CRPlus - Puro

Komentáře

Transkript

CRPlus - Puro
®
Defibrilátor
CRPlus
NÁHLÁ ZÁSTAVA SRDCE MَE POSTIHNOUT KOHOKOLIV, KDEKOLIV A KDYKOLIV.
Snadná záchrana ve vašich rukách
®
Defibrilátor
CR
Plus
Nejménì 10 000 našich
spoluobèanù v Èeské republice
každý rok zemøe následkem
zástavy srdce. 1
Medtronic vyvinul LIFEPAK CR Plus pro všechny, kdo se stanou bezprostøedními
svìdky srdeèní zástavy, pro chvíle, ve kterých je šance na obnovení èinnosti srdce nejvìtší.
VOLBA PØINÁŠEJÍCÍ BEZPEÈÍ
A JISTOTU
NEJJEDNODUŠŠÍ PØI POUŽITÍ,
S JISTOTOU RYCHLÉHO
PROVEDENÍ PRVNÍHO VÝBOJE
NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ
TECHNOLOGIE PRO ZÁCHRANU
VÌTŠINY ŽIVOTÙ
t
t
t
S AED LIFEPAK CR Plus se
mùžete cítit vždy bezpeènì,
nebo Vaším partnerem je
Medtronic, pøední svìtový
specialista v oboru defibrilace.
Defibrilátory LIFEPAK si díky své
spolehlivosti a kvalitì získaly
dùvìru odborníkù v oblasti
urgentní medicíny na celém
svìtì.
SNADNO POUŽITELNÝ AED LIFEPAK CR PLUS
V SOBÌ UKRÝVÁ NEJPOKROÈILEJŠÍ TECHNOLOGII,
KTERÁ JE K DISPOZICI PRO LÉÈENÍ NÁHLÉ SRDEÈNÍ ZÁSTAVY.
Šance na pøežití pøi srdeèní zástavì
jsou nejvyšší v nìkolika prvních
minutách po kolapsu. Proto jsme
se po celá desetiletí snažili vyvinout
technologii, umožòující provést
defibrilaèní elektrický výboj do
pacientovy hrudi v nejkratším
možném èase. Rychlá a úèinná
defibrilace provedená s pomocí
automatického externího defirilátoru
(AED) prvním svìdkem kolapsu
se mùže stát èinem zachraòujícím
život. Jednoduchost použití AED je
tedy zásadní podmínkou úspìchu.
LIFEPAK CR Plus je AED
s nejjednoduším používáním,
který byl kdy vyvinut. Nedávná
studie zjistila, že s LIFEPAK CR Plus
byly i neškolené osoby schopny
provést výboj rychleji než s jinými
testovanými AED.6 A nezávislé
odborné srovnání nìkolika
defibrilátorù ohodnotilo CR Plus
èíslem 1, co se týèe snadnosti
použití a intuitivnosti.7
Defibrilátor LIFEPAK CR Plus
vyžaduje minimální znalosti na
stranì zachránce. Staèí naslouchat
mluveným pokynùm, které pøístroj
vydává a pøiložit na pacientovu
hruï defibrilaèní elektrody.
LIFEPAK CR Plus je navržen tak,
aby na základì analýzy pacientova
stavu sám urèil, zda je nutné
provést výboj èi nikoliv. K dispozici
jsou jak plnì automatické pøístroje,
které v pøípadì potøeby výboj
provedou, tak pøístroje
poloautomatické, které vyzvou
uživatele k provedení výboje
stisknutím tlaèítka.
Snadno použitelný pøístroj
LIFEPAK CR Plus používá moderní
bifázickou technologii, které vìøí
stále více zdravotnických
odborníkù. Bifázická technologie
ADAPTIVTM pøizpùsobuje léèebný
zásah individuálním potøebám
každého èlovìka a provádí
opakované elektrické výboje se
stoupající energií (od 150 až
do 360 joulù), pokud srdce
nereaguje na již provedený výboj.
Defibrilaèní elektrody se sníženou
energií pro kojence èi dítì nyní
umožòují, aby dokonce
i nejmladší obìti náhlé srdeèní
zástavy dostaly defibrilaèní výboj,
který mùže zachránit život.
LIFEPAK CR Plus mùže sloužit
i v nároèných podmínkách práce
profesionálù v záchranáøských
týmech. Odolá drsnému
zacházení a mùže být bez
poškození transportován
a pøenášen.
Šance na pøežití klesá o 7 až 10
procent každou minutu po zástavì,
není-li provedena defibrilace.2
Evropská rada pro resuscitaci
doporuèuje provést defibrilaci
u srdeèních zástav odehrajících se
mimo nemocnici bìhem 4 až 5ti minut
nebo døíve.3
Týmùm zdravotnické záchranné
služby mùže trvat až 15 minut než
se dostanou na místo pøíhody.4
Zahranièní klinická studie ukázala,
že šance na pøežití po náhlé zástavì
srdce prodìlané mimo nemocnici
se pøibližnì zdvojnásobila
v oblastech, kde byly umístìny AED
a laici proškoleni pro jejich použití.5
VŽDY SPOLEHLIVÌ PØIPRAVEN
K AKCI I S MINIMÁLNÍMI
NÁROKY NA ÚDRŽBU
t
AED LIFEPAK CR Plus má
bateriový systém, který používá
snadno vymìnitelný dobíjeè
CHARGE-PAKTM udržující interní
baterii vždy pøipravenou
k plnému výkonu. S AED
LIFEPAK CR Plus jste tak
v jakémkoliv okamžiku
spolehlivì pøipraveni poskytnout
pomoc v pøípadì náhlé zástavy
srdce. Synchronizace výmìny
dobíjeèe CHARGE-PAKTM a sady
elektrod snižuje nároky na
údržbu pøístroje.
LIFEPAK CR Plus byl
zkonstruován s využitím peèlivì
vybraných technologií, které
zajišují jeho bezporuchovost
a spolehlivost. Zabudovaný
režim automatického
samotestování vám poskytuje
další jistotu, že pøístroj je
pøipraven zachraòovat. Snadno
viditelný kontrolní displej vám
pøi letmém pohledu sdìlí, zda
vᚠpøístroj potøebuje opravu
èi údržbu.
KAŽDÝ DEN NÌKDO JAKO VY POUŽÍVÁ
AED PRO POMOC PØI ZÁCHRANÌ ŽIVOTA.
BUÏTE I VY PØIPRAVENI.
AED LIFEPAK CR Plus vám postupnì, krok za krokem sdìluje, a ukazuje, co dìlat.
