Rok 2015 – EKONOMIKA

Komentáře

Transkript

Rok 2015 – EKONOMIKA
www.sigma.cz
Firemní informace - XXIV. roč.; č. 2, 30. 6. 2016
 Zpravodajství  Informace  Aktuality  Reportáže  Zajímavosti  Fakta 
Rok 2015 – EKONOMIKA
Konáním valných hromad právě uzavřený
hospodářský rok jsme ukončili s pozitivními
výsledky. Celková úroveň tržeb skupiny dosáhla po konsolidaci hodnoty 1,237 miliardy Kč,
s provozním hospodářským výsledkem 56,4
mil.Kč. Tyto úrovně se daří držet i v podmínkách postupného ukončování velkých projektů
v tuzemské klasické energetice, jakými jsou
například obchodní případy Elektrárna Ledvice
a Elektrárna Prunéřov. V oblasti jaderné energetiky jsme opět čelili dalším posunům naplňování
harmonogramu prací na dostavbě a spouštění JE Mochovce na Slovensku, a to s citelným
dopadem do objemu předpokládaných tržeb
a zisku.
I nadále jsme se v uplynulém roce museli vyrovnávat také s přetrvávajícími důsledky nízkých
cen ropy, slabého rublu a následnou výrazně sníženou investiční poptávkou našich obchodních
partnerů, zejména v zemích Společenství nezá-
DÁLE Z OBSAHU
2
3
4
4
6
7
8
9
9
10
10
12
13
Výroční zasedání sdružení EUROPUMP
2016
Inovace procesních čerpadel – nová řada
CED
Úspěšný audit ČEZ
První pololetí 2016 v servisní činnosti
SIGMA GROUP spol. s r.o. – divize Energo
Putovní setkávání inovativních firem mělo
zastávku v Lutíně
Spolupráce s vysokými školami
Konstruktérská soutěž CAD
Výměnný pobyt studentů z Lutína
v Německu
Vesnická mládež bojovala o putovní
poháry
Pracovní setkání Klubu důchodců SIGMA
Czech National Trust a projekt obnovy
památníku významné moravské
spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach
Událo se před 74 léty…
Vědecko-technická příloha Sigmaprofilu
2
vislých států. Na úroveň dosažených výsledků
má naopak stále silnější pozitivní vliv pokračující
příznivý vývoj našich obchodních aktivit na trhu
polském a egyptském. Oba tyto trhy rostou již
několik let a představují pro naše společnosti
i do budoucna cestu k překonání dočasných problémů na jiných teritoriích.
V české ekonomice je pro nás limitujícím
faktorem především nezahajování nových velkých investičních záměrů v oblasti klasické
i jaderné energetiky. Objem tržeb realizovaných
v tuzemsku se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil
o 0,7 %, což v tomto kontextu rovněž vnímáme
jako výsledek spíše dobrý. Přes meziroční pokles celkových tržeb skupiny se podařilo udržet
tvorbu přidané hodnoty v podstatě na úrovni
předešlého roku, a to díky výraznému poklesu
výkonové spotřeby. Osobní náklady vzrostly
o 4,1 %, růst průměrné mzdy dosáhl hodnoty
3,4 %. Schválený finanční plán pro rok 2016
počítá se stabilizací situace na trzích a s mírným růstem tržeb i všech ostatních sledovaných
ukazatelů. K dosažení těchto cílů by, kromě
zlepšených výkonů všech pracovních kolektivů
v letošním roce, měly přispět i provedené změny
organizačního uspořádání skupiny, včetně změn
personálního obsazení klíčových řídících pozic
v oblasti obchodu a managementu.
Ing. Vladimír Novák,
SIGMA GROUP spol. s r.o.
EUROPUMP
Výroční zasedání sdružení EUROPUMP 2016
Výroční zasedání mezinárodního sdružení
výrobců čerpadel EUROPUMP se v letošním roce
uskutečnilo ve dnech 25. – 28. května v belgickém
městě Gent, které leží přibližně 55 km západně
od Bruselu. Zatímco v Bruselu žijí převážně Valoni
a slyšíte tu hlavně francouzštinu, Gent je jedním
z center Flander (Vlámska) a vládne tu vlámština, což je belgická varianta nizozemštiny. Gent je
známý především svými historickými památkami, starobylou univerzitou a vodními kanály. Díky
vodnímu kanálu má gentský přístav spojení i s přibližně 35 km vzdáleným nizozemským přístavem
Terneuzen v Severním moři. V letošním roce se výročního zasedání zúčastnilo přibližně 60 delegátů
a dále hosté z USA, Japonska a Číny.
Svaz výrobců čerpadel ČR (SVČ) se podílí
na práci sdružení EUROPUMP již 26 let, především
formou aktivní účasti specialistů společností koncernu SIGMA v odborných komisích a vedoucích
Jednání pracovní komise
orgánech. Na letošním výročním zasedání sdružení
EUROPUMP se naši zástupci účastnili pracovních
jednání v rámci technické komise včetně pracovní skupiny ISO/TC 115, standardizační komise,
zasedání sekretářů národních svazů a zasedání
členů rady v řídícím výboru sdružení EUROPUMP.
Pracovní jednání byla převážně věnována aktuálním úkolům spojeným s novou legislativou EU.
V letošním roce byly hlavními náměty evropské
směrnice „Energy Using Products“ a „Drinking
Water Directive“, které se věnují energetické spotřebě, resp. energetické účinnosti, čerpadel a stanovení jednotných legislativních podmínek pro
výrobky ve styku s pitnou vodou na území států
EU. Dále se pokračovalo v práci na vlastních projektech “Extended Product Approach“, “System
Approach“ a “Pump System Assessment“, kterými
se EUROPUMP snaží nahradit stávající legislativní
přístup Evropské komise, která chápe čerpadlo
Noční centrum Gentu
jako samostatný výrobek a jeho vlastnosti a parametry hodnotí bez vazby na související prvky
systému, v němž čerpadlo pracuje. Zasedání sekretářů národních svazů a řídícího výboru sdružení
EUROPUMP se dále zabývala otázkami rozpočtu
a financování technických studií, které sdružení
EUROPUMP vypracovává ve spolupráci s evropskými technickými univerzitami, jakožto nezávislými technickými experty.
Závěrečné dva dny výročního zasedání byly věnovány veřejným prezentacím práce jednotlivých
odborných komisí – technické, standardizační,
marketingové a pro malé a stření podniky, tematickým přednáškám (letos např. o využití 3D tisku
v čerpadlářském průmyslu) a celé zasedání bylo
ukončeno valnou hromadou sdružení EUROPUMP.
Mgr. Jan Čapka,SIGMA GROUP
RNDr. Milan Sedlář,
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav
3
SIGMA GROUP, spol. s r.o.
Inovace procesních čerpadel – nová řada CED
Před třiceti lety prošla modernizací řada
procesních článkových čerpadel CEM a do výrobního programu byly zařazeny tři velikosti
nové řady CES. V současnosti dochází k dalšímu
inovativnímu počinu. Plány na uspokojení zákazníků, požadujících článková čerpadla, která
splňují ve větší míře americkou normu API 610
pro petrochemický průmysl, se konečně naplnily. Světlo světa tak měla po devíti měsících
spatřit první velikost řady CED.
