TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Komentáře

Transkript

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 1
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ
Únor 2010
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Číslo 2
Ročník XX
Ještě jednou k navýšení ceny tepla
v Trhových Svinech v roce 2010
Souhlasím s tím, že cenu tepla ovlivnila nižší spotřeba tepla ze strany odběratelů (způsobena zateplováním objektů a teplejším průběhem některých předchozích zim). Pro zajímavost uvádím v níže uvedené tabulce „vzorek“
zákazníků TH a jejich spotřebu tepla v letech 2006 – 2009
Rád bych reagoval na některé informace pana místostarosty Mgr. Jana Steinbauera, které uvedl v lednovém článku Trhovosvinenských listů k ceně tepla
pro rok 2010.
1) Místostarosta je zároveň jedním ze tří jednatelů společnosti Tepelného hospodářství (dále jen TH) a zároveň je členem rady města, která plní i funkci valné
hromady TH. Nemůže proto tvrdit, že má pouze „dostupné informace“, jak
uvedl, ale má přístup k veškerým ekonomickým podkladům. Z těchto důvodů
byl osloven paní redaktorkou Trhovosvinenských listů, aby se k ceně tepla vyjádřil a zdůvodnil ji.
2) Zmiňovaná investice ve výši 100 milionů Kč je složena:
a) z nenávratné dotace SFŽP ve výši 44 378 440,- Kč
b) z bezúročné půjčky SFŽP ve výši 26 627 064,- Kč
c) z úvěru od KB ve výši 20 000 000,- Kč + vlastní zdroje města, které byly
v průběhu realizace vynaloženy
Podpora ze SFŽP byla definitivně přiznána na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce, kterým bylo dokladováno splnění podmínek ze strany
města pro poskytnutí dotace.
Výše uvedená investice však nezahrnuje pouze kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie z biomasy o výkonu 600 kW, ale dále i kotel na biomasu
o výkonu 3,5 MW (díky tomu není město závislé pouze na spalování zemního
plynu), rozvody tepla do ulic Budovatelská, Jirsíkova, Sokolská a Kostelní.
Kompletně byla provedena generální oprava strojovny, jejíž životnost již byla
dávno překročena, tj. byly vyměněny rozdělovače topné vody, nová trafostanice, úpravy elektro, stavební úpravy, čerpadla, expanzní systém a úpravna
vody. Rovněž byl modernizován řídící a ovládací systém kotelny, instalován
dálkový odečet tepla a upraven odpopelňovač stávajícího kotle na biomasu.
Cesta ke snížení ceny tepla může vést pouze prostřednictvím výrazného snížení
nákupních cen paliva. Současnou cenu pro nás nepříznivě ovlivňuje zejména
vývoz dřevní suroviny do Rakouska (14,- EUR/1prm). Z následující tabulky je
patrný nárůst cen paliva v letech 2006 – 2009.
3) K tabulce „vývoj ceny tepla v letech 2006 až 2010“
O navýšení ceny tepla byli vždy informováni zastupitelé a nebylo snadné prosadit navýšení byť jen o 10 Kč. Proto byla Tepelným hospodářstvím (cituji)
„udržována ekonomicky nepodložená nízká cena“. V roce 2007 vypracoval
pan místostarosta ve spolupráci s radním Ing. Běláčem „Podnikatelský plán
Tepelného hospodářství“. Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem města
v prosinci 2007 (Usnesení ZM č. 183). V „Podnikatelském plánu“ je uveden
bod 6 „Marketingová strategie a další rozvoj“, kterým se ukládá TH mimo jiné
„zvýšení ceny tepla směrem k odběratelům“.
5) V neposlední řadě bych se rád vyjádřil k tvrzení pana místostarosty, že zastupitelstvo je pravidelně informováno o hospodářství TH teprve od roku 2007.
Valná hromada TH = rada města pravidelně schvalovala účetní uzávěrku TH za
předchozí rok, zastupitelstvo města rozhodovalo o veškerých investicích do
majetku TH, které vždy byly podloženy ekonomickými rozbory zpracovanými
nezávislými odborníky. Tito odborníci byli zváni i na jednání zastupitelstva
města a zastupitelé se mohli o dané problematice, pokud měli zájem, dozvědět
vše podstatné.
4) Ke „kritické“ ceně tepla jsme připravili tabulku cen tepla v okolí Trhových
Svinů a podobných lokalit:
6) K dluhu z let 2000 – 2005 uvádím následující fakta: V roce 1999 (v listopadu)
byl zapálen kotel na biomasu. Investiční náklady činily 20 000000,- Kč. Tuto
investici řešilo město (opět o ní rozhodovalo zastupitelstvo města) úvěrem ve
výši 20 milionů Kč. V průběhu realizace se podařilo získat dotaci od České
energetické agentury ve výši 3 000 000,- Kč a z Rakouska (protože byla použita
rakouská technologie) finanční podporu ve výši 2,5 milionů Kč. V období 2000
– 2005 bylo městu finančně splaceno 7 685 000,- Kč. Dále byly provedeny investice do majetku TH a města ve výši 7 555 000,- Kč. O tuto částku měl být
snížen Tepelnému hospodářství dluh vůči městu.. Z nejdůležitějších investic (a
z největších) bych jmenoval rekonstrukci teplovodu na Žižkově náměstí a teplovodní přípojku pro čp. 143 (900 000,- Kč), pořízení tlakového oddělení pro
polikliniku v Trhových Svinech (865 000,- Kč), pořízení kogeneračních jednotek pro vlastní výrobu elektrické energie na TH za účelem snížení provozních
*) V těchto městech se cena za rok 2010 bude dopočítávat až zpětně dle skutečnosti roku 2010.
1
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
nákladů (1 500 000,- Kč), výstavbu teplovodu pro firmu A. Schmied (780 000,Kč). Jen pro zajímavost podotýkám, že i tyto informace byly předloženy ve
správě „O hospodaření společnosti TH ze dne 20.5.2005“ zastupitelstvu města
a jejich správnost byla zastupitelům potvrzena daňovou poradkyní paní Helenou Novákovou (fy BEST České Budějovice), která byla na jednání zastupitelstva města přítomna.
8) Od počátku vzniku společnosti TH (v roce 1998) postupovali a jednali jednatelé vždy společně, nikdo se nezříkal své odpovědnosti.
9) Tepelné hospodářství není soukromá společnost. Je to společnost ve 100%
vlastnictví města. Veškeré investice do Tepelného hospodářství jsou investice
do majetku města. Jedná se proto o zhodnocený majetek města, se kterým může
zastupitelstvo nakládat dle svého rozhodnutí, dle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, tzn. může ho i prodat a takto získané finanční prostředky použít na
další rozvoj města. Zůstává však otázkou, zda by tento krok pro město byl přínosem či ne.
J. Štojdl, Tepelné hospodářství města Trhové Sviny
7) Závěrem bych rád uvedl, že TH v roce 2009 kromě splátky městu ve výši
2 350 000,- Kč uhradilo i rekonstrukci teplovodu na Sídlišti (investice ve výši
1 115 000,- Kč), aby mohla být připojena prodejna LIDL, jež měla být dokončena do prosince loňského roku.
Reakce na článek
pana místostarosty
Vážení spoluobčané, po přečtení článku v Trhovosvinenských listech týkající se ceny tepla a jehož
autorem je pan místostarosta, musím na něj reagovat. Pan místostarosta je od roku 2007 jednatelem
Tepelného hospodářství města Trhové Sviny.
Tato funkce není pouze funkcí čestnou a reprezentativní, nýbrž a především funkcí výkonnou, tudíž
se dalo předpokládat, že za ty roky, jako jednatel
společnosti již pronikl do podstaty věci a umí vše
nazývat správnými pojmy a umí je vysvětlit. Článek však přesvědčuje o úplném opaku, je neodborný a zavádějící. Pan místostarosta ne zcela
přesně pochopil pojem „investice do vlastního majetku města“. Cílem výroby tepla není na rozdíl od
výroby elektrické energie vytvářet zisk. Musí však
být vyčleněny finanční prostředky, které jsou
zpětně použity pouze na investice související s provozem Tepelného hospodářství, jako jsou např.
opravy a rekonstrukce teplovodů atd. Nesmyslné
přirovnání Tepelného hospodářství k Sazka aréně
tak jen dokazuje, nakolik je pan místostarosta v oblasti hospodaření s majetkem města seznámen…
Ing. Radislav Bušek, starosta města
INFORMACE Z RADNICE
Usnesení RM 13/2010
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na vypracování žádosti o dotaci
z 11. kola výzvy ROP NUTS JZ, oblast podpory 1.5 včetně povinných příloh
k záměru města Trhové Sviny „Ulice Nové Město“ s firmou KP projekt s.r.o.
za celkovou cenu 50 000 Kč + 3% přiznané dotace + DPH.
Usnesení RM 14/2010
Rada města vzala na vědomí výherce výběrového řízení na akci „oprava vantrok a vodních kol, Buškův hamr“ firmu Tesařství Milan Cibulka, Budovatelská 1005, Trhové Sviny. Smlouva o dílo s touto firmou bude projednána po
získání dotace.
Usnesení RM 15/2010
Rada města souhlasí se zapůjčením dolní místnosti KD Něchov za účelem
provozování veřejné společenské místnosti na dobu neurčitou.
Usnesení RM 18/2010
Rada města souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Usnesení RM 21/2010
Rada města schválila „Smlouvu o dílo“ mezi Jihočeským krajem a Městem Trhové Sviny. Předmětem smlouvy je „Sběr dat, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s
rozšířenou působností Trhové Sviny“.
Celé znění na www.tsviny.cz
