboť činnost se omezila pouze na
aktivity týkající se záchrany života v kritických případech. Na cestování do míst blízko somálských hranic
se pro pracovníky OSN, jakož i jiných humanitárních
pracovníků vydávají cestovní omezení a oprávnění
získávají pouze mise v kritických případech. Podle
průzkumu nutriční a potravinové bezpečnosti v oblasti Garissa provedeného v květnu 2011 byla podvýživa v zemi na kritické úrovni (GAM = 16,2 % a SAM
= 3,2 %) a pravděpodobně se nezlepší z důvodu převládajícího potravinové nejistoty spojené s vysokou
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 25
nemocností. Potravinová bezpečnost byla na nízké
úrovni, jak dokazuje nízká úroveň rozmanitosti potravy. Zaznamenaný stupeň průjmových onemocnění v oblasti (17,1 %) by se mohl připisovat nedostatku vhodných sanitárních zařízení jako predispozicí
onemocnění. Nedostatek stopových prvků převládá
v Keni zejména u dětí mladších pěti let a u žen. Výživa
novorozenců a malých dětí je v Keni ve velké míře pod
optimální úrovní. Míra podvýživy je v tomto období
nejvyšší a její následky přetrvávají celý život. Potraviny a jiné kapaliny než mateřské mléko se běžně podávají již v prvním měsíci a 65 % novorozenců dostává
jiné potraviny a tekutiny do dvou nebo tří měsíců věku
(KDHS, 2008).
Zřídili jsme mechanismus, v jehož rámci budeme poskytovat přiměřenou péči a podporu podvyživeným
dětem a těhotným a kojícím ženám (PLW) v cílových
lokalitách. Tento mechanismus zahrnuje provádění
celého balíku vysoce účinných nutričních intervencí
(HiNi), lékařskou pomoc poskytovanou speciálně školeným lékařským personálem, specializovaných odborníků na výživu, jakož i vzdělávání. V rámci prevence jsme ve zdravotnických zařízeních a komunitách
poskytovaly adekvátní informace a provádět aktivity
na zvyšování povědomí. V neposlední řadě jsme zlepšili kvalitu a včasnost podávání zpráv, včetně analýzy
údajů ze zdravotnických zařízení a regionů a posílily
vazby a mechanismy koordinace.
MAGNA si vybrala územní nemocnici Iftin v Garissa na
zřízení a zlepšení již existujících služeb v nutričním
centru. Terapeutické výživové centrum (TFC) a ambu-
26 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
lantní péče v ambulantním terapeutickém programu
(OTP) a v doplňkovém výživovém programu (SFP) měli
nedostatek personálu a jejich celková péče nebyla
proto účinná. V mnoha případech se nedostala k lidem v nouzi - k podvyživeným pacientům s podváhou, zejména k dětem a těhotným a kojícím ženám.
MAGNA poskytla plnou technickou a personální podporu pro nutriční program na území Iftin. Oblast zasažená podvýživou byla rozsáhlá a aktivity projektu
jsme rozšířili i na odlehlejší částí území, abychom
obsáhli co nejvíce pacientů. Projekt poskytoval OTT
a SFP služby v 7 ambulantních zdravotnických střediscích a zdravotnických centrech (komunitní zdravotní
iniciativa Bash Islamic, zdravotnické zařízení Bour-algy, zdravotnické centrum Kora Kora, zdravotnické zařízení Young Muslim, zdravotnické zařízení GKPrison,
zdravotnické zařízení Police Line, zdravotnické centrum Sima and Medina). MAGNA vyšetřila 14 246 dětí
do 5 let, aby identifikovala jejich stav výživy. 10 902
(2 925 dětí s těžkou podvýživou a 7 977 dětí se středně těžkou podvýživou) podvyživených pediatrických
pacientů podstoupilo léčbu s mírou úspěšnosti 87 %
a provedli jsme 32 645 nutričních prohlídek. Léčení
absolvovalo i 2 066 těhotných a kojících žen. Dodržovali minimální kritéria SPHERE, což dokazuje vysokou
kvalitu péče. 5 260 dětí bylo očkovaných a 3 392 dostalo vitamin A.
Projekt na pomoc obětem sucha a hladu na keňskosomálské hranici byl podpořen z prostředků Minis­
terstva zahraničních věci ČR.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 27
Jižní Súdán
oblasti intervence:
Primární zdravotní péče, infekční onemocnění,
podvýživa, péče o matku a dítě, infrastruktura