Této události však předcházela nejprve úspěšná obchodní jednání na dodávku
dvou čerpacích agregátů pro NPZ Kinef Kiriši
v Rusku. Jedná se o závod na zpracování ropných produktů, kam byla v minulosti dodána
a dnes spolehlivě provozována desítka čerpadel CES různých velikostí. Sjednáním tohoto významného kontraktu se otevřela cesta
pro vývoj nového procesního čerpadla 150CED-240-16. Tato velikost umožňuje čerpání
kapalin v rozsahu dopravovaného množství
Q=20÷70 l/s až do výšky H=1400m, při maximálním počtu 14 stupňů (článků). Alternativní
materiálové provedení všech částí čerpadla
stanovené v API 610 neodradí od čerpání nejrůznějších chemicky aktivních produktů a také
provoz i při mínusových teplotách okolního
prostředí. Konkrétní dodávané provedení bylo
určené k čerpání kerosinu (petroleje) nebo
motorové nafty o teplotě +50°C s garanto-
Čerpací soustrojí 150-CED-240-16-10-S5
vanými parametry Q=30,6 l/s a H=730 m.
Druh čerpané kapaliny si vyžadoval použití dvojité mechanické ucpávky s obslužným
systémem; subdodavatelem byla ruská firma
TREM Engineering. Pohon čerpadla obstaral
vysokonapěťový asynchronní elektromotor fy
ABB s výkonem 315 kW při otáčkách 2980
min-1, spojený s čerpadlem přes pružnou celokovovou spojku RADEX ® fy KTR. Důležitým
aspektem pro dodávku do petrochemického
průmyslu bylo zajištění bezpečnosti celého
čerpacího agregátu v prostředí s nebezpečím
výbuchu Zóna 2.
Procesní článkové čerpadlo CED je charakteristické shodnou koncepcí jako jeho předchůdci, a to uložením rotoru mezi ložisky (angl.
between bearings, dle API 610 označováno jako
BB4) a s oběžnými koly proti sobě z důvodu eliminace axiální síly. A tady už většina podobností
končí.
Požadavek na zlepšení užitných vlastností
nové řady přiměl oddělení hydraulických výpočtů ke zpracování nové hydrauliky na podkladech realizovaných dodávek čerpadel CND.
Oproti čerpadlům CES se tak nová generace
procesních čerpadel CED vyznačuje jiným členěním vnitřních dílců a zvýšenou hydraulickou
účinností. Mezi další odlišnosti se řadí použití
těsnicích O-kroužků, které doplňují těsnění „kov
na kov“ mezi jednotlivými články a tím přispívají
k zabránění úniku čerpaného média a bezpečnějšímu provozu čerpadla. Samozřejmostí je
provedení ucpávkového prostoru v dimenzích určených
normou API 610.
Díky
podobnosti
konstrukčního řešení
s důlními čerpadly
KD bylo možné využít
kompletních ložis-
speciálních předepínacích matic Superbolt®.
Matice jsou montovány z jedné strany spojovacích šroubů, sloužících k sevření statorové
části čerpadla. Jejich aplikací se dosáhne rovnoměrného předepnutí šroubu jen s použitím
běžného ručního nářadí a zároveň nedojde
k namáhání spojovacích šroubů na krut, pouze na tah. Jiným, tolik nevyužívaným způsobem, byl požadavek na kovové těsnění přírub
sání a výtlaku čerpadla. Jednalo se o ocelový
kroužek oválného průřezu, sevřený v profilových drážkách obou přírub. Drobná vylepšení
i celkové změny v konstrukčním řešení převzaté z moderních procesních jednostupňových
spirálních čerpadel a napájecích článkových
čerpadel se ukázaly při montáži a zkoušení
funkční a lze předpokládat, že jejich zavedením
u dalších velikostí, dojde ke zvýšení výkonnosti
a spolehlivosti nové řady čerpadel CED.
Mimo všechny činnosti, spojené s vývojem
a výrobou čerpacího agregátu, bylo ještě tře-
Předepínací matice Superbolt
kových uzlů a podpořit unifikaci a nezvyšování
nákladových položek na vývoj. Radiální ložiska
jsou na rozdíl od čerpadel CES provedena jako
kluzná a pro zachycení zbytkové axiální síly jsou
použita dvě valivá soudečková ložiska mazaná
stálou olejovou náplní. Udržení optimální teploty oleje zabezpečuje chladicí had připojený
k vodnímu chladicímu okruhu. K utěsnění ložiskových prostorů slouží labyrintové bezdotykové těsnění ProTech™ fy John Crane. Úplnou
novinkou u článkových čerpadel je použití
ba u první dodávky zajistit a provést certifikaci
zařízení v souladu s předpisy Ruské federace.
Všechny potřebné úkony pro splnění obchodního případu byly nakonec úspěšně zvládnuty
a požadované certifikáty získány. Můžeme tedy
doufat, že nejenom čerpací soustrojí 150-CED240-16, ale také ostatní zařízení se značkou
trojzubce budou zákazníkům i nadále ku prospěchu sloužit.
Ing. Marian Štanga, odbor konstrukce
Foto: autor
4
SIGMA GROUP, spol. s r.o.
Úspěšný audit ČEZ
Dne 14. 4. 2016 proběhl v SIGMA GROUP
spol. s r.o. audit od společnosti ČEZ, a.s. evid. číslo:
60/2016/CEZ. Jeho cílem bylo prověření aplikace
požadavků vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. na vybraných vzorcích zakázek pro ČEZ, a.s. v souvislosti s organizační změnou společnosti, v případě
uplatnění i identifikace položek posouzení shody
s požadavky vyhlášky 309/2005 Sb. Předmětem
auditu byla prověrka způsobilosti dodavatele pro
realizaci dodávek určených pro jadernou energetiku se zaměřením na ověření způsobilosti systému
řízení realizace procesu „výroba, dodávky, montáž
a servis průmyslových čerpadel“, v rozsahu podle
stanovených cílů auditu a podle podmínek stanovených kritérii auditu.
Vedoucím auditorem byl Ing. Radek Syrovátka
a auditorem Ing. Karel Pokorný. V průběhu auditu
ověřovali organizační změny společnosti, dokumentaci systému kvality se zohledněním vyhl.
132/2008 Sb. Zde jsme plně využili možnost
předvedení řízené dokumentace v prostředí DMS,
včetně doložení vypořádání zjištění z minulého
auditu. Nedílnou součástí bylo také prověření způsobilosti personálu pro podílení se na zakázkách
pro ČEZ, a.s. Součástí dále byla kontrola procesů
a s nimi souvisejících činností, od jejich řízení, přes
přezkoumání vhodnosti a účinnosti, řízení kontrolních bodů a subdodávek, až po řízení neshod a přijímání nápravných opatření proti neshodám.
