Liapornews 2_2007

Komentáře

Transkript

Liapornews 2_2007
liapornews
Časopis pro architekty
projektanty a stavebníky
Multifunkční fotbalový
areál SK Slavia Praha
Lias Vintířov, LSM, k.s. se od začátku letošního roku aktivně podílí
na realizaci multifunkčního fotbalového stadionu v Praze pro klub
SK Slavia Praha. V první etapě jsou dodávány prefabrikované
tribunové lavice a schodišťové stupně z lehkého betonu v hodnotě
téměř 20 milionů Kč.
Z obsahu
V současné době jsou ukončeny
všechny pozemní přípravné
práce včetně kompletního pilotového založení. U tribun Jih,
Východ a Sever se na zkompletovaný skelet montují lavice
a schodiště. Poslední, čtvrtá
tribuna Západ se v těchto dnech
začíná montovat na připravené
základové konstrukce.
Každý, kdo má zájem vidět postup prací, se může na staveniště
podívat z lávky nedalekého
obchodního centra, na kterém
stavební firma instalovala
improvizovaný informační
panel.
Ing. Vladimír Novotný
Oddělení Obchod/Marketing
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Téma
4
Referenční geotechnické stavby
Lias Vintířov v roce 2006
Novinky
7
Tvarovky pro pohledové zdivo
Co vás zajímá?
Jak to tedy je? Zámková dlažba
či zámecká dlažba?
3
2_2007
15 let od vzniku
firmy Lias Vintířov
Liapor
V letošním roce oslaví firma Lias Vintířov patnácté výročí svého
vzniku. Při této příležitosti je dobré si připomenout pár čísel z historie
výroby, tentokráte ze střediska Liapor.
Základní údaje areálu SK Slavia Praha:
náklady stavby – okolo 1 mld. Kč
zahájení stavby – 09/2006, dokončení stavby – jaro 2008
kapacita – 21 000 sedících diváků (všechna místa krytá)
40 VIP boxů (celkem 900 míst), parkoviště – 1 300 parkovacích míst
Výroba keramzitu byla oficiálně zahájena ve Vintířově v roce 1965
a produkce v prvním roce dosáhla 48 tisíc m3. V následujících letech se
výroba keramzitu postupně navyšovala a kulminovala v roce 1974,
kdy bylo vyrobeno přes 226 tisíc m3, převážně v hrubé frakci. V letech
1988 až 1992 naopak výroba klesla až na 96 tisíc m3. Po privatizaci
a především po následných investicích do výrobních zařízení se růst
opět obnovil až na doposud rekordní výkon z jedné rotační pece
v roce 1998, kdy bylo vyprodukováno více než 240 tisíc m3 Liaporu.
Pokud se neobjeví nic mimořádného, očekáváme v letošním červnu
výrobu sedmimiliontého kubíku Liaporu od začátku historie střediska,
což je vskutku mimořádné číslo, které si zasluhuje pozornost.
Patnáctileté historii Lias Vintířov LSM, k.s. bude věnováno celé příští
číslo LiaporNews.
Ing. František Gvoždík,
Technický ředitel
Lias Vintířov, LSM, k.s.
Tiráž
LiaporNews
Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: ing. Rudolf Borýsek, ing. Pavel Bursík,
Jan Štefánik, ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová
Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., 357 44 Vintířov,
tel. 352 324 444, fax 352 324 499, elektronická adresa: [email protected]
Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, 357 33 Loket, tel. 606 612 018
elektronická adresa: [email protected] (texty), [email protected] (foto)
Grafická úprava, předtisková příprava: www.kaisermartin.com
Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production
Registrace: MK ČR E 12608 LiaporNews vychází čtvrtletně.
2
Liapornews 2_2007
Záběr z výroby prefabrikátů v areálu Lias Vintířov LSM, k.s.
Pozvánka na For Arch
Karlovy Vary
Ve dnech 21. až 23. června se na
karlovarském zimním stadionu
uskuteční tradiční výstava FOR
ARCH Karlovy Vary, kde se představí také naše společnost Lias
Vintířov, LSM, k.s. Liapor ve své
expozici představí celý svůj
široký výrobní program, zdící
systém Liapor, prvky zahradní
architektury a zámkovou
betonovou dlažbu, projekt Dům
jedním tahem, protihlukové
stěny Liadur, ale např. i nabídku
krbů a kachlových kamen
KAGO. Přijďte nás navštívit, naši
odborníci jsou připraveni se
Vám ochotně věnovat.
(red)
