Uzavřeli jsme rok 2009

Komentáře

Transkript

Uzavřeli jsme rok 2009
www.sigma.cz
Firemní informace - XVIII. roč.; č. 3, 30. 9. 2010
l Zpravodajství l Informace l Aktuality l Reportáže l Zajímavosti l Fakta l
Uzavřeli jsme rok 2009
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
Rok 2009 byl pro mateřskou společnost SIGMA GROUP a. s. úspěšný zejména setrváním na stabilní ekonomické
úrovni. Hospodářský výsledek po zdanění
byl k 31. 12. 2009 ve výši 19 306 tis. Kč,
což je nárůst o 22,4 % proti roku 2008
a došlo současně k nárůstu vlastního kapitálu společnosti o 64,3 mil. Kč. Objem
výkonů činil v roce 2009 474,5 mil. Kč.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
poklesly oproti roku 2008 o 15,2%. Bylo to
dáno jednak stagnací až poklesem zakázek
v první polovině roku 2009 z důvodů obecně
známé situace na obchodních trzích, z nichž
nejvýraznější byl vliv průmyslových odvětví těžby uhlí a hutnictví, přesto však největší
příčinou byl přesun dodávky pro výstavbu JE
Novovoroněžská v Rusku z roku 2009 do roku
2010 z důvodu zpoždění výstavby nového bloku.
V tuzemsku, na základě vládních doporučení o energetické samostatnosti, je rok
2009 zlomovým z pohledu dodávek pro energetiku. Dodávky vzrostly o 12% proti roku
2008 hlavně díky probíhajícímu retrofitu na
elektrárně Tušimice. Energetická společnost
ČEZ a.s. se stala naším dominantním odběratelem. K dalším velkým odběratelům je třeba
zařadit subjekty:
Dalkia a. s., Plzeňská energetika a. s.,
Plzeňská teplárenská a. s.,
SIGMA GROUP a. s., r. 2009, tuzemsko dle segmentů trhu
Internacional Power Opatovice
a. s., Energetika Zlín a. s.
a Energetika Třinec.
Segmentem, u kterého došlo k mírnému navýšení, je petrochemie, v níž jako stabilní
odběratelé figurují společnosti
Unipetrol a. s., Česká rafinerská a. s., Paramo a. s., Spolana
a. s. a Deza a.s.
Vodárenství a strojírenství
jsou proti roku 2008 bez zásadních výkyvů.
Těžba uhlí a hutnictví jsou
SIGMA GROUP a. s., r. 2009, export dle segmentů trhu
postiženy globální krizí nejvíce. Dodávky do hutí se téměř
zastavily a investice do těžby
uhlí jsou na 50% loňských dodávek. I přes tento pokles zůstávají společnosti, jako OKD
a.s., Mostecká uhelná a. s.
a Sokolovská uhelná a. s., stálými partnery.
Komplexní spolupráce v investiční výstavbě je na vysoké
úrovni se společnostmi ŠKODA Praha Invest
DÁLE Z OBSAHU
s. r. o., ŠKODA Power a. s., Ústav jaderného výzku3 Dodávky pro el. Ledvice 660 MW
mu a. s., Energoprojekt a.s., Královopolská RIA
4 Setkání zaměstnanců
a. s. a Chemoprojekt a. s.
5 Vzácná návštěva
Dále uvedený
5 Z exportu
graf znázorňuje rozSIGMA GROUP a. s., r. 2009, podíl dodávek export - reexport - tuzemsko
6 Moderniazce ve výrobě
dělení exportu (včet7 Co je to „Ajaps“?
ně reexportu) dle
8 Podávali jsme pomocnou ruku
průmyslových od9Ze servisních prací
větví
10
Pro zaměstnance...
V oblasti přímého
11
Sponzoring
exportu jsme zazna12 Bude na Kosíři konečně stát rozhledna?
menali 16 % nárůst
12 Fotit!
v segmentu ener13 Zajímavosti...
getiky,
konkrétně
14 Letem po Moravském Slovácku
v energetice jaderné.
15 Na skok v Domašově n/B
Jedná se především
16 Sigmundova SŠ informuje
o úzkou spoluprá-
2
V tržním segmentu klasické energetiky probíhal vývoj
souboru čerpadel
pro výstavbu nových
pokročilých bloků
s nadkritickými parametry páry o jednotkovém výkonu 660
MW. Současně probíhaly inovace čerpadel pro obnovu
a rekonstrukce starších energetických
bloků ( do 200 MW ).
Pro jadernou energetiku byly zahájeny vývojové práce
pro nové typy bloků VVER 1200 a BN
800 v Rusku. V tržním segmentu vodního hospodářství probíhá hydraulický výzkum pro velká závlahová
díla v Indii, oblast Andrapradéž, s cílem dosažení špičkových světových účinností. Pro
průmysl těžby a zpracování surovin probíhají inovace čerpadel pro těžbu ropy dle potřeb
obchodně úspěšných teritorií (Kazachstán
a Ázerbájdžán). Současně probíhal vývoj nových velikostí čerpadel pro zpracování ropy
v rafineriích.
Celkem bylo řešeno 23 úkolů a vynaloženo 31 130,- tis. Kč nákladů, z toho 5 289,tis. Kč nákladů osobních a 25 841,- tis. Kč nákladů věcných.
Část úkolů byla řešena se státní podporou výzkumu a vývoje.
K 31. 12. 2009 mateřská společnost
zaměstnávala 428 zaměstnanců. V oblasti
péče o zaměstnance společnost poskytovala benefity v kategorii penzijního připojištění
ve výši 2 625 600,- Kč, životního pojištění ve
výši 182 800,- Kč a příspěvku na stravování
zaměstnanců ve výši 1 528 000,- Kč.
Výcvik zaměstnanců SIGMA GROUP a. s.
se řídí pololetními plány vzdělávání, při jejichž
testování se vychází z dokumentů systému jakosti, zákonných norem, vyhlášek a předpisů,
popisů pracovních funkcí, plánu vzdělávání
zaměstnanců s podstatným vlivem na jakost
a dalších požadavků vedoucích útvarů.
V roce 2009 byl výcvik zajišťován jak
vlastními lektory, tak i v externích vzdělávacích zařízeních. Pozornost byla zaměřena na
účast v kursech a školeních, jež jsou zakončeny přezkoušením a následným vydáním certifikátu, který zaměstnance opravňuje k určité odborné činnosti. Pomocí dotazníku byla
hodnocena i účinnost výcviku, což se odvíjí od
požadavku ČSN EN ISO 9001:2001. Výcviku
se v roce 2009 zúčastnilo 762 zaměstnanců
a náklady činily 1 877 346,- Kč.
Fakturace SIGMA GROUP a. s., r. 2009, export dle destinace
ci s ruskými společnostmi Atomenergomaš
a Rosatomenergo při dodávkách na
Kalininskou JE. V roce 2009 byla také uvedena do provozu chladící čerpadla na JE
Ivanovská a JE Južná 22.
Petrochemie je již tradičně zastoupena
dodávkami na rafinerii Kiriši a Nižněkamsk.
Nepřímý export byl realizován hlavně
prostřednictvím subjektů Skupiny společností SIGMA GROUP, mimo jiné určeným pro
tyto aktivity, tj. SIGMA ENERGOINŽENÝRING
spol. s r. o., která dokončuje dodávky čerpadel pro Alčevský metalurgický kombinát na Ukrajině a SIGMA DIZ spol. s r. o.,
která realizuje dodávky náhradních dílů do
Egypta na dříve dodané závlahové čerpací
stanice a dodává náhradní díly k čerpadlům
SIGMA na dotěžování ropy v Ázerbájdžánu,
a konečně Sigmainvest s.r.o., která dodává
komponenty pro čerpací stanici pitné vody
v Iráku.
Pro elektrárnu MOA Kuba dodává SIGMA
GROUP a. s. společnosti SES Tlmače čerpadla
a další komponenty, se společností Siemens
Industrial spolupracujeme na dodávkách
do Turecka, na Taiwan a do Estonska. Přes
Austrian Energy dodáváme oběhová čerpadla
do Rumunska, komponenty ke kompresorům
do Číny před Lutos Lubenec a do Ruska chladící teplárenská čerpadla přes PSG.
Při tvorbě plánu rozvoje vědy a techniky za rok 2009 se stejně jako v minulých
letech vycházelo z nových námětů a titulů
podložených situací na trhu a z vývojových
trendů čerpadel. V průběhu roku se začaly výrazněji prosazovat úspěšné nabídky
na trhu čerpadel pro jadernou energetiku
v Rusku, což se odrazilo v rozšíření PRVT.
