Jde ei - Timac Agro Czech

Komentáře

Transkript

Jde ei - Timac Agro Czech
(15 N; 20 P2O5; 18 SO3; 3 Mg; 0,5 Zn; Mescal 975; Physio +)
• produkt vyvinutý na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných
jarních plodin v počátečních fázích vegetace
• vhodná volba živin a jejich forem pro intenzivní a efektivní růst
• vhodná volba poměrů jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
• cílem koncepce vývoje tohoto moderního produktu byla nejvyšší možná
využitelnost aplikovaných živin na půdách s neutrálním, případně mírně
kyselým pH
• využití biologicky aktivních látek nepřináší pouze intenzivní příjem živin,
ale také podporu progresivního růstu kořenového systému
• doporučená dávka 100–200 kg/ha
(upřesnění dle požadované výnosové úrovně a výsledků AZP)
• nosič živin v produktech Eurofertil
• upravený vápenec ve vysoce rozpustné
Mescal 975
formě se zvýšenou reaktivitou
• umožňuje zvýšení rychlosti přechodu živin do půdního roztoku
• zvyšuje příjem živin i v alkalických půdních podmínkách
NP 30
• organický komplex
(Evropský patent
945 000 107)
• ochrana P před jeho
znepřístupněním
• progresivní stimulace
aktivity rostlin a růstu
kořenů (Evropský patent
0 150 090)
• účinný komplex podporující
intenzivní založení porostů
• podporuje klíčení rostlin
• zlepšuje vývin kořenového systému a jeho vhodnou architekturu
• zrychluje příjem živin rostlinnou
(10 N; 20 P2O5; 30 SO3; 0,05 Cu; 0,1 Zn; MPPA Duo)
• produkt vyvinutý na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných
jarních plodin v počátečních fázích vegetace
• vhodná volba živin a jejich forem pro intenzivní a efektivní růst
• vhodná volba poměrů jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
• cílem koncepce vývoje tohoto moderního produktu byla nejvyšší možná využitelnost aplikovaných živin v půdách s předpokladem extrémní degradace
fosforu (půdy silně kyselé, zásadité, těžké jílovité, lehké písčité…)
• využití biologicky aktivních látek nepřináší pouze intenzivní příjem živin,
ale také podporu progresivního růstu kořenového systému
• doporučená dávka 100–200 kg/ha
(upřesnění dle požadované výnosové úrovně a výsledků AZP)
Ing. Jana Hejnalová 774 721 937
Ing. Lukáš Legát 774 721 930
Ing. Monika Kotvová 774 721 938
Ing. František Máchal 774 721 939
Ing. Kamila Veselá 724 807 855
Ladislav Baleja 725 795 509
Ing. Pavel Smrček 774 721 932
Ing. Martin Vaverka 774 721 933
Ing. Roland Šopinec 725 795 499
Ing. Radek Stejskal 725 795 508
NP 35
NP 30
STARTER
VITAL
2M
STARTER
(13% N, 5% P2O5, 8% K2O, FERTIACTYL® komplex)
• řešení úspěšného založení vysoce produkčních porostů
• zvýšení intenzity metabolické aktivity v počátečních fázích vegetace
• složení produktu připraveno pro dokonalý start porostu
• stimulace mladých rostlin na úrovni NPK
• podpora příjmu živin pomocí aktivovaných fulvo a huminových kyselin
• dvě biostimulační složky - Zeatin (podporuje progresivní nárůst kořenové
hmoty) a Glycin betain (působí jako antistresový faktor - zlepšuje odolnost
rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)
V systému pěstování jarního ječmene doporučuje firma TIMAC AGRO aplikaci v počátečních fázích
(BBCH 7–12) v dávce 1 až 2 l/ha. Podmínkou efektivní aplikace je plně vzešlý porost.
VITAL
2M
(N: 104 g/l; P2O5: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1250 mg; B: 625 mg; Zn 625 mg;
Cu: 250 mg; Fe: 250 mg; Mo: 130 mg, Seactiv)
(Mn: 175 g/l; MgO: 30 g/l, Seactiv)
• produkty Fertileader jsou moderní foliární hnojiva se stimulačním efektem,
který je zabezpečován Seactiv komplexem
• SEACTIV = aminokyselinový komplex vyselektovaných a izolovaných aktivních
molekul IPA (isopentenyladenin) a Glycin betainu, jenž plní funkci antistresového faktoru, dopravního nosiče živin a zároveň i zajišťuje snadnější příjem živin.
V systému pěstování doporučuje firma TIMAC AGRO k foliární stimulaci jarního ječmene opakovaně
aplikovat Fertileader, a to v celkové dávce až 3 l/ha za celou vegetaci.
