Kopie von 7747009135.fm

Komentáře

Transkript

Kopie von 7747009135.fm
Návod k montáži a servisu
Obslužná jednotka RC35
Pro odbornou firmu
7 747 006 354 - 12/2006 CZ
Přečtěte si návod před
uvedením do provozu
a servisem.
Obsah
Obsah
Obsah
1
Bezpečnostní pokyny a symboly
1.1
1.2
2
3.2
3.3
3.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
6
7
8
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 9
. 10
. 10
. 11
. 12
9
Volba správné montážní polohy . . . . . . .
3.1.1 Montáž v referenční místnosti . . . .
3.1.2 Montáž na kotli . . . . . . . . . . . .
Způsoby instalace . . . . . . . . . . . . . .
Montáž a připojení . . . . . . . . . . . . .
Zavěšení nebo demontáž obslužné jednotky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
Přehled ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Úvod servisního menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přehled servisního menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uvedení do provozu
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
2
.
.
.
.
.
.
Základy ovládání
4.1
4.2
4.3
5
6
Použití k určenému účelu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platnost tohoto návodu pro funkční moduly (příslušenství)
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace
3.1
4
4
Bezpečnostní pokyny a použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . 4
Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Údaje o výrobku
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
2
Všeobecné uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolní seznam: důležité parametry pro uvedení do provozu
Rychlé uvedení do provozu (menu Snadná obsluha) . . . . .
Podrobné uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . .
Předání zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstavení z provozu/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 17
. 18
. 19
. 20
. 20
. 21
. 21
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Obsah
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
22
Data zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Typ budovy (útlum venkovní teploty) . . . . . . . . . . .
6.1.2 Minimální venkovní teplota . . . . . . . . . . . . . . . .
Data kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data topného okruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Přiřazení obslužné jednotky/dálkového ovládání na straně
softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Způsob regulace (řízení dle venkovní teploty/vliv prostoru)
6.3.3 Topná křivka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4 Druhy útlumu (noční útlum) . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Protimrazová ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplá voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solární data (ne u UBA1.x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrace RC35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
23
25
26
27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
31
32
33
34
36
38
39
40
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diagnostika
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Funkční test (ne u UBA1.x)
Údaje monitoru . . . . . .
Chybové hlášení . . . . .
Topná křivka . . . . . . .
Verze . . . . . . . . . . .
41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
42
44
44
44
8
Údržba
45
9
Reset
46
10
Odstranění poruch
47
Rejstřík
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
52
3
Bezpečnostní pokyny a symboly
1
1
Bezpečnostní pokyny a symboly
1.1
Bezpečnostní pokyny a použité symboly
Instalace a uvedení do provozu
z Dodržujte pokyny a informace uvedené v tomto návodu, aby byla zaručena
bezchybná funkce přístroje.
z Instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaní instalatéři.
Použití
z Používejte tento přístroj jen k určenému účelu a ve spojení s uvedenými
regulačními systémy.
z Tento přístroj se nesmí používat u regulačních systémů s řídicím přístrojem
UBA-H3.
z Při instalaci a provozu respektujte předpisy a normy platné v zemi jeho provozu!
Prostudujte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a pravidla správného
zacházení:
Ohrožení života elektrickým proudem
z Elektrické připojení si nechejte provést pouze odborným pracovníkem na elektrická
zařízení. Dodržujte schéma elektrického připojení!
z Před instalací: Zdroj napětí (230 V AC) přerušte na všech pólech. Zajistěte jej proti
opětovnému zapnutí.
z Nemontujte tento přístroj do vlhkých prostředí.
z V žádném případě nepřipojujte tento přístroj k síti 230 V.
Varování: mráz
Pokud není zařízení v provozu, hrozí při mrazivém počasí nebezpečí zamrznutí:
z Ponechejte otopné zařízení stále zapnuté.
z Zapněte protimrazovou ochranu.
z V případě poruchy: Poruchu neprodleně odstraňte.
4
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Bezpečnostní pokyny a symboly
1.2
1
Použité symboly
Bezpečnostní pokyny umístěné v textu jsou označeny výstražným
trojúhelníkem a orámováním.
Zvýrazněná slova symbolizují míru nebezpečí, které může vzniknout, pokud nejsou
respektována opatření pro zabránění škod.
– Pozor upozorňuje na možnost výskytu lehčích věcných škod.
– Výstraha označuje situaci, v níž může dojít ke vzniku lehčích poranění osob nebo
těžkých věcných škod.
– Nebezpečí signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. Ve zvlášť
závažných případech vzniká ohrožení života.
Upozornění umístěná v textu jsou označena tímto symbolem. Jsou
ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem.
Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kdy nehrozí žádná
nebezpečí pro člověka nebo pro zařízení.
Texty na displeji: Pojmy, které se přímo vztahují na zobrazení
na displeji, jsou znázorněny v souvislém textu tučně.
Příklad: MENU OBSLUHY
MENU OBSLUHY
Standard. zobrazeni
Typy provozu
Spinaci program
Prechod leto/zima
Činnosti: Kroky činností jsou označeny bodem výčtu.
Příklad:
Stiskněte tlačítko
.
Pokud činnosti zahrnují více než dva kroky a pořadí má svůj význam, jsou tyto kroky
číslovány (1., 2.,...).
K použití návodu: V kapitole 4.2 "Úvod servisního menu" jsou podrobně
vysvětleny kroky obsluhy, pomocí kterých lze provádět všechna nastavení
v servisním menu. V následujících odstavcích je obsluha znázorněna pouze
stručně.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
5
2
Údaje o výrobku
2
Údaje o výrobku
2.1
Použití k určenému účelu
Obslužná jednotka RC35 smí být použita výhradně pro ovládání a regulaci otopných
zařízení firmy Buderus v rodinných domech a domech pro více rodin.
Kotel musí být vybaven systémem EMS (Energie-Management-System) nebo
UBA1.X (univerzální hořákový automat).
Obslužná jednotka nesmí být provozována s regulačními přístroji regulačních
systémů Logamatic řady 2000/4000.
Doporučujeme Vám provozovat otopné zařízení vždy s obslužnou jednotkou (bez
obslužné jednotky je možný jen nouzový provoz).
V případě použití dálkových ovládání RC20, která byla vyrobena do roku 2005 včetně,
lze připojit pouze dvě dálková ovládání. V případě dotazů k tomuto tématu se obraťte
prosím na zastoupení firmy Buderus.
2.2
Prohlášení o shodě
Tento výrobek vyhovuje konstrukcí i chováním při provozu všem platným
evropským směrnicím i případným doplňujícím místním požadavkům.
Prohlášení o shodě tohoto výrobku si lze buďto prohlédnout na webové
adrese www.buderus.de/konfo nebo vyžádat u příslušné pobočky firmy
Buderus.
2.3
Rozsah dodávky
– Obslužná jednotka RC35
– Návod k obsluze
– Návod k montáži a servisu
– Nástěnný držák, upevňovací materiál
6
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Údaje o výrobku
2.4
2
Technické údaje
Napájecí napětí sběrnicovým systémem
Příkon
Příkon s podsvícením displeje
Rozměry (šířka/výška/hloubka)
Hmotnost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Označení CE
Jednotka
V
RC35
16 V DC
(stejnosměrné napětí)
0,3
0,6
150/90/32
233
0 až +50
0 až +70
0 až 90
W
W
mm
g
°C
°C
%
Tab. 1 Technické údaje obslužné jednotky RC35
Parametry čidla teploty
Při měření čidel teploty zohledněte prosím následující předpoklady:
– Zařízení před měřením odpojte od přívodu elektrického proudu.
– Odpor měřte na koncích kabelů.
– Hodnoty odporu jsou střední hodnoty a jsou zatíženy tolerancemi.
Čidlo teploty kotle/výstupní teploty
Čidlo venkovní teploty
°C
kΩ
-20
96,358
-15
72,51
-10
55,054
-5
42,162
±0
32,556
5
25,339
10
19,872
15
15,699
20
12,488
25
10,001
30
8,060
Čidlo teploty teplé vody
°C
kΩ
10
19,872
16
15,699
20
12,488
25
10,001
30
8,060
35
6,535
40
5,331
45
4,372
50
3,606
55
2,989
°C
60
65
70
75
80
85
90
95
100
kΩ
2,49
2,084
1,753
1,481
1,256
1,070
0,915
0,786
0,677
Tab. 2 Hodnoty odporu čidel teploty pouze pro EMS
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
7
2
2.5
Údaje o výrobku
Platnost tohoto návodu pro funkční moduly (příslušenství)
Tento návod platí také pro obslužnou jednotku ve spojení s modulem směšovače
MM10 a modulem termohydraulického rozdělovače WM10.
Pokud je otopné zařízení vybaveno dalšími funkčními moduly (např. solárním
modulem SM10), najdete v některých menu doplňkové možnosti nastavení. Tato
nastavení jsou vysvětlena v samostatných návodech.
2.6
Příslušenství
Přesné údaje týkající se vhodného příslušenství najdete v katalogu.
– Modul směšovače MM101 pro řízení trojcestného směšovacího ventilu. Návod pro
RC35 zahrnuje popis modulu MM10
– Modul termohydraulického rozdělovače WM101 pro provoz termohydraulického
rozdělovače
– Solární modul a další moduly EMS (např. připojovací modul ASM10)1
– Dálkové ovládání1 (např. RC20/RC20RF) pro řízení vždy jednoho topného okruhu
– Čidlo venkovní teploty, externí čidlo teploty prostoru
1. U kotlů s UBA1.x a DBA není použití modulů možné.
8
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Instalace
3
Instalace
3.1
Volba správné montážní polohy
3.1.1
Montáž v referenční místnosti
3
Při regulaci podle teploty prostoru zohledněte prosím následující předpoklady:
– Montážní poloha u vnitřní stěny (obr. 1)
– Dodržte vzdálenost ke dveřím (vyvarujte se průvanu).
– Ponechte pod obslužnou jednotkou volný prostor (obr. 1, šrafovaná plocha)
(správné měření teploty).
– Referenční místnost (= prostor instalace) musí být co možná nejvíce
reprezentativní pro celý byt. Cizí zdroje tepla (sluneční záření nebo také jiné zdroje
tepla jako je otevřený krb) v referenční místnosti ovlivňují regulační funkce. Proto
může být v místnostech bez cizích zdrojů tepla příliš chladno.
– Termostatické ventily na otopných tělesech v referenční místnosti musí zůstat vždy
zcela otevřené, aby se obě regulace teploty navzájem neovlivňovaly.
Není-li žádná vhodná referenční místnost k dispozici, doporučujeme Vám
přestavení na regulaci podle počasí (ekvitermní regulace, je potřebné vnější
čidlo). Popřípadě nainstalujte externí prostorové čidlo v místnosti s největší
potřebou tepla (např. obývací pokoj).
