Elderly DLBCL R-CHOP

Komentáře

Transkript

Elderly DLBCL R-CHOP
Long-term results of the R-CHOP study in the treatment of elderly patients with diffuse large
B-Cell lymphoma: a study by the groupe d´etude des lymphomes de l´adulte
Feugier P, Van Hoof A, Sebban C et al., JCO 23, 2005, 4117-4126
Úvod:
Difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) je nejčastějším nonhodgkinským lymfomem, přičemž
více než polovina nemocných je starší 60 let. Účelem studie LNH98-5 bylo zhodnocení účinnosti a
toxicity léčby DLBCL u starších pacientů standardním režimem CHOP s rituximabem.
Metodika:
Do studie bylo zařazeno celkem 399 pacientů ve věku 60-80 let (medián 69 let) s dosud neléčeným
DLBCL klinického stadia II-IV. Jednou z podmínek zařazení byl i dobrý celkový stav (performance
status 0-2). Pacienti byli randomizováni k léčbě 8 cykly chemoterapie CHOP ve standardním
dávkování buď samostatně, nebo v kombinaci s rituximabem (375 mg/m2 v den 1). Odpověď byla
hodnocena po 4 a 8 cyklech a dále pak v pravidelných intervalech po ukončení léčby.
Hlavními sledovanými parametry byly přežití bez událostí (EFS), přežití bez progrese nemoci
(PFS), přežití bez známek nemoci (DFS), celkové přežití (OS) a toxicita.
Výsledky:
Nejdůležitější výsledky studie shrnuje následující tabulka (časy přežití jsou uvedeny v letech):
EFS
PFS
DFS
OS
medián
5leté přežití
R-CHOP
3,8
nedosaženo
nedosaženo nedosaženo
CHOP
1,1
1,0
2,45
3,1
p=
0,00002
< 0,00001
0,00031
0,0073
R-CHOP
47 %
54 %
66 %
58 %
CHOP
29 %
30 %
45 %
45 %
69 % / 47 %
80 % / 48 %
5leté přežití R-CHOP 63 % / 41 %
nízké / vysoké
CHOP
34 % / 27 %
34 % / 29 %
62 % / 39 %
riziko
(IPIaa 0-1 / 2-3)
p=
0,00085 / 0,0037 0,00013 / 0,00078
0,023 / 0,062
Progrese nebo relaps onemocnění byly popsány celkem u 202 (50,6 %) pacientů; 77 (38 %) v
rameni R-CHOP a 125 (63 %) v rameni CHOP. Dvouleté přežití po relapsu nebo progresi nebylo
ovlivněno primární léčbou (26 % vs. 31 %; p = 0,83), bylo však významně zlepšeno přidáním
rituximabu do záchranné léčby (58 % vs. 24 %; p = 0,00067). Tento příznivý efekt ale byl
statisticky významný pouze u těch pacientů, kde rituximab nebyl použit v primární léčbě (p = 0,23
pro R-CHOP vs. p = 0,002 pro CHOP).
Mezi oběma léčebnými rameny nebyly pozorovány významné rozdíly v toxicitě.
Závěr:
Pětileté sledování prokázalo přínos rituximabu pro starší pacienty s difuzním velkobuněčným
lymfomem. Režim R-CHOP vede ke statisticky významnému prodloužení všech parametrů přežití
(EFS, PFS, DFS i OS) oproti samotnému CHOP.
Zpracoval: MUDr. František Folber, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Podobné dokumenty

Elderly DLBCL R-CHOP-14

Elderly DLBCL R-CHOP-14 Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised controlled trial (RICOVER-60) Pfreundschuh M, Schuber...

Více

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q Deletion Alan List, Gordon Dewald, John Bennett et al., NEJM 355, 2006, 1456-1465 Úvod: Myelodysplastický syndrom spojený s chromosom...

Více

MCL R-CHOP

MCL R-CHOP Metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 122 pacientů (medián věku 61,5 roku) s dosud neléčeným MCL klinického stadia III a IV dle Ann Arbor. Randomizace spočívala v podání 6 cyklů chemoterapie CHO...

Více

CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP

CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP 6ti cyklů samotné CHOP-like chemoterapie (n=410) nebo kombinace rituximab plus CHOPlike chemoterapie (n=413). Nemocní s bulky nebo extranodální chorobou byli na závěr léčby ozářeni. Použité chemo r...

Více

MM auto-thalidomide vs 2auto

MM auto-thalidomide vs 2auto 17-20; druhý měsíc pouze v den 1-4) a po mobilizačním režimu s vysokodávkovaným cyklofosfamidem byl proveden sběr periferních kmenových buněk. Randomizace spočívala buď v provedení tandemové autoSC...

Více

Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large

Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N et al., JCO 28, 2010, 4184-4190 Úvod Pacienti s difuzním ...

Více

ALL adolescents Dana

ALL adolescents Dana S rostoucím věkem statisticky významně klesá počet dosažených CR, pětileté OS a u B-ALL i EFS. U pacientů starších 10 let byla častěji pozorována pankreatitida a trombotické komplikace. Závěr:

Více

MM thalidomide

MM thalidomide diagnostikovaného mnohočetného myelomu (MM). Autoři této studie hodnotili jeho účinek v kombinaci s dexametazonem v multicentrické, randomizované a placebem kontrolované studii. Metodika: Do studie...

Více

PET lymphoma

PET lymphoma Use of positron emission tomography for response assessment of lymphoma: consensus of the imaging subcommittee of international harmonization project in lymphoma Malik EJ, Stroobants S, Hoekstar OS...

Více