Stručný návod - ALFA OFFICE Pro

Komentáře

Transkript

Stručný návod - ALFA OFFICE Pro
Stručný návod
Stručný návod
2013. 8
A6WP-9561-00A
-1-
Stručný návod
Obsah
1—Seznámení s tiskárnou ............................................................................................................................ 5 Použití ovládacího panelu tiskárny ........................................................................................................... 5 Vysvětlení barev tlačítka pohotovostního režimu a indikátorů ................................................................. 6 2—Vkládání papíru a speciálních médií ....................................................................................................... 7 Nastavení formátu a typu papíru .............................................................................................................. 7 Vytvoření nastavení univerzálního papíru ................................................................................................ 7 Plnění zásobníků ...................................................................................................................................... 7 Vkládání do víceúčelového podavače .................................................................................................... 12 Propojování a rozpojování zásobníků .................................................................................................... 17 Propojování a rozpojování zásobníků ................................................................................................ 17 Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru ........................................................................................... 17 Přiřazení názvu typu vlastního papíru ................................................................................................ 18 Přiřazení typu vlastního papíru........................................................................................................... 18 3—Tisk ........................................................................................................................................................ 20 Tisk dokumentu ...................................................................................................................................... 20 Tisk dokumentu .................................................................................................................................. 20 Seřízení sytosti toneru ........................................................................................................................ 21 Zrušení tiskové úlohy .............................................................................................................................. 22 Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny ........................................................................... 22 Zrušení tiskové úlohy z počítače ........................................................................................................ 22 4—Kopírování ............................................................................................................................................. 23 Vytváření kopií ........................................................................................................................................ 23 Rychlé kopírování ............................................................................................................................... 23 Kopírování pomocí podavače ADF .................................................................................................... 23 Kopírování pomocí osvitového skla.................................................................................................... 23 Kopírování fotografií ............................................................................................................................... 24
-2-
Stručný návod
Zrušení úlohy kopírování ........................................................................................................................ 24 Zrušení úlohy kopírování z ovládacího panelu tiskárny ..................................................................... 24 5—Posílání e-mailů ..................................................................................................................................... 25 Nastavení tiskárny pro práci s e-maily .................................................................................................... 25 Nastavení tiskárny pro funkci e-mailu ................................................................................................ 25 Konfigurace nastavení e-mailu ........................................................................................................... 25 Vytvoření zástupce e-mailu .................................................................................................................... 25 Vytvoření zástupce e-mailu pomocí vestavěného webového serveru ............................................... 25 Zrušení e-mailu ....................................................................................................................................... 