geografické oblasti intervence:
Stát Střední Equatorie
Republika Jižní Súdán se v roce 2011 stala nejnovější
zemí světa. Po 45 letech války ji charakterizuje slabý a nedostatečně financovaný zdravotnický systém
a znepokojující epidemiologická situace. Přesto, že
ministerstvo zdravotnictví (MZ) začíná přebírat odpovědnost za zdravotnické zařízení, nemá ještě kapacity
pro zajištění adekvátního a rovnocenného poskytování služeb zdravotní péče.
Jižní Súdán jako nový stát nemá vytvořeny oficiální
instituce, pravidla nebo administrativu, které by jeho
společnost přijala za legitimní, a musí je proto vybudovat od úplného začátku. Klíčové správní struktury
a mechanismy politické reprezentace se teprve začínají objevovat a vláda neustále bojuje s problémy při
poskytování základních služeb obyvatelům. Kromě
několika ropných enkláv zůstává Jižní Súdán relativně
nerozvinutým, subsistenčním hospodářstvím. Země
je řídce obydlená, žije zde více než 200 etnických
skupin bez povědomí společného národa a počet
obyvatel se odhaduje na 8,3 milionu. Populace je velmi mladá, 16 % je ve věku do pěti let, 32 % do 10 let,
50% do 18 let a 72 % je mladších než 30,3 let. Až 83%
obyvatel žije ve venkovských oblastech. Po podepsání mírové smlouvy v červenci 2005 začala vláda Jižní28 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
ho Súdánu s pomocí rozvojových partnerů seriózně
pracovat na rozvoji země. Tento úkol však byl mimořádně náročný. V zemi nebyly tehdy prakticky žádné
cesty ani vodohospodářská infrastruktura a v hlavním
městě Juba a jeho okolí neexistovaly zpevněné cesty. Systém poskytování služeb prakticky neexistoval.
Navzdory výrazným úspěchům dosaženým za posledních sedm let, musí nový národ nadále čelit závažným
problémům, které se týkají rozvoje země. Občanská
válka, která trvala více než 20 let, si vyžádala obrovský počet obětí a zanechala Jižní Súdán v chudobě.
Více než polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby
a ukazatele lidského rozvoje patří mezi nejhorší na
světě. Pouze 27% populace ve věku od 15 let výše je
gramotných. V roce 2009 bylo na jednu třídu 129 studentů. Míra gramotnosti u mužů je 40% ve srovnání
s 16% u žen. Úmrtnost novorozenců je 105 úmrtí na
1 000 narozených dětí, mateřská úmrtnost je 2 054
úmrtí na 100 000 porodů a jen 17 % dětí je očkovaných. 55 % obyvatel má přístup k upraveným zdrojům
pitné vody a 38 % obyvatel se k pitné vodě dostane až
po 30 minutách chůze. 80 % populace nemá přístup
k toaletním zařízením. 15 % domácností vlastní telefon (59 % v městských oblastech ve srovnání s 8 % ve
venkovských oblastech). Obyvatelé Jižního Súdánu si
přejí výrazné zlepšení těchto ukazatelů, pracovních
příležitostí a ekonomické prosperity.
Zdravotní stav populace je obecně špatný ve všech
státech Jižního Súdánu. Stát Střední Equatoria není
výjimkou a rozšířená chudoba spolu s omezeným přístupem ke zdravotním službám přispěly k současné
humanitární situaci.
Ve státě Střední Equatorie, v oblasti Terekeka je míra
úmrtnosti novorozenců (IMR) 107 úmrtí na 1 000 narození a úmrtnost do pěti let (U5MR) činí 141 úmrtí na
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 29
1 000 narození. Tyto hodnoty mírně převyšují národní
průměr. Údaje z průzkumu zdraví v súdánských domácnostech (SHHS) ukazují zlepšení hodnot IMR na
75 úmrtí a UMR na 105 úmrtí na 1 000 narození. V současnosti však nejsou k dispozici aktualizované údaje.
Pouze 44 % dětí absolvovalo úplné očkování. Míra
mateřské úmrtnosti (MMR) představuje 1 867 úmrtí na
100 000 porodů, což je velmi vysoké číslo v porovnání
s hodnotou týkající se celé země, a to 2 054 úmrtí na
100 000 porodů. (SHHS 2008)
Čtvrtletní zpráva Světové zdravotnické organizace
(WHO) za období duben-červen 2012 ukázala, že stát
Střední Equatorie zaznamenal nejvyšší výskyt případů
malárie (60 044) a úmrtí. Letalita (CFR 0,3 %) byla poměrně vysoká v porovnání se stejným obdobím v roce