Nejčastější dotazy
Jak to tedy je? Zámková dlažba či zámecká dlažba?
Dali jsme si malý domácí úkol.
Zjistit, jak to vlastně je! Říká se
správně zámková dlažba či
zámecká dlažba? Nejprve k principu zámkové resp. zámecké
dlažby. Tento způsob dlažby
vychází z toho, že jednotlivé
dlaždice do sebe zapadají a jejich
vzájemným a podpořeným
spolupůsobením je dosaženo
mimořádné stability proti horizontálním účinkům. Takže je to
jasné. Jde o zámkovou dlažbu!
Funguje totiž na principu zámku
- ve smyslu vzájemného „uzamčení“. Název zámková dlažba
tudíž není odvozen od pokládání
dlaždic na zámcích v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Dokonce
nešlo ani o lukrativní zakázku
pro zámeckou paní.
A druhý argument? Zámková
dlažba se začala vyrábět jako
nový druh betonové dlažby na
začátku dvacátého století.
Tedy v období, kdy už všechny
zámky své dlažby měly! Přesto se
mezi laiky, ale i odborníky, velmi
často objevuje výraz zámecká
dlažba. Je to špatně? Proč by
mělo? Nezáleží na tom, jak tomu
budeme říkat. Zámková dlažba či
zámecká dlažba. Raději se zeptejme proč zámkovou dlažbu?
Hlavními výhodami zámkové
dlažby (nebo chcete-li zámecké
dlažby) jsou: nižší pořizovací
náklady; možnost umístění
do jakéhokoliv typu venkovní
plochy; snadná mobilita umožňující lehké rozebrání dlažby
a v neposledním případě dobré
parametry pro odvádění vody
z povrchu dlažby.
Nespornou výhodou zámkové
dlažby je také její variabilita.
Různé tvary jednotlivých dílů,
jejich povrchová úprava a dokonce i různé barvy umožňují vybrat
si zámkovou dlažbu úplně každému. A věřte, že za současnou
„zámeckou dlažbu“ by se nemusel stydět leckterý zámek! Vždyť
i životnost zámkové dlažby je
mimořádná.
Ale jak se říká: „je lepší jednou
vidět, než stokrát slyšet“. Pojďte
se proto podívat na naší nabídku
zámkové dlažby. A klidně přitom
zůstaňte u svého zažitého názvu
zámecká dlažba. Rozhodnutí je
totiž na Vás – i to, jak tomu
budete říkat. My Vám rozumíme.
Jaké jsou hlavní přednosti lehkého Liaporbetonu používaného pro
výstavbu Domu jedním tahem ve srovnání s normálním betonem?
Lehký Liaporbeton má ve srovnání s normálním betonem nižší
objemovou hmotnost. Např.
u betonu o objemové hmotnosti
LC 16/18 D 1,4, který se používá
pro výrobu dílců pro DJT, je
o 800 kg nižší než u normálního
betonu. Z toho vyplývají nižší
transportní i montážní náklady,
Lze také vyrábět rozměrově větší
dílce. Vzhledem k rozměrům je
také snadnější přizpůsobit
rozmístění spar.
Jednou z dalších zřejmých výhod
lehkého Liaporbetonu je nižší
tepelná vodivost při zachování
vysoké tepelné jímavosti. Tyto
vlastnosti mají vliv na nižší riziko
vzniku tepelných mostů.
Jako další přednosti lehkého Liaporbetonu můžeme vyjmenovat
vyšší vzduchovou neprůzvučnost,
vztaženou na plošnou hmotnost,
teplotní roztažnost, která je
o 20-25% nižší a vysokou ohnivzdornost.
Neméně příznivé jsou i vlhkostní
vlastnosti, z kterých můžeme
jmenovat velmi nízkou kapilární
vzlínavost, pomalý transport
vlhkosti a schopnost určité akumulace vlhkosti.
Jednou z velkých výhod je také
snadnější opracovatelnost
lehkého Liaporbetonu.
Soutěž o nejlepší
ročníkovou práci
ze systému Liapor
V loňském roce vyhlásila společnost Lias Vintířov, lehký stavební
materiál k.s. ve spolupráci s distribučním a poradenským centrem
RUTO s.r.o., Heřmanův Městec 1. ročník soutěže o „Nejlepší
ročníkovou práci ze sytému Liapor“ určenou pro studenty středních
průmyslových škol.
Do soutěže se přihlásily čtyři
střední průmyslové školy:
SPŠ stavební Havlíčkův Brod,
SPŠ stavební Hradec Králové,
SPŠ stavební Praha 1, Dušní ul.
a SOŠ stavební Rybitví. Celkem
bylo hodnoceno 19. projektů, ze
kterých byly vybrány tři nejlepší,
které překvapily velmi dobrou
úrovní zpracování. To vedlo
k tomu, že odborná komise
složená z oborníka na architekturu Ing. arch. Soběslava
Macase, odborníka na stavební
konstrukce, odborníka na
ekonomiku a odborné veřejnosti,
