Jla Ranč Dubská Hajnice

Komentáře

Transkript

Jla Ranč Dubská Hajnice
... Jla RančDubská Hajnice
Texta foto:AnetaHnyková
Tentokrát jsme se vydali
na RančDubská Hajnice,který vznikl v roce 2oo7. Mnozí
z vás určitě slyšeli' že sídlí
nedaleko jihočeskéhoBavojižrok nenípravrova, čemuž
da. Rančse v současnédobě
nachází stále v Jihočeském
kraji, avšak byl přemístěn
do krásné malebnévesničky
Zvěřetice nedaleko Netolic.
34
Rančje umístěn ve starém
venkovském statku, který je
rekonstruován od roku 2002,
a neustá|e na něm probíhají
úpravy ke zkvaIitnění sIuŽeb
pro zákazníky.Zaměstnance na
rančiŽádne nenajdete,stará 5e
o něj pouze rodina, a to paní
Z|atušePištěková,Dis.,se svým
Životním partnerem Danie|em
Liščákem'který zajišťujetechnický chod ranče,a dcera Lucie
Liščáková.
Spo|u tak hospodaří
W-xvx&
,k*i{lbeťa
na 45 hektarech |uk a orné
půdy, nechybí ani dva rybníky,
na kterýchje pro zájemce moŽnost rybolovu.
V současnédobě mají na
rančijedenáct koní,z toho je
šest koní soukromých a pět
koní určenýchpro k|ienty.Jak
jsem se moh|a sama přesvědč i t ,n a R a n č iD u b s k á H a j n i c e
preferují pastevní chov koní,
a to 24/7/12, během kterého
mají všichni koně vo|ný přístup do stájí.V |étěje krmná
dávka místníchkoníkůpokryta
bohatou pastvou, s dop|ňkem
m i n e r á | n í c h| á t e k a v i t a m í n ů ,
s neustá|ýmpřístupemk pitné
je zde
vodě. V zimníchměsících
krmná dávka s|oženaz kva|itního šumavskéhosena a senáže,
samozřejmě zase dopIněna
minerá|ya vitamíny'VzhIedem
k tomu, že zdejšíkrmná dávka
je ve|mi bohatá na Živiny,koně
tím pádem ke své výkonnosti
n e p o t ř e b u jdí a l š d
í op|ňky.
Ranč je převáŽně zaměřen
na turistiku.a rekreaci.Činnost
D u b s k éH a j n i c ej e s | o Ž e n ah n e d
z něko|ika částí.S jezdeckým
s p o r t e m t o t i Ž s e z n á m íi ú p I n é
Iaiky a začátečníky.
Jak říkají:
, , U č í mj ee z d i t n a k o n í c hI i d io d
dvou do sta |et.,'Výcvik jezdců
je vždyuzpůsobenindividuá|ně
a ušitna mírukaŽdémujednot.
Iivci.KaŽdýk|ientmá svoji indiv i d u á | n í h o d i n ua,b y m u o p r a v du by|a věnována pozornost,
komfort a by|o dbáno na potřeb y k | i e n t aK' t o m u n á m Z | a t u š e
Pištěková, Dis., povédě|a:,,Je
vždyna domIuvě,jakým způsobem se vede výcvik začínajících
jezdcŮ, totiž každý zájemce má
jiné ambice a každý chce troc h u n ě c o j i n é h od o k á z a t 'j e d n i
se chtějíjen projet na koních,
j i n í p o t ř e b u j íd o b í t e n e r g i i j, i n í
se snažízap|nit svůjvo|ný čas,
z těch se pak stávajída|šírekreačníjezdci,
a 1iníužopravdu
chtějí něco dokázat v jezdeckémsportu.A těm všemse moc
rádi věnujemel,
H|avním cí|em na ranči je tedy mít na sto procent
koně. Koně, kteréna
Všestranné
pro výcvik začíranČipoužívají
jezdců'jsou, troufám si
najících
říct,spo|ehlivía všestranníi na
sto třicet procent, coŽ by vám
sami k|ientiurčitěrádi potvrdi|i.A právě da|šídva konícijsou
momentá|něv přípravěpro budoucípráci sezákazníky.