Obr. 1 Minimální vzdálenosti pro montáž v referenční místnosti
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
9
3
Instalace
3.1.2 Montáž na kotli
U kotlů, které jsou vybaveny systémem řízení energie EMS, je montáž možná přímo
na kotel.
Čidlo venkovní teploty pro regulaci podle počasí se nedodává standardně, lze je však
objednat jako příslušenství.
3.2
Způsoby instalace
Obslužnou jednotku lze nainstalovat třemi různými způsoby:
– Jako jedinou obslužnou jednotku v systému (nastavení z výroby): Obslužná
jednotka se montuje do obývacího pokoje (referenční místnost) nebo ke kotli.
Příklad: Rodinný dům s jedním topným okruhem.
– Jako jediná obslužná jednotka v otopném zařízení se dvěma nebo více topnými
okruhy1 (obr. 2, 1).
Příklady: Podlahové vytápění v jednom patře, otopná tělesa v jiném patře nebo byt
v kombinaci se samostatnou bytovou jednotkou nebo místností pro praxi.
– Ve spojení s dálkovým ovládáním (např. RC20/RC20RF, obr. 2, 2). V tomto případě
se vždy jedná o dva oddělené topné okruhy. Dálková ovládání nelze použít u kotlů
s UBA1.x.
Příklady: Podlahové vytápění v jednom patře, otopná tělesa v jiném patře nebo byt
v kombinaci se samostatnou bytovou jednotkou nebo místností pro praxi.
Obr. 2 Možnosti pro otopné zařízení se dvěma topnými okruhy
1
2
Oba topné okruhy jsou regulovány jednou obslužnou jednotkou.
Každý topný okruh je vybaven vlastní obslužnou jednotkou/dálkovým ovládáním.
1. U kotlů s UBA1.x a DBA není možné.
10
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Instalace
3.3
3
Montáž a připojení
Používejte prosím výhradně nástěnný držák se šroubovými svorkami.
z Pokud je už dispozici nástěnný držák bez šroubových svorek, vyměňte jej.
Nástěnný držák může být upevněn přímo na omítku nebo na krabici pod omítku.
Při montáži na krabici pod omítku dbejte následujících pokynů:
– Průvan z krabice pod omítku nesmí zkreslit měření teploty prostoru v obslužné
jednotce (příp. vyplňte krabici pod omítku izolačním materiálem).
– Použijte vodorovné a svislé upevňovací otvory (obr. 3, 4).
z Namontujte nástěnný držák (obr. 3, vlevo).
z Připojte dvoužilový sběrnicový kabel od systému EMS ke kabelovým svorkám "RC"
(obr. 3, 5).
– Typ vedení: 2 x 0,75 mm2 (0,5 – 1,5 mm2), délka max. 100 m
– Polarita žil je libovolná.
– Neumísťujte vedení paralelně se síťovým vedením.
1
3
2
5
6
4
4
1
3
2
Obr. 3 Montáž nástěnného držáku (vlevo) a elektrické přípojky (vpravo)
1
2
3
4
5
6
Vrtaný otvor ve stěně
Dodávané šrouby pro montáž na omítku
Svislé upevňovací otvory pro montáž na krabici pod omítku
Vodorovné upevňovací otvory pro montáž na krabici pod omítku
Připojení "RC" k systému EMS (kotel)
Přípojka "EXT" pro externí čidlo teploty prostoru nebo pro drátový můstek
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
11
3
Instalace
z Pokud se obslužná jednotka RC35 provozuje bez externího prostorového čidla, je
potřebný u kabelových svorek "EXT" (obr. 3, 6) drátový můstek (stav při dodávce
z výrobního závodu).
z Pokud se obslužná jednotka RC35 provozuje s externím prostorovým čidlem,
odmontujte drátový můstek u "EXT" dodaný z výrobního závodu a na toto místo
nainstalujte externí prostorové čidlo.
3.4
Zavěšení nebo demontáž obslužné jednotky
Zavěšení obslužné jednotky
z Zavěste obslužnou jednotku nahoře do montážní desky ve směru šipky
(obr. 4, A1).
z Zatlačte obslužnou jednotku dole ve směru šipky proti montážní desce, až jednotka
zapadne (obr. 4, A2).
Demontáž obslužné jednotky
z Stiskněte knoflík na spodní straně montážní desky ve směru šipky (obr. 4, B1)
a současně zatáhněte obslužnou jednotku směrem dopředu (obr. 4, B2).
z Sejměte obslužnou jednotku směrem nahoru (obr. 4, B3).
A
B
3
1
1
2
2
1
Obr. 4 Zavěšení obslužné jednotky (vlevo) nebo její demontáž (vpravo)
12
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Základy ovládání
4
4
Základy ovládání
4.1
Přehled ovládání
Legenda k obrázku:
1
Pro otevření zatáhněte krytku
vlevo za vybrání pro uchopení.
2
Displej
3
Otočný knoflík pro změnu hodnot
a teplot nebo pro pohyb v menu
4
Tlačítka základních funkcí:
Když svítí světelná dioda,...
"AUT" (Automatika)
... je aktivní spínací program (automatické přepínání mezi denní
a noční teplotou prostoru).
"Denní provoz" (ručně)
... pracuje vytápění s nastavenou denní teplotou prostoru.
Příprava teplé vody je zapnuta (nastavení z výroby).
"Noční provoz" (ručně)
... pracuje vytápění s noční teplotou prostoru. Protimrazová
ochrana je aktivní. Příprava teplé vody je vypnuta (nastavení z
výroby).
"Teplá voda"
... klesla teplota teplé vody pod nastavenou hodnotu. Stisknutím
tlačítka lze opět teplou vodu ohřát (přitom bliká světelná dioda). 1)
Tlačítka dodatečných funkcí:
Funkce:
"Menu/OK"
Otevřete menu obsluhy a potvrďte volbu.
Při současném otáčení otočného knoflíku: změna nastavení.
"Čas"
Nastavení času.
"Datum"
Nastavení data.
"Teplota"
Nastavení teploty prostoru.
"Informace"
Otevření menu Info (vyvolání hodnot).
"Zpět"
Přechod o jeden krok nebo bod v menu zpět.
5
1)
Světelná dioda se může taky vypnout. U kotlů s UBA1.x nesvítí světelná dioda vůbec.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
13
Základy ovládání
4
4.2
Úvod servisního menu
Pomocí SERVIS MENU lze nastavit parametry zařízení. Kromě toho obsahuje funkce
pro diagnostiku, pro účely údržby a pro reset. Postup při ovládání je vždy stejný:
1. Otevřete krytku (zatáhněte vlevo za vybrání pro uchopení).
2. Současně stiskněte tlačítka
+
pro otevření menu SERVIS MENU.
pro změnu volby (označena pomocí B).
3. Otočte otočným knoflíkem
4. Stiskněte tlačítko
+
pro provedení volby.
5. Držte tlačítko
stisknuté (hodnota bliká) a současně otočte otočný knoflík
změnu hodnoty.
Uvolněte tlačítko: Změněná hodnota se uloží.
6. Stiskněte tlačítko
pro
pro návrat o krok zpět.
-neboz Několikrát stiskněte tlačítko
standardního zobrazení.
nebo zavřete krytku pro opětovné vyvolání
Příklad: Nastavení Typu budovy (doba tlumení)
Obsluha
1.
Výsledek
Otevřete krytku (zatáhněte vlevo za vybrání pro uchopení).
pa 02.12.2005 10:20h
Venkovni tepl. -1°C
21.5°C
2.
Současně stiskněte tlačítka
menu SERVIS MENU.
+
+
pro otevření
SERVISNI MENU
BSnadna obsluha
Nastaveni
Diagnoza
Udrzba
3.
Otočte otočným knoflíkem
doleva, až se zvolí
Nastavení (označeno pomocí B).
SERVISNI MENU
Snadna obsluha
BNastaveni
Diagnoza
Udrzba
Tab. 3 Způsob použití servisního menu (příklad)
14
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Základy ovládání
4
Obsluha
4.
Výsledek
Stiskněte tlačítko
pro potvrzení volby.
Otevře se menu SERVIS\NASTAVENÍ.
SERVIS\NASTAVENI
BData zarizeni
Data kotle
Tepla voda
Otopny okruh 1
5.
Otočte otočným knoflíkem
kotle (označeno pomocí B).
Stiskněte tlačítko
doleva, až se zvolí Data
pro volbu položky Data kotle.
NASTAVENI\KOTEL
Jaky mate druh
budovy?
stredni
6.
Držte tlačítko
stisknuté (hodnota bliká) a současně
otočte otočný knoflík
pro změnu hodnoty.
NASTAVENI\KOTEL
Jaky mate druh
budovy?
stredni
7.
Uvolněte tlačítko
.
Hodnota již nebliká. Změněná hodnota je uložena.
NASTAVENI\KOTEL
Jaky mate druh
budovy?
lehka
8.
Pokud byl tento příklad proveden pouze z cvičných
důvodů: Zajistěte, aby bylo zachováno původní nastavení.
Za tímto účelem příp. opakujte krok 6 a 7.
NASTAVENI\KOTEL
Jaky mate druh
budovy?
stredni
9.
Stiskněte tlačítko
pro návrat o krok zpět.
-neboPro ukončení nastavování: Stiskněte několikrát
tlačítko
nebo zavřete krytku.
Objeví se standardní zobrazení.
Pomocí tohoto postupu můžete provést všechna nastavení v SERVIS MENU.
Tab. 3 Způsob použití servisního menu (příklad)
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
15
4
4.3
Základy ovládání
Přehled servisního menu
Servis menu se člení na následující menu a podmenu:
Menu
Podmenu
Obsah/funkce
str.
Snadná obsluha
Nejdůležitější parametry z menu
Nastavení pro konfiguraci otopného
zařízení (např. počet topných okruhů,
instalované moduly)
Data zařízení 1)
Parametry: jazyk, počet topných okruhů,
instalované moduly, typ budovy, minimální
venkovní teplota
Data kotle
Parametry: doba doběhu čerpadla kotle
a modulace
1)
Data topného okruhu
Parametry instalovaných topných okruhů
Teplá voda
Parametry pro teplou vodu
Pokud je nainstalován solární modul: viz
Solární data1)
podklady k solárnímu modulu
Kalibrace RC35
Parametry: kalibrace zobrazené teploty
prostoru
Kontaktní data
Zapsání jména a telefonního čísla odborné
topenářské firmy
Funkční test2)1)
Zkušební ovládání jednotlivých
komponentů
Údaje monitoru
Zobrazení požadovaných a skutečných
hodnot
Chybové hlášení
Zobrazení chybových hlášení
Topná křivka
Grafické zobrazení nastavené topné křivky
Verze
Zobrazení verzí softwaru
Interval údržby
Nastavení termínu údržby po uplynutí
provozních hodin nebo data
Aktuální hlášení
Zobrazení hlášení údržby
Reset údržby
Zrušení údržbového hlášení
Nastavení z výroby
Seznam poruch
Údržbové hlášení
Provozní hodiny
19
Nastavení
(všechny
parametry)
Diagnóza
Údržba2)1)
Reset2)1)
22
26
27
36
38
39
40
41
42
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
Tab. 4 Navigátor servis menu
1)
2)
16
U kotlů s DBA a s UBA-H3 je možné pouze omezeně.
U kotlů s UBA1.x není možné, resp. není k dispozici.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Uvedení do provozu
5
5
Uvedení do provozu
5.1
Všeobecné uvedení do provozu
Obsluha
1.
Výsledek
Zapněte otopné zařízení.
Během navazování spojení mezi RC35 a EMS nebo
UBA1.X zobrazuje displej vedle uvedené hlášení:
Když displej zobrazuje jiné hlášení, vyhledejte si
v kapitole 10 str. 47.
2.
Nastavení jazyka:
Otevřete krytku. Držte stisknuté tlačítko
otočného knoflíku nastavte jazyk.
a pomocí
Verze RC35:
pripojeni k:
Navazuji spojeni
EMS
Prosime pockejte.
Krytku otevrit a
nastavit jazyk
klavesou OK.
Nastaveny jazyk:
Cesky
3.
Nastavení data a času:
Držte stisknuté tlačítko
a pomocí otočného knoflíku
nastavte blikající hodnotu. Uvolněte tlačítko.
NASTAVENI DATA
Nastaveni
roku
Držte stisknuté tlačítko
a pomocí otočného knoflíku
nastavte blikající hodnotu. Uvolněte tlačítko.
01.01.2000
Při výpadku proudu po dobu až 8 hodin zůstanou datum a
čas zachovány. Všechna ostatní nastavení zůstanou
zachována.
4.
Současně stiskněte tlačítka
menu SERVIS MENU.
+
+
pro otevření
SERVISNI MENU
BSnadna obsluha
Nastaveni
Diagnoza
Udrzba
Tab. 5 Všeobecné uvedení do provozu
V případě potřeby můžete změnit kontrast displeje:
z Držte stisknutá tlačítka
a
a současně otočte otočný knoflík
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
.
17
5
5.2
Uvedení do provozu
Kontrolní seznam: důležité parametry pro uvedení do
provozu
Proveďte uvedení do provozu vždy tak, aby byli zákazníci spokojení a otopné zařízení
pracovalo podle potřeby a bez reklamací. Pro spokojenost provozovatele zařízení
jsou podle našich zkušeností velmi důležité následující parametry.
z Požadavky a přání provozovatele zařízení se týkají...
Možnosti nastavení
Nastavení z výroby tučně
