Pekař a mlynář

Komentáře

Transkript

Pekař a mlynář
Příloha United Bakeries magazínu k 165. výročí značky
Pekař a mlynář
z rytířského rodu
O
dkolkové z Újezdce byli starým rytířským rodem, v historii hojně rozvětveným na českém území. A z tohoto
starobylého českého rytířského rodu pocházel nejslavnější český pekař a mlynář František
Serafin Odkolek. Rod po bitvě na Bílé hoře
zchudl, ale kdysi Odkolkové vlastnili například
zámek Batelov u Třeště nebo zámek Vlčí pole
a tvrz Obruby na Mladoboleslavsku.
V roce 1680 císař tento rod povýšil do panského stavu. Ale již v roce 1674 se Ferdinand
Maxmilián Odkolek rozhodl nedbat společenských zvyklostí; poslechl hlas svého srdce
a vzal si za manželku Annu, dceru poddaného
sedláka na panství svého otce. A tímto nerovným sňatkem pozbyl své rodové urozenosti,
otec jej vydědil a tím Ferdinand připravil i své
potomky o nárok rodového dědictví, čímž tato
rodová větev velmi zchudla.
Odkolkové ale už tehdy měli smysl pro podnikání, Ferdinandův nejmladší syn Antonín
Kryštof Odkolek se k bohatství opět propracoval provozem mydlářské manufaktury
v Roudnici nad Labem, kde se v roce
1700 usadil. Moc už si nepotřeboval dokazovat šlechtickým titulem. Odkolkové prý vždy vynikali
vtipem, šlechetnou a ráznou
povahou, těšili se velké vážnosti
u spoluobčanů. Antonín Franti-
šek Serafín Odkolek byl dokonce zvolen roudnickým purkmistrem. Ten se pak v roce 1847
přestěhoval do Prahy, kam se sedm let předtím odebral i jeden z jeho čtyř synů – František Serafín Odkolek.
František Serafín Odkolek (1817 – 1876) již
rytířský meč samozřejmě nepoužíval a strategické válečnické rodové geny přetransformoval v geny geniální byznysové strategie.
Původně se živil jako tzv. mlynářský krajánek,
což byl vyučený mlynář bez vlastního mlýna.
Takto přišel roku 1840 do pražského Sovova mlýna na Kampě. Brzy
nato se oženil s Marií Trödlovou,
nejstarší dcerou majitele mlýna
Františka Trödla.
Po jeho smrti v roce 1850 se
stal mlynářem a založil rodinnou firmu František Odkolek.
2 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
3 F. S. Odkolek se svými sestrami v roce 1840
Č
V roce 1865 přikoupil okolní domy, zřídil
pekárnu a rovněž vytvořil síť vlastních prodejen pečiva po Praze, která zajistila věhlas
značce Odkolek. Již v roce 1864 koupil
od knížecího rodu Lichtenštejnů jejich Lichtenštejnský palác při břehu řeky jako své
sídlo. Rychle bohatnoucí Odkolek nechal
budovu upravit, zvýšit o druhé patro a nad
Vltavu dal vysunout dva nové balkony. Mlýny, pekárnu a palác pak spojovala velká
mezilehlá Odkolkovská zahrada, což dohromady zabíralo značnou část ostrova Kampa.
eské buchty byly už v předminulém století za Františka Serafína
Odkolka nadýchané, chutné,
voňavé, k nakousnutí. Jsou k nakousnutí i dnes. Receptura zůstala stejná,
tradiční jsou i náplně: tvarohová,
maková, povidlová. Nový je pouze fóliový obal, ten František
Serafín Odkolek neznal. Záruka
chutné a voňavé kvality značky
Fr. Odkolek překonává staletí i prostřednictvím tradičních buchet.
Fr. Odkolek Speciál 165 let • 3 2 Kde to
všechno
začalo ...
P
ekařství a mlynářství patří mezi nejstarší řemesla a také v Praze se těšila
odjakživa velké vážnosti. Václav Vladivoj Tomek uvádí, že od roku 1348 do roku
1419 bylo v Praze zapsáno 157 mistrů pekařů
vlastnících pekařskou dílnu i s domem a řada
dalších mistrů, kteří měli pekařskou dílnu
v nájmu ( pachtu).
Mlýny v Praze stávaly u Vltavy a jejích
přítoků a jejich kolébkou bývala Kampa.
A na Kampě stál i starodávný mlýn zvaný
Soví nebo také Sovovský mlýn. Mlýny ale