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Výňatek z Usnesení z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí
18.1.2010
Usnesení RM 3/2010
Rada města souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2010 a předkládá ji do ZM
ke schválení.
Usnesení RM 10/2010
Rada města ukládá SÚMM připravit pro RM návrhy cen pozemků k prodeji
dle cenové mapy v souladu s předchozím usnesením týkajících se těchto pozemků.
Usnesení RM 11/2010
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na dopravu dětí s
postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích pro Českou maltézskou pomoc, Vodárenská 213, 373 12 Borovany.
Usnesení RM 12/2010
Rada města schválila úpravu nájemní smlouvy s Mateřským centrem Človíček Nebojsa na pozemek č. parc. 608 v k.ú. Trhové Sviny za účelem stavby
dětského hřiště s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu šesti
let a nebude definována šestiměsíční výpověď (viz bod III. Časové ujednání).
Do bodu IV. Zvláštní ujednání bude doplněno: 6. Ostatní ujednání této smlouvy
se řídí Občanským zákoníkem.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Časopis TEST zjišťoval kvalitu
veřejné pitné vody
Časopis TEST v současné době informuje o výsledcích projektu
o kvalitě veřejné pitné vody, který zrealizovalo Občanské sdružení
spotřebitelů TEST . Ze dvou dotazníkových průzkumů, kterých se
účastnilo 3640 a 2699 respondentů, vyplývá, že spotřebitelé se příliš neorientují v tom, jak se "chovat ke kohoutku" pro zajištění
kvalitní vody a ani netuší, jaká jsou jejich práva vůči vodárnám,
resp. dodavatelům pitné vody.
Proto časopis zpracoval základní a praktická doporučení v podobě otázek a odpovědí, které naleznete na www.dtest.cz/pitnavoda-z-kohoutku. Na internetové adrese www.dtest.cz/vody je
zveřejněno mnoho dalších praktických informací včetně objektivních a nezávislých výsledků analýz balených vod a "kohoutkové"
pitné vody v pěti místech republiky.
Časopis TEST nabízí možnost vzájemné spolupráce i v jiných
oblastech. Neziskové občanské sdružení se zejména zaměřuje na
nezávislé testy výrobků a služeb a na posilování postavení spotřebitele.
M. Bláhová, Časopis TEST
2
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 3
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
tostí, tisíce aktuálně platných pracovních pozic nebo třeba katalog místních
firem,“ upřesnil Ivo Stejskal.
Stránky JihočeskýInternet.cz a sedm dalších regionálních serverů provozuje
společnost Český Internet s.r.o.
Regionální weby na jedné adrese
Největší regionální oborové servery budou pod jednou doménou. Informace
z regionálních adres typu JihočeskéReality.cz, JihočeskéStavby.cz, JihočeskáKariéra.cz a dalších jsou od února na sjednocené adrese JihočeskýInternet.cz
Internetové regionální stránky:
www.PrazskyInternet.cz
www.ZapadoceskyInternet.cz
www.JihoceskyInternet.cz
www.StredoceskyInternet.cz
www.SeveroceskyInternet.cz
www.VychodoceskyInternet.cz
www.JihomoravskyInternet.cz
www.SeveromoravskyInternet.cz
www.ceskyinternet.cz
„Naše oborové servery jsou budovány od roku 1999. Proto nový projekt JihočeskýInternet.cz nabízí kvalitní obsah pro všechny obyvatele regionu,“ uvedl
jednatel provozovatele Ivo Stejskal.
V prvních týdnech bude adresa JihočeskýInternet.cz fungovat především jako
rozcestník ke katalogům regionálních realit, nabídek práce, nabídky ojetých
vozidel, firemního rejstříku a podobně. Již brzy přibudou další vlastní formáty
i uživatelsky oceňované služby typu poraden z různých oborů, kulturního servisu, her nebo hobby sekce.
„Vize celkového projektu je jednoduchá – jako specialisté na regionální informace můžeme na jednom místě ukázat desetitisíce regionálních nemovi-
I. Kerlesová
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje požádal pan páter o poskytnutí
finančních prostředků z Programu rozvoje venkova místní akční skupinu MAS
Sdružení Růže na realizaci I. etapy rekonstrukce elektroinstalace kostela a na
ozvučení. Z celkových nákladů 358 tisíc Kč byla Římskokatolické farnosti přidělena dotace ve výši 286 tisíc Kč.
Každá dotace vyžaduje vlastní procentní podíl žadatele, který se pohybuje od
20 do 30% z celkové částky odhadnutých nákladů. Vlastní podíl by nemohl být
uhrazen, kdyby svými sponzorskými dary nepřispěla řada farníků, kterým pan
páter touto cestou děkuje.
Závěrem je nutné konstatovat, že město se vždy snažilo přispívat v rámci
svých možností na obnovu kulturních památek, a to jak na obnovu městských
tak na obnovu církevních. S příchodem nového pana pátera Mgr. Marcina Zelazneho v loňském roce se však značně zvýšila a zlepšila komunikace mezi
městem a farností. Pravidelně každý měsíc se schází pan páter s panem starostou a diskutují o možnostech, jak vylepšit vzhled nejen kostela v Trhových
Svinech ale i kostela Nejsvětější Trojice třeba jen drobnou výpomocí od údržby
města. Díky elánu pana pátera se zvýšily i snahy Českobudějovického biskupství, které zajišťuje odborný dohled na obnovu církevních staveb a také pomáhá se získáváním finančních prostředků. Komunikace mezi zúčastněnými
stranami je velice důležitou nutností ve prospěch řady podstatných rozhodnutí. Bez komunikace zůstane řada nevyřešených problémů na mrtvém bodu.
Opravy v trhovosvinenském
kostele Nanebevzetí Panny
Marie v roce 2009
K dominantám Města Trhové Sviny náleží kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Jedná se o pozdně gotický chrám, který byl postaven na konci 15. století, i když
první zmínky pocházejí z 12. století (1121). Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické církve. Jedná se o rozsáhlou stavbu, která se neobejde bez neustálých oprav a údržby. Veškeré stavební práce spojené s údržbou a obnovou této
kulturní památky jsou finančně náročné a bez možnosti získávat dotace není v
silách vlastníka je zvládnout.
Je i prioritou města, aby kostel zůstal nejen v provozuschopném stavu, ale byl
i atraktivním místem pro návštěvníky Trhových Svinů. Z těchto důvodů pomáhá shánět finanční prostředky z různých dotačních titulů a částečně přispívá
i z rozpočtu města.
V loňském roce se podařilo prostřednictvím oddělení kulturních památek
MěÚ Trhové Sviny zajistit dotaci ve výši 180 000,- Kč z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podmínkou pro získání tohoto příspěvku bylo, že se město bude podílet 20% z celkových nákladů (tj. 51 428,- Kč) a vlastník 10% z celkových nákladů (tj. 21 712,Kč). Celková cena stavebních prací 257 140,- Kč byla použita na obnovu části
plísní poškozených omítek v interiéru kostela.
Ing. I. Božáková, vedoucí ORR
Občanské sdružení Drobné
památky nejjižnějších Čech
Dne 25. ledna 2010 se konala v Borovanech ustavující schůze občanského
sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech. Sdružení si stanovilo jako prvořadý cíl opravu a evidenci drobných nejen sakrálních památek jihočeského
pohraničí. Podnět pro jeho založení dal v první řadě Jan Salva z Borovan, který
se problematikou obnovy památek zabývá několik let. Sám opravuje drobné
sakrální stavby podle dobových fotografií a nákresů. Jeho prací je mimo jiné
znovuobnovení zřícené kaple v katastru Pěčína (viz foto).
Na svém prvním zasedání získalo občanské sdružení 23 členů, ze kterých
byla zvolena předsedkyní Lucie Sovová z Nových Hradů. Dalšími členy výkonné rady se stali Josef Malík, Miroslav Raboch, Jiří Cukr a Jan Salva. Sdružení je otevřené a přivítá každého, kdo má zájem o zachování a obnovu
památek ve svém okolí.
J. Čajan
3
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Venkovská tržnice
Koncem roku jsme ukončili první etapu sběru dat pro databázi místních
podnikatelů z regionu Sdružení Růže. Podařilo se nám shromáždit kontakty
na více než 500 podnikatelských subjektů a 60 veřejně prospěšných spolků
či neziskových organizací. Tato databáze specifická pro náš region bude v
druhé polovině roku veřejně přístupná na internetu a dá i základ pro tištěný
katalog. Se sběrem dat nám pomáhalo deset terénních pracovníků. Ne všude
se však setkali s pochopením a s důvěrou, ne všude se jim podařilo vyhledat
a oslovit ty, kterým by umístění v databázi mohli nabídnout. V katalogu podnikatelů, který v tomto roce poputuje zdarma do všech domácností v regionu,
tak bude chybět celá řada řemeslníků i profesí, které určitě někdo hledat a potřebovat bude. Je škoda objednávat jinde služby, které může poskytnout
někdo z našeho okolí. Tím, že necháme vydělat našim podnikatelům, pomáháme rozvoji našeho regionu, kde se tak udrží víc peněz a bude víc pracovních příležitostí. Ještě před umístěním do speciálního vyhledávače na
internetu, bude soupis podnikatelů a jimi poskytnutých dat k nahlédnutí na
http://mas.sdruzeniruze.cz. Zde je možné vlastní data zkontrolovat. Pokud