Celý audit proběhl úspěšně, bez žádných zjiš-
tění z auditu a naše společnost obdržela prodloužení „Oprávnění k dodávkám do ČEZ, a.s.“ s platností do 31. května 2017. Tím je oprávněna k výrobě, dodávkám, montáži a servisu průmyslových
čerpadel v souladu se specifikacemi požadavků
zákazníka pro ČEZ, a.s. a je zařazena do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ČEZ, a.s. Díky přiřazení SIGMA – ENERGO s.r.o. jako nová divize bylo
oprávnění rozšířeno o montáž a servis průmyslových čerpadel. Je vystaveno s tím, že se dodavatel
zavazuje oznámit všechny podstatné změny s vlivem na jadernou a technickou bezpečnost, kvalitu
dodávek a poskytovaných služeb.
Následný opakovaný audit systému/ procesů dle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. bude
společný pro společnosti SIGMA GROUP spol.
s r.o. – divize Průmyslová čerpadla, divize Energo,
a SIGMA DIZ spol. s r.o., který proběhne v termínu
do konce května 2017.
Ing. Veronika Drábková, systém kvality
Auditoři ČEZ s vedením SIGMA GROUP
SIGMA GROUP, divize Energo
První pololetí 2016 v servisní činnosti SIGMA GROUP spol. s r.o. –
divize Energo
V uplynulém období roku 2016 divize Energo
realizovala servisní činnosti dle stanoveného plánu
a to jak pro tuzemské tak pro zahraniční zákazníky.
Vrtání otvorů pro základové kotvy
I přes to , že většina servisních činností je standardního charakteru , řada zakázek byla svým rozsahem
a po technické stránce náročná a specifická.
V jaderné elektrárně Dukovany proběhly dvě
plánované odstávky výrobních bloků a divize
Energo se úspěšně podílela na plánovaných re-
Instalace nových čerpadel QVD
5
Aplikace keramických kompozitů – předrozvaděč čerpadla
Čerpadlo VD-600 před generální opravou kompozitů
Oběžné kolo VD-600 s aplikací keramických kompozitů
vizích a rekonstrukcích zařízení technologických
systémů. Ve standardním rozsahu byly provedeny
revize důležitých čerpacích zařízení primárního
a sekundárního okruhu. Současně byly realizovány
další plánované rekonstrukce havarijních systémů
a to v rozsahu výměn čerpacích agregátů z produkce koncernu SIGMA typu QVD s pohonnými agregáty srbského dodavatele ATB SEVER. Pro uvedeného dodavatele divize Energo zajišťuje záruční
servis na základě uzavřené servisní smlouvy.
Při rekonstrukcích čerpacích soustrojí byla poprvé využita speciální vrtací souprava , která byla
zakoupena v rámci rozšíření komplexních služeb
Oběžné kolo čerpadla 1400-BQJV
zajišťovaných divizí Energo.V rámci zajištění vysoké
úrovně poskytovaných služeb byly pracovníci zaškoleni dodavatelem vrtacího zařízení firmy HILTI.
V plánu pro rok 2016 byl stanoven vedením
divize úkol pro další rozšiřování předmětu činnosti
a to realizací „Programu energetických úspor čerpacích zařízení“. V rámci tohoto programu jsou
v současné době realizovány dvě zakázky , kdy je
kompletní hydraulický prostor čerpadel povlakován keramickými kompozity fy Chesterton.
V prvním případě se jedná o úpravu čerpadla 1400 – BQJV pro elektrárnu Chvaletice , kde
je rekonstrukce čerpadla rozšířena o technickou
úpravu s instalací dělené mechanické ucpávky
fy Chesterton. Provozní měření s cílem prokázání
úspory elektrické energie zajišťuje divize Energo
ve spolupráci s fy Chesteron přímo na čerpacím
soustrojí v technologickém systému elektrárny.
Očekávaná úspora elektrické energie je ve výši 2
– 5 %.
V druhém případě je oprava čerpadla VD600 řešena spoluprací divize Energo , která realizuje aplikaci keramických kompozitů a divize
Průmyslová čerpadla , která realizuje kompletní
generální opravu čerpadla. Zpětnou montáž včetně uvedení do provozu zajišťuje divize Energo.
V tomto případě je poprvé použita postupná metoda průkazného měření na zkušebně ve výrobním
závodě.
V prvním pololetí roku 2016 pokračovaly i práce v rámci dostavby 3. a 4.bloku JE Mochovce.
Na 3.bloku jaderné elektrárny byly provedeny práce v rámci rekonzervací hlavních cirkulačních čerpadel a následně byly zahájeny montáže hlavních
cirkulačních čerpadel na 4.bloku.
Současně pokračují činnosti na čerpacích
zařízeních sekundárního okruhu 3. bloku JE
Mochovce v rozsahu zkoušek a rekonzervací.
Divize Energo pokračuje i v realizacích šéfmontáži v zahraničí kde se v současné době podílí
na montáži a uvádění do provozu čerpadel 1400AQPS na čerpacích stanicích v Egyptě.
Zkušeností z projektování a výroby specializovaných zařízení pro zajištění servisních činností bylo využito i při návrhu a výrobě speciálního
Příprava montáže elektromotoru
Montáž hlavního cirkulačního čerpadla
zařízení pro opracování těsnících ploch hlavních
cirkulačních čerpadel typu GCN-195M výrobních
bloků jaderných elektráren VVER 1000. V současné době finalizuje výroba a zkoušky nového zařízení
pro Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině.
Zakázka je v rozsahu dodávky 1 ks zařízení v četně
6
Montáž čerpadel 1400-AQPS
zaškolení obsluhy a ukázkového použití na jednom
čerpadle přímo na jaderné elektrárně na Ukrajině.
I přes tyto speciální realizované zakázky je důležité připomenout i standardní servisní činnosti,
které jsou svým způsobem specifické z pohledu
pracovního prostředí a provozních podmínek,
Zařízení pro opracování těsnících ploch
Montáž čerpadel 1400-AQPS
ve kterém jsou zakázky realizovány a vyžadují vysokou profesní zručnost, odbornost, a tím jsou
především technologické systémy společnosti
Arcelor Mittal v Ostravě, Alpiq Kladno, elektrárny
Chvaletice nebo papírny Štětí.
Stručné ukázky technicky náročných realizo-
vaných zakázek potvrzují vysokou profesní úroveň
pracovníků divize Energo za podpory funkčního
integrovaného systému řízení kvality a tím dávají
předpoklad k plnění stanovených cílů a plánů pro
následné období.
Ing. Klíma Břetislav, ředitel divize Energo
Ukázka použití zařízení
OK4Inovace
Putovní setkávání inovativních firem mělo zastávku v Lutíně
Jak můžete ve firmě dosahovat lepších
inovačních výsledků? Například díky rotaci odborných pracovníků po různých odděleních či
zřízením inovační divize nezatížené běžným provozem. Vyplynulo to z již druhého setkání představitelů inovativních firem z Olomouckého kraje,
na němž si manažeři a odborníci na vývoj vyměňovali své zkušenosti s inovacemi. Pod názvem
INNOVATION EXPERIENCE tyto akce pořádá sdružení OK4Inovace zabývající se podporou inovativnosti firem.
Tato setkání se konají vždy v prostorách některé z významných společností v Olomouckém kraji.
