Adresář - EPOS ČR

Komentáře

Transkript

Adresář - EPOS ČR
Adresář
ekologických zemědělců
a prodejen biopotravin
na Vysočině
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Co je ekologické zemědělství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rostlinná produkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Živočišná produkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Biopotraviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ekoagroturistika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Seznam ekozemědělců v kraji Vysočina . . . . . . . . . . . . . . 15
Bioprodejny v kraji Vysočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Okres Havlíčkův Brod
Bio−farma Kojetín (Vladimír Klement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Doc. MVDr. Bukovjan Karel, CSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Domkářová Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Endrle Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Biocentrum Elefant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
J&J zdravá výživa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pro−vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Raciolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Okres Jihlava
Biofarma Sasov (Josef Sklenář) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Farma Moudrý (Martin Šenigl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chadimův mlýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Matoušek František . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fyton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 39
NaturStyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Natural centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Okres Pelhřimov
Ekofarma Ctiboř (Hana Habermannová) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ekofarma Kordovsko (Ing. Pavel Stýblo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ekofarma Křišťan a spol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Marek Petr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Školní statek Humpolec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Šrůtkova ekologická farma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Biovital Pelhřimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Okres Třebíč
Dvůr Ratibořice (Ing. Pavel Dobrovolný). . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekofarma Baucis (Ing. Aleš Horák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vaněk František. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Modrá vlnka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Racio − Buličková Libuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Racio − Dlouhá Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zdravá výživa − Svobodová Hana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Okres Žďár nad Sázavou
Agroekofarma Kadeřávek . . . . .
Buršík Oldřich . . . . . . . . . . . . . .
Husák Radmil . . . . . . . . . . . . . .
Konvalinková Žofie . . . . . . . . . .
Mach Jaroslav . . . . . . . . . . . . . .
Tilia ekoin (Ludmila Pospíšilová)
Racio − zdravá výživa. . . . . . . . .
Zdravěnka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravěnka Drahuška . . . . . . . . .
Zdravěnka Mix . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . 48
Projekt
Adresář vznikl v rámci projektu „Síť informačních center zamě−
řených na agro−environmentální programy v Jihomoravském kraji
a kraji Vysočina“, který byl financován z Evropského sociálního
fondu (ESF).
Realizátor projektu
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s.
Úloha Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS) je nevlád−
ní nezisková organizace sdružující poradce, inspektory a další
přední odborníky v ekologickém zemědělství. EPOS pomáhá eko−
logicky hospodařícím zemědělcům v zajištění ekonomické stability
jejich farem a následně k posílení trvale udržitelného zemědělství
v České republice.
Kontakt:
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
Kotlářská 53
602 00 Brno
tel.: 549 213 563
e−mail: [email protected]
www.eposcr.cz
Legenda k symbolům
pěstování obilovin
chov koní
chov skotu
chov ovcí a koz
pěstování brambor, zeleniny, bylin
pěstování ovoce
agroturistika
1
Úvod
Stále více lidí se začíná zajímat o to, odkud pochází a kdo vypro−
dukoval potraviny, které jedí. Pokud i vy dáváte přednost ekolo−
gicky vypěstovaným, čerstvým bioproduktům z regionu Vysočiny,
tento adresář je určen právě vám.
Najdete v něm nejen kontakty na všechny ekologicky hospodařící
zemědělce, ale také adresy nám známých prodejen biopotravin
v kraji Vysočina.
Věřte, že právě vy rozhodujete o tom, jaká budoucnost čeká eko−
logické zemědělce ve vašem regionu. Pokud se rozhodnete na−
kupovat biopotraviny od místních zemědělců, dáváte tím jasně
najevo, že upřednostňujete čistou, rozmanitou krajinu a zeměděl−
ské hospodáření produkující kvalitní a zdravé potraviny v souladu
s přírodou. Je to dobré rozhodnutí.
V kraji Vysočina bylo dle údajů Ministerstva zemědělství k 31. 12. 2006
evidováno 28 ekologických farem hospodařících na ploše 4 254 ha.
Poděkování
Děkujeme pracovníkům Svazu ekologických zemědělců PRO−BIO
v Šumperku za poskytnutí textu o ekologickém zemědělství v úvo−
du adresáře.
Při tvorbě textu o ekologickém zemědělství bylo čerpáno z učebnice
Ekologické zemědělství v praxi (Šarapatka, B., Urban, J., PRO−BIO
Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, 2006).
2
Co je ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství je šetrný způsob zemědělského hospo−
daření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky
stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které
zatěžují a znečišťují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontami−
nace potravního řetězce a dbá na pohodu chovaných
hospodářských zvířat.
Provoz zemědělského podniku a výroba biopotravin jsou v celém
procesu upraveny zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém ze−
mědělství, v platném znění, vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., kterou
se upravují některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
a Nařízením Rady č. 2092/91/EHS, o ekologickém zemědělství
a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů
a potravin.
Kontrolou dodržování právních norem a certifikací jsou v současné
době Ministerstvem zemědělství ČR pověřeny tři organizace: KEZ,
o.p.s. se sídlem v Chrudimi, ABCERT GmbH a Biokont CZ, s.r.o.,
obě se sídlem v Brně. Jejich úkolem je kontrolovat, zda zeměděl−
ský podnik řádně dodržuje právní předpisy pro ekologické
zemědělství, zaručit konzumentům pravost bioproduktu, umožnit
producentovi používat ochrannou známku u uznaných bioproduktů
a chránit jej před nekalou konkurencí.
Ekologické zemědělství si vytyčilo cíle, kterými
reaguje na současné problémy:
◆ produkovat kvalitní potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě
v dostatečném množství
◆ pracovat v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhu látek,
využívat místní zdroje a minimalizovat ztráty
◆ udržet a zlepšovat úrodnost půdy
◆ vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zeměděl−
ského podniku
◆ minimalizovat používání neobnovitelných surovin a fosilní
energie (odmítnutí lehce rozpustných minerálních hnojiv a pesti−
cidů, jejich náhrada uvědomělým využíváním biologických pro−
cesů a kultivací plodin, nižší intenzita obdělávání půdy, podpora
aktivity půdních organismů a rozvoje kořenového systému
plodin)
◆ hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají
jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etic−
kým zásadám
◆ uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její roz−
manitost,
◆ vytvářet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkova a tra−
diční ráz zemědělské kulturní krajiny
◆ umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální
rozvoj a uspokojení z práce (ekologické zemědělství vyžaduje
hluboký zájem a odpovědnost)
3
Ekologické zemědělství
jako multifunkční model
V Evropě začíná převažovat komplexní hodnocení významu
zemědělství pro společnost. Zemědělství není již pouze pro−
dukce potravin, ale má další nezastupitelné funkce. Právě
ekologické zemědělství (EZ) má k ideálnímu multifunkčnímu
modelu zemědělství nejblíže.
Ekonomická výhodnost z dlouhodobého hlediska
Levnější konvenční produkty ve srovnání s biopotravinami dosud