zjistíte jakékoliv nesrovnalosti nebo budete mít zájem o rozšíření informací,
prosím, pište na [email protected] Pokud v databázi ještě nejste a budete
mít zájem o zařazení, můžete na uvedenou adresu poslat vyplněný dotazník
(na webových stránkách ke stažení), popřípadě zavolejte do kanceláře MAS
(tel. 724 643 050). Je možné rozšiřovat a doplňovat i databázi neziskových
organizací.
Sběr dat bude dále pokračovat a bude průběžně doplňován a aktualizován
na webových stránkách, které nyní připravujeme. Z první etapy sběru bude
vydán tištěný katalog. Zvažte, pokud v databázi ještě nejste zahrnuti, zda se
do ní nechcete ještě teď přihlásit, protože s aktualizací tištěného regionálního
katalogu se v dohledné době nepočítá.
Z. Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
I dnešní TSL budou stát v řadě gratulantů
další devadesátileté jubilantce.
Na "Hromnice" 2. února 2010 oslavila
spolu se svou dcerou Marií devadesát let
paní Marie Pancířová z Rankova.
Srdečně gratulujeme!
ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ
přetrval výraz – chodil spát se slepicemi. Měli asi tak 8 hodin, aby mohli užít
dne a zbytek prožívali ve tmě. Nedostatek světla a tepla jistě působil nepříznivě na lidský organismus a jeho psychiku. Pozůstatky z těchto dob máme
asi pořád v krvi. Záleží samozřejmě i na povaze člověka. Někdo podléhá depresím, někdo se ze zimy raduje.
Sníh přikryl svou bílou peřinou pole a louky, příroda může ještě v klidu odpočívat. Bude dostatek vody, jen si přejme, aby jarní tání nebylo moc rychlé.
S přibývajícími dny přibývá i denního světla, což potvrzuje i známá pranostika na 2. únor – Na Hromnice o hodinu více. Ano, čas se nedá zastavit.
V. Heidinger
Po čtyřech letech ji tady zase máme. Pořádnou paní Zimu, která trochu narušuje úvahy o globálním oteplování. Se všemi jejími krásami, radostmi i starostmi. Největší radost mají samozřejmě děti, které netráví svůj volný čas
jen u televize a počítače, ale sáňkují, bobují nebo lyžují třeba na „Pergále“
nebo na „Kojzroku“. Budou moci jednou vzpomínat a povídat dalším generacím, jak za jejich mládí mrzlo a bylo hodně sněhu. Neděje se nic mimořádného, jak nám chtějí vnutit sdělovací prostředky, prostě takové zimy
bývaly, jen v poslední době nejsou tak často. Představme si, kdybychom se
vrátili o pár století zpátky. Nebyly plynárny, teplárny a elektrárny. Lidé se řídili podle Slunce. Vstávali, když vyšlo, a když zašlo, chodili spát. Z té doby
4
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 5
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
DOUDLEBSKÝ MASOPUST
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Masopust neodmyslitelně k našemu kraji patří, jeho tradice je předávána po generace až do současnosti.
Foto archiv J. Čajan a Petr Hnilička
Sedlo Komářice
Sedlo Komářice
Komářice a okolí
Rejta - koledníci
Olešnice
Olešnice
Rejta - Lochneska
Otěvěk
5
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
Otěvěk
Otěvěk
Rejta / 1983
Šalmanovice / 2009
Ostrolovský Ůjezd / 2009
Jílovice / 2010
A na závěr nejmladší generace - masopustní koleda dětí z mateřských škol 12. února 2010 v sále ve Slavči.
6
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 7
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
věk zamilován, Čtyři ďáblové, Jarkova sbírka, Divy horské turistiky, Pěstování tabáku, Dva zloději, Zlatá bleška, Masaryk v Lánech . . . Filmy byly z převážně české, ale i francouzské, německé, ruské a americké produkce.
Představení doprovázeli hudbou pánové Steinbauer a JUC V. Kunert. První
světelnou reklamu (dva diapozitivy s reklamou na mýdlo) měl před představením drogista Ferdinand Stráský. V roce 1929 se promítalo okolo 25 těchto
reklam. V témž roce se začaly pravidelně přičleňovat k hlavním představením
filmové žurnály - týdeníky.
Stará sokolovna malým prostorem přestávala stačit požadavkům biografu
a osvětové činnosti. Nebylo kam uložit základní vybavení, chyběl výčep, kuchyně, šatny… Začátkem třicátých let se naskytla příležitost odkoupit vedlejší
domek od sousedky Březinové. Byly provedeny počáteční nezbytné úpravy
a stavení bylo včleněno k prostorám sokolovny.
V té době se začalo prvně hovořit o zřízení zvukového biografu. Po velkém
boji, podobném jako se před léty bojovalo o zřízení biografu vůbec, z obav
o jeho rentabilitu, byl zvuk prosazen. Tak mohli Svinenští v roce 1933 poprvé
shlédnout zvukový film.
J. Čajan, foto archiv
SVINENSKÝ POUTNÍK
Třináctá část
Biograf
V roce 1919 zažádala Kar. Fixlová rozená Stráská o kinematografickou licenci. Byla ji zamítnuta, protože pořízení biografu bylo v té době začleněno do
plánu obce, která chtěla k tomuto účelu upravit nepoužívanou pivovarskou
varnu. K realizaci však nedošlo. Byla sice již podána žádost u ministerstva národní obrany o jeden polní biograf v likvidaci, ale nakonec plán s varnou ztroskotal.
Zřizovatelem biografu byla okolo roku 1922 navržena sokolská jednota, která
chtěla k danému účelu využívat prostory Sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol
ustanovila komisi pro zřízení biografu ve složení: František Ziegrosser, Václav
Stráský, Josef Mašek, Jaromír Šimon, Ladislav Stráský a Karel Pašek. Ziegrosser byl určen, aby odpovídal za kinematografickou licenci jako obchodvedoucí. Promítací aparát byl zakoupen od Národního divadla v Českých
Budějovicích za 12000 Kč. Benzínový motor v hodnotě 5000 Kč a jím poháněné dynamo, zapůjčené českobudějovickou firmou Ing. Brunhofera, stály na
dvoře domu Josefa Šimona, odkud byl veden proud do Sokolovny. (Zanedlouho byl po zavedení elektrického proudu biograf připojen na síť a benzínový
motor prodán). Byla provedena přístavba promítací kabiny, vybudováním krytého balkonu z okna nad předním vchodem. Přístup byl pouze po žebříku. Náklady spojené se zařízením biografu činily v roce 1922 34 902,40 Kč.
Biograf mohl teoreticky pojmout 186 diváků, z toho 161 míst v sále a 25 na
galerii. Kinematografická licence byla vydána poprvé 25. listopadu 1922 a podruhé 20.března 1923. Prvně, na zkoušku, byl promítán „film“, který byl slepen z ústřižků filmů. Byla to spíše groteska, protože zde byl příkladně k vidění
kus jakési veselohry, záběry z filmu o výrobě čehosi a dokonce zde pochodovali němečtí vojáci vzhůru nohama. Lidé se ze zvědavosti sešli a dokonce bylo
vybíráno vstupné.
Prvním „opravdovým“ filmem, zapůjčeným společností YMCA v Českých
Budějovicích, promítaným prvním kamenným trhovosvinenským biografem se
stal film Polský žid. Stalo se tak 13. a 14. ledna roku 1923.
Ze začátku se promítalo v sobotu a v neděli večer pro dospělé a v neděli odpoledne pro děti. Později se pro malý zájem promítalo pro dospělé pouze v neděli a ve svátek a pro děti jednou za čtrnáct dní až jednou za měsíc. Některá
představení byla konána ve prospěch místních spolků. Spolek zpravidla prodával vstupenky po domech, aby si zajistil co největší účast.
Z některých promítaných filmů v roce 1923 možno ještě uvést Když je člo-
TIP NA VÝLET
Sedm zaniklých tvrzí
v okolí Trhových Svinů
Mé putování po zaniklých tvrzích v okolí Trhových Svinů jsem snad ani nemohl začít jinde, než
tam, kde je zaniklá tvrz Hrádek. Z Trhových Svinů
jdu kolem Velkého rybníka a přes Rejty do Hrádku,
který je dnes osadou obce Pěčín. Byl založen v esovitém zákrutu Žárského či také Záhořského potoka.
Je zde vklíněn rozměrný ostroh, který byl na rozhraní 12. a 13. století důležitým pomezním strážištěm při zemské bráně na starodávné „Vitorazské
stezce“. Přichází sem od „záseků“ v Žáru po úpatí
Dubíku a pokračuje přes „lečky“ k obci Buková.
Tato zemská stezka vedla z rakouské Weitry přes
Stropnici, Žár, Hrádek, Trhové Sviny do Doudleb.
Jméno Hrádek bylo označení „starého a menšího“
hradu, či spíše tvrze. Význam pomezního strážiště
zanikl po vystavění Nových Hradů. Jeden z býva-
7
lých rodových vladyků Hrádku, Pešík z Hrádku,
písemně připomínaný v roce 1360, kamennou tvrz
Husczy, nebo také Husz s dvorem a vsí vlastní. Byl
to onen Pešík z Hrádku, který jako patron kostela
na blízké tvrzi Žumberk tam dosadil kněze. Majetek na dávkách z Hrádku vynášel ročně dvě kopy a
23 grošů. Pešík z Hrádku zemřel v roce 1380.
Mimo něho se v letech 1362 až 1364 uvádí i Lipold z Hrádku, psaný Leupold von Husczy nebo
také Leupold von Husse. Tento Lipold měl v roce
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
1379 sedm lánů lesa. To bylo asi 140 hektarů.
V roce 1390 se náhle objevuje Hrádek v soupisu majetku Rožmberků v panství novohradském. Na Hrádek byl dosazen purkrabí, snad
bývalý vladyka, Lavíček z Hrádku, který jako
man dostával od Rožmberků na hotovosti každý
půlrok pět kop grošů. Zřejmě se jim nevedlo