26 6—Faxování ................................................................................................................................................ 27 Odeslání faxu .......................................................................................................................................... 27 Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny............................................................................. 27 Odeslání faxu pomocí počítače .......................................................................................................... 27 Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby ....................................................................................... 28 Odeslání faxu pomocí adresáře ......................................................................................................... 28 Odeslání faxu v určenou dobu ........................................................................................................... 29 Vytvoření zkrácené volby faxového cíle ................................................................................................. 29 Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru ........................................ 29 Zrušení odchozího faxu .......................................................................................................................... 30 Zrušení faxové úlohy v době, kdy jsou stále ještě snímány originály ................................................ 30 Zrušení faxové úlohy po nasnímání originálů .................................................................................... 30 7—Snímání ................................................................................................................................................. 31 Snímání na adresu IP ............................................................................................................................. 31 Snímání na adresu IP ......................................................................................................................... 31 8—Odstraňování záseků............................................................................................................................. 32 Jak se vyhnout zásekům ........................................................................................................................ 32 Popis hlášení a míst záseků ................................................................................................................... 33 [x]-page jam, open front door. [20y.xx] ................................................................................................... 35 [x]-page jam, open rear door. [20y.xx] .................................................................................................... 38 [x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] ............................................................................................... 39 -3-
Stručný návod
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] ............................................................................. 40 [x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] ........................................................................................................ 41 [x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx]............................................................................................ 42 [x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] ........................................................................ 43 -4-
Stručný návod
1—Seznámení s tiskárnou
Použití ovládacího panelu tiskárny
1
Část panelu
K čemu slouží
Displej
•
Zobrazení stavu tiskárny a hlášení.
•
Nastavení a obsluha tiskárny.
2
Tlačítka se šipkami
Slouží k pohybu nahoru a dolů nebo doleva
a doprava.
3
Tlačítko Zvolit
•
Volba možností nabídek.
•
Uložení nastavení.
4
Tlačítko Adresář
Zobrazí všechny uložené adresy.
5
Tlačítko Opakovaná volba
Zobrazí poslední volené číslo.
6
Číselnice
Zadávání čísel, písmen a symbolů.
7
Tlačítko pohotovostního režimu
Umožňuje přejít do režimu spánku nebo režimu
hibernace.
Z režimu spánku se stroj aktivuje následovně:
•
Stisknutím
•
Odesláním tiskové úlohy z počítače.
•
Zapnutím hlavním vypínačem.
•
Přijetím faxu.
(tlačítko spánku).
8
Tlačítko Storno
Zruší veškerou činnost tiskárny.
9
Tlačítko Start
V závislosti na zvoleném režimu spouští úlohu.
-5-
Stručný návod
Část panelu
K čemu slouží
10
Tlačítko Fax
Odesílá faxy.
11
Tlačítko Zpět
Provede se návrat k předchozímu zobrazení.
12
Tlačítko Domů
Přechod na domovské zobrazení.
13
Indikátor
Kontrola stavu tiskárny.
Vysvětlení barev tlačítka pohotovostního režimu
a indikátorů
Barvy tlačítka pohotovostního režimu a indikátory na ovládacím panelu tiskárny oznamují určitý stav
tiskárny.
Barva indikátoru a příslušný stav tiskárny
Indikátor
Stav tiskárny
Vyp
Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně
Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně
Tiskárna je zapnutá, ale v nečinnosti.
Bliká červeně
Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.
Barva indikátoru tlačítka pohotovostního režimu a příslušný stav tiskárny
