Výzva Ministerstva zemědělství - dotace pro zemědělce

Komentáře

Transkript

Výzva Ministerstva zemědělství - dotace pro zemědělce
Yýzva 22. ko|o - Modernizace zemědělských podniků
MinisterstvozeměděIství
vyhlašujevrámci Programovéhoobdobí2007 _ 2013 posledníkolo ýzev
pro předkládónížádostí
z PRV podopatřeníI,I ' 1.I Modernizacezemědělslrych
podniků.
Žtdatelrz
.
.
zemědělskýpodnikate|(fuzickáneboprávnickáosoba)
podnikatelsloý
prvoqýrobci
subjekt,kteryje z,pÍeváňné
většinyvlastněnzemědělsk1ými
Výšedotace:
.
.
40 _60% dle druhu žadate|e
částkavýdajů'ze kteých je stanovena
dotacenajedenprojektčiníod 200 tis. Kč do l5 mil.
Kě (věetně)
Termínpro příjemžádostí:
.
9.2.2015
Na co |zezískatdotaci:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
strojepro Zpracovánípůdy'
porostu,
strojepro za|oŽení
a ošetřoviíní
strojepro sklizeň,
strojepro pěstováníbrambor,
strojepro pěstování
zeleniny,
strojepro pěstováníovoce,
strojepro školkařskouýrobu,
strojepro pěstováníokrasnýchrostlin,
strojepro živoěišnou
r1y'robu,
příslušenství
k traktorům,
DPH za podmínky,žejdeo neplátceDPH,
projektovádokumentace,zadávaciÍizení*
* výčetpodporovanÝchstroiů ie uvedenna da|šístraně letáku
Dalšíinformace:
r
.
pÍototo závěrečné
kolo ýzev z PRV pro období2007 _ 20|3 je vyčleněnopro podopatření
I.l.1'1 700mil. Kč.
vzhledemkpotřebě proplatitveškeré
dotacedo konce roku 2015' budou Žadate|é
povinni
úhraduýdajů, na kteréje požadovánadotace a následnépředloženíŽádosti o proplacení
zajistitnejpozdějido 30. 6' 20|5, Ztohoto důvodujsou mezi ýdaje, na kteréje možné
poskytnoutdotaci,zaÍazenypouzemobilnízemědělské
strojea jednoduchétechnologie.které
nepodléhaiířízenístavebníhoúřadu
V případědalšíchinformacínás neváhejtpkontaktovat.Kontaktje uvedennaniŽeuvedenéinternetové
adrese.
S pozdravem
.
Bc' Iva Čáslavová
Tel: 730 146095,email:[email protected]
wwwjan-caslavsky.cz
Stroje a technoligie, na které|ze zís|<at
dotaci
1, Strojepro zpracovdnípůdy
. Pluhy,
. Smyky,
. Brány,
. Válce,
. Kypřičea kombinátory
. Hloubkovékypřiče
2. Strojepto založenía ošetřovdníporostu
. Secístroje
. Rozmetadlatuhýchminerálníchhnojiv
. Rozmetadlastatkov'ých
hnojiv
. Postřikovače
. Pleěky
3. Strojepro sklizeň
. Sklízecímlátičkv
. Lisy
. Baliěka
. Rotační
žacístroj
' Sklízecířezaéky
. Sběračea drtiěestébelnin
. Shrnovače
aobraceěestébelnin
. Mulěovaěe
. Sběracínávěsy
. Samojízdné
sklízečecukrovky
4. Strojepro pěstovóní brambor
. Založeníporostu
. Rýhovaěepasivní/aktivní
. Hrobkovaěezáhonůpro separování
kamene
. Separátorykamene
. Sazečebrambor
. Sázeci kombinace
. Sklizeň
. Rozbiječnatě
. Vyorávačebrambor
' Vyorávacínakladače
brambor
. Sklízeče
brambor
. Mobilní třídicílinka brambor
5. Strojepro pěstovdnízeleniny
. Založeníporostu
. Hrobkovač
. Záhonovaě
. . Důlkovaě
. Pokladaěfólie a kapkovézáv|aý
. Pokladačnetkané
textilie
. Přesný secístroj záhonoý
. Sazeěautomatický/poloautomatichý
.
