jak chutná

Komentáře

Transkript

jak chutná
in motion
jak chutná
karneval
Benátky jsou okouzlující
po cel˘ rok. V únoru
ale máte je‰tû o jeden
dÛvod navíc tady b˘t
– mûsto ovládá nejstar‰í
karneval na svûtû!
120
Na cestû za pfiíbuzn˘mi do Padovy
jsem se zastavila v Caorle. Mûsto,
které leÏí v severním cípu Jaderského
mofie mezi Terstem a Benátkami, je
místem ‰tûbetajících kaváren
a cukráren s poletující vÛní kávy a se
sklenûn˘mi poháry zmrzliny
ozdobené ãepicemi ‰lehaãky
a cimbufiím broskviãek. Caorle je také
mûstem s námûstími zalit˘mi sluncem
a kovov˘m vyzvánûním vycházejícím
z románské vûÏe.
V proudu ãasu
KdyÏ jsem Caorle nav‰tívila,
probíhaly zde právû rybáfiské oslavy.
Uchovávají se díky zázraku tradice,
nad‰ení starostÛ mûst a domorodcÛ
sdruÏen˘ch ve veslafisk˘ch klubech
po celém benátském kraji. Spolu se
stovkami lidí jsem se zatajen˘m
dechem sledovala projíÏdûjící
sváteãnû ozdobenou a vyfiezávanou
loì plnou Ïen ve folklorních
kost˘mech. Jako by plula ãasem.
Poté jsem se spolu s nimi i já
nechala strhnout jedním z proudÛ
fieky Livenzy, na jejíchÏ vlnách se
kaÏdoroãnû odehrává tato
choreograficky dokonalá pfiehlídka
rybáfisk˘ch bárek. Pravideln˘mi
pohyby a s neuvûfiitelnou lehkostí
a obfiadností jsme se blíÏili k centru
mûsta naplnûného domy
v pastelov˘ch barvách.
V hospÛdce U âisté du‰e
S pfiíchodem veãera jsme se
pfiesunuli do místní hospÛdky. Do
ãela stolu usedla kapitánka na‰í lodi,
star‰í svûtlovlasá dáma s virtuóznû
vztyãen˘m prstem. Prostor se
zaplnil noblesními rybáfii a tóny
jejich námofinick˘ch písní. Za jejich
zpûvu jsem si blaÏenû vychutnávala
zdej‰í tradiãní jídlo – ‰pagety
s rybí omáãkou a pak polentu
s treskou.
S pocitem, Ïe jsem okusila hlub‰í
v˘znam oslav a dosáhla jistého
oãi‰tûní du‰e, jsem s pfiáteli odjela
lodí jménem Caorlina do Benátek.
Právû tam probíhala La Regata
Storica, jedna v fiadû slavností,
jejichÏ vyvrcholením je Benátsk˘
karneval a v nichÏ je znovuvzkfií‰ena
okázalost Benátek.
Ve stoostrovních
Benátkách
Má-li Praha poetick˘ pfiídomek
„stovûÏatá“, o Benátkách by se
podle stejného klíãe dalo pronést, Ïe
Vût‰ina masek má
pÛvod v renesanci
a dají se tady
vypÛjãit i koupit.
Benátky jsou
místem nepfietrÏité
karnevalové
atmosféry.
Na konci února si
masky nasazují
v‰ichni – i gondoliéfii
a ãí‰níci.
jsou „stoostrovní“ – mûsto
postavené na kÛlech se rozprostírá
na sto osmnácti ostrÛvcích. Hlavní
dopravní tepnou je proslul˘ Canal
Grande (Velk˘ kanál). Stejnû tak by
se o Benátkách dalo fiíct, Ïe je to
mûsto nepfietrÏité karnevalové
atmosféry, v nûmÏ jako by se místy
zastavil ãas. Hned dostávám chuÈ se
jen tak projíÏdût v ãern˘ch
gondolách. Gondoliér
v pruhovaném bílo-modrém triãku
a s tradiãním slamûn˘m kloboukem
ozdoben˘m pentlí mi ochotnû
pomáhá nastoupit a já usedám do
loìky jako královna na trÛn. Nade
mnou vzne‰enû vlají rÛznobarevná
prostûradla, punãochy, prádla
a prádélka, vÛnû ãistoty se
promíchává s v‰udypfiítomn˘m
aroma kalného mofie, které mi
dokresluje atmosféru mûsta.
Z rohu kamenn˘ch palácÛ tyãících
se nad kanály na mû najednou
vykoukne maska, ãern˘ svatební ‰at
z let dávn˘ch. Dochází mi, Ïe je tady
121
in motion
na mû nalíãena hra, kterou musím
hrát, dokud neopustím mûsto.
Pfiistupuji na ni a v‰e kolem mû se
stává jednou nádhernou
a tajuplnou kulisou. Benátky nade
mnou rozprostfiely svá barevná
kfiídla, vzaly mû pod svou ochranu.
V mramorovém
okouzlení
Îluté ukazatele na zdech domÛ
neomylnû udávají smûr a já se jako
mávnutím holubího kfiídla
dostávám z bludi‰tû uliãek
a kanálÛ, ze spleti cenn˘ch
památek stfiedovûku, renesance a
baroka na námûstí Svatého Marka.
Jeho nádheru podtrhují kavárny
a obchody s umûleck˘mi pfiedmûty
skr˘vající se ve stínu mramorov˘ch
palácov˘ch arkád. Obdivuji
neobvyklé kompozice jednotliv˘ch
domÛ s jejich architekturou
propojující prvky fantazie a reality.
Námûstí má akustiku operního sálu