Indikátor tlačítka pohotovostního
režimu
Stav tiskárny
Vyp
Tiskárna je vypnutá, v nečinnosti nebo ve stavu připravenosti.
Svítí oranžově
Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká oranžově
Tiskárna vstupuje do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Pomalu bliká tak, že se rozsvítí oranžově
na dobu 0,1 sekundy, poté zhasne na
dobu 1,9 sekundy
Tiskárna je v režimu hibernace.
-6-
Stručný návod
2—Vkládání papíru a speciálních médií
Nastavení formátu a typu papíru
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Paper Menu >
>Paper Size/Type >
2. Stisknutím tlačítka s šipkou nahoru nebo dolů zvolte zásobník nebo podavač a stiskněte
3. Stisknutím tlačítka s šipkou nahoru nebo dolů zvolte formát papíru a stiskněte
4. Stisknutím tlačítka s šipkou nahoru nebo dolů zvolte typ papíru a stisknutím
.
.
změňte nastavení.
Vytvoření nastavení univerzálního papíru
Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení, které vám umožňuje tisknout na formáty
papíru, které nejsou nastavené v nabídkách tiskárny.
Poznámky:
•
Nejmenší podporovaný univerzální formát papíru je 76,2 x 127 mm (3 x 5") a lze jej podávat pouze
z víceúčelového podavače.
•
Největší podporovaný univerzální formát papíru je 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") a lze jej podávat ze
všech zdrojů papíru.
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Paper Menu >
>Universal Setup >
>Units of Measure >
>
zvolte jednotky >
2. Zvolte Portrait Width nebo Portrait Height a stiskněte
.
3. Stisknutím tlačítka s šipkou doleva nebo doprava změňte nastavení a stiskněte
.
Plnění zásobníků
VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Neriskujte převážení zařízení a vkládejte papír do zásobníků
samostatně. Nechejte všechny ostatní zásobníky uzavřené, dokud je nebudete potřebovat.
1. Zásobník zcela vysuňte.
Poznámka: Nevysouvejte zásobníky během tisku úlohy nebo když se na displeji tiskárny objeví Busy.
Pokud tak učiníte, může dojít k záseku.
-7-
Stručný návod
2. Stiskněte a posuňte ouško šířkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru.
-8-
Stručný návod
3. Stiskněte a posuňte ouško délkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru.
Poznámky:
-
U některých formátů papíru, jako je letter, legal a A4, stiskněte a posuňte délkové vedení zpět
podle skutečné délky.
-
Při vkládání papíru formátu legal se vedení posouvá za základnu a papír se vystavuje prachu.
Abyste ochránili papír před prachem, můžete si pořídit samostatný kryt proti prachu. Bližší
informace vám poskytne technická podpora.
-
Jestliže vkládáte do standardního zásobníku papír formátu A6, stiskněte a posuňte délkové
vedení směrem ke středu zásobníku do polohy pro formát A6.
-
Dbejte na to, aby bylo šířkové i délkové vedení srovnané na značky daného formátu papíru na
dně zásobníku.
-9-
Stručný návod
4. Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír
neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu.
5. Vložte svazek papíru.
Poznámky:
-
Používáte-li recyklovaný nebo předtištěný papír, vkládejte jej tiskovou stranou dolů.
-
Předděrovaný papír vkládejte otvory u horního okraje k čelní straně zásobníku.
- 10 -
Stručný návod
-
Hlavičkový papír vkládejte horním okrajem listu k čelní straně zásobníku. Pro oboustranný tisk
vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu k čelní straně zásobníku.
-
Dbejte na to, aby byla výška svazku pod indikátorem maxima na boku šířkové vodicí lišty.
6. Vložte zásobník.
7. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru
vloženému do zásobníku.
Poznámka: Nastavte správný formát a typ papíru, aby nedocházelo k zásekům papíru a problémům
s kvalitou tisku.
- 11 -
Stručný návod
Vkládání do víceúčelového podavače
Víceúčelový podavač používejte pro tisk na jiné formáty a typy papíru nebo na zvláštní média, jako je
kartón, projekční fólie a obálky. Můžete jej také použít pro úlohy tisku na jednotlivý hlavičkový papír.
1. Otevřete víceúčelový podavač.
a. Vytáhněte prodloužení víceúčelového podavače.
- 12 -
Stručný návod
b. Vytáhněte jemně prodloužení tak, aby byl víceúčelový podavač plně rozevřený a otevřený.
2. Stiskněte ouško na levém šířkovém vedení a přesuňte vedení podle vkládaného papíru.
3. Připravte papír nebo speciální médium na vložení.
-
Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír
neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu.
- 13 -
Stručný návod
-
Uchopte projekční fólie za okraje. Ohybem svazku fólií vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy
a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu.
Poznámka: Nedotýkejte se tiskové strany projekčních fólií. Dávejte pozor, abyste fólie
nepoškrábali.
-
Ohybem svazku obálek vpřed a vzad je rozvolněte a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj
svazku o rovnou plochu.
4. Vložte papír nebo speciální médium.
Poznámky:
-
Netlačte papír nebo speciální médium do víceúčelového podavače.
-
Dbejte na to, aby byla výška svazku papíru nebo speciálního média pod indikátorem maxima na
boku vodicí lišty. Při přeplnění může docházet k zásekům papíru.
- 14 -
Stručný návod
-
Vložte papír, projekční fólie nebo kartón doporučenou tiskovou stranou nahoru a horním okrajem