Servis menu \
Nastavení \
... požadovaného druhu
útlumu (noční útlum)
Útlum dle venk. tepl., redukovaný
útlum, útlum dle prostoru, útlum
vypnutý
Topný okruh x,
str. 28
... požadované regulační
funkce
Řízeni dle venk. tepl., řízení dle tep.
prost
Topný okruh x,
str. 31
... správné topné křivky
O parametrech: dimenzovaná
teplota, minimální venkovní teplota,
offset a požadovaná hodnota teploty
prostoru
Topný okruh x,
str. 28
... správného typu budovy
(tlumení venkovní teploty)
Lehká, Střední, Těžká
Data zařízení,
str. 23
... četnosti spínání
cirkulačního čerpadla1)
Trvale, 1 x, 2 x, 3 x, 4 x, 5 x, 6 x za
hodinu vždy na 3 minuty
Teplá voda,
str. 37
... priority teplé vody
Ano, Ne
Topný okruh x,
str. 29
... spínacího programu
(časy)
Standardní program Rodina,
vlastní program
Topný okruh x,
str. 30
Tab. 6 Kontrolní seznam: důležité parametry pro uvedení do provozu
1)
Tato funkce není u kotlů s UBA1.x, DBA a UBA-H3 možná.
z Zvolená nastavení zapište do Protokolu o nastavení (na konci návodu na
obsluhu).
18
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Uvedení do provozu
5.3
5
Rychlé uvedení do provozu (menu Snadná obsluha)
z Stiskněte tlačítko
obsluha.
pro otevření menu Snadná
SERVISNI MENU
BSnadna obsluha
Nastaveni
Diagnoza
Udrzba
SNADNA OBSL.\
ZÁKL. NAST.
ANULOID
ZAŘÍZENÍ
POČET
SMĚŠOVAČŮ
TOPNÝ OKRUH 1
(a další topné
okruhy)
Bod menu
Jaký jazyk má být
používán?
Máte nainstalován
modul anuloidu?
Je instalován topný
okruh 1
(nesměšovaný topný
okruh)?
Kolik je instalováno
směšovaných
topných okruhů?
Rozsah zadání
Nastavení z výroby
tučně
Další informace
Česky...
Ano, Ne
1)
Ano, Ne
0
0 až 3
Která obslužná
RC20/RC20RF,
jednotka je přiřazena RC35
topnému okruhu 1? žádná jednotka
Jak se má regulovat Řízení dle venk.
topný okruh 1?
tepl.,
Řízení dle tep.prost.
Jaký systém vytápění Otopná tělesa,
má topný okruh 1?
konvektor, podlahové
vytápění
Nastavte adresu na
otočném kódovacím
spínači modulu
směšovače (nastavení
z výroby HK2).1)
Přiřazení obslužné
jednotky/topného
okruhu, viz str. 31.
Data topného okruhu
všeobecně, viz str. 7.
Další topné okruhy
nastavte jako topný
okruh 1.
Topná křivka, viz str. 32.
Tab. 7 Navigátor menu Snadná obsluha
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
19
5
Uvedení do provozu
SNADNA OBSL.\
TEPLÁ VODA
SOLÁR. MODUL
Rozsah zadání
Nastavení z výroby
Bod menu
Další informace
tučně
Máte nainstalovanou Ano, Ne
teplou vodu?
Přes co má probíhat Trojcest. přep.
Je u kotlů s DBA a UBApříprava teplé vody? ventil
H3 vždy na trojcestném
Nabíjecí čerp. zásob. přepínacím ventilu.
Na jakou teplotu má
být ohřívána vaše
teplá voda?
Máte nainstalovaný
solární modul?
60 °C
30 až 80 °C
Aby jste změnili teplotu
teple vody- nastavte na
kotli teplou vodu na Aut.
Ano, Ne
1)
Tab. 7 Navigátor menu Snadná obsluha
1)
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Zkontrolujte podle kontrolního listu na str. 18, zda jsou potřebná další
nastavení.
5.4
Podrobné uvedení do provozu
z Zkontrolujte zda odpovídají nastavení z výroby v Servis menu \ Nastavení
otopnému zařízení.
z Případně si poznamenejte změněná nastavení.
5.5
Předání zařízení
z Zajistěte, aby oba otočné knoflíky na obslužné jednotce kotle BC101 byly
nastaveny v poloze "Aut", aby se teplota teplé vody a výstupní teplota regulovaly
obslužnou jednotkou RC35.
z U kotlů s UBA-H3 není k dispozici na kotlové ovládací jednotce nastavení "Aut".
Korekce nastavení nejsou z tohoto důvodu nutné.
z Vysvětlete zákazníkovi činnost a obsluhu přístroje.
z Informujte zákazníka o zvolených nastaveních (Protokol o nastavení na konci
návodu k obsluze).
Doporučujeme Vám předat tento návod k montáži a servisu zákazníkovi
k úschově u otopného zařízení.
1. U kotlů s UBA1.x a DBA není BC10 součástí výbavy. Funkce viz technické podklady ke kotli.
20
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Uvedení do provozu
5.6
5
Odstavení z provozu/vypnutí
Obslužná jednotka RC35 je napájena proudem z otopného zařízení a je neustále
zapnutá. Jednotka se vypíná pouze tehdy, dojde-li k vypnutí otopného zařízení, např.
kvůli údržbě.
z Pro zapnutí, resp. vypnutí otopného zařízení: Přepněte provozní vypínač na kotli do
polohy 1 (ZAP), resp. 0 (VYP).
Po vypnutí nebo výpadku proudu po dobu až 8 hodin zůstanou datum a čas
zachovány. Všechna ostatní nastavení zůstanou trvale zachována.
5.7
Pokyny pro provoz
Účastník sběrnice EMS
Ve sběrnicovém systému smí provádět výpočty topného okruhu pouze jeden
účastník. V jednom otopném zařízení smí být proto instalována jen 1 jednotka RC35.
Pokud si uživatel přeje doplňkové prostorové regulační přístroje (např. RC20), musí
být tyto přístroje instalovány jako dálkové ovládání1 s nastavenou adresou topného
okruhu (str. 27).
Termostatické ventily v referenční místnosti
Termostatické ventily na otopných tělesech v referenční místnosti2 nejsou při
prostorové regulaci teploty potřebné. Jsou-li v referenční místnosti termostatické
ventily, musí zůstat zcela otevřené.
Protočení čerpadel3
Ve všech druzích provozu se za účelem zabránění poškození čerpadel vždy ve středu
ve 12:00 hodin zapnou všechna čerpadla na 10 vteřin a pak zase vypnou. Poté budou
směšovače po dobu 10 vteřin uvedeny do stavu "ZAP" a následně do stavu "VYP".
Potom pracují všechna čerpadla a směšovače opět podle své regulační funkce.
1. Tato funkce není u kotlů s DBA možná.
2. Místnost, ve které je namontována jednotka RC35 nebo RC20/RC20RF
3. Tato funkce není u kotlů s UBA1.x, DBA a UBA-H3 možná.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
21
6
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
z Současně stiskněte tlačítka
menu SERVIS MENU.
+
+
pro otevření
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až se zvolí
Nastavení (označeno pomocí ).
z Stiskněte tlačítko
NASTAVENÍ .
SERVISNI MENU
Snadna obsluha
BNastaveni
Diagnoza
Udrzba
pro otevření menu SERVIS \
Mějte na paměti, že zobrazení jednotlivých bodů menu jsou závislá na zařízení.
6.1
Data zařízení
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Data zařízení.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ ZAŘÍZENÍ.
SERVIS\NASTAVENI
BData zarizeni
Data kotle
Tepla voda
Otopny okruh 1
22
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6
Rozsah zadání
Bod menu
Jaký jazyk má být
používán?
Máte nainstalován modul
anuloidu?
Je instalován topný
okruh 1 (nesměšovaný
topný okruh)?
Kolik je instalováno
směšovaných topných
okruhů?
Nastavení z výroby tučně
Česky,...
Další informace
Ano, Ne
1)
Ano, Ne
0
0 až 3
Nastavte adresu na otočném
kódovacím spínači modulu
směšovače (nastavení z výroby
HK2).
1)
Máte nainstalovaný
solární modul?
Má se vypnout útlum
venkovní teploty?
Ano, Ne
1)
Ano, Ne
Jaký máte typ budovy?
Lehká, Střední, Těžká
Při volbě Ano se nezobrazí
následující parametr Typ
budovy.
Typ budovy (schopnost
akupulace tepla), viz str. 23.
Viz str. 25.
Jaká je nejnižší venkovní -10 °C
teplota ve vašem kraji?
-30 °C až 0 °C
Tab. 8 Navigátor servis menu Nastavení \ Data zařízení
1)
6.1.1
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Typ budovy (útlum venkovní teploty)
Budova zpomaluje pomocí své schopnosti akumulovat teplo a svého
charakteristického odporu při přestupu tepla působení kolísající venkovní teploty na
vnitřní prostory. Pro potřebu tepla v místnostech není proto rozhodující okamžitá
venkovní teplota, ale takzvaný útlum venkovní teploty.
Pomocí parametru Typ budovy lze nastavit útlum, pomocí kterého se zachytí kolísání
venkovní teploty. Tím lze přizpůsobit regulaci charakteristickým vlastnostem budovy.
Časovou konstantu pro útlum venkovní teploty vypočítá regulační přístroj z faktoru
uvedeného v tab. 9 pro stanovený typ budovy a z interního násobitele, takzvané doby
chodu (= 6 minut). Časová konstanta vyplývá z následujícího vztahu: Faktor x doba
chodu = časová konstanta útlumu v hodinách.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
23
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Parametr Typ
budovy
Lehká
Střední
Těžká
Druh konstrukce
např. dům z prefabrikovaných dílců, dům dřevěné
hrázděné konstrukce
např. dům z dutých tvárnic (nastavení z výroby)
např. dům z cihel
Faktor
10
30
50
Tab. 9 Výpočet časové konstanty útlumu
24
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6
Příklad:
Obr. 5 Velmi zjednodušený příklad ukazuje, jak útlum venkovní teploty následuje
venkovní teplotu, ale nedosáhne její extrémní hodnoty.
1
2
aktuální venkovní teplota
útlum venkovní teploty
V nastavení z výroby působí změny venkovní teploty nejpozději po
zpoždění třech hodin (30 x 6 minut = 180 minut) na výpočet regulace podle
venkovní teploty.
z Pro kontrolu vypočítané utlumené a aktuálně změřené venkovní teploty:
Otevřete menu Diagnostika \ Hodnota monitoru \ Kotel/hořák.
6.1.2
Minimální venkovní teplota
Minimální venkovní teplota (oblastní výpočtová teplota) je střední hodnotou
nejchladnějších venkovních teplot posledních let a má vliv na topnou křivku. Hodnotu
lze získat z výpočtu potřeby tepla nezbytného pro každou budovu nebo z mapy
klimatických zón oblasti.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
25
6
6.2
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Data kotle
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až se zvolí Data
kotle (označeno pomocí ).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Data kotle.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ DATA KOTLE.
Bod menu
Doba doběhu čerpadla
po vypnutí hořáku?
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně
5 min
deaktivován, 1 až 60 minut
Jaké nastavení si přejete 2
pro modulační čerpadlo? 0 až 8
SERVIS\NASTAVENI
Data zarizeni
BData kotle
Tepla voda
Otopny okruh 1
Další informace
Nastavení je možné jen u kotlů s
interním čerpadlem.
1)
Charakteristika kotlového
čerpadla, závislá na KIM/BIM
– 0: když byl nainstalován
anuloid.
– 1-8: viz podklady kotle
1) 2)
Tab. 10 Navigátor servis menu Nastavení \ Data kotle
1)
2)
26
U kotlů s UBA1.x není možné, resp. není k dispozici.
Závislé na zařízení
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6.3
6
Data topného okruhu
Tato kapitola popisuje nastavení všech topných okruhů na příkladu topného okruhu 1.
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až se zvolí
SERVIS\NASTAVENI
Topný okruh 1 (označeno pomocí B).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Topný okruh 1.
Menu NASTAVENÍ \ TOP.OKR. 1 se otevře.
Bod menu
Má být topný okruh 1
aktivován?
Která obslužná jednotka je
přiřazena topnému
okruhu 1?
Data zarizeni
Data kotle
Tepla voda
BOtopny okruh 1
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
Ano, Ne
RC20/RC20RF, RC35,
Žádná
Viz str. 31.
U UBA1.x není možné zvolit
RC20.
V případě volby Žádná se přepne
způsob regulace na Řízení dle
venk. tepl. a zruší se její
zobrazení.
Řízení dle tep. prost. je
nastavitelné jen tehdy, když byla