Zařazeny byly rovněž úkoly rozpracované –
přecházející z roku 2008, včetně úkolů teoretických.
V roce 2009 byly všechny hlavní činnosti SIGMA GROUP a. s. zajišťovány i prostřednictvím certifikovaného systému kvality zavedeného v souladu s normou ČSN EN ISO
9001:2009. Důsledné a efektivní užívání
úplného systému kvality dle této mezinárodní normy bylo prokázáno kontrolním auditem
v 11. měsíci 2009 provedeným auditory TÜV
NORD Czech (dříve RW TÜV ). Platnost tohoto certifikátu tím byla potvrzena do 01/2013
a trvá nepřetržitě již od roku 1997.
Tento systém kvality byl v průběhu roku
2009 přizpůsoben aktualizaci certifikační
normy ČSN EN ISO 9001:2009, která v stoupila v platnost právě v 04/2009 a také správnost a úplnost tohoto přizpůsobení byla ověřena výše uvedeným certifikačním auditem.
Společnost SIGMA GROUP a. s. v rámci svých podnikatelských aktivit, stejně jako
v uplynulých letech, provozuje činnosti jen
s minimálním vlivem na životní prostředí.
Společenské a neustále se zpřísňující
legislativní požadavky na ochranu životního
prostředí jsou firmou bezezbytku plněny ve
všech oblastech životního prostředí.
V závěru roku 2009 firma zahájila technickou rekultivaci skládky TKO v Hněvotíně, na
které bylo v důsledku využití již celé kapacity,
ukončeno skládkování odpadů. Rekultivace
skládky je realizována renomovanou stavební firmou. Po dokončení technické rekultivace
bude v roce 2010 následovat rekultivace biologická a následně kolaudace dokončeného
díla.
Detailní výsledky hospodářské činnosti
v roce 2009 jsou uvedeny v příslušných částech výroční zprávy. V roce 2010 neuvažujeme s výraznými změnami v řízení společnosti, úsilí se bude koncentrovat na konfiguraci
finanční politiky, ke zvládnutí zatím trvající
a neklesající úrovně obchodních příležitostí,
na vhodnou alokaci zdrojů a optimální užívání
všech typů obchodních a platebních nástrojů,
včetně nástrojů bankovních, zejména s cílem
předcházení případných dopadů hospodářské krize. Výroba bude adekvátně reagovat,
neboť má dostatečné rezervy na případné výkyvy tržního prostředí. Zkvalitňování výrobní
základny bude postupovat umírněným tempem bez větších nároků na investice, to znamená, že budou prováděny běžné opravy
modelů a potřebné nákupy modelů nových
a generální opravy strojů. Relativně velké prostředky budou naopak vloženy do pokračujícího zvelebování nemovitostí, infrastruktury
a životního prostředí v podniku. V oblasti péče
o pracovníky se jednoznačně jedná o kroky ke
zkvalitňování zaměstnanecké struktury, doprovázené investicemi do sociálního vybavení
pracovišť.
Ing. Pavel John, finanční ředitel
Ing. Vladimír Novák, ekonomický ředitel
3
Dodávky pro elektrárnu LEDVICE 660 MW
ZKOUŠKA GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ V POŘADÍ DRUHÉHO NAPÁJECÍHO
ČERPADLA KNE 5.1
Dalším důležitým datem při realizaci naší
zakázky pro ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI),
potažmo ČEZ, a.s. (ČEZ), se stalo pondělí 21.
června 2010. Na tento termín bylo stanoveno
předvedení v pořadí už druhého napájecího
čerpadla typu KNE 5.1 a jeho podrobení tzv.
„Garančnímu testu na zkušebně“. Tak jako
v případě prvního kusu tohoto typu čerpadla, měla zkouška prokázat dosažení smluvně garantovaných parametrů. I při této druhé
zkoušce se k jejímu zhlédnutí dostavili nejen
zástupci objednatele a našeho smluvního
partnera ŠPI, ale i zástupci konečného odběratele, ČEZ.
V nově zrekonstruované zasedací místnosti zkušebny je spolu se svými pracovníky,
s pracovníky SIGMA ENERGOINŽENÝRING
spol. s r. o. (SEI) a hlavními konstruktéry přivítal vedoucí zkušebny Ing. Jaroslav
Vymlátil a posléze i ředitel SEI Milan Stratil.
Díky novému vybavení, včetně kamerového
systému, bylo možné celý průběh zkoušky
sledovat on-line na velkoplošné obrazovce
přímo v zasedací místnosti zkušebny. Tento
nový systém umožňuje mimo jiné sledovat
on-line nejen aktuální dění na zkušebně,
ale hlavně jednotlivé charakteristiky čerpadla, a přitom nerušeně hlukem probíhající
zkoušky diskutovat dílčí podrobnosti jejího
průběhu.
Provedení této zkoušky a především
prokázání přísných smluvně dohodnutých
parametrů, které čerpadlo musí dosahovat,
bylo a v případě posledního, třetího kusu
tohoto čerpadla, bude dílčí podmínkou pro
další hladký průběh obchodního případu
Nový zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice.
Samozřejmě, v případě, že by čerpadlo
Oba snímky jsou opět detailem zkušebního pracoviště.
v tomto smyslu nevyhovělo, byla by SIGMA
vystavena vysokým finančním postihům
ze strany objednatele. Co se týče průběhu
zkoušky, z důvodu vyšších nároků na odběr
elektrické energie, byla opět směřována do
pozdně odpoledních hodin. Začínala v 18
hodin a končila kolem 20. hodiny. Zkouška
prokázala, že veškeré smluvně ujednané
parametry čerpadlo splňuje, což bylo oběma stranami (objednatel - ŠPI a zhotovitel - SEI), potvrzeno podpisem „Protokolu
o kontrole“.
Po ukončení zkoušky bylo čerpadlo převezeno na hlavní výrobní halu k jeho kompletní demontáži, konzervaci vnitřních částí a jeho opětovné kompletaci. Následně
bylo převezeno na lakovnu k aplikaci kry-
Pohled na obrazovky on-line.
cích nátěrových vrstev. Tímto byla ukončena jeho příprava k uskladnění a provedení
přejímky před uskladněním. Tato kontrola
byla provedena za účasti zástupce objednatele dne 30. 6. 2010. „Protokol o kontrole čerpadla před uskladněním“ byl podepsán oběma stranami (objednatel - ŠPI
a zhotovitel - SEI) bez připomínek, což naši
společnost opravňuje k vystavení další dílčí faktury.
Závěrem tohoto článku bychom chtěli za
celou společnost SEI s. r. o. poděkovat všem
pracovníkům společnosti SIGMA, jenž přispěli k úspěšnému zvládnutí těchto prací ve stanoveném termínu.
Marek Mohler, Michal Grézl
Foto: Marek Mohler
4
Setkání zaměstnanců SIGMA GROUP a. s. a dceřiných společností
V pátek 3. září 2010 se od rána očekávalo, že se počasí umoudří natolik, aby
další setkání zaměstnanců mohlo být
uskutečněno především ve venkovních
prostorách. To se do zahájení nestalo
a déšť popoledni nakonec zahnal účastníky do velkého sálu Společenského
domu.
Hovoří Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva,
Zaměstnance přivítali krátkými projevy předseda představenstva Ing. Milan
Šimonovský a generální ředitel Luboš
Černohouz. Z jejich slov bylo zřejmé, že
i přes tíživou ekonomickou situaci doma i na
mezinárodním poli se daří ekonomiku společnosti stabilizovat a držet na velmi dobré
úrovni. To je spojeno se značným úsilím na
všech úrovních řízení a ve všech útvarech a s každodenní
odpovědnou prací
všech zaměstnanců. Oba potom poděkovali za plnění
daných pracovních
úkolů a za práci
a přístup k řešení ne
právě jednoduchých
problémů, které nás
provází. Společnost
tak má všechny
předpoklady pro to,
aby dobrý vývoj společnosti pokračoval i
nadále.
a generální ředitel Luboš Černohouz.
Všude panovala dobrá nálada.
Jídelna.