špatně, neboť v roce 1392 kupuje jeho bratr
nebo syn Bohuslav z Hrádku za 125 kop grošů
ves Strádov u Kaplice. V roce 1412 je uváděn
Racek z Hrádku (Fackeins von Heysleins), ale
v té době byl již půlkrabím na Hrádku Vilém z
Petrovic. Kamenný hrádek i přilehlá vesnička v
roce 1412 dostaly zdrobnělý název Häusle, což
znamená chlumec ve významu obranného nebo
strážného bodu. Po počátku vlády Oldřicha z
Rožmberka v roce 1418 Hrádek „upadal a trpěl“
a kolem roku 1420, při tažení husitů ze Svinů do
Nových Hradů, byl spálen a zpleněn. Hrádek v
dalších letech sloužil lapkům jako skrýš, v níž
přepadávali povozy a uloupené zboží v rozvalinách hradiště a sklepů schovávali. Dle Popravčí
knihy Rožmberků byl toho roku chycen jistý
Vavák z Hrádku při lupu, který si zanesl Žákovi.
Jan Paumgartner vyznal na mukách, že on a jeho
dva pomocníci „u Hrádku zbořeného“ oloupili
jednoho Němce o čtyři groše a šat z něho
svlékli.
Roku 1442 prodal Oldřich z Rožmberka hradní
dvorec poddanému Jiřímu Skopcovi za 22 kop
pražských grošů při ročním úročení 80 grošů a
šesti grošich potočného. V roce 1496 prodal Petr
z Rožmberka ves a dvůr Hrádek Mariánskému
bratrstvu v Nových Hradech za sto zlatých uherských a 25 grošů českých. Když novohradský
farář Krištof dosvědčil Gustavu Skopcovi, že po
otci dvorec převzal, „byl mu ponechán k užitku
jako poddanému Mariánského bratrstva.“ V roce
1541 v soupisu Petra z Rožmberka je uvedena v
Hrádku pustá tvrz. V roce 1605 Petr Vok z Rožmberka odňal Mariánskému bratrstvu dvorec a
věnoval jej městu Nové Hrady. Poddaní Hrádku,
kde bylo osm usedlostí a hájenka, odváděli
místo roboty až do jejího zrušení Novým Hradům peněžité dávky. V listině z roku 1605 je i
zajímavá poznámka: „je tu zajíců dosti.“ Při pozemkové reformě po prvé světové válce v roce
1927 bylo toto Buquoyské Hradecké polesí o
výměře 129 hektarů prodáno městu Trhové
Sviny, když za každý hektar zaplatilo sedm set
korun. Dvorec koupil od státu pan Bláha a mlýn
pan Kratochvíl. V roce 1938 žilo v osadě
Hrádku 35 Čechů, 48 Němců a 3 cizinci. Z bývalého historického Hrádku je možno spatřit na
hradišti jen zbytky obvodové zdi a vpředu, pod
palácem dva a za palácem na šiji tři klínové příkopy s valy. František Miroslav Čapek o zaniklé
tvrzi Hrádek v roce 1932 napsal: „V sutinách paláce bývalé kamenné tvrze ze 13. až 15. století
je hojně zdiva, keramika a kov. Některé nálezy
má zdejší muzeum, já a občané v Hrádku.“
Při prohlídce zaniklé tvrze Hrádek jsem nemohl zapomenout navštívit i blízké keltské božiště, kde sídlil Černoboh a Světloboh. Mé
putování pokračovalo z Hrádku po zelené turistické značce přes Pěčín do osady Klažary, kde
je zaniklá tvrz Klažary. Osada se německy jmenovala Glasern, tedy česky Skláři. Sklářství
však v Klažarech není historicky doloženo. V
letech 1401 až 1405, kdy je osada poprvé písemně připomínána, stávala zde již tvrz, jejímiž
vlastníky byl Oldřich z Klažar, který měl v erbu
2010
kohouta. Po jeho smrti zde hospodařil strýc Zachariáše ze Světví. Po roce 1437 a po smrti Oldřichových dětí, kdy Klažary jako královská
odúmrť, dány Marešovi z Radimovic. O právo k
statku se však hlásila Katuše, dcera Oldřichova
bratra Jana, „kterou v jejích nárocích podporovali mnozí rytíři z okolí.“ Nakonec ho Mareš
Katuši v roce 1454 podstoupil. Klažary byly v té
době již součástí Čížkrajíc, a když si v roce 1544
dal Václav Sudlice zapsat svůj majetek do obnovených zemských desek, byla tvrz Klažary
označena jako pustá a nebyla již obnovena. V
roce 1923 měly Klažary 120 obyvatel a bylo zde
24 domů. Byla to německá osada, kde žili jen 3
Češi. Před druhou světovou válkou se Glasern
česky nazýval Klejžary. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno, ale ještě v roce
1965 zde žilo 61 nových dosídlenců. V současné
době je zde trvale osídlen jediný dům.
Má toulka samotáře s pěknými výhledy pokračovala místy kudy chodili v neděli občané z německého Chvalkova a českého Slavče na mši do
svého farního kostela v Žumberku. V poli kukuřice je pěkná, mohutná opravená kamenná kaplička. Vede tudy naučná stezka „Krajinou
humanity“, která začíná a končí ve Chvalkově.
Cestu navrhl místní rodák Jiří Marek. Ale ani on
dosud nezjistil, kde zaniklá tvrz v Chvalkově
stála. Ves i tvrz jsou poprvé připomínány v roce
1389 a jejím majitelem byl v té době Jan Bucek
z Chvalkova. V patnáctém století vlastní tvrz
Vojtěch Jívovic a Beněš z Chvalkova. Kdy byl
Chvalkov přikoupen k Žumberku se neví, ale v
roce 1543 Volf Pouzar z Michnic vkládá do obnovených zemských desek tvrz Chvalkov jako
majetek Žumberku. V roce 1602 je však již tvrz
Chvalkov v majetku Petra Voka z Rožmberka.
V tu dobu byla „tvrz zdejší dobrá“. Petr Vok z
Rožmberka však již roku 1610 tvrz Chvalkov
prodal spolu se Žumberkem bratřím Theobaldovi a Janu Hokovým ze Schwarzbachu. Jejich
vleklý spor o majetek projednával zemský soud,
který přiřkl Chvalkov Janovi, ale již v roce 1620
daroval Ferdinand II. Chvalkov hraběti Karlu
Bonaventurovi Buquoyovi. To je také poslední
zmínka o chvalkovské tvrzi, která nejspíše brzy
nato zanikla.
Z Chvalkova do Čížkrajíc je to kolem pečovatelského domu pro důchodce opravdu „co by kamenem dohodil“, což bývala opevněná vesnice,
obdobně jako Žumberk. Bránu rozbořilo až v
roce 1980 auto s dlouhým dřívím. Vesnice se až
do roku 1950 jmenovala Trutmaň, německy
Trautmanns. Vladimír Hokr uvádí, že první pán
z Čížkrajíc se jmenoval Cuzkraj a údajně osadu
založil „někdy ve 13. století.“ První písemná
zmínka o vesnici je však z roku 1322, kdy zde
vládl vladyka Jeník. Z dalších vlastníků jsou
uváděni Beneš z Čížkrajovic, Jan Žestov ze Světví a Sudlicové z Jivovic. Dnes zaniklou tvrz
Čížkrajíce si nechal v roce 1544 zapsat Václav
Sudlice do obnovených zemských desek jako
svůj majetek. Z dlouhé řady vlastníků i dějů připomínám drancování Valonů za třicetileté války.
A tak na konci třicetileté války, 19. července
1650, místokomorník Adam Pecchius z Adlerschenu uvádí tvrz pustou, „v níž žádný bydliti nemůže, neb pokoje všechny pokaženy, střechy na
nich pryč, toliko zdi sami stojí.“ Když v roce
1745 kupuje Trautmanns hrabě František Leopold Buquoy, byla ve smlouvě již jen zmínka o
„panském bytu“ a Buquoy připojil opevněnou
8
ves k panství Nové Hrady. Zbytky zaniklé tvrze
jsou dnes v domech čp. 31 a 33. S majiteli domu
čp. 31 jsem si o zaniklé tvrzi pěkně u kávy popovídal. V roce 1930 v Čížkrajících žilo 154
Čechů a 37 Němců. V roce 1939 zůstala obec
součástí protektorátu, zatímco sousední Chvalkov, Klažary, Kondrač i Bezlesí připadly do
Sudet. Pamětnící vzpomínají, jak se na hranici
vedly spory téměř o každou mez a jak tajně přesazovali hraniční patníky.
Při cestě z Čížkrajíc do Keblan jsem si představoval středověký „život“ v tomto kraji a
marně jsem přemýšlel, proč Keblany, vzdálené
jen čtyři kilometry od Trhových Svinů, patřily
pod krumlovské panství. Zaniklou tvrz Keblany
držel v letech 1360 až 1386 Filip z Keblan a po
něm jeho syn Bohuslav, který zemřel v roce
1397. V roce 1414 se připomíná Petr z Keblan,
který patrně byl z rodu vladyků z Hvozdna, kteří
se nazývali Keblanskými. Tento rod zde nepřetržitě sídlil až do 15. března 1615, kdy tvrz se
dvorem, ovčínem, chmelnicí a pivovar koupila
Krystyna Boubínská z Újezda za tři a půl tisíce
kop míšenských. Roku 1636 toto jmění prodala
Lambertovi Segkrantovi z Opleon a z Tošperka
a tehdy se zdejší tvrz připomíná naposledy. Nenašel jsem po ní ani stopy Když v roce 1650 připadly Keblany klášteru ve Zlaté Koruně, o tvrzi
již není ani zmínky.
Také o zaniklé tvrzi Březí literatura uvádí, že
„o jejím místě není nic známo.“ V Březí mi ale
pomohli místní občané identifikovat místo bývalé tvrze v místě, kde se říká U Červíčků, nebo
také „Na staré tvrzi.“ Nejstarší zpráva o obci je
z roku 1357, kdy byla majetkem zemana Trojana z Doubravic. Jediná písemná zpráva o tvrzi
však pochází z roku 1514, kdy ji bratři Václav,
Jiřík a Zachař Březští z Veselé prodali spolu s
dvorem Petru Beranovi na Tučapech za 350 kop
grošů. Při prodeji však již byla tvrz v Březí
pustá.
Zatímco v Březí věděli místní obyvatelé o
místě zaniklé tvrze, v nedalekých Nežeticích nevěděli o zaniklé tvrzi Nežetice vůbec nic, i když
ves je poprvé připomínána již v roce 1186, kdy
tamní dvůr náležel cisterciáckému klášteru
Zwettl v Dolních Rakousích. V roce 1314 je zde
uváděn Mikuláš z Pasovar a v letech 1400 až
1476 vladykové z Nešetic. Tvrz byla postavena
v průběhu 14 století a za husitských válek již
stála. Dle Rožmberské popravčí knihy v roce
1423 přiznal zajatec na mučidlech, že chtěli Nežetice vypálit. V tu dobu držel tvrz Jeniš z
Todně, který nechtěl dát husitům výpalné pět
