MESTSKY URAD MNICHOVICE ,rj qrllu i

Komentáře

Transkript

MESTSKY URAD MNICHOVICE ,rj qrllu i
MNICHOVICE
URAD
MESTSKY
Masarvkovonám. č.p.83
25164 Mnichovice
Čj..
Vyřizuje:
stavební úřad
SU/1992/11/HBo
Ing. Helena Bočková
telefon:323666321
i
Z
MnicLqlice : 12,1,:/p,l
..]i ...;rii l"lřa'-j Str;lnČicr,.l
I
..-
-
, , , , i ! , r,;. .. . _l J_--0 1 - 2 0 1 2
;
,r.j.
:
r,
vBŘgrNÁ vYHLÁŠKA
qrllu
/
RoZHoDNUTÍ
Výroková část:
Městský úřadMnichovice' stavebníúřad,jako stavebníúřadpříslušnýpodle $13 odst. 1 písm.g) zákona
předpisů
č, |8312006Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon),ve zněnípozdějších
(dále jen ,'Stavební
zákon''), ve společném
územníma StavebnímÍízenípřezkouma|podle $ 84 aŽ 91 a
$ |09 až l 14 stavebníhozákona žádosto vydánírozhodnutío umístěnía provedenístavby,kterou dne
15.11.2011podal
Martin Št.báň,nar. 16.11.1982,M. Chlajna č.p.|29|t19, 370 05 českéBudějovice,
Jana Štrbáňová,nar. 23.4.t982,Jáchymovská č.p.7 46,373 44 Z|iv
(dálejen ''stavebník'')
, a na zák|adětohotopřezkoumání:
I.
Vydává podle $ 79 a92 stavebníhozákonaa $ 9 vyhláškyč.503/2006Sb', o podrobnější
úpravě
řízení,
veřejnoprávní
územního
smlouvya územního
opatření
rozhodnutí
o umístění
stavby
- přípojky a rozvody vody, kanalizace, elektro,
rodinnéhodomu včetněstaveb souvisejících
rozvody ÚT, zpevněných přístupovýchpříjezdovýcha parkovacíchploch, zastřešeného
parkovacího stání, vsakovacího tunelu na dešt'ovouvodu a oplocení
na pozemkuparc.č.143l|91v katastrálnímízemí
Strančice
II. Vydává podle$ ll5stavebníhozákonaa$5a6vyhlášky
č.526/2006
Sb.,kterouseprovádějí
některáustanovenístavebníhozákonave věcechstavebního
řádu
stavební
povolení
na stavbu:
- přípojky a rozvody vody, kanalizace, elektro,
rodinnéhodomu včetněstaveb souvisejících
rozvody ÚT, zpevněných přístupových příjezdových a parkovacích ploch, zastřešeného
parkovacího stání,vsakovacíhotunelu na dešt'ovouvodu a oplocení
(dálejen',stavba'')
na pozemkuparc.č.143l|91v katastrálnímúzemí
Strančice
Popis stavby:
o Rodinný dům je navrženjako samostatněstojícíobjekt , nepodsklepenýsjedním nadzemním
podlažíma obytným podkrovím.SoučástíobjektuRD bude garáža krytéparkovacístání.objekt je
řešenjakojednabytovájednotka.objekt bude zastřešensedlovoustřechouse spádem30.. Půdorysně
je objektnavrženjako obdé|ník
parkovacího
o rozměrechl l'41 x l3'160 m s přístavkemzastřešeného
stánío rozměrech3,4 x 8,3 m. Max. výškav hřebeni střechybude 8,5 m od úrovnět 0'000 ( úroveň
upravenéhoterénu-0'380). Kryté automobilovéstáníje tvořeno přesahemStřechyz RD na severní
straněobjektuna samostatněstojících
dřevěnýchsloupech.
--,-l
i
Spis.zn.sÚ / |992ll I MBo
str.2
o Dispozičnířešení:
l.NP- garáž'zádveří,chodba se schodištěm,
pracovna'WC, koupelna,technickámístnost,obývacípokoj,
jídelnas kuchyňskýmkoutem,spíž
podkroví:chodbase schodištěm,4
x |ožnice,
šatna'wC,2 x koupelna
o Napojenína technickouinfrastrukturu
Kanalizace- objektbude napojenna veřejnýkana|izační
řad vedenýv pozemkup.č,143135Částprípojky
na pozemek stavebníka by|a jiŽ provedenavčetněrevizníšachty. Dešt'ovévody budou likvidovány
vsakemna pozemkustavebníkapomocízasakovací
jímky se vsakovacímitunely.
