Lekce 5 a 6

Komentáře

Transkript

Lekce 5 a 6
MODÁLNÍ SLOVESA
neuve iteln kultivují tv j projev.
Sta í, když k nim p ipojíš infinitiv jiného slovesa, a už skv le vystihneš, o co ti vlastn jde!
VOLERE (chtít)
POTERE (moci)
DOVERE (muset)
VOGLIO
POSSO
DEVO
VUOI
PUOI
DEVI
VUOLE
PUÒ
DEVE
VOGLIAMO
VOLETE
POSSIAMO
POTETE
DOBBIAMO
DOVETE
VOGLIONO
POSSONO
DEVONO
-. / 0
1 2 3 (/
4 ( -$ -. 5 -6 #
3 (1 2 0
7 7
/0
3 $ 9 (0
"
/ / -6 / ( 3 6 -
+ & . . (8 0
&+ &
. / -6 #
PERCHÈ
= 1
0 / 9( 40 66- > ?
Mi chiamo...
Sto bene,grazie.
Va bene, grazie.
Vengo in autobus.
Abito a Roma.
Vado a casa.
Studio a Praga.
Sono di Roma.
vieni?
Vengo da Roma.
ci vediamo?
fai i compiti?
vieni a scuola?
studi l’italiano?
fai il pilota?
fai?
è?
è Josef B.?
sei?
Martedì.
Oggi.
Vengo giovedì.
Perchè mi piace.
È uno scherzo.
È un insegnante.
Sono Superman.
QUANTI
QUAL
<1 0 . ( 2 -. 8 (# (0
>
. (<(1 / ( &
&
'
(
&
'
% )*)
(9 -. 0
.-
& ?
"
JAK
KDE
KAM
ODKUD
ODKUD
KDY
PRO
CO
KDO
se jmenuješ?
se máš?
to jde?
jdeš do školy?
bydlíš?
jdeš?
studuješ?
Jmenuji se…
Dob e, dík.
Dob e, dík.
Jedu autobusem.
Bydlím v Praze.
Jdu dom .
Studuji v Praze.
jsi?
Jsem z íma.
pocházíš?
se uvidíme?
ud láš úkoly?
p ijdeš do školy?
se u íš italštinu?
d láš pilota?
V úterý.
Dnes.
P ijdu ve tvrtek.
Protože se mi to
líbí.
d láš?
to je?
je Josef B.?
jsi?
Pracuji ve škole.
To je vtip.
Je to u itel.
Jsem Superman.
KOLIK
%
&
8 (-/ / 0 <1 $
&
1 0 $ (6 (
ti chiami?
stai?
va?
vieni a scuola?
abiti?
vai?
studi?
sei?
CHE COSA
CHI
7 3 3 -2 2 0
. 0 . (-/ ; . (8 /
:
!
DI DOVE
DA DOVE
QUANDO
-4 0 6 (
#$ % &
! " 9 (6 . (0
DOVE
-. (3 0 0
3 3 -2 2 0 8 (-/ / 0
0 331
(9 -. 0
COME
&
JAKÝ
(-á, -é) +
!
!
,
"
#
"
$
$ +
+ )*)
' (
'
! )*
Nápady k efektivnímu u ení:
'
. &
! #
+
@
! @
!
. &
A
!
!
$%
+
"
>
>
?B
&
!
'" $&@
(
C>
@
[email protected]
?
EF
& ? G+
,
+
@H 3
0 & "
?
!( ! % ) B C > !
C> ! D
+
& 7 '
C> !
+
[email protected] & &
!
>
C+
?
$& 6 ?
@&
@
A &?
+
&
&"
@
Jména len rodiny v jednotném ísle jsou bez
lenu! Sleduj:
mio fratello (m j bratr)
i miei fratelli
mia sorella (má sestra)
le mie sorelle
i tuoi zii
tuo zio
(tv j strýc)
tua zia
(tvá teta)
le tue zie
suo padre
(jeho otec)
i suoi padri
sua madre
(jeho matka)
le sue madri
nostro cugino (náš bratranec) i nostri cugini
vostra cugina (vaše sest enice) le vostre cugine
loro nonno (jejich d da)
i loro nonni
loro nonna (jejich babi ka) le loro nonne
(naši rodi e) nostri genitori
(naše d ti – nejen synové) nostri figli
! @
&
"
& + "
,
@>
@
+ " " ! + :::
7
Canto: Salve Regina
G
D
C
G
Salve Regina, Madre di misericordia,
D
C
G
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
D
1. a) mužský rod: Kon í-li podstatná a p ídavná
jména na -CO, -GO, v množném ísle je v tšinou
výslovnost tvrdá (= vkládá se -h-):
ceco – cechi, bianco – bianchi, ricco – ricchi, …
(výjimka: slova na –ICO mají výslovnost m kkou:
amico – amici, simpatico – simpatici, tipico – typici)
b) ženský rod jmen kon ících –CA, -GA tvo í
množné íslo bez výjimky tvrd :
ceca – ceche, biancha – bianche, amica – amiche.