těží z toho, že do jejich ceny nejsou promítnuty veškeré primární
i sekundární náklady, které společnosti vytváří: energeticky
náročná výroba hnojiv a pesticidů, znečištění vod a dalších složek
životního prostředí, vlivy na zdravotní stav populace atd.
Ochrana životního prostředí a biodiverzity
EZ je vhodné pro obhospodařování zvláště chráněných území
(CHKO, CHOPAV apod.). Tento pozitivní aspekt ekozemědělství je
dobře zdůvodněn a společností doceněn. V platnosti již jsou dotace
na údržbu krajiny a agroenvironmentální programy a v nich je EZ
jedno z důležitých opatření.
Ochrana zdrojů podzemních vod, snížení znečištění
vody povrchové
EZ je zvláště vhodné pro využití v oblastech s nutností ochrany
kvality podzemní vody (která se brzy stane strategickou surovinou),
umožňuje rovněž zlepšení kvality vod povrchových.
Úspora energie a neobnovitelných zdrojů
Ekologické zemědělství je založeno na uzavřenosti koloběhů
v rámci zemědělského podniku. Jedním z hlavních cílů je omezení
vstupů zvenčí a minimalizace spotřeby neobnovitelných zdrojů
surovin a energie. Konvenční zemědělství je energeticky a surovi−
nově náročnější (výroba pesticidů, hnojiv atd.).
Snížení nadprodukce
Ve vyspělých zemích je nadprodukce potravin vážným problémem,
který zatěžuje státní rozpočty (dotace klesajících výkupních cen,
náklady spojené se skladováním nadprodukce, subvencování ex−
portu, poškozování zemědělců v cílových zemích atd.). Proto jsou
například v zemích Evropské unie podporovány zemědělské me−
tody, které cestou omezeného používání intenzifikačních faktorů
snižují nadprodukci, a to při zachování příjmové hladiny zemědělců.
Zlepšení kvality potravin a zdravotního stavu populace
Tento aspekt není zatím doceněn. Ve většině zemí EU jsou již
biopotraviny propagovány jako produkt výhodný pro zdraví
spotřebitele. U nás je při propagaci zdravotní prospěšnosti biopo−
travin zatím nezastupitelná úloha nevládních organizací (například
svaz PRO−BIO) a angažovanost samotných spotřebitelů.
4
Zavedení nového perspektivního produktu
− biopotraviny − pro náš i zahraniční trh
Vyšší ceny za bioprodukty a za biopotraviny jsou možností pro
znevýhodněné oblasti, menší zemědělské a zpracovatelské pod−
niky. Umožňují specializaci a zachování nezávislých maloobchodů.
V kvalitě „bio“ lze produkovat řadu místních a regionálních specialit.
Udržení přírodního rázu krajiny a stability osídlení
Ekologické zemědělství se vyznačuje vyšší potřebou lidské práce
a je vhodné i pro marginální oblasti a menší rodinné farmy. Toto
podpoří udržení osídlení a napomůže obnově venkova.
5
Rostlinná produkce
Ekologicky hospodařící zemědělec nemá k dispozici řadu pod−
půrných prostředků (např. lehce rozpustná minerální hnojiva, pes−
ticidy, regulátory růstu). Metody chemické regulace produkčního
procesu nahrazuje racionálními a biologickými postupy. Proto je
nutné, aby znal důkladně biologické zákonitosti a využíval je.
V ekologickém hospodaření jsou porosty pod větším tlakem škod−
livých činitelů, především plevelů, jejich regulace je obtížnější
a zdlouhavější, musí být systematická.
Uvolňování živin, zvláště dusíku z půdy, resp. statkových hnojiv je
pomalejší a méně regulovatelné. Pěstitelský proces je více závislý
na průběhu počasí a vlivu biotických faktorů.
Osevní postupy v EZ
Osevní postup je pro ekozemědělce stěžejním systémovým
opatřením. Vhodným střídáním plodin lze udržet a zlepšit přiroze−
nou úrodnost půdy, stabilizovat procesy humifikace a mineralizace,
zvýšit využitelnost vody a živin, mikrobiální aktivitu půdy, příjem
dusíku, potlačit napadení kulturních rostlin chorobami a škůdci,
omezit konkurenci plevelných rostlin, regulovat účinek růstových
látek z posklizňových zbytků, zvýšit biodiverzitu a stabilitu agro−
ekosystému a zefektivnit produkci.
6
Zásady střídání plodin:
◆ výběr kulturních plodin a jejich zastoupení v osevním postupu
musí akceptovat stanovištní podmínky
◆ struktura osevu musí umožňovat střídání plodin obohacujících
půdu o organickou hmotu (zdroje uhlíku) s plodinami půdu o ni
ochuzujícími
◆ plodiny zhoršující strukturu půdy a její fyzikálně−chemické vlast−
nosti je nutné střídat s plodinami, které tyto vlastnosti zlepšují
◆ střídat plodiny se specifickými nároky na živiny, zvláště rostliny
výrazně odčerpávající dusík s těmi, které dusík dodávají − fixují
(vikvovité)
◆ zohledňovat vliv plodin odčerpávajících značné množství vláhy
(vojtěška) na vodní režim půdy
◆ střídat plodiny se slabším kořenovým systémem s mohutně
kořenícími druhy stejně jako mělce a hlubokokořenící
◆ nedostatečnou recyklaci organické hmoty z kořenových i nad−
zemních posklizňových zbytků nahrazovat pěstováním meziplo−
din
◆ vyšší druhovou pestrostí (zařazováním meziplodin, směsí odrůd
či druhů, rozšířením osevního postupu) rozšířit diverzitu systému
s cílem omezení škodlivých činitelů a podpory mikrobiální aktivi−
ty půdy
◆ střídat plodiny málo a značně konkurence schopné plevelům,
k regulaci plevelů využít systémových opatření (osevní sledy,
meziplodiny, podsevy aj.)
◆ vybírat druhy a odrůdy rezistentní a tolerantní k významným
škodlivým činitelům (choroby, škůdci), udržet dostatečný odstup
v osevním postupu mezi plodinami napadenými stejnými
chorobami a škůdci
◆ organizací osevního postupu zajistit co nejdelší pokryv půdy
zelenými rostlinami během roku s cílem imobilizace a recyklace
živin, regulace plevelů, omezení evaporace (výparu) a eroze
◆ plodiny střídat tak, aby po sklizni bylo zajištěno dostatečně
dlouhé období na přípravu půdy k následné plodině
◆ omezit pěstování stejných druhů rostlin po sobě. Při opakovaném
pěstování skupiny plodin střídat alespoň druhy, odrůdy, jarní
a ozimé formy. Náročné druhy, resp. odrůdy při opakovaném
pěstování, zařadit před méně citlivé.
7
Živočišná produkce
Nedílnou součástí ekologického zemědělství
je chov hospodářských zvířat. Bouřlivý rozvoj ekologického hospo−
daření v méně produkčních oblastech s převahou travních porostů
zvýšil význam ekologických chovů, zejména skotu a ovcí.
V České republice to byl především rozvoj chovu krav bez tržní pro−
dukce mléka. Chovy dojnic, prasat a drůbeže u nás sice dosud
pokulhávají za nejrozvinutějšími zeměmi EU, mají však velký
potenciál rychlého růstu, který je dán zejména očekávanou poptáv−
kou po dalších biopotravinách živočišného původu a exportními
možnostmi v rámci EU. Navíc se zvyšuje i senzibilita spotřebitelů,
kteří si uvědomují stále více týrání hospodářských zvířat v inten−
zivních zemědělských provozech.
Zlepšení chovů a pohody hospodářských zvířat je jedním z cílů
zemědělské politiky EU. Chov hospodářských zvířat má pro
zemědělství obecně nezastupitelnou roli.
Nelze opomenout významnou úlohu hospodářských zvířat pro
půdní úrodnost jako producenta organického hnojení se schopnos−
tí využít velké množství biomasy, kterou by člověk sám pro svoji
výživu využít nemohl.
Co dále?
Vědecký výzkum a poznatky čerpající z etologie (nauka o chování
zvířat) jednoznačně dokazují, že je potřebné změnit současné
průmyslové podmínky chovu hospodářských zvířat k lepšímu. Je
zastaralé a nemorální hodnotit životní podmínky zvířat pouze
z pohledu jejich užitkovosti a okamžitého ekonomického zisku.
Přirozený způsob chovu hospodářských zvířat se lidem do budouc−
na vyplatí, a to nejenom z morálního hlediska.
Průmyslové chovy neohrožují pouze chovaná zvířata, ale i jejich
konzumenty − lidi. V poslední době jsme byli svědky mnoha
skandálů vyvolaných rezidui léčiv či jiných nebezpečných látek
v potravinách (např. dioxiny), kalamitních nákaz přenosných na
člověka (např. nemoc šílených krav, ptačí chřipka), které mají
příčinu v umělém udržování (levné krmení, tlumení nákaz)
nepřirozených průmyslových chovů.
Přelom tisíciletí je však zlomem k lepšímu. Kritický bod byl
překonán. Na aktivity ochránců zvířat a praktické zkušenosti
ekozemědělců navazuje etologický výzkum, a hlavně nová legisla−
tiva EU v oblasti welfare. Důležité jsou i podpůrné programy pro
zlepšení chovů hospodářských zvířat v rámci programů na rozvoj
venkova. V roce 2000 rozhodl Evropský parlament o zákazu kla−
sických klecových chovů nosnic s platností od roku 2012. Tohoto
rozhodnutí bylo dosaženo po více než 30 letech intenzivní kam−
paně ochránců zvířat.
Od roku 2004 je v EU povinné označování vajec podle typu chovu
nosnic. Po přijetí tohoto zákona začali majitelé velkochovů strašit