udělila cenu i za nejlepší
technické řešení. Vyhlášení
nejlepších projektů proběhlo
na slavnostním večeru na
12. Pardubické stavební výstavě.
Odevzdané projekty byly
hodnoceny podle následujících
kritérií: architektonické,
technické, proveditelnost,
ekonomické a využití stavebního
systému Liapor. První místo
za projekt nízkoenergetické vily,
druhé místo získal Lukáš Jambor
(SOŠ stavební Rybitví) za projekt
administrativní budovy, třetí
cenu získala Klára Šubrtová (SPŠ
stavební Hradec Králové) za projekt rodinného domu a zvlášní
cenu za technické řešení získal
Jan Eis (SPŠ stavební Havlíčkův
Brod) za projekt nízkoenergetické vily.
Jan Štefánik
Oddělení Obchod/Marketig
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
získala Aneta Puldová (SPŠ
stavební Havlíčkův Brod)
(red)
Liapornews 1_2007
3
Lehké keramické kamenivo
Liapor je v současnosti běžně
používáno do zásypů stropů,
podlah a střech, ale velkou
perspektivu má jeho uplatnění
i v jiných oblastech stavebnictví, například ve vylehčených
základových konstrukcích
a zemních tělesech.
V České republice má výroba
tohoto specifického stavebního
materiálu již více než
čtyřicetiletou tradici a firma
Lias Vintířov, LSM, k.s., je také
již patnáct let součástí jedné
z největších skupin výrobců
lehkých stavebních hmot
v Evropě.
Výhody prověřené zkouškami
Liapor je na základě svých
technických parametrů a charakteristických vlastností možné
v zemních konstrukcích navrhnout všude tam, kde je nutné
snížení svislého napětí, ať již
z důvodu redukce sedání, zmenšení rizika porušení stability,
snížení zatížení neúnosného
podloží nebo snížení zatížení
opěrných a podzemních
konstrukcí.
Již na počátku roku 2002 provedla společnost SG-Geotechnika,
a.s., laboratorní zkoušky Liaporu,
při nichž byly ověřeny vlastnosti
lehkého keramického kameniva
pro použití do zemních konstrukcí. Prokázaly, že v rozsahu
tlaků, které lze v konstrukci
4
Liapornews 2_2007
Lehké keramické kamenivo ve vylehčených zemních tělesech dopravních staveb
Referenční geotechnické stavby
Lias Vintířov v roce 2006
v případě použití Liaporu očekávat, nedochází k drcení zrn
a materiál se svými vlastnostmi
blíží vlastnostem typickým pro
sypké zeminy. Použitím lehkého
keramického kameniva Liapor,
převážně frakcí 4 -8 mm/350 kg
na m3, případně 8 – 16 mm/275
kg na m3, lze výrazně redukovat
zatížení i sedání podloží násypů.
Využití v geotechnických
projektech
V loňském roce byl Liapor na
základě předchozích zkušeností
použit i na jednom z objektů
nově dokončeného úseku dálnice
D8 v Chabařovicích. Jednalo se
o vylehčený násyp z Liaporu
frakce 4 – 8 mm/350 kg na m3
o celkovém objemu zhruba 2600
m3 v přechodové oblasti za
opěrou mostu SO 203 (pražské
zhlaví). Zhotovitelem zemních
prací v této části stavby i vlastní
konstrukce vylehčeného násypu
byla firma Stavby silnic a železnic,
a.s., závod Ústí nad Labem.
Další realizace vylehčeného
zemního tělesa s Liaporem
(frakce 8 - 16/275 kg na m3 o
celkovém objemu asi 4500 m3)
proběhla minulý rok na stavbě
průtahu silnice I/6 v Jenišově
u Karlových Varů, a to v přechodových oblastech SO 209 - most
přes silnici I/20 - za oběma krajními
opěrami (na pražském i chebském
zhlaví). Projekt stavby zpracovaly
společnosti Pragorojekt, a.s.,
a SG-Geotechnika, a.s., která
provádí i geotechnický dozor
a monitoring stavby. Výsledky
měření sedání násypu provedeného po dokončení konstrukce
jsou velice příznivé a potvrzují
nejen předpokládané chování
násypu, ale i výhody navrženého
řešení. Zhotovitelem mostní konstrukce i vlastních vylehčených
násypů byla firma JHP, spol.s.r.o.,
Praha.
Neobvyklé řešení sanace sesuvu
Zcela nový pohled na možnosti
využití Liaporu v zemních konstrukcích přinesla realizace technicky nejzajímavějšího projektu
uplynulého roku – sanace sesuvu
na silnici I/35 u východního
portálu tunelu Hřebeč u Moravské
Třebové. V rámci odstraňování