Vodovod - objekt bude napojenna veřejnývodovodnířad vedoucív pozemku p.č.143l35,ČástprÍpojky
od hlavníhovodovodníhořadu bylajiŽ provedenaa končízahranicípozemku stavebníkave vodoměrné
šachtěs hlavnímuzávěrem. TI'rV bude zabezpečenapomocí
elektrickéhozásobnftovéhoohffvače.
Vytápění _v objektu budou provedeny teplovodnírozvody ústředníhovytápění.Zdrojem tepla bude
krbová vložkase zadnímpřikládáníma automatickouregulacípřívoduvzduchua výkonu.
Elektroinstalace- objektRD bude napájenz veřejnésítěrozvodůNN. Na hranici pozemkustavebnftaje
umístěnpilíř s elektroměrovýmrozvaděčem
a pojistkovouskříní.
Datové vedení- objekt bude napojen na telefonní přípojku, která je provedena na hranici pozemku
stavebníka.
o Terénníúpravy- u objektu budou provedenyzpevněnépříjezdové
a přístupovéplochy, plocha pro
parkováníautomobilua terasa.
o oplocení_ na SZ,JZ a JV straněpozemkubude provedenooplocenídrátěnýmpletivem
na slokky do
výšky l,5 m. Na SV straně ( hranice skomunikací)bude proveden plot se zděno podezdívkoua
zděnými sloupky s dřevěnouvýplnído výškyl,5 m.
III. Stanovípodmínky pro umístěnístavby:
l. Stavbabude umístěnav souladus projektovoudokumentací,kteráobsahuje
výkréssoučasného
stavu
(lzemíse zakreslenímstavebníhopozemku,požadovaným
umístěnímstavby,s vyznačenímvazeba
vlivůna okolí,zejménavzdálenostíod hranicpozemkua sousedníchstaveb.
2. Stavbabude umístěnana pozemkup.č.143/197atove vzdálenosti3,59 m od hranicespozemkem
p.č.|43l43,
3,76 m od hranices pozemkemp.č.|43l39a 6,0 m od hranices pozemkemp.č,143l35
v k.ú.Strančice
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavbabude provedenapodle projektovédokumentace'za kterou zodpovídáIng.Miroslav Slinták
(CKAIT 0 1007l 8) ; případné
změny nesmíbýt provedenybez předchozíhopovolenístavebního
úřadu.
2. Stavebníkoznámístavebnímuúřadutermínzahájenístavby,spolu s identif,rkací
stavebnífirmy, která
bude stavbuprovádět.
3. Před zahájenímstavbymusístavebníkzajistitVytýčení
prostorové
polohy stavbyodborně
způsobilýmiosobami.Výsledky vytýčení
musíbýt ověřeny úředněoprávněnýmzeměměřičským
inŽenýrem.
4. Stavebníkoznámístavebnímuúřadutyto fáze výstavbypro kontrolníprohlídkystavby:
a) po vytýčení
stavby,včetněpředložení
vytyčovacího
protokolu
b) po dokončení
hrubéstavby
c) před zahájenímtlžívání
5. Při prováděnístavby je nutno dodržovatpředpisy, týkajícíse bezpečnostipráce a technických
zaiízení, zejména vyhlášku č, 59112006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení pÍi
stavebních
pracícha zajistitochranuzdravíaživotaosob na staveništia ochranuživotního
prostředí.
Sois.zn.SU/1992ll1/HBo
str.3
komunikacebudou udržoványtak, aby byl zajištěnpříjezdvozů
6. Vozovky, příjezdovéa příStupové
služby),vozůTKo a vozy zásobování.
HZS' sanitníchvozů(i rychlépohotovostní
7. Stavebníkzabtánívstupunepovolanýchosob na staveniště.
8. Stavba bude prováděna v souladu s $160 stavebníhozákona stavebnímpodnikatelem.Dle $ l58
stavebníhozákonase vedenístavbypovažujeza vybranoučinnostve výstavběa mohouji vykonávat
pouze fyzickéosoby, kterézískalyoprávněník výkonu těchtočinností
dle zvláštníhopředpisu- tzn.
tuto
osobu' Stavebník sdělí SU
v
Firma
tedy
musí
mít
zajištěnu
autorizovaná osoba
