SVM-440-ZS SVM-440-Z SVM-440

Komentáře

Transkript

SVM-440-ZS SVM-440-Z SVM-440
ENGLISH
ČESKY
INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ
SURGE VOLTAGE ARRESTER
SVODIČ PŘEPĚTÍ
SVM-440-ZS
SVM-440-Z
SVM-440
1
Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an
authorized person only.
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
990356a Z00
2
Remote signalling
Dálková signalizace
(SVM-440-ZS)
Status indicator
Indikátor stavu
Red
Barva červená
Transparent » OK
Red » KO » Exchange 3
Barva průzračná » OK
Barva červená » KO » Výměna
3
4,5 Nm
Recycling
SVM-440
3
Coding
Kódování
EXCHANGE
VÝMĚNA
SVM-440
4
CIRCUIT DIAGRAM
SCHÉMA ZAPOJENÍ
SVM-440-Z
SVM-440-ZS
L/N ( )
L/N ( ) 12 11 14
(L/N)
(L/N)
-2-
990356a Z00
CONNECTION
ZAPOJENÍ
5
TN-C (3+0)
TN-S, TT (3+1)
F1
F1
L1
L1
L2
L2
L3
L3
PEN
N
PE
SPEN
F2
F2
S2
S2
1
1
1
1
1
1
2
SPE
4
3
EP
EP
TN-S (4+0)
F1
L1
L2
L3
N
1
2
3
4
Ł 0,5 m
PE
F2
Ł 0,5 m
S2
1
1
1
1
SPE
4
EP
SVM-440-Z(S)
SVM-NPE-Z
G1L-50-16-L
G1L-65-16-L
F2
F1
A gL/gG A gL/gG
25
35
40
50
63
80
100
125
>125
125
-3-
S2
mm2
SPE SPEN
mm2
6
6
6
6
10
10
16
16
16
6
6
6
6
10
10
16
16
16
990356a Z00
TN-C (3+0)
TN-S, TT (3+1)
F1
F1
L1
L1
L2
L2
L3
L3
PEN
N
PE
S2
S2
SPEN
1
1
1
1
1
1
2
SPE
3
4
EP
EP
TN-S (4+0)
F1
Ł 0,5 m
L1
L2
1
2
3
4
L3
N
PE
S2
SVM-440-Z
SVM-NPE-Z
G1L-50-16-L
G1L-65-16-L
1'
1
1
1
F1
A gL/gG
25
35
40
50
63
80
1
SPE
4
EP
16 mm
max. L, N,
min. L, N,
35 mm 2
6 mm
2
G1L-65-16-L
16 mm 2
G1L-50-16-L
16 mm 2
G1L-1000-20
20 mm 2
S1L-1000-16
16 mm 2
S2
mm2
6
6
6
10
10
16
SPE SPEN 7
mm2
6
6
6
10
10
16
16 mm
25 mm 2
6 mm
2
-4-
990356a Z00
6
REMOTE SIGNALLING
DÁLKOVÁ SIGNALIZACE
SVM-440-ZS
14
11
12
0,25 Nm
UMAX/IMAX AC:
250 V/ 1 A
UMAX/IMAX DC:
125 V/ 0,2 A
7 mm
7 mm
0,14 - 1,5 mm
7
6
2
INSTALLATION
INSTALACE
GB
CZ
- when installing, country-specific regulations and rules have
to be observed
78
- při instalaci musí být dodržovány národní předpisy a
směrnice
Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous
substances as specified in ROHS directive have been used in the product.
Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané
nebezpečné látky dle ROHS.
-5-
990356a Z00
ESPAÑOL
SLOVENSKY
ПО-РУССКИ
PO POLSKU
DEUTSCH
SVM-440-ZS
SVM-440-Z
SVM-440
Návod k použitiu
SLOVENSKY
Zvodič prepätia - SVM-440-ZS, SVM-440-Z, SVM-440
Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou
1
4
kvalifikáciou.
Diaľková signalizácia
Indikátor stavu
farba červená
farba priezračná
farba červená
Výmena
Výmena
Kódovanie
Schema zapojenia
5
Zapojenie
6
Diaľková signalizácia
7
Inštalácia
- Pri inštalaci musia byť dodržené návodné predpisy a smernice.
Vo výrobku sú použite materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré
neobsahuje zakázané latky podľa ROHS
2
3
8
-6-
990356a Z00
Инструкция по эксплуатации
ПО-РУССКИ
Разрядник перенапряжения - SVM-440-ZS, SVM-440-Z, SVM-440
Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей
1
4
электротехнической квалификацией.
Дистанционная сигнализация
Индикатор состояния
красный цвет
прозрачный
красный цвет
Замена
Замена
Кодирование
Схема подключения
5
Подключение
6
Дистанционная сигнализация
7
Монтаж
- Во время установки должны соблюдаться государственные предписания и
нормативы.
В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую
среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве
ROHS.
2
3
8
Instrukcja obsługi
PO POLSKU
Bezpiecznik przepięcia - SVM-440-ZS, SVM-440-Z, SVM-440
Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana
1
4
osoby z branży elektrotechnicznej.
Zdalna sygnalizacja
Wskaźnik statusu
farba czerwona
farba przezroczysta
farba czerwona
Zamiana
Zamiana
Kodowanie
Schemat połączenia
5
Połączenie
6
Zdalna sygnalizacja
7
Instalacja
- Podczas instalacji należy przestrzegać przepisy oraz dyrektywy narodowe.
W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na
środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z
ROHS.
2
3
8
-7-
990356a Z00
Gebrauchsanweisung
DEUTSCH
Überspannungsableiter - SVM-440-ZS, SVM-440-Z, SVM-440
Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der
1
4
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
Fernsignalisierung
Zustandsanzeiger
rot
Klarsichtsfarbe
rot
Austausch
Austausch
Kodierung
Anschlussplan
5
Anschluss
6
Fernsignalisierung
7
Installation
- Bei der Installation sind landesspezifische Vorschriften und Gesetze einzuhalten.
Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt,
die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.
2
3
8
Instrucciones de uso
ESPAÑOL
Descargador de chispas (de sobrevoltaje) - SVM-440-ZS, SVM-440-Z,
SVM-440
El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la
1
4
cualificación electrotécnica correspondiente.
Teleseñalización
Indicador de estado
Color rojo
Color transparente
Color rojo
Cambio
Cambio
Codificación
Esquema de conexiones
5
Conexión
6
Teleseñalización
7
Instalación
- Durante la instalación se deben observar las prescripciones e directrices nacionales.
En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.
2
3
8
-8-
990356a Z00

Podobné dokumenty

SVBC-12,5-1-MZ

SVBC-12,5-1-MZ KOMBINOVANÝ SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ

Více

SVC-350-4-MZ SVC-350-4-MZS

SVC-350-4-MZ SVC-350-4-MZS Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product. Ve výrobku jsou použity materi...

Více

SVD-253-1N-MZS

SVD-253-1N-MZS -při instalaci musí být dodržovány národní předpisy a směrnice

Více

Installation, service and maintenance of the electrical equipment

Installation, service and maintenance of the electrical equipment Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou

Více