veřejnost rapidním zvyšováním ceny vajec. Průzkum však ukázal,
že náklady na zavedení nových, pro zvířata šetrnějších systémů
ustájení nebudou nepřekonatelnou překážkou ani pro zemědělce,
kteří mohou čerpat dotace, ani pro konzumenty.
8
V případě, že my spotřebitelé budeme ochotni zaplatit vyšší cenu
za přirozenější a vhodnější životní podmínky hospodářských zvířat,
docílíme:
◆ lepší životní podmínky pro chovaná zvířata
◆ zlepšení zdravotního stavu zvířat
◆ produkci kvalitnějších potravin
◆ snížení znečištění životního prostředí
◆ více pracovních příležitostí na venkově
Jaké jsou alternativy?
Abychom jako spotřebitelé podpořili etologicky správné chovy
hospodářských zvířat, ve kterých se zvířata budou cítit v pohodě, je
třeba svým nákupem preferovat živočišné produkty, které z ta−
kovýchto chovů pocházejí. Jsou to např. podlahové nebo voliérové
chovy nosnic, podlahové chovy brojlerů na hluboké podestýlce
s výběhy, venkovní chovy prasat, volné chovy dojnic.
Ve Velké Británii se podařilo vlivem zákazníků docílit situace, kdy
všechny řetězce prodejen s potravinami prodávají certifikované
živočišné výrobky z přirozených chovů nebo ekologického země−
dělství.
V České republice však jsou tyto welfare chovy v konvenčním ze−
mědělství naprostou výjimkou, a hlavně chybí systém jejich kon−
troly, certifikace a přehledného značení. Proto jsou pro spotřebitele
u nás zatím nejlepší a nejjistější alternativou živočišné produkty
z kontrolovaného ekologického zemědělství, tzv. biopotraviny.
9
Biopotraviny
Dnešní „moderní“ potraviny mají velmi daleko ke své původní
přirozenosti. Spotřebitel by měl mít možnost najít místo těchto
průmyslových potravin nějakou alternativu. O to právě usilují
ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a obchodníci, kteří se již 15 let
snaží dostat biopotraviny z ekofarem na náš stůl.
Záruka pravosti bioproduktů
Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem
č. 242/2000 Sb. a Nařízením Rady č. 2092/91 a musí být registro−
váni u Ministerstva zemědělství ČR. Na dodržování právních norem
pro ekologické zemědělství dohlíží celkem tři kontrolní organizace
(ABCERT GmbH, Biokont CZ, s.r.o, KEZ, o.p.s.) pověřené
Ministerstvem zemědělství ČR. Kon−
trolní organizace zároveň vydávají certi−
fikáty osvědčující původ výrobků. Každý
ekologicky vyrobený produkt musí být
označen razítkem s kódem kontrolní
organizace.
České výrobky jsou v souladu s usta−
novením zákona č. 242/2000 Sb. povin−
ně označovány českou státní bio znač−
kou „Bioprodukt ekologického zeměděl−
ství“. EU nabízí k označení svou slovně−
grafickou známku, kterou však v České
republice využívá zatím málo výrobců.
Principy úpravy biopotravin:
◆ minimum zpracování při zachování charakteru zpracovávané
potraviny
◆ maximální snaha o zachování čerstvosti, autentičnosti a přiro−
zených nutričních a senzorických kvalit (barva, vůně, chuť)
◆ zpracování nezatěžující životní prostředí
◆ celistvost (vhodnost z hlediska zdravé výživy, např. celozrnná
mouka…)
◆ zakázané postupy: iontové měniče, bělení, působení syntetic−
kých hormonů, ozařování, používání barviv, ochucovadel, sla−
didel, konzervačních látek syntetického původu
◆ biopotraviny neobsahují geneticky modifikované organismy
(GMO)
◆ snaha o vyloučení možnosti kontaminace nebo záměny s kon−
venční potravinou
◆ maximální množství informací o způsobu úpravy a složkách
potraviny pro zákazníky
Nejsou biopotraviny předražené?
Biopotraviny jsou dražší než běžné potraviny, protože jejich výroba
je složitější, s velkým podílem ruční práce a náročnějším zpraco−
váním.
Ceny odpovídají podmínkám, za jakých byly biopotraviny vypro−
dukovány a zpracovány. Zároveň vypovídají o jejich vysoké kvalitě.
10
Kvalita biopotravin
Prioritou ekologického zemědělství je kvalita, nikoli kvantita pro−
dukce. Produkční systém EZ zamezuje dalšímu vnášení cizorodých
a škodlivých látek a jejich reziduí do agroekosystému, resp. zaruču−
je jejich minimalizaci v něm. Přináší přirozenost (přírodnost) vnitř−
ních nutričních a fyziologických vlastností biopotravin, biologickou
hodnotu jednotlivých jejich složek, např. bílkovin, enzymů, vitaminů
a minerálních látek.
Předpisy však logicky nedovolují deklarovat biopotraviny jako kva−
litnější, než jsou potraviny konvenční, které také odpovídají limitním
hodnotám výše zmíněných zákonů a vyhlášek.
Kvalita bioproduktů ekologického zemědělství má však podstatně
širší rozměr než jen mechanické, chemické či mikrobiologické hod−
nocení obsahu látek.
S kvalitou souvisí již zmíněný způsob produkce z hlediska etického,
morálního, sociálně−psychologického a environmentálního, kdy
konzument si je vědom, že způsob produkce byl ekologický, šetrný
k životnímu prostředí, ohleduplný k chovu hospodářských zvířat
a všemu živému, šetrný k neobnovitelným zdrojům surovin a ener−
gie. Vystupují zde i souvislosti vztahu mezi výživou a zdravím, imu−
nitou, životní aktivitou, životním stylem a světonázorem.
V dnešní vědecké praxi se kvalita potravin stanovuje právě jen
mechanickým, chemickým a mikrobiologickým hodnocením obsa−
hu látek. V takto chápaném pojetí kvality je prokazování vyšší kva−
lity biopotravin ne−li zcela nemožné, tedy velmi obtížné. Jejich kva−
litu ovlivňuje řada faktorů, které se navzájem ovlivňují.
K dnešnímu zavedenému hodnocení kvality zemědělských produk−
tů je třeba zdůraznit, že mnohé jakostní ukazatele podléhají silným
vlivům vnějšího prostředí, dále způsobu pěstování rostlin a chovu
hospodářských zvířat. Jsou značně ovlivněny i vlastnostmi odrůd
a plemen, takže mohou velmi kolísat. To platí i o ekologickém hos−
podaření, které je zranitelnější vnějšími vlivy než zemědělství kon−
venční a také jeho produkce může být kontaminována všeobecně
znečištěným životním prostředím.
Dnes stanovované hodnoty, kterými současná věda definuje kvali−
tu potravin, vyplývají ze stávající úrovně našeho poznání a jsou vá−
zány na konkrétní podmínky, za kterých se kvalita utvářela. Výz−
kumu kvality biopotravin bude třeba v budoucnu věnovat větší
pozornost, neboť to vyžadují spotřebitelé, kteří bioprodukty preferují.
11
Některé výsledky odborných studií
Biopečivo
Kvalita obilí pro pekařskou
výrobu závisí především na
obsahu a složení bílkovin.
Obsah většiny esenciálních
aminokyselin byl u ekologicky
vypěstované pšenice o 5 až
15 % vyšší než u konvenční.
Vzorky pšenice z ekologic−kého zemědělství vykazují nižší zatížení
toxiny, nižší obsah kadmia a nejsou zatíženy pesticidy. V pokusech
s volbou krmení upřednostňovali králíci, slepice a laboratorní
potkani bioobilí.1/ Ekologicky vypěstovaná pšenice je díky vyššímu
obsahu zásobníků bílkovin (albuminů a globulinů) nutričně hodnot−
nější. Potkani v průběhu pokusů přesvědčivě preferovali pšenici z
ekologického pěstování před týmiž odrůdami konvenčními. Jednou
z příčin je právě rozdílná skladba bílkovin pšeničného zrna. 3)
Biomléko
Obsah konjugované kyseliny linolové,
která má protirakovinné a protiskle−
rotické účinky, byl v biomléku až 3x vět−
ší než ve vzorku konvenčního mléka.
Biomléko má lepší profil mastných
kyselin, o 68 % vyšší obsah omega−3
mastné kyseliny a naopak mnohem nižší
obsah omega−6 mastné kyseliny.
Strava s optimálním rozsahem mastných kyselin je důležitou pre−
vencí kardiovaskulárních onemocnění.4)
7 z 10 vzorků biomléka prokazovalo vyšší obsah vitaminu E. Obsah
beta−karotenu byl v biomléce 2x až 3x vyšší než v mléce kon−
venčním. 2)
Biovejce
Biovejce mají vyšší výživově−
fyziologickou kvalitu, tzn. vyšší
obsah lecitinu, tuků a ka−
rotenoidů. Vejce slepic z vol−
ného chovu mají výrazně nižší
P−hodnoty, kterými se měří
stres slepic z klecového cho−
vu. Vejce ekologicky krme−
ných slepic jsou těžší, váha
žloutku je výrazně vyšší.1)
Biozelenina
Biozelenina obsahuje výrazně více vitaminů (např. bio bílé zelí
obsahuje o 30 % více vitaminu C), zelenina v biokvalitě má více mi−
nerálních látek, stopových prvků a méně těžkých kovů, obsahuje
výrazně méně reziduí (zbytků) pesticidů a nitrátů, roste pomaleji,
obsahuje méně vody a má přitom výrazně vyšší obsah sušiny.
Chuťové zkoušky prokázaly u ekologicky vypěstované zeleniny
lepší chuť (kvůli všeobecně nižšímu obsahu vody jsou chuťové
a aromatické látky koncentrovanější). Biozelenina má výrazně
12
vyšší trvanlivost (např. u bio
brambor byly vykázány o 50 %
nižší ztráty u skladování).
Obsahy sekundárních meta−
bolitů (rostlinné látky s pozi−
tivním vlivem na zdraví) jsou
v ekologicky vyprodukované