následků jarní havárie, při které
došlo i k dočasnému přerušení
provozu na uvedené silnici, byl
Liapor frakce 8 - 16/275 v objemu
3300 m3 použit v kombinaci
s technologií gabionů Green
Terramesh doposud velice
netradičním způsobem – jako
lehká výplň ochranné lavice,
nezatěžující podkladní základovou konstrukci a zároveň kryjící
zvětralé pískovcové vrstvy, jež
vystupují na svahu z podloží.
Vzhledem ke komplikovanému
přístupu bylo neobvyklé i ukládání celého objemu Liaporu – pneumaticky z deponie nad svahem,
pomocí sacího bagru firmy Josef
Paclt – PATOK Louny.
Vlastní vylehčená konstrukce byla
realizována na základě projektu
společnosti SG-Geoprojekt, s.r.o.,
Brno, geotechnický dozor
a dlouhodobý monitoring
dokončené stavby provádí SG –
Geotechnika, a.s. Zhotovitelem
stavby byla Skanska DS, a.s.,
Brno, závod Pardubice, sanační
a zajišťovací práce na svahu prováděla firma STRIX Chomutov, a.s.
Uvedené příklady dosavadních
realizací zemních konstrukcí
dokazují, že keramické kamenivo
Liapor lze využít nejen při zakládání dopravních staveb, ale lze
ho navrhnout i do zcela netradičních sypaných konstrukcí.
Tento specifický stavební materiál
nabízí stále nové možnosti
pro originální řešení zemních
a základových konstrukcí.
Ing. Libor Pupík
Oddělení Obchod/Marketing
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Multifunkční komplex
Europort na Ruzyni
Multifunkční komplex Europort v areálu ruzyňského
letiště se dočkal svého otevření. Je postaven v lokalitě
Praha-Ruzyně, uprostřed areálu nejdynamičtěji
rostoucího letiště střední a východní Evropy.
Nabídne vhodnou kombinaci
hotelu, retailu a parkingu, které
podpoří a doplní budoucí
podobu a funkce mezinárodního letiště. Skupina ECM tak
úspěšně dokončila jeden ze
svých dosud nejvýznamnějších
projektů. Generálním dodavatelem díla, jehož investiční
náklady přesáhly 700 miliónů
korun, bylo konsorcium
společností Metrostav a PSJ
holding, architektem projektu
byla společnost A.D.N.S.
Společnost Lias Vintířov, lehký
stavební materiál k.s. na stavbu
dodávala tvarovky pro vnitřní
příčky Liapor M 175, které
vynikají výbornými zvukově
izolačními parametry (vážená
laboratorní neprůzvučnost Rw =
54 dB) a vysokou požární odolností (REI 180 dle ČSN EN 13501-
2: 2003). Stavební dílo o sedmi
nadzemních a jednom podzemním podlaží bylo zkolaudováno
již v lednu 2007. Tříhvězdičkový
hotel Courtyard by Marriott
Prague Airport je umíštěn
v přední části letiště směrem
k příletové a odletové hale
a tvoří základní část projektu.
Jeho dominantní skleněná
fasáda uzavře směrem
k terminálům prostor
skleněného atria, které budou
hosté využívat jako klidovou
zónu uprostřed rušného letiště.
Hotel kromě 235 pokojů
disponuje též restaurací, lobby
barem, nonstop obchodem
a fitness centrem. V jeho přízemí je situováno konferenční
centrum o rozloze 505 m2.
Tyto prostory pojmou 300 osob
a jsou dostatečně flexibilní
Objemová Index vzduch.
Spotřeba
Tloušťka Označení/Rozměry Pevnostní Hmotnost
hmotnost neprůzvuč.
třída (MPa)
(kg/ks)
stěny (cm) L x B x H (mm)
ks/m2 ks/m3
(kg/m3)
Rw(dB)
17,5
LIAPOR M 175
372x175x240
4
i pro pořádání menších obchodních jednání. Významnou
součástí Europortu bude také
cca 4 300 m2 obchodních ploch,
které v přízemí a v prvním patře
objektu tvoří nákupní galerii
s dominantním proskleným
atriem. Nejen pro cestující, ale
i pro hotelové hosty, účastníky
konferencí a zaměstnance firem
sídlících v areálu letiště nabízejí
širokou škálu obchodů, butiků,
supermarket, banku, kasino,
21,2
1 300
54
11
61
tradiční českou restauraci
a mnoho dalších služeb. Multifunkčnost komplexu doplňuje
i 500 parkovacích míst, která
jsou situována kolem objektu
i do vícepodlažního parkingu
v jeho jižní části.
Jan Štefánik
Oddělení Obchod/Marketing
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Liapornews 1_2007
5
Hudební divadlo Karlín
Celková rekonstrukce
památkově chráněné budovy