přiřazena jednotka RC20 nebo
RC35.
Jak se má regulovat topný
okruh 1?
Řízení dle venk. tepl.,
řízení dle tep. prost.
Jaký systém vytápění má
topný okruh 1?
V případě volby Řízení dle tep.
prost. se používá teplota
prostoru.
Otopná tělesa, konvektor, U HK1 je možné nastavení
podlahové vytápění
Podlahové vytápění jen tehdy,
když je kotel kondenzační a není
nainstalován žádný směšovaný
topný okruh.
Pro podlahové vytápění
bezpodmínečně použijte
bezpečnostní termostat.
Tab. 11 Navigátor servis menu Nastavení \ Topný okruh 1
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
27
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Bod menu
Topná křivka
Dimenz. t. (-10 °C)
Max. výst. tepl.
Zadejte maximální
výstupní teplotu:
Min. výst. tepl.
Zadejte minimální
výstupní teplotu:
T. místn. - offset
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
75 °C (otopná tělesa,
konvektor)
45 °C (podlahové
vytápění)
30 °C až 90 °C
V závorkách je uvedena
nastavená minimální venkovní
teplota (viz str. 27). Nastavení je
možné jen tehdy, když způsob
regulace je nastaven na Řízení
dle venk. tepl. (viz str. 32).
Otopná tělesa, konvektor Nastavení jen tehdy, když způsob
75 °C
regulace je nastaven na Řízení
30 °C až 90 °C
dle venk. tepl. (viz str. 32).
Podlahové vytápění: 50 °C Nastavení jen tehdy, když způsob
regulace je nastaven na Řízení
30 °C až 60 °C
dle tepl. prostoru (viz str. 32).
5 °C
Nastavení jen tehdy, když způsob
5 °C až 70 °C
regulace je nastaven na Řízení
dle venk. tepl. (viz str. 32).
Nastavení jen tehdy, když způsob
regulace je nastaven na Řízení
dle tepl. prostoru (viz str. 32).
0.0K
Posuv topné křivky.
-5,0K až +5.0K
Nastavení jen tehdy, když způsob
regulace je nastaven na Řízení
dle venk. tepl. (viz str. 32).
Nastavení jen tehdy, když způsob
regulace je nastaven na Řízení
dle venk. tepl. (viz str. 31).
Noční útlum
(viz str. 33)
Zadejte maximální vliv
prostoru:
3K
0K až 10K
Jaký druh útlumu se má
použít?
Útlum dle venk. tepl.,
redukovaný útlum, útlum
dle prostoru (jen tehdy,
když byla přiřazena
jednotka RC20 nebo RC35
topnému okruhu), vypínací
provoz
5 °C
Teplotní hranice pro Útlum dle
-20 °C až +10 °C
venk. tepl. (viz str. 33).
Nastavení jen tehdy, když je
nastaven typ útlumu Útlum dle
venk. tepl.
Jaká venkovní teplota má
platit pro tlumený provoz?
Tab. 11 Navigátor servis menu Nastavení \ Topný okruh 1
28
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Bod menu
Protimrazová ochrana
Jaká tepl. má být určující
pro protimrazovou
ochranu?
6
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
Venkovní teplota, Teplota Nastavení teploty prostoru je
prostoru, Bez protimraz.
možné jen tehdy, když byla
ochrany
přiřazena jednotka RC20 nebo
RC35 topnému okruhu (viz
str. 34).
Jaká teplota protimraz. 5 °C
Vztaženo na venkovní teplotu (viz
ochrany se má použít? -20 °C až +10 °C
str. 34).
Od jaké venkovní tep. se Vyp
Útlum podle DIN 12831 (viz
má útlum přerušit?
Vyp, -30 °C až +10 °C
str. 35).
Má být aktivní priorita teplé Ano, Ne
vody?
Směšovač1)
Je k dispozici
Ano, Ne
Nastavení jen od topného okruhu
směšovač?
2.
1)
Jaká je doba chodu
směšovače?
Jaké zvýšení se má
použít pro kotel?
Vysoušení mazaniny1)
Má být provedeno
vysoušení mazaniny?
120 sekund
10 až 600 sek.
5K
0 až 40 K
1)
Ano Ne
Nastavení je možné jen tehdy,
když je nastaveno podlahové
vytápění. Během vysoušení
mazaniny není povolena příprava
teplé vody.
1)
1)
Každý kolikátý den má
být zvýšena výstupní
teplota?
O kolik stupňů má být
vždy výstupní teplota
zvýšena?
Jaké maximální výstupní
teploty má být
dosaženo?
Každý den, Každý 2. den
až každý 5. den
1)
5K
0 až 10 K
1)
45 °C
25 °C až 60 °C
1)
Tab. 11 Navigátor servis menu Nastavení \ Topný okruh 1
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
29
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Bod menu
Kolik dní má být
maximální výstupní
teplota udržována?
Každý kolikátý den má
být výstupní teplota
snížena?
O kolik K má být
výstupní teplota vždy
snížena?
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
1)
4 dny
0 až 20 dní
Přímo normální provoz,
Každý den, Každý 2. den
až každý 5. den
5K
0 až 20K
1)
Nastavení je možné jen tehdy,
když při útlumu výstupní teploty
není nastaveno Přímo normální
provoz.
1)
Chcete změnit spínací
program?
Ano, Ne
Má být provedena
optimalizace spínacího
programu?
Ano, Ne
Jaký druh útlumu se má
použít pro případ
dovolená?
Útlum dle venk. tepl.,
redukovaný útlum, útlum
Nastavení Útlum dle prostoru
dle prostoru, útlum vypnutý pouze tehdy, když bylo topnému
okruhu přiřazeno dálkové
ovládání (např. RC20).
Jaká venkovní teplota se
má použít?
5 °C
-20 °C až +10 °C
Při zvolení Ano se přejde do
spínacího programu topného
okruhu.
Automatické přizpůsobení
spínacích a vypínacích bodů je
závislé na venkovní teplotě,
teplotě prostoru a typu budovy
(tepelná jímavost).
Viz str. 33.
V případě volby redukovaný
útlum se používá normální noční
teplota.
Teplotní hranice pro Útlum dle
venk. tepl. (viz str. 33).
Nastavení jen tehdy, když je
nastaven typ útlumu pro
dovolenou Útlum dle venk. tepl.
Tab. 11 Navigátor servis menu Nastavení \ Topný okruh 1
1)
30
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6.3.1
6
Přiřazení obslužné jednotky/dálkového ovládání na straně softwaru1
Příklad: Otopné zařízení s topným okruhem 1 a topným okruhem 2 (str. 10)
Nastavení: Která obslužná jednotka
Varianta je přiřazena topnému okruhu?
A
HK 1 = RC35, HK 2 = RC35
(viz obr. 2, 1 na str. 10)
B
HK 1 = RC35, HK 2 = Žádná
(viz obr. 2, 1 na str. 10)
C
HK 1 = RC20, HK 2 = RC35
(viz obr. 2, 2 na str. 10)
Vliv
stejné teploty prostoru pro HK 1 a HK 2
teploty prostoru pro HK 1 a HK 2
nastavitelné samostatně
teploty prostoru pro HK 1 a HK 2
samostatně nastavitelné;
nastavení teplot prostoru pro HK 1 na RC20
Tab. 12 Nastavení teplot prostoru v závislosti na obslužné jednotce
6.3.2
Způsob regulace (řízení dle venkovní teploty/vliv prostoru)
V regulačním přístroji Logamatic stanovuje topná křivka teplotu otopné vody v kotli.
Lze zvolit, zda tato topná křivka je ovlivňována výhradně venkovní teplotou nebo
topnou křivku určí kombinace z charakteristických veličin Venkovní teplota a Teplota
prostoru.
– Řízení dle venk.tepl.: Prostřednictvím změny utlumené venkovní teploty
v kombinaci se zvolenými nastaveními pro požadovanou teplotu prostoru, offset,
dimenzovanou teplotu a minimální venkovní teplotu se při tomto nastavení reguluje
teplota kotle vypočtená v regulačním přístroji. Tato teplota se pak vede trvalým
provozem oběhového čerpadla vytápění do otopných těles, resp podlahového
vytápění.
Jediné situace, které mohou způsobit při tomto nastavení vypnutí oběhového
čerpadla vytápění, jsou letní provoz, noční útlum (podle zvoleného druhu útlumu)
nebo provoz teplé vody (při prioritě teplé vody).
– Řízení dle venkovní teploty s vlivem teploty prostoru (nastavení z výroby): Tato
forma regulace pracuje přesně jako prostá regulace podle počasí s tím rozdílem, že
lze prostřednictvím parametru maximální vliv prostoru určit, zda a v jaké míře má
vliv teplota prostoru na topnou křivku. Obslužná jednotka/dálkové ovládání se musí
instalovat v referenční místnosti, aby byla měřena reprezentativní teplota prostoru.
Čím je parametr nastaven na větší hodnotu, tím větší je podíl teploty prostoru na
tvoření topné křivky (nastavení z výroby 3 kelvinů). To platí pro překročení nebo
nedosažení požadované teploty prostoru. Pokud je parametr maximální vliv
prostoru nastaven na 0, pracuje regulace pouze s řízením podle venkovní teploty.
1. Tato funkce není u kotlů s UBA1.x, DBA a UBA-H3 možná.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
31
6
6.3.3
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Topná křivka
Parametry: dimenzovaná teplota, maximální a minimální výstupní teplota a offset
teploty prostoru (paralelní posun)
Topná křivka je rozhodující základní veličina pro úsporný a komfortní provoz otopného
zařízení při regulaci s řízením podle venkovní teploty. Regulační systém Logamatic
potřebuje pro výpočet teto charakteristiky udání některých charakteristických veličin
otopného zařízení a samostatně z toho vypočítá pomocí matematického vzorce
optimální topnou křivku.
Přitom se zohlední útlum venkovní teploty a regulovaná teplota prostoru. Regulovaná
teplota prostoru je zase interní vstupní veličina výpočtu, která se skládá z požadované
teploty prostoru (požadovaná teplota prostoru) a vlivu prostoru.
Uživatel tak může změnou požadované teploty prostoru bezprostředně ovlivnit topnou
křivku.
Topná křivka (obr. 6, str. 33) je určena v podstatě jejím patním a koncovým bodem.
Patní bod je umístěn pro teplotu prostoru 20 °C u utlumené venkovní teploty 20 °C u
výstupní teploty 20 °C. Koncový bod topné křivky se musí nastavit podle dimenzované
teploty otopného systému.
Pro průběh topné křivky (sklon/strmost) jsou určující oba parametry minimální
venkovní teplota (nejnižší venkovní teplota očekávaná v oblasti, str. 25)
a dimenzovaná teplota (výstupní teplota, která se má dosáhnout při minimální
venkovní teplotě) (obr. 6, vlevo).
Osa x topné křivky zobrazené na displeji se vztahuje na rozsah od +20 °C
do -20 °C.
U parametru Dimenzovaná teplota se zobrazí bodem minimální venkovní
teplota nastavená v datech zařízení. Zobrazení není však zcela správné,
když se zadá minimální venkovní teplota nižší než -20 °C (bod pak již neleží
na topné křivce).
Pomocí parametru minimální výstupní teplota lze stanovit minimální požadovanou
hodnotu (obr. 6, 4). Pokud se tato teplota sníží pod stanovenou hodnotu, hořák se
opět zapne.
Paralelního posunu topné křivky směrem nahoru nebo dolů se dosáhne
přizpůsobením parametru Teplota prostoru-offset a/nebo nastavením teploty
prostoru (obr. 6, vpravo). Nastavení posunu je účelné např. tehdy, když teplota
prostoru změřená teploměrem se odchyluje od nastavené požadované teploty.
32
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
6
TA
TA
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
7
T minA
T minA
Obr. 6 Nastavení topné křivky Vlevo: Nastavení sklonu dimenzované teploty a
minimální venkovní teploty. Vpravo: Možnost paralelního posunu
prostřednictvím offsetu nebo prostřednictvím požadované teploty prostoru
TminA
TA
1
2
3
4
5
6
7
6.3.4
Minimální venkovní teplota
Dimenzovaná teplota (výstupní teplota, která se má dosáhnout při min. venkovní teplotě)
Nastavení: dimenzovaná teplota 75 °C, minimální venkovní teplota -10 °C (základní křivka)
Nastavení: dimenzovaná teplota 75 °C, minimální venkovní teplota -20 °C
Nastavení: dimenzovaná teplota 50 °C, minimální venkovní teplota -10 °C
Nastavení: minimální výstupní teplota 35 °C
Nastavení: dimenzovaná teplota 75 °C, minimální venkovní teplota -10 °C (základní křivka)
Paralelní posun základní křivky změnou offsetu +3 nebo zvýšením požadované teploty prostoru