Tentokrát se odehrálo 10. května 2016 v Lutíně
a hostitelem byla společnost SIGMA GROUP spol.
s r.o., za niž přivítal účastníky její technický ředitel
Jan Nevěřil. Ten mimo jiné sdělil: „Kontinuální inovační proces považujeme za klíčový prvek konkurenceschopnosti na světovém trhu. Proto jsme se
rádi zapojili a hostili tuto akci.“ Odborným garantem diskuze o zavádění inovací ve firmách a jeho
úskalích i osvědčených přístupech byl stejně jako
při minulém setkání Vladimír Kulla, ředitel vývojového a prototypového centra společnosti Siemens
Česká republika, jež byla dalším partnerem akce.
„Dnešní akce opět ukázala, jak je důležité sdílet mezi firmami zkušenosti ohledně inovací,“ řekl
Vladimír Kulla, který prezentoval široké zkušenosti
jedné z nejinovativnějších firem světa a poskytl tak
účastníkům potřebné srovnání. „Diskuze nad kon-
krétním tématem, co, kde a u koho funguje nebo
nefunguje, má daleko větší přínos než jakákoliv
prezentace. Postupně se zde vytváří jistá důvěra
mezi účastníky, takže diskuze jdou více do hloubky
a jsou hodnotnější. I já osobně jsem se opět dozvěděl něco nového, a pokud bude zájem, přijedu
i příště.“
Své zkušenosti s inovačním procesem, informace o tom, co se komu osvědčilo nebo co se
nepovedlo, ale i o obtížích, na něž zatím nejsou
jasné odpovědi, si na akci vyměňovali představitelé firem, jako jsou Ekoprogres Hranice, Hella
Autotechnik Nova, John Crane Sigma, Meopta
– optika, Pramet Tools, PSP Engineering, Sigma
Group či TONDACH Česká republika.
7
Prezentace tech.ředitele Ing. J.Nevěřila
Mezi probíranými tématy byla nejen otázka
motivace zaměstnanců k zapojení do inovačního úsilí či nastavení komunikace mezi různými
odděleními, nezbytnými pro realizaci inovačních
projektů, ale i patentová ochrana nebo podmínky
uznatelnosti daňového odpočtu firemních výdajů
na výzkum a vývoj. Po diskuzích a obědě pak proběhla exkurze ve výrobě a zkušebně hostitelské
společnosti Sigma Group.
Celou akci a diskuzi moderoval Kamil Krč,
ředitel pořádajícího sdružení OK4Inovace, který
sdělil: „Věřím, že tato setkávání přispějí k vybudování vzájemné důvěry mezi inovativními firmami
z Olomouckého kraje. Výsledkem by tak mohlo
být nejen více informací a dovedností manažerů
Prohlídka Provozu 1
vedoucích k úspěšným inovacím, ale časem snad
i spolupráce mezi těmito firmami.“
Předchozí setkání, jež bylo vůbec prvním, se
konalo koncem loňského listopadu v prostorách
přerovské společnosti Meopta – optika. Další, již třetí setkání představitelů firem z Olomouckého kraje,
které si chtějí vzájemně pomáhat výměnou svých
zkušenosti s inovacemi, se bude konat na podzim
roku 2016 v některé z firem na Šumpersku, pravděpodobně ve společnosti Hella Autotechnik Nova
sídlící v Mohelnici. Akce se konala v rámci RIS3
projektu „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“
spolufinancovaného z OP VVV.
Kamil Krč, MBA – ředitel sdružení OK4Inovace
Foto: OK4Inovace
OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého
kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního
uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Vyvíjí též aktivity pro zlepšování
vzdělávání v regionálním školství. OK4Inovace
také zaštiťuje realizaci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje, jenž je součástí tzv. RIS3
strategie. Členy sdružení jsou Olomoucký kraj,
Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého
v Olomouci, Vysoká škola logistiky, Nadační ústav
regionální spolupráce a klastr MedChemBio.
SIGMA GROUP, spol s r.o.
Spolupráce s vysokými školami
Dne 10. března 2016 se naše společnost opět
prezentovala na akci „Den firem“. Setkání zástupců průmyslových firem, působících nejen v České
republice, ale také v zahraničí, se studenty, pravidelně pořádá Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta strojního inženýrství. Hlavním cílem této
Studenti z VUT Brno na Provozu 1
akce je navázání vzájemných kontaktů studentů se
svými budoucími potencionálními zaměstnavateli.
Letos se jednalo již o osmnáctý ročník této akce,
o kterou je značný zájem jak ze strany studentů,
tak i ze strany zúčastněných firem. Studentům jsou
představovány pracovní nabídky zúčastněných
firem, ale také další formy vzájemné spolupráce,
např. možnost stáží či spolupráce při tvorbě bakalářských, nebo diplomových prací.
Studenti VUT Brno, kteří navštívili stánek
naší společnosti a projevili zájem o seznámení se s naší společností, byli pozváni na „Den
Studneti z VŠB-TU Ostrava na Provoze 5
8
otevřených dveří ve společnosti SIGMA GROUP
spol. s r.o.“, který každoročně pořádá personální
útvar. Tato akce se letos konala dne 22. 4. 2016.
Zúčastnilo se jí celkem 10 studentů 4. ročníku
oboru fluidní inženýrství. Po vstupní instruktáži
z BOZP proběhla prezentace SIGMY GROUP spol.
s r.o. a Sigmy Výzkumného a vývojového ústavu
s.r.o., kterou zajistili Mgr. Petr Vejbor a Ing. Lukáš
Zavadil, Ph. D. Po tomto úvodu následovala prohlídka konkrétních pracovišť: oddělení projekce DIZ, hydraulické zkušebny P-5, strojní dílny
a montáže P-1 a jednotlivých oddělení konstrukce. Na všech pracovištích projevovali studenti zájem o činnosti, se kterými je seznamovali odborní
pracovníci útvarů. Svými dotazy si chtěli ověřit
nabytí teoretických znalostí ze školy v praktických
činnostech a při závěrečném zhodnocení této
akce poděkovali za vstřícnost a ochotu, s jakou
se setkali na všech pracovištích.
Další akcí pro studenty, která probíhala dne
27. 4. 2016, byla exkurze studentů oboru hydraulických a pneumatických zařízení VŠB TU Ostrava.
Exkurze se zúčastnilo 11 studentů a navštívili stejná pracoviště, jako studenti z VUT Brno.
Vzhledem k tomu, že obě skupiny studentů
studují obory, které nacházejí uplatnění v několika
útvarech našich společností a považujeme je za klíčové pro naše činnosti v oblasti čerpadel a čerpací
techniky, zůstáváme s těmito studenty v kontaktu pro možné uplatnění v našich společnostech
po ukončení studia.
Mgr. Petra Černohouzová, personální odbor
Foto: archiv
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Konstruktérská soutěž CAD
„Šedá je teorie, věčně zelený je strom života“.
Tato Goethova slova převedla do praxe Střední
průmyslová škola strojnická Olomouc v konstruktérské soutěži CAD, která proběhla 18. 3. 2016
jako již 9. ročník regionální soutěže pro studenty
a učitele Olomouckého kraje v CAD programech
(konstruování ve strojírenství).
