New English File Intermediate

Komentáře

Transkript

New English File Intermediate
EnglishDrill
NEF3
New English File Intermediate
(NEF3)
(slovníček k aplikaci EnglishDrill)
Neregistrovaná verze - rozsah: FILE 1, 6 lekcí, 175 slovíček
(celý rozsah FILE 1-7, 54 lekcí, 1282 slovíček - po registraci)
Copyright © 2007 Ing. Otakar Doležal
[email protected]
www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz
1/16
EnglishDrill
NEF3
O aplikaci EnglishDrill
Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby
pomocí mobiních telefonů s podporou Java.
O slovní zásobě NEF3
Slovní zásoba je vytvořena podle předlohy slovníčku k New English File
Intermediate zveřejněného na českých stránkách nakladatelství Oxford
University Press (newefinterwl.pdf).
O výslovnosti
Přepis anglické výslovnosti odpovídá všeobecné britské angličtině. Je
použita "počeštěná" forma mezinárodní fonetické abecedy, tak jak je
běžně používaná v anglicko - českých a česko - anglických slovnících.
Výslovnost:
ə ... neurčitý zvuk mezi a a e,
ŋ ... nosové n (jako v českém slově banka),
ð ... jazyk mezi zuby a vyslovit z,
æ ... vyslovit otevřené e,
θ ... jazyk mezi zuby a vyslovit s,
' ... hlavní přízvuk,
, ... vedlejší přízvuk,
: ... prodloužení hlásky (a: jako české á).
2/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1A Food and
restaurants
baked
beans
boiled
dessert
duck
fish
fork
fresh
fried
frozen
fruit
glass
grilled
home-made
knife
lettuce
low-fat
main course
meat
napkin
peaches
pepper
plate
prawn
raw
roast
salmon
salt
sausages
seafood
serviette
spicy
spoon
starter
[ ‘beikt ]
[ ‘bi:nz ]
[ ‘boild ]
[ di’ze:t ]
[ ‘dak ]
[ ‘fiš ]
[ ‘fo:k ]
[ ‘freš ]
[ ‘fraid ]
[ ‘frəuzn ]
[ ‘fru:t ]
[ ‘gla:s ]
[ ‘grild ]
[ həum’meid ]
[ ‘naif ]
[ ‘letis ]
[ ‘ləu ‘fæt ]
[ ‘mein ‘ko:s ]
[ ‘mi:t ]
[ ‘næpkin ]
[ ‘pi:čiz ]
[ ‘pepə ]
[ ‘pleit ]
[ ‘pro:n ]
[ ‘ro: ]
[ ‘rəust ]
[ ‘sæmən ]
[ ‘so:lt ]
[ ‘sosidžiz ]
[ ‘si:fu:d ]
[ ,se:vi’et ]
[ ‘spaisi ]
[ ‘spu:n ]
[ ‘sta:tə ]
pečený
fazole
vařený
zákusek
kachna
ryba
vidlička
čerstvý
smažený
(z)mražený
ovoce
sklenička
grilovaný
domácí
nůž
salát
nízkotučný
hlavní chod
maso
ubrousek
broskve
pepř
talíř
garnát
syrový
péci (maso)
losos
sůl
párky, klobásky
plody moře
ubrousek, servítek
kořeněný
lžíce
předkrm
3/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
steamed
strawberries
sweet
[ ‘sti:md ]
[ ‘stro:bəriz ]
[ ‘swi:t ]
takeaway
[ ‘teikə,wei ]
vegetables
[ ‘vedžtəblz ]
dušený, vařený v páře
jahody
sladký
teplé jídlo s sebou, bufet s
prodejem teplých jídel s