2. Nesklonná jména:
a) kon ící p ízvu ným à, è (la città – le città)
b) kon ící na souhlásku (il film – i film)
c) zkrácená (la foto - le foto, la cinema - le cinema)
3. N která jména mají i v mužském rod . j.
koncovku –a. V množném ísle pak rozhoduje
p irozený rod. (nap . il turista – i turisti: turisté x la
turista – le turiste: turistky)
Salve Regina.
G
Ami
G
Hmi
D
G
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
C
A te sospiriamo, piangenti
Ami
D
in questa valle di lacrime.
G
Ami
D
G
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,
G
Hmi
mostraci dopo questo esilio
C
Ami
G
D
D
il frutto del tuo seno Gesù.
C
G
Salve Regina, Madre di Misericordia,
D
C
G
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
!"
Nevím, zda se ti da í správná výslovnost a správný
p ízvuk. A tak prohlížím p edchozí lekce a pro jistotu
up es uji:
a) neobvyklý p ízvuk [ozna ení výslovnosti]:
- u sloves ve 3. osob mn. . je vždy d ív:
[párlano, préndono, ábitano, suónano, vóljono…]
- n která podstatná jména: [servício, períkolo,
uómini, mákina, teléfono, álbero, kánada, … ]
b) podivná, le logická výslovnost:
[ušita di emerdžénca; madžo, džú o, lúljo]
volere: [vóljo-vuoi-vuóle-voljámo-voléte-vóljono]
leggere: [lego-ledži-ledže-ledžjámo-ledžéte-légono]
giocare – má i trochu zvláštní asování (viz 6. lekce)
D
G
D
C G
C G
salve Regina. Salve Regina, salve, salve!
Možný p eklad:
Bu zdráva, Královno, Matko milosrdenství,
živote, vlídnosti, nad je naše, bu zdráva.
K tob se utíkáme, vyhnané d ti Evy,
na tebe vzpomínáme pla íce v tomto údolí slz.
Naše p ímluvkyn , obra k nám své o i, ukaž nám
po tomto vyhnanství plod svého l na, Ježíše.
Bu zdráva, Královno, Matko milosrdenství,
dobrotivá, zbožná, n žná Panno Maria.
Bu zdráva, Královno, bu zdráva.
+
Shrnutí užívání p edložek:
A
DI
DA
IN
CON
SU
PER
TRA
= FRA
SENZA
Ustálená spojení
n kterých p edložek
s n kterými slovy
Abito a Firenze.
Roberto scrive a Marco.
Sono di Londra.
Il bicchiere è di vetro.
Il libro è di Sabina.
Bydlím ve Florencii.
Robert píše Markovi.
Jsem z Londýna.
Skleni ka je ze skla.
To je kniha Sabiny.
Vengo da Parigi.
Vado da Maria.
Vive a Roma da 5 anni.
Pocházím z Pa íže.
Jdu k Marii.
Žije v ím od 5 let.
I miei genitori vivono in Italia.
Marco viene in treno.
Daniela vive con Gabriela.
Vado a scuola con la macchina.
Roma è costruita su sette colli.
Sono su. x Sono giù. (- fráze)
Mí rodi e žijí v Itálii.
Marek p ijede vlakem.
D. žije s G.
Jedu do školy autem.
ím je postaven na 7 kopcích.
Jsem OK. x Nejsem OK.
Domani parto per Firenze.
Questo regalo è per Carlo.
Quando vado in Sicilia passo per
Napoli.
Roma è tra Firenze e Napoli.
Fra gli studenti c‘è un ceco.
Il treno parte tra due ore.
Zítra odjíždím do Florencie.
Toto je dárek pro Karla.
Když jedu na Sicílii, jedu p es
Neapol.
ím je mezi FI a NA.
Mezi studenty je jeden ech.
Vlak odjíždí za 2 hodiny.
Prendo il caffè senza zucchero.
Vezmu si kávu bez cukru.
ANDARE
VADO
VAI
VA
ANDIAMO
ANDATE
VANNO
, -.
% D
&E
I
," % D
E
% D
E
!" ) % D
! % D
E
"' % % D > E
' % D
E
A LETTO (postel)
A CASA (d m)
A PRANZO (ob d)
A CENA (ve e e)
A TEATRO (divadlo)
A SCUOLA (škola)
AL BAR
AL MARE (mo e)
ALLA POSTA (pošta)
ALL‘ UNIVERSITÀ
AL RISTORANTE
AL MERCATO (trh)
IN CENTRO (centrum)
IN CAMPAGNA (venkov)
IN MONTAGNA (hory)
IN UFFICIO (ú ad)
IN BANCA
IN VACANZA (prázdniny)
IN CHIESA (kostel)
Slovesa typu
capire = chápat, rozumn t
preferire = dávat p ednost
vkládají v n kterých osobách
písmena –ISC-.