2011 (CRF 0,03 %) a většina úmrtí připadla na děti
mladší 5 let (45 %). Navzdory závažným následkům
malárie má jen 54 % celkové populace ve státě sítě
proti komárům.
Ukazatele veřejných zdravotnických zařízení a jejich
personálu, které se pohybují mezi 26—71 zařízeními
a 36—47 pracovníky na 100 000 obyvatel v regionech,
jsou ve Střední Equatorii obecně velmi vysoké (CES,
strategický plán pro období let 2012/13—2014/15).
Hlavní problém představují venkovská zdravotnická
zařízení, která mají nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu a nevyhovující kvalitu (včetně
dostupnosti zdravotnických potřeb a budov).
MAGNA v roce 2012 působila v Jižním Súdánu právě
ve státě Střední Equatoria. Pracovali jsme v oblasti Terekeka v regionech Reggie a Rijong s počtem obyvatel
33 505. Oblast Terekeka je jednou z oblastí v Jižním
Súdánu, v níž žijí honácké kmeny. Vzhledem k současné úrovni přístupu k oficiálnímu veřejnému zdravotnímu systému, působí v této oblasti i soukromí
30 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
a alternativní poskytovatelé zdravotní péče. Pro rodiny v oblasti zůstávají tradiční léčitelé hlavní alternativou ve srovnání s oficiálním veřejným systémem. Rodiny často upřednostňují návštěvu tradičního léčitele
a oficiální veřejný systém představuje pro ně v mnoha
případech poslední možnost z důvodu omezeného
přístupu a nízké kvality zdravotní péče. MAGNA se
snažila zlepšit přístup ke kvalitní primární zdravotní
péči prostřednictvím projektů založených na přístupu
ke zdravotnickým zařízením a přístupu komunity ke
zdravotní péči.
MAGNA v roce 2012 poskytovala nezbytnou primární
a sekundární zdravotní péči v oblasti Terekeka a přispívala k zlepšení přístupu ke komplexním primárním
a komunitním službám zdravotní péče a k zvýšení jejich kvality. Tyto aktivity poskytly systém zabezpečení
adekvátní zdravotní péče a pomoci pro matky, novorozence a děti v cílových lokalitách (Rego a Rijong) díky
lepšímu přístupu k primární zdravotní péči (včetně EPI,
řešení běžných přenosných chorob, jako je malárie,
ARI, průjmová onemocnění a kožní infekce) a v rámci
integrovaného programu se zvýšilo množství a kvalita
výživy, provádělo se poradenství v oblasti plánování
rodičovství a poskytovala se prenatální péče na identifikaci potenciálně komplikovaných porodů.
MAGNA celkově poskytla technickou podporu 9 zařízením pro primární zdravotnickou péči (PHC) včetně
1 centra primární zdravotní péče (PHCC) a 8 jednotek
primární zdravotní péče (PHCU). Zajistili jsme adekvátní vybavení všech 9 podporovaných zdravotnických zařízení, jejich průběžné zásobování základními
léky a lékařským vybavením a přístup k čisté vodě.
MAGNA v roce 2012 provedla 49 789 lékařských konzultací s pacienty v 9 zdravotnických zařízeních. K nejběžnějším onemocněním v tomto roce, při kterých
jsme poskytli zdravotní péči, patřila malárie s 32 795
případy, průjem s 9 487 případy, akutní respirační
infekce (ARI) s 1 148 případy a úrazy s 1 256 případy.
MAGNA spolu s ministerstvem zdravotnictví provedla
4 intenzivně hromadné očkovací kampaně proti tetanu, dětské obrně a spalničkám. Počet očkovaných
dětí proti tetanu dosáhl číslo 6 135 dětí mladších 5 let
a proti tetanu bylo očkovaných i 6 164 žen. V rámci
zdravotnického zařízení bylo celkem očkovaných více
než 7 402 dětí mladších 5 let.
Prenatální péče jsme poskytli 1 687 těhotným ženám
a 447 ženám jsme po porodu podávali vitamin A.
851 těhotných žen dostávalo během těhotenství kyselinu listovou a železo. Celkově jsme podali vitamín
A 1 902 dětem mladších 5 let a trvanlivé impregnované
sítě proti komárům (LLITN) jsme poskytli 2 634 dětem
mladších 5 let a těhotným ženám. 1 217 dětí mladších
5 let absolvovalo vyšetření na zjištění akutní podvý-
živy. 571 dětí mladších 5 let bylo odčerveno a v 2 929
