Výroční zpráva SDA za rok 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva SDA za rok 2011
SDA
Svaz Dovozců Automobilů
Car Importers Association
ANN
UA
L
R
EP
ORT
VÝRO
ČN
Í
Z
VA
Á
PR
C I A
2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 1
15.3.2012 10:25:17
ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION
Vážené dámy, vážení pánové,
Ladies and gentlemen,
rok se s rokem sešel a opět se Vám dostává do rukou
v pořadí již osmnáctá Výroční zpráva Svazu dovozců
automobilů. Uplynulý rok můžeme hodnotit, navzdory složité hospodářské situaci doma i v zahraničí, jako
celkově úspěšný, kdy krize ovlivnila jen prodeje motocyklů, zatímco obchodu s automobily se vcelku dařilo
a ve většině ukazatelů bylo dosaženo lepších výsledků.
Více než automobilový trh a jeho problémy nás mohou
trápit rostoucí ceny pohonných hmot, zvyšující se daňové zatížení a stále přetrvávající neuspokojivá situace české legislativy, ve vztahu k obchodu s motorovými vozidly a jejich provozu.
Základní výsledky obchodování s motorovými vozidly,
vycházející z jejich registrací za rok 2011 a stav motorizace, jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy.
Z údajů vyplývá, že přes mnohé problémy byl pro většinu
našich členů rok 2011 úspěšný, a že současně byly vytvořeny předpoklady pro další rozvoj naší práce. Statistické
údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do 2011.
Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení
činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší
především jim samotným či jejich partnerům.
Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete
následujícím stránkám této zprávy.
Another year has passed and once again you have in your
hands what is now the eighteenth Annual Report of the
Car Importers Association. We can evaluate the past year,
in spite of the complicated economic situation at home
and abroad, as generally successful, with the crisis influencing only the sales of motorcycles, whereas the car
trade did quite well and better results were achieved in
the majority of indices. We are more worried about the rising prices of motor fuels, the increasing tax burden and
the continuing unsatisfactory situation in Czech legislation with regard to the trade in motor vehicles and their
operation than we are about the vehicle market and its
problems.
The basic results of the trade in motor vehicles, based
on their registrations in 2011 and the state of motorisation, are given in the statistical part of this Annual Report.
From the data it can be seen that, in spite of many problems, the year 2011 was a successful one for the majority
of our members, and that simultaneously the prerequisites for the further development of our work were created.
The statistical data follows on from the preceding Annual Reports and permits comparison and an overview from
1994 through to 2011.
This Annual Report is thus comparable in the significance and nature of the statistical data to similar informative documents published abroad. As in past years,
the Report does not contain any evaluation of the activity
of the individual members of the Association, this being
chiefly a matter for themselves or their partners.
We would like to thank you in advance for the attention
you will pay to the following pages of this Report.
Praha, březen 2012
Výkonný výbor a Rada ředitelů
Svazu dovozců automobilů
Prague, March 2012
Executive Committee and Board of Directors
of the Car Importers Association
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ – SDA
POSLÁNÍ SVAZU
Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti
dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi,
včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu
stanov především:
• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto
druhu činnosti
• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům
• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů
členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu
• vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní
volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování
a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy
• udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy
• podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české
společnosti
2
THE CAR IMPORTERS
ASSOCIATION – CIA
MISSION OF THE ASSOCIATION
The Car Importers Association is a voluntary association
of legal subjects active in the Czech Republic in the sphere of the import and sale of road motor vehicles, including
their servicing. The aim of the CIA is, in the sense of the
statutes, in particular:
• the creation of optimum conditions for the development
of this type of activity
• the systematic raising of the standard of sales and of
services provided to customers
• the promotion and protection of the joint and individual interests of members provided they are not mutually
at variance
• mutual information and support in the spirit of correct
free competition on the market, as well as coordination
of the promotion and protection of joint interests with
similar groups or associations and unions
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 2
15.3.2012 11:28:30
• podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech
kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně
pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle napl ují
ORGÁNY SVAZU
RADA ŘEDITELŮ
je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech vazu a jeho strategii ředseda
ady je současně předsedou ýkonného výboru lenem ady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů vazu ada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání
VÝKONNÝ VÝBOR
je výkonným orgánem vazu ýkonný výbor je šestičlenný ada ředitelů volí jeho pět
členů na dobu
měsíců, šestým členem je vždy tajemník vazu olení členové ýkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru
a současně tak i předsedy ady ředitelů ýkonný výbor
jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně
TECHNICKÁ SEKCE
je odborným orgánem vazu,
který pracuje trvale asedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní
SEKCE MOTOCYKLŮ
je také stálým odborným orgánem vazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky asedání sekce se konají
pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní
SEKRETARIÁT SVAZU vykonává administrativně technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci vazu a jeho orgánů ekretariát pravidelně zveřejuje některé vybrané informace, především statistiky,
na vlastních ebových stránkách ako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce
značnou pozornost
stálým změnám v české legislativě, protože se významně dotýkají činnosti vazu i jeho členů
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
vaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy
členů zastupujících
světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů rodejní a servisní sí členů
je provozována v souladu s nařízením
č
průběhu roku
ukončila své členství v společnost yundai otor zech s r o
a nové členy byly přijaty rmy koda uto a s organizační složka egion
a začátkem roku
společnost vo us ohemia s r o
AKTIVITY SVAZU
akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to
jsou především ankety otocykl roku
, která skončila na jaře a uto roku
v , kde na podzim proběhl již
ročník bě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech ýsledky
anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části ýroční zprávy
bě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností
ročník ankety otocykl roku přilákal více
než tisíc respondentů
• maintaining and further developing contacts ith similar associations and unions abroad
• according to e isting possibilities to support the technical, economic, social and cultural development of zech
society as a hole
• to support and protect the commercial activity of members in the elds of collective marketing, publicity and
advertising, including the organisation of appropriate
events supporting these aims
BODIES OF THE ASSOCIATION
THE BOARD OF DIRECTORS
is the supreme body and
decides on the basic aims of the ssociation and its strategy he hairman of the oard is simultaneously the
hairman of the ecutive ommittee he highest statutory representative of each member of the ssociation
is a member of the oard he oard of irectors holds
regular meetings and also e traordinary meetings according to need
THE EXECUTIVE COMMITTEE
ec om is the e ecutive
body of the ssociation he ecutive ommittee has si
members he oard of irectors elects ve of its members for a period of
months the si th member is alays the ecretary of the ssociation he elected members of the ecutive ommittee alternate for periods of
months in the function of hairman of the ommittee
and simultaneously also the hairman of the oard of irectors
he ecutive ommittee meets regularly each
month and also has e traordinary meetings if necessary
THE TECHNICAL SECTION
is a professional body of the
ssociation that orks permanently he meetings of the
section take place regularly once a month either as ordinary or e cursion meetings
THE MOTORCYCLE SECTION
is also a permanent professional body of the ssociation, hich as established
for the systematic tackling of motorcycle problems he
meetings of the section take place regularly once a month
either as ordinary or e cursion meetings
THE SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION carries out the administrative technical and coordination ork essential
to the reliable functioning of the ssociation and its bodies he ecretariat regularly publishes some selected information, especially statistics, on its o n ebsite s in
past years, so in
the ecretariat devoted considerable attention to the constant changes in zech legislation
as they signi cantly concern the activity of the ssociation and its members
MEMBERSHIP BASE
s of the date of publication of this nnual eport the ar
mporters ssociation has
members representing
orld famous makers of cars, light utility and goods vehicles, buses and motorcycles he service and dealers
net ork of
members is operated in keeping ith the
regulation o
n the course of
the rm of yundai otor zech
s r o ended its membership of the
he follo ing rms ere admitted as ne members
koda uto a s
rganisational nit of the zech epublic egion and at the beginning of
the rm of vo us
ohemia s r o
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 3
3
15.3.2012 10:25:25
Ankety Auto roku se zúčastnilo přes 63 tisíc respondentů.
Anketě Motocykl roku předcházela další významná
akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava
Motocykl 2011, uspořádaná na výstavišti v Praze - Letňanech, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem
téměř 44 tisíc návštěvníků.
Významnou akcí, na které rovněž participoval Svaz
dovozců automobilů a jeho členové, byl loňský Autosalon 2011, jehož expozice navštívilo 96 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro motoristickou
veřejnost.
Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější
jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011, harmonogram
zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly
pro celý nastávající funkční rok. Na podzimním zasedání
RŘ byl volen nový Výkonný výbor SDA.
Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako pro členskou základnu. Tomu slouží stále více
navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně
dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanosti portálu SDA
svědčí téměř 8 milionů přístupů od 207 tisíc návštěvníků, uskutečněných v průběhu roku 2011.
Ani rok 2011 bohužel nepřinesl v oblasti zlepšení podnikatelského prostředí v důležité legislativní oblasti potřebné změny. Proto zůstává také v roce 2012 pro SDA
i nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím
ne zcela standardní implementace evropských předpisů
do národního právního řádu.
HOSPODAŘENÍ SDA
Hospodaření SDA v účetním roce 2011 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou
rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu.
TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH
MOTOROVÝCH VOZIDEL
V ČR V ROCE 2011
Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003
a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců
a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Všechny historické podklady jsou dostupné
na našem portálu: portal.sda-cia.cz.
4
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION
Of the events that have a significant influence on the general public there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2011, which ended in the spring, and
Car of the Year 2012 in the Czech Republic, the 18th year
of which took place in the autumn. Both opinion polls ended with a ceremony for the announcement of the results
at gala evenings. The results of the opinion polls and their
historical overviews are given in the table part of the Annual Report.
Both opinion polls were also very successful with the
general public. The 15th year of the Motorcycle of the Year
opinion poll attracted more than 37,000 respondents.
Over 63,000 respondents took part in the Car of the Year
poll.
The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded
by a further important event of the association, or rather
of our Motorcycle Section – this being the March exhibition Motorcycle 2011, held at the exhibition venue in Prague - Letňany, which was seen, together with its accompanying programme, by almost 44,000 visitors.
A further important event, in which the Car Importers Association and its members also participated, was
last year’s Autosalon 2011, which had 96,000 visitors. During the exhibition a number of accompanying programs
were organised also for both professionals and the motoring public.
From the point of view of activity within the Association the most important event was the spring meeting of the
CIA Board of Directors, at which the new Executive Committee was elected, basic documents were approved such
as the Report on the Budget for 2010, the draft Budget for
2011 and the timetable of meetings of CIA bodies, and there was also discussion of the main tasks for the whole of the
coming year. At the autumn meeting of the Board of Directors the new CIA Executive Committee was elected.
An important part of the Association communications
is also the broadcasting of information for both the lay
and the professional public, as well as for the membership base. This is the purpose of the increasingly well-visited CIA website, where those interested may find extensive and fundamentally unique statistical data available
to the public, as well as practically all the legal norms in
the field of road transport. The popularity and following
of the CIA website can be seen from the almost 8 million visits by 207,000 visitors realised in the course of 2011.
Even in 2011 there were unfortunately none of the needed changes in the field of improvement of the business
environment in the important legislative sphere. In 2012,
therefore, the priority for the CIA continues to be the problems of selected laws and also their executive regulations. In particular the Secretariat and Executive Committee will devote exceptional interest to the promotion of
the still not totally standard implementation of European
regulations in the national legal code.
FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA
The financial management of the CIA in the 2009 accounting year was based on the budget approved by the Board
of Directors. The revenues component of the budget consisted of membership fees and interest on the account.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 4
15.3.2012 10:25:29
REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL
Za rok 2011 bylo v ČR registrováno celkem 173 282 nových osobních, 13 269 lehkých užitkových a 7 962 nákladních automobilů, 837 autobusů a 16 667 motocyklů
včetně mopedů.
Za srovnatelné období roku 2010 to bylo 169 236 osobních, 11 576 lehkých užitkových a 5 445 nákladních automobilů, 751 autobusů a 18 451 motocyklů, rovněž včetně
mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 13 až
31 této Výroční zprávy.
OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1)
Registrace nových osobních automobilů v roce 2011
vzrostly oproti roku 2010 o 2,4%, tj. o 4 046 ks. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) - 28,3%, druhou příčku zaujaly vozy
střední třídy s 19,03%, třetí obsadily vozy nižší střední
třídy s 18,98%. Dále následovaly třídy MPV - 13,4%, terénní, jejichž podíl stoupl už na 12,9%, vyšší střední 4,3%, sportovní - 0,5% a nakonec třída luxusních vozidel - 0,28%.
Z hlediska druhu použitého paliva nedošlo tentokrát
meziročně k žádným dramatickým změnám. Podíl nových osobních vozů s naftovými motory byl ve srovnání s rokem 2010 takřka shodný a činil 39,54%, stejně tak
i u benzinových motorů se prakticky nezměnil, 57,8%.
Podíly ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné – LPG používá 0,07% osobních vozů, CNG 0,11%, palivo E85 - 0,2%, a elektromobilů bylo za rok 2011
registrováno celkově jen 56 ks (0,03%).
LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY (N1)
Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala po předcházejícím propadu příznivý nárůst registrací, meziročně +14,6%. Ke změnám došlo také v podílech
jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 12,5%, do 3,0 t – 45,3%, do 3,5 t – 39,1% a nezařazeno bylo – 3,1%. Z hlediska použitého druhu paliva
bylo jen 1 025 vozidel (7,7%) vybaveno benzinovými motory, 88,5% připadá na naftové motory, 52 vozidel (0,4%)
mělo pohon CNG a 27 LPG (0,2%).
AUTOMOBILY DO 3,5 T (M1+N1)
Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje
o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok
2011 bylo registrováno celkem 186 551 ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně o 5 739 vozidel (+3,2 %) víc, než v roce 2010.
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N2,3)
Tato kategorie vozidel zaznamenala znatelný meziroční
nárůst registrací, a to o 2 517 kusů (+46,2%).