často byly ničeny povodněmi a Soví mlýn
byl devastován i při husitských válkách.
V roce 1478 byl zapsán jako majitel Václav
Sova z Liboslavě. Byl velmi vzdělaným staroměstským měšťanem a jeho zásluhou došlo
k prvnímu vytištění české bible, přeložené
překrásným českým jazykem. Johanka, dcera
Václava Sovy, se provdala za Pavla Severína
z Kapí Hory, purkmistra a knihtiskaře, který
vytiskl Chelčického Postilu, Kuthenovu Českou kroniku a jiná díla. V roce 1550 Soví mlýn
vyhořel a o jeho obnovu se postarala až obec
staroměstská v 80. letech 16. století. Mlýn
Sovovy mlýny
obec pronajímala, dvě třetiny zisku si ponechávala, třetina zůstala mlynáři.
Kolem roku 1728 koupil Sovovský mlýn
vzdělaný a bohatý mlynář Matěj Mysliveček, otec slavného hudebního skladatele
Josefa Myslivečka. Ano, právě v Sovovském
mlýně se Josef Mysliveček, přítel Wolfganga
Amadea Mozarta a propagátor české hudby
v celém světě, narodil. Mlynářský a pekařský
cech se v těchto dobách těšil velké vážnosti
ve společnosti. V 18. století vydával občan
za chleba a mouku polovinu svého rozpočtu.
Až teprve se zvyšováním výnosů při pěstování
zemědělských plodin se cena mouky a chleba
snižovala.
O historii Sovovského mlýna od příchodu Františka Serafína Odkolka už píšeme
na jiném místě. Dnes v prostorách mlýna
a bývalé pekárny Fr. Odkolek sídlí Museum
Kampa, řízené Nadací Jana a Medy Mládkových. Právě sběratelka a historička umění Meda Mládková se po návratu z USA
do vlasti postarala o rekonstrukci Sovových
mlýnů a jejich přerod v kolébku umění.
4 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
5 Čerstvá vůně napříč staletími
Z
načka českého pečiva Fr. Odkolek,
která se stala jednou z nejcennějších
domácích obchodních známek, je
mužského rodu. Ale jako obvykle za vším stojí žena! Kdyby neměl mlynář František Trödl
ze Sovových mlýnů na pražské Kampě dceru,
ale syna, možná by značka Fr. Odkolek ani
nevznikla. Letos slaví značka Fr. Odkolek již
165 let. A to je důvod k exkurzu do historie.
Kolébkou pražských mlýnů bývala Kampa
a základní jednotkou byl starodávný mlýn zvaný Soví nebo také Sovovský. Mlýny na Kampě se poprvé připomínají ve 14. století, kdy
byly majetkem kláštera u sv. Jiří na Hradčanech. V té době byly mlýny převážně dřevěné,
takže časté povodně na Vltavě mnohdy mlýny
poškodily nebo i pobořily. Své si mlýny vytrpěly i v období husitských válek.
Roku 1478 je jako majitel Sovího mlýna
zapsán Václav Sova z Liboslavě. Od té doby se
majitelé různě střídali, až roku 1795 koupil mlýny Vojtěch Vavřík, jehož dcera Barbora se provdala za roudnického mlynáře Františka Trödla. Nový mlynář na Kampě měl v hlavě velké
plány na přestavbu mlýna. Vzhledem k povodním se však nerealizovaly, došlo na ně až mnohem později. Roku 1840 přišel do Sovovského
mlýna nový mlynářský František Serafín Odko-
lek. Zanedlouho po jeho příchodu na Kampu
se slaví svatba. Spojením měšťanského ducha
Trödlovy rodiny a podnikavého ducha mladého Odkolka je položen základ budoucího rozkvětu. Pod správou mladého majitele nastává
rychlý rozvoj. Přikupuje se další budova a provádějí se přestavby a nástavby.
V roce 1850 umírá mlynář František Trödl,
jeho zeť František Odkolek se stává majitelem
mlýna a zakládá firmu „František Odkolek“.
František Odkolek v roce 1865 přikupuje
další dům, přestavuje se a zřizuje se v něm
pekárna. Další plány na rozšíření podniku
byly zmařeny jeho náhlou smrtí v roce 1876.
Fr. Odkolek Speciál 165 let • 5 4 Restart Odkolka režírovali
bratři Paříkovi