Soutěž probíhala pod záštitou náměstka
hejtmana, Ing. Zdeňka Švece, a ve spolupráci
s Olomouckým krajem a těmito partnerskými firmami: Mubea, MM Průmyslové centrum, Hella,
Kovoobrábění Vraštil, Nestlé, Adeon, magazín
CAD, SIGMA GROUP, Miele, Grapo, Honeywell,
John Crane, Papcel, Koyo, Meopta, SSI Schäfer,
Panav, Weba a Computer Agency.
Soutěže se zúčastnily školy ze všech koutů Olomouckého kraje a dokonce i 2 školy
z Moravskoslezského kraje: SOŠ a SOU Jeseník,
SOŠP a SOUS Prostějov, SPŠ a SOU Uničov, SPŠ
Ostrava – Vítkovice, SPŠ Přerov, SSŠS Lutín, SŠTZ
Mohelnice, VOŠ a SPŠ Šumperk, VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice a SPŠ strojírenská Olomouc. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 38 účastníků a v kategorii
družstev soutěžili zástupci 5 škol. Konkurence byla
velká, školy vyslaly své nejlepší žáky a soutěžní úkoly
vyžadovaly plné soustředění a dobré odborné znalosti a zkušenosti s prací v programech CAD.
Soutěžní počítačová místnost
Celá soutěž se nesla v duchu propojení teoretického vzdělávání žáků s jejich uplatněním v praxi.
Zadání soutěžních úkolů pocházela od firem SSI
Schäfer, Meopta a John Crayne. Také v porotě
zasedali zástupci výrobních průmyslových firem.
Řešení úkolů hodnotili porotci z John Crayne, kovoobrábění Vraštil, Meopty Přerov, Honeywellu, Koyo,
SIGMA GROUP, SSI Schäfer, Panavu a Weby.
V kategorii 2D studenti zvítězil Jan Kašpárek
ze SPŠ Přerov, naše škola, SPŠS Olomouc, získala krásné druhé místo díky Lukáši Skopalovi
a páté místo díky Martinu Hamplovi. Třetí místo
obsadil Lukáš Matějček z VOŠ a SPŠ Šumperk
a čtvrté Petr Měrka ze SPŠ Přerov. V kategorii
3D studenti patřilo vítězství SPŠS Olomouc díky
Ondřeji Hrachovinovi. Druhé a čtvrté místo patřilo VOŠ a SPŠ Šumperk zásluhou Jana Morávka
a Artura Gurala a třetí místo získal pro SPŠ Přerov
Tomáš Novák. Páté místo patří Ostravské SPŠ
za práci Jana Radvanského. Mezi samými chlapci obsadila pěkné desáté místo naše studentka
Veronika Zedníčková. Zvláštností soutěže je klání
mezi učiteli, profesionály. Tato soutěž byla sledována s velkým napětím. Vítězství ve vyrovnaném
boji získal Ing. Adam Šiška za SPŠS Olomouc.
Nejsledovanější byla ale soutěž družstev. I zde
prokázala naše škola, že je právem považována
Vítězové učitelského kola
za správnou volbu pro všechny žáky s opravdovým zájmem o strojírenství.
„Naše studenty připravujeme tak, aby byli
schopni řešit úkoly z praxe, proto je úkoly zadané
firmami nezaskočily. Soutěž probíhala v časovém
limitu, a tak si žáci museli poradit nejen s technickými otázkami, ale i s plánováním svého času
vzhledem k zadanému konstrukčnímu celku. I toto
je v praxi nezřídka potká.“, říká Ing. Adam Šiška,
který na SPŠS v Olomouci vyučuje programování
CAD. A dodává: „Soutěžní úkol pro učitele byl také
velmi praktický. Jako konstruktér jsem často řešíval obdobné úkoly. Teoretická výuka je základ, ale
spolupráce s firmami a kontakt s praxí je naprosto
nezbytný pro dobrou přípravu studentů na jejich
budoucí povolání.“
Letošní
ročník
regionální
soutěže
Olomouckého kraje v programování CAD už patří
minulosti. Studenti a učitelé si nejen zasoutěžili,
ale hlavně se seznámili s novinkami z odborné
oblasti, vyměnili si zkušenosti a podněty a získali
inspiraci pro svůj další rozvoj. Nezbývá tedy než
všem poděkovat a doufat, že i příští ročník bude
pro všechny účastníky stejně podnětný a přínosný
jako ten letošní.
Mgr. Alena Antošíková, Ph.D , SPŠS Olomouc
Foto: SPŠS Olomouc
9
Sigmundova střední škola strojírenská
Výměnný pobyt studentů z Lutína v Německu
V rámci finanční podpory Projektu Erasmus+,
který je součástí Národní agentury evropských
projektů, spolupracuje Sigmundova střední škola
strojírenská (SSŠS) v Lutíně s německou střední školou Werner-von-Siemens Schule (WvSs)
ve Wetzlaru. Tato spolupráce trvá již 18 let. Tak
jako každý rok i letos na jaře vyrazilo 20 vybraných
studentů Sigmundovy střední školy strojírenské
do hesenského Wetzlaru. V termínu 10. 4. – 22. 4.
2016 pracovali společně se svými pedagogy
na předem domluvených projektech.
Letošním jarním tématem projektu bylo navrhnout v rámci tzv. „alternativní formy energie“ model
auta na vodíkový palivový článek. Tento model se
musel také vyrobit. Všichni studenti byli vzájemně
rozděleni do 4 týmů z celkového počtu 20 českých
a 19 německých studentů. Každý tým měl 4 pra-
Model auta na vodíkový palivový článek
covní skupiny, a to “CAD“, “CNC“, “Dokumentaci“
a “Dílny“. Návrh modelu auta realizoval a schvaloval každý tým obou zemí společně. Úkolem bylo vyrobit model auta ve dvou identických provedeních
tak, aby jeden z nich byl vystaven v budově naší
Sigmundovy střední školy v Lutíně a druhý ve WvSs
Wetzlar. Veškeré denní aktivity se dokumentovaly
ve všech týmech v sekci Dokumenty, a to v německém, českém a anglickém jazyce. Závěrečný
den proběhla velká prezentace všech týmových
aktivit včetně ukázek vyhotovených modelů aut.
Toto zhodnocení provedli dva studenti, jeden český
a jeden německý.
Samozřejmě že studenti nejen pracovali, ale
v rámci výměnného pobytu také poznávali krajinu,
kulturu, zvyky apod. Našim cílem bylo poznat co
nejvíce zajímavých míst Hesenska, ať už šlo o pro-
hlídku Wetzlaru nebo sportovní vyžití v plaveckém
areálu Laguna, možnost naučit se základům horolezectví na umělé stěně ve středisku Cube či exkurze ve firmě Leitz. Největším zážitkem však byla
víkendová návštěva zábavného parku Phantasia
kde si každý z účastníků pobytu, včetně kantorů,
našel to své.
Spokojenost studentů obou zemí dává záruku
prospěšnosti projektu Comenius, protože mladí
lidé z různých zemí se mohou konfrontovat se zkušenostmi odbornými, jazykovými i kulturními. A to
je největší devizou těchto aktivit. Už nyní se těšíme
na podzim, kdy dojde k dalšímu mezinárodnímu
setkání našich a německých studentů, tentokrát
v Lutíně.