zelenině o 10−50 % vyšší než
v zelenině z konvenčního
zemědělství.1)
Biomaso
Maso přežvýkavců je mimořádně bohaté na výskyt konjugované
kyseliny linolové (CLA). CLA je připisován protirakovinný a pro−
tisklerotický potenciál. Maso skotu z ekologického chovu vykazuje
vyšší obsah nenasycených mastných kyselin. Biomaso vykazuje
menší zbytkové hodnoty pesticidů a antibiotik než porovnávané
konvenční vzorky.1) Maso z ekochovu má lepší profil mastných ky−
selin ve vztahu k jejich fyziologické nutriční hodnotě. V porovnání
s konvenčními vzorky vykázaly živočišné produkty z ekologických
chovů o 10−60 % vyšší obsah
prospěšných mastných kyse−
lin.4/ Hovězí maso je zdrojem
plnohodnotné živočišné bílko−
viny bohaté na vitaminy, mine−
rální látky a stopové prvky,
jako např. železo a selen. Bio
vepřové i bio hovězí maso je
zpracováváno i při výrobě
českých biouzenin − biošunky
a biouheráku, které lze snad−
no poznat podle loga BIO.
Oba tyto jedinečné masné
výrobky byly oceněny v sou−
těži „Česká biopotravina roku“
(2004, 2005).
Biošunka
Biošunka má jemně narůžovělou či spíše hnědou až šedou barvu,
což je, navzdory našemu zvyku, přirozená barva vařeného a lehce
zauzeného masa. Naopak růžová barva konvenční šunky je způ−
sobena přidáním dusitanu sodného (E 250), který má nepříznivý
vliv na lidské zdraví. Biošunka je dle vyhlášky šunkou tzv. nejvyšší
jakosti, tedy obsahuje čistou svalovinu (kýtu) a jen přirozené
množství vody (10−20 %). Je jemně dochucena biokořením a kon−
zervována pouze mořskou solí. Biošunka je zcela prosta dusi−
tanových solí, barviv, polyfosfátů (dokáží udržet v uzeninách velké
množství vody) a syntetických konzervantů.
1) A. Velimirov, W. Miller, „Ist BIO wirklich besser?“ 2003
2) Danish Institute of Agricultural Sciences, Quality Low Input Food project
(Nielsen et al., 2005 and Nielsen and Lund−Nielsen, 2005)
3) Výzkum „Kvalita ozimé pšenice z ekologického způsobu pěstování“
Doc. Ivany Capouchové, Prof. Jiřího Petra, Ing. Lucie Krejčířové z ČZU
Praha, 2004
4) FiBL − Research Institute of Organic Agriculture: FiBL DOSSIER, Quality
and Safety of Organic Products. FiBL. Switzerland 2006
13
Ekoagroturistika
Ekoagroturistika je forma venkovské turistiky, kterou provozuje
ekozemědělec a může sloužit k udržení nebo rozšíření jeho pra−
covní činnosti na ekofarmě. Turista má možnost seznámit se s cho−
dem hospodářství a získat informace o všem, co ho o ekologické
farmě zajímá. Na většině ekofarem má možnost pomáhat a vy−
zkoušet si své dovednosti v zemědělských a hospodářských čin−
nostech. Může přiložit ruku k dílu a pomoci sedlákovi například se
sušením sena nebo sekáním dříví − možnosti jsou neomezené.
Pro děti bývá velkým zážitkem kontakt se zvířaty žijícími na ekofar−
mě, často to bývají koně, kteří lákají i „dospěláky“.
Ekoagroturistika se stále významněji rozvíjí a kromě zemědělské
činnosti poskytuje zájemcům ubytování v příjemném prostředí eko−
farmy, nabízí stravování, ochutnávky a nákup čerstvých bioproduk−
tů přímo ze dvora, výlety po okolí nebo si můžete prostě jen tak
zalenošit v kupce voňavého sena.
Na ekofarmách je možno trávit víkendové i vícedenní pobyty.
Návštěvníky nebývají pouze rodiny s dětmi, ale často děti a mládež
z různých zájmových kroužků, pro které tento pobyt může být
velkým zážitkem.
Vybere si každý − milovníci stanování, pěší turisté, koloví nadšenci
i milovníci zimních sportů.
14
Seznam
ekologických zemědělců
15
Agroekofarma Kadeřávek
Sortiment produktů: Jehněčí a skopové maso, jehňata na chov,
ovčí kožešiny, med, medovina, marcipán
Prodej na farmě:
Ano − jehněčí a skopové maso, jehňata
na chov, ovčí kožešiny, med, medovina,
marcipán
Prohlídka:
Ano
Ubytování:
Přímo na farmě: nabízíme samostatné
apartmá v podkroví. K dispozici jsou
2 pokoje (3+4 lůžka), možnost zapůjčení
dětské postýlky.
V samostatném domečku: čtyři apartmány,
se zahradou a venkovním bazénem v ma−
lebné vesnici Věcov.
Popis farmy:
Statek se nachází na Českomoravské
vrchovině v chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. V roce 1991 jsme začali na
25 ha luk a pastvin chovat ovce a postupně
jsme vybudovali farmu s 93 ha a 150 ovce−
mi. Od roku 1992 provozujeme agroturisti−
ku včetně ubytování.
Pobyty jsou celoročně zajímavé pro rodiny
s dětmi i pro skupiny přátel. V letním období
je oblast vhodná pro pěší turistiku a cyklo−
turistiku, v zimě pro lyžování.
Adresa:
Ing. Miroslav a Jana Kadeřávkovi
592 44 Věcov 25
Tel.: 566 562 839
605 853 307
E−mail: [email protected]
www.ubytovanivysocina.com
16
Bio−farma Kojetín
Sortiment produktů: Chov masného skotu, pšenice špalda
a dvouzrnka, pohanka, brambory, zelí, ci−
bule, mrkev, česnek, petržel, salát a jiná
zelenina, léčivé byliny − sléz, měsíček,
chrpa, meduňka, máta peprná a jiné
Prodej na farmě:
Ano (zeleninu, léčivé byliny a obilí)
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne (ubytování pouze ve vlastním stanu)
Popis farmy:
Soukromá farma, rozkládající se na 19 ha,
zaměřená na chov masného skotu (Charo−
lais, Piemontské plemeno), pěstování
netradičních plodin, zeleniny, brambor a lé−
čivých bylin. Osevní postup je upravován
dle poptávky po produktech v předešlém
roce, dbá se na vysokou biodiverzitu.
Zaměření na přirozenou ochranu rostlin
a regulaci plevelů pomocí homeopatie.
Adresa:
Vladimír Klement
Pohled 199
582 21 Pohled
Tel.: 569 439 159
608 163 915
E−mail: [email protected]
17
Biofarma Sasov
Sortiment produktů: Chov masného skotu, prasat, ovcí, koz,
obiloviny, luskoviny, drůbež, vejce, bram−
bory, cibule, mrkev, fazole, ovoce,
biouherák, biošunka
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Ekologická farma v okrajové části Jihlavy,
zaměřená na chov masného skotu (Cha−
rolais) a chov prasat (rodinný chov, za−
pouštění kojících prasnic), dále chov ovcí,
koz, koní a drůbeže. Pěstování obilovin,
luskovin, brambor, zeleniny a ovoce. Pěs−
tování energetických plodin. Zajištěno
zpracování vepřového a hovězího masa
(ve službě u Kosteleckých uzenin). Farma
nabízí agroturistiku − výuka jízdy na koni,
vyjížďky, hippoterapie. Biouherák byl v roce
2004 ohodnocen jako „Česká biopotravina
roku“.
Adresa:
Josef Sklenář
Sasov 2
586 01 Jihlava
Tel.: 567 312 281, 603 228 867
E−mail: [email protected]
www.biofarma.cz
18
Doc. MVDr. Bukovjan Karel, CSc.
Sortiment produktů: Jehněčí a skopové maso, agroturistika,
rybaření, myslivost v oboře Volský žlab
Prodej na farmě:
Ne
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ano
Popis farmy:
Farma se nachází na rozmezí okresů
Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.
V současné době má 53 ha souvislé
zemědělské půdy a je součástí uznané
obory Volský žlab, ve které se chová
spárkatá zvěř (daněk, jelen lesní, sika
dybowský, mufon) a její výměra je 128,5 ha.
Farma je zaměřena na chov ovcí a agrotu−
ristiku. K dispozici jsou 4 jezdečtí koně.
Objektem protéká 4,5 km pstruhového po−
toka, který je intenzivně rybářsky využíván.
K dispozici je i uznaná broková střelnice,
která se v současné době rožši−řuje.
Adresa:
Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc.
Hřiště 7, Přibyslav
Ekofarma Ronov nad Sázavou
− Ovčín čp. 2
Tel.: 777 336 721
E−mail: [email protected]
19
Buršík Oldřich
Sortiment produktů: Kravské mléko, obiloviny (pšenice, pohan−
ka), luskoviny (hrách) a brambory
Prodej na farmě:
Přímý prodej brambor
Prohlídka:
ne
Ubytování:
ne
Popis farmy:
Soukromé hospodářství, celkem 54 ha
zemědělské půdy, pasený chov mléčného
skotu, na 50 ha pěstování obilovin, luskovin
a brambor.
Adresa:
Oldřich Buršík
Ruda 24
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 536 331
608 625 619
Domkářová Marta
Sortiment produktů: Jehněčí maso, ekologické seno
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano, po tel. domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Ekofarma se nachází na okraji CHKO
Žďárské vrchy v malé vísce Železné Horky
(č. 58), patřící pod Havlíčkovou Borovou. Je
zaměřena na chov ovcí, produkci jehněčího
a ekologického sena.
Adresa:
Marta Domkářová
Humpolecká 1272
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 603 224 146
E−mail: [email protected]
20
Dvůr Ratibořice
Sortiment produktů: Kozí mléko − sýry, tvarohy, pomazánky,
jogurtová mléka, kefír, ovoce do vlastních
výrobků, jehněčí maso.
Prodej na farmě:
Každou sobotu od 15 − 17 hod. Produkty si
lze objednat e−mailem nebo telefonicky
a lze si je koupit i přímo na farmě, vždy