Po sametové revoluci se pekárna ve Vysočanech v roce 1994 vrátila k názvu Odkolek. A silný potenciál této historicky cenné
obchodní značky ihned vycítili zakladatelé Delta Pekáren Jaroslav Michael Pařík
a Marko Pařík. Oni byli režiséry spojení
dvou nejsilnějších českých pekárenských
skupin Delta Pekárny a Odkolek, které se
podařilo završit 1. ledna 2007 registrací
společnosti United Bakeries. A v ní značka Fr. Odkolek má stále důležitější pozici.
V roli bratrů Paříkových je určitá symbolika, reprezentanti tradiční podnikatelské
rodiny se zasloužili o restart značky Fr.
Odkolek, nesoucí jméno historicky nejvýznamnějšího českého pekárenského vizionáře a stratéga. Bohužel Jaroslav Michael
Pařík, který nečekaně zemřel v roce 2014,
se 165. výročí značky nedožil.
Po smrti Františka Odkolka se vedení podniku na Kampě ujímá jeho syn Jindřich. Svůj
organizační talent projevil jako první předseda
Pražské plodinové burzy. Ani Jindřich Odkolek
se nedožil vysokého věku, dědicem ustanovil
svou nejmladší sestru Zdeňku. Ta se provdala
za advokáta Ladislava Pinkase. V roce 1896
mlýn na Kampě vyhořel do základů a mladí
majitelé měli v úmyslu znovu postavit požárem
zničený mlýn a uvést ho do provozu. Pražská
obec však nedala k této obnově svolení. Hlavní
námitky se týkaly komína, jehož kouř silně znečisťoval ovzduší středu města. Požárem zůstala
ušetřena pekárna a obchod, kde se po celou
dobu nepřestalo pracovat. Celý podnik je
i nadále veden pod firmou František Odkolek.
Mezi lety 1900 až 1910 nastává všeobecný rozvoj českého mlynářství a jsou budovány nové
mlýnské podniky.
V této době jsou zahájeny přípravy přeměnit firmu na akciovou společnost a přestěhovat ji do nových prostor v Praze-Vysočanech.
Otcem myšlenky zřídit po vzoru jiných velkoměst také v Praze velký, moderní mlýn spojený
s pekárnou byl Alexander Schück. Jelikož jméno Odkolek mělo nejen v Praze, ale i po celých
Čechách dobrý zvuk, spojili se dědici po zemřelém Jindřichu Odkolkovi za účelem kooperace
v nové akciové společnosti.
Firma František Odkolek a.s., parní mlýn
a továrna na chléb, byla zapsána v obchodním
rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 5.
4. 1912 se sídlem podniku Vysočany u Prahy,
okres Karlín.
Značka Fr. Odkolek se stala symbolem kontinuity pekařského řemesla a umu českých
pekařů. Zapomenuta zůstává jen stěžejní role
dcery mlynáře Trödla. Za vším hledej ženu…
Odkolkovy táčky
P
ravděpodobně koncem roku 1937 začala firma
Odkolek vydávat své vlastní reklamní noviny, které nesly název Odkolkovy táčky. Inspiraci k tomuto
počinu podnik našel u vídeňské pekárenské firmy Hammerbrotwerke. Odkolkovy noviny se rozdávaly zdarma jako
reklama v podnikových prodejnách po celé Praze.
Zábavnému čtení, vycházejícímu dvakrát do měsíce
a v nákladu dvaceti tisíc kusů, zakrátko udělala přítrž německá okupace. Od tohoto projektu si vedení podniku slibovalo velký úspěch, který se velmi rychle dostavil. Klasická reklama tehdy
přišla ročně na více než 120 tisíc korun, tedy na víc, než stálo
vydávání tohoto časopisu. A takovým penězům se blížil i plat
vrchního ředitele Odkolkova podniku… (zč)
6 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
7 Poválečné dějiny
1945 – Zemský národní výbor jmenuje
do podniku Odkolek národní správu.
1946 – S účinností od 1. 1. 1946 ustanoven Odkolek, národní podnik, Praha.
1947 – Znárodnění podniku Odkolek
vyhlášeno 1. 3. 1947 v hale černé pekárny
ve Vysočanech za účasti předsedy vlády
Klementa Gottwalda, předsedy ÚRO Ant.
Zápotockého, primátora Dr. Vacka aj.
Do národního podniku Odkolek
byly začleněny další společnosti – fa