oboru.
jež
vykonává. Stavebníkje
pro
na
stavbě
firmu tuto s|užbu
oprávněnouosobu k vedení stavby,
pak
z
povinen dodržovatpodmínkyvyplývajícíz $ 152 ss154a stavbyvedoucí povinnostvyp|ývající
$153 stavebníhozákona.Dle $ 157 stavebníhozákonamusíbýt vedenstavebnídeník.Pokud by tyto
možnostipostihudle $ 178
povinnostinebylydodržovány,
vystavujese stavebníkiprovádějícífirma
stavebníhozákona.
9. Při stavbě budou dodrženaustanovenívvhlášky o oTP a na ně navazutícíustanoveníčeských
technickýchnorem.
l0. Při Stavběmusí být splněIrupožadavkyjednot|ivýchsprávcůsítíveřejnétechnickéinfrastruktury
k připojenínajednotlivésítěveřejnétechnickéinfrastruktury'
viditelnostibudou
ll. Výkopy budou zajištěnya označenyproti pádu osob do výkopu, při snížení
osvětleny.
12.Za odnětípůdyze ZPF bude podle $ 11 odst.l písm.a)zák.č'334192Sb.' ve zněnípozdějších
předpisůStanovenodvod. o splatnostiodvodu bude MěÚ Řičany' odboremŽP vydáno samostatné
rozhodnutí,ato po nabytíprávní moci územního
nebo stavebníhopovolení.o vydánírozhodnutío
odvodu požádáinvestor vcÚ Říeany,odbor ŽP. prnohou k žádostio Stanoveníodvodůze odnětí
půdyze ZPF je pravomocnéstavebnípovolenía souhlask odnětípůdyze ZPF.y souladus $ ll zák.č.
334/92Sb.' je odvod povinen zaplaÍitten, v jehožzájmu byl vydán souhlass odnětímplůdyzeZPF.
Dokladozaplaceníodvodůstavebníkpředložípři
oznámeníužívání
stavby/dle$ l0'odst.l zákonď.
Investornahlásínejméně14 dní před zahálenímskrývky ornice místouloženíornice a podorničí
na
McÚ Říeany1zemĚaetstypůdnífond) .sejmutetuttu*r Vrstvypůdybudou použitypro rekultivaci
ploch dotčených
stavbou.Bude vedenprotokolo činnostech
souvisejících
se skrývkou,přemíStěním
a
jiným
rozprostřenímči
využitím'uložením,ochranoua ošetřovánímskrývanýchkulturníchvrstev
půdy'v něn-rž
uvedou všechnyskutečnosti,
rozhodnépro posouzenísprávnosti,úplnostia účelnosti
v yuŽívánítěchto zemin.
13. V plnémrozsahu bude respektovánzákon o ochraněpřírodya krajiny. - Fyzické a právnickéosoby
jsou povinny při prováděnístavebníchpracípostupovattak, aby nedocházelok nadměrnému
úhynu
rostlin a zraňovánínebo úhynuživočichťr
nebo ničeníjejichbiotopů,kterému|ze zabránittechnickyi
ekonomickydostupnýmiprostředky.
14. Yytěžená zemlna, jejíž vlastnosti budou vyhovovat limitům uvedeným v příloze č.9 zákona
č.l85/200lSb. vplatnémznění rrebudepovažovánaza odpad podle $2 písm.i)výšecitovaného
zákona, - Vytěžená zemina,která tomutopožadavkunevyhovujea nebudevyužitav místěpro
úpravuterénua ostatnístavebníodpady' kterénebudou vhodné k recyklaci budou uloženy na
(skládka TKo' skládka inertníhomateriálu,rekultivaceapod.)'odpadyvyužitelné
schvá|erré
úložiště
jako druhotnésuroviny budou nabídnutyk využití. - Uloženíodpadůna zaYízeních
staveniště
či na
staveništibude omezenona nezbytněnutnoudobu. - V rámci stavebníchpracíbude vyloučena
likvidace odpadů pálením na staveništi. . Vznikající odpady budou kvalifikovány podle
vyhl.38l/200l Sb. (katalogodpadů)a budou shromažd'ovány
odděleněpodle druhů. - V průběhu
stavbybude vedena evidenceodpadůpodle zákona l85/200l Sb. o odpadecha vyhlášty vŽe Čn
č.38312001
Sb. o podrobnostechnakládánís odpadyv platnémzněnítak,aby byla kdykoliv přístupná