Paralelní posun základní křivky změnou offsetu -3 nebo snížením požadované teploty prostoru
Druhy útlumu (noční útlum)
Pro přizpůsobení nočního útlumu rozdílným požadavkům provozovatele jsou k
dispozici různé druhy útlumu:
– Útlum redukovaný: Stálým provozem otopného zařízení (oběhové čerpadlo je
v chodu nepřetržitě) zůstanou místnosti v noci temperované. Pro noc lze nastavit
požadovanou teplotu prostoru. Tato teplota je min. 1 K nižší než denní požadovaná
teplota prostoru. Podle tohoto zadání se vypočítá topná křivka.
Toto nastavení se doporučuje pro podlahové vytápění.
– Útlum vypnutý: Kotel a oběhové čerpadlo topného okruhu zůstanou vypnuté,
protimrazová ochrana je zapnutá. Oběhové čerpadlo je v chodu pouze při
protimrazovém provozu.
Nedoporučujeme v případě, když existuje nebezpečí silného ochlazení domu.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
33
6
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
– Útlum dle prostoru: Pokud teplota prostoru klesne pod nastavenou noční teplotu
(požadovaná hodnota), pracuje vytápění jako v redukovaném otopném provozu
(jak je popsáno u druhu útlumu "Útlum redukovaný"). Pokud teplota prostoru
překročí noční požadovanou teplotu o více než 1 K, kotel a oběhové čerpadlo
topného okruhu se vypnou (jak je popsáno u druhu útlumu "Útlum vypnutý").
Tento druh útlumu je možný jen tehdy, když je obslužná jednotka/dálkové ovládání
nainstalováno v reprezentativní obytné místnosti (referenční místnost) nebo se
teplota prostoru snímá pomocí externího prostorového čidla.
– Útlum dle venkovní teploty: Pokud tlumená venkovní teplota klesne pod
nastavenou hranici venkovní teploty, pracuje otopný systém jako v redukovaném
otopném provozu (jak je popsáno u druhu útlumu "Útlum redukovaný"). Nad touto
hranicí zůstane otopný systém vypnutý (jak je popsáno u druhu útlumu "Útlum
vypnutý"). Tento druh útlumu je vhodný pro topné okruhy bez vlastní obslužné
jednotky/dálkového ovládání. Tento druh provozu chrání, od určité venkovní
teploty, před silným ochlazením místností.
6.3.5
Protimrazová ochrana
Funkce protimrazové ochrany zahrnuje následující možnosti:
Pozor: Poškození zařízení mrazem
Nastavení Bez protimraz. ochrany a Teplota prostoru neposkytuje
žádnou protimrazovou ochranu, resp. poskytuje nedostatečnou ochranu. Při
volbě těchto nastavení se zobrazí na displeji hlášení, že existuje nebezpečí
zamrznutí.
z Pro bezpečnou protimrazovou ochranu použijte nastavení Venkovní
teplota.
– Bez protimrazové ochrany (protimrazová ochrana je vypnutá)
– Venkovní teplota (je potřebné venkovní čidlo) Pokud venkovní teplota klesne pod
hranici nastavené teploty protimrazové ochrany, zapne se automaticky čerpadlo
topného okruhu.
– Teplota prostoru (prostorové čidlo jednotky RC35, resp. RC20) Klesne-li teplota
prostoru pod pevně nastavenou hodnotu 5 °C, automaticky se zapne čerpadlo
topného okruhu. Pokud se teplota prostoru zvýší nad 7 °C, čerpadlo topného
okruhu se automaticky vypne.
34
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6
Nastavení Teplota prostoru neposkytuje žádnou absolutní protimrazovou
ochranu, neboť např. vedení umístěná ve vnějších stěnách mohou
zamrznout, ačkoli teplota v referenční místnosti v důsledku cizích zdrojů
tepla může být výrazně nad 5 °C.
Od jaké venkovní teploty se má útlum přerušit?
Norma DIN EN 12831 požaduje pro zachování komfortního tepla, aby otopné plochy
a zdroje tepla byly dimenzovány na určitý výkon, když se otopné zařízení v důsledku
nočního útlumu ochladí pod určitou hodnotu.
V parametru Od jaké venkovní teploty se má útlum přerušit? lze nastavit hranici
venkovní teploty (ve vztahu k tlumené venkovní teplotě, str. 23).
1
2
5°C
TV
TV
Obr. 7 znázorňuje vliv činnost funkce protimrazové ochrany bez a s aktivním
parametrem. Zvolená nastavení: Protimrazová ochrana podle venkovní teploty;
teplota protimrazové ochrany 5 °C.
1
TA
2
5°C
TA
3
-15°C
Obr. 7 Vliv parametru "Od jaké venkovní teploty se má útlum přerušit?". Vlevo:
Parametr je nastaven do stavu "Vyp" (nastavení z výroby). Vpravo: Parametr
je nastaven na -15 °C
TA
TV
1
2
3
Venkovní teplota
Výstupní teplota
Útlum vypnutý
Útlum redukovaný (nastavená noční teplota prostoru)
Provoz vytápění (nastavená denní teplota prostoru)
Pokud teplota prostoru klesne pod -15 °C, přejde vytápění z redukovaného útlumu do
otopného provozu (obr. 7, 3). Tím lze použít menší otopné plochy.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
35
6
6.4
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Teplá voda
Varování: Nebezpečí opaření v odběrných místech
Když jsou teploty teplé vody nastavitelné nad hodnotu 60 °C a během
termické dezinfekce, vzniká nebezpečí opaření v odběrných místech.
z Upozorněte Vašeho zákazníka na to, aby pouštěl jen teplou vodu
smíchanou se studenou.
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až je zvolena teplá
voda (označeno pomocí B).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Teplá voda.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ TEPLÁ VODA.
Bod menu
Máte nainstalovanou teplou
vodu?
Ohraničení max. možné
požadované teploty teplé
vody na:
Na jakou teplotu má být
ohřívána vaše teplá voda?
Přes co má probíhat
příprava teplé vody?
Chcete změnit spínací
program pro teplou vodu?
Cirkulace1)
Je nainstalováno
cirkulační čerpadlo?
SERVIS\NASTAVENI
Data zarizeni
Data kotle
BTepla voda
Otopny okruh 1
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
Ano, Ne
U kotlů s DBA a UBA-H3 není
možné odinstalování teplé vody.
60 °C
60 °C do 80 °C
60 °C
30 °C do 80 °C
Pokud je nastaveno ohraničení
>60 °C, lze v Menu obsluhy
nastavit také tuto vyšší hodnotu.
Trojcest. přep. ventil
1)
Nabíjecí čerp. zásob.
Ano, Ne
Ano, Ne
Při zvolení Ano se přejde do
spínacího programu pro teplou
vodu.
1)
Tab. 13 Navigátor servisní menu Nastavení \ Teplá voda
36
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Bod menu
Jak často za hodinu se
má spínat cirkulační
čerpadlo?
Zapnutí cirkulace
6
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně Další informace
1)
1 krát po 3 minutách,
2 krát po 3 minutách,
3 krát po 3 minutách,
4 krát po 3 minutách,
5 krát po 3 minutách,
6 krát po 3 minutách,
trvale
Grafické znázornění četnosti
spínání za hodinu.
2)3)
Chcete změnit spínací
program pro cirkulaci?
Ano, Ne
Při zvolení Ano se přejde do
spínacího programu pro cirkulaci.
1)
Termická dezinfekce1)
Má být provedena
termická dezinfekce?
Jakou teplotou má být
termická dezinfekce
provedena?1)
Který den v týdnu se má
provádět termická
dezinfekce?1)
V kolik hodin má být
termická dezinfekce
provedena?1)
Ano, Ne
1)
70 °C
Při teplotách vyšších než 60 °C
vzniká během a po termické
dezinfekci nebezpečí opaření na
odběrných místech. 1)
60 °C do 80 °C
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek, sobota,
neděle, denně
1:00 h
0:00 až 23:00 h
Má se rozsvítit LED klávesy Ano, Ne
jednorázového ohřevu?
1)
Mohou se zadávat pouze celé
hodiny.
1)
Funkce jednorázového ohřevu
zůstane zachována, ale není již
indikována pomocí světelné
diody.
1)
Tab. 13 Navigátor servisní menu Nastavení \ Teplá voda
1)
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
37
6
6.5
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Solární data1)
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až je zvolena
položka Solární data (označeno pomocí B).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Solární data.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ SOLÁRNÍ DATA.
Bod menu
Jaký druh provozu má
být použit?
Jaká je maximální teplota
zásobníku solárního
zařízení?
Pod jakou teplotu nesmí
teplota zásobníku
klesnout?
Jaký je minimální výkon
čerpadla?
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně
automatika
trvale zap, trvale vyp
60 °C
30 °C až 90 °C
SERVIS\NASTAVENI
Data kotle
Tepla voda
Otopny okruh 1
BSolarni data
Další informace
1)
1)
Vyp
30 °C až 54 °C, Vyp
1)
30%
20% až 100%
1)
Tab. 14 Navigátor servisní menu Nastavení \ Solární data
1)
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Vysvětlivky k nastavením najdete v podkladech solárního modulu SM10.
38
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
6.6
6
Kalibrace RC35
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až je zvolena
položka Kalibrace RC35 (označeno pomocí B).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Kalibrace RC35.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ KAL. RC35.
Bod menu
Kalibrace teploty
prostoru:
Rozsah zadání
Nastavení z výroby tučně
0.0 K
-5,0K až +5,0K
SERVIS\NASTAVENI
Tepla voda
Otopny okruh 1
Solarni data
BKalibrace RC35
Další informace
Tab. 15 Navigátor servisní menu Nastavení \ Kalibrace RC35
Vyrovnání teploty prostoru (kalibrace)
Pokud je v blízkosti obslužné jednotky samostatný teploměr, může se stát, že ukazuje
jinou teplotu prostoru než obslužná jednotka. Pomocí této funkce můžete vyrovnat
zobrazení na obslužné jednotce s teploměrem ("kalibrace").
Dříve než teplotu prostoru vyrovnáte, měli byste zvážit následující aspekty:
– Měří teploměr přesněji než obslužná jednotka?
– Je teploměr umístěn v blízkosti obslužné jednotky, takže jsou oba přístroje
vystaveny stejným tepelným vlivům (např. sluneční záření, komín)?
Teploměr může ukazovat změny teplot pomaleji nebo rychleji než obslužná
jednotka.
z Obslužnou jednotku proto nekalibrujte během fází poklesu nebo
vzestupu teploty otopného zařízení.
Příklad: Když teploměr ukazuje o 0,5 °C vyšší teplotu než obslužná jednotka, zadejte
"+0,5 K" jako kalibrační hodnotu.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
39
6
6.7
Nastavení zařízení (servisní menu Nastavení)
Kontaktní data
Kontaktní data se zobrazí konečnému zákazníkovi automaticky v případě poruchy.
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až je zvolena
položka Kontaktní data (označeno pomocí B).
z Stiskněte tlačítko
pro volbu položky Kontaktní data.
Otevře se menu NASTAVENÍ \ KONTAKT.
Bod menu
Rozsah zadání
Jméno a telefon montážní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
firmy:
___________
SERVIS\NASTAVENI
Otopny okruh 1
Solarni data
Kalibrace RC35
BKontaktni data
Další informace
Tab. 16 Navigátor servis menu Nastavení \ Kontakt
Zadání jména a telefonního čísla firmy
K dispozici jsou dva řádky po 21 znacích (velká písmena, čísla a některé speciální
znaky).
Aktuální poloha kurzoru bliká (označeno pomocí "_").
1. Držte tlačítko
stisknuté a současně otočte otočný knoflík
znaku.
Uvolněte tlačítko: Změněný znak se uloží.
2. Otočte otočným knoflíkem
pro volbu jiného
doleva nebo doprava pro přesun polohy kurzoru.
3. Pro vymazání znaku zadejte prázdný znak.
4. Stiskněte tlačítko
40
pro uložení zadání a opuštění menu.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Diagnostika
7
7
Diagnostika
Servis menu Diagnostika obsahuje několik nástrojů pro diagnostiku:
– Funkční test1, 2
– Údaje monitoru
– Chybové hlášení1