Jakub Crhák, MS 1. B
Foto: Ladislav Porteš, SSŠS Lutín
Návštěva hradu Staufenberg
Obec Lutín
Vesnická mládež bojovala o putovní poháry
Pěkné jarní počasí koncem dubna přilákalo
na atletický stadionek s 200 m tartanovou dráhou
u místní základní školy v Lutíně celkem 83 běžců
Nejlepší běžci s putovními poháry
z Lutína a širokého okolí, kteří se zúčastnili již 23.
ročníku VC obce Lutín - Běhu mládeže. Celou akci
již od prvého ročníku, který se konal na fotbalovém
hřišti v Lutíně, organizuje bývalý pracovník provozu
1 Václav Dostalík - československý reprezentant
ve sportovní chůzi v letech 1968 - 1973.
Start závodu dívek na 200 m
10
Mladí běžci od předškoláků až po kategorii 8 - 12 let soutěžili na tratích od 60 m až
po 400 m. Všichni běžci bez rozdílu pořadí v cíli
závodu byli odměněni čokoládou a nejlepší výkony byly ohodnoceny putovními poháry obce
Lutín. Jeden pohár putuje do Třebčína zásluhou
Davida Střídy - kategorie 8 - 12 let - za nejlepší
výkon v běhu na 400 m časem 78,8 vt. V dívkách
byla nejlepší ze stejné kategorie i tratě a časem
84,2 vt. Sára Endlichová a putovní pohár na rok
zůstává v Lutíně. Na závěr zdařilého sportovního
odpoledne se všichna mládež včetně doprovodu tradičně zúčastnila propagačního závodu
ve sportovní chůzi na 1000 m. Správný chodecký
styl tentokráte předvedl veteránský účastník ME
v chůzi Rostislav Kovář, který v průběhu závodu
opravoval náročný chodecký styl mladých chodců. Rovněž tento závod byl ohodnocen poháry.
Za chlapce pohár obdržel Ferdinand Salamon
z Loštic, který 1000 m zašel za 6:42,5 min.
a z dívek si pohár pak trvale ponechá Veronika
Mrázková z Lutína s výkonem 7:18,7 min.
Jaroslav Polák
Foto: autor
Klub důchodců SIGMA
Pracovní setkání Klubu důchodců SIGMA
Jednou z prvních akcí Klubu důchodců
SIGMA v roce 2016 bylo opět setkání výboru
s důvěrníky. Na tomto setkání se již tradičně seznámili důvěrníci s plánovanou činností výboru
a s úkoly, kterými jsou důvěrníci pověřeni během
tohoto roku. Setkání důchodců se konalo stejně
jako v minulém roce ve Smržicích v restauraci
Sport, když už tehdy bylo toto setkání zdařilé.
Po uvítání předsedou KD Jiřím Kolářem
vyslechli důvěrníci zásady práce výboru s důvěrníky od paní Růžkové a paní Mlčochové.
Seznámení s rozborem hospodaření v roce
2015 a financování činnosti KD v současném
roce si vyslechli od paní Lobodassové. O zájezdech a kulturních akcích v roce 2016 hovořila
paní Růžena Růžková a o podmínkách pobytu
v rekreačním středisku v Domašově podal informace pan Novák.
Jednání výboru a důvěrníků se zúčastnil
také pan Leon Nogol, který podal informace o práci odborové organizace KOVO SIGMA
a o zajímavostech z dění v podniku.
Během průběhu setkání si prohlédli účastníci kroniku KD. Po vyčerpání pracovního pro-
Jednání KD SIGMA ve Smržicích
gramu následoval oběd, po kterém se účastníci přesunuli autobusem do Čech pod Kosířem,
kde je očekávala nově renovovaná výstava
kočárů v Muzeu kočárů. Výstava poskytla ná-
vštěvníkům opravdu zajímavou a hodnotnou
podívanou.
Vladimír Smékal, KD SIGMA
Foto: archiv
Czech National Trust
Czech National Trust a projekt obnovy památníku
významné moravské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach
Czech National Trust (CNT) dává šanci další
památce - pozoruhodné klasicistní kapli s hrobkou Marie von Ebner - Eschenbach a okolnímu
parku ve Zdislavicích u Kroměříže. Cílem projektu je zajistit prostřednictvím dárců a práce
dobrovolníků přístupnění objektu v co nejkratší době široké veřejnosti. Projekt významnou
měrou podporuje i koncern SIGMA prostřednictvím předsedy správní rady Ing. Milana
Šimonovského.
Projekt na slavnostní akci konané
ve Zdislavicích u Kroměříže zahájil v sobotu 11.
června 2016 osobně ministr kultury ČR Daniel
Herman, spolu se zástupci Zlínského kraje,
rakouským velvyslancem HE Alexanderem
Grubmayrem,
představiteli
International
National Trust Organization (INTO), britského
National Trustu a dalšími. Projekt i celou myšlenku podpořila svým osobním přáním Jeho královská výsost Charles, Princ z Walesu.
V roce 100. výročí úmrtí Marie von EbnerEschenbach usiluje obecně prospěšná společnost Czech National Trust o zrekonstruování
a znovu-zpřístupnění hrobky významné spisovatelky. Obnovením jejího památníku v rodných
Zdislavicích chce CNT upozornit nejen na literární a kulturní odkaz této výjimečné ženy, ale snahou je i poukázat na její vřelý vztah k moravské-
mu venkovu, který byl její celoživotní inspirací.
V roce 2015 byla dokončena první fáze obnovy
památníku. Statické zajištění vyprojektoval
a zrealizoval Zlínský kraj ve spolupráci s CNT
a podporou Ministerstva Kultury ČR. Dr. Irena
Edwards, předsedkyně správní rady CNT poukázala na nutnost obnovy zapomenutých českých
památek: „Naším největším úkolem je zvýšit
povědomí českých lidí o kulturním a přírodním
dědictví naší země, ale také o památkách, které
se nacházejí v místě jejich bydliště, pomoci jim
navrátit hrdost na to, co vytvořili naši předkové,
a zachovat toto cenné dědictví pro příští generace.“
11
Hovoří ministr kultury Daniel Hermann
Irena Edwards a Milan Šimonovský u památníku
Dr. Edwards také zdůraznila mezinárodní význam památek v ČR a záměr CNT získávat
pro jejich obnovu finanční podporu jak doma,
tak v zahraničí. Přispět k obnově památníku
v rámci pilotního projektu může každý buď finančním darem na transparentní účet CNT
u ČSOB 270781337/0300, nebo věcným
darem, či zakoupením publikace o Marii von
Ebner-Eschenbach. Současně může pomoci
každý vlastní odbornou činností nebo vlastníma
rukama v rámci dobrovolnických pracovních akcí
a pobytů.
cenu za literaturu (1910, 1911) byla po rozpadu
Rakouska-Uherska u nás prakticky zcela zapomenuta. Zemřela v roce 1916 ve Vídni.
Marie von Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka Dubská z Třebomyslic, je považována
za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. Německy píšící spisovatelka českého původu, dvakrát nominovaná na Nobelovu
Czech National Trust, o.p.s., - Český národní trust
Mlýnská brána, Sněmovní náměstí 2, CZ 767 01
Kroměříž
+420 603 417 946, [email protected],
www.czechnationaltrust.org
Vedení koncernu SIGMA přeje všem
čtenářům krásné léto
a příjemné strávené dovolené.