AUTOBUSY (M2,3)
Autobusů bylo loni registrováno 837, což je o 86 ks
(11,5%) více než v roce 2010.
The expenditure component consisted of the usual expenses for operation, registration statistics, etc. The financial management of the CIA was followed currently
by the Executive Committee of the Association.
THE MARKET FOR NEW MOTOR
ROAD VEHICLES IN THE
CZECH REPUBLIC IN 2011
Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source of trustworthy information in the same
way as in other advanced countries. The sales statistics
used earlier, in the years 1993 to 2003, and prepared on the
basis of information from individual makers and importers
and customs statistics, was not considered to be sufficiently objective, and we therefore continue to use it only for the
consideration of trends. All the historical basic information
is available on our website: portal.sda-cia.cz.
REGISTRATION OF NEW VEHICLES
In 2011 there were registered in the Czech Republic in all
173,282 new passenger cars, 13,269 light vans and 7,962
goods vehicles, 837 buses and 16,667 motorcycles, including mopeds.
In the comparable period in 2010 the figures were
169,236 passenger cars, 11,576 light vans and 5,445 goods
vehicles, 751 buses and 18,451 motorcycles, also including
mopeds. More detailed information on the numbers and
order of the individual makes of vehicle are given in the
tables on pages 13 to 31 of this Annual Report.
PASSENGER CARS (M1)
The registration of new passenger cars in 2011 rose in comparison with 2010 by 2.4%, i.e. by 4,046 cars. From the point of view of segments the largest share continued to be
that of small cars (mini + small) – 28.3%, second in line were
cars of the medium class with 19.03%, and third place went
to cars of the lower medium class with 18.98%. This was followed by the classes of MPV – 13.4%, off-road, the share
of which rose to 12.9%, upper medium class – 4.3%, sports
cars – 0.5% and finally the luxury car class – 0.28%.
From the point of view of the type of fuel used there
were no dramatic changes this time from year to year. The
proportion of new cars with Diesel engines was almost the
same as in 2010 and amounted to 39.54%, and the proportion with petrol engines also hardly changed – 57.8%. The
shares of other types of fuel in this country are still negligible – LPG is used by 0.07% of cars, CNG – 0.11%, E85
fuel – 0.2%, and in 2011 only 56 electric cars were registered (0.03%).
LIGHT UTILITY VEHICLES (N1)
The category of light utility vehicles recorded – after the
preceding drop – a favourable increase in registrations, inter-annually +14.6%. there was also a change in the shares
of the individual commercial classes, where in the category up to 2 tons the share was only 12.5%, up to 3 tons –
45.3%, up to 3.5 tons – 39.1% and 3.1 % were unclassified.
With regard to the type of fuel used there were only 1,025
vehicles (7.7%) equipped with petrol engines, 88.5% with
Diesel engines and 52 vehicles (0.4%) were powered by
CNG and 27 by LPG (0.2%).
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 5
5
15.3.2012 10:25:33
MOTOCYKLY (L)
Oproti roku 2010 celkové registrace motocyklů opět, ale
tentokrát mírněji poklesly, a to o 1 784 ks (-9,7%). Od roku
2009 zatím registrace motocyklů každým rokem klesají.
Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této
Výroční zprávy.
TRH OJETÝMI VOZIDLY
V ČR V ROCE 2011
Významnou součást českého automobilového trhu
s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají ke stárnutí českého vozového parku. Průměrné
stáří osobních automobilů meziročně stouplo na nelichotivých 13,83 roku (2010 to bylo 13,7). Problematický
je dovoz vozů starších deseti, ale zejména patnácti let.
Z celkového počtu 131 707 (za rok 2010 to bylo 127 034
= + 3,69%) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů (navíc nemalé množství se dováží také
„na díly“) bylo 43 771 (tedy plná třetina) starších deseti let, a z nich 4 950 starších patnácti let. To nepotřebuje další komentář.
Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok
2011 dovezeno 7 286 kusů, což je o -2,46% (-184 ks), méně
než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních
vozidel bylo za rok 2011 registrováno 2 893 kusů, autobusů z dovozu bylo 257 kusů a motocyklů 11 784.
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
V popředí zájmu členů SDA je rovněž problematika bezpečnosti silničního provozu, přičemž Svaz pokračoval
intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole
v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového
parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní
akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného
užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel.
S bezpečností silničního provozu, ale také s problematikou životního prostředí úzce souvisí také stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k 31.
12. 2011 o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých
kategorií naleznete na str. 20.
6
VEHICLES UP TO 3.5 TONS (M1+N1)
With regard to some analyses the data is still studied for
the registrations of vehicle of categories M1+N1 together.
In 2011 a total of 186,551 vehicles, cars and light utility vehicles, were registered, which is an inter-annual increase
of 5,739 vehicles (+3.2 %) compared with 2010.
GOODS VEHICLES (N2,3)
This vehicle category recorded a considerable inter-annual increase in registrations by 2,517 vehicles (+46.2%).
BUSES (M2,3)
Last year 837 buses were registered, which is 86 buses
(11.5%) more than in 2010.
MOTORCYCLES (L)
Compared with 2010 the total registrations of motorcycles
again dropped, but this time less acutely, by 1,784 bikes
(-9.7%). So far the registration of motorcycles has been
dropping each year since 2009.
More detailed information on numbers, categories and
the order of the individual makes is given in the statistical
part of this Annual Report.
THE USED VEHICLE MARKET IN
THE CZECH REPUBLIC IN 2011
An important part of the Czech motor vehicle market still
consists of the intensive importation of used vehicles
and their registration. Imported used vehicles influence not only the trade in new vehicles, but also contribute
to the ageing of the Czech vehicle fleet. The average age
of passenger cars rose inter-annually to an unfavourable
13.83 years (in 2010 it was 13.7). The problem is the import
of vehicles more than ten years old and especially over
fifteen years old. Of the total number of 131,707 (in 2010
it was 127,034 = + 3.69%) imported and registered used
passenger cars (in addition to which a considerable number is also imported “for spare parts”) there were 43,771
(a full third) over ten years old, and of these 4,950 were
over fifteen years old. No further comment is needed.
The number of used light utility vehicles imported in
2011 was 7,286, which is 2.46% (184 vehicles), less than
in the previous year. The number of imported goods vehicles registered in 2011 was 2,893; the number of imported used buses was 257 and of motorcycles 11,784.
SAFETY ON THE ROADS
The problem of road safety is also at the forefront of the
interest of CIA members and the Association continued
intensively in the talks with appropriate ministries and
parliamentary committees on the continuing problems
in the approval of the technical fitness of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening
the renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic.
Members of the Association continued to hold their own
events aimed at checking the technical condition, engine tuning, brakes, suspension and springs, lights and correct use of vehicles. A number of members cooperated
in the production of educational and instructive audio-visual programs aimed at the safety of vehicles on the
roads.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 6
15.3.2012 10:25:37
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2
Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu
roku 2011 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné
moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci,
resp. likvidaci a recyklaci.
Negativním jevem z hlediska životního prostředí zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho
obnova pokračuje ve srovnání s vyspělými státy velmi
pomalu, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel v některých kategoriích dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí
u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23.
DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU
Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména
do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti
a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu.
ZÁVĚR
Osmnácté vydání Výroční zprávy je nejen důkazem
toho, že Svaz dovozců automobilů je již více než 18 let
významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí.
Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz
nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské
základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu
motorových vozidel.
SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci
v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly,
spojené s naším členstvím v EU.
POZNÁMKA:
Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel
v ČR v roce 2011 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem portálu: portal.sda-cia.cz
Road safety and also environmental problems are closely linked with the age and composition of the vehicle fleet in the Czech Republic. You will find an overview of current data as of 31. 12. 2011 on total numbers and ages of
the vehicles in individual categories on page 20.
THE ENVIRONMENT AND
LEVELS OF CO2
As in previous years, so also in 2009 the Association and
its bodies and also individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the impact of the out-dated vehicle fleet and its operation on the handling of
waste and its production or on liquidation and re-cycling.
A negative phenomenon from the viewpoint of the environment continues to be not only the importing of old
used vehicles, but also overall high average age of the vehicle fleet in the Czech Republic. Its renovation continues very slowly in comparison with advanced countries,
which means that in recent years the average age of vehicles in some categories has actually risen. Encouraging
in this direction is at least the continuing reduction in
emissions in new passenger cars, which is documented in
the tables on pages 22/23.
FURTHER ACTIVITIES OF MEMBERS
OF THE ASSOCIATION
Other activities of the Association and its members traditionally lay mainly in the sponsorship field, aimed in
particular at culture and art, education, sport, the social
sphere and the health service, as well as the fight against
drugs and alcoholism.
CONCLUSION
The eighteenth issue of the Annual Report is not only proof of the fact that the Car Importers Association has been
not only an important and extremely viable, but also recognised and respected organisation both at home and abroad for over 18 years now. The data given in this Report
present a current picture not only of the Association as
such, its organisation and its membership base, but also
of the state and development of the domestic market for
motor vehicles.
Through its activity the CIA confirms its irreplaceable
function in the economic and market structure of the
Czech Republic and through its constant efforts it contributes to the creation of the most favourable possible environment for responsible, competent and solid business
in the field of the sale of imported motor vehicles, linked
with our membership of the EU.
NOTE:
More detailed overviews of the registrations of new
and used vehicles in the Czech Republic in 2011 and the
scrapping of vehicles, as well as much further interesting
information, are given not only in the further pages of this
Report, but especially on our website: portal.sda-cia.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok01-07_vz2011sda-cia_12.indd 7
7
15.3.2012 10:25:42
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
BMW
CITROËN
DAF
BMW Group Czech Republic
(OA, Moto)
Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5
tel.: 225 990 011, fax: 225 990 099
[email protected]
Citroën ČR, s.r.o.
(OA, LUV)
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 224 835 600
fax: 224 835 656
[email protected]
DAF Trucks CZ, s.r.o.
(NA)
Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice-Říčany
tel.: 323 626 111
fax: 323 626 144
[email protected]
gen. ředitel: Josef Reiter
obch. ředitel: Milan Koza
gen. ředitel: Sébastien Vandelle
ředitel: Roman Kubálek
komunikace, tisk: Martina Bedrnová
tel.: 224 835 620
fax: 224 835 656
[email protected]
komunikace, tisk: Jiří Brož
tel.: 323 626 123
fax: 323 626 144
[email protected]
komunikace, tisk: Veronika Jakubcová
tel.: 225 990 052, fax: 225 990 099
[email protected]
FORD
FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP
Fiat ČR, s.r.o.
(OA, LUV)
Karolínská 1, 186 00 Praha 8
tel.: 224 806 215, fax: 224 806 207
gen. ředitel: Jan Laube
obch. ředitel: Milan Sysel
gen. ředitel: Marek Kisz
[email protected]
komunikace, tisk: Martin Linhart
tel.: 234 650 180
fax: 234 650 146
[email protected]
komunikace, tisk: Janka Konečná
tel.: 224 806 268, 733 160 179
fax: 224 806 207
[email protected]
HONDA
CHEVROLET
ISUZU
Honda Česká Republika, s.r.o.
(OA, Moto)
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112
[email protected]
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC.
(OA, LUV)
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: 239 004 111
fax: 239 004 709
[email protected]
Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o.
(LUV, NA)
Prague Office Park II
K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5
tel.: 225 991 603, 725 171 228
fax: 225 991 602
www.isuzutrucks.cz
prezident: Jiří Miňovský
obch. řed. divize Auto: Petr Skála
obch. řed. divize Moto: Petr Kříbala
komunikace, tisk: Aleš Indra
tel.: 257 100 223, fax: 257 100 112
[email protected]
8
Ford Motor Company, s.r.o.
(OA, LUV)
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8
tel.: 234 650 111
fax: 234 650 147
[email protected]
Country Manager: Pavel Drábik
komunikace, tisk: Dalibor Klíma
tel.: 602 222 320, 00421 258 275 577
fax: 239 004 709
[email protected]
gen. ředitel: Antonín Růžička
[email protected]
komunikace, tisk: Boris Dacko, tel.: 725 761 215
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 8
14.3.2012 19:15:21
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
AUDI, SEAT, VW
IVECO
Import Volkswagen Group, s.r.o.
(OA, LUV, NA)
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
[email protected],
[email protected],
IVECO Czech Republic, a.s.
divize Trucks
(LUV, NA, BUS)
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8
tel.: 224 806 111, fax: 224 806 244
[email protected]
gen. ředitel: Josef Roider, tel.: 251 033 111, fax: 251 033 807 (hl. sekretariát)
ved. divize AUDI: Michal Čížek, tel.: 251 033 831, fax: 251 033 837
ved. divize SEAT: tel.: 251 033 842, fax: 251 033 940
ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: 251 033 811, fax: 251 033 905
ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: 251 033 821, fax: 251 033 905
komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C)
tel.: 220 513 314, fax: 220 518 209, [email protected]
gen. ředitel: Sergio Biancheri
[email protected]
komunikace, tisk: Zuzana Žitná
tel.: 00421 259 418 450, 00421 911 189 448
fax: 00421 259 418 451
[email protected]
JAGUAR, LAND-ROVER
KIA
LADA
HelpReg, s.r.o.
(OA, LUV)
Za Mototechnou 4, 155 00 Praha 5
tel.: 251 619 260, 603 507 666
fax: 251 550 186
[email protected]
Kia Motors Czech, s.r.o.
(OA)
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
tel.: 267 188 401
fax: 267 912 260
[email protected]
CS AutoLada, s.r.o.
(OA, LUV)
Koněvova 211, 130 00 Praha 3
tel.: 234 114 111
fax: 234 114 444
[email protected]
jednatel: Miroslav Stehlík
prezident: Hyung-Ki Baik
gen. ředitel: Vít Pěkný
gen. ředitel: Oleg Burmistrov
komunikace, tisk: Olga Veselá
tel.: 224 251 555
[email protected]
komunikace, tisk: Kateřina Vokounová
tel.: 267 188 434
fax: 267 912 260
[email protected]
komunikace, tisk:
ved. odd. OA: Milan Vozáb
tel.: 234 114 210
fax: 234 114 202
[email protected]
MAN
MAZDA
MITSUBISHI
MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o.