kontrolnímorgánůma to včetnědokladů. - K ohlášeníužívánístavbybudou předloženydoklady
- pokud
vypovídající
o způsobuvyuŽitíodpadůze stavebníčinnostineboo způsobujejich odstranění
využitíodpadův sou|aduse zákonemo odpadechnenímožné'Z dok|adůmusíbýt patrno,jaký odpad
a vjakém množstvíbyl předán oprávněnéosobě,identifikační
údajetétoosoby (název,právníforma
a sídlo,případněbydliště'identifikační
číslooprávněnéosoby, bylo-li přiděleno) a datum předání
odpadu. Předávajícíje povinen zjistit, zda osoba, kterépředává odpady, je kjejich převzetídle
zákonao odpadechoprávněna- v případě,žese tatoosobaoprávněnímneprokáženesmíjíbýt odpad
předán.Stavebníodpadybudouv maximálnímířerecyklovány.
g22 a š23zákonač.20/|987Sb. o státnípamátkovépéčive
l5. Stavebníkje povinen řídit se ustanovením
předpisů,tzn. v předstihupŤedzahájenímvýkopovýcha zemníchpracísi ověřit, zda
zněnípozdějších
Sois.zn.SU/1992lI 1/HBo
str.4
ilzemí,kde bude stavebníčinnostprobíhatje (lzemímS archeologickými ná|ezy (u Archeologického
ústavuAV CR nebo jiné organizaceoprávněnékprovádění archeologickýchvýzkumůve smyslu
cit.zákona) a v pffpadě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit
ArcheologickémuústavuAV ČR a umožnitjemu nebo oprávněnéorganizaciprovéstna dotčeném
územízácbr anný archeologický výzkum.
16. Nutno dodrŽetprotiradonováopatření.
17. Stavbabude dokončenado 2 let ode dne nabytíprávnímoci tohotorozhodnutí.
18. Stavebník zajistí dle $119 SZ, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštnímipředpisy.
19. Po ukončeníprací je stavebník povinen oznámit SÚ záměr s užívánímstavby nejméně30 dnů
předem.
něžse vztahujerozhodnutísprávníhoorgánu:
ÚčastníciŤízenína
Martin Štrbáň,
nar. 16.1l.|982,M. Chlajnač.p,|29|/|9,370 05 České
Budějovice
nar. 23.4.Lg82,Jáchymovsk
JanaŠtrbáňová,
á č,p.1 46,373 44 ZIiv
odůvodnění:
Dne l5.1|,z0|| podal stavebníkžádosto vydánírozhodnutí
oumístěnía provedenístavby.Uvedeným
dnem bylo zahájeno ízemní a stavebnířízení,kteréstavebníúřad spojil podle S 78 odst. 1 stavebního
zákonav souladus $ 140 odst. l správníhořádu usnesením
podle $ l40 odst.4 správníhořádu.
Stavebníúřad oznámi| zahájeníspolečného
územníhoa stavebníhořízeníúčastnftům
řízení,dotčeným
jednánína 5.l,2012,o jehožvýsledku
orgánůma veřejnosti.Kprojednánížádostisoučasně
nařídilústní
byl sepsánprotokol.
Stavebníúřad v provedenémspolečnémúzemníma stavebnímťízenípřezkoumal před|oženoužádost
zhledisek uvedenýchv$86 a11l stavebního
zákona,projednalji s účastnfty
Íízenía s dotčenými
jejím
orgány a zjistil, že
uskutečněním
nebo lžívánímnejsou ohroženyzájmy chráněnéstavebním
zákonem,předpisy vydanýmik jeho provedenía zvláštnímipředpisy.
Umístěnístavby je v souladu se schváIenouúzemněplánovací dokumentací a vyhovuje obecným
poŽadavkůmna využívánílizemí.Projektovádokumentacestavby splňujeobecnétechnicképožadavky
na stavby.Stavebníúřadv průběhuřízeníneshledaldůvody,kteréby bránily povoleníStavby.
Stanoviskasdělili:
- obecníúřadStrančice,
stanoviskoze dne 20.1.z0||,čj.9|2l||
- MěÚ ŘÍčany-odbor
ŽP, souborstanovisekze dne24'8.20||,č,j.42IO4l20l
l-MUR/)ŽP-0O354
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovanýchzvláštnímipředpisy a zahrnulje do podmínekrozhodnutí.