v sobotu nejlépe po předchozím objednání.
Prohlídka:
Po domluvě. Zájemci mohou farmu
navštívit každou sobotu od 15 do 17 hod.
Ubytování:
ne
Popis farmy:
Soukromá rodinná farma s výměrou 101 ha,
živočišná výroba je zaměřena na chov koz
a ovcí. Rostlinná výroba zajišťuje krmivo−
vou základnu a pěstovaná zelenina
a ovoce jsou využívány při výrobě kozích
produktů. Soubor výrobků z kozího mléka
byl v roce 2003 ohodnocen jako „Česká
biopotravina roku“.
Adresa:
Ing. Pavel Dobrovolný
Ratibořice 1
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 440 617, 606 950 106
E−mail: [email protected]
www.kozimleko.cz
21
Ekofarma BAUCIS
Sortiment produktů: Pěstujeme a prodáváme brokolici, brukev,
celer, cibule, cuketa, dýně hokaido, endi−
vie, fazole, hrách, jahody, kapusta, kapus−
ta růžičková, kadeřávek, kopr, mrkev, okur−
ky, paprika, pastinák, petržel, pórek, rajča−
ta, reveň, ředkev, ředkvičky, řepa, řeřicha,
salát, šalotka, špenát, tuřín, vodnice, zelí
bílé, zelí červené, zelí kruhárenské, zelí na
uskladnění, zelí pekingské. Z obilovin může
farma nabídnout oves, oves bezpluchý,
pšenici špaldu, pšenici jarní, pohanku, pro−
so, žito. Na mezích podél pozemků ekofar−
my rostou třešně, višně, jabloně, švestky,
mirabelky, rybíz a angrešty. Farma pěstuje
tyto odrůdy brambor: Karin, Rozára − salá−
tová, Bionta − varný typ B. Od 30.4. do 15.7.
každoročně čerstvé biozeleninové šťávy.
Prodej na farmě:
Ano, i rozesílka poštou
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ano − pro brigádníky. Možnost ubytování
v domě − 4 místa, ubytování a vegetarián−
ská strava za 6 hodin práce na farmě.
Popis farmy:
Soukromé hospodářství s celkovou
výměrou 40 ha, chov masného a kombino−
vaného skotu (červenostrakatý) a koz, pěs−
tování obilovin, luskovin, ovoce, zeleniny a
brambor. Prodej i na jarmarcích.
Adresa:
Ing. Aleš Horák
Lesoňovice 5
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 560 007, 775 045 957
E−mail: [email protected]
www.sweb.cz/ekofarma.baucis
22
Ekofarma CTIBOŘ
Sortiment produktů: Zelenina − saláty, ředkvičky, kopr, petržel−
ka, pažitka, cibulka lahůdková, mrkev,
petržel, mangold, pór, kadeřávek, kedlu−
ben, hrášek, fazolky, kapusta, zelí, cuketa,
patizon, pastinák, červená řepa, bílá řed−
kev, cibule, červené zelí, dýně hokaidó,
kedluben gigant, pekingské zelí, brokolice,
růžičková kapusta, květák, vodnice, tuřín,
česnek.
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Jen pro brigádníky. Na biofarmě uvítáme
každou pomocnou ruku při sázení, pletí
a zpracování zeleniny či při opravách
stavení nebo práci v lese. Výměnou za
pomoc nabízíme ubytování a kvalitní stravu
a rovněž sdílení zkušeností s pěstováním
rostlin nebo výuku makrobiotického vaření.
Farma je rovněž zapojena do projektu
WWOOF.
Popis farmy:
Pětičlenná rodina hospodaří na zeměděl−
ské usedlosti s 1ha půdy pro zeleninu.
Adresa:
Hana Habermannová
Ctiboř 5
394 68 Žirovnice
Tel.: 565 495 313
E−mail: [email protected]
www.ekofarma−ctibor.cz
23
Ekofarma Kordovsko
Sortiment produktů: Telecí maso
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano
Ubytování:
Pokoje pro hosty jsou v prvním patře.
Můžeme nabídnout dva dvoulůžkové a je−
den třílůžkový podkrovní pokoj. Každý má
vlastní koupelnu a WC. Na pokoji je tele−
vize s českými a satelitními programy.
V přízemí hlavní budovy je jídelna a recep−
ce. Ubytování poskytujeme se snídaní.
Popis farmy:
Statek se nachází v okrese Pelhřimov
nedaleko města Humpolec v nadmořské
výšce 450m v krajině Českomoravské
vysočiny. Stavení zde stojí již přes 300 let,
je uspořádáno do obdélníkového uzavře−
ného dvora. Větší část domu je již zrekon−
struována a podařila se zachovat v téměř
původní podobě.
Statek je na samotě asi 1km od vesnice
Sedlice. V roce 2000 po dlouhé přestávce
ožil zemědělským životem a od roku 2002
je zapojen do systému ekologického země−
dělství. Pod stavením teče řeka Želivka, ve
které je v létě možnost koupání.
Na přilehlých loukách se pase masný skot
a v hospodářské části budovy je boxová
stáj pro sedm koní, která je zatím prázdná,
svého koně si však můžete přivést a ustájit.
Adresa:
Ing. Pavel Stýblo
Sedlice 24
396 01 Humpolec
Tel.: 367 532 851
E−mail: [email protected]
24
Ekofarma Křišťan a spol.
Sortiment produktů: Skopové a jehněčí maso, brambory
a obiloviny na osivo
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano
Ubytování:
Na farmě můžete vyzkoušet ekoagroturis−
tiku, také klasické rekrační pobyty s týden−
ním cyklem sobota−sobota, mimo sezónu
i kratší. V prostorách statku je apartmán se
třemi trojlůžkovými pokoji s možností
přistýlky, kuchyňkou, sociálním zařízením
(dva sprchové kouty, pračka, WC mimo
koupelnu), velkou společenskou místností
a venkovní terasou. Apartmán má
samostatný vchod. Do 12 osob možnost
ubytování na farmě, nad 12 osob v kempu
ve vlastních stanech (pro kemp je zajištěno
WC, sprcha, kout na mytí nádobí).
Popis farmy:
Soukromé hospodářství, celkem 33 ha,
chov ovcí, pěstování obilovin a brambor
(přímý prodej). Ing. Tomáš Křišťan ja re−
gistrovaným poradcem svazu PRO−BIO
(pěstování rostlin, úrodnost půdy, osevní
postupy, zúrodňující opatření). Možnost
ochutnat domácí produkty, v případě zájmu
zajištění snídaní. Ing. Křišťan byl vyhlášen
nejlepším ekologickým zemědělcem roku
1999.
Adresa:
Ing. Tomáš Křišťan
místní část Milotičky č. 2
393 01 Červená Řečice
Tel.: 565 398 021
E−mail: [email protected]
www.miloticky.unas.cz
25
Endrle Petr
Sortiment produktů: Chov masného skotu, špalda, pohanka,
brambory, kmín, hořčice, bioseno − kulaté
balíky, maso − prodej firmě Biopark s.r.o.
Prodej na farmě:
ano
Prohlídka:
ano − po domluvě
Ubytování:
ne
Popis farmy:
Soukromá farma s celkovou výměrou
441 ha, zaměření na chov masného skotu,
pěstování obilovin, brambor, kmínu a hoř−
čice. Sušíme seno a děláme senáž − kulaté
balíky (ve folii).
Adresa:
Petr Endrle
Vadín 3
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 489 351, 602 538 589
E−mail: [email protected]
Husák Radmil
Sortiment produktů: Chov masného skotu
Prodej na farmě:
ne
Prohlídka:
ano − po domluvě
Ubytování:
ne
Popis farmy:
Farma s výměrou 80 ha se zaměřením na
chov masného skotu pastevectvím.
Adresa:
Radmil Husák
Javorek 39, osada Na Louži
592 03 Sněžné
Tel.: 777 950 792
E−mail: [email protected]
26
Farma Moudrý
Sortiment produktů: Jehňata k chovu a jatečná, ovčí vlna
a kožešiny
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromá rodinná farma ve Velkém Pě−
číně (Dačice), zaměřená na chov ovcí ple−
mene Charolais (70 chovných kusů) a koz.
Pěstování pícnin na orné půdě. Informační
místo o ekologickém zemědělství sítě
AGRO−ENVI−INFO.
Adresa:
Martin Šenigl
Nám. Zachariáše z Hradce 11
588 56 Telč
Tel.: 777 222 959
567 213 206
E−mail: [email protected]
27
Chadimův mlýn
Sortiment produktů: Chov masného skotu
Prodej na farmě:
Ne
Prohlídka:
Na požádání Vás majitelé provedou expo−
zicí Mlynářského muzea Chadimův mlýn.
Ubytování:
Dolní byt: celková kapacita je 12 lůžek
+ 2 přistýlky + 1 dětská postýlka. Kolem
mlýna je dostatečné prostranství pro
8 velkých stanů nebo karavanů, kde jsou tři
místa pro připojení na elektřinu. V pros−
torách mlýna je pro návštěvníky kempu
vybudována malá kuchyňka a sociální
zařízení (tři sprchové kouty, toalety,
zrcadla a umyvadla).
V případě nepříznivého počasí lze využít:
Šalandu, pokoj se 2 lůžky a kamny na tuhá
paliva.
Společenská místnost pro 20 lidí s ba−
revnou televizí, videem a satelitem.
Popis farmy:
Soukromá farma zaměřená na chov
masného skotu plemene Aberdeen Angus
pastevectvím pouze s lukami na seno
a agroturistiku − ubytování v soukromí,
kemp, součástí farmy je i mlynářské
muzeum.
Adresa:
Ing. Martin Chadim
Horní Dubenky 33
588 52 Horní Dubenky
Tel.: 567 374 167, 724 374 167
E−mail: [email protected]
www.chadimmlyn.cz
28
Konvalinková Žofie
Sortiment produktů: Chov masného skotu, kravské mléko,
obiloviny − tritikale, brambory
Prodej na farmě:
Ano. Po telefonické domluvě možnost
odběru brambor a mléka přímo ze dvora.
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromé hospodářství o celkové výměře
17 ha, chov masného a mléčného skotu,
pěstování obilovin (tritikale) a brambor
(Kora, Korela).
Adresa:
Žofie Konvalinková
Krátká 10
592 03 Sněžné na Moravě
Tel.: 566 664 366
Mach Jaroslav
Sortiment produktů: Chov masného skotu a prasat, kravské
mléko, brambory, luskoviny, mrkev, petržel,
červená řepa, tuřín, gigant, cibule (v ome−
zeném množství patizony, cukety, dýně),