vpřed do tiskárny. Bližší informace o vkládání projekčních fólií naleznete na obalu projekčních
fólií.
Poznámka: Při vkládání papíru formátu A6 dbejte na to, aby se prodloužení víceúčelového
podavače lehce opíralo o hranu papíru tak, aby několik posledních listů papíru zůstalo na místě.
- 15 -
Stručný návod
-
Hlavičkový papír vložte lícem nahoru a horním okrajem vpřed do tiskárny. Při oboustranném
(duplexním) tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a dolním okrajem vpřed do tiskárny.
-
Obálky vkládejte chlopní na levé straně směrem dolů.
Výstraha – Možnost poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami,
patentkami, okénky, nalepeným lemováním nebo samolepicími plochami. Takové obálky mohou
tiskárnu vážně poškodit.
5. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru
nebo speciálnímu médiu vloženému do víceúčelového podavače.
- 16 -
Stručný návod
Propojování a rozpojování zásobníků
Propojování a rozpojování zásobníků
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte na ovládacím panelu tiskárny v části TCP/IP pod nabídkou
Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například
123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >Paper Menu.
3. Změňte nastavení formátu a typu papíru zásobníků, které propojujete.
-
Při propojování zásobníků se ujistěte, jestli je v obou zásobnících papír stejného formátu i typu.
-
Chcete-li zásobníky rozpojit, přesvědčte se, že formát nebo typ papíru neodpovídá papíru
v druhém zásobníku.
4. Klepněte na Submit.
Poznámka: Nastavení formátu a typu papíru můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny.
Blíže viz Nastavení formátu a typu papíru.
Výstraha – Možnost poškození: Papír vložený do zásobníku by měl odpovídat typu a názvu papíru
přiřazeného v tiskárně. Na zadaném typu papíru závisí teplota fixace. Pokud nebudou nastavení správně
provedena, mohou nastat problémy s tiskem.
Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru
Pomocí vestavěného webovému serveru
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Names.
3. Zvolte vlastní název a poté zadejte nový název vlastního typu papíru.
4. Klepněte na Submit.
5. Klepněte na Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní
název.
- 17 -
Stručný návod
Pomocí ovládacího panelu tiskárny
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Paper Menu >
>Custom Names
2. Zvolte vlastní název a poté zadejte nový název vlastního typu papíru.
3. Stiskněte
.
4. Stiskněte Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní název.
Přiřazení názvu typu vlastního papíru
Pomocí vestavěného webovému serveru
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Names.
3. Zadejte název typu papíru a klepněte na Submit.
4. Zvolte vlastní typ a zkontrolujte, jestli je vlastnímu názvu přiřazen správný typ papíru.
Poznámka: Plain Paper (obyčejný papír) je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro
všechny uživatelsky definované vlastní názvy.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Paper Menu >
2. Zadejte název typu papíru a stiskněte
>Custom Names
.
Přiřazení typu vlastního papíru
Pomocí vestavěného webovému serveru
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
- 18 -
Stručný návod
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Types.
3. Zvolte název vlastního typu papíru a poté zvolte typ papíru.
Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky
definované vlastní názvy.
4. Klepněte na Submit.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Paper Menu >
>Custom Types
2. Zvolte název vlastního typu papíru a poté zvolte typ papíru.
Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky
definované vlastní názvy.
3. Stiskněte
.
- 19 -
Stručný návod
3—Tisk
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu
1. V nabídce Paper na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající vloženému
papíru.
2. Odešlete tiskovou úlohu:
Pro uživatele Windows
a. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print.
b. Klepněte na Properties, Preferences, Options nebo Setup.
c.
Podle potřeby upravte nastavení.
d. Klepněte na OK >Print.
Poznámka: Blíže o předvolbách tisku viz nápověda k ovladači.
- 20 -
Stručný návod
Pro uživatele Macintosh
a. Je-li třeba, přizpůsobte si nastavení v dialogu Page Setup:
1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Page Setup.
2. Zvolte formát papíru nebo vytvořte vlastní formát papíru, který bude odpovídat vloženému
papíru.
3. Klepněte na OK.
b. Je-li třeba, přizpůsobte si nastavení v dialogu Page Setup:
1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Print.
Bude-li třeba, zobrazte klepnutím na odkrývací trojúhelník další volby.
2. Z dialogu Print a místních nabídek dle potřeby upravte nastavení.
Poznámka: Chcete-li tisknout na konkrétní typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby
odpovídalo vloženému papíru, nebo zvolte vhodný zásobník či podavač.
3. Klepněte na Print.
Seřízení sytosti toneru
Pomocí vestavěného webovému serveru
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness.
3. Upravte sytost toneru a klepněte na Submit.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny
1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Settings >