Dr. Fr. Zátka, Dělnické pekárny, Cukroděl,
Velvarské škrobárny.
19. století – Kampa
1950–1952
– Národní podnik Odkolek
přejmenován na Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, který se do roku 1958
různě dělil na další menší podniky.
1954–1990 – Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, Praha 9, Ke Klíčovu
1. Tento podnik byl ustanoven sloučením všech pekárenských podniků v Praze (Vysočanské pekárny, Vinohradské
pekárny, Nuselské pekárny, Holešovické
pekárny, Smíchovské pekárny, Doprava
pečiva) a dále byl přičleněn i mlýn Holešovice ze Středočeských mlýnů.
1994 – 1. ledna byla zaregistrována společnost ODKOLEK, a. s., se sídlem Praha
9, Ke Klíčovu 56/1, PSČ 190 02, firma se
vrací ke slavnému historickému jménu.
20. století – Vysočany
2005 – Valná hromada rozhodla
24. 6. o změně adresy společnosti na Praha 5, Pekařská 1,
PSČ 155 00.
2007 – Spojení dvou největších
českých pekárenských společností ODKOLEK, a. s., a DELTA PEKÁRNY, a. s., nástupnická společnost přejímá jméno
UNITED BAKERIES a. s.
21. století – Jinonice
Fr. Odkolek Speciál 165 let • 7 6 8 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
9 Na cestě k zákazníkům
V toku času se měnily i cesty čerstvých produktů Odkolek k zákazníkům. Dodávky
putovaly pěšky, vozy taženými koňmi, později auty. Denní náklady na koně činily 97
korun a byly trojnásobkem denní mzdy kočího, proto přechod na automobily znamenal
finanční úspory. Už v roce 1923 rozváželo
zboží 35 Odkolkových automobilů. V době
války a nedostatku benzínu v Praze byly vozy
upravené pro provoz na kolejích a zapřahány
za tramvaje. Ale rozváželo se i na kole, Jan
Veselý, první český cyklista, který vyhrál slavný Závod míru, začínal kariéru na kole s nůší
pečiva na zádech. V současné době rozváží
chléb a pečivo značky Fr. Odkolek a dalších
značek United Bakeries 460 nákladních vozů.
Fr. Odkolek Speciál 165 let • 9 8 Kváskový chléb
Fr. Odkolek
Chléb Žitan
S
polečnost United Bakeries uvedla na trh
novinku, Kváskový chléb Fr. Odkolek.
Oválný bochník o hmotnosti 800 g
s jedlou etiketou s logem tradiční české značky je reakcí na požadavky spotřebitelů, kteří
ctí tradici.
Kváskový chléb Fr. Odkolek je vyráběný tradičním způsobem, používaným už před více
než 100 lety. Je bez konzervantů a zlepšujících
přípravků a používán je výhradně unikátní
chlebový žitný kvásek Odkolek.
C
hléb obsahující 83 procent žitné mouky
z celkového množství mouk je návratem k tradiční receptuře
a odkazu českého pekařského vizionáře Fr.
Odkolka. V Českém
herbáři z roku 1899
se píše: „Z mouky
žitné připravuje se
nejlepší chléb, jenž
nejdéle vydrží svěží
a zachová si čerstvou
chuť.“ Navíc i lépe zasytí.
Nejvyšší kvalita vedla i k zařazení kváskového
chleba z produkce United Bakeries do privátní
řady Tesco Finest, v obchodní síti Tesco se prodává v podobě kulatého bochníku.
Loga se mění, tradice a kvalita zůstávají
O
dkolek, jedna z nejstarších a nejznámějších českých obchodních značek, slaví v roce 2015 již 165. výročí
založení. Současné logo Odkolek má nový,
moderní design, ale zůstává tradiční značkou,
která reprezentuje českou pekařskou řeme-
1912
1994
2003
slnou zručnost, tradiční receptury a klasické
české výrobky vynikající kvality. Zakladatel
firmy Odkolek, pan František Serafín Odkolek,
by měl radost, že jeho odkaz úspěšně pokračuje pod křídly společnosti United Bakeries.
2006
2009
10 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
11 Nejnovější trend:
Předpečené pečivo
O
d března 2014 obohatila nabídku
pekárenských výrobků v obchodní