divadla HDK se skládala ze dvou
částí: z rekonstrukce historické
části divadla, která je národní
kulturní památkou a z výstavby
nové moderní budovy na místě
stávající budovy divadelního
zázemí přilehlé k Negrelliho
viaduktu. Budova Hudebního
divadla v Karlíně - „TheatreVariete“ - byla postavena v roce
1881 dle projektu architekta
Otto Ehlena, pro varietní
a cirkusové produkce a je
druhou nejstarší divadelní
scénou v Praze. Historie divadel-
konec padesátých let, kdy začal
vznikat dílenský trakt v dnešní
podobě. Po druhé světové válce
byl zahájen pravidelný provoz
s operetním a muzikálovým
zaměřením, který kontinuálně
probíhal až do současnosti.
V srpnu roku 2002 byla v důsledku povodní přerušena činnost divadla v budově a soubor
hrál v provizorních podmínkách
ve Společenském sále Kongresového centra Praha v Praze 4.
Neutěšený stav budovy se
vlivem povodně ještě zhoršil,
hladina povodňových vod
dosáhla v objektu více jak 1,5 m
ního objektu je provázena
množstvím dostaveb a adaptací
tak, jak se vyvíjelo jeho žánrové
využití. Již v roce 1895 proběhly
v budově první stavební úpravy
a roku 1897 byla budova adap-
nad podlahu přízemí včetně
hlediště. Tím byly znehodnoceny
památkářsky chráněné doplňky
interiéru – dveřní výplně včetně
dřevěných portálů a obložení,
sedadla a elevace v hledišti
tována pro divadelní provoz, dle
projektu významného architekta
prof. Bedřicha Ohmana. Rozsáhlá přestavba je datována na
suterénní prostory, kde znehodnotila technické vybavení divadla.
Tlakem vody se na mnoha
Dlouho očekávaná rekonstrukce
jednoho z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, jehož
zřizovatelem je Hlavní město
Praha Hudební divadlo Karlín
začala v únoru 2005. Dokončena
byla v září 2006, kdy se
památkově chráněná budova
divadla stala ozdobou města
a soubor HDK se po několikaletém působení v Kongresovém
centru se mohl vrátit na domovskou scénu. Celkové náklady
investora Hlavní město Praha
na stavbu činily 630 milonů Kč.
V rámci „Sdružení Hudební
divadlo Karlín“ zpracoval Pragoprojekt, a.s. projektovou dokumentaci k územnímu řízení,
ke stavebnímu povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele.
Projekčně společně s Pragoprojekt, a.s. se na projektu podílely
i d plus, a.s. a ANIMA, s.r.o.
Dodavatelem bylo Sdružení
HDK, Metrostav, a.s., - vedoucí
účastník sdružení, Skanska CZ,
a.s.
6
Liapornews 2_2007
apod. Voda zcela zaplavila
místech zvedla podlaha včetně
betonových podkladních vrstev,
na mnoha místech se vlivem
nestabilního podloží budovy,
poškozeného povodňovými
vodami naopak propadla. Na
mnoha místech došlo k sednutí
příček a dělících konstrukcí, a to
zejména v zázemí divadla, kde
jsou umístěny dílny a ostatní
pomocné provozy. Tato část
budovy byla i z těchto důvodů
navržena v rámci popsaného
značného poškození k demolici.
Nutno však podotknout, že statický systém budovy nebyl
vysoké pevnosti, velmi dobré
tepelně izolační vlastnosti, nízká
nasákavost, žáruvzdornost
a zdravotní nezávadnost. Široké
uplatnění zde našlo i zdivo
Liapor, které bylo použito
v technických a pomocných prostorech, prostorech pod jevištěm
a v místnostech pro baletky.
Zajímavá struktura tvarovek
Liapor umožnila použít zdivo
jako režné, bez omítek. Jednalo
se o tvarovky Liatherm 425,
které mají výbornou tepelnou
izolaci a tvarovky Liapor M 240,
Liapor M 115, které vynikají
povodněmi zásadně narušen.
dobrou požární odolností.
Všechny typy tvarovek Liapor
mají požární odolností ve třídě
A. Společnost Lias Vintířov již
v roce 2005 nechala provést protokoly o klasifikaci na požární
odolnost dle ČSN EN 13501-2.
Společnost Lias Vintířov, lehký
stavební materiál k.s. se na
rekonstrukci divadla podílela
dodávkami stavebních materiálů.
Do stropních konstrukcí a podlah bylo použito lehké keramické kamenivo Liapor, díky svým
specifickým vlastnostem, jako je
nízká objemová hmotnost při
Hudební divadlo Karlín