(NA, BUS)
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
tel.: 272 111 511
fax: 272 111 590
[email protected]
Mazda Motor Logistics Europe NV
(OA, LUV)
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
tel.: 233 029 301, fax: 233 029 300
[email protected]
M Motors CZ, s.r.o.
(OA, LUV)
Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
tel.: 296 574 111
fax: 296 574 269
[email protected]
ředitel a jednatel: Jochen Modl
gen. ředitel: Alexej Kiriakovský
obch. ředitel: Jan Toupal, tel.: 233 029 346
ředitel: Martin Krob
komunikace, tisk: Zdena Erbenová
tel.: 272 111 542
fax: 272 111 593
[email protected]
komunikace, tisk: Markéta Kuklová
tel.: 233 029 320
fax: 233 029 399
[email protected]
komunikace, tisk: Pavla Drmotová
tel.: 267 286 313
fax: 272 761 122
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 9
9
14.3.2012 19:15:30
Adresář členů Members Directory
MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, FUSO
MERCEDES-BENZ, SETRA
NISSAN
Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.
(OA, LUV, NA)
Daimlerova 2, 149 00 Praha 4
tel.: 271 077 111, fax: 271 077 112
[email protected]
EvoBus Bohemia, s.r.o.
(Autobusy)
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha 6
tel.: 235 015 811, fax: 235 015 812
[email protected]
Nissan Sales CEE Kft.
(OA, LUV, NA)
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
tel.: 241 094 400
fax: 241 094 401
[email protected]
gen. ředitel: Florian Müller
ředitel OA: Jan Bubeník
ředitel užitk. vozy: Robert Janzek
ředitel NA: Josef Mařík
ředitel LUV: František Mühlfeit
komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: 271 077 733,
fax: 271 077 112, [email protected]
ředitel: Georg Kendlbacher
Country Manager: Zdeněk Fořt
komunikace, tisk:
Zuzana Schneyderová-Kubaniková
tel.: 235 015 839
fax: 235 015 872
[email protected]
komunikace, tisk: Marek Vodička
tel.: 241 094 406
fax: 241 094 401
[email protected]
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
Opel Southeast Europe LLC
(OA, LUV)
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: 239 004 111
fax: 239 004 100
[email protected]
Peugeot Česká republika, s.r.o.
(OA, LUV)
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
tel.: 244 118 800
fax: 244 118 801
Porsche Inter Auto CZ, s.r.o.
(OA)
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
tel.: 257 107 111
fax: 257 107 399
mari[email protected]
gen. ředitel: Pavel Šilha
gen. ředitel: Yann Carnoy
obch. ředitel: Marco Venturini
gen. ředitel a jednatel: Christian Lang
komunikace, tisk: Martin Hejral
tel.: 239 004 202
fax: 239 004 100
[email protected]
komunikace, tisk: Radka Matthey
tel.: 244 118 882, 724 106 111
fax: 244 118 801
[email protected]
komunikace, tisk: Anna Gruberová
tel.: 257 107 312
fax: 257 107 399
[email protected]
RENAULT, DACIA – OA
RENAULT – NA
SCANIA
Renault ČR, a.s.
(OA, LUV)
Pobřežní 3, IBC, 186 00 Praha 8
tel.: 222 339 111, fax: 222 339 450
[email protected]
Renault Trucks ČR, s.r.o.
(LUV, NA)
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8
tel.: 225 102 510
fax: 225 102 511
Scania Czech Republic, s.r.o.
(NA)
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy
tel.: 251 095 111
fax: 257 951 224
[email protected]
gen. ředitel: Bernard Chretien
obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: 222 339 111
gen. ředitel: Jan Veselý, [email protected]
komunikace, tisk: Jitka Skaličková
tel.: 222 339 317
fax: 222 339 401
[email protected]
10
Automobily Cars
ředitel: Peter Hornig
komunikace, tisk: Petra Forasassiová
tel.: 225 102 510
fax: 225 102 511
[email protected]
komunikace, tisk: Tomáš Patočka
tel.: 251 095 221, 739 543 624
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 10
14.3.2012 19:15:39
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
SUBARU
SUZUKI
ŠKODA
Subaru ČR, s.r.o.
(OA)
Pekařská 5, 155 00 Praha 5
tel.: 255 720 211
fax: 255 720 113
[email protected]
Suzuki Motor Czech, s.r.o.
(OA, LUV, Moto)
U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
tel.: 226 883 111
fax: 226 883 801
[email protected]
Škoda Auto, a.s.
(OA, LUV)
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: 326 811 111, fax: 326 721 328
www.skoda-auto.cz
ředitel: Petr Neuman
gen. ředitel: Václav Lula
komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund
tel.: 255 720 231, 602 772 680
fax: 255 720 113
[email protected]
komunikace, tisk: Dominika Vránová
tel.: 261 910 686
fax: 261 910 770
[email protected]
TOYOTA, LEXUS
VOLVO – OA
VOLVO – NA
Toyota Motor Czech, s.r.o.
(OA, LUV)
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 13
tel.: 222 992 111, info linka: 800 600 800
fax: 222 992 190
[email protected], [email protected]
Volvo Auto Czech, s.r.o.
(OA)
V oblouku 731, 252 43 Průhonice
tel.: 296 787 111
fax: 296 787 222
[email protected]
Volvo Truck Czech, s.r.o.
(NA)
Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 271 021 111
fax: 272 680 033
[email protected]
prezident: Tsutomu Otsubo
viceprezident: Marc Hedrich
komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk
tel.: 222 992 261, fax: 222 992 190
[email protected]
výkonný ředitel: Frank Versaevel
[email protected]
obch. a marketingová ředitelka:
Šárka Fuchsová, [email protected]
ředitel: Robert Grozdanovski
komunikace, tisk Lexus: David Valenta
tel.: 222 992 403, fax: 222 992 190
[email protected]
komunikace, tisk: Petra Doležalová
tel.: 602 453 813
fax: 296 787 222
[email protected]
Adresář členů Members Directory
předseda představenstva: Winfried Vahland
komunikace, vedoucí: Peik von Bestenbostel
komunikace podniku, vedoucí: Jozef Baláž
tel.: 326 811 773, [email protected]
PR manager: Vítězslav Pelc, tel.: 326 811 778
[email protected]
organizační složka Region ČR, vedoucí:
Petr Pečenka, [email protected]
komunikace, tisk: Markéta Slováčková
tel.: 271 021 502
fax: 272 680 033
[email protected]
Motocykly Motorcycles
BOMBARDIER
ACCESS MOTOR, TGB, ARCTIC CAT
ASP Group, s.r.o.
Náměstí 13, 267 53 Žebrák
tel.: 311 577 222-3
fax: 311 577 224
[email protected]
jednatel: Dušan Hřích
[email protected]
APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA,
MOTO GUZZI
A Spirit, a.s.
Vrbova 19, 147 00 Praha 4
tel.: 225 110 111
fax: 225 110 199
[email protected]
BCE, s.r.o.
Lahovská 8, 159 00 Praha 5
tel.: 267 315 730
fax: 267 315 732
[email protected]
jednatelka: Hana Barnetová
ředitel: Vladimír Přibyl
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 11
11
14.3.2012 19:15:46
Adresář členů Members Directory
Motocykly Motorcycles
DAELIM, HYOSUNG
HARLEY DAVIDSON
Moto Cup, s.r.o.
Staré nám. 32, 619 00 Brno
tel.: 775 094 201, 775 094 203
[email protected]
Harley-Davidson Czech republic, s.r.o.
OPNB Building
Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
tel.: 245 001 181
fax: 251 565 396
[email protected]
ředitel: Rudolf Neumann
CHUNLAN, TMEC, LONCIN
Motoscoot, a.s.
Nádražní 54, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257 319 479 (Praha)
tel.: 553 623 044 (Opava)
[email protected]
ředitel: Martin Heřmanský
[email protected]
ředitel: Milan Večes
KAWASAKI
LINHAI, MOTORRO
KTM
Asko KC, s.r.o.
Žarošická 18, 628 00 Brno
tel.: 544 233 525
544 213 935
fax: 544 217 336
[email protected]
Impexta 3000 Ostrava, s.r.o.
Rudná 3/1118, 703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: 596 781 000
fax: 596 781 020
[email protected]
KTM Czech Republic, s.r.o.
B. Smetany167/2, 301 00 Plzeň
tel.: 00421 232 132 503
ředitel: Antonín Daniel
jednatel: Jan Žurek
ředitel: Jiří Paliza
[email protected]
komunikace, tisk: Lucie Krůpova
[email protected]
jednatel: Christian Waach
kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek
tel.: 00421 232 132 503, [email protected]
kontakt (Custumer Service): Marek Malatinec
tel.: 00421 232 132 505
[email protected]
komunikace, tisk: Barbora Ondrejková
tel.: 00421 232 132 511
KYMCO, QUADRO
TRIUMPH
YAMAHA
MSA Moto Sport CZ, s.r.o.
Bachmačské nám. 6, 160 00 Praha 6
tel.: 724 242 030
DK auto-moto, s.r.o.
Triumph Praha
Šífařská 4, 147 00 Praha 4
tel.: 241 021 448
fax: 241 021 441
[email protected]
Yamaha Motor Middle Europe B.V.
organizační složka CZ
Obchodní 126, 251 01 Čestlice
tel.: 272 019 971
fax: 272 019 972
[email protected]
ředitel: Radek Klimeš
[email protected]
vedoucí org. složky: Václav Koucký
jednatel: Gerald Federl
kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk
[email protected]
12
TMEC
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 12
14.3.2012 19:15:52
Auto roku v ČR Car of the Year in CR
2012
18. ročník 18th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
městské vozy Small + Mini
nižší střední třída Lower middle
střední a vyšší třída Medium
SUV + OffRoad, MPV
Sport + Cabrio
FORD FOCUS
ŠKODA CITIGO
FORD FOCUS
AUDI A6
RANGE ROVER EVOQUE
PORSCHE 911
2011
17. ročník 17th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
MERCEDES-BENZ SLS AMG
ALFA ROMEO Giulietta
BMW řady 5
FORD C-MAX
KIA Sportage
MERCEDES-BENZ SLS AMG
2010
16. ročník 16th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA YETI
VW GOLF
MERCEDES-BENZ „E“
PEUGEOT 3008
ŠKODA YETI
PORSCHE PANAMERA
Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
FORD FOCUS
MERCEDES-BENZ SLS AMG
ŠKODA YETI
ŠKODA SUPERB
KIA CEE’D
OPEL CORSA
FORD FOCUS
ŠKODA OCTAVIA
MAZDA 3
MAZDA 6 – novinářská anketa Journalist
ŠKODA SUPERB – čtenářská Readers
1998
1997
1996
1994/1995
PEUGEOT 307 – novinářská i čtenářská anketa