.
Pleěkování
. Plečkypasivní/aktivní/automatické/termické/chemické
Sklizeň
. Kořenová zelenina
. Vyorávačehrůbků
přípojné/samojizdné
. Vyorávačezáhonůpřípojné/samojízdné
. Sklízečpřípojný/samojízdný
. Košťálovázelenina
. Sklizňoývůzsdopravníkem
. Sklizňovéplošiny
. Sklizňovérigy pásové/kolové
. Sklizňovékombajnypřípojné/samojizdné
. Cibulová zelenina
. odňaťovač
. Vyorávaě
. Sběračpřípojný/samojizdný
. Mobilnítřídicílinkana cibuli
. Lusková zelenina
. Sklízečpřípojný
. Samojízdnýkombajnna hrách zattadni
. Sklízečsamojízdný
na fazolku
. odstopkovávač(nafazolku)
. Listová ze|enina
. Sklizňoývůzsdopravníkem
. Sklizňovéplošinypřípojné/samojízdné
. Seřezávačnatěsamojízdný
. Sklízečnatěpřípojný/samojízdný
. Plodová zelenina
. Sklizňovéplošinypřípojné
. Sklízečprůmysloýchrajčatpřípojný/sam
ojízdný
. Sklízeěpapriky
. odlamovačpalic
. Nahrnovaědýní
. Sklízeč
dýní
. Strojena pěstovánía sklizeňchřestu
. Pluhy rigolovací
. Pluhy rotační
na formováníhrůbků
. PůdnífrézanahÍubkypÍední/zadru
. Sazeč
. Samojízdnýposřikovač
. MeziÍádkováplečka
. Mulčovač
.
l Pokladač
fólií
. Smotávaěfólií
. Nadzvedávačfólie při sklizrri
. Stroj na rovnánídrátůpro minifóliáky
z Zapichovačdrátůs pokladaěemfolie na foliáky
Strojepro pěstovdníovoce
. Za|ožení
porostu
. Hrubkovačepro qýsadbu
. Sazeěeovocnýchstomků
. Sazeěejahodníkové
sadby
. Nast'ýlače
jahodník
pro
slámy
. Zat|ačovače
kůlů
. ošetřováníporostu
. Pneumatické
a elektrickénůžkv
. Strojena mechanickýÍez
. Vyhrnovačevětvíz příkmennýchpásů
. VyhrnovaěevětvízmeziÍadí
. Drtičevětví
. Mulčovače
. Vyžínače
pásu
příkmenného
. Strojena podřezáváníkořenů
. Strojena mechanickouredukcikvětnínásady
. Rozmetadlahnojiv pro sady
. Herbicidniňmy
. Rosičenesené
. Rosiěenávěsné
. Rosičenávěsnés postřikovacímirrámy
. Sklizeň a odvoz produkce
. Sklizňovéplošiny
. Sklízečeprumyslového
ovoce
. Setřásaěepeckovin
. Kombajnyna drobnéovoce
. Sklizňovévozy
. Vyvážečekontejnerů
Strojepro školkařskou výrobu
. Přípravapůdya za|oŽeniporostu
. Stroj napředqýsadbovoudesinfekcipůdy
. Zat|oukaěekůlů
. Rýhovacístrojeboěnízavěšeni/zadní
zavěšení
. Rycí pluh
. Školkařslq1hrubkovaě
. Školkařskykypřič
. Sázecíar'ýhovacístroj l řádkoý
. Sázeci a ýhovací strojvíceřádkoý
. Hmkovací stroj
. Nahrnovacifrézy.