kop grošů. V roce 1445 je na tvrzi Zachař z Nežetic. Roku 1482 postoupil král Vladislav II. Nežetice Vokovi z Rožmberka. Roku 1541, kdy
Petr z Rožmberka předložil soupis svého majetku do obnovených zemských desek uvádí, že
tvrz Nežetice je pustá. Tady končí mé putování.
Snad někdo namítne, že jsem opomenul tvrz
Olešnice, ale tato tvrz byla roku 1727 přestavěna
na renesanční zámek. Z tvrze se dodnes zachovala pozdně gotická brána a zbytky renesančních sgrafit.
Fr. Schusser
(pozn. red.: Autor je regionální historik, jemuž
mimo jiné v poslední době vyšly dva díly knihy Putování za růží a lilií, kde mapuje okres Český Krumlov. Najdete jej také na mnoha webových stránkách.
Při putování za zaniklými tvrzemi jižních Čech navštívil i sedm tvrzí v okolí našeho města a článek věnoval TSL k otištění).
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 9
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
TEHDY A TEĎ
,
V další části našeho seriálu o proměnách Trhových Svinů v čase se vracíme na náměstí opět z jiného pohledu. První
snímek je ze šedesátých let - až do roku 1967 v prostoru téměř přímo před radnicí fungovala benzinová pumpa.
Druhá fotografie stejného místa je z letošního února.
Foto: Fr. Slípka a archiv
HOBBY
Mineralogické a geologické zajímavosti
Trhovosvinenska (7)
Nerostné suroviny
Trhovosvinenska /1. část/
Pod pojmem nerostné suroviny rozumíme nerosty, horniny a rudy průmyslově dobyvatelné;
ložisko nerostné suroviny je pak ekonomicky
významné přirozené nahromadění nerostné suroviny v dobyvatelném množství. Nerostné suroviny členíme na paliva, rudy a nerudy. Na
Trhovosvinensku jsou nerostné suroviny vázány
především na granitoidy moldanubického plutonu (žuly), metamorfované horniny krystalinika (ruly) a pokryvné útvary zvětralinového
pláště (písky, štěrky, hlíny). Hospodářský význam zdejších ložisek nerostných surovin je
velmi malý, proto i do budoucna zde pravděpodobně nedojde k podstatným změnám ve
skladbě a dobývání nerostného bohatství. Přesto
se může Trhovosvinensko pochlubit zajímavými
geologickými fenomény, nerosty a horninami,
které svým významem přerůstají zájmovou oblast. Především jsou to drahé kameny vltavíny,
které se průmyslově těžily a těží v okolí Besednice. Dále pak ložisko křemeliny dobývané
mezi Borovany a Ledenicemi, jež patří k největším ve střední Evropě. Ložisko Halámky je
surovinovou základnou kvalitních živcových
písků a štěrků pro stavební průmysl v České
republice. Neprůsvitné hyalitové sklo, vyráběné
v buquoyských sklárnách z místní křemenné suroviny v Černém Údolí, dosáhlo pro svoje vlastnosti evropské proslulosti. Donedávna těžená
živcová surovina u Dvorců patřila mezi důležité zdroje živcové suroviny pro keramický průmysl. Z technických památek můžeme jmenovat
unikátně zachovalý Buškův Hamr nebo skelnou
Terčinu Huť v Novohradských horách. Některé
popisované lokality a technické památky Trho-
vosvinenska mají úzkou souvislost s výskytem
nebo zpracováním místní nerostné suroviny,
proto jsou začleněny do zájmového území i
přesto, že se nacházejí na vzdálenějších místech
od Trhových Svinů.
P a l i v a. Pro výskyt pevných a tekutých paliv
nejsou na Trhovosvinensku geologické předpoklady.
R u d y. Na zájmovém území se vyskytují jen
drobné historické výskyty železné rudy v oblasti
mezi Borovany a Trhovými Sviny (Třebíčko,
Třebeč, Červený vršek s. od Trhových Svinů),
dále pak se železná ruda vyskytuje ve směru
Třeboň - Strážkovice, větší akumulace železné
rudy se vyskytují u osad Veveří a Mýtiny v Novohradských horách. Jednalo se ponejvíce o povrchovou těžbu železivců a proželeznělých
pískovců pro hutě Třebíčko u Benešova nad
Černou, Františkov, Josefov a Suchdol nad Lužnicí. Surové železo se zpracovávalo v hamrech
(železárny a kovárny) na vodních tocích (např.
Buškův Hamr na Klenském potoce). Úpadek železářství byl způsoben silnou konkurencí anglického a německého levnějšího železa,
používáním koksu na místo dřevěného uhlí, dále
pak nekvalitní železnou rudou a malými zásobami, roztříštěnými na drobné výskyty.
N e r u d y můžeme na Trhovosvinensku rozdělit do následujících skupin:
Kámen na ušlechtilou kamenickou výrobu.
K tomuto účelu jsou využívány granitoidy –
vyvřelé horniny různých typů (granity-žuly
weinsberského typu, mrákotínského typu, granodiority freistadtského typu, dvojslídné žuly).
Na Trhovosvinensku je nejrozšířenější dvojslídná středně zrnitá žula mrákotínského typu
známá jako besednická žula. Tento typ vyvřeliny byl od nepaměti těžen zejména mezi Besednicí a Dobrovskou Lhotkou především na
kamenické práce Pro svoje příznivé technické a
fyzikální vlastnosti (lavicovitá až kvádrovitá odlučnost, masivnost, malá puklinatost) byl vyhledávanou surovinou na výrobu milníků,
9
odrazníků, obrubníků, schodů, žlebů, krajníků a
dlažby. Hodí se i pro výrobu velkých stavebních
prvků, uplatnění našla žula i v sochařství. Do
budoucna jsou perspektivní opuštěné lomy např.
na jv. okraji Besednice, v lesním komplexu Velkého Kamene ve Slepičích horách nebo sz. od
Dobrkova v Hájích.
Kámen a drcené kamenivo.
Zdrojem surovin jsou granity a granodiority,
jejichž husté rozpukání nevyhovuje pro kamenické práce.
K mrákotínskému typu patří ložisko Lniště jz.
od Trhových Svinů v údolí Dluhošťského potoka. Lom je založen v dvojslídné silně rozpukané žule, vhodné na výrobu drceného
kameniva. Jedná se o nadějné ložisko pro zřízení lomařské provozovny oblastního typu. Prognózní zdroj pro výrobu štěrků a drceného
kamene je dvojslídná středně zrnitá žula mrákotínského typu v lomu jz. od Kondrače, v současnosti je však lom mimo provoz.
Lom Třebíčko (Gabriela) jv. od Benešova nad
Černou je založen v porfyrické žule weinberského typu. Žula je vzhledem ke svému podrcení a porušení vhodná pouze na výrobu
drceného kameniva. V současnosti je lom v příležitostné těžbě a slouží jako skládka štěrku a
kamene.
Dvojslídá žula se nachází v lomu na pravém
břehu Žárského rybníka v lese. Hornina je silně
zvětralá, rozpadá se na drobnou drť s ojedinělými odolnějšími jádry v podobě zakulacených
balvanů. Drobné opuštěné lůmky najdeme porůznu v lese v okolí Bukové, Kamenné, Chvalkova, Kondrače, Mohuřic, Lniště, Dobrovské
Lhotky a Olešnice.
Významný lomařský okrsek představuje
lom REJTA v. od Trhových Svinů. Biotitický
granodiorit freistadtského typu tvoří těleso
dlouhé asi 3,5 km a široké 2 km. protažené ve
směru SZ – JV , produkující kamenivo pro betonářské účely a k výrobě štěrků a drti. V zájmové oblasti se nachází řada opuštěných lomů
TSL:TSL
17.2.2010
13:55
Page 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
1
2
3
Obr. 1 - Železitá konkrece, železná ruda , Slavče (2009)
Obr. 2 - Moderní oddělování žulových bloků.
Blockheide, Gmünd (2006)
Obr. 3 - Rozrušování žulových bloků železnými klíny.
Blockheide, Gmünd (2006)
Obr. 4 - Oddělování žulových bloků železnými klíny.
Blockheide, Gmünd (2006)
Obr. 5 - Pískovna Ločenice , těžba štěrku a písku (2009)
4
místního významu. V okolí Hrádku se vyskytuje
červená žula s velkými růžově zbarvenými
živci, hornina je silně rozpadavá, vhodná na drcené kamenivo. V minulosti se dobývala v drobných selských lomech v okolí.
Koncem 18. století a začátkem 19. století se
vyměřovaly v Čechách nové hlavní silnice
zvané „císařské“. Z této doby pocházejí na Trhovosvinensku u silnic rozmístěné různé kilometrovníky, milníky, patníky a odrazníky
zhotovené z dvojslídné žuly těžené v okolí obce
Besednice. Z besednické žuly jsou zhotoveny i
četné historické objekty v Trhových Svinech
(kašna na náměstí, barokní svatojánský sloup se
sochou sv. Jana Nepomuckého z let 1722 – 1723
od sochaře Josefa Dietricha). Kamennou kašnu,
velkou mušli a ozdobné vázy pro kašnu na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích tesal Zachariáš Horn přímo v besednickém
lomu. Z mrákotínské žuly jsou i Jiráskův jez v
Českých Budějovicích a vchodové portály Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Horniny přeměněné ortoruly (vznikly přeměnou
vyvřelin), pararuly (vznikly přeměnou usazenin) a migmatity (horniny smíšené) jsou méně
vhodné na kamenické práce, a to především pro
svoje nevhodné technické vlastnosti (slídnatost,
snadná štípatelnost a rozpadavost). Východně
od osady Bukvice je založen lom v biotitické ortorule různých pestrých přechodů, od všesměr-
5
ného uspořádání základních nerostů po páskovanou s četnými čočkami pegmatitových hornin. Ortorula je šedé až tmavé barvy od velkého
početu tmavé slídy biotitu s velkými vyrostlicemi světlých živců. Hornina je vhodná na drcené kamenivo. Lom je mimo provoz, zarostlý
vegetací z náletu. Obdobná hornina se těží v činném lomu Štiptoň v. od Nových Hradů.
Skupina drobných selských lomů se nachází