,,Konějsou pro nás životními
parťáky'Koně, se kterýmisi budeme nap|no uŽívatkrásy přírody z koňského hřbetu, musí
být ve|mi dobře najeŽdéni,
dobře naohýbáni, musízv|ádat
terén,dobře se orientovat,bez
mrknutí přejít vesnice' města
(kdeje hodně nástraha tzv. bubáků),nesmí být u|ekanía vy.
strašení'To je náš cí|i,vypráví
Z|atušePištěková,Dis.,která se
věnuje výcviku jezdců a koní.
Pro zájemce je moŽnéna ranč
domIuvit i da|šítrenéry.Pravidelně na ranč do Zvěřetic dojíždítrenérka Petra Kohej|ová
ČejkováspeciaIizovanána drezúru,dá|e pan FrantišekSpatný
(horsemanship)nebo .JiříStrejc
Nabídka Ranče Dubská Hajnice
(horsemanship,obsedánía masáŽe koní)a da|ší.
Zaměření jen na jednu jezdeckou discip|ínubyste h|edaIi
v Dubské Hajnicijen stěží.Neza|eknou se zde drezúry,parkuru, cross country (na který si
sami budujípřírodnípřekáŽky),
Westernu ani rodea.
Samozřejmě nechybí ani
účastrančena závodech, hob.
bíkách,sranda hrách a rťnných
soustředěních.Da|šízajímavou,
v Ceské repub|ice ojedině|ou
věcí v nabídcerančejsou terapeutickésIužbynejen pro Iidi,
a|e h|avně pro zvířátka:Bachova květová terapie' EFT terapie,
hypnoterapie.
Kroměkonírančobývajíijiná
zvířata.Majite|ése věnují chovu krá|íkůplemene be|gický
obr a kaIifornskýkrálík.Nechybí
ani pár prasáteka během příštích dvou |et chtějírančrozšířit
ještě o chov skotu a pěstování
je ur.
bio ze|eniny.Zajímavostí
čitě krásné exotické zvířátko
původemz JiŽníAmerikyče|edi
najízdárně
Čiv terénu
Hipodrom* vozenídětí/dospě|ých
po pokroČi|é
vyjížd,ky/výcvik
od začátečníků
Putovánína koníchna hradHe|fenburk(kdekaŽdýrokv květnu
pořádají
akciŽehnáníkoním)
exkurzepro školya ško|kyna ranč
semináře
ustájení
koní
výcvika obsedáníkoní
rybolov
fotoorafování
nabízených
s|uŽebsi
Návštěvu
na RančiDubskáHajnicea vyuŽití
můŽete
objednatna adreserancdubskahajnice.cz'
medvídkovitých_ nosá| červeBěhem zimy čeká provozovate|e ranče budování krásné
ný.Krom křečkůtu takénajdete
pískové jízdárny o rozměrech
roztomiIoučinčiIu
v|nitou.Stav
z|omysIných hIodavců stá|e
40xBOm. K|ubovna,zázemí pro
kontroIuje a redukuje zrzavý
majite|ekoní' stáje a sed|ovna
jsou jiŽ vybudovány. Pokud by
kocour jménem Kocour. Na to
vŠechno doh|ížejídva pejsci,
se vám na RančDubská HajnikříŽenciSindy a Á.1a.Sindy se
ce nechtě|ojet pouze na jediný
jako vynikající
pes naosvědčiIa
d e n ,j i Žj e v p | á n ui r o z š í ř e n í s | u Žeb o ubytování.
háněč při fotografovánístáda.
V p|ánu je ještě psí spo|ečníky
,,Věřte,Že se máte na co těšit',,
rozšířit
o fenečkuBí|ého
švýcar- |ákajímajite|ék návštěvěRanče
}
skéhoovčáka'
Dubská Hajnice.
@@@@
@
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
[email protected]
Zahrajte
si pexeso
s fotografiemi Anery
Hnvkové a naučtese
J
poznávat32 růnýchplemen
koní.
Jedinečné sbératelské paeo
s ortamimi
Petr Mi<'inek
Podlesí 392, 679 23 I'omnice
Email
mic,[email protected]
Web: rw.tojemi.wz.cz
ťp.'É .lllhet.t
l.
s motiry lroni. spotu
druhy lzc zal<oupit oa arlrcse
35