Mezitím se postupně vyčasilo a tak další
program mohl probíhat i v příjemném venkovním prostředí. K dobré náladě a přátelské atmosféře bezesporu přispělo přichystané občerstvení, které perfektně zajistila společnost
SIGREST s. r. o. Neformální diskuze mezi zaměstnanci se týkaly nejen běžných lidských
záležitostí, ale také velice často sklouzly – jak
jinak – i do problémů a těžkostí pracovních.
Zde se jistě zrodil i nejeden nápad, námět
nebo doporučení, jak dál a kam napřít síly
a pozornost. Dále je potěšitelné, že letošní
účast na setkání předčila všechna očekávání.
Setkání zaměstnanců je v běhu života
společnosti událost jistě nepřehlédnutelná
a záslužná. Proto je mu věnována značná pozornost i ze strany vrcholového vedení v mateřské i dceřiných společnostech. Také z této
společenské akce je zřejmé, jak si management společnosti váží svých zaměstnanců, jejich práce a přínosu pro život firmy.
Dobrá tradice je tedy na světě a již teď se
můžeme těšit na setkání příští.
Ladislav Smička
Foto: Dana Kaprálová
5
Vzácná návštěva u nás
INDICKÝ VELVYSLANEC V SIGMA GROUP a.s.
6. srpna 2010 navštívil naši společnost SIGMA
GROUP a. s. indický velvyslanec v České republice
pan D. P. Srivastava. Je to již podruhé v krátké době
návštěva indického velvyslance v naší společnosti.
Velmi intenzivně se zajímal o naše obchodní aktivity v Indii, zejména o současný stav projektu Choka
Rao ve státě Andhra Pradesh.
Vlastní diskuse byla zaměřena na možnosti
expanze SIGMA GROUP a. s. do oblasti energetiky, a to jak klasické tak i jaderné. V této oblasti slíbil osobně maximální podporu pro naše
dodávky energetického zařízení u indických firem, které se pohybují v oblasti energetiky.
Zajímal se také se kterými firmami naše
společnost má navázané konkrétní obchodní
kontakty.
Při prohlídce provozu ocenil naše technické a výrobní zařízení a nově vyvinuté napájecí
čerpadlo KNE 5.1 pro superkritický blok 660
MW, Ledvice.
Ze strany SIGMA GROUP se jednání zúčastnili Ing. Milan Šimonovský, předseda
představenstva, Ing. Jan Nevěřil, technický ředitel, a Ing. Miroslav Vlach, CSc. z exportu.
Ing. Miroslav Vlach, CSc.
Z EXPORTU...
Co dělá Sigmainvest v Iráku v roce 2010
Nabídková činnost v Iráku nabírá na
obrátkách. Velmi aktivní je náš tradiční a největší zákazník MoWR (Ministry of
Water Resources), který zpravuje veškeré závlahové a drenážní čerpací stanice v zemi. Letos jsme již nabídli čerpadla
a ostatní technologické zařízení do následujících projektů čerpacích stanic:
ČS Kaiseba 2 ČS Zangora
CŠ Shanafiya
ČS Sader El
Mahaweel ČS Asfel Al Khalis
3 x 800 AQTV
3 x 600 AQTV
5 x 1200 AQTV
5 x 1200 AQTV
7 x 1200 BQTV
V současné době dokončujeme nabídku:
ČS Shat Al Arab
12 x 1400 AQSV
Rozpracované akce tak jen v čerpadlech
představují zajímavý nabídkový objem téměř
200 mil. Kč.
Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva, předává panu
velvyslanci drobný dar.
S použitím těchto kvalitních čerpadel se nám
daří držet laťku technické úrovně v Iráku poměrně vysoko. Při poměrně intenzivní spolupráci s konstrukcí SIGMA GROUP a.s. se nám
postupně podařilo najít téměř úplný soulad
s požadavky Iráčanů na materiálové provedení čerpadel u litinových částí a nerezových
dílů, a většinou se také daří držet účinnosti
čerpadel nad 85%, což je základní podmínka
u všech tendrů.
Letos se uskutečnila dodávka zařízení:
ČS Hilla Kifel 4 x 800 AQTV
k přejímkám se připravuje:
ČS Al Shomally 3x 1400 AQSV
ČS Abu Shabka
šneková
čerpadla
Koncem srpna
2010 jsme obdrželi
objednávku Ministry
of Water Resources
na dodávku zařízení pro čerpací stanici KAISEBA 2.
Projednáváme detailní podmínky kontraktu. Výrobu čerpadel předpokládáme
v I. kvartálu 2011.
Jak je patrné ze
seznamu, nejvíce zastoupená jsou čerpadla AQTV a AQSV. Z přejímacích řízení zákazníkem na zkušebně.
6
Spokojenost na obou stranách - uprostřed Ing. Jaroslav Vymlátil,
ved. řízení jakosti, vpravo Ing. Miroslav Smička, zkuš. technik.
Dále zástupci přejímací organizace.
Průběh a technická úroveň Tendrů:
Občas se potýkáme s nepřesným technickým zadáním v tendru a následným dopřesňováním technického zadání a následně našich
poptávek, což je výsledek někdy i nadstan-
dardních vztahů s technickým útvarem zákazníka. Na druhé straně to však také vyžaduje
pochopení výpočtářů, konstrukce a oddělení
nabídek SIGMA GROUP a. s. Naše vzájemné
vztahy jsou však dlouhodobě korektní.
Způsob realizace – dodávka:
Tendry MoWR jsou obvykle koncipovány
pouze na dodávku zařízení s tím, že vlastní
montáž si zajistí írácká strana MoWR sama.
K tomu poskytujeme komplexní zaškolení
íráckých inženýrů ve výrobním závodě SIGMA
GROUP a. s. a u ostatních dominantních výrobců, jako např. ABB, Siemens.
V návaznosti na předcházející reference
se podařilo vybudovat dobré postavení u zákazníka, Ministry of Water Resources. SIGMA
tak tvoří významný segment íráckého trhu čerpacích stanic.
Konkurence sílí:
V současné době, však už i v Iráku, začíná sílit konkurenční boj a nezřídka nás cenově překonávají různí dodavatelé/výrobci,
deklarující původ čerpadel z USA, Německa,
Holandska, Španělska apod./. Pokud nabízející splňují technické zadání tendru je nejčastěji rozhodující pouze cena. Zde pak vedeme
permanentní dialog s útvary v Lutíně za účelem optimalizace cen, dnes již téměř u každého tendrového řízení.
S ohledem na konkurenci bude asi pro
zachování postavení SIGMY na trhu vhodné
zvážit a navrhnout specifický cenově-dodavatelský režim. Při opakovaných zakázkách
podobných typů a velikostí čerpadel by i při
menším zisku bylo totiž možné dosahovat zajímavého obratu.
Ing. Igor Klíč
ředitel projektů – Sigmainvest s. r. o.
MODERNIZACE VE VÝROBĚ
Řízení a evidence procesu žíhání a vzdálená správa pecí pomocí
notebooku Dell Latitude E5500
Do plánu investičních nákupů a oprav
strojů a zařízení na rok 2010 byl také zařazen úkol dokončit poslední etapu modernizace a automatizace procesu žíhání na svařovně divize Průmyslových čerpadel (DPČ).
Tento úkol spočíval v zajištění řízení celého
žíhacího procesu na dvou pecích prostřednictvím dvou počítačů a v zajištění vzdálené správy z místa trvalého bydliště obsluhy
pomocí notebooku.
První PC sestava slouží k přípravě programů tepelného zpracování a řízení průběhu tepelného zpracování přímo z pracovního místa operátora pecí. Pece jsou řízeny
softwarem Promotic pomocí tří regulátorů
JUMO Imago 500.
Druhá sestava PC také obstarává monitoring procesu tepelného zpracování a jsou
zde archivovány jednotlivé zakázky se všemi základními údaji a výsledky tepelného
zpracování. Na této sestavě budou zadávány evidenční údaje o jednotlivých zakázkách (výrobní příkaz, zakázka, č. výkresu)
a technologické záznamy o průběhu procesu žíhání (č. diagramu, datum, druh žíhání, název typů a dílců čerpadel, počet kusů
a jakost materiálů).
Jedná se tedy o kancelářský balíček,
který zajišťuje kompletní evidenci žíhání
a archivaci záznamů převážně pro potřeby
útvarů řízení jakosti. Archivace uvedených
záznamů je stanovena interními předpisy
a v případě zakázek pro jadernou energetiku je tato archivace stanovena příslušnými vyhláškami ČUJB. Proto je tak důležitá
správná vazba identifikačních znaků zpracovávaných položek na odpovídající diagramy tepelného zpracování.