Srozumitelné pokyny vydávané pøístrojem vám umožní použít jej rychle a úèinnì.
O SPOLEÈNOSTI MEDTRONIC
Medtronic byl založen v roce 1949 a je v souèasnosti pøedním svìtovým výrobcem lékaøských technologií.
Spoleènost Medtronic poskytuje lidem s chronickým onemocnìním øešení provázející je celým životem.
Nabízí také široké spektrum výrobkù a léèebných postupù, které pomáhají lékaøùm øešit ty nejnároènìjší
a nejvíce omezující zdravotní problémy a navrací zdraví, prodlužují život a zmíròují bolest.
NÁKUP AED OD SPOLEÈNOSTI MEDTRONIC JE SPOLEHLIVÝM ØEŠENÍM
Zavést do užívání AED LIFEPAK CR Plus se spoleèností Medtronic je jednoduché. Tým našich vlastních
i externích erudovaných odborníkù je pøipraven vám poskytnout na klíè vše, co potøebujete: analýzu potøeb,
defibrilátory LIFEPAK CR Plus a plán jejich rozmístìní vyplývající z analýzy, proškolení vybraných zamìstnancù
a to nejen k použití pøístrojù, ale i k provedení resuscitace. Pomùžeme vám dohotovit také dokumentaci jako
napøíklad provozní pravidla, èi informaèní systém pro zamìstnance a zákazníky.
Jsme zkrátka pøipraveni pøizpùsobit se vašim potøebám.
Pøístroje LIFEPAK AED jsou lékaøskou technologií. Uživatelé AED by mìli být proškoleni v poskytování kardiopulmonální resuscitace a v použití pøístroje. U dìtí do vìku osmi let nebo do váhy 25 kg
mùže být defibrilátor LIFEPAK CR Plus použit pouze s defibrilaèními elektrodami se sníženou energií pro kojence èi dítì.
Literární odkazy
1
European Heart Journal, (2004) 25, ESC-ERC recommendations for the use of automated external defibrilators (AEDs) in Europe, 437.
2
Cummins, R.O. 1989. From concept to standard-of-care? Review of the clinical experience with automated external defibrillators. Annals of Emergency Medicine 18: 1269-75.
3
European Resuscitation Council Guidlines for Resuscitation 2005. Resuscitation, S7 - S23.
4
Pøehled firmy Medtronic z publikované literatury.
5
Ornato, J.P. and The Public Access Trial Investigators. 2003. The Public Acess Defibrillation (PAD) Trial (Abstract) Circulation, 108:2723.
6
Eames, P., Larsen, P.D., and Galletly, D.C. 2003. Comparison of ease of use of three automated external defibrillators by untrained lay people. Resuscitation, 58: 25-30.
7
Human Factors International. Expert review of five commercially available AEDs for intuitiveness and ease of use. Kvìten 2003.
Medtronic Physio-Control
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
www.physiocontrol.com
www.medtronic.com
Evropa
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900
Švýcarsko
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel: 41.21.803.8000
Fax: 41.21.803.8099
Kanada
Mississauga, Ontario
Tel: 905.826.6020
Fax: 905.826.6620
Velká Británie, Irsko
Watford, Velká Británie
Tel: 44.1923.212.213
Fax: 44.1923.241.004
Nizozemsko
Kerkrade, Nizozemsko
Tel: 31.45.566.8000
Fax: 31.45.566.8668
Støední Východ
Beirut, Lebanon
Tel: 961.1.370.670
Fax: 961.1.364.164
Jižní Afrika
Bedfordview, Jižní Afrika
Tel: 27.11.677.4800
Fax: 27.11.616.1104
Francie
Boulogne-Billancourt, Francie
Tel: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1.55.38.1800
Španìlsko
Madrid, Španìlsko
Tel: 34.91.625.04.00
Fax: 34.91.650.74.10
Maïarsko
Budapest, Hungary
Tel: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230
Japonsko
Kawasaki, Kanagawa, Japonsko
Tel: 81.44.540.6502
Fax: 81.44.540.6170
Nìmecko
Dusseldorf, Nìmecko
Tel: 49.211.529.30
Fax: 49.211.529.31.00
Skandinávie
Järfälla, Švédsko
Tel: 46.8.52.22.00.00
Fax: 46.8.52.22.00.50
Polsko
Warsaw, Poland
Tel: 48.22.465.69.00
Fax: 48.22.465.69.17
Austrálie
Sydney, Austrálie
Tel: 61.2.9879.5999
Fax: 61.2.9879.5100
Rakousko
Vienna, Rakousko
Tel: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1.240.44.600
Asijská èást Tichomoøí
Christchurch, Nový Zéland
Tel: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374
Èeská republika
Prague, Czech Republic
Tel: 420.296.579.580
Fax: 420.296.579.589
Izrael
Even-Yehuda, Izrael
Tel: 972.9.891.2223
Fax: 972.9.891.9330
Itálie
Milan, Itálie
Tel: 39.02.66.16.41
Fax: 39.02.642.74.88
Latinská Amerika & Karibik
Weston, Florida USA
Tel: 954.385.3403
Fax: 954.306.0176
Èínská lidová republika
Shanghai, Èína
Tel: 86.21.50800998
Fax: 86.21.50800978
PHYSIO-CONTROL a LIFEPAK jsou ochranné známky spoleènosti Medtronic Physio-Control Corp. ADAPTIV a CHARGE-PAK jsou ochranné známky Medtronic spoleènosti Physio-Control Corp.
Medtronic je ochrannou známku spoleènosti Medtronic, Inc. Zmìny vyhrazeny bez pøedchozího oznámení.
© 2003 Medtronic Physio-Control Corp.