Tvarovka pro nosné stěny Liapor
M 240/12 MPa má požární odolnost 180 minut, bez porušení
a tvarovka pro příčky Liapor M
115 - 120 minut, bez porušení.
Právě tyto důvody vedou
k tomu, že se tvarovky Liapor
velmi často nachází na stavbách
v technických prostorách
a suterénech, kde jsou tyto
požadavky vyžadovány.
Začátkem letošního roku
společnost Lias Vintířov nechala
provést protokol o klasifikaci
dle ČSN EN 13501-2 i na tvarovku pro příčky Liapor M 175,
který deklaruje 180 minut, bez
porušení. Všechny protokoly
jsou k dispozici ke stažení na
www.liapor.cz.
Tvarovky pro
pohledové zdivo Liapor
Stavební veletrh - Již tradičně byla jednou z nejvýznamnějších
možností prezentace našich produktů účast na Stavebním veletrhu
v Brně, který se konal 17. až 21. dubna 2007.
výhod zdiva z lehkého keramického betonu. Mezi tyto
výhody patří především mrazuvzdornost, vysoká životnost,
požární odolnost a dobré
akustické vlastnosti.
Pohledové zdivo nachází
uplatnění zejména pro stěny
výrobních a sportovních hal,
kancelářských a technických
prostor a pro ostatní neomítané
nosné i nenosné příčky v chodbách, suterénech, sklepích
Současná nabídka muzikálů
Hudebního divadla Karlín je
velmi pestrá, v měsíci červnu
probíhají muzikály Producenti,
Noc na Karlštejně, Jekyll a Hyde,
Zpívání v dešti, Netopýr
a Limonádový Joe aneb Koňská
opera, který měl svojí premiéru
4. dubna 2007. Do neohroženého hrdiny Limonádového Joe
byl obsazen Aleš Háma, který
v současné době dokončuje
rodinný dům z našeho sytému
Liapor. Na měsíc září je
připravována další premiéra
Čardášová princezna.
a koridorech. Pohledového
zdivo má díky přírodnímu materiálu s pravidelnou strukturou
a stálou barevností nevšední,
příjemně působící povrch.
Jan Štefánik
Oddělení Obchod/Marketing
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Brněnský stavební veletrh je
především příležitost k hledání
nových obchodních partnerů,
nicméně důležitý je také kontakt
s laickou veřejností a menšími
stavebníky. Kdo chce být ve
stavebnictví vidět, musí se
prezentovat, k prezentaci byl
Stavební veletrh v Brně ideální
volbou.
Pohledové zdivo
Stavební veletrh je určitě
správným okamžikem k představení novinek, naší novinkou
představenou na stavebním
veletrhu je pohledové zdivo.
Pohledové zdivo Liapor vhodně
doplňuje stávající nabídku
stavebního materiálu Liapor.
Pohledové zdivo je vyhledáváno
stále více, jedním z důvodů je
návrat k přírodním stavebním
materiálům, u nichž je možno
docílit ve spojení se stavebně
fyzikálními vlastnostmi natolik
atraktivní vzhled, že další úprava
je nadbytečná. Tomuto trendu
nahrává i úspora nákladů při
použití pohledového zdiva
během výstavby.
S pohledovým zdivem Liapor lze
vytvořit velmi esteticky zajímavé
interiéry při zachování všech
Protipovodňová ochrana
Jednou z velmi atraktivních
prezentací na stavebním veletrhu, jak pro laickou, tak pro
odbornou veřejnost, byla ukázka
protipovodňové ochrany. Typů
protipovodňových opatření existuje celá řada. Mezi ukázkami
protipovodňové ochrany bylo
možno vidět i zdivo Liapor,
které ze stavebních materiálů
má nejmenší nasákavost a vzlínavost. Přestože zdivo Liapor
není určeno ke stavbě protipovodňových ochran, je zdivo
Liapor dostatečně pevné, aby
odolalo tlaku vody. Po zkušenostech s povodněmi z minulých
let lze očekávat, že i tyto vlastnosti zdiva Liapor mohou být
pro část zákazníků rozhodující
při volbě materiálu pro stavbu.
Stavební materiály Liapor jsou
šetrné k životnímu prostředí,
úsporné vůči nákladům na
energii, přičemž zároveň tvoří
ucelený zdící systém s výbornými
technickými vlastnostmi.
Ing. Jaroslav Cempírek
Oddělení Obchod/Marketing
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Liapornews 2_2007
7
Spolupráce s Liasem Vintířov vznikla v roce 1995
Nohejbalisté Liaporu
slaví 30 let od vzniku
Typický český sport, který se však dostal na světové kolbiště,