sebou
zelenina
4/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1A More
Words to Learn
bowl
dish
[ ‘bəul ]
[ ‘diš ]
eat out
[ ‘i:t ‘aut ]
fat
heat up
honey
portion
soup
stew
wholemeal
[ ‘fæt ]
[ ‘hi:t ‘ap ]
[ ‘hani ]
[ ‘po:šn ]
[ ‘su:p ]
[ ‘stju: ]
[ ‘həulmi:l ]
mísa
jídlo, pokrm, chod
jíst v restauraci nebo mimo
domov
tuk, tučný
rozpálit, rozehřát
med
porce
polévka
dusit
celozrnný
5/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1A More
Words in 1A
abroad
admit
amount
atmosphere
be addicted (to sth)
bee
canteen
cereal
chef
colleague
[ ə’bro:d ]
[ əd’mit ]
[ ə’maunt ]
[ ‘ætmə,sfiə ]
[ bi: ə’diktid ]
[ ‘bi: ]
[ kæn’ti:n ]
[ ‘siəriəl ]
[ ‘šef ]
[ ‘koli:g ]
cut down (on sth)
[ ‘kat ‘daun ]
cut (sth) out
diet
fashionable
fast food
favourite
feel down
follow
fuel
get better
healthy
hungry
improve
liquid
meal
miss (sth)
plant
pleasure
price
proper
pub
quantity
rare
[ ‘kat ‘aut ]
[ ‘daiət ]
[ ‘fæšnəbl ]
[ ‘fa:st ‘fu:d ]
[ ‘feivərit ]
[ ‘fi:l ‘daun ]
[ ‘foləu ]
[ ‘fju:əl ]
[ ‘get ‘betə ]
[ ‘helθi ]
[ ‘haŋgri ]
[ im’pru:v ]
[ ‘likwid ]
[ ‘mi:l ]
[ ‘mis ]
[ ‘pla:nt ]
[ ‘plež ]
[ ‘prais ]
[ ‘propə ]
[ ‘pab ]
[ ‘kwontəti ]
[ ‘reə ]
cizina, zahraničí, do ciziny
připustit
množství
atmosféra
být závislý
včela
jídelna
cereálie, potraviny z obilovin
šéfkuchař
kolega
snížit, zmenšit, omezit
(spotřebu, činnost)
vyříznout, vykrojit
strava, dieta
módní
rychlé občerstvení
oblíbený
cítit se na dně
následovat, sledovat
palivo, benzín
lepšit se, zlepšovat se
zdravý
hladový
zlepšit, zlepšovat
tekutina, tekutý
(denní) jídlo
postrádat, zmeškat
rostlina
potěšení
cena
pořádný, řádný
hospoda
množství
vzácný, zřídkavý, ne častý
6/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
ready-cooked
[ ‘redi ‘kukt ]
recommend
relationship
salad
service
snack
strict
sweet tooth
talent
typical
unhealthy
[ ,rekə’mend ]
[ ri’leišn,šip ]
[ ‘sæləd ]
[ ‘se:vis ]
[ ‘snæk ]
[ ‘strikt ]
[ ‘swi:t ‘tu:θ ]
[ ‘tælənt ]
[ ‘tipikl ]
[ an’helθi ]
variety
[ və’raiəti ]
vegetarian
well done
westernized
worry (about sth)
[ ,vedži’teəriən ]
[ ‘wel ‘dan ]
[ ‘westənaizd ]
[ ‘wari ]
7/16
předem připravený,
předvařený
doporučený
vztah
salát
služba
svačina
přísný
mlsoun
talent, nadání
typický
nezdravý
rozmanitost, různé druhy,
široká paleta, pestrost
vegetarián
dobře propečený
kopírující Západ
dělat si starosti
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1B Sport
beat
captain
circuit
coach
[ ‘bi:t ]
[ ‘kæptin ]
[ ‘se:kit ]
[ ‘kəuč ]
course
[ ‘ko:s ]
court
[ ‘ko:t ]
draw
[ ‘dro: ]
fan
get fit
get injured
