Výstava Aukce Exhibition Auction

Komentáře

Transkript

Výstava Aukce Exhibition Auction
· moderní a poválečné umění
· současné umění
· fotografie
· Modern and post-war art
· Contemporary art
· Photographs
Výstava
Exhibition
pátek 15. 5. – úterý 19. 5. 2009
denně od 12.00 do 19.00 hodin
v Galerii 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
Friday 15. 5. – Tuesday 19. 5. 2009
daily 12 noon till 7 p.m.
at the Gallery 5. patro
Myslíkova 9, Prague 1
Aukce
Auction
úterý 19. května 2009
od 19. 00 hodin
v Leica Gallery Prague
Školská 28, Praha 1
Tuesday, May 19th 2009
from 7 p.m.
at the Leica Gallery Prague
Školská 28, Prague 1
Více informací / For further information
artkunst | galerie 5. patro
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
Tel./ Fax: +420 222 210 860
Mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z
dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní
dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu.
Všechny písemné dražební vyhlášky stejně jako žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně a
nejpozději 24 hodin před začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu
mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby,
kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč
2 000 – 5 000 Kč
5 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady. Dražebník je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení
aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení
celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od středy 20. 5. do soboty 23. 5. 2009 v
prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, středa – sobota 12 – 18 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.
Important information and auction notice
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of
the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID
card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales.
2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address
and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. This power of attorney must contain the catalogue number,
the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. The respective
power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with the Auction House & Gallery, all written bids and all motions for bidding by telephone must be
registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest.
4. The course of auction - The auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the
Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. The auction continues
as long as bids are made. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made,
then the Auctioneer announces the lost bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid.
The participant is bound by his bid. The bidding price may not be curtailed afterwards. The increment goes to the participant whose bid was
knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery’s decision
5. The increments - The Auctioneer states the increments as follows:
Actual bidding priceIncrement
up to 2 000 CZK
100 CZK
2 000 – 5 000 CZK
200 CZK
5 000 – 10 000 CZK
500 CZK
10 000 CZK – 20 000 CZK
1.000 CZK
20 000 CZK – 50 000 CZK
2 000 CZK
50 000 CZK – 100 000 CZK
5 000 CZK
100 000 CZK – 200 000 CZK
10 000 CZK
200 000 CZK – 500 000 CZK
20 000 CZK
over 500 000 CZK
50 000 CZK
The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments.
6. Buyer’s Premium - The Auctioneer will charge a buyer’s premium of 18 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or after the auction,
however, 5 calendar days after the day of auction at the very latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - The objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price
in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Wednesday 20th May till Saturday 23rd May 2009 on the premises
of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, Wednesday - Saturday 12 noon – 6 p.m.
Note: The starting prices in Euro are rounded off and only for the purpose of information.
Rejstřík autorů
Adami
Alechinsky
Arp
Artigas
Axmann
Balcar
Balková
Bastian
Beeri
Bendová
Bílek
Bláha
Blatný
Boštík
Bromová
Brunovský
Burian
Cais
Calder
Calero
Císařovský
Čečo
Dali David
Diviš
Dlouhý
Dorazio
Drahotová
Drtikol
Dučáková
Fára
Feyfar
Feyfar
Fojtek
Francová
Franta
Gatewood
Gerboc
Giger
Girsa
Grieshaber
Gross
Grygar
Grygar
Hamera
Hampl
Hanke
Hankeová
Hardi
Valerio
Pierre
Hans
Joan Gardy
Petr
Jiří
Barbora
M.S.
Tuvia
Markéta
František
Václav
Milan Fano
Václav
Veronika
Albín
Zdeněk
Milan
Alexander
Ridel
Tomáš
Sabahudin
Salvador
Jiří
Stanislav
Bedřich
Piero
Veronika
František
Iveta
Libor
Jaroslav
Zdenko
Martin
Sylva
Roman
Charles
Martin
H.R.