Třetí PC – notebook Latitude E5500
zajišťuje vzdálený přístup k procesu tepelného zpracování a k ovládání pecí pomocí
VPN klienta a vzdálené plochy. K přenosu
dat využívá CDMA přenos bezdrátové sítě
společnosti O2. V naší aplikaci je využito
GSM modulu, který pomocí SMS poruchových hlášení zaslaných na hotovostní telefon vyzve službu konajícího pracovníka ke
kontrole průběhu procesu na vzdáleném
Pohled na žíhací pec.
pracovišti. Dle zjištěného stavu pak obsluha pomocí notebooku řeší vzdálenou správu žíhacích pecí (např. korekci pracovních
křivek, úpravu rychlosti ochlazování apod.).
V případě, že je porucha neodstranitelná,
obsluha vyjede přímo na pracoviště a provede potřebné zásahy k zajištění stanoveného průběhu procesu tepelného zpracování.
V naší firmě se zatím jedná o ojedinělou záležitost, ve světě je tato technologie
využívána např. ke správě a dohledu provozu čističek odpadních vod atd.
7
K dokončení modernizace celého procesu tepelného zpracování na svařovně DPČ
zbývá ještě provedení GO menší pece č. 2
Realistic 160kW. Tato oprava má dva cíle:
1. snížit energetickou náročnost pece
ze stávajících 160 kW na 95kW.
2. zvětšit vnitřní prostor pece ze stávajících 800 mm na šířku 1400 mm. Tím docílíme většího využití této pece pro speci-
Velín žíhací pece.
fické dílce, které se jinak musely žíhat ve
velké peci, kde je energetická náročnost
560kW.
Při rekonstrukci bude použita vláknitá
izolace typu Sibral, která má v porovnání se
stávající vyzdívkou lepší technologické parametry. Od rekonstrukce očekáváme výrazné
zlepšení ekonomiky provozu. Při periodickém ohřevu lze předpokládat úsporu elektric-
ké energie až 32% proti stávajícímu provedení. Realizaci opravy plánujeme na konec roku
2010. Na tuto opravu je zpracovaná nabídka
od firmy Realistik Karlovy Vary v hodnotě 500
tisíc Kč. Investované náklady na tuto akci budou při očekávané vysoké úspoře nákladů na
provoz rychle návratné.
Miloslav Navrátil
Foto: autor
Pohled na zobrazení dat.
Z VÝZKUMU…
Co je to, když se řekne „Ajaps“ (IAPWS)?
Písmena IAPWS jsou zkratkou pro anglický název Mezinárodní společnosti pro
vlastnosti vody a páry (The International
Association for the Properties of Water and
Steam), jejímž programem je výzkum a standardizace popisu vlastností vody a páry
na mezinárodním základě. Přesně řečeno,
IAPWS je mezinárodní neziskové sdružení národních organizací, které se zabývají
vlastnostmi vody a páry, především termo-
Účastníci mezinárodní konference 15th ICPWS v Berlíně.
fyzikálními vlastnostmi a ostatními aspekty
horké páry, vody a vodních směsí, které se
vztahují k termálním cyklům a dalším průmyslovým aplikacím. Jeho cílem je:
• poskytovat mezinárodně akceptované
vzorce pro vlastnosti páry, vody a vybraných vodních roztoků pro vědecké a průmyslové aplikace,
• definovat požadavky na výzkum a podporovat a koordinovat výzkum vlastností
páry, vody a vybraných vodních systémů
důležitých pro termální cykly,
• shromažďovat a vyhodnocovat výsledná
data a zveřejňovat nové poznatky,
• poskytovat mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností, myšlenek a výsledků výzkumu vodních systémů.
Počátky IAPWS sahají do roku 1929, kdy
byla v Londýně pořádána první z pravidelných
mezinárodních konferencí, zabývajících se
tabelovanými hodnotami vodní páry a motivovaných nutností dosáhnout mezinárodně akceptovaného popisu vlastností páry při
stanovení výkonu parních turbín. Sdružení
IAPWS bylo oficiálně založeno v roce 1971. Za
posledních třicet let se rozsah zájmu tohoto
sdružení rozšířil na fyzikální a chemické vlastnosti lehké a těžké vody, páry a vybraných
vodních systémů.
IAPWS je řízen výkonným výborem, tvořeným zástupci plnoprávných národních organizací. V čele výkonného výboru je president, volený na dva roky. Běžnou agendu sdružení zajištuje výkonný sekretář.
Základem vědecké práce sdružení jsou pracovní skupiny, kterých je pět. Jsou to:
• TPWS (Pracovní skupina pro termofyzikální vlastnosti vody a páry),
• PCAS (Pracovní skupina pro fyzikální chemii vodních systémů),
• PCC (Pracovní skupina pro chemii termálních cyklů),
8
• IRS (Pracovní skupina pro průmyslové
aplikace a požadavky),
• Subcommittee on Seawater (Podskupina
pro mořskou vodu).
Výkonný výbor a členové komisí se setkávají jednou za rok na ročním zasedání
IAPWS, organizovaném některou z členských zemí. Jednou za pět let (výjmečně
za čtyři roky) je toto roční zasedání nahrazeno velkou mezinárodní konferencí ICPWS (the International Conferences
on the Properties of Water and Steam),
kterou IAPWS sponzoruje a organizuje.
Poslední konference ICPWS se konala
v roce 2008 v Berlíně. Setkalo se na ní
více než dvě stě vědců a inženýrů z 25
zemí celého světa. Letošní roční zasedání IAPWS se uskutečnilo v Niagara Falls
v Kanadě pod záštitou CANDU Owners
Group a Atomic Energy of Canada
Limited.
V současné době má IAPWS deset plnoprávných členů, kterými jsou Česká republika, Dánsko, Francie, Japonsko, Kanada,
Německo, Rusko, Řecko, USA a Velká
Británie a Irsko. Argentina a Brazílie, Itálie
a Švýcarsko mají statut přidružených členů.
Československo se účastnilo mezinárodní
spolupráce, která vyústila v založení IAPWS,
od samého začátku. Dnes reprezentuje
Českou republiku v tomto sdružení Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry
(CZ NC PWS), oficiálně zřízený rozhodnutím
Akademické rady Akademie věd ČR dne 28.
června 1994. Český národní komitét má zastoupení ve všech pracovních skupinách asociace IAPWS. Navíc se může pochlubit velmi
dobrou pověstí. Češi jsou považováni za jedny z nejaktivnějších členů IAPWS a výsledky
jejich práce jsou vysoce ceněny. Praha hostila v roce 1989 s úspěchem konferenci 11th
ICPWS. Věřme, že neméně úspěšné bude
i roční zasedání IAPWS, které se bude konat
v Plzni ve dnech 4. – 9. září 2011.
Čtenář Sigmaprofilu se může ptát, co
má IAPWS společného s čerpadlářským průmyslem či se společností SIGMA. Ale, jak
už bylo řečeno v úvodu článku, v oblasti zá-
PODÁVALI JSME POMOCNOU RUKU
Mobilní čerpací stanice SIGMA a povodně 2010
Opakující se povodně v uplynulých letech potvrdily, že rozhodnutí vedení společnosti SIGMA věnovat se vývoji mobilních
čerpacích stanic velkých výkonů bylo správné. Při povodních v letošním roce byla nasazena veškerá technika z produkce SIGMY,
která byla v minulých letech dodána Správě
státních hmotných rezerv. Poprvé byly na
území ČR v ostrém zásahu použity i mobilní čerpací stanice MČS 20-1500, které se
plně osvědčily v květnu na území Moravy
a následně v červnu v Polsku a na Slovensku.
Především při nasazení v Polsku, kde čerpaly rozsáhlé popovodňové laguny v oblasti Katowic, Wroclavi a Tarnobrzegu nepřetržitě několik týdnů, byla prokázána jejich
provozní spolehlivost, jednoduchá obsluha
a špičkový výkon, který ve srovnání s ostatní
čerpací technikou vyvolával velikou pozornost v místech nasazení. Kromě těchto sta-
Tyto záběry nepotřebují ani komentáře. Snad jen, že ničivá síla vody je ohromující - KOJETÍN.
jmu mezinárodního sdružení IAPWS již dávno nejsou jen termofyzikální vlastnosti páry
a parní turbíny. Jedním z témat, kterým se
nyní toto sdružení zabývá, jsou problémy
nukleace a kavitace v čisté vodě a vodních
roztocích i otázky kavitační eroze. A to už
je téma, ke kterému mají čerpadláři co říct.