na zalesněném hřbetu jz. od obce Todně a vsv.
od Něchova. Dvojslídná pararula a migmatity
tvoří podloží v pásmu od Stropnického mlýna
až do Terčina údolí.
Relativně nejkvalitnější surovinou jsou kvarcity (prokřemenělé horniny-křemence) vystupující v pruhu z jižního okolí Borovan jz.
směrem přes obec Čeřejov na Todeňskou horu
u obce Todně. Příležitostně jsou kvarcity těženy
u obcí Čeřejov a Nežetice.
Stavební písky a štěrkopísky.
V zájmové oblasti byla otevřena řada příležitostných pískoven a hlinišť v sedimentech předkvartérního stáří (křída, terciér). Malé plošné
rozšíření a malá mocnost písků, špatná kvalita
(většinou silně jílovitá) a nahodilá těžba vedla k
otvírce pouhých drobných pískoven, které byly
těženy místními zájemci a většinou neměly
dlouhého trvání a rychle zanikaly. Pískovny a
hliniště nebo jejich torza najdeme v prostoru Ledenice – Vracov, sz. od Strážkovic, s. od Troc-
nova, sz. od Ostrolovského Újezda, jz. od Rankova, s. od Stradova, j. Nežetic, v. od Rejt, a z.
od Nových Hradů.
Terciérní (třetihorní) písky a štěrky jsou zastoupeny štěrkopísky koroseckými (Chlum) a
kamenoújezdskými štěrky v okolí Jakule. V pískovně Nakolice se dobývají kamenoújezdské
štěrky s výskytem zkřemenělých dřev, dále pak
ve směru na České Velenice pokračuje výskyt
drobných, dnes již zaniklých pískoven. Ve
směru Rejta – Olešnice se nacházejí pískovny s
příležitostnou těžbou.
Mezi Besednicí a Ločenicemi se těží vltavínonosné štěrkopísky. V opuštěné pískovně jz. od
obce Rankov se vyskytuje žlutavý pískovec s
písčitými slepenci se zkřemenělými dřevy. Další
pískovny najdeme u osady Březí, z. od Trhových Svinů pak pískovny U Kroupů a Pod střelnicí. Opuštěná pískovna na sz. okraji obce Údolí
u N. Hradů poskytovaly donedávna kvalitní surovinu ke stavebním účelům.
V minulosti se těžily v okolí Trhových Svinů
hrubozrnné slepence zlivského souvrství. Severně od osady Jakule v lese se nachází pískovna založená v koroseckých štěrkopíscích s
vltavíny, dnes je však zavezena drceným kamenivem z lomu Štiptoň.
PaedDr. Václav Pavlíček, foto: autor
marine pod velením admirála Karla Dönitze od počátku září 1939, se totiž v
roce 1944 dostala za bod obratu. Situace nebyla jen špatná, byla přímo hrozivá. Ve „zlatých časech“ do poloviny roku 1943 šlo z německého pohledu
všechno skvěle. Taktika „vlčích smeček“ (Rudeltaktik) – tedy hromadné útoky
ponorek proti konvojům – decimovala zprvu britské a posléze i spojenecké
loďstvo takovou měrou, že Británie stála jen krůček od porážky. „Šedí vlci“, jak
Němci přezdívali ponorkám, slavili jeden úspěch za druhým. W.Churchill
oprávněně považoval vítězství v námořní bitvě o Atlantik za základní předpoklad konečné porážky nacistického Německa.
V jedné důležité věci ale měli Britové štěstí v neštěstí. Pro velitele německého
ponorkového loďstva admirála Dönitze totiž válka vypukla příliš brzy. Z požadovaných 300 ponorek jich měl k 1. září 1939 k dispozici jen 57! Hitlerova
víra ve větší důležitost hladinového loďstva však šla na jaře 1941 ke dnu spolu
s bitevní lodí Bismarck. Dönitzovy ponorky pak dostaly zelenou a jejich výrobní produkce postupně rostla, takže ve druhé polovině války měl admirál k
dispozici průměrně 400 ponorek. Bojeschopná z nich však byla zhruba třetina.
Zbytek byl ve výcviku, v opravě či na cestě. Bojovou aktivitu tedy v oblasti
Cestovní rozhledník
pro přátele vojenské, letecké
a kosmické techniky
Šedý vlk z Laboe
Náhodný divák, který 25. dubna 1944 zahlédl na hladině Kielské zátoky v severním Německu úzkou podlouhlou siluetu, nebyl nikterak překvapen. To jen
další ponorka opouští základnu v Kielu, řekl si a v duchu možná popřál tamtěm na palubě víc štěstí, než měli mnozí z jejich předchůdců. Je téměř neuvěřitelné, že tento U-Boot s označením U-995 se po dlouhých 21 letech vrátil na
místo svého zrodu, aby se stal součástí Námořního památníku (Marine-Ehrenmal) v Laboe.
Onoho dubnového rána vyplouvala posádka do značné nejistoty a byla si
toho velmi dobře vědoma. Ponorková válka, kterou vedla německá Kriegs-
10
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 11
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
Atlantiku, Severního a Středozemního moře vyvíjelo nejvýše kolem 100 ponorek.
Přestože Britové začali sdružovat nákladní lodě do chráněných konvojů, jejich ztráty až do poloviny roku 1943 rostly. Lze říci, že Němci potápěli více lodí,
než jich spojenci stačili vyrábět. Po vstupu USA do války se však tento vývoj
postupně úplně obrátil. Prefabrikové nákladní lodě typu Liberty byly v amerických loděnicích spouštěny na vodu jak na běžícím pásu a rostl i počet doprovodných válečných plavidel, zejména torpédoborců a lehkých letadlových
lodí. Od roku 1943 už Němci ekonomicky neměli šanci tento trend zvrátit. Dokládají to i čísla. Zatímco do konce dubna 1943 bylo potopeno 2451 spojeneckých lodí, ve zbývajících dvou letech už jen necelých 400. Zdokonalené
sonary a hlubinné bomby, letecká podpora, rozluštění německého tajného kódu
a zejména radar učinily z lovců lovnou zvěř. Za této situace tedy začala krátká
válečná anabáze šedého vlka z Laboe.
Stavba U-995 byla zadána už v roce 1941 loděnici Blohm&Voss v Hamburku. Stala se první ponorkou vylepšené třídy VIIC/41 se zesíleným trupem,
díky němuž se mohla bezpečně ponořit až do hloubky 200 metrů. U-995
zvládla při únikovém manévru dokonce 240 metrů! Typ VIIC o výtlaku téměř
700 tun byl tažným koněm německého ponorkového loďstva. Z 1150 vyrobených U-Bootů patřilo téměř 700 právě k této třídě.
Kariéra U-995 však málem skončila na samém počátku. Když ji v červenci
1943 spustili na vodu, utrpěla těžké poškození zádě při velkém spojeneckém
náletu na Hamburk. Loděnice ale dokázala ponorku opravit a 16. září 1943
byla U-995 pod velením kapitánporučíka Walthera Köhntoppa oficiálně zařazena do služby. Následoval přesun Kielským průplavem do Baltského moře a
tvrdý výcvik na základně Hela v gdaňské zátoce, po němž se ponorka ještě
krátce vrátila do Kielu. Právě odtud se 25. dubna 1944 vydala do války. Stala
se nejprve součástí 13. ponorkové flotily v norském Drontheimu a posléze od
prosince 1944 operovala u 14. flotily v Narviku. Jejím operačním prostorem
bylo proto Barentsovo moře, kde v součinnosti s dalšími ponorkami napadala
konvoje směřující do sovětského přístavu Murmansk.
Zúčastnila se devíti bojových plaveb, při nichž potopila celkem 5 obchodních
lodí a jednu těžce poškodila. Druhý velitel npor. Hans-Georg Hess dostal v
únoru 1945 dokonce Rytířský kříž.
Na konci března 1945 byla U-995 převelena zpět na námořní základnu Drontheim, kde měla dostat šnorchl, umožňující dieselový pohon i pod vodou. Toto
zařízení bylo německou odpovědí na radar, jímž byly vybaveny spojenecké
doprovodné lodě i letadla.
Konec války přežila U-995 zejména díky tomu, že se nacházela v neprovozuschopném stavu. Velitel Hess tak nemohl vyhovět rozkazu „Regenbogen“,
po němž asi dvě stě velitelů potopilo své ponorky. Loď nemohla být ani převezena do Anglie, kde později Britové při operaci „Deadlight“ téměř všechny
ukořistěné U-Booty zničili. Norové si ji nakonec ponechali jako válečnou kořist a od roku 1952 sloužila v norském Královském námořnictvu pod novým
názvem Kaura (v kódu NATO označována jako S-309).
Po vyřazení ze služby v roce 1965 ji Norové v podstatě darovali (za symbolickou cenu jedné marky) západoněmecké Bundesmarine a ponorka byla přetažena do Kielu. Zde ji opravili a zrestaurovali do stavu z roku 1945. Do péče
ji pak převzal spolek Deutsche Marinebund. V roce 1972 byl U-Boot pomocí
dvou obrovských plovoucích jeřábů přemístěn na pláž nedalekého lázeňského
městečka Laboe, kde se stal nepřehlédnutelnou součástí Námořního památníku. Jedním z prvních návštěvníků byl tehdy už 81-letý velkoadmirál ve výslužbě Karl Dönitz.
Dnes je U-995 v Laboe bezesporu jednou z důležitých turistických atrakcí
spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Do jejího trupu byly přidělány vstupní
a výstupní dveře, takže si lze prohlédnout všechny vnitřní prostory této dieselelektrické ponorky.
Z úseku zadního torpédometu se prochází kolem elektromotorů, sloužících
k pohybu pod hladinou. Ty byly poháněny akumulátory nabíjenými dvěma
dieselovými motory MAN, které se nacházejí hned za elektrickou strojovnou.
Diesely ovšem mohly být používány jen při plavbě na hladině. Jejich obsluha
na tom byla kvůli zápachu, hluku a horku asi nejhůře z celé posádky. Za dieselovou strojovnou je kuchyňka, pak kóje poddůstojníků a uprostřed řídící srdce
lodi – centrála. Nad ní je bojový prostor věže a zároveň i jediný tehdejší východ.
Za centrálou jsou kóje důstojníků a šikovatelů a také koutek hydroakustika a