12
Z HISTORIE VÁLEČNÝCH DNŮ
Událo se před 74 léty…
Čas od času přinášíme v těchto dnech na stránkách Sigmaprofilu fakta a svědectví o období II.
světové války, o období tyranie, krutosti, násilností,
bolesti, zločinů a nespočtu lidských obětí. Takovéto
tragické události provázely a postihly také rodinu
Sigmundových, které nakonec vyvrcholily v zatčení,
odsouzení a popravu Ing. Jana Sigmunda. A čím se
J. Sigmund proti Říši provinil? Svým národnostním
cítěním, vlastenectvím, odvahou a účastí v odboji.
Díky pochopení, přízni a laskavosti Mgr. Vojtěcha Šusteka, PhD. (Archiv hlavního města Prahy)
jsme získali zcela výjimečné a unikátní dokumenty,
které dosud nebyly nikdy zveřejněny, a to:
– Rozsudek stanného soudu z 30. června 1942
(německy, český překlad)
– Hlášení o provedení popravy z 1. července 1942
(německy, český překlad)
I po tolika letech musíme i dnes sklonit hlavu
nad násilnou smrtí Ing. Jana Sigmunda, nad nepopsatelnou bolestí a smutkem jeho rodiny, nad
miliony všech padlých, nezvěstných a umučených
lidských obětí.
Ladislav Smička
Zdroj: Mgr. Vojtěch Šustek, PhD.,
Archiv hlavního města Prahy
Rozsudek stanného soudu gestapa nad Janem
Sigmundem
Hlášení podané 1. července 1942 o provedení
popravy
Pozn.: Omlouváme se čtenářům za špatnou
čitelnost kopií originálů.
PŘEKLAD: Rozsudek stanného soudu gestapa nad
Janem Sigmundem
Tajná státní policie
Hlavní úřadovna státní policie Brno
-Stanný soud.-
Brno, 30. června 1942
J m é n e m n ě m e c k é h o n á r o d a!
Ve věci proti továrníku Janu Sigmundovi, protektorátnímu
příslušníku, narozenému dne 28. 9. 1895 v Lutíně, bytem
Lutín čp. 88, toho času ve vazbě, rozhodl stanný soud Brno při
zasedání 30. června 1942, jehož se zúčastnili:
SS - Sturbannführer, vládní rada Ebert
jako předseda,
SS - Sturmbannführer Kohl
SS - Hauptsturmführer, kriminální komisař Gottschling
jako přísedící.
Soud uznal právem:
Obžalovaný se kvůli zločinu rušení veřejného pořádku
a bezpečnosti podle §§ 3 a 4 nařízení Říšského protektora
v Čechách a na Moravě ze dne 27. 9. 41 ve spojení s nařízením
ze dne 27. 5. 42 o vyhlášení civilního výjimečného stavu, jakož
i pro přípravu velezrádné akce
odsuzuje k smrti.
Majetek obžalovaného se zabavuje.
Rozsudek je nenapadnutelný.
(podeps.) Ebert
(podeps.) Kohl
(podeps.) Gottschling
Ověřil
Zapisovatel
Rozsudek bude vykonán 30. června 1942 zastřelením.
PŘEKLAD: Hlášení podané 1. července 1942 o provedení
popravy 30. června 1942 na nádvoří vazební věznice gestapa
v Brně – Kounicových kolejích
Strážní prapor SS Böhmen-Mähren
Brno, 1. července 1942
Ia/Az.: 8. v.7. 42/Kn.
Tageb. Nr. 146/42 geh. Doporučená zásilka, 2 červené dodací lístky
Věc: Zastřelení a oběšení odsouzených osob.
Týká se: Nařízení předsedy stanného soudu Brno,
SS-Sturmbannführera E b e r t a.
Přílohy: -oUrčeno
SS - místnímu velitelství P r a h a I. T a j n é!
Se žádostí o další odeslání veliteli Waffen-SS v Čechách a na Moravě.
Podle nařízení předsedy stanného soudu v Brně, SS-Sturmbannführera
E b e r t a - byly dne 30. 6. 1942 zastřeleny následně uvedené osoby:
19. Č e r n ý, František
1. S i g m u n d, Jan 20. H u b á č e k, Václav
2. K a r l í k, Antonín
21. F a l t ý n e k, František
3. T o l l a r, Alois 4. S t r e i t, Josef 22. P ř i c h y s t a l, Petr
5. N a v r á t i l o v á, Kamila
23. S u d a, Jan
24. O r l i t a, František
6. B l a ž e j o v á, Julie
7. P o s p í š i l o v á , Marta
25. Š m í d, Jaroslav
26. Z b í r a l, František
8. K r á l i č k o v á, Marie
27. Š p a l e k, Josef
9. G o l d m a n o v á, Emilie
10.C e j p k o v á, Anežka
28. K o c o u r e k, Jindřich
11.C e j p k o v á , Marie, nar. 10.2.22 29. K o l á č e k, Josef
12. C e j p k o v á, Marie, nar. 6.5.91
30. S m é k a l, František
31. P o s p í š i l, Josef
14. O b r a n s k ý, Jaroslav
15. Š l é g r, Martin
32. K r a l í č e k, Alois
16. H l a d í k , Emil
33. C e j p e k, František
17. J e l í n e k, Karel
34. P l á š i l, Jan
35. C e j p e k, Frantisek
18. K r u p a ř, Josef
Oprátkou byl popraven: G o l d m a n n, Rudolf
Velitel popravčího oddílu: SS-Obersturmführer K l e i n
Kneisl, SS-Hauptsturmführer a velitel
Vědecko-technická příloha Sigmaprofilu 2/2016
1
Poznámky k těsnění čerpadel
prof. Ing. Jaroslav Bláha, DrSc., FS ČVUT Praha
Souhrn
V příspěvku jsou uvedeny výchozí zásady uplatňované
při těsnění průsaků kapalin z hydraulických systémů
s čerpadlem. Je zmíněna příbuznost problematiky těsnění
a ložisek, která vede u čerpadel ke konstrukčnímu slučování
obou prvků.
Těsnění má bránit úniku kapalin z prostoru o vyšším tlaku
do míst o tlaku nižším, což se děje v místech, kde na sebe
navazují zmíněné prostory. Způsob zabránění úniků
kapaliny závisí jak na vlastnostech, tak na tlaku kapaliny,
ale také na tom, jestli přilehlé součásti těsněného prostoru
jsou v klidu nebo ve vzájemném pohybu. Podle posledně
uvedeného hlediska se rozlišuje těsnění na utěsnění spojů
nepohyblivých a utěsnění spojů pohyblivých. Mezními
parametry určitého typu těsnění je výše tlaku a teploty
kapaliny a u těsnění spojů pohyblivých též relativní rychlost
a kvalita těsnicích ploch.
Konstrukční provedení těsnicích prvků čerpadel má podstatný
vliv na účinnost čerpadel, jejich provozní spolehlivost,
bezpečnost, životnost, a také ekologičnost, jakož i velikost
provozních nákladů čerpacího systému.