případech akutního průjmu byl podáván zinek. 1 894
žen, které měly v těhotenství komplikace ohrožující
život, absolvovalo léčbu u odborníka. 997 těhotných
a kojících žen se zúčastnilo specializovaných vzdělávacích kurzů. 83 pacientů bylo umístěno v oblastní nemocnici v Jubě, kde se podrobili odborným zákrokům.
MAGNA úzce spolupracovala s místní vládou při zabezpečení a zjednodušení přístupu ke kvalitním základním službám zdravotní péče a nadále podporovala zařízení primární zdravotní péče prostřednictvím
zaškolení a poskytnutí odborné přípravy zdravotnickým pracovníkům a personálu středisek a zařízení primární zdravotní péče.
Projekt na pomoc zabezpečení přístupu k primární
zdravotní péči v oblasti Terekeka byl podpořen z pros­
tředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 31
Sexuální násilí
v Demokratické republice
Kongo
MAGNA, která poskytuje lékařskou péči ve Státní nemocnici Kintambo, nabídla své služby obětem sexuálního násilí. Počet obětí sexuálního násilí, kterých se
MAGNA v roce 2012 ujala, se ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil.
Šokující skutečností bylo zjištění, že většinu pacientů tvořily děti. Zaregistrovali jsme 358 dětských obětí
sexuálního násilí, což představuje 92 % ze všech registrovaných pacientů. MAGNA poskytuje také speciální pomoc v případě zdravotních komplikací. Kvalita
péče se zlepšila, ačkoli stále zůstává několik problémů, které je třeba řešit.
32 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
Zaměstnanci a dobrovolníci
Práce organizace Magna Děti v tísni závisí na odhodlání, obětavosti a těžké náročné práce lidí, kteří se
podílejí na výkonu projektů přímo v terénu. Působí
v nelehkých podmínkách v zemích trpících extrémní chudobou, válečnými a poválečnými traumaty,
HIV/AIDS, podvýživou nebo následky přírodních katastrof. Tyto země se stávají jejich působištěm většinou
na 9—12 měsíců. Náklady spojené s jejich prací jsou
hrazeny a dostávají měsíční odměnu, která se odvíjí
od předchozích pracovních zkušeností z terénu a na
rozsahu jejich projektových odpovědností.
Aktivity české pobočky týkající se administrativy projektů, financí, kampaní, styku s veřejností a komunikace s dárci realizovali:
Nikola Endrychová-Dudová, Martina Šáteková,
Barbara Langsfeldova, Miroslava Cerulová,
Marián Glézl, Dana Pajerová, Martin Bandžák,
Denisa Augustínová
Správní rada
Dozorní rada
Martin Bandžák — předseda správní rady
Denisa Augustínová
Marian Glézl
Jiří Kunert
Jiří Budinský
Renata Kalenská
Zasedáním zakladatelů ze dne 20. 11. 2012 byli na
pozici členů správní rady jmenováni:
Martin Bandžák
Marian Glézl
Peter Augustín
Ředitel
Nikola Endrychová-Dudová
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 33
Informační kampaně a aktivity v roce 2012
magna zachránce
Cílem této kampaně bylo informovat a upozornit veřejnost na problémy v krizových oblastech světa,
s nimiž se denně setkávají MAGNA pracovníci při své
práci přímo v terénu. Cílem bylo přiblížit lidem v České republice nejen aktuální situaci v jednotlivých zemích, kde Magna Děti v tísni působí, ale i personifikovat práci humanitárního MAGNA pracovníka přes silný
osobní zážitek a motivovat lidi aby nám pomáhali
zachraňovat životy — vyzývala k okamžité pomoci prostřednictvím online darovacího systému.
www.zachrance.magnadetivtisni.cz
RADOST A ŽÁDNÉ
“BÝT DÍTĚTEM V NAŠEM POJETÍ ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ,
V KENI ČASTO
STAROSTI O TO, CO BUDE ZÍTRA. BÝT DÍTĚTEM ZÍTRA, POZÍTŘÍ
BUDE
CO
T
NEVĚDĚ
A
HIV
VIREM
S
ZNAMENÁ ŽÍT
ANTIVIROVÁ
NEBO ZA MĚSÍC. V KENI JE ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ
K TĚM,
LÉČBA PŘÍSTUPNÁ, PŘESTO SE NEDOSTÁVÁ
KTEŘÍ JI OPRAVDU POTŘEBUJÍ.”
MIRKA CERULOVÁ,
TERÉNNÍ KOORDINÁTORKA Z HUMENNÉHO
e už 10 let pomáhá přímo v terénu.
MAGNA DĚTI V TÍSNI - humanitární organizac životy.
350 pracovníků denně zachraňuje dětské
Přes