ŠKODA FABIA COMBI – novinářská i čtenářská anketa
OPEL ZAFIRA – novinářská i čtenářská anketa
FORD FOCUS – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 206 – čtenářská Readers
ALFA ROMEO 156 – novinářská i čtenářská anketa
VW PASSAT – novinářská i čtenářská anketa
AUDI A4 – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 406 – čtenářská Readers
ŠKODA FELICIA – novinářská anketa Journalist
MAZDA 323 (do 0,5 mio.) – čtenářská Readers
RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) – čtenářská Readers
Auto
roku
V ČESKÉ REPUBLICE
Motocykl roku v ČR Motorcycle of the Year in CR
2011
15. ročník 15th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW K 1600 GTL
HONDA SW-T600
BMW G 650 GS
HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight
BMW K 1600 GTL
APRILIA Tuono V4R APRC
KAWASAKI Ninja ZX-10R
2010
14. ročník 14th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW S 1000 RR
HONDA PCX
BMW R 1200 GS
HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy
HONDA VFR 1200 F
KAWASAKI Z 1000
BMW S 1000 RR
2009
13. ročník 13th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW R 1200 GS Adventure
HONDA SW – T 400
BMW R 1200 GS Adventure
HARLEY-DAVIDSON FLSTSB Cross Bones
BMW K 1300 GT
HONDA CB 1000 R
HONDA CBR 1000 RR Fireblade ABS
Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR
2011
2010
2009
2008
2007
BMW K 1600 GTL
BMW S 1000 RR
BMW R 1200 GS Adventure
HONDA CB1000R
KTM 990 Adventure
2006
2005
2004
2003
2002
BMW R 1200 GS Adventure
BMW R 1200 GS
HONDA CBR1000RR Fireblade
HONDA CBR600RR
HONDA VFR 800
2001
2000
1999
1998
1997
SUZUKI GSX 1000R
KAWASAKI ZX-12R Ninja
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
YAMAHA YZF-R1
HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok08-13_vz2011sda-cia_12.indd 13
13
14.3.2012 19:15:57
Celkové registrace vozidel v ČR
Total Registration of Vehicles in CR
Kategorie Category
M1 - OA
N1 - LUV
M2 ̦3 - Bus
N2 ̦3 - NA
2011
Nová Brand New
Ks Units
Podíl Share
173 282
70,26 %
13 269
5,38 %
837
7 962
Ojetá Used
Ks Units
Podíl Share
131 707
83,41 %
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
304 989
75,40 %
20 555
5,08 %
Vyřazená
Ks Units
172 724
7 286
4,61 %
10 974
0,34 %
257
0,16 %
1 094
0,27 %
1 326
3,23 %
2 893
1,83 %
10 855
2,68 %
11 747
L
16 667
6,76 %
11 784
7,46 %
28 451
7,03 %
5 143
O
29 723
12,05 %
2 836
1,80 %
32 559
8,05 %
9 406
T
2 757
1,12 %
609
0,39 %
3 366
0,83 %
163
Jiná Other
1 869
0,76 %
356
0,23 %
2 225
0,55 %
758
254
0,10 %
168
0,11 %
422
0,10 %
28
246 620
100,00 %
157 896
404 516
100,00 %
212 269
Nezařaditelná Unclassified
Celkem vozidel Total
100,00 %
Registrace nových osobních automobilů podle krajů
Registration of Brand New Passenger Cars by Regions
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
M1
Celkem Total
Ks Units
58 420
2011
Celkem Total
Podíl Share
33,71 %
7 567
4,37 %
15 991
9,23 %
Karlovarský
3 984
2,30 %
Královéhradecký
5 717
3,30 %
Liberecký
Moravskoslezský
5 122
2,96 %
15 029
8,67 %
Olomoucký
6 437
3,71 %
Pardubický
5 617
3,24 %
Plzeňský
7 260
4,19 %
Středočeský
21 494
12,40 %
Ústecký
8 465
4,89 %
Vysočina
5 778
3,33 %
Zlínský
6 401
3,69 %
173 282
100,00 %
Celkem Total
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Celkem Total
Ks Units
4 329
N1
2011
Celkem Total
Podíl Share
32,62 %
647
4,88 %
1 546
11,65 %
Karlovarský
292
2,20 %
Královéhradecký
457
3,44 %
454
3,42 %
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
1 078
8,12 %
472
3,56 %
Pardubický
417
3,14 %
Plzeňský
573
4,32 %
1 275
9,61 %
Středočeský
Ústecký
713
5,37 %
Vysočina
434
3,27 %
Zlínský
Celkem Total
14
582
4,39 %
13 269
100,00 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 14
15.3.2012 10:18:39
Registrace nových nákladních automobilů podle krajů
Registration on of Brand New Trucks by Regions
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
Celkem Total
Ks Units
1 390
696
932
144
385
196
631
277
381
522
1 155
537
375
341
7 962
Registrace nových autobusů podle krajů
Registration on of Brand New Buses by Regions
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
Celkem Total
Ks Units
2 291
1 011
1 794
418
971
814
1 725
947
807
814
2 351
1 122
788
814
16 667
2011
Celkem Total
Podíl Share
17,46 %
8,74 %
11,71 %
1,81 %
4,84 %
2,46 %
7,93 %
3,48 %
4,79 %
6,56 %
14,51 %
6,74 %
4,71 %
4,28 %
100,00 %
M2 ̦3
Celkem Total
Ks Units
279
19
104
17
15
55
116
16
100
4
46
9
33
24
837
Registrace nových motocyklů podle krajů
Registration on of Brand New Motorcycles by Regions
Kraj Region
N2 ̦3
2011
Celkem Total
Podíl Share
33,33 %
2,27 %
12,43 %
2,03 %
1,79 %
6,57 %
13,86 %
1,91 %
11,95 %
0,48 %
5,50 %
1,08 %
3,94 %
2,87 %
100,00 %
L
2011
Celkem Total
Podíl Share
13,75 %
6,07 %
10,76 %
2,51 %
5,83 %
4,88 %
10,35 %
5,68 %
4,84 %
4,88 %
14,11 %
6,73 %
4,73 %
4,88 %
100,00 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 15
15
14.3.2012 19:16:50
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1) 2011
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
Ks
Units
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
OA PC
Podíl
Share
Pořadí
Position
Ks
Units
LUV LCV
Podíl
Pořadí
Share Position
Ks
Units
Celkem Total
Podíl
Pořadí
Share Position
263
0,15%
27
0
0,00%
0
263
0,14%
11
0,01%
46
0
0,00%
0
11
0,01%
28
52
3 675
2,12%
12
0
0,00%
27
3 675
1,97%
14
55
26
0,02%
49
0
0,00%
0
26
0,01%
3 377
1,95%
14
0
0,00%
32
3 377
1,81%
15
12
0,01%
55
0
0,00%
0
12
0,01%
63
5 197
3,00%
8
1 670
12,59%
7
6 867
3,68%
8
4 047
2,34%
13
369
2,78%
9
4 416
2,37%
13
Dodge
20
0,01%
37
13
0,10%
29
33
0,02%
38
Ferrari
40
0,02%
36
0
0,00%
0
40
0,02%
40
9
Fiat
2 274
1,31%
10
1 475
11,12%
3
3 749
2,01%
14 447
8,34%
2
2 495
18,80%
1
16 942
9,08%
2
Gonow
0
0,00%
0
5
0,04%
27
5
0,00%
65
Honda
Ford
1 578
0,91%
19
1
0,01%
45
1 579
0,85%
20
Hummer
0
0,00%
75
2
0,02%
25
2
0,00%
57
Hyundai
12 086
6,97%
5
116
0,87%
15
12 202
6,54%
5
Chevrolet
2 979
1,72%
15
0
0,00%
38
2 979
1,60%
16
Chrysler
42
0,02%
31
0
0,00%
0
42
0,02%
33
Infiniti
95
0,05%
33
0
0,00%
0
95
0,05%
35
Isuzu
0
0,00%
0
34
0,26%
31
34
0,02%
71
Iveco
5
0,00%
66
517
3,90%
10
522
0,28%
25
Jaguar
Jeep
Kaipan
84
0,05%
35
0
0,00%
45
84
0,05%
38
227
0,13%
29
4
0,03%
45
231
0,12%
30
41
3
0,00%
38
0
0,00%
0
3
0,00%
8 575
4,95%
6
4
0,03%
24
8 579
4,60%
7
KTM
4
0,00%
66
0
0,00%
0
4
0,00%
77
Lada
106
0,06%
30
14
0,11%
32
120
0,06%
31
93
0,05%
39
0
0,00%
0
93
0,05%
42
Land/Range Rover
463
0,27%
26
37
0,28%
18
500
0,27%
35
Lexus
180
0,10%
28
0
0,00%
0
180
0,10%
29
Kia
Lancia
Martin Motors
4
0,00%
63
12
0,09%
34
16
0,01%
63
24
0,01%
42
0
0,00%
0
24
0,01%
45
Mazda
1 041
0,60%
21
7
0,05%
22
1 048
0,56%
21
Mercedes-Benz
2 820
1,63%
17
898
6,77%
6
3 718
1,99%
11
163
0,09%
32
0
0,00%
0
163
0,09%
34
1 658
0,96%
23
139
1,05%
14
1 797
0,96%
23
0
0,00%
0
25
0,19%
19
25
0,01%
48
Maserati
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
Multicar
0
0,00%
0
27
0,20%
16
27
0,01%
32
1 915
1,11%
20
186
1,40%
11
2 101
1,13%
19
Opel
4 474
2,58%
11
211
1,59%
13
4 685
2,51%
12
Peugeot
7 397
4,27%
7
1 428
10,76%
5
8 825
4,73%
6
Porsche
299
0,17%
25
2
0,02%
38
301
0,16%
27
Renault
12 370
7,14%
4
1 222
9,21%
2
13 592
7,29%
4
0
0,00%
75
102
0,77%
17
102
0,05%
36
Nissan
Renault Trucks
Rolls Royce
4
0,00%
50
0
0,00%
0
4
0,00%
58
Saab
24
0,01%
40
0
0,00%
0
24
0,01%
43
Seat
3 310
1,91%
18
0
0,00%
45
3 310
1,77%
18
smart
80
0,05%
34
0
0,00%
0
80
0,04%
37
Ssangyong
22
0,01%
58
0
0,00%
0
22
0,01%
68
Subaru
924
0,53%
24
1
0,01%
36
925
0,50%
24
Suzuki
2 917
1,68%
16
0
0,00%
0
2 917
1,56%
17
Škoda
53 050
30,61%
1
319
2,40%
8
53 369
28,61%
1
Toyota
3 906
2,25%
9
276
2,08%
12
4 182
2,24%
10
Volkswagen
14 921
8,61%
3
1 592
12,00%
4
16 513
8,85%
3
1 717
0,99%
22
0
0,00%
38
1 717
0,92%
22
Volvo
Jiné značky Others
Celkem Total
16
333
0,19%
66
0,50%
399
0,21%
173 282
100,00%
13 269
100,00%
186 551
100,00%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 16
14.3.2012 19:16:55
Registrace (2006–2011) nových osobních automobilů (OA - M1)
Registration (2006–2011) of Brand New Passenger Cars (PC - M1)
Značka Make
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Caterham
2006
Ks
Podíl
Units
Share
2007
Ks
Podíl
Units
Share
2008
Ks
Podíl
Units
Share
2009
Ks
Podíl
Units
Share
2010
Ks
Podíl
Units
Share
2011
Ks
Podíl
Units
Share
269
0,22%
246
0,19%
165
0,11%
217
0,13%
272
0,16%
263
0,15%
4
0,00%
4
0,00%
10
0,01%
15
0,01%
19
0,01%
11
0,01%
1 650
1,33%
1 621
1,22%
2 181
1,52%
2 894
1,79%
3 234
1,91%
3 675
2,12%
27
0,02%
28
0,02%
24
0,02%
17
0,01%
15
0,01%
26
0,02%
1 105
0,89%
1 355
1,02%
1 575
1,10%
2 628
1,63%
3 056
1,81%
3 377
1,95%
127
0,10%
14
0,01%
25
0,02%
11
0,01%
9
0,01%
12
0,01%
3
0,00%
0
0,00%
2
0,00%
23
0,01%
8
0,00%
5
0,00%
Citroën
5 348
4,31%
6 092
4,60%
6 817
4,75%
7 209
4,46%
6 453
3,81%
5 197
3,00%
Dacia
1 535
1,24%
1 658
1,25%
2 562
1,78%
2 253
1,39%
3 103
1,83%
4 047
2,34%
60
0,05%
114
0,09%
93
0,06%
89
0,06%
56
0,03%
20
0,01%
0,02%
Dodge
16
0,01%
23
0,02%
26
0,02%
40
0,02%
58
0,03%
40
Fiat
Ferrari
3 048
2,46%
3 434
2,59%
3 979
2,77%
4 287
2,65%
4 303
2,54%
2 274
1,31%
Ford
5 414
4,37%
8 474
6,39%
10 897
7,59%
16 054
9,93%
14 234
8,41%
14 447
8,34%
Honda
2 225
1,79%
2 581
1,95%
2 682
1,87%
2 637
1,63%
1 955
1,16%
1 578
0,91%
Hummer
3
0,00%
4
0,00%
9
0,01%
9
0,01%
3
0,00%
0
0,00%
Hyundai
6 028
4,86%
6 528
4,93%
7 377
5,14%
8 416
5,21%
10 088
5,96%
12 086
6,97%
Chevrolet
2 334
1,88%
2 756
2,08%
3 786
2,64%
4 206