jahody
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromé hospodářství, celková výměra
75 ha, chov masného a mléčného skotu
a prasat, pěstování brambor, obilovin,
luskovin, zeleniny a ovoce. Loupání špaldy.
Adresa:
Jaroslav Mach
Osová Bitýška 161
594 53 Osová Bitýška
Tel.: 776 844 335
E−mail: [email protected]
29
Marek Petr
Sortiment produktů: Chov masného skotu
Prodej na farmě:
Ne
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromá farma s celkovou výměrou
96 ha, z toho 4 ha polí, zbytek trvalé
travní porosty, zaměřená na produkci
plemenných býků plemene Gasconne.
Adresa:
Petr Marek
Častonín 19
393 01 Pelhřimov
Tel.: 723 066 404
E−mail: [email protected]
Matoušek František
Sortiment produktů: Léčivé rostliny (yzop, máta), pohanka,
špalda, červená řepa, mrkev, petržel,
cibule, brambory
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromá farma pouze s rostlinnou pro−
dukcí, celkem 15 ha orné půdy, pěstování
bylin, obilovin a zeleniny a brambor. Chtějí
se zabývat pěstováním osiv pro EZ,
biodiverzitou. Pan Matoušek se věnuje tzv.
veganskému hospodaření (obdělávání
půdy bez hnojiv živočišného původu).
Adresa:
František Matoušek
Brzkov 13
588 13 Polná
Tel.: 567 212 748
30
Školní statek Humpolec
Sortiment produktů: Pšenice špalda, oves, hořčice
Prodej na farmě:
Ano − jen větší množství
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
cca pro 10 lidí
Popis farmy:
Školní statek při České zemědělské
akademii, střední škole, zabývající se pěs−
továním obilovin (špalda, oves) a hořčice,
celkem na výměře 49 ha. Chov koní.
Adresa:
Ing. Jan Mácha
Dusilov 384
396 01 Humpolec
Tel.: 565 533 266
E−mail: [email protected]
31
Šrůtkova ekologická farma
Sortiment produktů: Kravské mléko, obiloviny, luskoviny a okra−
jově konzumní brambory
Prodej na farmě:
Ne
Prohlídka:
Ano − po domluvě. Farma nabízí možnost
exkurzí a návštěv pro větší skupiny
a školy. Farma je zapojena do projektu
Ekozemědělci přírodě.
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromé hospodářství s výměrou 106 ha
(31 hektarů orné půdy, 74 ha luk a pastvin),
chov skotu s tržní produkcí mléka. Pěs−
tování obilovin, luskovin. Ukázka hospo−
daření s vodou v krajině − kořenová čistička
s dočišťujícím rybníkem. Obnova cest,
remízků a mezí. V průběhu vegetační
sezóny poskytujeme služby v rostlinné
výrobě, zejména formou výroby senáže do
kulatých balíků, lisování sena a slámy.
Adresa:
RNDr. Miroslav Šrůtek
Benešov 14
394 70 Kamenice nad Lipou
Tel.: 565 433 219
565 432 804
E−mail: [email protected]
32
Tilia ekoin
Sortiment produktů: Jehněčí, kůzlečí, hovězí, vepřové, drůbeží
maso, vejce, mrkev, petržel, pastinák,
červená řepa, cibule, mák, krmná řepa,
brambory, kravské i kozí mléko
Prodej na farmě:
Ano
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Jen pro brigádníky
Popis farmy:
Malá rodinná farma s chovem skotu, ovcí,
koz, prasat a drůbeže. Pěstování obilovin,
zeleniny a okopanin. Farma nabízí vyjížďky
na koni a výcvik jezdectví.
Adresa:
Ludmila Pospíšilová
Holubí Zhoř 21
595 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 533 114, 608 267 931
E−mail: [email protected]
33
Vaněk František
Sortiment produktů: Chov masného skotu, jatečná kůzlata, kozí
mléko i tvaroh, pšenice ozimá, oves bez−
pluchý, žito, pšenice špalda, hrách, bram−
bory.
Prodej na farmě:
Ano (jatečná kůzlata a brambory)
Prohlídka:
Ano − po domluvě
Ubytování:
Ne
Popis farmy:
Soukromá farma, celkem 20 ha, z toho
10 ha orné půdy, chov masného skotu a
koz, pěstování obilovin, luskovin a bram−
bor. Farmář přijme brigádníky nebo prak−
tikanty (2−3 osoby) zejména na výpomoc
při sezónních pracích (sklizeň sena, žně,
sklizeň brambor) a také na pomoc při běž−
ných pracích na farmě. Je možno zajistit
ubytování v domku v areálu farmy, stravu,
kapesné dle dohody − stravu je možné
připravovat samostatně z vypěstovaných
biopotravin.
Adresa:
František Vaněk
Číchov − Hynkov 90
675 21 Okříšky
Tel.: 568 870 123
731 225 329
34
Seznam bioprodejen
35
Biocentrum Elefant
Sortiment
biopotravin:
Veškeré obiloviny a výrobky z nich (mou−
ky, vločky, trvanlivé pečivo, snídaňové
cereálie...), luštěniny, suché plody, čaje,
koření, ochucovadla, mořské řasy, melasa,
speciality pro makrobiotiky, mléčné výrob−
ky dle sezónní nabídky a poptávky
Bio ovoce,
zelenina:
V prodejně ne, pouze kontakty na farmy
Popis prodejny:
Široká nabídka výrobků racionální výživy,
biopotravin, specialit pro makrobiotickou
kuchyni, čajů a čajových specialit, tuzem−
ského i zahraničního koření, výrobků ze
ženšenu, potravní doplňky firem Energy,
Starlife a Missiva, ekologické úklidové
a kosmetické přípravky firmy Missiva
(CLUB 21), široký sortiment pravé české
ručně vyráběné užitkové i dekorativní
keramiky, stálá nabídka minerálů a polo−
drahokamů, poradna pro začátečníky, rela−
xační podvečery, pravidelná setkání členů
a příznivců CLUBU 21, prezentace potrav−
ních doplňků, měření EAV a screeningové
stanovení denzity kostí (po předchozí do−
mluvě na objednávku).
Adresa:
Ing. Olga Rudolfová
Palackého 332
583 01 Chotěboř
Tel: 569 622 299
724 144 728
E − mail: [email protected]
36
Biovital Pelhřimov
Sortiment
biopotravin:
Bio obiloviny, bio luštěniny, bio těstoviny,
bio vločky, bio mouky, bio sušené ovoce,
bio ořechy a semena, bio čaje, bio koření
a bujóny, misa, bio sójové omáčky, bio
nápoje, bio chlazené výrobky − tempeh,
tofu, bio pomazánky, bio sladkosti bez pří−
davku cukru: bonbóny, čokolády, sušenky,
bio káva, kakao, bio slady, bio cukry, bio
sirupy, bio šťávy, bio vína, bio oleje a tuky,
bio octy, bio kečupy a hořčice, bio pudinky,
bio ořechová másla a dále kosmetika, eko−
logické přípravky na praní a mytí, solné
lampy, knihy a další.
Bio ovoce,
zelenina:
Od 1.6. do konce října − předsunutý prodej
před prodejnou každou středu od 14 hod.
Popis prodejny:
Prodejna se nachází v centru, 20 m od
Masarykova náměstí v ulici vedoucí k Ry−
nárecké bráně.
Otvírací doba: Po − Pá
Sobota
9.00 − 13.00
14.00 − 17.00
9.00 − 11.00
Adresa:
Alena Daňkovská
Poděbradova 22
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 332 977(8)
E−mail: [email protected]
37
Fyton
Sortiment
biopotravin:
Nabízí zejména pacientům a personálu
místní nemocnice téměř veškerý sortiment
biopotravin, počínaje obilovinami, peči−
vem, mlékem, kozími výrobky, přes těsto−
viny, sušené ovoce, koření, čaje, mošty
a šťávy až po cukrovinky a vína. Biošunka
a biouherák přímo od místního biozemě−
dělce.
Bio ovoce,
zelenina:
Celoročně brambory, mrkev, petržel,
jablka, brokolice, česnek. Ostatní dle
ročních období, dodávky od biozemědělců
několikrát týdně.
Popis prodejny:
Prodejna Fyton se nachází v areálu jihlav−
ské polikliniky navazující na nemocnici.
Prodejna je součástí velkoobchodního
skladu a proto je hojně využívána zákaz−
níky, kteří odebírají potraviny ve větším
množství, nebo přímo ve velkospotřebitel−
ských baleních.
Otevírací doba:
Adresa:
Ing. Jaroslav Drejček
Vrchlického 57 − Dům zdraví Jihlava
568 01 Jihlava
Tel.: 603 891 078, 602 512 316
E−mail: [email protected]
38
Po − Čt
Pá
8.00 − 15.00
8.00 − 14.00
Fyton
Sortiment
biopotravin:
Úplný sortiment biopotravin, počínaje
obilovinami, pečivem, mlékem, kozími
výrobky, přes těstoviny, sušené ovoce,
koření, čaje, mošty a šťávy až po
cukrovinky a vína. Biošunka a biouherák
přímo od místního zemědělce. Vzhledem
k vlastnímu velkoobchodu je prodejna
denně zásobována.
Bio ovoce,
zelenina:
Celoročně brambory, mrkev, petržel, jabl−
ka, brokolice, česnek. Ostatní dle ročních
období, dodávky od biozemědělců něko−
likrát týdně.
Popis prodejny:
Prodejna Fyton se nachází poblíž náměstí
na 40m2, včetně pultu s chlazenými potra−
vinami.
Otvírací doba: Po − Pá 9.00 − 17.00
Adresa:
Ing. Jaroslav Drejček (majitel)
Jitka Šteflová
(vedoucí prodejny − 739 049 203)
Mrštíkova 1, 568 01 Jihlava
Tel: 603 891 078, 602 512 316
E−mail: [email protected]
39
J&J zdravá výživa
Sortiment
biopotravin:
Našim zákazníkům nabízíme široký sorti−
ment zboží od firem PROBIO, COUNTRY
LIFE, BIO−NEBIO i dalších. Jedná se jak
o tzv. suché výrobky, tak i nápoje a chladí−
renské zboží.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Blízko marketu Billa, v budově Fanatic
studia v 1 patře na konci chodby. Specifi−
kem firmy je nejen pouhý prodej zboží, ale
i výroba hotových pokrmů skládajících se
z velké části ze surovin dodávaných výše
uvedenými firmami.
Každý den nabízíme zákazníkům ZDRAVÉ
MENU zahrnující polévku, výběr ze dvou