Experimentální výsledky získané v kavitačním tunelu společnosti SIGMA VVÚ, s. r. o.,
ve spolupráci s Ústavem termomechaniky
AVČR a TU Liberec se v minulých letech staly podkladem pro ověřování a zdokonalování zobecněných modelů homogenní nukleace ve vodě i počítačové simulace hydrodynamické kavitace a kavitační eroze. SIGMA
VVÚ, s.r.o., má ve sdružení IAPWS stálého
zástupce od roku 2004, kdy se konala velká
mezinárodní konference 14th ICPWS v Kyoto
v Japonsku. V současné době SIGMA pokračuje ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AVČR při modelování nukleace a kavitace v čisté vodě a ve vodě s rozpuštěnými
plyny.
RNDr. Milan Sedlář, CSc.
nic byly nasazeny všechny mobilní čerpací
stanice MČS 400 dodané Správě státních
hmotných rezerv v roce 2000 a modernizované na základě zkušeností Hasičského záchranného sboru (HZS) v roce 2009. I tato
čerpadla se plně osvědčila a vyvolávala zasloužený obdiv v Přerově, Darkově, Kojetíně,
Otrokovicích, ale i v Polsku a na Slovensku.
Kvalitní technika vyžaduje kvalifikovanou
a profesionální obsluhu a tou bezesporu
hasiči z HZS Olomouckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Jihočeského
a Ústeckého kraje jsou. Svojí činností přispívali k propagaci našich výrobků a poskytovali všem zájemcům kvalifikované informace o technických parametrech
a možnostech nasazení MČS. S uspokojením je možné konstatovat, že se zúročila
dlouholetá spolupráce s HZS ČR. V současné době zajišťuje společnost SIGMA
Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o. výrobu další MČS 20-1500 a tak se po Francii
a ČR objeví tato špičková čerpací technika ve výzbroji Běloruska. Po zkušenostech
z povodní 2010 byla nabídnuta tato technika i do Polska a na Slovensko.
Nejnovějším výrobkem v řadě mobilních stanic je MČS 20-600. Jedná
se o malou vysoce výkonnou stanici, která je lehká a snadno manipulovatelná. Prototyp této stanice
byl vyroben v roce 2008 a vzhledem
k tomu, že je k dispozici v Lutíně, rozhodlo vedení společnosti o jeho použití na základě žádosti HZS Přerov při
odčerpávání laguny přímo v Přerově,
9
kde byla stanice nasazena 5 dnů
a odčerpala cca 200 tis. m 3 vody
z lokality v Bezručově ulici. Následně o pomoc požádal krizový štáb v Otrokovicích,
kde bylo odčerpáno v obydlené oblasti cca 30 tis. m 3 vody. Počátkem června byla vyslána MČS 20- 600 na odčerpání popovodňové laguny do obce
Kováčovce na středním Slovensku, kde
v období od 6. 6. do 21. 6. bylo odčerpáno cca 200 tis. m 3 vody. O kvalitě tohoto výrobku svědčí i děkovné dopisy
ředitele územního odboru Přerov HZS
Olomouckého kraje, ředitele odboru IZS
a služeb HZS Zlínského kraje a starosty
obce Kováčovce, které zaslali předsedovi
představenstva naší společnosti.
V průběhu povodní v období května
a června zajišťovali zaměstnanci SIGMA
VVÚ dle požadavků HZS ČR servisní dohled
nad provozovanými MČS. Obsluha MČS
20-600 byla zajištěna zaměstnanci SIGMA
VVÚ. Přesto, že se jednalo o časově, organizačně, odborně i fyzicky náročnou činnost, která byla prováděna jak o sobotách
a nedělích, tak i v nočních hodinách, zhostili se jí všichni zainteresovaní zaměstnanci
SVVÚ se ctí a díky jejich přístupu je značka
SIGMA spojována s kvalitou, spolehlivostí
a ochotou pomoci v extrémních podmínkách.
Všem zúčastněným a zainteresovaným
patří poděkování vedení všech společností
SIGMA a široké veřejnosti.
Jindřich Svoboda,
Miloš Tunka
OTROKOVICE.
DARKOV.
Ze servisních prací
Rekonstrukce čerpací stanice chladící vody
v JE Jaslovské Bohunice - Slovensko
V červenci tohoto roku proběhla první ze
dvou etap modernizace elektronického BWP
systému u dvou kusů čerpadel 1600-BQDV
v čerpací stanici chladícího okruhu na jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Tento
BWP systém ovládá přestavování lopatek
oběžného kola do nové pracovní polohy a zároveň poskytuje zpětnou informaci na velín .
Předmětný systém je stále vyvíjen pro zlepšení spolehlivosti regulace průtoku. Druhá etapa modernizace zbývajících dvou kusů čerpadel je naplánována na září. Tato rekonstrukce
je realizována pod záštitou SIGMA SLOVAKIA,
která zajišťuje jak materiál a šéfmontáž od divize Průmyslová čerpadla , tak i zbylé práce
externími firmami.
Celá rekonstrukce je prováděna v rozsahu:
- výměna samotného BWP systému v elek-
„Mozek“ systému.
10
trorozvaděči na velíně čerpací stanice za
BWP 3. generace dodaného firmou HIT
Uherské Hradiště,
- výměna servopohonu pro naklápění lopatek oběžného kola instalovaného ve spojce soustrojí,
- výměna kroužkového tělesa na hřídeli čerpadla, včetně sběračů a tzv. modulu „R“.
U zmodernizovaných čerpadel lze regulovat naklápěním lopatek průtok od
9 m 3/s až do průtoku 13,5 m 3/s. Celá
tato rekonstrukce je časově velice náročná z důvodů neustálého vyřizování nových
pracovních povolení a čekání na ukončení prací, které prováděli místní pracovníci
údržby elektrárny, na jejichž činnosti navazovali pracovníci z divize Průmyslová
čerpadla. I přes složitost koordinace požadovaných činností byl termín realizace
splněn.
Tato akce byla rovněž náročná z hlediska personálního obsazení, tj. z důvodu
plánování odstávky s ročním předstihem.
Vzhledem k nadměrné vytíženosti všech
pracovníků v divizi nebylo možné pro tuto
zakázku uvolnit dostatečný počet specialistů. Pro vyřízení vstupů do jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice je nezbytné projít psychologickým vyšetřením s kladným
výsledkem na psychologické klinice v Brně
a třídenním školením o bezpečnosti práce a povinnostech pracovníků, které je zakončeno testem znalostí ve VÚJE Trnava.
Vzhledem k finanční, časové a odborné náročnosti těchto školení nelze pak využít jiné
než proškolené specialisty.
Michal Stratil
Foto: autor
Z modernizačních prací na elektrárně.
Pro zaměstnance, hosty i veřejnost
Jak jsme vás již informovali v minulém
čísle Sigmaprofilu, byla 10.5.2010 za přítomnosti generálního ředitele SIGMA GROUP
a.s. Luboše Černohouze, personální ředitelky SIGMA GROUP a.s. Jarmily Hanákové, zástupce firmy VALTR, generálního dodavatele
staveb Jaroslava Valtra a dalších hostů, slavnostně otevřena nová kantýna v prostorách
bývalého K-klubu na Společenském domě.
Zmíněnému slavnostnímu otevření předcházela rozsáhlá rekonstrukce těchto prostor,
která předpokládala přebudování bývalého
barového zařízení na moderní podnikovou
kantýnu, která by splňovala veškeré prodejní,
hygienické a estetické požadavky současnosti. Záměrem vedení SIGMA GROUP a.s. bylo
využít tento prostor nejen jako podnikovou
kantýnu, ale také jako multifunkční zařízení,
ve kterém lze realizovat jak neformální podniková jednání, tak společenská. Tomuto zá-
11
měru odpovídá také celá architektura tohoto
prostoru, který je opticky rozdělen vertikálními žaluziemi na dvě části.
První část je přizpůsobena prodeji a dominantou je zde moderní chladicí vitrína zabudovaná do prodejního pultu, který ve tvaru „L“ pokračuje barovým pultem s barovými
židlemi. Prodejna je celá vybavena novým
nábytkem, vinotékou, prosklenou lednicí,
varnou deskou, digitální váhou a stolky pro
rychlé občerstvení. Prodejní pult s vitrínou lze
v případě potřeby také opticky skrýt vertikálními žaluziemi.