radisty. Největší prostor se nachází na přídi, v níž jsou čtyři torpédomety. Vedle
pěti torpéd v hlavních vezla ponorka pod podlahovými rošty na přídi a zádi
ještě dvanáct dalších. Střeliva tedy bylo dost, ale koupelnu či sprchu byste zde
hledali marně. Nutným luxusem byly dvě toalety, z nichž jednu vždy zaplňovaly zásoby.
Do těchto těsných prostor sedmdesátimetrové ponorky se muselo vtěsnat 52
mužů. Při představě několikaměsíční plavby z toho současníkům naskakuje
husí kůže. Toto drsné prostředí velmi realisticky ztvárnil německý režisér Petersen ve filmovém zpracování Buchheimova románu „Ponorka“ (Das Boot, 1981).
U-995 je jedinou dochovanou ponorkou třídy VIIC na světě. Její umístění u
Námořního památníku v Laboe je zároveň působivým upozorněním na nesmyslnost ponorkové války v letech 1939-1945, jíž padlo za oběť přes 30 tisíc
spojeneckých námořníků. Ze 40 tisíc námořníků sloužících na německých ponorkách jich zahynulo téměř 30 tisíc. Z 1150 ponorek jich bylo zhruba 700 potopeno přímo v boji a zbytek byl zničen v souvislosti s válečnými akcemi.
Žádná složka německé armády nikdy neutrpěla tak obrovské ztráty. Šedý vlk
z Laboe měl neuvěřitelné štěstí.
Text i foto: Mgr. F. Slípka
2
Popis k fotům:
1) – U-995 v Laboe.
2) – Ovládání levého dieselového a elektrického motoru v centrále.
Zkratka „Bb“ znamená Backbord – levobok. Centrále posádky říkaly
„Potsdamplatz“ – Postupimské náměstí
1
11
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
NAŠE REPORTÁŽ
Studium v zahraničí
= nová zkušenost
V únoru tohoto roku jsem se vrátila z půlročního
studijního pobytu ve Španělsku. Chtěla bych všem,
kteří mají také zájem o využití studijních programů
z EU poradit, co a jak zařídit. Dokud to mám ještě
v čerstvé paměti.
Jsem bývalou studentkou Gymnázia v Trhových
Svinech, které jsem zakončila před třemi lety. Nyní
studuji na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity obor 1. stupeň ZŠ s angličtinou.
Každá univerzita má smlouvy s jinými školami v
zahraničí. Přihlášky se odevzdávají minimálně
jeden semestr předem. Já jsem měla na výběr pro
můj obor Maďarsko, Německo a Španělsko. Vybrala jsem si Španělsko. Naše univerzita podepsala
novou smlouvu s Universidad Autónoma de Madrid (UAM) v hlavním městě Španělska. Staly jsme
se tedy s mou spolužačkou „pokusnými králíky“.
Všechny přihlášky jsme řešily s koordinátorkou
pro zahraniční vztahy. Potřebovaly jsme jednu
smlouvu potvrzenou naší univerzitou, jednu potvrzenou zahraniční univerzitou, dále learning agreement-vybrané předměty na zahraniční univerzitě,
který musí být potvrzen oběma univerzitami před
odjezdem. Ovšem to byl problém. Protože Španělé
jsou obecně ve všem laxní a tady jsme to poznaly
na vlastní kůži. Sekretářka pro Erasmus, se kterou
jsem komunikovala, nám poslala potvrzení z UAM
až na konci srpna, protože v srpnu se v Madridu
moc nepracuje kvůli extrémnímu horku. Mnohé
technické záležitosti jsme proto dolaďovaly až po
příjezdu do Madridu. Pak už jen stačilo chodit na
hodiny, plnit projekty a učit se. Což jsme opravdu
musely. Na rozdíl od JČU, která bere na zahraniční
studenty ohled, se tady s námi vůbec „nepárali“.
Byly jsme v naší skupině jediní z Erasmu a měly
jsme stejné podmínky jako ostatní studenti. Vybrané
předměty jsme studovaly v angličtině. Ale nakonec i
s trochou štěstí a pochopení učitelů, jsme vše zvládly.
Před odjezdem jsme ještě musely na rektorátu
UAM sehnat potvrzení o délce pobytu a výkaz
se studijními výsledky. My už jen vyplníme na
stránkách NAEP (Národní agentura pro vzdělávání) závěrečnou zprávu o studijním pobytu.
To vše dosvědčujeme těmito dokumenty, aby
nám byl uznán grant 400 Euro měsíčně, který
jsme dostaly pro studium. Ten ale pokryje pouze
nájem za pokoj ve sdíleném bytě (320 Euro) a
jídlo, pokud nakupujete v supermarketech a vaříte si. Studium je zdarma. Jinak měsíční „lítačka“ na metro i vlaky stojí kolem 50 Euro.
Musíte také počítat s penězi na výlety, stojí za to
jet např. do Toleda, Segovie, nebo Sevilly, a s
penězi na místní diskotéky, bary a restaurace,
které v Madridu opravdu stojí za to navštívit.
Ovšem noční život vyjde draho. Průměrně stojí
vstup na diskotéku kolem 10 euro, většinou s
dvěma drinky. A každý musí také zkusit večeři
v podobě tapasu.
Myslím, že jeden semestr je málo, ale rozhodně
jsme se zlepšily v konverzaci, protože jsme byly
nuceny všechny každodenní záležitosti řešit v
cizím jazyce. Jak v angličtině, tak ve španělštině. A navíc jsme od školy zdarma měly zaplacený kurz španělštiny, z čehož jsem si po
úspěšném absolvování odvezla certifikát úrovně
A1, za který bych v Čechách samozřejmě musela platit.
Zažily jsme se spolužačkou také pár nepříjemných okamžiků. Po prvním měsíci, když jsme se
vrátily do bytu, tak jsme zjistily, že nás někdo
vykradl. Naštěstí zmizely pouze 2 notebooky.
Na místním komisařství jsme strávily asi dvě
hodiny a nic se nevyřešilo. I přes to, že jsme věděly, že pachatelem byl zřejmě bývalý nájemník
z Maroka, který si nechal přidělat klíče. Neměli
na něj důkazy. Takže jsme musely tři týdny vydržet bez notebooků, než za mnou přiletěla
mamka na návštěvu a přivezla nám notebooky
nové. A aby toho nebylo dost, tak další měsíc
jsme zjistily, že kromě našeho španělského
KULTURA
DIVADLO
16. 3. úterý od 19.30 hod.
sál KD T. SVINY
Divadelní spolek Frída – Divadlo Bolka Polívky
SEX, DRUGS, ROCK & ROLL
Základní linií hry „Sex, drugs, rock&roll“, je jednoduchý příběh
neúspěšného mladého herce, který se na základě vlastních názorů na život a svobodného myšlení ocitne v periferii společnosti a uměleckého světa...
Hrají: BÁRA MUNZAROVÁ nebo TEREZA RICHTEROVÁ,
RADIM NOVÁK a MARTIN TRNAVSKÝ
Scénář a režie: DODO GOMBÁR
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
20. 3. sobota od 16.00 hod.
sál KD T. SVINY
Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí pohádku pro děti
OBUŠKU Z PYTLE VEN !
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém zpracování
Hrají : Jiří Krejčí / Radovan Snítil, Julie Jurištová,
Milena Soukupová / Dana Pražáková, Milan Duchek / Rafael
Pražák
Vstupné: 50,- Kč
Předprodej: Kulturní dům T. Sviny, tel. 386 322 930
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny, tel. 386 321 784
Informační centrum – přístavba radnice Borovany, tel. 387 001 351
12
spolubydlícího s námi bydlí v zapomenuté pojízdné nákupní tašce v mini teráriu tarantule,
která chudák hladová (už dva měsíce) měla
vedle sebe natráveného svého pavoučího muže,
asi proto, aby mohla uživit malá tarantulátka,
která byla připravená se každým dnem vylíhnout z kokonu. A tak jsme volaly opět policii,
a policie veterinární jednotku, která si pavouky
odnesla. Pavouka v bytě asi zapomněl bývalý
nájemník.
Jinak musím říci, že to byla obrovská zkušenost postarat se sama o sebe v cizí zemi, poznat
nové přátele z celého světa i jinou kulturu.
Všem, kteří mají tu možnost, doporučuji využít
nabízené studentské programy a vyjet po maturitě alespoň na jeden semestr do zahraničí.
P. Salcerová
Foto: Muzeum Prado
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 13
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
DO L B Y
DIGITAL
PROGRAM KINA
2010
15. 3. pondělí ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti ZŠ
62 min.
O ZLATÉ RYBCE
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
15. 3. pondělí v 19.30 hod. - Repríza
České barevné milostné drama
100 min.
PROTEKTOR
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?
Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára Melíšková, Richard
Stanke, Jan Budař a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
18. 3. čtvrtek v 19.30 hod. - Repríza
České barevné širokoúhlé milostné drama
110 min.
3 SEZONY V PEKLE
Dokud sníš, nejseš mrtvej!
Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba,
Miroslav Krobot,Táňa Pauhofová, Luboš Kostelný a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
19. 3. pátek v 19.30 hod. - Premiéra
20. 3. sobota v 19.30 hod.
Americké barevné mysteriózní thriller
122 min.
IMAGINÁRIUM Dr. PARNASSE
Film Terryho Gilliama je posledním snímkem Heatha Ledgera,
který nečekaně zemřel uprostřed natáčení.
Hrají: Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
21. 3. neděle v 19.30 hod. - Premiéra
22. 3. pondělí v 19.30 hod.
Americká barevná komedie
109 min.
LÍTÁM V TOM
Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích
Hrají: Vera Farmiga, George Clooney, Jason Bateman, Anna
Kendrick a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 60,- Kč
25. 3. čtvrtek v 19.30 hod. - Premiéra
26. 3. pátek v 19.30 hod.
Americká barevná romantická komedie
93 min.
NA Sv. VALENTÝNA
Od režiséra filmu Pretty Woman přichází jeden den plný lásky.