hlavních jídel, salát nebo dezert.
Adresa:
Jana Vejsadová, Jana Korejtková
Beckovského 2045
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 569 420 924, 777 120 367
603 500 135
E−mail: [email protected]
40
Modrá vlnka
Sortiment
biopotravin:
Široký sortiment biopotravin, také pro bez−
lepkovou dietu, pro vegetariánskou výživu,
dia potraviny
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Sídlíme v průchodu na Karlově náměstí
Adresa:
Milena Fialová
Karlovo nám. 7/13
674 01 Třebíč
Tel: 605 207 743
E−mail: [email protected]
Natur Styl
Sortiment
biopotravin:
Mouky, sušené ovoce, sirupy, mléčné vý−
robky, čaje, cukrovinky atd.
Bio ovoce,
zelenina:
Ano
Popis prodejny:
Prodejna a bistro racionální výživy rodin−
ného typu. S vlastní výrobou pečiva
a vegetariánskou kuchyní téměř v centru
Jihlavy.
Adresa:
Robert Lafuntál
Škrétova 2a (u KB)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 301 069
E−mail: [email protected]
www.naturstyl.cz
41
NATURAL CENTRUM
bioprodejna−restaurace−informační centrum
Největší prodejna biopotravin na Vysočině
Sortiment
biopotravin:
Bio ovoce,
zelenina:
Popis prodejny:
Biopotraviny, kozí výrobky, přírodní kosme−
tika (Weleda, Cannabis, Lavera, Urtekram),
široký sortiment čajů a bylin, bezlepková
a dia dieta, ekologické čistící prostředky,
široký sortiment chlazeného zboží. Pekárna
vlastního celozrnného i bezlepkového pečiva.
Ano
Pohodlný samoobslužný prodej, možnost
parkování, dětský koutek, snadná dostup−
nost, bezbariérový přístup. Poradenství
− konzultace zdravotního stavu, bylinky, před−
nášky, meditace, kurzy, cvičení, informace
a recepty.
Součástí prodejny je
i restaurace zdravého
životního stylu, kde se
podávají teplá vegeta−
riánská jídla (i bezlep−
ková), polévky, zelenina,
saláty, moučníky, dezer−
ty bez cukru, pekařské
výrobky, káva a nápoje.
Nejsou používány gluta−
many, barviva, umělá
dochucovadla, zlepšující
prostředky, polotovary,
směsi ani živočišné pro−
dukty. Vaří se z čerstvé
zeleniny a kvalitních po−
travin.
Adresa:
Vít Prchal
Nám. Svobody 11
586 01 Jihlava
Tel.: 567 300 245
E−mail: [email protected]
www.naturalcentrum.cz
42
Pro−vital
Sortiment
biopotravin:
Bohatý sortiment od firem PRO−BIO spol.
s r.o. a Country Life, čaje, biovína, bioko−
ření, biopotraviny pro vegetariány, bezlep−
ková a diabetická dieta, ekologické prací
a čistící prostředky.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Najdete nás na náměstí v Přibyslavi, proti
městskému úřadu.
Adresa:
Pavla Nováková
Bechyňovo nám. 5
582 22 Přibyslav
Tel.: 723 333 590
E−mail: [email protected]
43
Racio
Sortiment
biopotravin:
Široký sortiment, bezlepková dieta, diapo−
traviny, 200 druhů čajů, doplňky stravy,
sušené ovoce i obalované, bylinné kapky,
přírodní kosmetika, přírodní ovocné šťávy,
biopochutiny, chlazené výrobky, potraviny
pro vegetariány
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Na hlavní ulici směrem k náměstí, samo−
obslužný prodej, letáčky − osvětové mate−
riály
Adresa:
Libuše Buličková
Husova 99
675 31 Jemnice
Tel.: 776 666 527
E−mail: [email protected]
Racio
Sortiment
biopotravin:
Široký sortiment, bezlepková dieta, diapo−
traviny, doplňky stravy, sušené ovoce
i obalované, bylinné kapky, přírodní kos−
metika, přírodní ovocné šťávy, biopochu−
tiny, chlazené výrobky, potraviny pro
vegetariány
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Adresa:
Anna Dlouhá
Bedřicha Václavka 2
674 01 Třebíč
Tel.: 724 146 727
44
Raciolka
Sortiment
biopotravin:
Široký sortiment biopotravin, převážně od
firmy PRO−BIO spol. s r.o., obilniny, těs−
toviny, chlazené zboží např. paštiky, kozí
sýry, potraviny pro vegetariány, sojové pro−
dukty, bezlepková dieta.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Prodejna je na hlavním náměstí proti
lékárně. Vchod do prodejny je z náměstí,
ale prodejnu najdete až po projití chodbou
domu na druhou stranu.
Adresa:
Miroslava Dubnová
Havlíčkovo nám.164
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 421 565
Racio − zdravá výživa
Sortiment
biopotravin:
Porcované a sypané čaje, bezlepková
dieta, sušené ovoce a ořechy, dražované
výrobky, koření, vitamíny, výrobky pro
sportovce, bylinky, med, medovina a vý−
robky firmy POEX, na které je sleva 12%.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Prodejna se nachází u hlavní silnice na ulici
Novosady. Dům, ve kterém je prodejna
umístěna, pochází z 18. století, jsou zde
klenuté stropy.
Adresa:
Dagmar Pospíšilová
Novosady 32
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 521 076
E−mail: [email protected]
45
Zdravá výživa − Svobodová Hana
Sortiment
biopotravin:
Potraviny racionální výživy, bezlepkové
a pro diabetiky, vegetariánská strava,
výživa pro sportovce, potravinové doplňky,
bylinné čaje, výtažky z bylin, potravinové
doplňky, produkty alternativní medicíny,
tlakoměry, gymnastické balony
Bio ovoce, zelenina: Ne
Popis prodejny:
Prodejna je na náměstí, přístupná pěšky
i autem. Možné objednávky na přání.
Otvírací doba: Po − Pá
8.00 − 17.00
So
8.00 − 11.00
Adresa:
Hana Svobodová
Náměstí ČSA 38
676 02 Moravské Budějovice
Tel.: 568 421 638
Zdravěnka
Sortiment
biopotravin:
Výrobky racionální výživy, BIO potraviny,
čaje, koření, byliny, tinktury, potravinové
doplňky
Bio ovoce, zelenina: Ne
Popis prodejny:
Prodejna se nachází v horní části náměstí.
Motto: „Žádná léčebná technika nenahradí
zdravý životní styl“.
Adresa:
Jana Deáková
Masarykovo nám. 15
593 01 Bystřice n. Perštejnem
Tel.: 777 214 173
E−mail: [email protected]
46
Zdravěnka Drahuška
Sortiment
biopotravin:
Obiloviny (oves, žito, ječmen, pšenice,
špalda), mouky, těstoviny, dětské kaše,
vločky, extrudované výrobky, chlebová
směs, luštěniny, rýže, jáhly, pohanka.
Sladkosti (mnoho druhů čokolád, bonbó−
ny, sušenky, tyčinky, müsli, lízátka), třtino−
vý cukr. Káva, čaj, ovocné a zeleninové
šťávy, chlazené výrobky (vegetariánské,
kozí jogurty, pomazánky), oleje (sezamo−
vý, lněný, dýňový, kokosový), octy (vinný,
jablečný), syrovátka, melasa, marmelády,
sušené ovoce (rozinky, meruňky, švestky),
javorový sirup, sirup z agáve, kukuřičný
slad, kosmetika (krémy, masti), čistící
a prací přípravky, koření, kečup, semena,
slunečnice, dýně, len, Spirulina, Chlorella.
Další bio výroby dle přání objednáme. Čer−
stvé zboží je vždy ve středu brzy
odpoledne.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Prodejna se nachází v prvním patře histo−
ricky zajímavého domu
Otvírací doba: Po − Pá
9.00 − 12.00
13.00 − 16.00
Adresa:
Zdeňka Hanslová
Vratislavovo nám. 13
592 31 Nové město na Moravě
Tel: 566 618 019
E−mail: [email protected]
www.zdravenka.cz
47
Zdravěnka mix
Sortiment
biopotravin:
Převážně zboží z produkce firmy PRO−BIO
spol. s r. o. a Sunfood. Zejména mouky, ce−
reálie, chlazené výrobky, ale také bio−čaje.
Z dalších produktů Zdravěnka nabízí na−
příklad sušené ovoce, zdravotní polštáře,
deky, vitamíny, léčitelství dr. Jonáše.
Naleznete zde i kozí výrobky, tvarohy,
jogurty a sýry.
Bio ovoce,
zelenina:
Ne
Popis prodejny:
Prodejna je 300 m od autobusového
a vlakového nádraží. Zdravěnka Mix nabízí
celou škálu produktů zdravé výživy
a zdravého životního stylu.
Otevírací doba:
Adresa:
Marie Jirková
Nádražní 52
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 210
605 260 766
E−mail: [email protected]
48
Po − Pá
So
8.00 − 17.45
8.30 − 11.00
Informační a poradenská centra
pro ekologické zemědělství
a agro−envi programy v kraji Vysočina
IC Jihlava
BESEDA
Nám. Svobody 11
586 01 Jihlava
tel.: 561 200 313
e−mail: [email protected]
www.naturalcentrum.cz
IC Náměšť nad Oslavou
ZERA
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: 568 620 070
e−mail: [email protected]
www.zeraagency.eu
Vydal: Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o. s.
Foto: archiv EPOS, Dana Václavíková (Green marketing), Šárka Peřinová
(Vinný sklep EBEN), Tomáš Křišťan (Ekofarma Křišťan a spol.), Josef
Sklenář (Biofarma Sasov), majitelé ekofarem a bioprodejen
Sběr dat: Jana Kotoučková, Ekoinfocentrum Jihlava
Text a grafická úprava: Mgr. Tomáš Václavík, Green marketing
Tištěno na recyklovaném papíře.
Tisk: Tiskdruck Velímský
Brno 2008
NEPRODEJNÉ
Tato publikace byla vydána jako součást projektu Síť informačních
center Agro−envi−info zaměřených na agro−environmentální programy
v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, spolufinancovaného Evrop−
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.agro−envi−info.cz