Druhá část, kterou lze v průběhu dne využít k neformálním firemním a dalším jednáním, je k tomuto účelu vybavena účelným
a příhodným nábytkem. Celý prostor je barevně řešen v kombinaci oranžové a šedé barvy
a je nápaditě a netradičně vyzdoben zarámovanými reprodukcemi fotografií Jana Saudka.
Je potřeba ještě podtrhnout, že v architektuře interiéru byl velice pěkně a šťastně využit i „průmyslový skelet budovy“, což ve svém
souhrnu přineslo esteticky velmi dobře ztvárněný a vyvážený prostor, přitom také do značné míry originální.
Z ohlasů od zaměstnanců, a také vzhledem k tomu, že v prostorách kromě každodenního prodeje již proběhla neformální
podniková jednání i společenské akce, lze
konstatovat, že výše zmíněný záměr vedení
SIGMA GROUP a.s. se podařilo splnit.
Prostory kantýny jsou skutečně reprezentativní.
Tím, že kantýna je svým umístěním volně přístupná všem zaměstnancům SIGMA
GROUP a.s., ale i zaměstnancům z jiných firem v průmyslové zóně, včetně občanů obce
Lutín a hostů, doufáme, že bude dobře ekonomicky prosperovat.
Na závěr je nutno říci, že vzhledem
k tomu, že kantýna je otevřena teprve krátkou dobu, je samozřejmě ještě mnoho toho,
co zde můžeme zlepšit, především co se týká
sortimentu nabízeného zboží a služeb tak,
aby jste vy, naši zákazníci, byli maximálně
spokojeni.
Bc. Jitka Vévodová
Foto: autor
Zachytili jsme od hostů
Tak pěkné zařízení by si zasloužilo i odpovídající propagační a orientační
označení.
Radakce
SPONZORING
Podporujeme, pomáháme
Z Domova seniorů POHODA,
Chválkovice
Mezi sponzorskou pomoc patřil v
minulých měsících Domov seniorů ve
Chválkovicích, kde SIGMA GROUP a.s.
podpořila pořádané sportovní hry. Za
No - není ta naše ochranná známka skutečně krásné dílo?
Olomoucký ½ maraton
podporu akce poděkoval písemně ředitel domova PaedDr. Jiří Floder. A že se
celá akce podařila a měla smysl vidíme
na spokojených tvářích seniorů na obrázcích.
Sigma se vyjímala všude...
V sobotu 26.června 2010 ožila celá
Olomouc dosud největší pořádanou běžeckou akcí Volkswagen Olomoucký ½ maraton. Na 21 km dlouhé trati se sešlo neuvěřitelných 1 200 běžců a běžkyň. Závodu se
zúčastnili i běžci ze zahraničí, včetně elitních
běžců z Keni a Etiopie. Jeden z nich, Kibet
12
Sportovní hry Chválkovice.
Běžci maratonu ovládli Olomouc.
Stephen Kipkosgel z Keni, také maraton vyhrál. Nejlepší Čech byl Daniel Orálek na 9.
místě a nejlepší Češka byla Petra Kamínková
z Olomouce na 4. místě. Spolu s hlavním závodem se konaly také podpůrné závodní akce
na kratších tratích.
Že dlouhé trati vedoucí městem
a značný počet závodníků i zvučných
jmen se promítly do života města a všech
příznivců sportu je také vidět na několika
fotografiích.
A dodat je třeba ještě to, že SIGMA
GROUP a.s. závody
hezky a viditelně
podpořila, což vedlo na druhé straně
také k dobré propagaci firmy a jejího jména ve spojení se sportovními
disciplinami.
Ladislav
Smička
Bude na Kosíři konečně stát rozhledna?
Stavba rozhledny na Velkém Kosíři
(441,9 m n.m.) je dlouhá léta diskutovaná, podporovaná, někdy i zatracovaná, byl
uskutečněn nespočet jednání o záměru, vynaloženo mnoho úsilí pro uskutečnění díla.
Je samozřejmé, že realizace výstavby se setkává v převaze spíše s velikou podporou
veřejnosti i úřadů, než s nepochopením.
Mnoho pamětníků ještě dnes vzpomíná na
starou dřevěnou stavbu na vrcholu Kosíře,
která ale nakonec musela být z bezpečnostních důvodů stržena (na počátku 50.
let min. st.).
Hlavní překážkou pro stavbu rozhledny nové byl od počátku vždy nedostatek
finančních prostředků. V současnosti se ale už snad blýská na lepší časy.
Mikroregion Kosířsko, který celý projekt
výstavby sleduje a zajišťuje (sídlo na
Obecním úřadě v Těšeticích) totiž vyhlásil veřejnou sbírku k získání potřebných
finančních prostředků. Jednou z forem
Fotit, fotit, fotit!
Sigmaprofil v této podobě, kterou si již
řada našich čtenářů a příznivců zafixovala
do své paměti a svého očekávání, vychází
něco přes dva roky. Jeho úroveň, grafickou
tvář a výpravu samozřejmě velmi ovlivňuje
množství, zaměření a kvalita zveřejňovaných obrázků. To naši čtenáři také dobře
zaznamenali a vnímají to jako velké pozitivum. K tomu je třeba dodat, že obrovský
vzestup reprografie v posledních několika
sbírky je prodej schodů nahoru rozhledny, a těch je rovných 201. Koupí příslušného schodu se tedy do sbírky mohou angažovat nejrůznější dárci, a to jak soukromé osoby, tak firmy a instituce.
a to nejen z pohledu dneška, ale především
let vzdálených. Rozhledna bude mít jistě
neobyčejný význam pro podporu návštěvnosti a turistiky v regionu, pro jeho zviditelnění, zajímavost a atraktivnost.
Je velice záslužné a potěšitelné, že do
sbírky se již zaregistrovala i naše společnost SIGMA GROUP a.s. Lutín a její vedení navrhlo a schválilo zakoupení posledního schodu č. 201 v ceně 50 tis. Kč. Jde
o počin, který lze jen ocenit a pochválit,
A poznámka na závěr. Snad by bylo i dobré,
aby Mikroregion Kosířsko sbírku co nejvíce a široce
propagoval a potom všemi silami zabezpečoval.
Ladislav Smička
Foto: přípravná dokumentace
málo létech k tomuto výrazně a zcela zásadně přispěl.
Pravdou na druhé straně ovšem je, že
dobrých snímků, případně ilustrací, je stále málo a většinou se nám jich nedostává.
Pokládáme za zcela samozřejmé, že dopisovatelé své články sami doprovodí vhodnými obrázky. Ale mezi našimi čtenáři, příznivci
i v širším okolí je jistě řada záběrů, které by se
do Sigmaprofilu dobře hodily, jeho obsah oživily a aktualizovaly. Mnohdy jde o zcela ojedinělá fota, obrázky atp., která jsou reprezenta-
tivní a atraktivní. A třebas již patří i do archivů
a historie.
Nutno také říci, že výbava fotoaparáty, již
hlavně digitálními, je na našich odborných
pracovištích velmi dobrá a zdokumentování
věcí, událostí a jevů patří v podstatě již i do
služebních povinností řady našich zaměstnanců.
Obracíme se proto na všechny, kteří kdy
drželi Sigmaprofil v rukou, aby se svými výtvory pochlubili a nebáli se nám je předat ke
zveřejnění (i s případným vhodným tématem).
13
Uvítáme zejména ty fotografie a obrázky, které se pojí s naší firmou, jejím výrobním programem, s ochrannou známkou, s působením na trhu čerpadel, v životě společenském,
sportovním i občanském. Je samozřejmé, že
velice působivá je vždy fotka takříkajíc „ze života“, spojená s osobami, prostředím, přírodou, sportem apod. Předem za Vaše aktivi-
ty děkujeme. (Materiály předávejte redakční
radě – na sekretariát GŘ).
Ladislav Smička
za redakční radu
ZAJÍMAVOSTI
Prší nám více nebo méně (nebo stejně)?
Tímto článečkem doplňujeme informaci o srážkách, tak jak jsme slíbili v minulém čísle SIGMAPROFILU. Opět si můžete závěr podle dat
udělat sami. A jaký bude tento rok? – už je vidět, že asi nic moc. Ladislav Smička.
Pramen: Údaje poskytla Meteorologická stanice letiště Přerov. Děkujeme.
Rok
1981
1985
1990
1995
1997
2000
2002
2005
2008
2009
Průměr
(81-09)
I.