– Topná křivka
– Verze
z Současně stiskněte tlačítka
menu SERVIS MENU.
+
+
pro otevření
z Otočte otočným knoflíkem
doleva, až je zvolena
položka Diagnostika (označeno pomocí ).
z Stiskněte tlačítko
DIAGNOSTIKA .
SERVISNI MENU
Snadna obsluha
Nastaveni
BDiagnoza
Udrzba
pro otevření menu SERVIS \
Mějte na paměti, že zobrazení jednotlivých bodů menu jsou závislá na
zařízení.
7.1
Funkční test 1), 2)
Pomocí tohoto menu můžete cíleným způsobem ovládat jednotlivé komponenty EMS
pro otestování jejich funkce. Funkce, které jsou k dispozici, a možnosti nastavení jsou
závislé na zařízení.
1. Tato funkce je u kotlů s DBA a UBA-H3 možná pouze omezeně.
2. Tato funkce není u kotlů s UBA1.x a UBA-H3 možná.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
41
7
Diagnostika
z Držte tlačítko
stisknuté a současně otočte otočný
knoflík pro změnu nastavení:
např. HOŘÁK VYP na HOŘÁK ZAP.
Změna bude účinná uvolněním tlačítka
.
z Otočte otočný knoflík
pro přechod mezi různými
zobrazeními (funkční test).
FUNKCNI ZKOUSKA\KOTEL
Ventil 1 + 2
zav
Zapalovani
VYP
Plamen
VYP
ioniz.proud
0.0µA
BHorak
ZAP
FUNKCNI ZKOUSKA\KOTEL
Skut.tepl.kotle 60°C
Teplota vzduchu 32°C
Teplota spalin
78°C
Plamen
VYP
BHorak
VYP
Dodržujte pokyny, které se zobrazují na displeji při přechodu mezi menu
nebo při volbě nastavení. Stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte otočný
knoflík pro potvrzení pokynu.
Nejsou dovolena žádná nastavení, které mohou způsobit případné
poškození komponentů. Proto se může stát, že určitá nastavení nejsou
přípustná.
7.2
Údaje monitoru
Pomocí menu Údaje monitoru si můžete nechat zobrazit požadované a skutečné
hodnoty otopného zařízení. U hodnot monitoru se zobrazí nejprve hodnota
požadovaná a pak skutečná. Zobrazené hodnoty monitoru jsou závislé na zařízení.
Pokud zobrazované hodnoty nemají na displeji místo, zobrazí se jako
seznam. Seznam lze přesunout otáčením dolů nebo nahoru.
DIAGNOSTIKA \ ÚDAJE
Další informace
MONITORU
Kotel/hořák
Hodnoty monitoru se zobrazují jako seznam, tzn. otáčením se
příp. zobrazí další hodnoty.
Anuloid1)
Teplá voda
Topný okruh 1
Hodnoty pro další topné okruhy se zobrazí tehdy, když jsou
okruhy nainstalovány.
Solární1)
Tab. 17 Navigátor menu Údaje monitoru
42
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Diagnostika
7
DIAGNOSTIKA \ ÚDAJE
MONITORU
Další informace
Modul UM101)
pro kotel na tuhá paliva; EV2 = externí zablokování (vstup)
FB = Intenzita pole rádiového signálu
Bezdrátový přenos1)
Účastník sběrnice1)
Tab. 17 Navigátor menu Údaje monitoru
1)
U kotlů s UBA1.x a DBA není možné, resp. není k dispozici.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
43
7
7.3
Diagnostika
Chybové hlášení
Pomocí menu Chybové hlášení si můžete nechat zobrazit poslední vzniklé chyby
z paměti chybových hlášení, např. pro zjištění chyby.
Rozlišuje se mezi chybami následujících kategorií:
– Aktuální chyby jsou všechny otevřené chyby, které jsou aktuálně v zařízení. Tyto
chyby mohou mít charakteristiku Blokační, Provozní nebo Chyby zařízení.
– Blokační chyby1: Pokud je porucha odstraněna, musí se otopné zařízení ručně
odjistit. Stiskněte za tímto účelem na kotli tlačítko Reset.
– Provozní chyby1: U provozních chyb pracuje otopné zařízení samočinně dále,
jakmile se zruší chybový stav.
– Chyby zařízení jsou zapisovány do protokolu v jednotce RC35 s výjimkou chyb
kotle nebo hořáku, které jsou buď chybami "blokačními" nebo "provozními". Otopné
zařízení pracuje během chybového stavu dále – pokud je to možné, resetování není
nutné.
Seznam blokačních a provozních chyb najdete v závislosti na konkrétním
kotli v příslušném návodu k montáži a údržbě.
z Otočte otočný knoflík pro zobrazení dalšího hlášení.
7.4
Topná křivka
Pomocí menu Topná křivka si můžete nechat graficky zobrazit topné křivky
jednotlivých topných okruhů.
z Pokud má zařízení několik topných okruhů: Otočte otočný
knoflík
okruhu.
pro zobrazení topné křivky dalšího topného
DIAG.\TOP.KRIVKA TO2
90
21
Pozad.vyst.tep.
7.5
57°C
Verze
Pomocí menu Verze si můžete nechat zobrazit verze softwaru komponentů otopného
zařízení.
z Pokud nelze informaci v zobrazení uvést: Otočte otočný knoflík pro uvedení dalšího
zobrazení.
1. U kotlů s UBA1.x, DBA a UBA-H3 není možné.
44
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Údržba
8
8
Údržba1
Pomocí menu Údržba můžete nastavit interval údržby, zobrazit a zrušit aktuální
údržbová hlášení.
Interval může uplynout buď po určitém počtu provozních hodin nebo po dosažení
určitého data. Obslužná jednotka RC35 pak zobrazí údržbové hlášení, aby Vás mohl
konečný zákazník informovat a dohodnout termín.
Údržbová hlášení jsou označena kódem Hxx, např. H07.
SERVIS MENU \
ÚDRŽBA
Interval údržby
Bod menu
Jak se mají
spouštět údržbová
hlášení?
v případě "po datu":
Roční údržba,
začátek:
Aktuální hlášení
Reset údržby
Rozsah zadání
Nastavení z výroby
tučně
Žádná hlášení, po
datu, po provozních
hodinách
01.01.2000
v případě "po
1.000 h
provozních
1.000 h až 6 000 h
hodinách": Počet
provozních hod., po
kterých se objeví
údržbové hlášení
Hlášení + kód
Chcete zrušit
údržbová hlášení?
Ne, Ano
Další informace
V případě volby Datum
nebo Provozní hodiny
se automaticky změní
příslušné nastavení.
Nastavení data:
Držte stisknuté
tlačítko
a současně
otočte otočný knoflík.
Počet provozních hodin
se zapnutým hořákem
Zobrazení dalších
hlášení: Otočte otočný
knoflík.
Při zvolení Ano se
údržbová hlášení zruší.
Věnujte pozornost
informaci v zobrazení.
Tab. 18 Navigátor menu Údržba
1. U kotlů s UBA1.x a DBA není možná.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
45
9
9
Reset
Reset
Menu SERVIS MENU\RESET umožňuje resetování:
– všech parametrů na hodnoty z výroby1,
– seznamu poruch1,
– údržbové hlášení2 a
– provozních hodin2).
Po resetování na nastavení z výroby musíte příp. opět nastavit parametry
podle konfigurace zařízení.
z Otočte otočným knoflíkem pro zvolení menu, např. Seznam poruch.
z Stiskněte tlačítka
poruch?
pro přechod do zobrazení např. Chcete vymazat seznam
z Stiskněte tlačítka
a otočte otočný knoflík pro nastavení zobrazení do stavu
Ano.
Po uvolnění se provede resetování.
V průběhu resetování se zobrazí příslušné upozornění, které se automaticky opět
zavře.
z Po ukončení resetování: Potvrďte nové upozornění stisknutím tlačítka.
1. U kotlů s UBA1.x, DBA a UBA-H3 se resetují pouze všechny parametry jednotky RC35, avšak
ne parametry kotle.
2. Tato funkce není u kotlů s UBA1.x a DBA možná.
46
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Odstranění poruch
10
10
Odstranění poruch
V této tabulce poruch jsou uvedeny možné poruchy zařízení, tzn. poruchy
komponentů systému EMS. Otopné zařízení zůstává i při poruše zařízení – je-li to
možné - v provozu, tzn. lze dále pokračovat ve vytápění.
Používejte pouze originální náhradní díly firmy Buderus. Za škody
způsobené náhradními díly nedodanými firmou Buderus nepřebírá firma
Buderus žádné ručení.
Indikace poruch jsou závislé na použitém typu kotle.
Použité zkratky:
SK
= Servisní kód; x = topný okruh s číslem x, např. A23 pro topný okruh 3
CK
= Chybový kód
TOx
= Topný okruh s číslem x
Poruchové
SK CK hlášení
A01 800 Venkovní
čidlo je
vadné.
A01 808 Čidlo teplé
vody 1 je
vadné.
Vliv na průběh regulace Možná příčina
Předpokládá se minimální Čidlo chybně připojené
venkovní teplota.
nebo upevněné.
Přerušení nebo zkrat
vodičů čidla.
Čidlo je vadné.
Nepřipravuje se již žádná Čidlo chybně připojené
teplá voda.
nebo upevněné.
Přerušení nebo zkrat
vodičů čidla.
A01 809 Čidlo teplé
vody 2 je
vadné.
A01 810 Teplá voda
zůstává
studená.
Čidlo je vadné.
Zařízení se stále pokouší
zahřát zásobník teplé
vody na nastavenou
požadovanou teplotu
teplé vody.
Stálý odběr nebo
netěsnost.
Čidlo chybně připojené
nebo upevněné.
Priorita teplé vody se po
zobrazení chybového
hlášení vypne.
Čidlo je vadné.
Přerušení nebo zkrat
vodičů čidla.
Nabíjecí čerpadlo
chybně připojené nebo
vadné.
Odstranění
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
z Příp. odstraňte
netěsnost.
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
z Zkontrolujte funkci
nabíjecího čerpadla
např. funkčním testem.
Tab. 19 Tabulka poruch
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
47
10
Odstranění poruch
Poruchové
SK CK hlášení
Vliv na průběh regulace
Termická dezinfekce byla
A01 811 Termická
dezinfekce přerušena.
se nezdařila.
Možná příčina
Odběrové množství
během doby dezinfekce
příliš vysoké.
Výkon kotle je příliš
nízký pro současný
odběr tepla jinými
spotřebiči (např. 2.
topným okruhem).
Čidlo chybně připojené
nebo upevněné.
Přerušení nebo zkrat
vodičů čidla.
Čidlo je vadné.
Nabíjecí čerpadlo je
vadné.
A01 816 Žádná
komunikace
s UBA/
MC10, DBA .
Kotel nedostává žádné
další požadavky na
dodávku tepla, otopné
zařízení nevytápí.
Odstranění
z Zvolte časově termickou
dezinfekci tak, aby v
době jejího průběhu
nevznikaly žádné
dodatečné požadavky na
teplo.
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
z Zkontrolujte funkci
nabíjecího čerpadla
např. funkčním testem.
Sběrnicový systém EMS z Proveďte resetování
je přetížen.
vypnutím a zapnutím
otopného zařízení.
UBA3//MC10, DBA je
vadné.
z Příp. informujte servisní
oddělení.
Digitální čidlo tlaku vody z Vyměňte čidlo tlaku vody.
je vadné.
A01 828 Čidlo tlaku
vody je
vadné.
Nastavení jednotky BC10 Závada kontaktu na
A02 816 Žádná
BC10 nebo vadná
komunikace nejsou regulačními
jednotka BC10.
přístroji řady RCxx
s BC10.
přebírána.
z Zkontrolujte připojení
jednotky BC10.
A11 801 Vnitřní
chyba
Otopné zařízení je v
nouzovém provozu.
Vnitřní chyba běhu
programu v RC35.
z Vyměňte RC35.
A11 802 Čas dosud
není
nastaven.
Omezená funkce:
Chybí údaj času, např.
po delším výpadku
elektrického proudu.
z Zadejte aktuální čas.
A11 803 Datum
dosud není
nastaveno.
Omezená funkce:
Chybí údaj data, např.
po delším výpadku
elektrického proudu.
z Zadejte aktuální datum.
– všech spínacích
programů
z Příp. vyměňte jednotku
BC10.
– chybových hlášení
– všech spínacích
programů
– funkce Dovolená
– chybových hlášení
Tab. 19 Tabulka poruch
48
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Odstranění poruch
Poruchové
SK CK hlášení
A11 804 Vnitřní
chyba.
A11 806 Čidlo teploty
prostoru je
vadné.
10
Vliv na průběh regulace Možná příčina
Vnitřní chyba běhu
programu v RC35.
Protože chybí údaj teploty Vestavěné čidlo teploty
prostoru, nejsou funkční: obslužné jednotky/
dálkového ovládání
– vliv prostoru (při
regulaci s řízením podle topného okruhu je
vadné.
počasí)
– optimalizace spínacích
časů
Při regulaci teploty
prostoru se reguluje na
max. teplotu TOx.
RC20/RF nemůže zasílat RC20/RF chybně
A11 816 Žádná
adresován.
komunikace žádná data do RC35.
Proto není možná
s RC35.
regulace teploty prostoru Jednotka RC35 není k
pro TO.
dispozici nebo není
správně připojena.
Za určitých okolností
A12 815 Čidlo
Čidlo chybně připojené