2,60%
2 889
1,71%
2 979
1,72%
137
0,11%
90
0,07%
124
0,09%
90
0,06%
96
0,06%
42
0,02%
Chrysler
Infiniti
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
39
0,02%
84
0,05%
95
0,05%
Iveco
1
0,00%
1
0,00%
2
0,00%
3
0,00%
4
0,00%
5
0,00%
0,05%
Jaguar
83
0,07%
131
0,10%
147
0,10%
104
0,06%
62
0,04%
84
Jeep
70
0,06%
121
0,09%
124
0,09%
176
0,11%
165
0,10%
227
0,13%
8
0,01%
7
0,01%
13
0,01%
11
0,01%
54
0,03%
3
0,00%
Kaipan
2 711
2,19%
4 526
3,41%
5 479
3,81%
7 348
4,55%
7 993
4,72%
8 575
4,95%
KTM
Kia
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,00%
4
0,00%
4
0,00%
Lada
127
0,10%
170
0,13%
150
0,10%
166
0,10%
148
0,09%
106
0,06%
9
0,01%
9
0,01%
9
0,01%
10
0,01%
11
0,01%
1
0,00%
Lamborghini
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Martin Motors
6
0,00%
21
0,02%
27
0,02%
69
0,04%
47
0,03%
93
0,05%
93
0,08%
138
0,10%
147
0,10%
141
0,09%
285
0,17%
463
0,27%
194
0,16%
186
0,14%
176
0,12%
241
0,15%
206
0,12%
180
0,10%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,00%
5
0,00%
4
0,00%
Maserati
10
0,01%
18
0,01%
36
0,03%
28
0,02%
29
0,02%
24
0,01%
Maybach
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,00%
0
0,00%
1
0,00%
0,60%
Mazda
1 386
1,12%
1 460
1,10%
2 557
1,78%
2 043
1,26%
1 803
1,07%
1 041
Mercedes-Benz
1 415
1,14%
1 789
1,35%
2 019
1,41%
2 665
1,65%
2 798
1,65%
2 820
1,63%
68
0,05%
91
0,07%
94
0,07%
83
0,05%
91
0,05%
163
0,09%
0,96%
Mini
787
0,63%
875
0,66%
1 148
0,80%
1 267
0,78%
1 268
0,75%
1 658
Nissan
Mitsubishi
1 170
0,94%
1 416
1,07%
1 585
1,10%
2 087
1,29%
1 887
1,12%
1 915
1,11%
Opel
3 238
2,61%
4 165
3,14%
4 030
2,81%
3 815
2,36%
3 505
2,07%
4 474
2,58%
Peugeot
5 772
4,66%
6 532
4,93%
7 111
4,95%
6 684
4,13%
7 053
4,17%
7 397
4,27%
Porsche
78
0,06%
89
0,07%
126
0,09%
199
0,12%
302
0,18%
299
0,17%
Renault
8 156
6,58%
7 477
5,64%
9 189
6,40%
10 604
6,56%
11 937
7,05%
12 370
7,14%
23
0,02%
7
0,01%
10
0,01%
7
0,00%
3
0,00%
0
0,00%
Rolls Royce
0
0,00%
1
0,00%
2
0,00%
8
0,00%
12
0,01%
4
0,00%
Rover
8
0,01%
7
0,01%
12
0,01%
1
0,00%
2
0,00%
0
0,00%
Saab
41
0,03%
55
0,04%
81
0,06%
52
0,03%
38
0,02%
24
0,01%
8
0,01%
10
0,01%
5
0,00%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2 073
1,67%
2 009
1,52%
2 312
1,61%
2 273
1,41%
2 760
1,63%
3 310
1,91%
112
0,09%
91
0,07%
96
0,07%
69
0,04%
69
0,04%
80
0,05%
62
0,05%
54
0,04%
32
0,02%
37
0,02%
7
0,00%
22
0,01%
476
0,38%
452
0,34%
716
0,50%
1 038
0,64%
1 220
0,72%
924
0,53%
Renault Trucks
Santana
Seat
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
2 364
1,91%
3 562
2,69%
3 873
2,70%
3 446
2,13%
2 800
1,65%
2 917
1,68%
Škoda
51 833
41,81%
49 094
37,04%
44 530
31,00%
47 620
29,46%
53 009
31,32%
53 050
30,61%
Toyota
4 506
3,63%
4 997
3,77%
5 528
3,85%
4 716
2,92%
4 836
2,86%
3 906
2,25%
7 116
5,74%
7 044
5,31%
8 956
6,23%
11 781
7,29%
13 069
7,72%
14 921
8,61%
601
0,48%
813
0,61%
791
0,55%
1 502
0,93%
1 578
0,93%
1 717
0,99%
Volkswagen
Volvo
Jiné značky Others
Celkem Total
49
0,04%
102
0,08%
214
0,15%
219
0,14%
241
0,18%
326
0,19%
123 987
100,0%
132 542
100,0%
143 661
100,0%
161 659
100,0%
169 236
100%
173 282
100,0%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 17
17
14.3.2012 19:17:02
Registrace (2006–2011) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1)
Registration (2006–2011) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
2006
Ks
Podíl
Units
Share
2007
Ks
Podíl
Units
Share
2008
Ks
Podíl
Units
Share
2009
Ks
Podíl
Units
Share
2010
Ks
Podíl
Units
Share
2011
Ks
Podíl
Units
Share
Audi
1154
2,33%
1719
2,77%
1603
2,67%
347
1,79%
8
0,07%
0
0,00%
BMW
807
1,63%
1323
2,13%
1562
2,60%
310
1,60%
5
0,04%
0
0,00%
3353
6,77%
3831
6,18%
3207
5,35%
1320
6,79%
898
7,76%
1670
12,59%
Citroën
Dacia
16
0,03%
254
0,41%
342
0,57%
463
2,38%
508
4,39%
369
2,78%
Dodge
2
0,00%
40
0,06%
41
0,07%
12
0,06%
7
0,06%
13
0,10%
Fiat
1299
2,62%
2269
3,66%
2187
3,65%
1274
6,56%
1316
11,37%
1475
11,12%
Ford
5575
11,26%
6184
9,97%
6483
10,81%
2462
12,67%
1956
16,90%
2495
18,80%
Gonow
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
5
0,04%
Honda
296
0,60%
628
1,01%
625
1,04%
114
0,59%
1
0,01%
1
0,01%
Hummer
42
0,08%
53
0,09%
58
0,10%
14
0,07%
10
0,09%
2
0,02%
Hyundai
1910
3,86%
2036
3,28%
1425
2,38%
266
1,37%
103
0,89%
116
0,87%
Chrysler
21
0,04%
34
0,05%
22
0,04%
4
0,02%
0
0,00%
0
0,00%
Isuzu
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
34
0,29%
34
0,26%
Iveco
466
0,94%
617
0,99%
771
1,29%
417
2,15%
377
3,26%
517
3,90%
Jeep
99
0,20%
112
0,18%
133
0,22%
39
0,20%
1
0,01%
4
0,03%
Kia
839
1,70%
1680
2,71%
1706
2,84%
252
1,30%
11
0,10%
4
0,03%
31
0,06%
32
0,05%
27
0,05%
7
0,04%
5
0,04%
14
0,11%
Lada
Lancia
Land/Range Rover
Magma
Martin Motors
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
Multicar
Nissan
0
0,00%
0
0,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
362
0,73%
482
0,78%
266
0,44%
44
0,23%
25
0,22%
37
0,28%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,00%
6
0,03%
10
0,09%
12
0,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,03%
12
0,09%
349
0,71%
498
0,80%
676
1,13%
84
0,43%
15
0,13%
7
0,05%
2319
4,69%
2808
4,53%
3013
5,02%
1148
5,91%
945
8,16%
898
6,77%
256
0,52%
628
1,01%
627
1,05%
245
1,26%
119
1,03%
139
1,05%
50
0,10%
103
0,17%
94
0,16%
48
0,25%
24
0,21%
25
0,19%
100
0,20%
105
0,17%
94
0,16%
113
0,58%
100
0,86%
27
0,20%
1015
2,05%
1091
1,76%
984
1,64%
550
2,83%
248
2,14%
186
1,40%
Opel
1396
2,82%
1486
2,40%
1373
2,29%
338
1,74%
148
1,28%
211
1,59%
Peugeot
2681
5,42%
3393
5,47%
3173
5,29%
1597
8,22%
1133
9,79%
1428
10,76%
Piaggio
0
0,00%
0
0,00%
18
0,03%
21
0,11%
24
0,21%
11
0,08%
Porsche
39
0,08%
81
0,13%
83
0,14%
7
0,04%
2
0,02%
2
0,02%
0
0,00%
0
0,00%
33
0,06%
17
0,09%
7
0,06%
17
0,13%
3674
7,42%
4242
6,84%
4628
7,72%
1612
8,30%
1444
12,47%
1222
9,21%
111
0,22%
140
0,23%
197
0,33%
92
0,47%
78
0,67%
102
0,77%
RAG
Renault
Renault Trucks
Santana
Seat
63
0,13%
36
0,06%
18
0,03%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
366
0,74%
367
0,59%
240
0,40%
34
0,18%
1
0,01%
0
0,00%
Ssang Yong
126
0,25%
118
0,19%
47
0,08%
14
0,07%
0
0,00%
0
0,00%
Subaru
417
0,84%
492
0,79%
517
0,86%
104
0,54%
3
0,03%
1
0,01%
Suzuki
421
0,85%
458
0,74%
422
0,70%
67
0,34%
0
0,00%
0
0,00%
11835
23,91%
15212
24,52%
14378
23,97%
2872
14,78%
525
4,54%
319
2,40%
934
1,89%
1195
1,93%
1133
1,89%
311
1,60%
156
1,35%
276
2,08%
Škoda
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Jiné značky Others
Celkem Total
18
0
0,00%
0
0,00%
5
0,01%
8
0,04%
14
0,12%
4
0,03%
6018
12,16%
6640
10,70%
6454
10,76%
2445
12,59%
1287
11,12%
1592
12,00%
567
1,15%
827
1,33%
755
1,26%
222
1,14%
2
0,02%
0
0,00%
482
0,97%
824
1,33%
564
0,94%
127
0,65%
22
0,19%
22
0,17%
49491
100,0%
62038
100,0%
59986
100,0%
19427
100,0%
11576
100%
13269
100,0%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 18
15.3.2012 11:30:58
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) dle paliva/CO2 (gr/km)
Registration of New Passenger Cars (PC - M1) by fuel/CO2 (gr/km)
Značka Make
Ks
Units
B enzin Petro l
CO2
Rozdíl CO2
CO2
2011/2010
Ks
Units
N afta Diesse l
Ostatní
CO2
Rozdíl CO2 Others
CO2
2011/2010 Ks Units
2011
Ks
Units
C elkem Tota l
CO2
Rozdíl CO2
CO2
2011/2010
Alfa Romeo
179
151
-7
71
139
-3
13
263
148
-4
Audi
989
145
-25
2 427
165
-12
259
3 675
159
-16
BMW
408
206
4
2 711
164
-11
258
3 377
170
-11
Citroën
3 053
146
-6
2 056
142
-7
88
5 197
144
-7
Dacia
2 461
169
-2
1 295
140
1
291
4 047
159
-5
Fiat
1 767
130
-6
397
154
7
110
2 274
135
-3
10 330
148
0
3 834
148
-1
283
14 447
148
0
1 081
154
-6
457
175
1
40
1 578
160
-4
Hyundai
9 048
138
-4
2 962
152
-8
76
12 086
141
-6
Chevrolet
2 620
146
11
339
166
-16
20
2 979
148
8
0
- - 34
231
3
8
42
231
0
24
267
-7
45
227
2
26
95
241
-18
- 3
282
-12
2
5
282
-12
Ford
Honda
Chrysler
Infiniti
Iveco
0
Jaguar
10
289
11
67
172
-8
7
84
187
-11
Jeep
13
284
-11
181
208
-36
33
227
213
-35
6 683
141
-2
1 831
145
-2
61
8 575
142
-2
Lada
77
225
10
0
- - 29
106
225
10
Lancia
38
129
-26
50
157
21
5
93
145
-2
Land/Range Rover
14
303
-45
344
223
-17
105
463
226
-18
136
155
-28
4
137
-29
40
180
154
-28
Mazda
616
150
0
397
172
-6
28
1 041
158
-2
Mercedes-Benz
481
181
-13
1 894
185
-12
445
2 820
184
-12
Mini
119
147
6
36
134
23
8
163
144
10
Mitsubishi
600
145
-18
904
163
-15
154
1 658
156
-14
Nissan
981
148
-13
834
155
-21
100
1 915
152
-14
Opel
2 835
142
-2
1 578
146
-7
61
4 474
143
-4
Peugeot
3 540
144
-5
3 722
136
-11
135
7 397
140
-8
Porsche
116
251
-7
77
192
-12
106
299
228
-17
Renault
8 954
147
-4
3 270
149
-3
146
12 370
148
-4
Saab
13
220
16
11
154
-15
0
24
189
-2
Seat
2 821
136
-8
446
131
-13
43
3 310
136
-8
53
103
-2
3
87
-1
24
80
102
-1
0
- 22
180
-55
0
22
180
-55
Subaru
339
201
-10
415
164
-1
170
924
181
-2
Suzuki
2 779
141
-6
96
170
1
42
2 917
142
-6
Škoda
Kia
Lexus
smart
Ssangyong
27 105
139
-5
25 179
131
-5
766
53 050
136
-4
Toyota
2 751
135
2
787
163
-4
368
3 906
141
1
Volkswagen
6 572
139
-5
7 975
152
-14
374
14 921
146
-10
200
197
-2
1 414
175
-17
103
1 717
178
-15
1
- - 0
- - 480
480
249
-21
Celkem Total
99 807
143
-4
68 168
146
-5
5 307
173 282
145
-4
Podíl Share
57,60%
3,10%
100%
Volvo
Jiné značky Others
39,30%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 19
19
14.3.2012 19:17:11
Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů
Best selling PC and LCV
Značka verze Make version
Pořadí
Position
OA PC
2011
LUV LCV
Celkem
Total
OA PC
2010
LUV LCV
2011
Celkem
Total
2011/2010
Rozdíl Diff.
Rozdíl Diff.
