lifenet® rs - Physio control

Komentáře

Transkript

lifenet® rs - Physio control
LIFENET RS
®
Pøíjímací stanice
Maximalizuje dostupnost
dat z 12svodého EKG
Šetøí èas na pøíjmových
oddìleních
Zkracuje èas od pøíjmu
k léèbì pacienta
Umožòuje pøíjmovému
oddìlení pøipravit se na
pacienta pøed jeho
pøíjezdem
Umožòuje rozhodování
na dálku
Poskytuje katetrizaèním
pracovištím více èasu pro
pøípravu na pacienta
Faxový
pøístroj
Klinický
informaèní
systém
Zvýšení efektivity pøíjmových oddìlení
Pøijímací stanice LIFENET RS umožòuje
pracovníkùm pøíjmových pohotovostních
oddìlení prohlížet a hodnotit
pøednemocnièní záznamy vyšetøení
pomocí 12 svodého EKG.* Pøijímací
stanice dále umožòuje pøíjem jakýchkoli
køivek a hodnot vitálních funkcí
zobrazených na displeji, sumáø trendù,
všechny záznamy o kritických pøíhodách
CODE SUMMARY a informace o trendech
z pøístroje LIFEPAK® 12 a z defibrilátorù
prostøednictvím celulárního pøenosu
nebo pøenosu po pevné lince. Umožòuje
tak pøíjmovým oddìlením pøipravit se na
pacienta pøed jeho pøíjezdem, zvyšuje
kvalitu péèe a její efektivitu a zkracuje èas
od pøíjmu k léèbì pacienta. Popisovaná
pøijímací stanice mùže pøenášet tiskové
výstupy z EKG monitorování v kvalitì
vhodné pro diagnostiku. Pøijímací stanice
je schopna automaticky exportovat data
do jiné pøijímací stanice LIFENET RS
nebo do faxového pøístroje. Pøenos zpráv
lze ovládat buï odesílacím pøístrojem
LIFEPAK 12, nebo pøijímací stanicí.
Databáze
CODESTAT Suit
Pøijímací
stanice
LIFENET RS
Kompletní øešení, které poskytuje
kompletní záznamy o pacientovi
Pøijímací stanice pøijímá, tiskne a exportuje
12 svodé EKG záznamy z defibrilátorù
LIFEPAK 12 do nemocnièního klinického
informaèního systému. Popisovaná stanice
zpøístupòuje data pro sériové 12 svodé
porovnání pomocí systému GE Marquette
MUSE® CV a Siemens MegaCare®
a umožòuje monitorování podle smìrnic
pro management akutního infarktu
myokardu. Pøístroj LIFENET RS umožòuje
pøíjmovým oddìlením porovnat záznamy
z minulých vyšetøení 12 svodým EKG
s aktuálními výsledky z terénního EKG
vyšetøení, a tím i pøesnìjší a úplnìjší
stanovení diagnózy. Pøijímací stanice
LIFENET RS jako souèást produktové
øady LIFENET doplòuje ostatní produkty
této znaèky, vèetnì databáze
CODE-STAT™ Suite
* Pøenos EKG dat z pøístroje LIFEPAK 11 je omezen pouze na údaje z 12 svodého EKG.
SPECIFIKACE I LIFENET® RS Pøijímací stanice
VÝHODY PØIJÍMACÍ STANICE LIFENET RS
Zvyšuje efektivitu, snižuje pracovní zátìž, snižuje
náklady.
Pracovníci pøíjmových oddìlení mohou pøipravit
pracovištì pro pacienty pøed jejich pøíjezdem na
základì dat z 12 svodého EKG odeslaných
pracovníky vozu záchranné služby.
Umožòuje úplný, pøesný a spojitý pøenos
pacientských záznamù z pøednemocnièních
vyšetøení do kompatibilních klinických informaèních
systémù.
Zlepšuje stanovení diagnózy, umožòuje rychlé
rozhodování na dálku a zadání pokynù k léèbì
terénním pracovníkùm. Pracovníci pøíjmových
pohotovostních oddìlení mohou porovnat záznamy
z minulých EKG vyšetøení s aktuálními údaji
z EKG.
Poskytuje katetrizaèním pracovištím více èasu pro
pøípravu na pacienta.
Bezproblémová instalace a integrace do
nemocnièních klinických informaèních systémù
GE Medical MUSE CV nebo Siemens MegaCare.
VLASTNOSTI PØIJÍMACÍ STANICE
LIFENET RS
VLASTNOSTI SYSTÉMU
Pøenos všech záznamù køivek – snapshot
Omezená tøíletá záruka na všechny hardwarové
souèásti
Tiskové výstupy a pøenos dat z 12 svodého EKG
v kvalitì vhodné pro diagnostické úèely
Poèítaèový systém Dell® s designem nové
generace
Kompatibilní se systémy GE Medical MUSE
a Siemens MegaCare
17 palcový plochý zobrazovací panel Dell®
Program PC anywhere pro diagnostiku na dálku
Doplòuje databázi CODE-STAT™ Suite pro úèely
analýzy a archivace dat
Faxový pøenos dat z pøijímací stanice LIFENET RS
Pøijímá øadu zpráv pøístroje LIFEPAK 12
Vynikající výkon, vybavení a úèinnost v kombinaci
s uživatelsky pøátelskými inovacemi
Sumáø trendù – zahrnuje informace o pacientovi,
záznam vitálních funkcí a související grafy
Kompatibilní s øadou EKG filtrù pøístroje LIFEPAK 12
Možnost seøízení podle èasového pásma
Automatické funkce: Export z pøijímací stanice
LIFENET RS v 2.0 do pøijímací stanice LIFENET RS
v 2.0
Rùzné jazykové prostøedí: angliètina, francouzština,
španìlština, nìmèina, švédština a italština
Zobrazování a tisk 50 mm/s. Záruèní servis do
4 hodin po 24 hodin, 7 dnù v týdnu na všech
místech, kde je tato služba k dispozici (jinak další
pracovní den).
Medtronic Physio-Control
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
Internet: www.physiocontrol.com
Internet: www.medtronic.com
Evropa
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel.: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900
Kanada
Mississauga, Ontario
Tel: 905.826.6020
Fax: 905. 826.6620
Anglie/Irsko
Watford, Velká Británie
Tel: 44.1923.212.213
Fax: 44. .1923.241.004
Itálie
Miláno, Itálie
Tel: 39.02.66.16.41
Fax: 39.02.642.74.88
Asie-Pacifik
Christchurch, Nový Zéland
Tel: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374
Polsko
Varšava, Polsko
Tel: 48.22.611.59.00
Fax: 48.22.672.59.17
Francie
Boulogne-Billancourt, Francie
Tel: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1. 55.38.1800
Holandsko
Hoofddorp, Holandsko
Tel: 31.20.6.533.640
Fax: 31. 20.6.535.822
Latinská Amerika
Sunrise, Florida
Tel: 954.835.4042
Fax: 425.885.6507
Èeská republika
Praha, Èeská republika
Tel: 420.296 579 580
Fax: 420.296 579 589
www.medtronic.cz
Nìmecko/Švýcarsko
Dusseldorf, Nìmecko
Tel: 49.211.529.30
Fax: 49.211.529.31.00
Španìlsko
Madrid, Španìlsko
Tel: 34.91.375.60.50
Fax: 34.91.375.60.55
Støední východ
Dubai, Spojené Emiráty
Tel: 971.4.282.6532
Fax: 971.4.282.7970
Èínská lidová republika
Shanghai, Èína
Tel: 86.21.50800998
Fax: 86. 21.50800978
Rakousko
Vídeò, Rakousko
Tel: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1. 240.44.600
Skandinávie
Järfälla, Švédsko
Tel: 46.85.80.945.00
Fax: 46.85.80.945.05
Maïarsko
Budapeš, Maïarsko
Tel: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230
Jižní Afrika
Gardenview, Jižní Afrika
Tel.: 27.11.678.4800
Fax: 27.11.616.1060
PHYSIO-CONTROL, LIFEPAK A LIFENET jsou registrované ochranné známky spoleènosti Medtronic Physio-Control Corp. CODE SUMMARY a CODE-STAT jsou ochranné známky spoleènosti Medtronic Physio-Control Corp. MUSE je registrovaná obchodní
známka spoleènosti GE Medical. MegaCare je registrovaná obchodní známka spoleènosti Siemens. Dell je registrovaná obchodní známka spoleènosti Dell Corporation. Medtronic je registrovaná obchodní známka spoleènosti Medtronic Inc. Specifikace mohou
být mìnìny bez pøedchozího upozornìní. 2003 Medtronic Physio-Control Corp. Vytištìno v ÈR.
P/N 3012515-001