síti nová řada předpečených výrobků
Fr. Odkolek, určených pro koncového
spotřebitele. Předpečené pečivo je
ideální alternativou pro všechny, kdo
chtějí mít čerstvý chléb a pečivo
vždy okamžitě při ruce.
V čem se liší předpečené
od zamraženého pečiva? Má
shodné suroviny a způsob výroby jako klasické čerstvé pečivo,
oproti zamraženému ovšem
nemá speciální nároky na teplotu při transportu a skladování. Trvanlivosti 30 dnů je dosaženo
výhradně díky speciální technologii balení.
Pro spotřebitele má předpečené oproti
zamraženému pečivu velké výhody. Nemusí
se skladovat v mrazáku, proto před pečením
není nutné výrobky rozmrazit a kratší zhruba
o dvě třetiny je i doba dopékání, což přináší
spotřebiteli časovou i finanční úsporu. Spotřebitel má kdykoliv během několika minut
k dispozici teplý, čerstvý výrobek, kdykoliv to
situace vyžaduje, nemusí pro čerstvé pečivo či
chléb běžet do obchodu.
Předpečené pečivo je volbou pro vyznavače
nejmodernějších trendů a milovníky nejčers-
tvějšího pečiva. Oranžová barva s výrazným
logem Fr. Odkolek a pečetí a jednoduchá čelní etiketa dobře odlišují výrobky od konkurenčních produktů. Spotřebitelé jistě ocení
i praktický otvor v horní části obalu, sloužící
k jednoduchému přenosu výrobků a jejich případnému zavěšení.
A námitka, že moderní předpečené výrobky
neodpovídají tradiční značce Fr. Odkolek?
Zamítá se, naopak, František Serafín Odkolek
byl vizionář, který sám vymýšlel a realizoval
ve své době inovativní řešení a byl představitelem moderního přístupu k pekařině.
Fr. Odkolek Speciál 165 let • 10 11 12 • Fr. Odkolek Speciál 165 let
Já mám holku
Č
od Odkolků
Hudba: Karel Hašler
Text: Karel Hašler,
Rudolf Jurist
lověk není na světě živ jen
od chleba, někdy je mu taky kus
masa potřeba,
proto jsem se jářku jednou nastrojil,
od Odkolků holku sobě nakrojil.
Ref.:
Já mám holku od Odkolků ta má oči jako
šmolku, je to holka vzdělaná a je na mě
dělaná, ve dne spí a večer vstává, v noci
těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji
mám rád.
A když přijde sobota řeknem nepečem,
v neděli se oba dva správně oblečem,
já jí pomiluju vždycky akorát,
jinak by mě mohla třeba okorat.
Moje holka tělo má jako dvounulku,
my se k sobě vineme jak niť na špulku,
když mi rozehraje v těle každý nerv,
hned se do ní pustím jako moučný červ.
Ref.
Teď mi dělá starosti moje nevěsta,
tloustne jako když se dá kvasnic do těsta,
co mně to ta holka jenom provedla,
nejspíše se droždí hodně najedla.
Ref.
Píseň Já mám holku od Odkolků
v prvorepublikových časech okupovala
čelní příčky pomyslných dobových hitparád, byla nesmírně populární. A hraje se
dodnes.
Fr. Odkolek – vychází jako speciální příloha United Bakeries magazínu
Šéfredaktor: Jaroslav Pomp
Redakční rada: Marko Pařík, Ivan Flek, Zdeňka Pochylá, Tomáš Vaněk, Jindřich Moc, Petr Mlíka
Vydává: United bakeries, a. s., Pekařská 1, 155 00 Praha 5, e-mail: [email protected]
Prepress: EUROVERLAG, spol. s r. o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 421 040, fax: +420 377 422 277

Podobné dokumenty

Čerstvá vůně napříč staletími

Čerstvá vůně napříč staletími Ani Jindřich Odkolek se nedožil vysokého věku, dědicem ustanovil svou nejmladší sestru Zdeňku. Ta se provdala za advokáta Ladislava Pinkase. V roce 1896 mlýn na Kampě vyhořel do základů a mladí maj...

Více

magazín Cena Františka S. OdkOlka prO uherSký brOd

magazín Cena Františka S. OdkOlka prO uherSký brOd Přeji všem spolupracovníkům, akcionářům, obchodním partnerům i spotřebitelům vše nejlepší v novém roce 2015. Ať je to dobrý rok pro všechny.

Více