>Print Settings >
2. Upravte sytost toneru a stiskněte
>Quality Menu >
.
- 21 -
>Toner Darkness
Stručný návod
Zrušení tiskové úlohy
Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny
Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte
. Když se objeví seznam tiskových úloh, zvolte úlohu, kterou
.
chcete zrušit, a stiskněte
Zrušení tiskové úlohy z počítače
Pro uživatele Windows
1. Otevřete složku tiskáren.
Ve Windows 8
Pomocí ovládacího tlačítka Hledat zadejte spustit a přejděte na:
Seznam aplikací >Spustit > zadejte control printers >OK
Ve Windows 7 nebo starším
a. Klepněte na
nebo klepněte na Start a poté klepněte na Spustit.
b. Ve vyhledávání Start nebo dialogu pro spuštění zadejte control printers.
c.
Stiskněte Enter nebo klepněte na OK.
2. Klepněte dvakrát na ikonu tiskárny.
3. Zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.
4. Klepněte na Odstraňovat.
Pro uživatele Macintosh
1. Z nabídky Apple přejděte do:
-
(Pro Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)
System Preferences >Print & Fax > zvolte tiskárnu >Open Print Queue
-
(Pro Mac OS X v10.7/10.8)
System Preferences >Print & Scan > zvolte tiskárnu >Open Print Queue
2. V okně tiskárny zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a odstraňte ji.
- 22 -
Stručný návod
4—Kopírování
Vytváření kopií
Rychlé kopírování
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
Poznámka: Aby nedošlo k ořezání obrazu, dbejte na to, aby byl stejný formát originálu
a kopírovacího papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte
.
Kopírování pomocí podavače ADF
1. Vložte originál lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny zadejte pomocí číselnice počet kopií a stiskněte
.
Kopírování pomocí osvitového skla
1. Položte originál lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla.
2. Na ovládacím panelu tiskárny zadejte pomocí číselnice počet kopií a stiskněte
.
Poznámka: Pokud chcete snímat další dokument, položte další dokument na osvitové sklo
a stisknutím šipky doleva nebo doprava přejděte na Scan the Next Page a stiskněte
- 23 -
.
Stručný návod
3. Stisknutím šipky doleva nebo doprava přejděte na Finish the Job a stiskněte
.
Kopírování fotografií
1. Položte fotografii lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla.
2. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Copy >
>Content Type >Photo
3. Z nabídky Content Source zvolte nastavení, které nejlépe popisuje kopírovanou fotografii a stiskněte
.
Poznámka: Pokud chcete kopírovat další fotografii, položte ji na osvitové sklo a stisknutím šipky
doleva nebo doprava přejděte na Scan the Next Page a stiskněte
.
4. Stisknutím šipky doleva nebo doprava přejděte na Finish the Job a stiskněte
Zrušení úlohy kopírování
Zrušení úlohy kopírování z ovládacího panelu tiskárny
Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte
.
- 24 -
.
Stručný návod
5—Posílání e-mailů
Nastavení tiskárny pro práci s e-maily
Nastavení tiskárny pro funkci e-mailu
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >E-mail/FTP Settings >E-mail Settings.
3. Zadejte příslušné údaje a klepněte na Submit.
Konfigurace nastavení e-mailu
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings >E-mail/FTP Settings >E-mail Settings.
3. Zadejte příslušné údaje a klepněte na Submit.
Vytvoření zástupce e-mailu
Vytvoření zástupce e-mailu pomocí vestavěného webového serveru
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings > Manage Shortcuts > E-mail Shortcut Setup.
- 25 -
Stručný návod
3. Zadejte název zástupce a poté zadejte e-mailovou adresu.
Poznámka: Pokud zadáváte více adres, oddělujte je čárkami (,).
4. Podle potřeby upravte nastavení snímání.
5. Zadejte číslo zástupce a klepněte na Add.
Pokud zadáte číslo, které se již používá, budete vyzváni ke zvolení jiného čísla.
Zrušení e-mailu
Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte
.
- 26 -
Stručný návod
6—Faxování
Odeslání faxu
Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Fax >
> pomocí číselnice zadejte číslo faxu nebo zkrácené volby >
>Original Size
>
Poznámka: Pokud chcete faxovat další dokument, položte jej na osvitové sklo a stisknutím šipky
doleva nebo doprava přejděte na Scan the Next Page a stiskněte
.
4. Stisknutím šipky doleva nebo doprava přejděte na Finish the Job a stiskněte
.
Odeslání faxu pomocí počítače
Pomocí faxového modulu ovladače tiskárny můžete odeslat tiskovou úlohu do tiskárny, která úlohu
odešle jako fax. Faxový modul funguje jako normální faxové zařízení, je však řízen ovladačem tiskárny
namísto z ovládacího panelu tiskárny.
1. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print.
2. Zvolte tiskárnu a klepněte na Properties, Preferences, Options nebo Setup.
3. Přejděte na:
Záložka Fax >Enable fax
4. Zadejte do pole "Fax number(s)" faxové číslo příjemce nebo čísla příjemců.
Poznámka: Faxová čísla lze zadávat ručně nebo pomocí funkce Phone Book
5. Je-li třeba, zadejte do pole "Dialing prefix" předčíslí.
6. Zvolte vhodný formát a orientaci papíru.
- 27 -
Stručný návod
7. Chcete-li, aby fax obsahoval titulní stránku, zvolte Include cover page with fax a zadejte příslušné
údaje.
8. Klepněte na OK.
Poznámky:
•
Informace o instalaci těchto ovladačů viz CD Ovladače a dokumentace (Drivers and Documentation).