se v Karlových Varech narodil v roce 1977 zásluhou silné čtyřky Vladimíra Hlavatého, Františka Veselého, Miroslav Fuksy a Jana
Dudka. „Hráli jsme fotbal a s nohejbal jsme začali trochu strkat
pod Chebským mostem,“ vzpomíná V. Hlavatý.
Přehled umístění
karlovarského
nohejbalového oddílu:
1991 - 1. místo
v Krajském přeboru - postup!
1992 - 1. Česká liga
1993 - 2. Česká liga
1994 - 1. Extraliga
1995 - 3. Extraliga
1996 - 2. Extraliga
1997 - 2. Extraliga
1998 - 3. Extraliga
Nedávno jsme tu měli celodenní
akci hasičů a záchranářů, slavíme
tu Dny dětí, pronajímáme
stadiónek organizacím, skoro
každý den je tu živo.“
1999 - 1. Extraliga
2000 - 1. Extraliga
2001 - 1. Extraliga
2002 - 1. Extraliga (počtvrté za sebou!)
2003 - 3. Extraliga
2004 - 3. Extraliga
2005 - 1. Extraliga
2006 - 4 . Extraliga !!!
2007 - ?
O tom, že to v Doubí dělají dobře
se ví po celé republice. Hráči do
Karlových Varů rádi jezdí, je tu
příjemné zázemí, pamatovali
tu i na děti, kterým zde chtějí
prostor ještě více vylepšit.
„Děkujme Liaporu, ale i městu
a kraji za příkladnou pomoc,“
vzkazuje mecenášům V. Hlavatý.
Luboš Zahradníček
Nohejbalisté z Doubí hráli
nejprve pod vesničkou SOS,
později pod ČSAD, ale i Chezakem - od roku 1995 hraji už vždy
důstojnou roli v extralize pod
názvem SK Liapor Karlovy Vary.
Mistrovské soutěže začal klub
hrát v roce 1978. „Do roku 1981
jsme hráli okresní přebor, potom
v mužstvech, ve dvojicích a trojicích. Přebornický titul získal Liapor v roce 2005 už po sedmé!
„Úspěchy slaví i dorost a žáci,
za posledních 15 let jsme získali
určitě 30 titulů v mládežnických
kategoriích,“ pochlubil se současný prezident klubu Vladimír
Hlavatý. Mladé úspěšné závod-
Lias pomáhá
paraolympionikům
jsme postoupili do kraje. Hlavatý
potvrdil, že v roce 1991 krajskou
soutěž Doubí vyhrálo a od té
doby se klub už jako Liapor objevuje neustále na špičce československého, později českého
nohejbalu.“
Vývoj českého nohejbalu je jednoznačně svázán s karlovarským
oddílem, kde hráči všech generací povýšili tento sport z osadních
plácků na sportovní umění.
Na hráčích je sympatické, že čas
od času se na tyto plácky vrací.
Po náročné sezoně většina hráčů
absolvuje populární „pouťáky“,
kde se odreagovává od náročné
extraligy.
O tom, že hráče Liaporu si vedou
skvěle svědčí účast řady hráčů
v reprezentačních družstvech
(Bláha, Dvořák, Kokštejn, Kubín,
Trpák, Veselý, ale už i mladí
níky nám závidí celá republika
a s nadšením o práci s karlovarskými juniory hovořil na nedávném MČR v Karlových Varech
i reprezentační trenér Jiří Šmejkal.
Hlavatý chválí spolupráci
s vintířovským sponzorem.
„S ředitelem R. Borýskem jsme
v úzkém kontaktu, jsem rád, že
nohejbalu fandí. Podívejte se na
náš areál v Doubí. Vzkvétá, jsou
tu tři nohejbalové kurty, další na
tenis. V nedávné době jsme
zlepšili prostor pro návštěvníky.
Jed tu nové sociální zařázení,
restaurace, součástí byla i výstavba tribuny. Je to i jeho zásluha.
Závody uspořádalo OS pro
studium, rehabilitaci a sport
bez bariér Praha ve spolupráci
se Sportovním klubem pro
osoby se zdravozním postižením
K. Vary a zúčastnilo se ho více
než dvěstě plavců. Sponzorsky
pomohl zajistit závody také Lias
Vintířov, LSM, k.s.,
Vanke, Bíbr, Kubát…) Medaile
získávají i hráči z MS, ME, MČR
8
Liapornews 2_2007
Nechceme usnout na vavřínech,
k dalším titulům, které chceme
získávat, připravujeme ještě
hodně věcí, které bychom chtěli
v našem areálu dobudovat.
Neuzavíráme se, areál využívají
občané z Doubí, další sportovci.
Pod záštitou primátorky města Karlovy Vary a starosty Sokolova
se uskutečnil v sobotu 31. 3. 2007 v krytém bazénu v Sokolově
VI. ročník plaveckého závodu paralympioniků a paralympijských
nadějí POHÁREK 2007.
čímž společnost ukázala, že
nepodporuje „pouze“ vrcholové
týmy (např. nohejbalisty, či
hokejovou extraligu v Karlových
Varech), ale i drobnější, nicméně
neméně důležité sportovní
a společenské akce v regionu.
(red)