lose
pitch
play
player
pool
referee
score
slope
spectator
stadium
sports hall
team
track
train
warm up
win
[ ‘fæn ]
[ ‘get ‘fit ]
[ ‘get ‘indžəd ]
[ ‘lu:z ]
[ ‘pič ]
[ ‘plei ]
[ ‘pleiə ]
[ ‘pu:l ]
[ ,refər’i: ]
[ ‘sko: ]
[ ‘sləup ]
[ spek’teitə ]
[ ‘steidiəm ]
[ ‘spo:ts ‘ho:l ]
[ ‘ti:m ]
[ ‘træk ]
[ ‘trein ]
[ ‘wo:m ‘ap ]
[ ‘win ]
porazit
kapitán
okruh
trenér
hřiště (golfové), závodiště,
dráha
kurt
remíza, nerozhodný
výsledek, (vy)losovat
fanoušek
dostat se do kondice
zranit se
prohrát
(fotbalové) hřiště
hrát, hra
hráč
bazén
rozhodčí
vstřelit branku, skórovat
svah
divák
stadion
sportovní hala
tým, družstvo
trať
trénovat
zahřát, zahřívací kolo
vyhrát
8/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1B More
Words to Learn
ban
career
cheat
crowd
jockey
protest
race
retire
sword
[ ‘bæn ]
[ kə’riə ]
[ ‘či:t ]
[ ‘kraud ]
[ ‘džoki ]
[ ‘prəutest ]
[ ‘reis ]
[ ri’taiə ]
[ ‘so:d ]
zákaz
kariéra
podvádět
zástup, dav
žokej
protest, protestovat
závod
odejít do důchodu
meč
TV commentator
[ ‘ti:’vi: ‘komənt,eitər ] televizní komentátor
9/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1B More
Words in 1B
accident
adjust
anecdote
celebrity
cheer
compete
complicated
decision
depression
disadvantage
discover
discovery
disgrace
drop (sth)
even
examine
exception
exciting
experience
fail
failure
[ ‘æksidənt ]
[ ə’džast ]
[ ‘ænikdəut ]
[ si’lebrəti ]
[ ‘čiə ]
[ kəm’pi:t ]
[ ‘kompli,keitid ]
[ di’sižn ]
[ di’prešn ]
[ ,disəd’va:ntidž ]
[ di’skavə ]
[ di’skavəri ]
[ dis’greis ]
[ ‘drop ]
[ ‘i:vn ]
[ ig’zæmin ]
[ ik’sepšn ]
[ ik’saitiŋ ]
[ ik’spiəriəns ]
[ ‘feil ]
[ ‘feiljə ]
fair
[ ‘feə ]
fall over
famous
foul
glamour
loss
optional
pain
partly
peak
pick
physical education
[ ‘fo:l ‘əuvə ]
[ ‘feiməs ]
[ ‘faul ]
[ ‘glæmə ]
[ ‘los ]
[ ‘opšnəl ]
[ ‘pein ]
[ ‘pa:tli ]
[ ‘pi:k ]
[ ‘pik ]
[ ‘fizikl ,edžu’keišn ]
nehoda
nastavit, upravit
anekdota, vtip
slavná osobnost
povzbuzovat, fandit
soutěžit
komplikovaný
rozhodnutí
deprese
nevýhoda
objevit
objev
hanba, ostuda, skandál
(u)pustit, vyložit
dokonce, vyrovnat
zkoušet
výjimka
vzrušující
zkušenost, zážitek
zklamat, propadnout
neúspěch, nezdar
regulérní, podle pravidel,
spravedlivý
svalit se, skácet se
slavný
faul
kouzlo, půvab, přitažlivost
prohra, porážka
volitelný
bolest
částečně
vrchol
vybrat (si), zvolit
tělesná výchova
10/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
pretend
professional
recognition
[ pri’tend ]
[ prə’fešnəl ]
[ ,rekəg’nišn ]
recover
[ ri’kavə ]
retirement
stand out
touch
trophy
[ ri’taiəmənt ]