•
Jestliže je označeno políčko Always display settings prior to faxing, budete před odesláním faxu
vyzváni ke zkontrolování údajů o příjemci. Pokud toto políčko označeno není, potom je dokument
z fronty automaticky odeslán jako fax, když klepnete na OK na záložce Fax.
Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby
Čísla zkrácené volby jsou totéž, co čísla rychlé volby na telefonu nebo faxovém zařízení. Číslo zkrácené
volby (1–999) může obsahovat jednoho nebo více příjemců.
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby.
4. Stiskněte
.
Odeslání faxu pomocí adresáře
Funkce adresáře umožňuje vyhledávat záložky a servery síťových adresářů.
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Fax >
>
> zvolte jméno příjemce >
- 28 -
Stručný návod
Odeslání faxu v určenou dobu
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně do přihrádky ADF, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>Fax >
odeslat >
4. Stiskněte
> zadejte číslo faxu >Delayed Send >Send Later > zvolte datum, kdy chcete fax
> zvolte čas, kdy chcete fax odeslat >
.
Poznámka: Dokument bude snímán a odeslán faxem v nastavenou dobu.
Vytvoření zkrácené volby faxového cíle
Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru
Přiřaďte číslo zkrácené volby jednomu faxovému číslu nebo skupině faxových čísel.
1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP.
Poznámky:
-
Adresu IP tiskárny uvidíte v části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Adresa IP je tvořena čtyřmi
skupinami čísel oddělených tečkami, jako například 123.123.123.123.
-
Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa
webové stránky.
2. Klepněte na Settings > Manage Shortcuts > Fax Shortcut Setup.
Poznámka: Může být vyžadováno heslo. Pokud nemáte ID a heslo, obraťte se na osobu ze
systémové podpory.
3. Zadejte název zkrácené volby a zadejte číslo faxu.
Poznámky:
-
Chcete-li vytvořit více čísel zkrácené volby, zadejte faxová čísla pro skupinu.
-
Jednotlivá faxová čísla ve skupině oddělte středníkem (;).
- 29 -
Stručný návod
4. Přiřaďte číslo zkrácené volbě.
Poznámka: Pokud zadáte číslo, které se již používá, budete vyzváni ke zvolení jiného čísla.
5. Klepněte na Add.
Zrušení odchozího faxu
Zrušení faxové úlohy v době, kdy jsou stále ještě snímány originály
•
Pokud používáte podavač ADF a objeví se Scanning page, stiskněte
•
Pokud používáte osvitové sklo a objeví se Scanning page, Scan the Next Page nebo Finish
the Job, stiskněte
.
.
Zrušení faxové úlohy po nasnímání originálů
1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte
.
2. Stisknutím šipky doleva nebo doprava přejděte na úlohu, kterou chcete zrušit.
3. Stiskněte
>Delete Selected Jobs.
- 30 -
Stručný návod
7—Snímání
Snímání na adresu FTP
Snímání na adresu FTP
Snímání na adresu FTP pomocí čísla zkrácené volby
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte # a poté zadejte číslo zástupce FTP.
4. Stiskněte
.
Snímání na adresu FTP pomocí adresáře
1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem
dolů na osvitové sklo.
Poznámky:
-
Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie,
fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte
na osvitové sklo.
-
Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF.
2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru.
3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do:
>FTP Shortcuts >
> zvolte jméno příjemce >
- 31 -
Stručný návod
8—Odstraňování záseků
Na displeji tiskárny se objeví chybové hlášení záseku včetně místa v tiskárně, kde k záseku došlo. Když
dojde k více než jednomu záseku, zobrazí se počet zaseklých stránek.
Jak se vyhnout zásekům
Vložte správně papír
•
Přesvědčte se, že papír leží v zásobníku rovně.
Správné vkládání papíru
Nesprávné vkládání papíru
•
Nevytahujte žádný zásobník, když tiskárna tiskne.
•
Nezasouvejte žádný zásobník, když tiskárna tiskne. Zásobník plňte před tiskem, nebo počkejte na
výzvu k jeho naplnění.
•
Nevkládejte příliš mnoho papíru. Dbejte na to, aby výška svazku nepřesahovala přes indikátor
maxima.
- 32 -
Stručný návod
•
Nezasouvejte papír do zásobníku. Vkládejte jej podle obrázku.
•
Dbejte na to, aby vedení papíru v zásobníku nebo víceúčelovém podavači bylo správně umístěno
a netlačilo příliš těsně na svazek papíru nebo obálky.
•
Po vložení papíru zatlačte zásobník pevně do tiskárny.
Používejte doporučený papír
•
Používejte pouze doporučený papír nebo speciální média.
•
Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zvlněný papír.
•
Papír před vložením prohněte, provzdušněte a narovnejte.
•
Nepoužívejte ručně stříhaný nebo ořezávaný papír.
•
Nesměšujte v jednom zásobníku formáty, gramáže nebo typy papíru.
•
Dbejte na to, aby byl formát a typ papíru správně nataven v počítači nebo na ovládacím panelu
tiskárny.
•
Papír skladujte podle pokynů výrobce.
Popis hlášení a míst záseků
Když dojde k záseku, objeví se na displeji tiskárny hlášení oznamující místo záseku a informaci, jak
zásek odstranit. Otevřete dvířka, kryty a zásobníky indikované na displeji a zásek odstraňte.
- 33 -
Stručný návod
Poznámky:
•
Když je aktivovaná Jam Assist, tiskárna po odstranění záseku automaticky vysune do standardní