Podobné dokumenty

ZOLL AED Plus

ZOLL AED Plus šanci na přežití omezuje. Běžné přístroje AED pouze defibrilují. Rychlé provedení defibrilace je rozhodující intervencí, která zlepšuje přežití, ale není samospasitelné. Zatímco defibrilaci potřebu...

Více

Knězek s.r.o Palkovice.Kúpna zmluva

Knězek s.r.o Palkovice.Kúpna zmluva 5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej uzatvorením obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnorucne podpísali.

Více

defibrilátor - Puro

defibrilátor - Puro pøíhody. Pøístroj je konstruován pro použití minimálnì vycvièeným zachráncem. V poloautomatické verzi jsou nutné pouze tøi kroky k provedení defibrilaèního výboje, který mùže zachránit život, ve ve...

Více

Defibrillator

Defibrillator Celková konečná hodnota zakázky:  Hodnota: 35 220 522 CZK Bez DPH V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) ...

Více

lifenet® rs - Physio control

lifenet® rs - Physio control Zobrazování a tisk 50 mm/s. Záruèní servis do 4 hodin po 24 hodin, 7 dnù v týdnu na všech místech, kde je tato služba k dispozici (jinak další pracovní den).

Více

automatický externí defibrilátor

automatický externí defibrilátor Doba nabíjení akumulátoru: 10 ±1 hodina. Nabíjení akumulátoru limitováno od +15˚C do +35˚C (+59˚F až +95˚F).

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio Vyhlášení Konkursu PE na nejlepší elektronické a radioamatérské konstrukce v roce 2009 ....................... 4/3 Metoda Push - Pull bude testována na QUIDEXu v Pøíbrami ... 47/3 Opìt svìtová výst...

Více

defibrilátor - SHOParamedik

defibrilátor - SHOParamedik velké množství dostupných konfigurací (od ledna 2006), které umožòují pøizpùsobení potøebám pacienta a protokolu resuscitace. Budoucí aktualizace zamìøené na potøeby pacientù budou zajišovat vysoc...

Více

Dotazník pro dárce krve

Dotazník pro dárce krve Uveïte kde: 46. Pobýval(a) jste v období 1980-1996 celkem déle než 6 mìsícù ve Velké Británii nebo Francii ?…...........................................................................................

Více