Stavebníúřadrozhodl'jakje uvedenove výroku rozhodnutí,zapouŽítíustanoveníprávníchpředpisůve
výrokuuvedených.
- dalšídotčené
ÚčastníciÍízení
osoby:
Condix Investment.s.r.o..obec Strančice
Vypořádánís návrhy a námitkamiúčastníků:
.
Účastnícineuplatnilinávrhy a námitky.
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
- Připomínkyveřejnostinebyly vzneseny
Vypořádánís vyjádřenímiúčastníků
k podkladůmrozhodnutí:
- Účastnícise k oodkladůmrozhodnutínevviádřili.
Sois.zn.SU I 1992/| l ftIBo
str.5
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskémuúřadu
Středočeského
kraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu'
odvolání se podává s potřebnýmpočtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopiszůstalsprávnímuorgánu a
potřebný početstejnopisů,vyhotovíje
aby každýúčastnftdostal jeden stejnopis.NepodáJi účastník
správníorgánna náklady účastnfta.
odvoláním lze napadnoutvýrokovou částrozhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
je nepřípustné.
rozhodnutí
odvoláníjen proti odůvodnění
Stavebníúřadpo právnímoci rozhodnutípředá ověřenoudokumentacipro umístěnístavbystavebníkovi,
případněobecnímuúřadu, jehoŽ ízemníhoobvodu se umístěnístavby týká, není-li sám stavebním
úřadem,popřípadětéŽ speciálnímustavebnímuúřadu.Stavebníkovizašlejedno vyhotoveníověřené
projektovédokumentacea štítekobsahujícíidentifikačníúdajeo povolenéstavbě. DaIšívyhotovení
ověřenéprojektovédokumentacezašlevlastníkovistavby,pokud nenístavebníkem.
Stavebnftje povinen štítekpřed zahájenímstavbyumístitna viditelnémmístěu vstupu na staveništěa
ponechatjej tam aŽ do dokončení
stavby,případnědo vydáníkolaudačního
souhlasu;rozsáhléstavbyse
mohouoznačitjinýmvhodnýmzpůsobems uvedenímúdajů
ze štítku'
Rozhodnutímá podle $ 93 odst. l stavebníhozákona platnost2roky. Podmínkyrozhodnutío umístění
Stavbyplatípo dobu trvánístavbyčiza\ízení,
nedošlo-liz povahy věci kjejich konzumaci.Stavbanesmí
zahájena,
právní
být
dokud rozhodnutínenabude
moci. Stavebnípovolenípozbývá platnosti,jestliŽe
stavbanebyla zaháienado 2 let ode dne.kdv nabvloprávnímoci.
otisk úředníhorazíÍka
Ing.HelenaBočková'v.r.
oprávněná úředníosoba,referentstavebníhoúřadu
Poplatek:
Správnípoplatekpodle zákona č.63412004Sb., o správníchpoplatcíchpoložky17 odst. 1 písm.a) ve
výši300 Kč, a4 x položkyl7 odst.l písm.fl ve výši300 Kč,celkem1500Kč byl zaplacen.
obdrží: účastníci
tízeníd|e $ 85 odst. l písm.a),b)stavebního
územního
zákonado vlastníchrukou na
dodejky'ostatníúčastníci
řízeníveřejnouvyhláškou,účastníci
fizeníd|e $ l09 odst. 1 písm.
stavebního
a),c),e) stavebníhozákonado vlastníchrukou na dodejky.
(dode;ky)
účastnfui
Martin strbáň, Spitálská 12,I90 00 Praha9
JanaStrbáňová,Spitálská|2,190 00 Praha9
Condix Investment,s.r.o.,IDDS: tqpwgdt
IDDS:juyajxi ( k vyvěšenína úř.ední
obec Strančice,
desku)
dotčené
správníúřady
HZS sK územní
odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
plánovánía region.rozvoj,IDDS: skjbfwd
MěÚ Říeany,územní
MěU Ríčany,životníprostředí,IDDS: skjbfwd
(t1 I e-€- t c-Ú)
u
'7
-
'*rt*'l-o
13 -01-2012
2g -u-z|ll?.
Bc.|vaDvoŘáková
I i.i
l(j
1'']t
i
il r
lr
t-r::,
i
\.-;'--"
j:;

