F 555 UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO NA PODLAHY

Komentáře

Transkript

F 555 UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO NA PODLAHY
Bezpečnostní list
Datum vydaní: Kód:
Stana:
Září 2005
FWG / 555 / 04
1z3
1. Popis výrobku, začlenění, firma
F 555 UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO NA PODLAHY
Firma: Floorwise Group Ltd.
Floorwise House,22 High Street
Kegworth,Derby DE74 2DA
www.floorwise.co.uk
2. Složení,informace a přísady
Vodnatá kaučuková disperze obsahující pryskyřici, plnidlo, činidlo, microbicide.
CAS OznačeníChemický název%:Klasifikace
64742-82-1Ředidlo< 2F;R10.Xn;R65,66,67:N;R51/53
7664-41-7Amoniak< 0,5C;R 34,37
Mix Izothiazolinů< 0,2Xi;R 36,43
1310-58-3
Manganitan draselný
< 0,5
C;R 35
3. Zdravotní nebezpečí
Nejsou známa vyrazná zdravotní nebezpečí. Přesto je doporučováno používat výrobek v dobře větrané
místnosti. Z opatrnosti zamezte delšímu styku s pokožkou.
4. První pomoc
Při nadýchání:
Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Při přetrvájící nevolnosti vyhledejte lékaře.
Kontak s pokožkou:
Odstraňte kontaminaci relevantním čistidlem a opláchněte teplou mýdlovou
vodou.Tato procedura se doporučuje před jídlem, pitím, kouřením a před
vykonáním potřeby.
Kontakt s očima:
V případě zasažení očí,vypláchněte dostatečným proudem vody (15min),
vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.
Polknutí:
Jestliže bylo lepidlo spolknuto, vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.
Nevyvolávejte zvracení.
5. Protipožární bezpečnost
Vhodné hasící prostředky:
Nevhodné hasicí prostředky:
Speciální výbušné rizika:
Speciální hasící oděv:
Provozovna
ProFlooring s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Suchý prášek, Co2, Pěna, Písek, Zemina.
Nikdy nepoužívejte proud vody.
Žádné
Oblečte si vhodný ochranný oděv.
Sidlo
Raichlova 2610/9
155 00 Praha
T: +420 224 454 231
F: +420 224 458 031
IČ: 247 485 064
DIČ: CZ 247 485 064
Bezpečnostní list
Datum vydaní: Kód:
Stana:
Září 2005
FWG / 555 / 04
2z3
6. Opatření proti nehodám
Prevence: Rozlitý obsah lze zabezpečit absorčním materiálem. Neodstraňovat zbytky do kanálů
a odpadů. Použitý odpad zlikvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu.
7. Přeprava a skladování
Přeprava:
Zajistěte dostatečné větrání.
Skladování: Skladujte při teplotách mezi 5°C - +30°C v dobře uzavřené nádobě. Není třeba speciálního opatření před požárem. Zabraňte zamrznutí.
8. Veřejné prohlášení
Prohlášení standartu:
EH40
Ředidlo:
10ppm, 575mg/m3 8 HR TWA
Amoniak:
25ppm, 17mg/m3 8 HR TWA
Ochrana vdechnutí:
Nepožadováno při dobře větraném prostředí.
Ochrana pokožky:
Příslušné ochranné oděvy.
Ochrana očí:
Při riziku stříkání,příslušné ochranné brýle – chemicky odolné.
9. Fyzické a chemické vlastnosti Vzhled:Světle krémová emulze
Hořlavost:Nehořlavé
Aroma:Amoniakové
Samovznícení:Neurčeno
pH:Cca 10
Výbušnost:Nevýbušné
Bod varu:100°C
Oxidační vlastnosti:
Nevztahuje se
Výparnost:Neurčeno
Rozpadnutí,tavení: 0°C
Relativní hustota:
Cca 1,2
Rozpustnost(voda,tuky):Mísitelný
Bod vznícení:>100°C
10. Stabilnost a reaktivita Stabilní do 100°C
Rizikové rozkladájící produkty – Karbon dioxidu, carbon monoxidu.
11. Toxické informace
Krátké vystavení může vésti k podráždění,dlouhodobé k zánětu pokožky.
12. Ekologické informace
Přípravek nebyl testován. Provozovna
ProFlooring s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Sidlo
Raichlova 2610/9
155 00 Praha
T: +420 224 454 231
F: +420 224 458 031
IČ: 247 485 064
DIČ: CZ 247 485 064
Bezpečnostní list
Datum vydaní: Kód:
Stana:
Září 2005
FWG / 555 / 04
3z3
13.Nakládání s odpadem
Odpad je nutné zlikvidovat v souladu s místním nařízením o nebezpečném odpadu.
14.Přepravní informace Není klasifikováno jako nebezpečný odpad pro přepravu.
15.Regulační informace Materiál není klasifikován
16.Ostatní informace
Použití:Lepidlo na koberce Data obsažená v tomto bezpečnostním listě jsou dodána jak požaduje zákon pro ochranu zdraví a bezpečí
osob v komerční sféře,které jsou považovány za schopné rozumět a nakládat s těmito informacemi.
Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře,založeny na posledních znalostech známých firmě
Floorwise Group Ltd., následně firmě ProFlooring s.r.o.
Žádné známé relevantní informace nebyly opomenuty v tomto bezpečnostním listě a informace
osažené v dokladu jsou základem k bezpečnému pužití výrobku uživatelem.
Uživatel tohoto produktu nemůže na základě poskytnutých informací předpokládat jakékoliv abnormální
použití tohoto výrobku.Jestliže Vám obsažené informace nestačí k bezpečnému použítí výrobku,
kontaktujte prosím firmu ProFlooring s.r.o., nebo přímo firmu Floorwise Group Ltd.,před zahajením
požadovaných prací.
Výhradní dovoz a distribuce: ProFlooring s.r.o. , Bavorská 856,15500, Praha 5
www.proflooring.cz
[email protected]
Provozovna
ProFlooring s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Sidlo
Raichlova 2610/9
155 00 Praha
T: +420 224 454 231
F: +420 224 458 031
IČ: 247 485 064
DIČ: CZ 247 485 064

Podobné dokumenty