přihrádky prázdný list nebo částečně potištěné stránky. Zkontrolujte vysunuté stránky na výstupu.
•
Když je Jam Recovery nastaveno na On nebo Auto, tiskárna zaseknuté stránky znovu vytiskne.
Nastavení Auto však nezaručuje, že se stránka znovu vytiskne.
Místo přístupu
k záseku
Hlášení na ovládacím panelu tiskárny
Co dělat
1
Automatický
podavač
originálů (ADF)
[x]-page jam, open automatic feeder top
cover. [28y.xx] (zásek stránky x,
otevřete horní kryt automatického
podavače)
Vyjměte veškerý papír z přihrádky ADF,
poté odstraňte zaseknutý papír.
2
Standardní
přihrádka
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx]
(zásek stránky x, vyčistěte standardní
přihrádku)
Odstraňte zaseknutý papír.
3
Přední dvířka
[x]-page jam, open front door. [20y.xx]
(zásek stánky x, otevřete přední dvířka)
Otevřete přední dvířka, vyjměte
zásobník toneru a obrazovou jednotku
a poté vyjměte zaseknutý papír.
4
Víceúčelový
podavač
[x]-page jam, clear manual
feeder. [25y.xx] (zásek stránky x,
vyčistěte ruční podavač)
Vyjměte všechen papír z víceúčelového
podavače a poté odstraňte zaseknutý
papír.
5
1. zásobník
[x]-page jam, remove tray 1 to clear
duplex. [23y.xx] (zásek stránky x,
vyjměte 1. zásobník a vyčistěte duplex)
Zcela vytáhněte 1. zásobník, poté
zatlačte přední klapku duplexu dolů
a odstraňte zaseknutý papír.
Poznámka: Pro odstranění některých
záseků papíru 23y.xx může být
zapotřebí otevřít zadní dvířka.
6
[x]. zásobník
[x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx]
(zásek stránky x, vyjměte x. zásobník)
Vytáhněte označený zásobník
a odstraňte zaseknutý papír.
7
Zadní dvířka
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx]
(zásek stránky x, otevřete zadní dvířka)
Otevřete zadní dvířka a vyjměte
zaseknutý papír.
- 34 -
Stručný návod
[x]-page jam, open front door. [20y.xx]
POZOR – HORKÝ POVRCH: Uvnitř tiskárny může být horký povrch. Aby se snížilo riziko úrazu od
horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.
1. Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.
2. Vytáhněte za držadlo zásobník toneru.
- 35 -
Stručný návod
3. Nadzvedněte modré držadlo a vytáhněte obrazovou jednotku z tiskárny.
Výstraha – Možnost poškození: Nedotýkejte se leskle modrého fotoválce pod obrazovou jednotkou.
Mohli byste tím ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.
4. Položte obrazovou jednotku stranou na rovný, hladký povrch.
Výstraha – Možnost poškození: Nevystavujte obrazovou jednotku přímému světlu po dobu delší
než 10 minut. Dlouhodobé vystavení světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.
5. Nadzvedněte zelenou klapku v přední části tiskárny.
- 36 -
Stručný návod
6. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
7. Vložte obrazovou jednotku srovnáním šipek na postranních kolejničkách jednotky se šipkami na
postranních kolejničkách uvnitř tiskárny a zasuňte obrazovou jednotku do tiskárny.
8. Vložte zásobník toneru srovnáním postranních kolejniček se šipkami na postranních kolejničkách
uvnitř tiskárny a zasuňte zásobník do tiskárny.
- 37 -
Stručný návod
9. Zavřete přední dvířka.
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx]
1. Otevřete přední dvířka, abyste mohli uvolnit papír zaseknutý za zadními dvířky.
2. Jemně papír vytáhněte směrem k zadním dvířkám.
POZOR – HORKÝ POVRCH: Uvnitř tiskárny může být horký povrch. Aby se snížilo riziko úrazu
od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.
- 38 -
Stručný návod
3. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
4. Zavřete zadní dvířka a poté přední dvířka.
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx]
1. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
- 39 -
Stručný návod
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx]
POZOR – HORKÝ POVRCH: Uvnitř tiskárny může být horký povrch. Aby se snížilo riziko úrazu od
horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.
1. Zásobník zcela vytáhněte z tiskárny.
2. Vyhledejte zelenou páčku a zatáhněte za ni směrem dolů, aby se uvolnil zásek.
- 40 -
Stručný návod
3. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
4. Vložte zásobník.
[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx]
1. Zásobník zcela vytáhněte z tiskárny.
Poznámka: Hlášení na displeji označuje zásobník, kde se nachází zaseknutý papír.
- 41 -
Stručný návod
2. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
3. Vložte zásobník.
[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx]
1. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte z víceúčelového podavače.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
2. Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír
neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu.
- 42 -
Stručný návod
3. Vložte papír zpět do víceúčelového podavače.
Poznámka: Ujistěte se, jestli se vedení papíru lehce dotýká okraje papíru.
[x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx]
1. Vyjměte originály z přihrádky ADF.
Poznámka: Po vyjmutí papíru z přihrádky ADF hlášení zmizí.
2. Otevřete boční kryt.
3. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte.
Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru.
4. Zavřete kryt ADF.
5. Vyrovnejte okraje originálů a originály poté vložte do ADF, následně upravte polohu vedení papíru.
- 43 -