CERCARE
cerc-O
cerc-H-O
cerc-A
cerc-H-IAMO
cerc-ATE
cerc-ANO
CAPIRE
cap-ISC-O
cap-ISC-I
cap-ISC-E
cap-IAMO
cap-ITE
cap-ISC-ONO
0
E
&
&
VADO + = JDU DO, NA
SONO + = JSEM V, NA
Slovesa s infinitivem –CARE/ -GARE
pot ebují pro správnou (tvrdou) výslovnost
v n kterých osobách vložit –h-.
cercare = hledat, snažit se
pregare = modlit se, prosit.
' /
&
(zde není žádné pravidlo)
Zvláštní typy pravidelných sloves:
% "'
Z napravidelných sloves již
umíš avere a essere. Nyní
p ichází další: andare = jít, jet.
Dove vai? Vado in Italia. Va
bene.
+
+
,
,
'
'
„A“ nebo „IN“?
&
PREGARE
preg-O
preg-H-I
preg-A
preg-H-IAMO
preg-ATE
preg-ANO
123
45
'" * % D
E
&
"
% % D
E
" , !% % D
E I
" * % D E
I
%! % D , E
% % % D
E
J
%", %' % D
E
% ! % D C
E
* % D E
!) ' " % D
E
! %
!% % D , E
% D, E
&
, -.*
*
% D
% D
% D
% D
D
, ") '
' , "'
'" " *
" *
%"' %
E
&
' /
0
%" ! % D
%"
' % D &
, ' % D
, %" % D
E
%%"' % D
E
E
E
E
12
E
& E
E
2
&
D
E
2%
45
D &" E
D> E
D
@
D! E
' %
" %
+ "%
, ) , "%
&
E
E
Po tak šílené lekci použijte následující balzám. (Kdo zpívá, dvakrát se u í!)
Canto: Emmanuel
4 K
(Hymna Sv tového dne mládeže 2000)
&
L
L'
-
&
&
1 2
1 4
.
&
@& O
@ % K1
8
-
D-E
4
N&
&
O
& 3
' & L
"
. ) "000
D5 E
1
&
<
L K
P
@
"
&
' &
L
L
&
L
L3
), /
M
' )
) 3 2
) 0
, 0
) 0
M
M
& L
L
L
4
'
N%
L 3
@
L
L
&
& L
& L
L
"
. ) "000
D5 E
6 &
&
L&
O
L
L
@
L
&
N "
L
. ) "000
L
L
L
& & $
5
Q
L
B2
5
Q
. ) "000
L
L&
&
"
&
L&
L&
. ) "000
Z tisíc cest p icházíme do íma krokama víry,
slyšíme ozv nu Slova, které zaznívá ješt
z t chto zdí, z tohoto nebe pro celý sv t: On je
živý dnes, je to Pravý lov k, Kristus mezi námi.
My dlužníci minulosti, staletí historie, život
daných z lásky, svatých, kte í v ili, lidí, kte í
vysoko u í létat, t ch, kte í um li zm nit d jiny,
jako Ježíš. Jsme zde …
3
N
L&
Od horizontu velké sv tlo cestuje d jinami
a po léta vít zí nad tmou, stává se Pam tí.
Osv cováním našeho života nám jasn ukazuje,
že se nežije, když se nehledá Pravda.
Smrt je zabita, život zvít zil, jsou Velikonoce po
celém sv t , vítr vane v každém lov ku, plodný
Duch, který nese dop edu d jinami církev, svoji
Nev stu, pod pohledem Marie, spole enství.
Jsme zde …
&
O
''
'
2
L
L
Velký dar, který nám B h dal je Kristus, jeho Syn,
a lidstvo je obnoveno, je v N m spaseno.
On je pravý lov k, je pravý B h, je Chléb života,
který každému lov ku, svým brat ím daruje.
Jsme zde …
L
D-E
%
&
L
L
Z m sta toho, kdo prolil krev z lásky a prom nil
starý sv t, chceme znovu vyrazit, následovat
Krista, spolu s Petrem; znovu se v nás rodí víra,
živé Slovo nás obnovuje a roste v nás.
Jsme zde …
L
@
'
@
& @ &
L
Jsme zde pod stejným sv tlem, pod jeho
k ížem, zpívajíce jedním hlasem.
On je Emanuel, Emanuel, Emanuel. …
L
4
&
P ibližný p eklad:
L
!!
!
4
) ,% , /, ! '
) 3 2
L
M
L
.)"/
) 3 2
&
&
N
K
"
!!
8
&
R
L
<
4
L
& O
%
L
M
$
L
L
<
D E
P
%
&
&
P išel as jara, je chvíle pro zm nu. Dnešek je
ten stále nový den, aby se za alo znovu, aby se
stal obrat, nová slova a obrátilo se srdce,
abychom ekli sv tu, každému lov ku: Pán
Ježíš. Jsme zde …