Ks Units
1
Škoda Octavia
23 661
6
23 667
25 819
38
25 857
-2 190
2
Škoda Fabia
16 532
0
16 532
15 588
13
15 601
931
-8,47%
5,97%
3
Škoda Superb
4 659
2
4 661
4 476
2
4 478
183
4,09%
4
Ford Focus
4 536
1
4 537
3 581
2
3 583
954
26,63%
5
VW Golf
4 125
0
4 125
3 844
3
3 847
278
7,23%
6
Škoda Yeti
3 968
1
3 969
4 264
3
4 267
-298
-6,98%
7
Kia cee’d
3 841
0
3 841
4 228
0
4 228
-387
-9,15%
8
Hyundai i30
3 618
0
3 618
4 309
0
4 309
-691
-16,04%
24,97%
9
Škoda Roomster
3 179
304
3 483
2 318
469
2 787
696
10
Renault Megane
3 359
0
3 359
3 121
0
3 121
238
7,63%
11
Ford Fusion
3 267
0
3 267
3 530
0
3 530
-263
-7,45%
12
Renault Thalia
3 206
0
3 206
2 119
0
2 119
1 087
51,30%
13
Hyundai i20
3 202
0
3 202
1 617
0
1 617
1 585
98,02%
14
Ford Transit
15
VW Passat
507
2 052
2 559
335
1 839
2 174
385
17,71%
2 493
0
2 493
2 220
0
2 220
273
12,30%
16
VW Polo
2 419
0
2 419
2 326
0
2 326
93
4,00%
17
Ford Fiesta
2 345
2
2 347
3 372
13
3 385
-1 038
-30,66%
18
Dacia Duster
2 324
0
2 324
523
0
523
1 801
344,36%
19
Seat Ibiza
2 132
0
2 132
1 674
0
1 674
458
27,36%
20
Hyundai ix 20
2 075
0
2 075
112
0
112
1 963
1 752,68%
59,03%
21
Opel Astra
2 069
0
2 069
1 301
0
1 301
768
22
Peugeot 207
1 989
0
1 989
1 974
3
1 977
12
0,61%
23
Suzuki SX-4
1 853
0
1 853
1 295
0
1 295
558
43,09%
24
Hyundai ix35
1 830
0
1 830
1 197
0
25
Ford Mondeo
1 813
0
1 813
1 418
26
Peugeot 308
1 731
0
1 731
1 685
27
Citroën Berlingo
821
908
1 729
28
VW Transporter
29
Kia Sportage
30
31
1 197
633
52,88%
1 418
395
27,86%
0
1 685
46
2,73%
1 853
284
2 137
-408
-19,09%
842
713
1 555
842
500
1 342
213
15,87%
1 501
1
1 502
747
0
747
755
101,07%
VW Tiguan
1 479
0
1 479
1 522
0
1 522
-43
-2,83%
Renault Clio
1 390
2
1 392
1 810
12
1 822
-430
-23,60%
32
VW Caddy
1 087
297
1 384
790
392
1 182
202
17,09%
33
Dacia Logan MCV
835
368
1 203
1 294
508
1 802
-599
-33,24%
Celkové registrace motorových vozidel v České republice
Total Registration Motor Vehicles in Czech republic
Druh vozidel
Vehicle mode
Kategorie
Category
Celko vý počet k
Total numver to
2011
Rozdíl registrací
Diff. registration
Průměrný rok
Průměrný věk
výroby
Average age
Average year made
k 31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Osobní automobily PC
M1
4 582 903
4 496 232
86 671
1998,17
Užitkové automobily LCV
N1
495 639
492 438
3 201
2002,82
9,18
N2
89 528
91 758
-2 230
1992,23
19,77
13,50
N3
13,83
97 633
97 344
289
1998,50
682 800
681 540
1 260
2000,82
11,18
M2 a M3
19 699
19 653
46
1997,44
14,56
Motocykly Motorcycle
L
944 198
924 291
19 907
1979,78
32,22
Traktory Tractors
T
156 004
153 289
2 715
1982,20
29,80
Užitkové automobily celkem LCV Total
Autobusy Bus
Motorová vozidla celkem
Total
Přípojná vozidla Trailer
Jiná (nezařazeno)
6 385 604
6 275 005
110 599
1995,27
16,56
O1
657 946
641 776
16 170
1992,00
20,00
O2
98 931
94 946
3 985
1994,49
17,51
O3
83 154
83 662
-508
1975,74
36,26
O4
77 648
76 576
1 072
1996,13
15,87
Other
55 444
49 978
5 466
1976,76
35,24
Celkem Total
Motorová a přípojná vozidla celkem Total
20
973 123
946 938
26 185
1990,32
21,68
7 358 727
7 221 943
136 784
1994,59
16,31
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 20
14.3.2012 19:17:16
Registrace nových autobusů podle provedení
Registration of Brand New Buses by Execution
Značka Make
SDA CIA
Fiat
Šasi
Chasis
Ks Units
0
Městský-I
City
Ks Units
0
M2 ̦3
Linkový-II
Inter-City
Ks Units
1
Dálkový-III
Coach
Ks Units
0
Ostatní
Others
Ks Units
0
Nezařazeno
Unclassified
Ks Units
0
2011
Celkem T otal
Podíl
Ks Units
Share
1
0,12%
Ford
0
0
1
0
0
1
2
0,24%
Irisbus
0
55
120
6
1
1
183
21,86%
Isuzu
0
0
0
0
0
3
3
0,36%
Isuzu Turquoise
0
0
0
0
0
2
2
0,24%
13
0
0
1
0
0
14
1,67%
Iveco
MAN
1
3
6
16
0
0
26
3,11%
Mercedes-Benz
1
3
43
16
0
11
74
8,84%
0,96%
Neoplan
0
0
0
7
0
1
8
Renault
0
0
6
0
0
0
6
0,72%
Rosero-P
0
0
0
0
0
8
8
0,96%
Scania
0
0
0
2
0
0
2
0,24%
Scania Higer
0
0
0
6
0
0
6
0,72%
Setra
4
0
2
21
0
0
27
3,23%
Solaris
0
23
1
0
0
0
24
2,87%
SOR
0
214
172
3
0
20
409
48,86%
0,72%
Tedom
0
0
0
0
0
6
6
VDL
0
0
0
0
0
1
1
0,12%
VDL Bova
0
0
0
0
0
4
4
0,48%
Volvo
Celkem Total
Podíl Share
0
0
0
31
0
0
31
3,70%
19
298
352
109
1
58
837
100,00%
2,93%
89,75%
0,00%
0,00%
0%
7,32%
100%
Registrace nových autobusů podle kategorie
Registration of Brand New Buses by Category
Značka Make
SDA CIA
Fiat
M2
M3
Ks Units
1
Ks Units
0
M2 ̦3
z toho M3 kloubový
from this M3 Articulated
Ks Units
0
Nezařazeno
Unclassified
Ks Units
0
Ks
Units
1
2011
Celkem Total
Podíl
Share
0,00%
Pořadí
Position
20
Ford
1
0
0
1
2
0,24%
10
Irisbus
0
182
0
1
183
21,86%
5
Isuzu
0
0
0
3
3
0,36%
8
Isuzu Turquoise
0
0
0
2
2
0,24%
3
Iveco
0
14
0
0
14
1,67%
13
MAN
0
26
0
0
26
3,11%
17
Mercedes-Benz
0
63
0
11
74
8,84%
9
Neoplan
0
7
0
1
8
0,96%
7
Renault
6
0
0
0
6
0,72%
11
Rosero-P
0
0
0
8
8
0,96%
11
Scania
0
2
0
0
2
0,24%
10
Scania Higer
0
6
0
0
6
0,72%
2
20
Setra
0
27
0
0
27
0,00%
Solaris
0
24
3
0
24
2,87%
17
SOR
0
389
101
20
409
48,86%
14
Tedom
0
0
0
6
6
0,72%
17
VDL
0
0
0
1
1
0,12%
16
VDL Bova
0
0
0
4
4
0,48%
20
Volvo
0
31
0
0
31
3,70%
6
Celkem Total
8
771
104
58
837
100,00%
2,93%
89,75%
4,26%
7,32%
100%
Podíl Share
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 21
21
15.3.2012 10:17:36
Registrace nových nákladních automobilů podle provedení
Registration of Brand New Trucks by Execution
Značka Make
SDA CIA
Achleitner
Avia
Bremach
BSI
Bürstner
DAF
Dodge
Ford
Hyundai
Isuzu
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Multicar
Nissan
Opel
Peugeot
Praga
RAG
Renault
Renault Trucks
Scania
Tatra
Volkswagen
Volvo
Celkem Total
Podíl Share
Šasi
Chasis
Ks Units
6
176
0
0
0
260
0
4
0
4
402
414
605
53
0
6
0
0
0
0
1
188
113
119
6
106
2 463
45,23 %
Valník
Platform
Ks Units
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0,06 %
Tahač
Tractor
Ks Units
0
0
0
0
0
688
0
0
0
0
112
449
389
0
0
0
0
0
0
0
0
157
568
0
0
322
2 685
49,31 %
Skříň
Box
Ks Units
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
60
1,10 %
N2 ̦3
Sklápěč
Tipper
Ks Units
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0,18 %
Ostatní
Others
Ks Units
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
12
0,22 %
Nezařazeno
Unclassified
Ks Units
0
3
4
2
1
15
2
1
1
0
34
50
74
0
7
0
1
0
2
1
0
2
1
1
0
9
212
3,89 %
Registrace nových nákladních automobilů podle kategorie
Registration of Brand New Trucks by Category
Značka Make
SDA CIA
Achleitner
Avia
Bremach
BSI
Bürstner
DAF
Dodge
Ford
Hyundai
Isuzu
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Multicar
Nissan
Opel
Peugeot
Praga
RAG
Renault
Renault Trucks
Scania
Tatra
Volkswagen
Volvo
Celkem Total
Podíl Share
22
do 6t
Up to 6T
Ks Units
0
0
1
5
0
61
0
128
1
4
11
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
4,13%
pod 7,5t
pod 12t
pod 18t
pod 22t
Bellow 7.5T Bellow 12T Bellow 18T Bellow 22T
Ks Units
Ks Units
Ks Units
Ks Units
4
0
0
0
0
118
28
34
19
0
32
0
0
0
6
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
5,23%
102
0
0
0
4
94
148
126
33
2
33
0
0
7
0
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
681
12,51%
32
0
0
0
0
48
36
111
0
0
26
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
258
4,74%
743
0
0
0
0
153
482
466
0
0
164
572
0
324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
2 970
54,55%
2011
Celkem T otal
Podíl
Ks Units
Share
6
179
4
2
1
963
2
6
1
4
560
914
1 120
53
7
6
1
0
2
1
1
347
682
130
14
438
5 445
100%
N2 ̦3
+22t
+22T
Ks Units
67
0
0
0
0
52
170
181
0
0
79
109
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
814
14,95%
Nezařazeno
Unclassified
Ks Units
15
2
0
1
0
34
50
74
0
0
2
1
0
9
0
3
2
4
1
1
1
1
1
7
2
1
212
3,89%
0,11 %
3,29 %
0,07 %
0,04 %
0,02 %
17,69 %
0,04 %
0,11 %
0,02 %
0,07 %
10,28 %
16,79 %
20,57 %
0,97 %
0,13 %
0,11 %
0,02 %
0%
0,04 %
0,02 %
0,02 %
6,37 %
12,53 %
2,39 %
0,26 %
8,04 %
100,00%
2011
Celk em Tot al
Podíl Pořadí
Ks Units
Share Position
963
2
1
6
4
560
914
1 120
53
6
347
682
14
438
6
179
2
4
1
1
1
1
1
7
2
130
5 445
100%
17,69%
0,04%
0,02%
0,11%
0,07%
10,28%
16,79%
20,57%
0,97%
0,11%
6,37%
12,53%
0,26%
8,04%
0,11%
3,29%
0,04%
0,07%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,13%
0,04%
2,39%
100,0%
2
18
21
13
16
5
3
1
10
13
7
4
11
6
13
8
18
16
21
21
21
21
21
12
18
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 22
15.3.2012 10:16:50
Registrace nových motocyklů
Registration of Brand New Motorcycles
Značka Make
SDA CIA
L
Do 50 cm3
Nad 50 cm3
Ji né
Nezař azeno
Up to 50 cm3
Over 50 cm3
Oth ers
Uncla ssified
Ks Units Podíl Share Ks Units Podíl Share Ks Units Podíl Share Ks Units Podíl Share
2011
Cel kem To tal
Podíl Pořadí
Ks Units
Share Position
Access
0
0,00%
0
0,00%
157
0,94%
1
0,01%
158
0,95%
Akumoto
0
0,00%
0
0,00%
97
0,58%
4
0,02%
101
0,61%
43
87
0,52%
145
0,87%
0
0,00%
48
0,29%
280
1,68%
20
Aprilia
Arctic Cat
Baotian
Beta
30
0
0,00%
0
0,00%
194
1,16%
0
0,00%
194
1,16%
23
55
0,33%
4
0,02%
0
0,00%
127
0,76%
186
1,12%
24
0
0,00%
38
0,23%
0
0,00%
4
0,02%
42
0,25%
73
51
0,31%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,03%
56
0,34%
58
Blata
0
0,00%
46
0,28%
0
0,00%
0
0,00%
46
0,28%
69
BMW
0
0,00%
226
1,36%
0
0,00%
70
0,42%
296
1,78%
19
Bombardier
0
0,00%
0
0,00%
94
0,56%
74
0,44%
168
1,01%
29
Buyang
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
135
0,81%
135
0,81%
39
CF Moto
0
0,00%
0
0,00%
305
1,83%
49
0,29%
354
2,12%
11
CPI
37
0,22%
8
0,05%
4
0,02%
1
0,01%
50
0,30%
63
CSR
0
0,00%
67
0,40%
0
0,00%
0
0,00%
67
0,40%
52
Derbi
1
0,01%
2
0,01%
0
0,00%
43
0,26%
46
0,28%
70
Biaginni
Ducati
0
0,00%
126
0,76%
0
0,00%
13
0,08%
139
0,83%
36
Eagle
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
141
0,85%
141
0,85%
34
Gasgas
0
0,00%
30
0,18%
0
0,00%
25
0,15%
55
0,33%
59
Gilera
28
0,17%
47
0,28%
4
0,02%
8
0,05%
87
0,52%
45
15
Harley Davidson
0
0,00%
316
1,90%
0
0,00%
16
0,10%
332
1,99%
Honda
11
0,07%
1 048
6,29%
0
0,00%
74
0,44%
1 133
6,80%
2
Hsun
0
0,00%
0
0,00%
78
0,47%
29
0,17%
107
0,64%
42
Huatian
114
0,68%
63
0,38%
0
0,00%
163
0,98%
340
2,04%
13
Huoniao
61
0,37%
21
0,13%
0
0,00%
58
0,35%
140
0,84%
35
Husaberg
0
0,00%
71
0,43%
0
0,00%
6
0,04%
77
0,46%
46
Husqvarna
0
0,00%
54
0,32%
0
0,00%
14
0,08%
68
0,41%
50
17
0,10%
28
0,17%
0
0,00%
25
0,15%
70
0,42%
48
Jawa
Jinling
0
0,00%
0
0,00%
655
3,93%
22
0,13%
677
4,06%
4
Jmstar
238
1,43%
43
0,26%
0
0,00%
19
0,11%
300
1,80%
18
Jonway
79
0,47%
32
0,19%
0
0,00%
462
2,77%
573
3,44%
5
0
0,00%
118
0,71%
0
0,00%
56
0,34%
174
1,04%
25
Kawasaki
Keeway
122
0,73%
21
0,13%
1
0,01%
4
0,02%
148
0,89%
31
0
0,00%
241
1,45%
1
0,01%
79
0,47%
321
1,93%
17
Kymco
219
1,31%
195
1,17%
69
0,41%
14
0,08%
497
2,98%
6
Linhai
0
0,00%
0
0,00%
59
0,35%
76
0,46%
135
0,81%
38
KTM
Loncin
52
0,31%
58
0,35%
2
0,01%
9
0,05%
121
0,73%
40
Longjia
314
1,88%
138
0,83%
0
0,00%
30
0,18%
482
2,89%
7
Maxon
868
5,21%
384
2,30%
0
0,00%
7
0,04%
1 259
7,55%
1
0
0,00%
44
0,26%
0
0,00%
25
0,15%
69
0,41%
49
Moto Guzzi
MV Agusta
0
0,00%
1
0,01%
0
0,00%
5
0,03%
6
0,04%
133
Peugeot
157
0,94%
6
0,04%
0
0,00%
10
0,06%
173
1,04%
26
Piaggio
198
1,19%
201
1,21%
41
0,25%
38
0,23%
478
2,87%
8
Qingqi
34
0,20%
58
0,35%
0
0,00%
5
0,03%
97
0,58%
44
Rhon
324
1,94%
0
0,00%
0
0,00%
17
0,10%
341
2,05%
12
Sachs
23
0,14%
7
0,04%
0
0,00%
15
0,09%
45
0,27%
72
Shenke
22
86
0,52%
7
0,04%
0
0,00%
129
0,77%
222
1,33%
Shineray
0
0,00%
0
0,00%
3
0,02%
235
1,41%
238
1,43%
21
Standard Motor Corp.