. NesenézaÍizenina srovnávánípěstebních
záhonůa ploch
. Dobývání,přesazovánía ošetřování
výpěstků
. Pneumatickýryčpro vyýání rostlin
. Automatic(ývyorávacípluh
. Boěnívyorávaě
. Dobývacístroj
. Vyrývacía přesazovacístroje přípojné/nesené/samojízdné
. Stroj navyřezáváníjampro přesadbu
. Rýhovaěe
. Speciálníškolkařské
jednořádkové/víceřádkové
sazeče
. Speciálníškolkařské
kultivátory
. Stroj pro mechanizovanýÍezve školkách
. Rozdružovač
bigbalů
. Půdnípily pro sklizeňpodnoží
. Půdnívrtáky
. Strojena transportkontejneru
. StrojenazaHádánírostlin
. odlistňovače
dřevin
. Plošinypro řez a tvarovánístromůve školkách
. Zak|adaěekontejnerovaných
rostlin do kontejneroven
. ZaÍízení
pro zapichováníbambusoých tyčí
. Plošinovétraktorové
přívěsypro převoz ýpěstků
. Nakládacíjeřáb nesený
. Posklizňovélinky
. Třídicílinka pro prostokořené
výpěstky
. Posklizňovézpracováníprostokořených
ýpěstků
. Shoje pro balenípodnoží
. Strojena v ázáni výpěstků
. Energeticképrostředky
. Portálovýnosiě nářádí1 ř./víceřádkoqý
. ÚzkorozchodnýnosičnáÍadí
8. Strojepro pěstovdníokrasných rostlin
. Hrnkovacístrojea plničkysadbovaěů
. Příslušenství
k hrnkovacímstrojům
. Drtičkya míchaěesubstrátu,podavaěesubstrátů,
překopávače
kompostu/substrátu
. Vozíky, el. tahaěevozíkůna pěstebnístoly a tahačeexpedičních
vozíků
. Samostatnýrozestavovač
květináěů
. Řetízkovérozestavovačekvětináčů
. Elekbricéa naftovévysokozdvižrré
voziky pro manipulacis květináči
. Elektrickévysokozdvihtévoziky
. Nízkozdvižnévozky
do skleníků
a hal
. Zavěšené
rozestavovače
hrnkoqýchrostlin
' Závésné
voziý na přemísGnía stohovánípojízdnýchstolů
. Dopravníkyna květináčepásovévčetněpohonů
. Chladírnavě, klimatizačního
zaÍízeni
. Propařovacíkolonymobi|ní
. Mobilnílištové
sekačkyna plošnýsřih rostlinna pěstebních
stolecha záhonech
. Sitzeciroboý na sázenirostlin do květináěů
. Vystavovacírobotypro pokládánínasázenýchkvětináěůna pěstebnístoly a záhony
. Úp'al,ny vlhkosti v kfiých pěstebních
prostorách
. Postřikovačedo skleníků
kolovéruěněvedenédo 200 l s navíiením
hadice
. Zakladaěemulčovací
folie
. Clony zatemňovacía stínovací
do skleníků
.
.
.
.
Zametaěpěstebních
ploch
Podavačumlěovacíchďskůna květináče
Víceúěelové
technologické
mostydo skleníků
a kont{neroven
Mobilní nebopřesuvnépěstebnístoly
9. Strojepro živočišnouýrobu
. Strojepro plněnísilrížních
vakůbezls vlastnímpohonan
. Míchacíkrmnévozy přípojné/samojízdné
. Mobilní lcmnésystémy'
. Rozebíraěebalíků
. Nasýlacivozy
. Přepravníkyz-líÍat
. Automaticlcýchýač drubeže
. Samojízdné
nakladaěena vyhrnovánía manipulacis podesýlkou,vč.Adaptérů
. Mobilní šrotovníkyzatrakor
10. Příslušenstvík traktorům
. Traktorovépffvěsysklápěcí
. Traktorovépfivěsy fekální
. Traktorovénávěsy fekální
. Traktorovénosiěekontejneru
. Traktorovénávěsy
. TraktorovékontejneryzáVJadni
. Nakladačečelnína traktor
. Samojízdné
nakladaěevč.Příslušenství
. Manipulátory
. Valník na svoz slámv