Václav
Hap
František
Milan
Štěpán
Oldřich
Josef
Jiří
Jiřina
Vanesa
69
66
62
93
312, 313
29
263, 264
253
106
251, 252
4
186, 187
272
110
188, 189
26
24
261
64, 65
284
170, 227, 228, 229
195
68
169, 215, 216, 217
166
133, 134
77
165
287
276
72, 72, 73
292, 293
294, 295
280
275
194
315, 316, 317
196, 197
256, 257, 258
193
41
30, 31, 108
89
163, 165
32
33, 34, 36, 59
296, 297, 298
184, 185
148
Havelková
Hayek
Herdel
Hilmarová
Hísek
Hliněnský
Hlinomaz
Hodonský
Holý Hošková
Hudeček
Chaba
Chatrný
Chatrný
Chillida
Istler
Janoušková
Jarcovják
Jarcovjáková
Jilemnická
Jirásek
Jůdová
Kafka
Kaloč
Kanta
Karlík
Kasalová
Kiml
Knížák
Koblasa
Kobliha
Kolář
Kolíbal
Kolínská
Kopping
Kornatovský
Kotík
Kotík
Kovanda
Kožíšek
Krajc
Krůček
Kruhlou
Kruhlou
Kubíček
Kubíček
Kučerová
Kula
Kunc
Jolana
Pavel
Chris
Alice
Jan
Robert
Josef
František
Adam
Anežka
František
Karel
Ivan
Dalibor
Eduardo
Josef
Věra
Vladimír
Libuše
Ellen
Václav
Mariana
Jaroslav
Robin
Antonín
Viktor
Jana
Václav
Milan
Jan
František
Jiří
Stanislav
Jitka
Michal
Jiří
Jan
Pravoslav
Jiří
Petr
Martin
Václav
Dzmitry
Dzmitry
Leoš
Jan
Alena
Vlastimil
Milan
245
140, 141
190
176
239, 240, 241
124, 125, 126, 127
49, 50
128, 129, 130
262
259, 260
17
101, 102
84, 85, 86
116, 117, 120, 121, 122, 123
63
38, 39, 40
53, 109
132
310, 311
136
155
191, 192
12
243, 244
207
204, 205, 206
174, 175
46, 47
104
61
3
55, 56, 58
75, 76
18, 19
283
152
15, 81, 82, 83
36, 37
137, 138, 139
223
235
144, 145
249, 250
250
8
87, 111, 112
95
314
105
Kupka
František
Kuščynskyj
Taras
Kvíčala
Petr
Lamr Aleš
Lauschmann
Jan
Léger
Fernand
Lhoták
Kamil
Lomová
Ivana
Mainer
Martin
Malá
Linda
Malich
Karel
Masson
André
Matoušek
František
Merta
Jan
MICL
Morice
Marta
Muzika
František
Mžyk
Josef
Naďo
Rastislav
Němcová
Barbora
Němec
Rudolf
Nemes
Endré
Nepraš
Karel
Nikl
Petr
Nováková-Ondreičková Petra
Novosad
Karel
Novotný
Jaroslav
Obrovský
Bohdan
Oldenburg
Claes
Ovčáček
Eduard
Ovčáčková
Berenika
Pacovská
Květa
Papart
Max
Pastrňák
Petr
Petrbok
Jiří
Picasso
Pablo
Písařík
Petr
Pištěk
Jan
Placht
Otto
Plíšková
Naděžda
Pohribný
Jan
Ranný
Michal
Rasl
Tomáš
Rathouský
Luděk
Ray
Man
Reynek
Bohuslav
del Risco
Cristian
del Risco KoupováEva
Růžička
Aleš
5
308, 309
142, 143
103
288, 289, 290, 291
99
27
237, 238
167, 218
273, 274
113
92
177, 178
171
242
180, 181
14
107
254, 256
151
131
42
52
153, 154, 172
233, 234
79, 80
306, 307
20
118
114, 115
231
119
100
246, 247, 248
156
67
161, 162
173
219
51
281, 282
60
211, 212
232
285
43, 44
277
230
236
Říha
František
Sadovská
Dorota
de Saint-Phalle Niki
Sakuma
Eva
Sedlecký
Zbyněk
Seuphor
Michel
Silverio
Robert
Singer
Michal
Sklenář
Zdeněk
Slezarová
Magda Sofie
Smejkal
Pavel Maria
Smetana
Tomáš
Sobek
Evžen
Stehli
Iren
Střížek
Antonín
Sudek
Josef
Sucharda
Stanislav
Sukdolák
Pavel
Suška
Čestmír
Šalanda
Robert
Šimánek
Dušan
Šimera
Evžen
Špála
Václav
Špaňhel
Jakub
Štreit
Jindřich
Švankmajer
Jan
Švolík
Miro
Tapies
Antoni
Tichý
František
Tikal
Václav
Tobey Marc
Tůma
Stanislav
Tůma
Stanislav
Váchal
Josef
Vajd Aleksandra & Hynek Alt
Valečka
Jaroslav
Valečka
Jaroslav
Válová
Květa
Válová
Jitka
Vasarely
Victor
Villon
Jacques
Vlčková
Tereza
Vostell
Wolf
Votruba
Jiří
Warhol Andy
Warhol Andy podle
de Wasseige
Jean-Marc
Zrzavý
Jan
Ženatá
Kamila
25
266, 267, 268, 269
71
157, 158, 159
220
96
146, 147
224
16
210
278
270, 271
201, 202, 203
299, 300
168
286
1
48
135
160
198, 199, 200
149, 150
9, 10, 11
213, 214
301, 302, 303
57
279
90, 91
7
13
78
304, 305
305
2
265
221, 222
222
21
22, 23
88
54
208, 209
70
225, 226
97, 98
98
182, 183
6
179
1 Sucharda Stanislav 1866 - 1916
Poklad / Vrba (Výjev z Kytice K.