Hrají: Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 70,- Kč
DOLBY
DIGITAL
1. 3. pondělí v 9.45 hod.a ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ
63 min.
MALÝ BLESK
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
1. 3. pondělí v 19.30 hod. - Premiéra
Britsko-kanadský barevný širokoúhlý akční thriller 118 min.
ŠTVANEC IRA
Musíš si vybrat, na kterou stranu se přidáš.
Hrají: Sir Ben Kingsley, Jim Sturgess, Kevin Zegersa a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 70,- Kč
4. 3. čtvrtek v 19.30 hod. - Repríza
Česká barevná komedie
93 min.
2 BOBULE
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule
Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Jana
Pidrmanová, Jana Švandová, Jiří Krampol, Jiří Korn, Václav Postránecký, Miroslav Táborský, Lubomír Lipský, Jan Antonín Duchoslav a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 65,- Kč
5. 3. pátek v 19.30 hod. Premiéra
Izraelsko-německá barevná komedie
90 min.
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Láska, smích a sumo.
Hrají: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir Benedek, Levana Finkelstein a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 70,- Kč
6. 3. sobota v 17.00 hod. - Premiéra
7. 3. neděle v 17.00 hod.
Francouzská barevná rodinná komedie v českém znění 91 min.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek.
Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine
Kiberlain a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 65,- Kč
6. 3. sobota v 19.30 hod.- Premiéra
7. 3. neděle v 19.30 hod.
Americký barevný širokoúhlý horor
86 min.
PARANORMAL ACTIVITY - Víš, co se děje v noci, když spíš?
Hrají: Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 70,- Kč
8. 3. pondělí v 19.30 hod. - Premiéra
Americká barevná širokoúhlá komedie
97 min.
SAMEC
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít...
Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margareta Levieva a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 70,- Kč
11. 3. čtvrtek v 19.30 hod. - Premiéra
12. 3. pátek v 19.30 hod.
Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor
98 min.
ČTVRTÝ DRUH
Provokativní thriller natočený podle skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky.
Hrají: Milla Jovovich, Will Patton, Hakeem Kae-Kazim a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
13. 3. sobota v 17.00 hod. - Premiéra
14. 3. neděle v 17.00 hod.
Britská dobrodružná animovaná pohádka v českém znění 115 min.
SKŘÍTEK ROLLI - Pohádka pro celou rodinu o velikém dobrodružství malého skřítka.
Mládeži přístupno
Vstupné: 70,- Kč
13. 3. sobota v 19.30 hod. - Premiéra
14. 3. neděle v 19.30 hod.
Americké barevné širokoúhlé drama
110 min.
BRATŘI
Strhující příběh rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a ostrý
souboj dvou bratrů.
Hrají: Natalie Portman, Jake Gyllenhall, Tobey Maquire a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 70,- Kč
V SOBOTU 27. 3. KINO NEPROMÍTÁ - TRAVESTI SHOW – KOČKY
28. 3. neděle v 17.00 hod. - Premiéra
29. 3. pondělí v 17.00 hod.
Francouzská anim. rodinná komedie v českém znění
91 min.
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Podívaná pro malé i velké
Mládeži přístupno
Vstupné: 65,- Kč
28. 3. neděle v 19.30 hod. - Premiéra
29. 3. pondělí v 19.30 hod.
Český barevný krimi-thriller režiséra Radima Špačka 145 min.
POUTA
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku.
Hrají: Lukáš Latinák, Luboš Veselý, Ondřej Malý, Martin Finger,
Kristína Farkašová, Martina Milotová, Oldřich Kaiser, Ivana Uhlířová a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 60,- Kč
29. 3. pondělí v 9.45 hod. a ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ
61 min.
KRTEK A OSLAVA
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu
Program kina T.S. naleznete na internetov˝ch str·nk·ch:
http://kultura.faktor.cz, http://www.kultpro.cz, http://www.ticketpro.cz,
http://kina.365dni.cz, http://www.regioweb.cz, http://kina.cz
http://www.tsviny.cz
Rezervace vstupenek: Tel./fax: 386 322 930 e-mail: [email protected]
ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET:
http://kina.365dni.cz
13
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
Obermeier, Siegfried: Hra kurtizán
Obraz uvolněných společenských mravů v Římě kolem roku 1500.
Manby, Chris: Láskou posedlá
V tomto příběhu se dozvíme, čeho je člověk schopen kvůli lásce.
Říha, Martin: Plemena psů
Nejúplnější český atlas plemen psů.
Bandini, Ditte: Kniha upírů
Co jsou to vlastně psychičtí upíři a upíři vůbec?
Joven, Enrique: Hvězdný hrad
Kniha o Bohu a astronomii.
Hoffman, Paul: Levá ruka boží
Jde o post-apokalyptický příběh odehrávající se mezi dvěma
katastrofami.
M. Dudová
NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY
ÚNOR
Frange, Peter: Poslední harém
Dvě ženy mezi Orientem a Západem.
Cluneová, Jackie: Mamma Mia!
Úžasný příběh trojitého mateřství, který dojímá, děsí i baví zároveň.
Stanfieldová, Lesley: Květiny háčkované a pletené
100 krásných vzorů ke zdobení oděvů, dárků i módních doplňků.
Brown, Dan: Ztracený symbol
Ve Washingtonu se odehrává honba za legendárním zednářským pokladem.
Forsyth, Sarah: Zotročená
V pasti obchodníků s bílým masem.
SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY
27. 3. sobota v 19.00 hod.
TRAVESTI SHOW KOČKY
VÝSTAVY
sál KD T. SVINY
od 15. 3. do 15. 4.
foyer KD T. SVINY
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA TRHOVÉ SVINY
INZERCE
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY
SDH T. Sviny
srdečně zve na HASIČSKÝ PLES
v pátek 5.3.2010 od 20:00 hod.
v KD Rejta
***
Hraje G – CLUB, doprava zajištěna,
rezervace vstupenek s místenkou na
tel.: 608 436 942
Značky
OREGON, HUSQVARNA, JONSERED
www.piloveretezy.cz
Českobudějovická 13
V Kaplici na rohu Českobudějovické
a Horské ulice
Nabízíme:
Gymnázium Trhové Sviny
Motorové pily - Travní sekačky
Křovinořezy
Oleje a maziva
Příslušenství pilové řetězy a lišty
startovací lanka, řetězky
nože travních sekaček
nože a struny křovinořezů
lesnická pásma, pilníky, atd.
přijímá pro školní rok 2010-2011 žáky
do I. ročníku osmiletého studia.
Pozor! Podle nové právní úpravy
se o doručení přihlášky starají
samotní uchazeči a jejich zákonní zástupci!
Uzávěrka přihlášek je 15. března 2010.
Přijímací zkouška se koná 22. a 26. dubna 2010.
Více informací na
www.gymtrhovesviny.cz
OTEVŘENO
PO-PÁ: 9:00 -11:30 12:30 -16:00
14
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 15
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2010
15
TSL:TSL
17.2.2010
13:56
Page 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Odvoz fekálií
2010
Příjem inzerce
Na základě telefonické dohody
provedu odvoz
tekutých odpadů z Vašich žump
a jímek.
Včetně dokladů o likvidaci.
Městský úřad Trhové Sviny
tel. podatelna: 386 301 411, e-mail: [email protected]
Jan Šnejd, Trhové Sviny 201
Tel: 728 255 282
více na www.tsviny.cz
Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo
na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF.
Kontaktní údaje: Ing. Božáková – tel. 386 301 483, e-mail: [email protected], podatelna – tel. 386 301 411, e-mail: [email protected], více na www.tsviny.cz
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci.
Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí • Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12 Trhové Sviny
IČO 245 551 • ev. šč. MK ČR E 10896 • Vychází 12 x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková
DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio • Náklad 600 výtisků • Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2003 02

Zpravodaj 2003 02 zvládneme všechny úkoly, které jsme si předsevzali – jak ke spokojenosti zákazníka, tak i nás.

Více

Trhovosvinenské listy 9/14

Trhovosvinenské listy 9/14 schválila náklady spojené s výstavbou kanalizace pod místní komunikací IV. třídy Trhové Sviny – Otěvěk v části Otěvěk, která nebyla součástí projektové dokumentace a kterou bylo nutno zachovat. Jed...

Více

Trhovosvinenské listy 12/14

Trhovosvinenské listy 12/14 Sviny, na pořádání XI. plesu Dobré vůle v sále KD v Trhových Svinech ve výši 10 000,- Kč. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o ce...

Více

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška popřípadě konceptu změny územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Není třeba zpracovávat zm...

Více

Trhovosvinenské listy 1/15

Trhovosvinenské listy 1/15 příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 1.961.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 4.670.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 6.500.000 Kč, Zdravo...

Více