POMOCI MŮŽETE I VY!
STAŇTE SE MAGNA ZACHRÁNCEM.
UŽ 50 KČ ZACHRÁNÍ DĚTSKÝ ŽIVOT!
adetivtisni.cz
Přispět můžete přímo na www.magno.p.s.
nebo na účet: MAGNA DĚTI V TÍSNI,
1211004997/5500 Raiffeisen bank
www.magnadetivtisni.cz
informovanost a angažovanost lidí
Informování veřejnosti tvoří podstatnou součást naší
práce a našeho poslání. Prostřednictvím médií a našich vlastních kanálů a kampaní soustřeďujeme pozornost na opomíjené, ale akutní problémy a jejich
přímý vliv na lidi, které podporujeme. Usilujeme, abychom prostřednictvím poskytování informací zvýšili
povědomí o našem poslání, a tím zapojili co největší
počet lidí.
34 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
“NÁSILNÍCI V KON
V NEMOCNICI REG GU NEDĚLA JÍ VĚKOVÉ ROZDÍLY.
RUJEME PŘÍPADY ZNÁ
BABIČEK I 4LETÝCHISTDĚT
SILNĚNÍ STARÝCH
CESTY NA TRH, DO ŠKO Í. ČASTOKRÁT ZA BÍLÉHO DNE, BĚH
EM
LY ČI NEMOCNICE. ZDE
ROZUM STÁT A ČLOVĚK
SE
ANI NEDOKÁŽE PTÁTJIŽ ZŮSTÁVÁ
ZDRAVOTNÍ A PSYCHI
PROČ?
CKÉ NÁSLEDKY JSO
U ENORMNÍ.“
ANDREA STRÁNSKA
TERÉNNÍ KOORDINÁTOR
KA Z BRATISLAVY
MAGNA DĚTI V TÍSNI
Přes 350 pracovníků
- humanitární organiz
ace už 10 let pomáh
denně zachraňuje
á přímo v terénu.
dětské životy.
POMOCI MŮŽETE I VY!
STAŇTE SE MAGNA ZACH
UŽ 50 KČ ZACHRÁNÍ DĚTSK
RÁNCEM.
Ý ŽIVOT!
Přispět můžete přímo
na www.magnade
nebo na účet: MAGN
tivtisni.cz
A DĚTI V TÍSNI, o.p.s.
1211004997/5500
Raiffeisen bank
www.magnadetivtisni.c
z
udělej z přítele ježíška
Již tradiční vánoční kampaň, která umožnila zájemcům udělat z obdarovaného přítele záchrance dětského života — „Ježiška“. Tímto originálním dárkem
dárce přispěl na projekty Magna Děti v tísni a zároveň
obdaroval své blízké Darovacím certifikátem.
Magna Fieldtrack také rozesílala fotografie, relevantní
novinové články, analýzy, fakta a čísla spojená s konkrétními tématy (válka, hlad, AIDS, chudoba atd.), které doplňují autentický obraz z terénu.
vystava — magna děti v tísni v terénu
Záměrem výstavy bylo představení humanitárních
projektů MAGNY v rámci svých misí v rozvojových zemích a informování veřejnosti o problémech v regionech, kde MAGNA působí. Fotografie Matina Bandžáka, zakladatele organizace, zachycují práci MAGNA
pracovníků v terénu, kde poskytují primární zdravotní
starostlivost, HIV/AIDS léčbu nebo nutriční pomoc
dětem a jejich rodinám, které jsou v bezprostřední
nouzi.
Magna Fieldtrack
Magna Fieldtrack je informační projekt, jehož cílem je
zvýšit zájem veřejnosti o dění ve světě a prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter spojit širokou
veřejnost s realitou života lidí ve světě.
Magna Fieldtrack vytváří kontakt mezi humanitárními
pracovníky organizace Magna Děti v tísini, kteří pracují často ve velmi izolovaných podmínkách v Kambodži, Kongu nebo na Haiti, a spojuje je s přáteli,
rodinami a veřejností. Nikdo s větší autenticitou nemluví o důsledcích přírodních katastrof, válek, extrémní chudobě a možnosti zároveň nabídnout analýzu toho, jak by to mohlo být provedeno lépe nebo
jinak, než lidé přímo na místě, kde je to skutečné
a autentické.
sledujte nás: fieldtrack.magna.sk
a na sociálních sítích:
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 35
Dárci
Magna Děti v tísni je velmi vděčná svým podporovatelům a sympatizantům za jejich finanční pomoc,
bez níž by naše práce a úspěch prostě nebyly možné. Jsme hrdí na tuto spolupráci a chceme poděkovat
všem našim individuálním dárcům, firmám a korporacím, nadacím a ostatním organizacím, které nás loni
podpořili. Vaše štědrost a velkorysost nám umožňují fungovat nezávisle na politických, ekonomických
a náboženských zájmech, což považujeme za klíčové ve vztahu k našim pacientům. Pravidelné finanční příspěvky zabezpečují dlouhodobou podporu již
existujících projektů a umožňují nám také poskytovat
flexibilní, účinnou a adresnou pomoc v krizových situacích. Naši podporovatelé s námi denně přikládají ruku k dílu a pomáhají nám pomáhat. V roce 2012