[ ‘stænd ‘aut ]
[ ‘tač ]
[ ‘trəufi ]
předstírat
profesionál
poznávání, rozeznávání
uzdravit se, vzpamatovat se,
zvednout se
důchod
vynikat, vyčnívat
dotek, dotknout se
trofej, pohár
11/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1C
Personality
affectionate
aggressive
ambitious
bossy
charming
clever
[ ə’fekšnət ]
[ ə’gresiv ]
[ æm’bišəs ]
[ ‘bosi ]
[ ‘ča:miŋ ]
[ ‘klevə ]
competitive
[ kəm’petətiv ]
dishonest
disorganized
extrovert
friendly
generous
hard-working
honest
imaginative
impatient
independent
[ dis’onist ]
[ dis’o:gənaizd ]
[ ‘ekstrəve:t ]
[ ‘frendli ]
[ ‘dženərəs ]
[ ,ha:d’we:kiŋ ]
[ ‘onist ]
[ i’mædžinətiv ]
[ im’peišnt ]
[ ,indi’pendənt ]
insecure
[ ,insi’kjuər ]
insensitive
irresponsible
jealous
kind
lazy
manipulative
mean
moody
organized
patient
quiet
reliable
responsible
self-confident
[ in’sensətiv ]
[ ,iri’sponsəbl ]
[ ‘dželəs ]
[ ‘kaind ]
[ ‘leizi ]
[ mə’nipjulətiv ]
[ ‘mi:n ]
[ ‘mu:di ]
[ ‘o:gənaizd ]
[ ‘peišnt ]
[ ‘kwaiət ]
[ ri’laiəbl ]
[ ri’sponsəbl ]
[ self’konfidənt ]
milující
agresivní
ambiciozní
panovačný
okouzlující
chytrý
soutěživý, ambiciózní,
konkurenční
nepoctivý
neuspořádaný, rozvrácený
extrovertní
přátelský
štědrý
pilný
čestný
nápaditý, vynalézavý
netrpělivý
nezávislý
nejistý, postrádající
sebevědomí
necitlivý, lhostejný
nezodpovědný
žárlivý
laskavý, milý
lenivý
manipulující
lakomý
náladový
organizovaný, výkonný
trpělivý
tichý
spolehlivý
zodpovědný
sebevědomý
12/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
selfish
sensible
sensitive
shy
sociable
spoilt
stupid
talkative
tidy
unambitious
unfriendly
[ ‘selfiš ]
[ ‘sensəbl ]
[ ‘sensətiv ]
[ ‘šai ]
[ ‘səušəbl ]
[ ‘spoilt ]
[ ‘stju:pid ]
[ ‘to:kətiv ]
[ ‘taidi ]
[ ,anæm’bišəs ]
[ an’frendli ]
unimaginative
[ ,ani’mædžinətiv ]
unkind
unreliable
unselfish
unsociable
untidy
[ an’kaind ]
[ ,anri’laiəbl ]
[ an’selfiš ]
[ an’səušəbl ]
[ an’taidi ]
sobecký
rozumný
citlivý
plachý
společenský
rozmazlený
hloupý
hovorný, upovídaný
pořádkumilovný
skromný, nectižádostivý
nevlídný, nepřátelský
bez fantazie, nenápaditý,
suchopárný
nevlídný, nepřívětivý
nespolehlivý
nesobecký
nespolečenský
nepořádný
13/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1C More
Words to Learn
age gap
[ ‘eidž ‘gæp ]
bite
[ ‘bait ]
blame
[ ‘bleim ]
close
[ ‘kləuz ]
cool
[ ‘ku:l ]
generation
kids
make up (after an
argument)
pinch
shape
[ ,dženə’reišn ]
[ ‘kidz ]
věkový rozdíl
(u)kousnout, (po)štípat,
podvést, sousto, podvod
vinit, obviňovat, vina,
provinění
blízký, důvěrný, blízko
chladný, klidný, rozvážný,