dochází k
modulu
nebo upevněné.
anuloidu je nedostatečnému
Přerušení nebo zkrat
zásobování následujících vodičů čidla.
vadné.
topných okruhů, neboť
Čidlo je vadné.
nejsou zásobovány
požadovaným množstvím
tepla.
WM10 nebo sběrnicové
Čerpadlo topného
A12 816 Žádná
vedení je chybně
komunikace okruhu 1 je trvale
připojeno nebo vadné.
s modulem aktivováno.
anuloidu.
WM10 není jednotkou
RC35 rozpoznán.
A18 825 Dvě
RC35 a RC20 ovládají
RC20 a RC35 jsou obě
MASTER
oba topné okruhu a
přihlášeny jako Master.
obslužné
přípravu teplé vody. V
jednotky
závislosti na nastavených
v systému. topných programech a
požadovaných teplotách
prostoru nemůže otopné
zařízení správně
pracovat.
Příprava teplé vody má
nesprávnou funkci.
Otopné zařízení je v
nouzovém provozu.
Odstranění
z Vyměňte RC35.
z Vyměňte dálkové
ovládání.
z Zkontrolujte adresu
(parametr P1)
v RC20/RF.
z Zkontrolujte připojení
jednotky RC35.
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
z Zkontrolujte přípojky
k WM10 a sběrnicové
vedení.
z Vyměňte WM10.
z Změňte parametr P1
v přístroji RC20 nebo
odpojte přístroj RC35 od
sběrnice systému EMS.
Tab. 19 Tabulka poruch
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
49
10
Odstranění poruch
Poruchové
SK CK hlášení
A2x 806 Čidlo tepl.
prostoru pro
TOx je
vadné.
Vliv na průběh regulace
Protože chybí údaj teploty
prostoru, nejsou funkční:
– vliv prostoru (při
regulaci s řízením podle
počasí)
– optimalizace spínacích
časů
Při regulaci teploty
prostoru se reguluje na
max. teplotu TOx.
Protože chybí údaj teploty
A2x 816 Žádná
komunikace prostoru, nejsou funkční:
s obslužnou – vliv prostoru
jednotkou
– optimalizace spínacích
TOx.
časů
Možná příčina
Vestavěné čidlo teploty
obslužné jednotky/
dálkového ovládání
topného okruhu je
vadné.
RC20 chybně
adresované, chybně
připojené nebo vadné.
Na RFM20 není topný
okruh naprogramován.
Odstranění
z Vyměňte dálkové
ovládání.
z Zkontrolujte adresu
v RC20.
z Zkontrolujte funkci a
připojení dálkového
ovládání.
z Vyměňte dálkové
ovládání.
RC20/RF nemůže zasílat
A2x 829 RC20/RF
jako dálkové žádná data do RC35.
Proto není možná
ovládání.
regulace teploty prostoru
pro tento TO.
Adresa RC20RF není v z Nastavte parametr
RC35 správně přiřazena
Obslužná jednotka
nebo není v RC35
v RC35 na RC20/RF.
nainstalována.
z Zkontrolujte přiřazení
RC20/RF.
A2x 830 Slabá
baterie ob.
bezdrát.
jednotky
TOx.
Žádný vliv, pokud se
baterie včas vymění.
A2x 839 Žádná
bezdrátová
komunikace
s obslužnou
jednotkou
TOx.
Porucha
radiového
spojení.
Protože chybí údaj teploty RC20RF je mimo oblast z Přeneste RC20RF do
oblasti příjmu.
prostoru, nejsou funkční: příjmu.
– vliv prostoru
– optimalizace spínacích
časů
Baterie v RC20RF pro
TOx je slabá.
Otopné zařízení je
vypnuté.
z Vyměňte baterii.
z Zapněte otopné zařízení.
Po výměně RFM20 není z Naprogramujte RC20RF
(viz podklady pro
Přístroj RFM20 pracuje s RC20RF na novém
RC20RF).
RFM20 naprogramován.
hodnotami, které byly
naposledy nastaveny na
dálkovém ovládání.
Tab. 19 Tabulka poruch
50
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Odstranění poruch
10
Poruchové
SK CK hlášení
A2x 842 Protimraz.
ochrana
zvolena, ale
žádná
bezdrátová
komunikace
TOx.
A2x 843 Navol. regul.
prostoru, ale
není bezdr.
k. TOx.
Vliv na průběh regulace
Protože chybí údaj teploty
prostoru, nejsou funkční:
– vliv prostoru
– optimalizace spínacích
časů
Systém EMS pracuje s
hodnotami, které byly
naposledy nastaveny na
dálkovém ovládání.
Možná příčina
Odstranění
z Zkontrolujte parametr
Není přiřazena žádná
Obslužná jednotka.
obslužná jednotka/
dálkové ovládání, ačkoli z Případně přepněte
protimrazová ochrana
protimrazovou ochranu
je nastavena na teplotu
na venkovní teplotu.
prostoru.
A3x 807 Čidlo
výstupní
teploty TOx
je vadné.
Čerpadlo topného okruhu
je nadále aktivováno v
závislosti na zadané
hodnotě.
Čidlo chybně připojené
nebo upevněné.
z Zkontrolujte připojení
čidla nebo vedení čidla.
Přerušení nebo zkrat
vodičů čidla.
z Zkontrolujte upevnění
čidla.
A3x 816 Žádná
komunikace
se směs.
modulem
TOx.
z Zkontrolujte parametr
Není přiřazena žádná
Obslužná jednotka.
obslužná jednotka/
dálkové ovládání, ačkoli z Případně přepněte na
řízení dle teploty
Řízeni dle venk. tepl..
prostoru je nastaveno.
Regulační člen je přepnut Čidlo je vadné.
do stavu bez proudu a
zůstává v naposledy
aktivovaném stavu (může
být ručně přestaven).
z Srovnejte hodnotu
odporu s charakteristikou
čidla.
Topný okruh x nelze
správným způsobem
provozovat.
Adresa topného okruhu
v modulu MM10 a v
jednotce RC35
vzájemně nesouhlasí.
z Zkontrolujte otočný
kódovací spínač na
MM10.
MM10 nebo sběrnicové
vedení je chybně
připojeno nebo vadné.
z Zkontrolujte přípojky k
MM10 a sběrnicové
vedení.
Modul MM10 a regulační
člen (směšovač)
samostatně pracují v
nouzovém provozním
režimu.
MM10 není jednotkou
Čerpadlo topného okruhu RC35 rozpoznán.
je trvale aktivováno.
z Vyměňte MM10.
Údaje monitoru v
jednotce RC35 nejsou
platné.
Hxx
Servisní
Otopné zařízení zůstane - Např. uplynul interval
hlášení,
pokud je to možné - v
údržby.
žádná chyba provozu.
zařízení.
Je potřebná údržba, viz
podklady kotle.
Tab. 19 Tabulka poruch
Při chybách zařízení není potřebné resetování. Nemůžete-li poruchu
zařízení odstranit, obraťte se na Vašeho příslušného servisního technika
nebo na pobočku firmy Buderus.
Jiné poruchy jsou popsány v podkladech použitého kotle.
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
51
Rejstřík
Rejstřík
B
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . 4
C
Chyba, servis menu Diagnostika . . . . . 44
Cirkulace . . . . . . . . . . . . . . . 36–37
Čidlo teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D
Dálkové ovládání . . . . . . . . . .
Data kotle, servisní menu Nastavení
Data zařízení, servisní
menu Nastavení . . . . . . . . . .
Dezinfekce, termická . . . . . . . .
Diagnostika, servis menu . . . . . .
Dimenzovaná teplota . . . . . . . .
Doba doběhu čerpadla . . . . . . .
Druh útlumu (noční útlum) . . . . .
. . . 10
. . . 26
.
.
.
.
.
.
. . 22
36–37
. . 41
. . 32
. . 26
. . 33
E
EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 21
F
Funkční test, servis menu Diagnostika . . 41
I
Instalace anuloidu. . . . . . . . . . . . . 22
Instalace solárního modulu . . . . . . . . 22
K
Kalibrace, zobrazení teploty prostoru . . .
Křivka, servis menu Diagnostika . . . . .
Kontaktní data, zadání . . . . . . . . . .
Kontrast displeje . . . . . . . . . . . . .
Kontrolní seznam, parametry pro uvedení
do provozu. . . . . . . . . . . . . . . .
39
44
40
17
18
M
Minimální venkovní teplota . . . . . . .
Minimální vzdálenosti . . . . . . . . . .
Modul rozdělovače WM10 . . . . . . .
Modul směšovače MM10 . . . . . . . .
Modul termohydraulického rozdělovače
52
.
.
.
.
25
.9
.8
.8
WM10 . . . . . . . . . . . .
Modulace kotlového čerpadla .
Montáž . . . . . . . . . . . .
Mráz . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
26
11
.4
N
Nastavení intervalu údržby . . . . . . . . 45
Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . 22
Noční útlum . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O
Obslužná jednotka
- Jediná v systému. . . . .
- Přiřazení v softwaru . . .
- Pro topný okruh . . . . .
- Zavěšení nebo demontáž
Odstavení z provozu . . . .
Odstranění poruch . . . . .
Offset teploty prostoru. . . .
Ovládací prvky, přehled . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
31
27
12
21
47
32
13
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podle počasí . . . . . . . . . . . . . . .
Předání zařízení. . . . . . . . . . . . . .
Přednost teplé vody . . . . . . . . . . . .
Přerušení tlumení (protimrazová ochrana)
Připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . .
Použité symboly. . . . . . . . . . . . . .
Použití k určenému účelu . . . . . . . . .
Priorita teplé vody . . . . . . . . . . . . .
Protimrazová ochrana. . . . . . . . . . .
Protočení čerpadel . . . . . . . . . . . .
.7
31
20
30
34
11
.8
.5
.6
27
34
21
P
R
Referenční místnost. . . . . . .
Regulace podle venkovní teploty
Reset, servis menu . . . . . . .
Rozsah dodávky . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.9
31
46
.6
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Rejstřík
S
V
Schopnost akumulace tepla . . . . . . . . 23
Servis menu, přehled menu . . . . . . . . 16
Servisní menu, úvod . . . . . . . . . . . . 14
Směšovač . . . . . . . . . . . . . . .27–30
Snadná obsluha, servis menu . . . . . . . 19
Solární data, servisní menu Nastavení . . 38
Spínací program, optimalizace. . . . .27–30
Výpadek proudu . . . . . . . . . . .
Výstupní teplota . . . . . . . . . . .
Venkovní teplota, tlumená . . . . . .
Verze, servis menu Diagnostika . . .
Vliv místnosti . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí světelné diody Jednorázový
ohřev . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysoušení mazaniny . . . . . . . . .
T
Technické údaje . . . . . . . . . .
Teplá voda
- Omezení teploty . . . . . . . .
- Požadovaná hodnota . . . . . .
- Servisní menu Nastavení . . . .
Termická dezinfekce . . . . . . . .
Termostatické ventily v referenční
místnosti . . . . . . . . . . . . .
Testy komponentů . . . . . . . . .
Topný okruh
- instalace . . . . . . . . . . . .
- Několik topných okruhů . . . . .
- Servis menu Nastavení . . . . .
Topná křivka
- Pokyny pro nastavení . . . . . .
- zobrazení . . . . . . . . . . . .
Typ budovy. . . . . . . . . . . . .
. . . . 7
.
.
.
.
. . . 36
. . . 36
. . . 36
.36–37
. . . . 21
. . . . 41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
.32
.23
.44
.31
.21
36–37
27–30
Z
Zobrazení paměti chybových hlášení .
Zobrazení požadovaných hodnot . . .
Zobrazení skutečných hodnot . . . . .
Zobrazení verzí . . . . . . . . . . . .
Zobrazení/zrušení údržbových hlášení
Způsob regulace . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.44
.42
.42
.44
.45
.31
. . . . 22
. . . . 10
. . . . 27
. . . . 32
. . . . 44
. . . . 23
U
Údaje monitoru, servis menu
Diagnostika . . . . . . . . .
Údržba, servis menu . . . . .
Účastník sběrnice EMS . . .
Útlum dle prostoru . . . . . .
Útlum dle venk.tepl. . . . . .
Útlum redukovaný . . . . . .
Útlum venkovní teploty. . . .
Útlum vypnutý . . . . . . . .
Uvedení do provozu . . . . .
Uvedení do provozu, rychlé .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 42
. 45
. 21
. 33
. 33
. 33
. 23
. 33
. 17
. 19
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
53
Poznámky
54
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Poznámky
Obslužná jednotka RC35 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
55
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10
Tel : (+420) 272 191 111
Fax : (+420) 272 700 618
Provozní areál Morava
Prostějov - Kralice na Hané
Háj 327, 798 12 Kralice na Hané
Tel.: (+420) 582 302 911
Fax: (+420) 582 302 930
www.buderus.cz
[email protected]