nám Vaše štědré dary pomohly rozšířit naše aktivity
v terénu a zajistit lékařskou péči většímu počtu lidí
v tísni. Poskytovali jsme lékařskou a sociální pomoc
na třech kontinentech světa.
Chtěli bychom se upřímně poděkovat každému, kdo
nám přispěl darem. Vaše podpora je velmi důležitá,
abychom mohli poskytovat nouzovou lékařskou pomoc nezávisle, rychle a účinně tam, kde je nejvíce
potřeba.
magna zachránce
Program pomoci MAGNA ZACHRÁNCE staví na důvěře
k nám, a to na základě výsledků naší práce a nabízí
dárcům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rychlé
a efektivní jednání v krizových situacích. Spolu s námi
může dárce — Magna Zachránce — jednorázovým
nebo pravidelným příspěvkem pomáhat zachraňovat
36 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
dětské životy, bojovat proti nemocem, hladu a podvýživě. Zároveň má přehled o tom, jak, komu a kde jeho
peníze pomáhají každý den.
podpořte dítě v kambodži
Podpořte dítě v Kambodži je program, který umožňuje dárcům pravidelnými měsíčními příspěvky (již od
500 Kč měsíčně) změnit osudy dětí a dát jim naději
na kvalitnější život. Jako dárce zabezpečujete dítěti
v Kambodži zdravější a kvalitnější život.
Všechny děti v programu jsou oběťmi epidemie
HIV/AIDS, která zasáhla Kambodžu na začátku tohoto
tisíciletí. Nevinné děti, které dostaly AIDS do vínku od
svých rodičů již při narození, umíraly na ulici bez jakékoliv lékařské pomoci. Magna Děti v tísni byla v roce
2002 jednou z prvních organizací, která se aktivně začala věnovat antiretrovirální léčbě (ARV) a péči o tyto
děti.
Mnohé z těchto dětí osiřely nebo ztratily jednoho z rodičů. Nefunkční zdravotní systém v Kambodži a extrémní chudoba rodin, odkud děti pocházejí, jim neumožňuje se o ně postarat.
veřejná sbírka
Prostřednícím veřejné sbírky byla oslovena a vyzývána široká veřejnost k podpoře našich humanitárních
aktivit. Magna Děti v tísni využila finanční prostředky z této sbírky na aktivity zaměřené na pomoc pro
podvyživené děti a na pomoc obětem brutálního sexuálního násilí v Kongu (KDR), kde MAGNA působí již
od roku 2009. Sbírka byla ukončena dne 13. 11. 2012
a čistý výtažek z ní byl 59 230,91 Kč.
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 37
Vaše pomoc je zapotřebí
Spolu s námi můžete jednorázovým nebo pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské životy, bojovat proti nemocem, hladu a podvýživě
ve světě. Zároveň budete mít přehled o tom, jak, komu
a kde vaše peníze pomáhají každý den. Pracovníci organizace Magna Děti v tísni působí přímo v terénu.
Každý den poskytují zdravotní pomoc a výživu dětem
a jejich rodinám na třech kontinentech světa. Země,
kde pracujeme, se často vzpamatovávají z válečných
konfliktů, nedemokratických režimů nebo přírodních
katastrof, které zapříčiňují chudobu s dlouhodobými
následky. Tyto problémy a jejich řešení vyžadují dlouhodobou pomoc. Pomáháme při humanitárních katastrofách a poskytujeme zdravotní péči jejich obětem.
Provozujeme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc dětem, kterým jejich vlastní společnost, nefunkční vláda nebo rodina nedokážou zajistit odpovídající
lékařskou péči. Naše stálá přítomnost v terénu nám
pomáhá flexibilně a efektivně pomáhat dětem a jejich
rodinám v tísni.
Každý poskytovatel finanční podpory si může otevřít
Osobní profil na naší webové stránce, kde může sledovat to, jak, kdy, kde a komu pomáhají jeho peníze.
Musí se však předtím zaregistrovat.
delná pomoc je velmi důležitá. Díky vám budou moci
děti a jejich rodiny přežít každý další den — dostanou
zdravotní péči a léčbu a nebudou trpět hladem.
Darujte prostřednictvím DMS ve tvaru „DMS MAGNA“
na číslo 87 777.
Zaregistrujte se a darujte ONLINE prostřednictvím
naší webové stránky.
podpořte dítě v kambodži:
Pomozte pravidelnými měsíčními příspěvky změnit