Podobné dokumenty

CHORUS KFR Kontrolní séra

CHORUS KFR Kontrolní séra Skladujte při teplotě +2 °C až +8 °C. Při dodržení skladovacích podmínek platí exspirace uvedená na štítku. Po otevření je reagencie stabilní dva měsíce při teplotě +2 °C až +8 °C. Po otevření je m...

Více

Stručný český návod - Servis Konica Minolta

Stručný český návod - Servis Konica Minolta Konfigurace tiskového serveru (RAW nebo LPR) ..... 35 Konfigurace serveru LDAP ....................................... 35

Více

NABÍDKA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

NABÍDKA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU doplňkem každé počítačové sestavy. Vnitřní paměť 32 MB zaručí rychlou odezvu za každě situace. Výhodou této tiskárny je pak velká kapacita vstupního zásobníku, který pojme až 150 listů papíru, výst...

Více

Sharpdesk Mobile v2.2 – Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.2 – Provozní příručka Pro systém Windows Poprvé se zobrazí Licenční smlouva s koncovým uživatelem. Pokud souhlasíte s podmínkami smlouvy, klepněte na možnost „Souhlasím“. Poznámka: Pokud nesouhlasíte, nemůžete aplikaci používat ani ve zku...

Více

d-COLORMF3000

d-COLORMF3000 Funkce snímání ................................................................................................................................................ 1-3 Operace faxování ...................

Více

Homeopathy past a present

Homeopathy past a present léčby. Jeho pocity: nikdy se nic nezlepšilo. Ona: To ne.. – „vy jste mi tolik pomohl“. Z hom. pohledu se mi to tak moc nepovedlo. „Vy jste si asi neuvědomoval, čím já procházím“. Měla velmi probl. ...

Více

Pojistné ventily

Pojistné ventily namontován žádný uzávěr. Výfukové potrubí se nesmí zužovat, nesmí mít negativní vliv na funkci a výkon ventilu a musí být provedeno s bezpečným vyústěním. Ve výfukovém systému se nesmí shromažďovat...

Více