Podobné dokumenty

Geotechnické aplikace Liaporu v dopravním stavitelství

Geotechnické aplikace Liaporu v dopravním stavitelství oužití materiálu lehčího než zemina přináší při zakládání pozemních i dopravních staveb nové, netradiční možnosti jak v oblasti navrhování vylehčených zemních konstrukcí, tak i při vlastní realizac...

Více

80 let

80 let krematorium samostatné. Obě varianty byly ve své době příliš nákladné. K rozhodnutí došlo teprve tehdy, až náklady poklesly. V únoru 1923 bylo vybráno místo stavby (bylo tedy rozhodnuto postavit sa...

Více

Liapornews 1_2007

Liapornews 1_2007 požadované hodnoty

Více

Lias Vintířov opět firmou roku v Karlovarském kraji 3 3 6

Lias Vintířov opět firmou roku v Karlovarském kraji 3 3 6 tvary nabídnuté výrobcem. V případě potřeby mohou být speciálně vyrobeny i zvláštní formáty. Takové uplatnění našlo zdivo Liapor například při rekonstrukci jednoho z nejstarších a nejkrásnějších pr...

Více

Liapornews Léto 2011

Liapornews Léto 2011 Realizace protihlukových stěn Liadur na Slovensku mezi Nitrou a Bánskou Bystřicí. (čtěte na str.14)

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze místním kominíkem s následnou revizí komínu. Je nutné zabezpečit provoz kotle v nekondenzačním režimu, jinak by mohlo dojít k poškození komínu a také samotného kotle. Do přívodního plynového potrub...

Více

ceník 2011

ceník 2011 Pytle PE o objemu 50 litrů a ** 10 litrů u zimních posypů Ekogrit. Pytle jsou dodávány á 36,-/ks, ** u zimních posypů Ekogrit 10 litrů á 105 ks na zafóliovaných paletách 120x80 cm. Pytle i fólie js...

Více

březen 2015 - Město Kunštát

březen 2015 - Město Kunštát Březen – měsíc čtenářů. Se svými aktivitami se k akci každoročně hlásí víc než 400 aktivních veřejných knihoven z celé ČR.

Více

journal 1/2007

journal 1/2007 Po novém roce přicházíme s prvním letošním číslem Lafarge Cement Journalu. Inovovali jsme obsah i grafiku a doufáme, že vás zaujmou a budou se vám líbit. Rozšířili jsme především rubriku technologi...

Více

Přehled technik využívaných při Rapid Prototyping

Přehled technik využívaných při Rapid Prototyping Vrstvy jemného prášku jsou aplikovány na pracovní desku Data ze souboru se přesouvají do CO2 laseru Laser skenuje obraz na prášek na vyhřívaném pracovním stole Taví materiál a váže ho ke strukt...

Více