5
0,03%
0
0,00%
149
0,89%
15
0,09%
169
1,01%
27
Sunny-ebike
0
0,00%
0
0,00%
20
0,12%
116
0,70%
136
0,82%
37
Suzuki
0
0,00%
300
1,80%
0
0,00%
136
0,82%
436
2,62%
10
28
Sym
109
0,65%
45
0,27%
2
0,01%
13
0,08%
169
1,01%
TGB
98
0,59%
12
0,07%
330
1,98%
3
0,02%
443
2,66%
9
302
1,81%
29
0,17%
0
0,00%
5
0,03%
336
2,02%
14
32
TMEC
Triumph
Yamaha
Yamasaki
Yuki
Zip
Znen
Jiné značky Others
Celkem Total
0
0,00%
106
0,64%
0
0,00%
39
0,23%
145
0,87%
119
0,71%
555
3,33%
15
0,09%
116
0,70%
805
4,83%
3
5
0,03%
66
0,40%
0
0,00%
40
0,24%
111
0,67%
41
167
1,00%
156
0,94%
0
0,00%
7
0,04%
330
1,98%
16
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
76
0,46%
76
0,46%
47
33
74
0,44%
8
0,05%
0
0,00%
60
0,36%
142
0,85%
543
3,26%
224
1,34%
233
1,40%
1 111
6,67%
2 145
12,87%
4 598
27,59%
5 395
32,37%
2 513
15,08%
4 161
24,97%
16 667
100%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok14-23_vz2011sda-cia_12.indd 23
23
15.3.2012 10:17:10
Registrace nových osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Passenger Cars by Month and Year
Období Period
I
2006–2011
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
■ 2006
7 821
8 462
11 285
11 479
13 231
11 505
9 904
10 111
8 869
10 979
10 775
9 566
Celkem Total
■ 2007
9 147
9 192
11 766
11 974
12 829
12 652
11 552
10 420
9 177
12 120
11 162
10 551
132 542
■ 2008
10 082
10 646
12 298
14 782
11 852
13 795
12 941
10 470
12 134
12 973
11 384
10 304
143 661
123 987
■ 2009
8 842
9 823
12 410
17 592
14 277
16 284
14 150
12 174
12 196
14 121
14 975
14 815
161 659
■ 2010
10 813
11 080
17 446
15 264
15 885
18 538
11 388
12 088
13 251
13 126
15 228
15 129
169 236
■ 2011
11 678
12 847
17 501
14 620
15 482
16 156
12 118
14 105
12 978
14 858
15 920
15 019
173 282
18 000
12 000
6 000
0
Leden
January
Únor
February
Březen
March
Duben
April
Květen
May
Červen
June
Červenec
July
Srpen
August
Září
September
Říjen
October
Listopad
November
Registrace nových lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Month and Year
Období Period
I
VI
Prosinec
December
2006–2011
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII
■ 2006
3 371
3 082
3 992
3 668
4 488
4 713
3 672
4 078
3 455
4 716
4 878
5 378
Celkem Total
49 491
■ 2007
4 369
3 800
4 655
4 764
5 145
5 309
4 688
4 593
4 421
6 149
6 467
7 678
62 038
■ 2008
5 778
4 532
4 898
5 821
4 993
5 649
5 203
4 073
5 025
5 006
4 284
4 724
59 986
■ 2009
3 634
2 946
2 629
1 565
961
1 137
1 037
955
965
1 070
1 332
1 196
19 427
■ 2010
790
711
885
1 000
1 112
1 405
706
848
858
911
1 213
1 137
11 576
■ 2011
785
756
1 142
995
1 115
1 188
855
1 196
1 167
1 221
1 337
1 512
13 269
7 500
5 000
2 500
0
Leden
January
Únor
February
Březen
March
Duben
April
Květen
May
Červen
June
Červenec
July
Srpen
August
Září
September
Říjen
October
Listopad
November
Registrace nových autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Buses by Month and Year
Prosinec
December
2006–2011
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
■ 2006
37
67
83
123
34
55
71
61
111
116
132
54
Celkem Total
■ 2007
28
56
69
68
75
93
51
87
60
90
140
132
949
■ 2008
50
56
103
91
108
121
107
66
98
112
111
168
1 191
■ 2009
33
24
63
66
42
63
56
70
104
61
116
77
775
■ 2010
32
24
37
43
70
100
33
40
82
72
109
109
751
■ 2011
20
20
84
56
77
81
54
44
65
123
76
137
837
944
150
100
50
0
Leden
January
24
Únor
February
Březen
March
Duben
April
Květen
May
Červen
June
Červenec
July
Srpen
August
Září
September
Říjen
October
Listopad
November
Prosinec
December
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 24
14.3.2012 19:18:09
Registrace nových nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Trucks by Month and Year
2006–2011
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
■ 2006
671
509
840
2 112
235
476
582
585
1 283
800
976
858
Celkem Total
9 927
■ 2007
662
596
928
1 069
1 149
973
930
915
1 142
1 174
959
1 090
11 587
■ 2008
866
767
910
1 090
974
993
965
724
993
931
750
618
10 581
■ 2009
490
348
496
480
360
370
353
328
390
406
385
354
4 760
■ 2010
289
272
381
419
358
662
262
382
586
503
613
718
5 445
■ 2011
453
454
719
658
763
777
552
517
763
781
778
747
7 962
2 100
1 400
700
0
Leden
January
Únor
February
Březen
March
Duben
April
Květen
May
Červen
June
Červenec
July
Srpen
August
Září
September
Říjen
October
Listopad
November
Registrace nových motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Motocycles by Month and Year
Období Period
Prosinec
December
2006–2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
■ 2006
518
414
1 224
2 696
3 379
2 489
2 682
2 626
1 337
885
594
773
Celkem Total
19 617
■ 2007
739
788
1 901
3 276
3 554
3 572
3 157
3 101
1 668
1 400
724
1 067
24 947
■ 2008
860
1 307
1 830
3 406
3 521
4 176
3 760
2 872
2 117
1 388
841
1 144
27 222
■ 2009
746
850
1 815
3 248
2 464
2 645
2 255
2 119
1 597
878
608
516
19 741
■ 2010
474
533
1 741
2 316
2 175
2 756
3 019
2 214
1 470
756
586
411
18 451
■ 2011
583
724
1 855
2 224
2 497
2 354
1 807
1 775
1 179
779
475
415
16 667
3 900
2 600
1 300
0
Leden
January
Únor
February
Březen
March
Duben
April
Květen
May
Červen
June
Červenec
July
Srpen
August
Září
September
Říjen
October
Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes
Kategorie Class
■ Malé Small
M1
Listopad
November
Prosinec
December
2011
Celkem Total
Ks Units
Celkem Total
Podíl Share
44 939
25,93%
4 118
2,38%
■ Nižší střední Low Medium
32 887
18,98%
■ Střední Medium
32 979
19,03%
■ Mini Mini
■ Vyšší střední Exclusive
■ Luxusní Luxury
■ MPV MPV
■ Sportovní Sport
■ Terénní SUV
■ Nezařazeno Unclassified
Celkem Total
7 499
4,33%
478
0,28%
23 207
13,39%
866
0,50%
22 421
12,94%
3 888
2,24
173 282
100,00%
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 25
25
15.3.2012 10:14:51
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Business Classes
Kategorie Class
N1
Celkem Total
Ks Units
1 654
12,47%
■ Do 3,0t Up to 3.0T
6 005
45,26%
■ Do 3,5t Up to 3.5T
5 189
39,11%
Celkem Total
421
3,17%
13 269
100,00%
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu
Registration of Brand New Motorcycles by Stroke Capacity
L
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
4 598
27,59%
2 410
14,46%
■ Do 350 cm3 Up to 350 cm3
746
4,48%
■ Do 500 cm3 Up to 500 cm3
266
1,60%
■ Do 800 cm3 Up to 800 cm3
876
5,26%
■ Nad 800 cm3 Over 800 cm3
1 097
6,58%
■ Jiné Others
2 513
15,08%
Registrace nových osobních automobilů podle paliva
Registration of Brand New Passenger Cars by Fuel
Benzin Petrol
100 152
57,80%
68 510
39,54%
CNG
194
0,11%
LPG
127
0,07%
E85
345
0,20%
56
0,03%
Elektro Electro
Nezařazeno Unclassified
Celkem Total
3 898
2,25%
173 282
100,00%
Benzin Petrol
1 025
7,72%
88,50%
CNG
52
0,39%
LPG
27
0,20%
E85
0
0,00%
1
0,01%
Elektro Electro
Nezařazeno Unclassified
Celkem Total
26
24,97%
100,00%
2011
Benzin Petrol
Nezařazeno Unclassified
Nafta Diesel
N1
2011
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
11 743
Nafta Diesel
4 161
16 667
M1
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle paliva
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Fuel
Kategorie Class
Celkem Total
Podíl Share
■ Do 125 cm3 Up to 125 cm3
Celkem Total
Nafta Diesel
2011
■ D0 50 cm3 Up to 50 cm3
■ Nezařazeno Unclassified
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Celkem Total
Podíl Share
■ Do 2,0t Up to 2.0T
■ Nezařazeno Unclassified
Kategorie Class
2011
421
3,17%
13 269
100,00%
Benzin Petrol
Nezařazeno Unclassified
Nafta Diesel
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 26
15.3.2012 10:14:31
První registrace (dovezených) ojetých osobních automobilů podle stáří v letech
Registration of Used (Imported) Passenger Cars by Age in Years
Značka Make
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Do 1
Up to 1
Ks Units
8
Do 3
Up to 3
Ks Units
30
Do 5
Up to 5
Ks Units
245
Do 10
Up to 10
Ks Units
606
Do 15
Up to 15
Ks Units
456
Nad 15
Over 15
Ks Units
13
M1
2011
Celk em Total
Podíl
Pořadí
Ks Units
Share Position
1 358
1,03%
18
7
4
2
2
0
0
15
0,01%
52
294
429
980
1 060
1 150
218
4 131
3,14%
10
1
3
16
2
0
0
22
0,02%
43
330
529
1 117
1 464
1 045
434
4 919
3,73%
9
Citroën
52
487
1 518
3611
2 010
142
7 820
5,94%
6
Dacia
31
173
95
11
0
0
310
0,24%
34
Daihatsu
4
7
9
54
103
43
220
0,17%
33
Dodge
8
14
47
12
3
1
85
0,06%
38
Ferrari
2
9
7
7
3
4
32
0,02%
41
Fiat
Ford
Honda
35
185
498
1 957
2 517
287
5 479
4,16%
7
483
2 163
6 145
6 503
3 784
309
19 387
14,72%
2
21
41
154
244
255
51
766
0,58%
22
Hummer
0
3
7
11
0
0
21
0,02%
42
Hyundai
38
73
155
494
304
15
1 079
0,82%
19
Chevrolet
23
58
103
238
212
11
645
0,49%
26
6
15
88
237
277
34
657
0,50%
25
Chrysler
Infiniti
12
3
4
7
0
0
26
0,02%
45
Jaguar
20
15
25
48
22
16
146
0,11%
36
Jeep
23
22
67
162
111
36
421
0,32%
27
Kia
35
83
148
376
192
16
850
0,65%
20
Lada
3
10
9
24
12
7
65
0,05%
40
Lancia
0
8
13
126
222
26
395
0,30%
28
Land/Range Rover
66
31
77
173
264
32
643
0,49%
34
Lexus
13
14
39
18
7
0
91
0,07%
37
4
6
3
2
1
2
18
0,01%
48
52
96
252
686
457
115
1 658
1,26%
16
Maserati
Mazda
244
378
508
887
950
322
3 289
2,50%
11
Mini
Mercedes-Benz
12
20
47
149
3
1
232
0,18%
35
Mitsubishi
60
34
84
224
358
112
872
0,66%
21
Nissan
53
70
170
557
465
109
1 424
1,08%
17
69
242
823
1 825
1 786
280
5 025
3,82%
8
Peugeot
Opel
280
818
1 868
4 160
3 081
391
10 598
8,05%
4
Porsche
78
79
62
55
36
30
340
0,26%
31
Renault
62
362
1 142
3 944
3 405
226
9 141
6,94%
5
Rolls-Royce
2
0
0
1
0
1
4
0,00%
64
Rover
1
1
1
73
122
11
209
0,16%
31
Saab
1
10
46
91
84
25
257
0,20%
29
Seat
20
78
304
964
851
53
2 270
1,72%
14
smart
4
8
23
146
138
0
319
0,24%
30
Ssangyong
0
0
15
32
14
1
62
0,05%
39
Subaru
56
50
58
152
271
69
656
0,50%
23
Suzuki
19
69
219
558
567
256
1 688
1,28%
15
Škoda
588
1 871
4 362
9 769
6 753
155
23 498
17,84%
1
Toyota
102
139
420
790
370
75
1 896
1,44%
12
Volkswagen
372
1 049
3 768
4 786
5 692
890
16 557
12,57%
3
Volvo
210
195
450
470
423
63
1 811
1,38%
13
37
44
38
68
45
68
300
0,23%
3 841
10 028
26 231
47 836
38 821
4 950
131 707
100%
2,84%
9,77%
20,15%
39,69%
24,82%
2,73%
100%
Ostatní Others
Celkem Total
Podíl Share
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 27
27
14.3.2012 19:18:25
Registrace ojetých osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Passenger Cars by Month and Year
Období Period
M1
2006–2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
8 692
9 730
13 604
13 671
16 584
15 249
14 945
19 317
18 393
20 447
18 208
14 303
183 143
2007
15 604
15 854
18 916
19 370
20 584
19 107
18 486
19 110
15 948
20 187
16 536
13 167
212 869
2008
16 168
18 349
18 945
23 589
21 313
21 941
23 095
19 486
19 547
18 835
14 893
14 813
230 974
2009
8 554
9 095
12 067
14 062
13 197
14 436
14 140
13 025
12 553
12 073
11 618
9 782
144 602
2010
6 722
8 189
12 183
11 860
12 363
12 535
10 806
11 658
11 438
9 903
11 543
7 834
127 034
2011
7 960
9 611
12 025
10 899
12 577
12 537
10 720
12 456
11 152
11 992
10 967
8 811
131 707
Registrace ojetých lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech N1
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Month and Year
Celkem Total
2006–2011
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
515
515
639
600
686
736
544
678
675
848
848
732
8 016
2007
781
690
895
879
920
874