osud dítěte v Kambodži a dejte mu naději na kvalitnější život. Zapojením se do programu (již od 500 Kč
měsíčně) budete znát jméno dítěte, mít jeho fotografii, vědět, jaké má záliby nebo jak se mu daří ve škole.
každý dar může zachránit život:
Přispějte libovolnou částkou. Váš dar může zajistit dítěti s malárií přístup k lékařské péči, ženě bezpečný
porod a lidem postiženým zemětřesením rychlou lékařskou pomoc.
staňte se magna zachráncem:
Dary můžete zaslat na následující bankovní účet:
MAGNA DĚTI V TÍSNI
7685069001/5500 Raiffeisen bank
IBAN: CZ4755000000007685069001
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Jen 100 Kč měsíčně zajistí dvě výživná jídla denně pro
jedno dítě na celý měsíc.
Jako MAGNA ZACHRÁNCE spolu s našimi lékaři, zdravotními sestrami a humanitárními pracovníky budete
neustále pomáhat zachraňovat životy dětí. Vaše pravi-
V případě potřeby nám zatelefonujte a rádi vám vysvětlíme, jak můžete pomoci.
Tel.: +420 604 978 639 nebo
[email protected]
38 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 39
Finance
V roce 2012 Magna Děti v tísni vynaložila 10 280 000 Kč
na provozování programů. Náklady na řízení fundraisingu a administrativu dosáhly 635 000 Kč. Následující souhrn je výtah z auditované účetní závěrky organizace Magna Děti v tísni.
Magna Děti v tísni se dobrovolně zavázala, že minimálně 80 % všech svých výdajů využije na humanitární a rozvojové projekty. Maximálně 20 % tak smí být
použito na péči o dárce včetně získávání dalších prostředků a administrativy organizace.
CELKOVÉ NÁKLADY
Provoz kanceláře
Komunikace s veřejností a fundraising
Projekty Magna Děti v tísni
Administrativní podpora projektů
Kambodža — podvýživa
Keňa
Jižní Súdán
DR Kongo
Projekty Magna Děti v tísni
Magna Děti v tísni v ČR v roce 2012 vynaložila na provoz kanceláře, komunikaci s veřejností a podporu projektů celkem 10 280 000 Kč. Pouze 5,8 % z celkových
výdajů představovaly náklady na kancelář, komunikaci s veřejností a fundraising. Na administrativní
podporu projektů Magna Děti v tísni vynaložila 1,2 %
z celkových výdajů. 93 % finančních prostředků tak
bylo použito k financování humanitárních a rozvojových projektů.
Celkem v tis. Kč
%
283
352
2,6
3,2
133
4 367
2 387
3 333
60
10 280
1,2
40,0
21,9
30,5
0,5
Celkem
321 795
275 930
ZDROJE
Celkem v tis. Kč
%
Individuální dary jednotlivců a firem
Institucionální dary (MZV ČR)
Magna
Ostatní
Celkem
40 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
380
5 100
4 721
7
10 208
3,72
49,96
46,25
0,07
100
FINANČNÍ DARY A JEJICH VYUŽITÍ
Získané finanční prostředky určené pro financování
humanitárních a rozvojových projektů jsou využívány
ve spolupráci s operačním centrem MAGNA v Bratisla-
vě, jehož prostřednictvím realizuje Magna Děti v tísni
ve světě.
Provoz kanceláře (2,6 %)
DR Kongo (0,6 %)
Komunikace s veřejností a fundraising (3,2 %)
Administrativní podpora projektů (1,3 %)
Projekty MAGNA DĚTI V TÍSNI (94,2 %)
Kambodža —podvýživa (42,5 %)
Keňa (23,2 %)
Jižní Súdán (32,4 %)
Ostatní (0,1 %)
Individuální dary jednotlivců a firem (3,7 %)
Instituionální dary (MZV ČR) (50,0 %)
Magna (46,2 %)
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 41
42 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 43
44 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 45
46 | magna děti v tísni výroční zpráva 2012
magna děti v tísni výroční zpráva 2012
| 47
Pomáhejte s námi
ZACHRÁŇTE ŽIVOT
přes DMS
ve tvaru „DMS MAGNA“ na číslo 87 777
Anebo zasláním aktivační DMS s textem „DMS ROK
MAGNA“ na číslo 87 777 si na vašem mobilním
čísle aktivuje pravidelné každoměsíční přispívání
v hodnotě 30 Kč do dobu jednoho roku. Službu
zajišťuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz
Magna Děti v tísni, v. o. s.
Belgická 23
Praha 2 1200 00
Česká republika
Tel.: +420 604 978 639
[email protected]
www.magnadetivtisni.cz
design © Pavel Kordoš, photo © Martin Bandžák