Způsob těsnění nepohyblivých spojů je založen na vytvoření
dostatečně velkého měrného tlaku v místě utěsnění. U těsnění
pohyblivých spojů se využívá hydrodynamické ztráty tlaku
vznikající při průtoku kapaliny těsnicí spárou. Požadavek
naprosté vnější těsnosti čerpadel (tzv. hermetičnosti) se řeší
uložením čerpadla v uzavřené obálce (tzv. kontejment), bližší
viz např. [1].
U těsnicích prvků se účelově kombinuje jejich pevnost a pružnost.
Těsnicí prvky nepohyblivých spojů, např. přírubových spojů
částí potrubí, kombinují tuhost přírub s pružností spojovacích
šroubů tak, aby měrný tlak v přiléhajících těsnicích plochách
převyšoval měrný tlak těsněné kapaliny, a to i při kolísání tlaku
kapaliny, viz např. [2].
Výchozí směrnicí pro posouzení těsnění spojů nepohyblivých
je definice měrného tlaku kapaliny p[Pa] těsněného silou F[N]
na těsnicí ploše S[m2]:
Podle (1) s rostoucím těsněným tlakem p má úměrně růst
i síla ve spoji F působící na těsnící ploše S. Aby byla
zachována těsnost spoje musí být konstrukce ucpávky
dostatečně tuhá, např. uzavírací tělesa a sedla potrubních
armatur. Naopak některé prvky těsnění musí být přiměřeně
pružné, např. šrouby a pružiny, aby zachytily provozní
kolísání tlaku kapaliny způsobené činností čerpadla (tzv.
buzené kmity) a nestacionaritami průtoku v hydraulickém
systému (tzv. vlastní kmity). Aby přítlačná síla v těsnicím
spoji F byla v souladu s přípustnou deformací části ucpávky,
musí s rostoucím tlakem p těsnící plocha S klesat (viz
plocha sedel vysokotlakých ventilů). Nejmenší deformace
vykazují kulovité tvary (např. vysokotlaké ventily), největší
deformace vykazují tvary rovinné (např. nízkotlaké ventily
talířové a klapky).
Často frekventovaným těsnicím prvkem nepohyblivého těsnění
bývá pružný prstenec, tzv. O kroužek, jehož deformace reaguje
na okamžitý tlak kapaliny (obdoba funkce manžet a kroužků
tzv. Gufero sloužících k utěsnění pohyblivých částí).
Důležitost správné funkce těsnění dokládá případ ztráty
pružnosti O kroužku vlivem jeho zamrznutí v těsnění potrubí
paliva pro pohon raketoplánu Challenger, což způsobilo únik
paliva z potrubí a následný výbuch a zánik raketoplánu se
sedmičlennou posádkou.
Způsob těsnění pohyblivých spojů je založen na řízeném
průsaku kapaliny spárou mezi těsnicími plochami ucpávky.
Tento průsak je nutný nejen kvůli redukci tlaku kapaliny,
ale také kvůli mazání a chlazení funkčních ploch ucpávky.
Průsaková spára je v tomto případě významným konstrukčním
prvkem s komplikovaným účinkem hydro-termodynamickým
[3], ovlivňujícím též vibroelastické vlastnosti stroje, např.
kritické otáčky rotoru čerpadla [4]. Důsledky zániku průsakové
vůle v ucpávce tohoto typu mohou být nedozírné. Příkladem
je několik tragických havárií dopravních letadel způsobených
selháním funkce šoupátka hydraulického mechanizmu, který
řídí polohu kormidla letadla. Tlakový spád kapaliny Δp v úzké
těsnicí spáře h=5 až 20µm způsobuje laminární průtok q[m3
· s-1], viz obr. 1, definovaný Hagenovým-Poiseuilleovým
vztahem (2):
Z výrazu (2) je zřejmý podstatný význam šířky (tloušťky)
těsnící spáry h. Při h→0 mizí průsak q a hrozí nebezpečí
zadření funkčních ploch ucpávky. V tom případě jsou důležité
tribologické vlastnosti třecích ploch při polosuchém tření.
Na obr. 2 je příklad vhodné kombinace těsnicího prvku pružného
O kroužku (pozice 1) a prstence teflonového s potřebnými
kluznými vlastnostmi (pozice 2). Šipky v obrázku vyznačují
směr působení těsněného tlaku.
2Vědecko-technická příloha Sigmaprofilu 2/2016
Typickými poddajnými těsnicími prvky jsou pružné kroužky
známé pod názvem Gufero, manžety a provazce [1]. Provazce
z vláknitého plastického materiálu jsou inovací, která vyžaduje
ohled na jejich zvýšenou tuhost a bobtnavost vzhledem k běžně
používaným provazcům, viz např. [5].
Měkké ucpávky se uplatňují jak při těsnění posuvných, tak
rotačních částí. Alternativou k nim pro těsnění úniku kapaliny
kolem rotujících částí jsou ucpávky mechanické, jejichž
průsakovou spárou je vůle mezi čelní plochou rotujícího
a nehybného těsnicího kroužku. Vzájemný přítlak obou
kroužků je řízen hydraulickou silou působící na čelní plochy
těchto kroužků dle vztahu (3):
Voštinovitě rozčleněná plocha těsnící spáry na statorovém
věnci (obr. 5) je současně nosnou plochou radiálního ložiska.
Velikost hydraulické přítlačné síly Fh podle (3) roste s velikostí
těsněného tlakového spádu kapaliny Δp, ale hlavně se
zvětšujícím se rozdílem funkčních průměrů dk, dh. Pravidlem
je, že se vzrůstem Δp má klesat hodnota dk2 - dh2, aby
nevzrůstalo opotřebení funkčních ploch těsnicích kroužků.
Různé stupně snížení síly Fh jsou uvedeny v obr. 3. Bližší
informace o problematice mechanických ucpávek viz např. [1],
[6], [7].
Integrovaná konstrukce ložisek a ucpávek vede ke kompaktní
konstrukci čerpadla (obr. 6) a zlepšuje ekologické podmínky
(odpadá mazací souprava) i provozní spolehlivost zařízení
(zlepšení vibroelastických vlastností čerpadla).
Praha, květen 2016
Směrnici o velikosti průsaku mechanickou ucpávkou podává
podle [7] vztah (4), který je empirickou modifikací rovnice (2):
Použitá literatura:
[1] Melichar J., Bláha J., Brada K.: Hydraulické stroje, Konstrukce a provoz,
Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
[2] Melichar J., Bláha J.: Problematika soudobé čerpací techniky, vybrané
partie, nakladatelství ČVUT, Praha 2007
[3] Thoma J.: Olhydraulik, Carl Hauser Verlag, Munchen 1970
[4] A. A. Lomakin: Centrobežnyje i osevyje nasosy, Izdatělstvo Mašinostrojenje,
Moskva-Leningrad 1966
[5] Firemní podklady Burgmann
[6] Burgmann F.: The ABC of Mechanical Seals Dictionary, I. Edition, Feodor
Burgmann, Dichtungswerke Gmb Hand Co, BRD 1992
[7] Běťák P.: Zvýšení spolehlivosti mechanických ucpávek: Konference
Prevádzková spolahlivosť výrobných zariazení, Bratislava 2005
Poznámky
Poznámky