PDF složky A, B

Komentáře

Transkript

PDF složky A, B
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
1.1
Verze 01
Strana 1 / 8
Identifikátor výrobku
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
1.2
1.2.1
1.2.2
Nejsou žádné známy.
1.3
Identifikace výrobce/dovozce
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
Telefon +49(0)6374-91 16-0
Fax +49(0)6374-91 16-60
Homepage www.mkt.de
E-mail [email protected]
Technické informace
[email protected]
[email protected]
1.4
Identifikace výrobce/dovozce
2.1
2.2
2.3
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 2 / 8
ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách
Obsah v [%] Chemický název
2,5 - <10 1,6-Hexandiyl-bismetakrylát
CAS: 6606-59-3, EINECS/ELINCS: 229-551-7
GHS/CLP: Aquatic Chronic 2: H411 - Eye Irrit. 2: H319 - STOT SE 3: H335 - Skin Irrit. 2: H315
0,1 - <1 N,N-Diethylanilin
CAS: 91-66-7, EINECS/ELINCS: 202-088-8
GHS/CLP: Acute Tox. 3: H301 H311 H331 - STOT RE 2: H373 - Aquatic Chronic 2: H411
SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Nevyvolávejte zvracení.
4.2
Žádná informace není k dispozici.
4.3
5.1
Hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
plný proud vody
5.2
5.3
Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu.
Nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody.
6.1
6.2
Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 3 / 8
6.3
Zachyt'te mechanicky.
pojivem, rozsivková zemina).
6.4
Odkaz na jiné oddíly
Viz ODDÍL 8+13
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1
Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí.
7.2
Skladujte v chladu.
7.3
Viz ODDÍL 1.2
Složky s mezními hodnotami, které
je nutné dozorovat na pracovišti (CZ)
8.1
Kontrolní parametry
irelevantní
8.2
Omezování expozice
Ochranné brýle.
Ochrana rukou
dodavatele rukavic.
butyl rubber, > 120 min (EN 374)
Lehký ochranný oblek.
Jiná ochrana
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
není použitelný
Další údaje
Viz ODDÍL 6+7.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 4 / 8
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma
pastovité
Zápach
charakteristické
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Hodnota pH [1%]
Teplota varu [°C]
Bod vzplanutí [°C]
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.)
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)
Podporuje požár
Tlak páry/tlak plynu [kPa]
Hustota [g/ml]
Sypná hustota [kg/m³]
není použitelný
nerozpustné
oktanol/voda]
Viskozita
Relativní hustota par
Teplota tání [°C]
Samovznícení [°C]
Teplota rozkladu [°C]
9.2
Další informace
Žádná informace není k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Viz ODDÍL 10.3.
10.2 Chemická stabilita
10.3
10.4
Viz ODDÍL 7.2.
10.5
Viz ODDÍL 10.3.
10.6
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 5 / 8
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1
Akutní toxicitat
Obsah v [%] Chemický název
0,1 - <1 N,N-Diethylanilin, CAS: 91-66-7
LD50, pokožkou, Krysa: > 5000 mg/kg.
LC50, inhalováním, Krysa: 1,92 mg/l/4h.
Senzibilizace dýchacích cest /
Toxicita pro specifické cílové orgány
– jednorázová expozice
Toxicita pro specifické cílové orgány
– opakovaná expozice
Mutagenita
Karcinogenita
Všeobecné poznámky
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Obsah v [%] Chemický název
0,1 - <1 N,N-Diethylanilin, CAS: 91-66-7
LC50, (96h), Pimephales promelas: 16,4 mg/l.
EC50, Bacteria: > 100 mg/l/3h.
EC50, (48h), Daphnia magna: 1,3 mg/l.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Chování v jednotlivých oblastech
Další údaje
Biologická odbouratelnost
12.3
Žádná informace není k dispozici.
12.4
Žádná informace není k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Žádná informace není k dispozici.
12.6
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 6 / 8
13.1 Metody nakládání s odpady
likvidací.
080410
150102
150110*
14.1
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
Vnitrozemská plavba (ADN)
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Letecká doprava podle IATA
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
14.3
14.4 Obalová skupina
14.5
14.6
14.7
není použitelný
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 7 / 8
15.1
1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830
ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015)
ne
- VOC (1999/13/ES)
0,0%
15.2
ODDÍL 16: Další informace
16.1
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013
Verze 01
Strana 8 / 8
16.2 Zkratky a akronymy:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
16.3 Další informace
Celní sazebník:
Postup klasifikace
žádné
Copyright: Chemiebüro®
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00028 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
1.1
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 1 / 10
Identifikátor výrobku
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
1.2
1.2.1
1.2.2
Nejsou žádné známy.
1.3
Identifikace výrobce/dovozce
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
Telefon +49(0)6374-91 16-0
Fax +49(0)6374-91 16-60
Homepage www.mkt.de
E-mail [email protected]
Technické informace
[email protected]
[email protected]
1.4
Identifikace výrobce/dovozce
2.1
2.2
Signální slovo
VAROVÁNÍ
Obsahuje:
dibenzoylperoxid
P261 Zamezte vdechování par.
2.3
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 2 / 10
ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách
Obsah v [%] Chemický název
1 - <20 dibenzoylperoxid
CAS: 94-36-0, EINECS/ELINCS: 202-327-6, EU-INDEX: 617-008-00-0, ECB-Nr.: 01-2119511472-50-XXXX
GHS/CLP: Org. Perox. B: H241 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Acute 1: H400, M = 10