Podobné dokumenty

Směrnice 15-05

Směrnice 15-05 Veškeré komunikace v PARAMO, a.s. musí být řádně osvětleny dle platných ČSN 36 0061, ČSN 360410, ČSN 36 0451 a § 28 Vyhlášky č. 48/1982 Sb. Za řádné osvětlení odpovídá provozovatel, případně uživat...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE odvoláním lze napadnout výrokovou částrozhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení. rozhodnutíje nepřípustné' odvoláníjen proti odůvodnění Stavebníúřadpo právnímoci rozhodnutípředá ověř...

Více

zde ke stažení - Město Vejprty

zde ke stažení - Město Vejprty úřaduVe.jpíty, odbořspíávymajetkuměstapovo]ení zvláštního užívání. prací(před oznámenío záměÍuužívání E. Po ukončení stavby)budou stav€ b níkdm(zhotovitelem) stavbydoloženyMěstskémuúřaduKadaň,odbor...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE Kleinbergová,Na Spojce č.p.511/9,Vršovice,10l 00 Praha lOl,Petr Pavlft, Pod habrovcem409, Strančice

Více

RoZHoDNUTÍ

RoZHoDNUTÍ Protitomutorozhodnutíse lze odvolat do l5 dnůode dnejeho oznámeníke KrajskémuúřadrrÚsteckého kraje v Ústí nad Labem podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu. odvolání se podává s potřebným počtemstejnopisů...

Více

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ a) V předstihu pÍed zahájením výkopových a zemních prací je stavebník povinen řídit se ustanovením š 22 a $ 23 zákona č. z0l|987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů, tzn. ověř...

Více

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí Dobřeň,Jestřebiceč'p'47 Poučení účastníků: Prcti tomuto .ozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeník Klajskémuťlřadu stře(ločeského kraje,Zbo|ovská11' Praha5, odboruregionáIního rozvo...

Více

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr - stavební uřad po právní moci roáodnutí předá ověŤercudokumentaci pro umístěnístavby stavebníkovi,případněobecnímuúfudu,jehoŽ územlíhoobvodu se umístěnístavby týká není-li 5ám stavebnímúřadem,popř...

Více