Ošetření lze provadět tank mix aplikací společně s fungicidy nebo morforegulátory. Cílem první aplikace
ve fázi BBCH 29 je omezení redukce fertilních odnoží a podpora progresivního nárůstu biomasy. Aplikace
ve fázi BBCH 39 má za úkol zabezpečit dostatečnou fotosyntetickou aktivitu praporcového listu, který
zodpovídá až z 35% za velikost zrna.
e
NP 35
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Znojemská 949/84
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 301 995
Fax: +420 567 215 777
www.cz.timacagro.com
Jd
Otázka vhodné volby granulovaného hnojiva ke startovacím účelům v rámci pěstování sladovnického ječmene se stává klíčovým agrotechnickým opatřením. Tímto rozhodnutím lze již v počátku vegetace do značné
míry ovlivnit úspěch celé pěstitelské práce. Společnost TIMAC AGRO ze svého sortimentu specifických
granulovaných hnojiv řady Eurofertil a Duofertil přináší následující produkty, jež jsou určeny ke startovací
výživě jarního ječmene s možností volby pro různé půdní podmínky:
m
e
Vá
s
u
ed
ř
p
do
mi
intenzifikace
Sladovnický ječmen svým charakterem dlouhodobě
získává na českém trhu zájem nejen ze strany prvovýrobců, ale také výkupců a zejména zpracovatelů. Jarní ječmen zaujímá
svou výměrou mezi obilninami podíl v hodnotě přibližně 28 % - je to nejpěstovanější jarní obilnina. Díky několika exportním možnostem této cereální plodiny (slad. ječmen, slad a pivo) bývá ječmen zpravidla také nejlépe
ohodnocenou obilninou. Rychlý obrat finančních prostředků, který souvisí
s krátkou vegetační dobou jarního ječmene, ve spojení s relativně nižšími náklady na agrotechniku, staví tuto plodinu do popředí zájmu
velkého počtu farmářů. Česká republika představuje pro jarní ječmen velmi dobré až dobré podmínky k pěstování, avšak časté
klimatické excesy podmiňují významnou ročníkovou nestabilitu výnosů této plodiny. Intenzivní pěstování jarního ječmene
s orientací na sladovnickou kvalitu bývá zpravidla významným
přínosem pro ekonomiku zemědělského podniku. Analýzy výroby sladovnického ječmene za několik posledních let však
ukazují na existující rezervy spočívající zejména v intenzitě
výroby této plodiny. Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU, které
se také orientují na produkci této komodity, dosahujeme rozdílu výnosu -1,5 t/ha a sladovnické kvality je dlouhodobě dosahováno pouze u 30% produkce jarního ječmene oproti 50% podílu
u vyspělých pěstitelů v EU. Export sladu z ČR dosahuje hodnoty 4%
z celosvětově obchodovaného množství tohoto produktu.
Odběr živin jarním ječmenem
Korekce výživy dusíkem
Ječmen jarní na 1 tunu zrna a příslušné množství posklizňových zbytků (sláma, kořenová biomasa) odčerpává z 1 ha v průměru 24 kg N, 5,7 kg P (13 kg P2O5), 20 kg K (24 kg K2O), 1,8 Mg (3 kg MgO)
a 4 kg S (10 SO3). Úkolem úspěšné agrotechniky však není pouze zajištění dostatečného množství živin,
ale také dodržení jejich vhodných poměrů a doby aplikace s ohledem na vývojové fáze.
Cíle výživy sladovnického ječmene
1. zajistit dostatečný počet fertilních odnoží zlepšením dostupnosti živin, zejména v době přechodu
výživy rostliny z osiva na kořenový systém až do fáze konec odnožování.
2. zabezpečit produkční potenciál (vhodný počet klasů na ploše) dostatkem (nikoli nadbytkem) dostupných živin a foliární stimulací v období počátku sloupkování.
3. udržet prostřednictvím solidního kořenového systému dostupnost draslíku pro polymeraci cukrů
a současně dostatečnou pevnost pletiv stébla.
4. zabezpečit co nejvyšší HTS intenzivní a dlouhotrvající fotosyntézou praporcového listu aplikací foliárního stimulátoru.
Sladovnický ječmen zejména díky biologickým vlastnostem (především architektuře
kořenového systému) běžně neumožňuje pěstitelům dosahovat dlouhodobě stabilních úrovní výnosů. Tyto vlastnosti ječmene je nutné zohledňovat v celkové agrotechnice s ohledem na aktuální vlastnosti půdy,
průběh počasí a růstové fáze. Strategie intenzivní výživy rostlin firmy
TIMAC AGRO přináší systém zásobního a startovacího hnojení jako
intenzifikační prostředek založený především na fyziologických potřebách daných porostů jarního ječmene. Produkty společnosti TIMAC
AGRO a komplexní systém výživy jsou navrženy na základě sledování
změn v metabolismu porostů v jednotlivých fázích vývoje. Cílem
naší práce je rozvoj řešení pro efektivní investice do výživy rostlin
a současně i ochrana životního prostředí, ve kterém je produkována základní surovina pro výrobu tradičního českého piva.