Podobné dokumenty

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Medtronic PHYSIO-CONTROL Medtronic Physio-Control Corp. 11811 Willows Road NE P.O. Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 USA

Více

defibrilátor - Puro

defibrilátor - Puro Doba nabití pro provedení výboje: Doba nabití na 200 J je pøi plnì nabitém pøístroji kratší než 9 vteøin, na 360 J je

Více

defibrilátor/monitor

defibrilátor/monitor jako dobíječky baterií. K dispozici je kompletní řada baterií, umožňující jejich použití podle různých požadavků, s vizuální indikací zbývající kapacity.

Více

automatický externí defibrilátor

automatický externí defibrilátor Miláno, Itálie Tel: 39.02.66.16.41 Fax: 39.02.642.74.88

Více

Prostorová energie Působící pole Geoenergetická energie Přístroj

Prostorová energie Působící pole Geoenergetická energie Přístroj jistotou øíci, že je nejvnitønìjší polarizovaným gm.H - polem. zemské jádro ze železa a niklu. Na Podle našich experimentù a z á k l a d ì m é h o z á k l a d n í h o praktických výzkumù pøi tom vý...

Více

Přední světový výrobce defibrilačních technologií

Přední světový výrobce defibrilačních technologií masáže bìhem aplikace nepøesáhne 20 vteøin. Pomocí systému LUCAS lze zabezpeèit masហhrudníku a už pacient leží na zemi, na lùžku èi na nosítkách v sanitce. Pomocí jednoho tlaèítka lze pøístroj v...

Více

CRPlus - Puro

CRPlus - Puro Eames, P., Larsen, P.D., and Galletly, D.C. 2003. Comparison of ease of use of three automated external defibrillators by untrained lay people. Resuscitation, 58: 25-30.

Více

zde - ALWIL MEDICAL, sro

zde - ALWIL MEDICAL, sro ALWIL Medical s.r.o. V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 210 451 Fax: 475 209 183 [email protected] @alwilmedical.com

Více

LIFEPAK® 15Monitor/Defibrilátor

LIFEPAK® 15Monitor/Defibrilátor zvolit také monitorování teploty pomocí pěti jednorázových senzorů — a podobně jako ostatní údaje můžete zahrnout teplotu do zpráv, nahrát do dalších medicínských informačních systémů nebo zobrazit...

Více