41,8
28,7
3,5
18,8
12,9
22,9
9,6
26,7
27,0
28,5
II.
24,8
19,4
32,7
22,9
18,0
21,8
29,5
50,2
11,9
56,0
III
38,8
43,6
13,1
57,2
18,8
66,4
12,5
9,9
32,9
76,2
IV.
28,0
16,7
71,2
26,3
18,5
11,1
31,2
51,6
29,1
7,3
V.
77,9
160,7
118,6
76,0
80,1
37,4
44,3
45,3
72,9
57,1
VI.
76,2
84,4
136,2
108,5
73,2
47,0
57,1
65,5
32,0
102,4
VII.
100,1
120,0
72,9
46,3
231,9
146,4
122,0
84,9
52,1
101,1
VIII.
90,0
141,9
26,1
118,2
58,6
52,4
68,8
60,9
57,3
40,9
IX.
77,6
12,3
92,3
87,6
53,0
36,9
50,3
34,1
34,4
16,2
X.
62,2
7,7
34,2
0,9
28,0
25,1
61,1
5,5
19,4
50,2
XI.
27,5
51,9
51,0
24,1
74,6
77,3
41,4
47,9
23,1
43,0
XII.
77,4
40,8
23,5
18,5
29,3
34,6
39,3
49,6
29,7
54,1
Celkem
722,3
728,1
675,3
605,3
696,9
579,3
567,1
532,1
421,8
633,0
23,6
23,7
32,8
33,6
69,9
80,4
77,7
63,2
56,8
35,4
39,3
35,0
553,3
Srážky v mm.
... A JEŠTĚ JEDNA ZAJÍMAVOST
Pro pamětníky, sběratele, archiváře a historiky
SIGMA GROUP a. s. získala prostřednictvím předsedy představenstva Ing. Milana
Šimonovského od rodiny Johna Sigmunda
z Anglie neobyčejný archivní dokument – propagační film Sigmundových z 20. – 30. let minulého století. O tomto filmu z té doby se vše-
obecně vědělo, avšak v archivech firmy se nenašel a ani není žádné povědomí o tom, kdo
by jej mohl ještě vlastnit. (Snad může být ve
Státním filmovém archivu v Praze).
Film obsahuje oddíl propagace ručních
kovových pump, dále hasičských stříkaček
a dobývání jeskyní Macocha. Část je věnována též rodinným událostem. Ve filmu též hraje známá herečka, členka činohry ND v Brně,
Jarmila Kurandová.
Film je nyní přetočen na CD nosič a ten může
být vážným zájemcům „z branže“ také zapůjčen.
Ladislav Smička
Foto: film, upravil Zdeněk Mišák.
Nadmíru spokojený badatel a objevitel nových jeskyní - Prof. Karel Absolon.
Všechno ručně v těžkém terénu. Přeprava ponorného čerpadla NAUTILA.
A netáhne a netáhne. Pomůže „putýnka“ vody?
Nová kovová ruční pumpa. To je radosti!
14
LETEM PO MORAVSKÉM SLOVÁCKU
Cesta za poznáním i zábavou a odpočinkem
Tak jako v předcházejících letech, tak
i letos pořádala divize Průmyslových
čerpadel ke konci prázdnin jednodenní
kulturně-tematický zájezd. Tentokrát se
vyrazilo ještě v měsíci srpnu, a to v pátek
27. 8. Z dějin naší firmy je známo, že ve
válečných letech byla v Lutíně montáž
stíhaček Messerschmidt, což bylo i určitým motivem pro hledání a zaměření
exkurze.
Našim hlavním cílem tematického zájezdu byla tedy exkurze do výrobního závodu společnosti Aircraft Industrie, a. s.
v Kunovicích. Zde nás čekal průvodce
Ing. Oldřich Šimák, který všechny účastníky zasvěceně a velice odborně a podrobně seznámil s chodem firmy. Bylo
nám umožněno nahlédnout „do kuchyně“- provozu, kde se montují z nepatrných součástek a celých dílů dohromady letouny. Také se provádí opravy a modernizace letadel nejen pro naše firmy, ale
i pro lukrativní zákazníky do zahraničí.
Po velice zajímavé a poutavé prohlídce
jsme se přesunuli směrem k muzeu letadel, kde se nachází expozice již „vysloužilých letadel“.
Našlo se pár natěšených odvážlivců
a zájemců, kteří projevili zájem o vyhlídkový let. Jenže v tento den nám počasí moc nepřálo, bylo zataženo, místy
přeháňky, takže z leteckého výletu nakonec sešlo.
V kulturní a společenské části zájezdu
vedla naše cesta do Uherského Hradiště.
Bohužel díky počasí se toto město „jen
profrčelo“ a pokračovalo se směrem
k hradu Buchlov. Před náročným výšlapem
k hradu a po vydatném obědě se vyrazilo
úprkem na hrad, který stojí od poloviny
13. století na vysokém skalnatém vrchu
v krajině hlubokých lesů v oblasti
Chřibů.
Další zastávka byla na známém poutním
místě Velehradě, kde se nachází jedna
z největších bazilik v ČR s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera.
V roce 1990 toto místo navštívil papež
Jan Pavel II. Naše další zastavení bylo
jen krátké, a to ve Starém Městě v areálu
Bonsai centra, kde se nachází stálá expozice bonsají. Zde to byla nejen pastva pro
oči, ale hlavně oáza klidu.
Dále se pokračovalo deštivým krajem
k našemu konečnému cíli cesty – což byl
sklípek v Blatničce. Bylo zajímavé pozorovat, jak unavení pasažéři zájezdu cestou
ke sklípku „ožívali“, natěšení, že už máme
před sebou „jen“ jeden cíl. Po občerstvení,
živém doprovodu a i repro hudbě (každý
si mohl vybrat), nám čas neskutečně rychle ubíhal. Unaveni, ale plni nových poznatků a dojmů jsme spokojeni ujížděli k domovu.
Marie Růžková
Foto: archiv účastníků
A na konec
dovětek odborníka
V předválečném období (rok 1936) vznikl
v Kunovicích pobočný závod továrny, vyrábějící letadla, AVIA Letňany. Fungoval
jako opravárenský závod letounů AVIA.
Po skončení války podnik opravoval snad
všechny typy letounů, které v tehdejším
Československu létaly. Začátkem 50. let
byla zahájena výstavba nového závodu
(dnešní areál podniku). Sem se přesunula výroba sovětského letounu JAK 11.
Později byla v podniku vyráběna modernizovaná verze letounu AERO Ae 145.
V roce 1957 se zde přistoupilo ke konstrukci prvního samostatného letounu
L 200 Morava, a za čtyři roky ke konstrukci zemědělského letounu Z 37 Čmelák.
Dále se zde vyráběl i cvičný proudový
letoun L 29 a nosné plochy letounu L39
Albatros. V roce 1969 byl zalétán letoun
L 410. Tohoto letounu bylo v různých
verzích vyrobeno přes 1000 ks. Od začátku 90. let minulého století byl vyvíjen
15
a testován nový 40 místný letoun L 610
G, tento stroj však nebyl nikdy uveden
do provozu. Ve výrobním programu byla
i výroba bezmotorových letounů Zlín
Z 22, Z 124 Galánka, LF 109 Pionýr,
Z 425 Šohaj. Nejúspěšnějším větroněm
tohoto podniku je L 13 Blaník exportovaný do 43 zemí. Celkem bylo vyrobeno
2649 Blaníků. Následoval dvoumístný celokovový bezmotorový letoun L 23 a jednomístný celokovový L 33.
Podnik nyní vystupuje pod názvem
Aircraft Industries. Získal řadu nových
zakázek jak na výrobu nových letounů
L 410, tak na jejich servis. Letoun L 410
UVP-E20 je nejpokročilejší nástupce letounů L 410. Je to 19-ti místní turbovrtulový (2 x motor Walter M 601-E, jeden
o max. vzletovém výkonu 560 kW) hornoplošník s vysokou spolehlivostí, snadnou manipulací a údržbou. Vyrábí se
v různých verzích již více než třicet let.
Konstrukce podvozku umožňuje letounu přistát prakticky kdekoliv, potřebuje
jen pár set metrů přistávací plochy o minimální síle 6 kg/cm², je tedy schopen
Bonsai centrum.
přistát a vzlétnout i z deštěm promočený travnatých ploch. Letouny L 410 díky
své robustní, odolné konstrukci spolehlivě slouží v širokém spektru klimatických podmínek v rozmezí od-50°C do
+50°C a nabízí tak výjimečný výkon ať
už v podmínkách saharské pouště nebo
třeba v sibiřské tundře. Slouží jak provozovatelům komerční letecké dopravy,
tak armádě nebo aeroklubům po celém
světě.
