která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy

Komentáře

Transkript

která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy
Zápis č. 9/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 19. 5. 2008
Místo konání : oÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk,
Kuklová
Hosté :
Omluven:
Začátekz 18:00 hodin
,
Ing. Petra
František Burda, Puchingerová Marcela,B|ažena Petráchová
Projednáno :
1. Zastupitelstvo rozhodlo v souvislosti s obdrženou dotací (Pov JČKraje 2008) na
opravu obvodové zdi nového hřbitova v Cakově oslovit k podání nabídek firmy ZS
Stav Boršov a Služby Petrách Cakov. Termín podání nabídek zastupitelstvo určilo na
16.6.2008.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrže| se : 0
2.
Pro
:7
3.
Pro
:
7
Na jednání zastupitelstva byly otevřeny došléobálky s nabídkami firem na výměnu
oken MŠa oÚ. Z oslovených firem se zúčastnilyfirmy otherm CB s.r.o.' Oknotrend s.r.o. a LD Invest a.s. Zastupitelstvo r,rybralo nabídku firmy otherm CB s.r.o' ,
která měla nejnižšínabídkovou cenu. Dále se firmy umístili v pořadí okno-trend
S.r.o. a I,D Invest a.s. Zastupitelsvo ukládá starostovi uzavŤít s vybranou firmou
smlouvu o dílo, v které bude kladen dttaz na termín plnění v období letních prázdnin
MŠ.
Proti : 0 Zdrže| se :0
Na jednání zastupitelstva byly posouzeny nabídky firem na výměnu kotle v budově
MS a oi]. Nabídky zaslaly oslovené firmy Esel technologies S'r.o.' Kostelec nad
Černými lesy, JÍNĚ - tepelná technika, Roudné 179 a ToMĎo ,.,.o.,,Žizkova 12, Č,
Bu. Zastupitelstvo vybralo nejniŽšícenovou nabídku firmy ToMoDo S.r.o. a uk1ádá
starostovi uzavŤít s vybranou firmou smlouvu o dílo, ve které bude kladen důraz
termín plnění do zač,átku topné sezóny tj. cca do konce září.
Proti : 0 Zdrže| se : 0
4, Na
základě ýzvy obdrŽela obec Čakov nabídky od (Swietelsky stavební s.r.o.,
dopravní stavby Střed, PraŽská 495, Č.
'Budějovice, Strabag a.s., Vrbenská 31, Č.
Budějovice, Fratišek Petrách, služby, Čakov 49, Uniko ,...o., Jirovcova 13' Č.
Budějovice a Senior s.r.o. , Čechova 47, Č.Budějovice) na rca|izaci akce
,,ProdlouŽení místníkomunikace ve Vršía napojení na silnici IIIII4324 Čakov
Jankov.. v uzavŤených obálkách, které byly na jednání zastupitelstva otevřeny a
hodnoceny d|e zadávací dokumentace. Všechny nabídky splnily náleŽitosti zaďávací
dokumentace a zastupitelstvo je vyhodnotilo dle ceny V následujícím pořadí:
1' Senior S.r.o. Čechova 47 ., Č.Budějovice S cenou 97 5,7 70,- Kč
'
2, Fratišek Petrách, sluŽby. Cakov 49 s cenou
I.054.476,- Kč
3, Swietelsky stavební S.r.o., dopravní stavby Střed, Pražská495,
ČeskéBudějovice s cenou
1.093.484,15 Kč
4, Strabag a.s., Vrbenská 31' Č.nudejo.,ice s cenou 1.148.356,- Kč
5' Uniko S.r.o.' Jirovcova 13. C. Budějovice S cenou 1.187.868'- Kč
Na základě podmínek zadávaci dokumentace byla vybrána firma s nejniŽší
nabídkovou cenou tj. Senior s.r.o.. Čechova 47, Č. Budějovice.
Pro :7 Proti : 0 Zďrže| se :0
Konec: 2I :30 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zaseďání řídil : Ing. Ladislav Prener
ověřovatelé: Mgr. Radek
Marcela
Tušl
Puchingerová
Blažena Petráchová
Ing. Milan
Vlk
Burda František

Podobné dokumenty

smlouva - Webnode

smlouva - Webnode 3l0 mrzaodhadnÍ cenu28,50KU q1 .|j.zr čfrstku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Projednání p|ánu financování obnovy kanalizací otrcena období 20|'2 - 202| Pan starosta seznámil zastupitelstvo s povinnostmi vlastníka kana|izace dle zákona ě.2741200I sb. o vodovodechakana|izaci-...

Více

Přehled dílčích usnesení 21.2.2013

Přehled dílčích usnesení 21.2.2013 Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vzájemný zápočet závazku a pohledávek Zuzaně Weinfurnerové, kdy se nájemné za rekreační prostor obce za období 7, 8, 9/2012 ve výši 2 267,--Kč vzájemně započte ...

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka na pozemcích st.p.č. I4o/La4, I4o/l3.5, L4o/L33, L4o/L34, r4o/I35 a p.p.č. 65, 66, 67, L4O/83 a I4O/alz, včetně t'ěchto pozemků s vyjímkou st.p.č. I4o/lL4 a L4o/IL5, které jsou ve vlast'nictví pana...

Více

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati:

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati: Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati: Höhere Lehranstalt für Tourismus HLT 1A - pětiletý studijní obor (řazeno abecedně)

Více