19.4. 2016 Nebezpečné výrobky 2016/95

Komentáře

Transkript

19.4. 2016 Nebezpečné výrobky 2016/95
ffi
*;W
Y.ffi
xnRAvůTNidTV{
čř§KĚ RřFuBLlKy
l.{lNl§T§RsTV§
V Praze dne 19. 4.2a16
č, 1,: litzoR 26359l2a16lovz
Ministerstvo zdravotnictvíjako správní úřad příslušný podíe § 25 odst, 1 písm, d)l1kola Č.350/2011
Sb., postupem podle článku i23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (E§) i, 1907i2006,
(DEHP)
s ohledem na rizito pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu
obsažené ve výrobku:
Panenka YCING
značenídle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: AH2618419, EAN:69278331B4919
Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Dovozce dle značení:DANA,CZ (firma neexistuje)
Prodejce: Thinh Dang Dinh, Čsl, armády 20, 253 0,1 Hostivice, lČ: 47089286
(prodejna: obchodnícentrum STAR oNE, Čsl. armády 20, 253 01 Hostivice)
Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ítatátu (DEHP) v hračce spočívá V torn, Že
při hře mohou estery
přecházet
ulpívat na rtech a
do
slin,
mohou
dítěte,
ústy
a
kůží
priinazeťoo
s
kóntaktu
kyseliny ftalové
síiznici" a v nepbsledni řadě mohou býi společně se slinami konzumovány. DEHP PŮsobí
na reprodukčni orgány, §hora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHr v množstvÍ
11,4i/o hm. To nelplňuje limít 0,1 % hmot., stanovený včlánku 67 odst. 1 vespojení sbodem 51
příiohy XVll (omezeni výroby, uvádění na trh a používáníně!t:ry9| nebezpečných látek a předmětŮ)
nařízéníEvropskéhoparlamentu a Rady (Es)č, 1907/2006 (R§ACH),
popis výrobku: Plastová mrkaci panenka cca 30 cm vysoká s dlouhými viasy. Neobutá Panenka je
oblečená do různobarevných a lišicích §e iextilních šatů.Hračka je balena v plastovém prŮhledném
sáčku zdobeném motivy i<větin a s nápisem JP. U horního svaíu sáčku se nachází modrobÍtý lem
s motivem zimní krajiný, název výrobku (YONG), značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu
a nevhodnosti výrobkŮ pro děti do § tet (v souladu s anglickým textem varujícímtaké
před nebezpečínr udušenl z důvodu obsahu malých óá§lí)., Na sáček je přilepena bílá etiketa
i
uveaenim kódu výr"obku a neexistujícího čarového(EAN) kódu, piktogramu Zeleného.bodu, znaČkY
shody CE, piktográmu výrobku neúhodného pro děti do 3 let, recyklaČniho. symbolu a symbolu
nabá"dajícíhó t šótrnému vztahu k životnimu prostředí (piktogram ,,basketbalisty"), názvu výrobku
(pANEŇKA), neexistujícího dovozce (DANA.CZ) a dalšíchtextů, chybných gramaticky ivěcně:
,Hr-acta není vondná Óro děti od 3 let (to je v rozporu s použitými piktogramy a, anglickým znaČením),
bbsanui zmué části. Výrobeno v Čine." Totožný výrobek byl stanoven jako nebezpeČný dne
6.1,2014 pod č,j. MZDR 76t2014lovz, obal byl ve spodní ČástíporuŠen roztrŽenÍm,.byl změněn
vzhled panenky irozpleteny copánky a sejmuta obuv), na dolepené etiketě byl změněn EAN kÓd
(opět ale neexistující)a kód výrobku (ITEM NO).
í
D,
Vyvěšeno na úřednídesku dne:
§věšenozrlřednídeskydne: KLiťi L
-r!]j,4,
i;1*?':i:
Tt
,
š:,iiM
"ť;,;}
lE
1
so /5
+'-) ,ýirvruor.
vrJÍ#r, Ú&nt",
hlavnínvoieni§
pn.
o
ČR - Ministerstvo zdravoinlctví - tldbor Oclrrany veře;ného zdraví
Palackého náméstí 4, 128 01 Praha 2. tel.: +420 224 971 1 1 , e-mail: [email protected] Www.ínz-cr,c7
Vyřizuje: lng. Miroslav Kapoun, tel.. +420 224972 920, fax: +42o224 972 105,
,1
e-mail:miros|[email protected]
]:','
,," " §
.",:§;;:111::.1.,,,.,,..,t
,
i],,lj:§t§§§§§§.ř§§i
:a
t',,,§§§*:
,]il*§*x]:
i§ý
§
'+,
:]
§
*''
,ry"
::]ia:i&ry':'
.*ffi,
{*., ," i_6&
'*
F].
','..::
.-:::ÉjllitrJ--..:-::::::-:l
!,
]:
.§§
:=j];i.!ť
"';.:j:--:,::
_;
]i
,
..],a':];ii;
,%
:Ť ",-:.
.i§
:§ť
,,
,])!i.]:j]
,.,
lli
:.|1::|.:-, .:l:l,§.ii§...:i,:],
:,
.]