Podobné dokumenty

Manuál pro obsluhu regulátoru CAREL pCO 2, 3

Manuál pro obsluhu regulátoru CAREL pCO 2, 3 NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ NEBO OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY VTOMTO MANUÁLU. Tento přístroj byl zkonstruován pro bezpečný provoz pouze pokud:

Více

Prozirave (odpovedne) staveni

Prozirave (odpovedne) staveni na zdech (a pod zemı́) a třicet centimetrů na hornı́ ploše budovy. Izolačnı́m materiálem nejsou duté cihly nebo tvárnice, ale materiály s měrnou tepelnou vodivostı́ jen čtyři setiny watt...

Více

základy teorie lepení

základy teorie lepení Ethylkyanoakrylát se jako každá kapalina pozvolna vypařuje. Zároveň však reaguje se vzdušnou vlhkostí. Takže páry lepidla v okolí spoje zároveň vytvrzují a vytvářejí tak mikročástice vytvrzeného le...

Více

Zpravodaj - orel

Zpravodaj - orel turnaj AFL a sezóna se blíží ke svému neodvratnému konci. Každý chtěl získat dostatek bodů, aby si buď pojistil nesestupovou pozici nebo naopak zajistil postup. Náš původní plán spočíval v porážení...

Více

BUDERUS

BUDERUS Logamatic RC20RF z Bezdrátový regulační přístroj pro montáž do místnosti z Regulace výkonu podle vnitřní teploty pro jeden otopný okruh bez směšovače a ohřevu teplé vody z Možnost volby z 8 stan...

Více

Ceník II.

Ceník II. ohřev TV, High-flow/Low-flow systém s řízením otáček oběhového čerpadla solárního okruhu, optimalizace solárního zisku a redukce dodatečného dohřevu

Více

FW 500 - Kosemo

FW 500 - Kosemo : Okamžitá aktivace přípravy teplé vody. Zásobník teplé vody se na 60 minut zahřeje na požadovanou teplotu, u kombinovaného topného zařízení je komfortní provoz aktivní

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ v tomto bytě nic nevyřeší, rozdíl v domě se nesníží, proto nelze nic garantovat. To ukazuje, že problém nemusí být pouze na jednom místě, ale na  více (ve  více bytech). Pokud ale má dům při odečte...

Více