1 - <5 Reaction mass of Diethylene glycole dibenzoate, Dipropylene glycole dibenzoate and Triethylene glycol dibenzoate
ECB-Nr.: 01-2119535193-44-XXXX
1 - <5 2-ethylhexyl benzoát
CAS: 5444-75-7, EINECS/ELINCS: 226-641-8
GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413
1 - <5
CAS: 14808-60-7, EINECS/ELINCS: 238-878-4
GHS/CLP: STOT RE 1: H372
SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
4.2
Alergické reakce
4.3
5.1
Hasiva
Vhodná hasiva
Hasicí prášek
Nevhodná hasiva
plný proud vody
5.2
oxid uhelnatý (CO)
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 3 / 10
5.3
Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu.
6.1
6.2
Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
6.3
Zachyt'te mechanicky.
pojivem, rozsivková zemina).
6.4
Odkaz na jiné oddíly
Viz ODDÍL 8+13
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1
Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí.
7.2
Skladujte v chladu. Skladujte v suchu.
7.3
Viz ODDÍL 1.2
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
8.1
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 4 / 10
Kontrolní parametry
Složky s mezními hodnotami, které
je nutné dozorovat na pracovišti (CZ)
Obsah v [%] Chemický název
1 - <5
CAS: 14808-60-7, EINECS/ELINCS: 238-878-4
³
1 - <20 Glycerín
CAS: 56-81-5, EINECS/ELINCS: 200-289-5
³
³
1 - <20 dibenzoylperoxid
CAS: 94-36-0, EINECS/ELINCS: 202-327-6, EU-INDEX: 617-008-00-0, ECB-Nr.: 01-2119511472-50-XXXX
³, S
³
DNEL
Obsah v [%] Chemický název
1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: 94-36-0
³.
obecné populace, pokožkou, Long-term - systemic effects: 3,3 mg/kg bw/d.
obecné populace, inhalováním, Long-term - systemic effects: 2,9 mg/m³.
PNEC
Obsah v [%] Chemický název
1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: 94-36-0
ústní (food), 6,67 mg/kg dw.
sedimentu (sladká voda), 0,338 mg/kg dw.
odpadních vod (STP), 0,35 mg/l.
sladká voda, 0,000602 mg/l.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
8.2
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 5 / 10
Omezování expozice
Ochrana rukou
dodavatele rukavic.
nitrilová pryž, >120 min (EN 374).
Butylová pryž, >480 min (EN 374).
Jiná ochrana
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
není použitelný
Další údaje
emisí.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma
pastovité
Barva
Zápach
charakteristické
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
není použitelný
Hodnota pH [1%]
není použitelný
Teplota varu [°C]
Bod vzplanutí [°C]
116
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.)
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)
Podporuje požár
Tlak páry/tlak plynu [kPa]
Hustota [g/ml]
Sypná hustota [kg/m³]
není použitelný
nerozpustné
oktanol/voda]
Viskozita
Relativní hustota par
Teplota tání [°C]
Samovznícení [°C]
Teplota rozkladu [°C]
9.2
Další informace
Žádná informace není k dispozici.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 6 / 10
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Viz ODDÍL 10.3.
10.2 Chemická stabilita
10.3
10.4
Viz ODDÍL 7.2.
10.5
10.6
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1
Akutní toxicitat
Obsah v [%] Chemický název
1 - <5 2-ethylhexyl benzoát, CAS: 5444-75-7
LD50, pokožkou, Králík: >5000 mg/kg bw.
1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: 94-36-0
Senzibilizace dýchacích cest /
Toxicita pro specifické cílové orgány
– jednorázová expozice
Toxicita pro specifické cílové orgány
– opakovaná expozice
Mutagenita
Karcinogenita
Všeobecné poznámky
Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 7 / 10
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 1 mg/l.
EC50, (48h), Daphnia magna: > 1 mg/l.
Obsah v [%] Chemický název
1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: 94-36-0
LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 0,0602 mg/l (OECD 203).
LC50, (96h), fish: 1,7-2,4 mg/l (OECD 203).
EC50, (48h), Daphnia magna: 2,91 mg/l (OECD 202).
EC50, (48h), Daphnia magna: 0,11 mg/l (OECD 202).
EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0,0711 mg/l (OECD 201).
NOEC, (48h), Daphnia magna: 1,99 mg/l.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Chování v jednotlivých oblastech
Další údaje
Biologická odbouratelnost
12.3
Žádná informace není k dispozici.
12.4
Žádná informace není k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
12.6
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 8 / 10
13.1 Metody nakládání s odpady
likvidací.
080409*
150110*
150102
14.1
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
Vnitrozemská plavba (ADN)
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Letecká doprava podle IATA
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
14.3
14.4 Obalová skupina
14.5
14.6
14.7
není použitelný
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 9 / 10
15.1
1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830
ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015)
- VOC (1999/13/ES)
0%
15.2
není použitelný
ODDÍL 16: Další informace
16.1
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ
MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. B
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
67685 Weilerbach
Datum vydání 15.07.2015, Revize 25.02.2015
Verze 04. Nahrazuje verzi: 03
Strana 10 / 10
16.2 Zkratky a akronymy:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
16.3 Další informace
Postup klasifikace
ODDÍL 11 vymazáno: Senzibilizující.
Copyright: Chemiebüro®
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140812a
mof00012 CZ

Podobné dokumenty