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2013 - Magna Děti v tísni

výroční zpráva 2013 - Magna Děti v tísni cích malé děti a těhotné i kojící ženy. Hlavní součástí těchto programů tvoří zhodnocení nutričních potřeb komunity, léčba a předcházení podvýživě a školení místních a vnitrostátních národních prac...

Více

výroční zpráva 2011 - Magna Děti v tísni

výroční zpráva 2011 - Magna Děti v tísni jsme rozšířili své působení i do odlehlých částí regionu a otevřeli sedm dalších nutričních ambulantních center. Naše humanitární činnost v regionu Garissa bude pokračovat i v roce 2012, kdy chceme...

Více

str.2 - Lichkov

str.2 - Lichkov Jana Masaryka 312/46, Praha, Vinohrady, 120 00

Více

ýroční zpráva 3,5 MB pdf

ýroční zpráva 3,5 MB pdf žen a novorozenců podstatně snižuje riziko přenosu viru z matky na dítě. HIV pozitivním matkám by také

Více

Závěrečná zpráva z evaluace projektu

Závěrečná zpráva z evaluace projektu nákazy HIV. V činnosti pokračovala Magna Children At Risk, ovšem jen do konce roku 2009. Program PMTCT a léčba ARV/OI dále fungují díky Walter Reed v Kombewě a faces v Nyaheře, ovšem domácí návštěv...

Více

Práce s muži a chlaPci, kteří se během nuceného VYsídlení stali

Práce s muži a chlaPci, kteří se během nuceného VYsídlení stali může jim být bráněno v přístupu do modliteben, rekreačních zařízení a zaměstnání. Některé oběti sexuálního násilí raději ani nevyhledají pomoc ze strachu, že jim nikdo neuvěří. Mnozí se obávají, že...

Více

Seznam / slovník internetových domén

Seznam / slovník internetových domén .com Původně určeno pro komerční účely, nyní volně k registraci .coop Rezervováno pro družstevní svazy .edu Rezervováno pro vzdělávací instituce USA .gov Rezervováno pro vládu USA .info Volně k reg...

Více