bezva, paráda, v pohodě
generace
děti, děcka
smířit se, udobřit se (po
hádce)
štípnout, štípnutí, špetka
tvar, forma, stav
[ ‘meik ‘ap ]
[ ‘pinč ]
[ ‘šeip ]
14/16
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
FILE 1C More
Words in 1C
according to
advantage
affect
awful
coat
couple
cousin
[ ə’ko:diŋ tu: ]
[ əd’va:ntidž ]
[ ə’fekt ]
[ ‘o:fl ]
[ ‘kəut ]
[ ‘kapl ]
[ ‘kazn ]
crash
[ ‘kræš ]
criticize (sb)
deaf
defend (sb)
definitely
description
divorce
earn money
extended
founder
generous
guest
[ ‘kritisaiz ]
[ ‘def ]
[ di’fend ]
[ ‘definətli ]
[ di’skripšn ]
[ di’vo:s ]
[ ‘e:n ‘mani ]
[ ik’stendid ]
[ ‘faundə ]
[ ‘dženərəs ]
[ ‘greit
‘grænd,peərənts ]
[ ‘gest ]
podle
výhoda
ovlivnit, postihnout
strašný, hrozný, děsný
kabát, plášť
pár
bratranec, sestřenice
srážka, havárie, narazit,
zhroutit se
kritizovat
hluchý
bránit, chránit (někoho)
určitě, rozhodně
popis
rozvést (se)
vydělávat peníze
rozlehlý, rozsáhlý
zakladatel
štědrý
half-brother
[ ‘ha:f,braðər ]
in-laws
[ ‘inlo:z ]
narrow
nephew
nervous
niece
[ ‘nærəu ]
[ ‘nefju: ]
[ ‘ne:vəs ]
[ ‘ni:s ]
host
nevlastní bratr (jeden z rodičů
je společný)
tchán a tchyně, příbuzní ze
strany manžela/manželky
úzký
synovec
nervózní
neteř
nuclear family
[ ‘nju:kliər ‘fæmili ]
nejbližší rodina (rodiče a děti)
offer
only child
[ ‘ofər ]
[ ‘əunli ‘čaild ]
nabídnout, nabídka
jedináček
great-grandparents
15/16
praprarodiče
EnglishDrill
NEF3
Anglicky
Výslovnost
Česky
position
prediction
promise
promote
relationship
relative
research
reunion
[ pə’zišn ]
[ pri’dikšn ]
[ ‘promis ]
[ prə’məut ]
[ ri’leišn,šip ]
[ ‘relətiv ]
[ ri’se:č ]
[ ri’ju:niən ]
single-parent
[ ‘siŋgl ‘peərənt ]
spiky
stepmother
still
[ ‘spaiki ]
[ ‘step,maðə ]
[ ‘stil ]
teenager
[ ‘ti:n,eidžə ]
thin
[ ‘θin ]
top
[ ‘top ]
truth
wide
[ ‘tru:θ ]
[ ‘waid ]
pozice, postavení
předpověď, proroctví
slib, slíbit
povýšit, podporovat
vztah
příbuzný
výzkum
setkání, sešlost
svobodná matka, svobodný
otec, neúplná (rodina)
ostnatý, ostrý
nevlastní matka, macecha
dosud, ještě, stále, tichý
-náctiletý, dospívající
chlapec/dívka
tenký, štíhlý, hubený
vrchol, horní, nejvyšší,
maximální, hlavní, přední
pravda
široký
16/16

Podobné dokumenty

American Language Course

American Language Course O aplikaci EnglishDrill Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby pomocí mobiních telefonů s podporou Java. O slovní zásobě ALC3 American Language Course je kurz angli...

Více

Messages III

Messages III www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz

Více