a já dokonce sly‰ím cinkání ‰álkÛ
kávy ze slavn˘ch a do historie
Jako mávnutím
holubího křídla se
dostávám z uliček
na náměstí
Svatého Marka.
mûsta zapsan˘ch kavárniãek,
jak˘mi jsou napfiíklad Café Florian
ãi Café Quadri. Spoleãnost mi dûlají
v‰udypfiítomní holubi. Nechávají se
krmit z dlanû, posedávají mi na
ramenech a za chvíli je nestaãím
odhánût. Z celé té nádhery se mi
motá hlava a se smíchem se
nechávám fotit u DóÏecího paláce
zdobeného kamennou krajkou.
Zatímco malífii masek zdobí kÛÏi
m˘ch pfiátel i ãlenÛ ostatních
posádek a pfiipravují je tak
k odplutí, pozoruji muÏe, kter˘
s bravurou mistra kreslí pfiístav
San Marco olejov˘mi barvami na
plátno jak na okno do jiné reality.
KdyÏ to okno otevfiete, uvidíte
slavnostní konvoj historick˘ch
plavidel s posádkou obleãenou do
tradiãních historick˘ch kost˘mÛ…
V karnevalovém reji
V‰ude kolem mû lidé v reji
karnevalové atmosféry smlouvají
s prodavaãi kloboukÛ, ãepic
a krajkov˘ch de‰tníkÛ, pohlednic,
triãek, vûjífiÛ i mandal z darÛ mofie.
Mûsto ovládla Regata storica.
Tato velkolepá slavnost se koná na
zaãátku záfií, kdy po kanálu plují
staré bárky a gondoly z celého
kraje, fiízené nejlep‰ími gondoliéry
v historick˘ch úborech.
Lodí symbolizujících jednotlivá
mûsta Benátska jsou za chvíli
desítky a zaplÀují ‰irok˘ prostor na
mofii pfied nábfieÏím San Marco.
Mezi nimi je i na‰e Caorlina, loì
mûsta Caorle.
Jsem znovu okouzlena kroji
a bárkami nazdoben˘mi pentlemi,
kvûtinami, ovocem i zeleninou,
a tak kou‰u do broskve jako do
rekvizity.
Na lodi
âlovûk má
z té atmosféry
pocit, jako by
se zastavil ãas.
122
Na‰e posádka za chvíli dostává
plánek a pofiadové ãíslo, které
s obfiadností lepím na pfiíì.
Seskupujeme se do fiad jako
poslu‰né a py‰né vojsko celého
Benátska. Mezitím sleduji, jak na
TEXT: JANA STUDNIČKOVÁ, FOTO: profimedia.cz/AFP A mediabanka.cz/GETTYIMAGES
sebe pokfiikují a s veselím se
seznamují rÛzná mûsta mezi sebou.
Ale to uÏ trubaã na motorovém
ãlunu dává znamení a my
vyplouváme.
V‰ude kolem se rozprostírá
karnevalová smûs
smíchu, blaÏenosti,
klidu i smutku.
Pádla siln˘ch muÏÛ
i kfiehk˘ch Ïen se
s lehkostí nofií do
mofiské tfipytivé
hladiny a tanãí
lodní tanec vogare.
Navzájem si obdivujeme bárky,
zruãnost gondolování a my Ïeny
sklízíme od muÏÛ z jin˘ch plavidel
znamení obdivu. Jak italské!
Sluãujeme se potom v jedin˘ pestr˘
a hluãn˘ celek, abychom elegantnû
spoleãnû propluli pod tfiemi mosty,
na nichÏ mávají nad‰ení lidé
z celého svûta.
V slzách
Je ná vás
nastraÏena hra,
kterou musíte
hrát.
Jsem py‰ná, Ïe právû já mÛÏu
sedût na pfiídi jako mofiská
panna, proráÏet vzduch Velkého
kanálu. Mávám v‰em, ktefií svá tûla
v benátsk˘ch kulisách vystrkují
z oken, balkonÛ,
dvefií, uliãek,
schodi‰È, kanálÛ,
mol, terásek,
mostÛ a pansk˘ch
tribun a kde jen
tak pûje árii
Andrea Bocelli.
Celá slavnost je snímána
televizními kamerami. Mávám do
jedné z nich, a tak mû moÏná vidí
i moje italská babiãka s dûdeãkem
v paneláku v Praze.
V‰echny lodû jsou v tu chvíli
napojeny neviditeln˘m lanem ke
karnevalovému mûstu Benátky,
které pfiitahuje a povolává svoje
vojsko. Trubaã v pravou chvíli
Regata Storica
je jedna z řady
slavností, jejichž
vyvrcholením je
Benátský karneval.
vyhlásí jednotlivá mûsta-lodû,
která zvednou pádla na pozdrav.
Obfiad je dokonán.
Staãí si uÏ jen odpoãinout, popít
trochu vína, obãerstvit se ovocem,
které je‰tû pfied chvílí zdobilo
jednu z lodí, a vrátit se do „svého
plujícího mûsta“ Caorle.
Zapadající slunce se nofií jako
ãerven˘ reflektor do mofisk˘ch vln
a já jako divák sleduji za chechtotu
rackÛ tu konãící divadelní fatu
morgánu. Moje ústa jsou
pootevfiená v údivu, jako bych
chtûla je‰tû naposledy ochutnat
a polknout pomalu se ztrácející
obraz této bizarní operní árie. V tu
chvíli mû ãernû namalovaná slza
steãe z tváfie na jazyk. Je slaná.
Tak chutná Carnevale di Venezia. n
123