Podobné dokumenty

Adresář - EPOS ČR

Adresář - EPOS ČR s výběhy, venkovní chovy prasat, volné chovy dojnic. Ve Velké Británii se podařilo vlivem zákazníků docílit situace, kdy všechny řetězce prodejen s potravinami prodávají certifikované živočišné výr...

Více

Studie 2_ cást - Central Markets

Studie 2_ cást - Central Markets že většina oslovených farmářů byla ochotna souhlas udělit, vidí v tomto způsob možné publicity pro svoji farmu a své produkty, tak jako příležitost, že budou osloveni jiným pořadatelem, než se kter...

Více

Strojaři: Kanál Dunaj - Odra - Labe dá práci 70 tisícům lidí

Strojaři: Kanál Dunaj - Odra - Labe dá práci 70 tisícům lidí studie předpokládáme nižší než bylo navrhovaných 25 milionů korun bez DPH. Chceme maximálně využít výsledky dílčích studií, které už resort k tomuto projektu v minulosti zpracoval," řekl na dotaz E...

Více

2_KV_VYSOCINOU_NA_KONI CZ (1)

2_KV_VYSOCINOU_NA_KONI CZ (1) 6. sTaTek lesolG, s. r. o. Rozsochatec 7, 582 72 kontakt: Zdeněk Fárka Tel.: +420 569 628 112,

Více

Více informací - Region Vysočina

Více informací - Region Vysočina Zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k  nejmohutnějším architekturám 1. polo­ viny 18.  století u  nás i  v  Evropě. Barokní podobu zámek získal v  letech 1700–1737 za Questenberků. Projekt přestavb...

Více