Bc. Petr Kvapil
Na skok v Domašově nad Bystřicí
Jen asi půl hodiny jízdy trvá cesta
z Olomouce na LDT Sigma v Domašově nad
Bystřicí. Přesto se ale s rušným prostředím
města můžete rozloučit. Tábor obklopují lesy,
louky, kopce. Navzdory jeho umístění tu klid
přes léto ale nečekejte. A důvod? Děti! Děti,
které si každým rokem přijíždějí užívat prázdnin. Po celou dobu se jim ale věnují zodpovědní vedoucí, kteří je zásobují neustále novými hrami. Nehrozí tedy, že by každý rok zažívaly stejná dobrodružství.
První turnus (01.07.–14.07.) byl v letošním roce ve znamení ROKIJÁDY. Jak už vyplývá
z názvu, děti prožily během čtrnácti dní na táboře celý rok. Ihned po příjezdu je čekala ohnivá show, se kterou se rozloučily se starým
rokem a která je uvedla do celotáborového
programu.
Vedoucí spolu s dětmi v zimních měsících
lyžovali na louce, bujaře oslavili Valentýna,
MDŽ, pletli tatary na Velikonoce, byli v prvomájovém průvodu. V červnu dostali opravdová vysvědčení. Připomněli si srpnovou okupaci z roku 1968, sv. Václava v září a přes
Sametovou revoluci se ocitli opět v prosinci.
Oslavili Mikuláše a Štědrý den u stromečku.
To vše zakončila večerní silvestrovská diskotéka, při níž děti s nedočkavostí odpočítávaly
minuty do Nového roku.
Na každém nástupu byla zpívána písnička,
kterou si sami složili. Skládala se ze dvanácti
slok, které se týkaly prožívaných měsíců.
V průběhu tábora vedoucí dokonce komunikovali s rodiči přes blog na webu www.
taborsigma.cz. Také kamerový systém, díky
němuž mohli rodiče v kteroukoliv denní hodinu zhlédnout své ratolesti, slavil úspěch.
O tom svědčí téměř patnáct stránek s texty
a pozdravy od rodičů, které si děti mohly přečíst na nástěnkách tábora.
ROKIJÁDU vystřídal druhý turnus –
Pevnost Boyard (14.–27.7.). I zde děti zažívaly
různá dobrodružství spojená s tematikou ce-
Letní dětský tábor v Domašově n. B. z ptačí perspektivy.
lotáborové hry. Ta se skládala z devatenácti
jednotlivých her a soutěží. Každá z nich byla
zaměřena na jiné znalosti a dovednosti.
Největší ohlas vyvolal „Les nástrah“, kdy
se celý oddíl s vlastnoručně vyrobenou svítilnou vydal na večerní cestu lesem a hledal indicie, pomocí nichž měl složit heslo.
Děti zde ale nejsou vázány jen na celotáborovou hru, ale společně se svými vedoucími
mohou také hrát volejbal, fotbal nebo se koupat
v bazénu, který se nachází uprostřed tábora.
16
Na každém z turnusů proběhla kontrola ze
strany KHS v Olomouci. Při těchto kontrolách
nebylo zjištěno porušení legislativy upravující
pořádání letních dětských táborů.
Možností, které nabízí tábor je nepřeberné množství. Proto se nemusíte bát, že by se
příští rok nevydařil. Ba naopak. Už teď začína-
jí přípravy. Proto se na Vás těšíme v roce 2011
na LDT Sigma v Domašově nad Bystřicí!
Mezitím ale zařízení jistě poslouží i seniorům a jiným akcím.
Leon Nogol,
předseda ZV OS KOVO
Foto: archiv
A poznámka nestranných pozorovatelů na konec:
- je chvályhodné, že SIGMA a ZV OS KOVO udržely v provozu takovýto krásný areál a na takové vysoké úrovni.
- nestálo by za to více jej propagovat? A k tomu
by m.j. patřily i orientační tabule na silnici,
v lese i v čele tábora.
Redakce
SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Lutín – Wetzlar 2010
Jako již tradičně i letos probíhal výměnný pobyt
mezi studenty z Lutína a Wetzlaru. Němečtí studenti si u nás svoji výměnu odbyli již na podzim a teď
byla tedy řada na nás.
Celý projekt začínal 8. 5. 2010 ve 22:00 odjezdem
a končil 21. 5. 2010 v 7:45 úspěšným návratem.
Tématem letošní výměny bylo dálkově ovládané
auto na přepravu měděných válečků. Jako obvykle
byly vytvořeny 4 týmy skládající se přibližně ze stejného počtu českých a německých studentů, neboť
jedním z hlavních záměrů projektu bylo procvičování komunikace v cizím jazyce. Jednotlivé týmy si
pak samy navrhovaly a konstruovaly svá autíčka.
Celá práce začínala náčrtem a pokračovala vytvořením 3D modelů a výkresů v CAD programu. Podle
modelu z CAD byla i vytištěna kabina v 3D tiskárně.
Skupina CNC poté podle výkresu vytvořila program
pro frézování kol a dílna nakonec smontovala veškeré součásti a uvedla hotový výrobek do provozu.
Nebudeme si však nalhávat, že hlavním lákadlem pro
účast na projektech byla jen práce na nějakém autíčku. To, kvůli čemu jsme se projektu účastnili, byl
bohatý doprovodný program pro chvíle mimo školu.
Naše první zastávka, ještě na cestě do Wetzlaru, byla
v Norimberku, kde na nás již čekalo muzeum železnice a krátká prohlídka města s návštěvou Císařského
hradu, který se tyčil nad městem a z něhož byl překrásný výhled. V dalších dnech následovala prohlídka Wetzlaru, exkurze do tamní ocelárny Buderus,
v níž se vyrábějí především nadměrné polotovary a výrobky (jako např. 15-ti metrové hřídele) a především
návštěva lanového centra, kterého jsme si opravdu
užili. Ve čtvrtek jsme již nejeli do školy, ale na čtyřdenní „dovolenou“ do Bonnu. Ještě toho dne proběhla
prohlídka města s naší horlivou průvodkyní Blankou
Janečkovou. Následující den, pátek 14., byl asi nejočekávanějším dnem z celého zájezdu. Na programu byla totiž návštěva Phantasialandu – obrovského
zábavního parku plného těch nejdivočejších atrakcí.
Bylo sice docela chladno a pod mrakem, ale nepršelo, a to bylo hlavní. Celý den jsme tu zažívali naprosto
jedinečné a nezapomenutelné zážitky plné vzrušení
a adrenalinu, na které budeme ještě dlouho vzpomínat! V sobotu jsme navštívili Kolín. Dopoledne nás
čekala prohlídka Dómu a Římsko - germánského muzea s výkladem jedné místní obyvatelky pocházející
z Česka. Odpoledne jsme měli na výběr návštěvu
zdejší zoo, galerie, nebo individuální prohlídku měs-
ta. Poslední dovolenkový den nás čekala opět nevšední atrakce, a to sice jízda výletní lodí z Bonnu do
Linzu. Na lodi nám byl dokonce i podáván, sice poněkud skromný, ale přece oběd. Následující odpoledne
opět pracovních dnů jsme věnovali nákupům, bowlingu a relaxování ve slané vodě Laguny Asslar. Čtvrtek
byl posledním dnem projektů. Započal prezentací naší
práce za uplynulých 14 dní, pokračoval vydatnou večeří
v čínské restauraci, kde se jídlo platí od hodiny a ne od
množství, a končil odjezdem zpět do naší rodné země.
Osobně si myslím, že i když ne všechno bude
každého bavit, přinese účast na projektech
všem mnoho jedinečných a pozitivních zážitků. A konečně je to skvělá příležitost k poznání cizí země, jejích obyvatel, zvyků a zvláštností. V neposlední řadě jsou projekty i důležitou zkouškou jazykových dovedností každého účastníka.
Martin Zaoral
žák MS 2. B
Účastníci akce zažili plno nevšedních chvil a událostí.
Vydává: SIGMA GROUP a. s., J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel.: 585 651 111. Pro vnitřní potřebu, zdarma. Připravuje: Redakční rada.
Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc.

Podobné dokumenty