Portfolio - generali

Komentáře

Transkript

Portfolio - generali
Jméno fondu
Fund name
Commodity Fund, GIC
Skladba portfolia k
Portfolio structure as of
31.8.2016
1i]HYLQYHVWLþQtKRQiVWURMH
Investment instrument name
ISIN
0ČQD
Currency
7UåQtKRGQRWDYPČQČIRQGX
Market value in fund currency
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C
LU0460391732
EUR
712 270,93
LYXOR ETF COMMODITIES CRB
FR0010318998
EUR
679 931,73
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM
LU0203243844
EUR
672 574,56
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.
LU0259321452
EUR
335 102,86
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC
IE00B4LHWP62
EUR
207 678,31
ETFS INDUSTRIAL METALS
GB00B15KYG56
EUR
170 589,29
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET
US8702976031
EUR
168 202,57
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.
LU0249326488
EUR
160 236,17
ELEMENTS ROGERS METALS TR
US8702974051
EUR
121 757,10
IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN
US06738C7781
EUR
102 137,98
ETFS PHYSICAL PM BASKET
JE00B1VS3W29
EUR
102 062,52
DB PHYSICAL PALLADIUM ETC
GB00B5VYVZ75
EUR
99 797,88
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY
GB00B0CTWK84
EUR
92 021,20
DB PHYSICAL PLATINUM ETC
GB00B57GJC05
EUR
91 699,60
ETFS ALL COMMODITIES
GB00B15KY989
EUR
83 003,95
DB PHYSICAL GOLD ETC
GB00B5840F36
EUR
69 197,81
SOURCE PHYS MARKETS GOLD P-ETC
IE00B579F325
EUR
69 011,86
ETFS FRW AGR DJ-UBSCI-F3SM
JE00B24DMK23
EUR
48 442,33
SOURCE PHYSICAL PLATINUM P-ETC
IE00B40QP990
EUR
46 170,95
ELEMENTS ROGERS TOTAL RETURN
US8702978011
EUR
38 968,74
SOURCE PHYSICAL SILVER P-ETC
IE00B43VDT70
EUR
32 860,22
ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333
EUR
1 602,54
Ostatní aktiva / Other assets
EUR
263 175,33
Celková hodnota / Total value
EUR
4 368 496,43
*HQHUDOL,QYHVWPHQWV&((,QYHVWLþQtVSROHþQRVWDVNRUHVSRQGHQþQtDGUHVD32%2;405, 6600 05 Brno,
Infolinka: 844 111 121HPDLOLQIR#JHQHUDOLLQYHVWPHQWVF]LQWHUQHWZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVF]VtGORVSROHþQRVWL1D3DQNUiFL1720/123,
140 21 Praha 4,ý43873766',ý&=699001273]DSVDQiY2EFKRGQtPUHMVWĜtNXX0ČVWVNpKRVRXGXY3UD]HRGGtO%YORåND1031
1/1

Podobné dokumenty

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC.

Více

Corporate Bonds Fund, GIC 30.4.2016

Corporate Bonds Fund, GIC 30.4.2016 AGILE PROPERTY 8.875 28/4/17 C14

Více

Generali PPF Komoditní fond

Generali PPF Komoditní fond GLYHU]LILNDFLMHPRåQRLGHiOQČGRViKQRXW]YêãHQtYêQRVXLVQtåHQtUL]LNDSRUWIROLD

Více

Infolist (PDF 337,1 kB)

Infolist (PDF 337,1 kB) Malá (0 - 5 mld.) Malá (0 - 5 mld.)

Více

Pioneer Funds – US Value duben 2008

Pioneer Funds – US Value duben 2008 SURVSHNW7HQWRPDWHULiOQHQtSURVSHNWDQHSŊHGVWDYXMHQDEtGNX SRGtORYòFKOLVWŠLQYHVWLāQtFKIRQGŠ'RGDWHāQpLQIRUPDFHR 3RGIRQGHFK)RQGXQDOH]QHWHYSURVSHNWXDQHERSŊtSDGQď ]MHGQRGXŒHQpPSURVSH...

Více

Pioneer Funds – European Small Companies

Pioneer Funds – European Small Companies CZMBǁMFOLPVUÝNVQSPFWSPQTLÊBLDJF/BFWSPQTLÊ BLDJPWÊUSIZTF[BNLJǥVKFKJßPEQPǁÃULVTWÊLBSJÊSZ 1PBCTPMVUPSJVOBNJMÃOTLÊ#PDDPOJ6OJWFSTJUZ [BǁBMBQSBDPWBUQSPTQPMFǁOPTU$SFEJU3PMP(FTUJ...

Více

Fond nových ekonomik

Fond nových ekonomik Fond nových ekonomik Oficiální název fondu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc Ukazatele fondu k 31.12.2015 %DQNRYQt~þHWIRQGX CZ3927000000000556850000

Více