801
922
837
1 032
1 031
957
10 619
2008
994
989
1 022
1 203
946
1 029
1 155
949
1 103
1 170
968
1 029
12 557
2009
681
544
736
728
642
768
638
664
795
746
776
619
8 337
2010
428
536
692
669
740
677
552
600
687
636
722
531
7 470
2011
459
589
709
641
700
671
511
658
597
664
599
488
7 286
Registrace ojetých motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Motorcycles by Month and Year
Období Period
I
L
Celkem Total
2006–2011
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
226
312
894
1 901
1 854
1 745
1 559
1 573
1 134
930
548
437
Celkem Total
13 113
2007
648
889
2 038
2 800
2 673
2 445
2 266
2 107
1 274
1 146
543
438
19 267
2008
695
1 567
2 079
3 303
3 094
3 019
2 854
2 207
1 630
1 011
705
507
22 671
2009
424
554
1 535
2 858
2 008
1 902
1 660
1 424
1 036
654
448
333
14 836
2010
234
357
1 521
1 918
1 568
1 586
1 404
1 182
730
503
421
211
11 635
2011
273
558
1 497
1 702
1 657
1 586
1 218
1 290
766
573
363
301
11 784
Registrace ojetých autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Buses by Month and Year
II
V
M2 ̦3
2006–2011
Období Period
I
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
14
7
11
18
9
9
10
7
23
10
50
17
2007
36
30
23
19
22
20
6
10
12
12
16
16
222
2008
25
39
35
32
34
13
10
21
24
14
18
20
285
2009
10
15
22
35
19
14
9
19
18
11
9
27
208
2010
18
15
25
21
21
13
9
11
15
19
17
17
201
2011
13
22
31
27
19
26
13
20
15
16
23
32
257
Registrace ojetých nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Trucks by Month and Year
Období Period
185
2006–2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
2006
243
298
318
268
265
286
207
311
309
349
424
354
3 632
2007
334
289
413
405
349
301
307
371
386
442
396
325
4 318
2008
289
345
405
428
331
306
289
227
324
291
219
213
3 667
2009
227
122
166
212
214
274
200
218
255
262
260
201
2 611
2010
242
276
280
229
316
202
164
191
243
239
287
189
2 858
2011
179
214
291
257
272
234
188
291
213
250
245
259
2 893
28
VIII
N2 ̦3
Celkem Total
Celkem Total
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 28
14.3.2012 19:18:29
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1) podle značek
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) by Make
Značka Make
Alfa Romeo
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborgini
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Lublin
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Moskvič
Multicar
Nissan
Oltcit
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Santana
Seat
smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Škoda
Tatra
Taz
Toyota
Trabant
VAZ
Volkswagen
Volvo
Wartburg
Ostatní Others
Celkem Total
OA PC
Ks Units
58
1
9
1 239
0
13
929
8
212
129
38
4
15
23
251
3 717
198
7
354
43
43
18
0
0
19
60
868
4
6
19
73
66
0
16
173
768
44
116
3
0
617
2
563
824
92
698
4
10
13
1
915
19
4
75
124
2 551
11
0
602
12
47
3 074
170
15
53
20 040
Exportovaná Exported
LUV LCV
Celkem Total
Ks Units
Ks Units
1
1
0
71
1
0
77
1
120
5
0
0
6
0
158
339
19
9
94
7
1
0
4
84
0
4
40
12
0
0
21
12
3
0
59
528
0
52
0
7
85
0
162
154
12
274
0
0
1
9
15
0
2
14
10
310
0
0
143
0
41
691
27
0
15
3 701
59
2
9
1 310
1
13
1 006
9
332
134
38
4
21
23
409
4 056
217
16
448
50
44
18
4
84
19
64
908
16
6
19
94
78
3
16
232
1 296
44
168
3
7
702
2
725
978
104
972
4
10
14
10
930
19
6
89
134
2 861
11
0
745
12
88
3 765
197
15
68
23 741
OA PC
Ks Units
463
92
1
1 069
3
0
909
1
4 456
168
1 386
302
44
0
8 395
15 266
745
0
1 642
57
173
0
51
6
7
40
524
9
0
349
19
3
1
2
2 374
591
3
1 297
115
4
2 042
234
8 716
8 923
9
10 238
0
180
104
0
2 712
7
13
424
957
66 150
17
18
924
976
2 459
5 631
288
607
488
152 684
Zrušená Canceled
LUV LCV
Celkem Total
Ks Units
Ks Units
1
6
0
0
65
0
1
0
459
45
2
12
0
0
393
1 031
0
0
207
0
2
0
19
102
0
0
139
2
0
0
1
0
101
0
113
133
0
58
0
221
140
0
249
389
0
507
0
0
0
0
77
0
0
1
7
2 381
8
50
18
0
17
226
3
0
87
7 273
464
98
1
1 069
68
0
910
1
4 915
213
1 388
314
44
0
8 788
16 297
745
0
1 849
57
175
0
70
108
7
40
663
11
0
349
20
3
102
2
2 487
724
3
1 355
115
225
2 182
234
8 965
9 312
9
10 745
0
180
104
0
2 789
7
13
425
964
68 531
25
68
942
976
2 476
5 857
291
607
575
159 957
2011
Celkem
Total
Ks Units
523
100
10
2 379
69
13
1 916
10
5 247
347
1 426
318
65
23
9 197
20 353
962
16
2 297
107
219
18
74
192
26
104
1 571
27
6
368
114
81
105
18
2 719
2 020
47
1 523
118
232
2 884
236
9 690
10 290
113
11 717
4
190
118
10
3 719
26
19
514
1 098
71 392
36
68
1 687
988
2 564
9 622
488
622
643
183 698
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 29
29
14.3.2012 19:18:33
Vozidla vyřazená z registru
Vehicles Excluded from Register
Kategorie Category
2011
Exportovaná Exported
Ks Units
Podíl Share
20 040
56,57%
3 701
10,45%
681
1,92%
5 960
16,82%
858
2,42%
438
1,24%
3 749
10,58%
35 427
100,00%
OA - M1
LUV - N1
BUS - M2,3
NA - N2,3
L - Motocykly
Ostatní Others
Nezařaditelné Unclassified
Celkem Total
Zrušená Cancel
Ks Units
Podíl Share
152 684
86,34%
7 273
4,11%
645
0,36%
5 787
3,27%
4 285
2,42%
320
0,18%
5 848
3,31%
176 842
100,00%
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
172 724
81,37%
10 974
5,17%
1 326
0,62%
11 747
5,53%
5 143
2,42%
758
0,36%
9 597
4,52%
212 269
100,00%
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1)
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Kraj Region
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
OA PC
Ks Units
969
2 105
1 004
554
361
1 599
504
771
747
7 074
2 375
848
341
788
20 040
Exportovaná Exported
LUV LCV
Celkem Total
Ks Units
Ks Units
286
1 255
316
2 421
133
1 137
142
696
78
439
372
1 971
124
628
84
855
137
884
1 318
8 392
365
2 740
137
985
90
431
119
907
3 701
23 741
2011
Zrušená Canceled
LUV LCV
Celkem Total
Ks Units
Ks Units
533
12 497
768
17 161
247
5 315
448
9 836
300
6 522
697
15 830
397
8 857
367
8 986
396
10 460
885
12 369
991
21 710
486
11 985
384
9 808
374
8 621
7 273
159 957
OA PC
Ks Units
11 964
16 393
5 068
9 388
6 222
15 133
8 460
8 619
10 064
11 484
20 719
11 499
9 424
8 247
152 684
Celkem
Total
Ks Units
13 752
19 582
6 452
10 532
6 961
17 801
9 485
9 841
11 344
20 761
24 450
12 970
10 239
9 528
183 698
Prodeje a registrace nových osobních automobilů
Sale and Registration of Brand New Passenger Cars
2011
■
■
■
■
Ostatní – prodeje Others – Sale
SDA – prodeje CIA – Sale
Ostatní – registrace Others – Registration
SDA – registrace CIA – Registration
200 000
175 000
95 643
53 515
65 638
48 106
82 824
77 465
72 879
78 608
80 272
74 405
71 771
150 000
44 996
65 256
49 430
56 909
125 000
52 268
67 893
113 553
115 271
107 644
100 000
98 665
58 949
65 316
71 138
75 907
73 338
70 097
71 885
73 413
83 112
77 837
67 717
63 689
69 953
75 000
71 118
50 000
44 211
31 816
25 000
19 107
0
1993
30
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 30
15.3.2012 10:13:20
Prodeje a registrace nových lehkých užitkových automobilů
Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles
■
■
■
■
2011
Ostatní – prodeje Others – Sale
SDA – prodeje CIA – Sale
Ostatní – registrace Others – Registration
SDA – registrace CIA – Registration
15 822
50 000
12 473
8 263
849
5 663
6 444
6 408
5 789
638
6 520
15 331
10 808
7 205
784
5 351
4 097
3 382
10 295
10 855
10 677
3 082
10 887
13 105
1998
1999
2000
2001
2002
14 101
60 000
14 759
46 216
45 227
40 000
37 018
30 000
30 785
25 885
20 000
3 126
17 474
16 301
737
10 839
547
12 722
10 000
3 808
1993
0
1994
1995
1996
1997
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prodeje a registrace nových motocyklů
Sale and Registration of Brand New Motorcycles
■
■
■
■
2011
30 000
Ostatní – prodeje Others – Sale
SDA – prodeje CIA – Sale
Ostatní – registrace Others – Registration
SDA – registrace CIA – Registration
14 099
25 000
13 151
20 000
9 758
8 054
9 270
5 045
9 300
6 658
862
275
460
733
1993
1994
4 627
1995
2 231
1 989
1996
1997
2 216
3 109
3 851
7 772
8 017
2001
2002
9 388
8 648
5 563
4 116
10 097
11 796
11 563
10 062
8 907
13 123
9 803
7 760
0
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
1 200
Ostatní – prodeje Others – Sale
SDA – prodeje CIA – Sale
Ostatní – registrace Others – Registration
SDA – registrace CIA – Registration
633
1 000
776
839
717
715
639
663
635
641
737
738
695
5 000
2 674
Prodeje a registrace nových autobusů
Sale and Registration of Brand New Buses
■
■
■
■
15 000
10 000
9 983
5 744
4 506
1 199
4 842
800
573
568
669
200
648
600
558
551
400
13
1995
1996
1997
26
18
54
1998
1999
2000
130
2001
307
201
231
243
2003
2004
2005
200
207
207
189
98
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Prodeje a registrace nových nákladních automobilů
Sale and Registration of Brand New Trucks
■
■
■
■
2011
Ostatní – prodeje Others – Sale
SDA – prodeje CIA – Sale
Ostatní – registrace Others – Registration
SDA – registrace CIA – Registration
618
616
4 473
3 734
1 616
2 651
3 552
3 150
3 558
3 834
12 000
504
656
4 276
2011
1 777
1 140
6 477
5 608
823
6 172
735
11 083
625
10 000
9 956
9 309
264
8 013
7 111
6 000
335
5 812
395
5 110
4 000
4 365
4 174
2 000
2 261
1 040
1994
8 000
7 698
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 31
31
14.3.2012 19:18:44
SDA
C I A
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ
CAR IMPORTERS ASSOCIATION
Tajemník Secretary
Ing. Pavel Tunkl
Asistentka Assistant
Ing. Jana Kinčlová
Adresa Address
Na strži 65
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 142 018,
+420 261 142 011
e-mail: [email protected]
portal.sda-cia.cz
18. vydání 18th edition
Pro SDA zpracoval It has been worked out by
Automakers
www.automakers.cz
Design
Pavel Svatoš
ok24-32_vz2011sda-cia_12.indd 32
15.3.2012 11:32:36

Podobné dokumenty

Výroční zpráva SDA za rok 2010

Výroční zpráva SDA za rok 2010 New members are: HelpReg spol. s r.o. importing Jaguar and Land Rover vehicles and MSA Moto Sport CZ s.r.o. importing Kymco motorcycles. ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION The events that are the most i...

Více

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů nem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní. sekce bezpečnost provozu a servis (BP-S) je ...

Více

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů shown in the table part of this Annual Report. Both opinion polls were very successful also among the general public. The 17th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted almost 25,00...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2009

Výroční zpráva SDA za rok 2009 BMW motorcycles, and AMT Group a.s. (Jaguar, Land Rover) terminated their activity. New members accepted were the firms of DK auto-moto s.r.o., which imports Triumph motorcycles, and the truck impo...

Více

Adresar_SDA.z20130318

Adresar_SDA.z20130318 KTM Czech Republic s.r.o. B. Smetany 167/2 301 00 PlzeÀ tel.: +421 232 132 503 jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter DuÏek [email protected] tel.: +421 232 132 503 kontakt (Cu...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2008

Výroční zpráva SDA za rok 2008 in the public guess-the-winner competition from which the winner of the main prize was drawn – a voucher worth 600,000 CZK for the purchase of a car. The second important joint event of the Associa...

Více