Společnost TIMAC AGRO připravila pro pěstitele komplexní strategii progresivního startu porostů sladovnického ječmene s ohledem na řízení výživy. Cílem
této podpory je zejména dosažení vhodného poměru N:P v počátečních fázích
vegetace dle fyziologických nároků této plodiny. Pro dosažení této koncepce poskytuje společnost TIMAC
AGRO zemědělcům v případě startovací výživy produktem Eurofertil Plus NP 35 nebo Duofertil NP 30,
v rámci technologie NAS (Nitrogen Analysis Support), analytickou podporu pro optimalizaci
a korekci výživy dusíkem.
Při řízené výživě sladovnického ječmene je nutné velmi důkladně promyslet celkovou strategii hnojení
zejména s ohledem na citlivost této plodiny k nevyrovnaným poměrům živin, zejména P:N, P:K, N:S. Tyto
vzájemné poměry makroživin v jednotlivých fázích ukazují na potenciál úrody daného porostu. Následující
graf poukazuje na korelaci výnosu zrna s ohledem na poměr živin v rostlině ve fázi BBCH 21.
NAS pěstitelům přináší:
• optimalizaci výživného stavu na základě analytické podpory
• poskytuje odběr půdních vzorků, analýzu Nmin a vyhodnocení
• v kombinaci s Eurofertilem Plus NP 35 nebo
Duofertilem NP 30 dosažení řízeného
intenzivního růstu
• ovlivnění efektivity investic spojených
s nákupem dusíkatých hnojiv
• případné úspory dusíkatých hnojiv
• technologie vhodná pro zranitelné oblasti
z pohledu Nitrátové směrnice
• snížení rizika poléhání
• snížení rizika zvýšeného podílu N-látek
• zvýšení podílu předního zrna
Vliv poměrů makroživin na produkci zrna (t/ha)
poměr živin
1:12
P/N
1:10
strategie výživy
Korekci výživného stavu sladovnického ječmene v případě dusíku je vhodné provádět podle anorganického
rozboru půdy - obsah Nmin ve vrstvě 0–30 cm. Tato hodnota je významným kritériem pro úroveň výživy
této plodiny a slouží především k dosažení náležité kvality sladovnického ječmene s ohledem na průběh
počasí a nejvyšší možné využití živin. Při hnojení dusíkem je třeba kromě celkové výnosové úrovně intenzivně sledovat vývin porostů, aby doplnění N dle analytických podkladů bylo řešeno nejpozději do fáze
4. pravého listu (BBCH 14). Podstatou těchto opatření je dosažení intenzivního příjmu fosforu právě
do uvedeného období. V dalších fázích je nutný vyšší, avšak korigovaný odběr dusíku k pokrytí nároků
se zvyšující se tvorbou biomasy. S ohledem na průběh počasí lze doplnit pro další zpřesnění anorganický
rozbor půdy i foliární analýzou výživného stavu rostlin.
P/K
1:09
1:07
1:06
1:04
1:03
1:01
4–4,5
6–6,5
úroda (t/ha)
8–8,5
Zdroj: TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Systém výživy a hnojení sladovnického ječmene
VITAL
2M
jsme připraveni
Produkce ječmene, určeného pro sladovnické zpracování, je díky konsolidaci v oblasti
sladovnictví a pivovarnictví pod dokonalou supervizí kvality ze
strany zpracovatelů. Snad každý pěstitel ječmene pro slad se
setkal s často problematickým obsahem N-látek, podílem
předního zrna nebo klíčivostí. Pro řešení těchto komplikací,
přináší společnost TIMAC AGRO farmářům systém výživy
a hnojení této plodiny s využitím moderních produktů
a současně analytické podpory pro dosažení požadované kvality. Díky našim tradičním produkčním kapacitám
ve střední Evropě přinášíme jako jediní na trhu komplexní řešení výživy a moderní přístup k hnojení této
významné cereální plodiny.
STARTER
00
*
7
výsev–klíčení
13
vzcházení
**
21
29
30
31
odnožování
NP 35
nebo
32
sloupkování
NP 30
37–49
51
59
metání
* údaje zjištěné analýzou a vyhodnocením obsahu Nmin v půdě
** doplnění dusíku na základě obsahu Nmin v půdě
61
od 71
kvetení
zralost