J. Erbena)
2 × bronzový reliéf, 60 × 16 cm
1 signován
16 000 Kč / 590 €
2 Váchal Josef 1884 - 1969
3 × Ex libris: A. Lhota / V
Balcárek / F.M. Klicman
1912-1921, 2 × černobílý, 1 × barevný
dřevoryt, 11,2 × 6,7 cm / 10 × 9 cm /
13 × 9 cm, signováno a datováno,
rámováno
2
6 900 Kč / 260 €
1
3 Kobliha František 1877 - 1962
Bez názvu
4 Bílek František 1872 - 1941
V něm byla trnem korunována
1 × dřevořez, 2 × litografie 3/26 a 8/26,
27 × 21,5 cm / 35 × 24 cm
2 × signováno
1941, dřevořez, 92/200, 50 × 35 cm
signováno, rám
4 500 Kč / 170 €
5 500 Kč / 200 €
3
3
5
6
5 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice
6 Zrzavý Jan 1890 - 1977
Bárky
dřevoryt, 25 × 40 cm
autorské razítko
litografie, 18 × 24,7 cm
signováno, rám
11 500 Kč / 430 €
8 000 Kč / 300 €
7 Tichý František 1896 - 1961
Paganini IV
1946, litografie, 42 × 31,5 cm
signováno a datováno, rám
papír lehce pomačkaný
25 000 Kč / 930 €
7
8 Kubíček Leoš 1887 - 1974
Via Vitae
po roce 1915, bronzový reliéf,
43,5 × 26 cm
Provenience: Orlická galerie, Kolowratský
zámek
Z originálu-sádry, který je v majetku
umělcovy rodiny, byly od jeho vzniku
odlity 3 verze, z nichž 1 je v majetku
pražské Národní galerie, sbírky českého
sochařství 20. stol. na zámku Zbraslav
98 000 Kč / 3 630 €
12
12 Kafka Jaroslav 1896 - 1973
Zátiší s poháry
1947, akvarel na papíře, 17 x 24 cm,
signováno a datováno
4 000 Kč / 150 €
8
9 Špála Václav 1885 - 1946
Akt
10 Špála Václav 1885 - 1946
Stavení
11 Špála Václav 1885 - 1946
Císař Eugenius
kolem r. 1904, kresba tužkou na papíře,
16 × 10 cm, rám
1904, pero, tužka na papíře, 20,5 × 12 cm,
monogram, datováno, rám
kolem r. 1904, tužka na papíře,
19 × 12,5 cm, rám
4 000 Kč / 150 €
4 000 Kč / 150 €
4 000 Kč / 150 €
9
10
11
13
14
13 Tikal Václav 1905 - 1964
Obrazy města
14 Muzika František 1900 - 1974
Elsinor
15 Kotík Jan 1916 - 2002
Postava
1946, suchá jehla, 18,5 × 27 cm
signováno v desce, rám
Na zadní straně razítko: Z pozůstalosti
Václava Tikala
1967, litografie, 54/71, 27 × 21 cm
signováno a datováno, rám
litografie, 38/50, 40 × 28 cm
signováno, rám
7 000 Kč / 260 €
2 900 Kč / 110 €
15
5 500 Kč / 200 €
16 Sklenář Zdeněk 1910 - 1986
Kompozice
litografie, 29,5 × 18 cm
signováno, rám
8 500 Kč / 320 €
17 Hudeček František 1909 - 1990
Stojící postava ženy
1947, kresba tuší, 16,5 × 9,5 cm
signováno a datováno, rám
5 500 Kč / 200 €
16
17
18
18 Kolínská Jitka 1930 - 1992
Zátiší pomíjejícího času
pastel a koláž, 37 × 50 cm
vzadu nálepka s adresou a jménem
autorky, rám
19
10 000 Kč / 370 €
19 Kolínská Jitka 1930 - 1992
Zátiší s přesýpacími hodinami
křída a koláž, 48 × 38 cm
vzadu nálepka s adresou a jménem
autorky, rám
10 000 Kč / 370 €
20 Obrovský Bohdan 1925 - 2002
Bez názvu
1965, olej na plátně, 95 × 67 cm
rám, plátno lehce poškozeno
18 000 Kč / 670 €
20
22
23
22 Válová Jitka 1922
Hranice nepřekročitelnosti
23 Válová Jitka 1922
Ze souboru Vztahy
1974, lept, 30/37, 27,5 × 30 cm
signováno a datováno
1980, suchá jehla, 38/60, 10 × 8 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
2 000 Kč / 70 €
21 Válová Květa 1922 - 1998
Podobizna dívky
1959, olej na plátně, 24 × 20 cm
signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 520 €
21
24
25
24 Burian Zdeněk 1905 - 1981
Sestřelen
25 Říha František 1910 - 1986
Hlava ženy
pastel, papír, 37 × 26 cm
signováno, rám
olej na sololitu, 23,5 × 16 cm
signováno, rám
27 000 Kč / 1 000 €
8 000 Kč / 300 €
26 Brunovský Albín 1935 - 1997
Sny VII.
1984, lept, mezzotinta, 25,5 × 17,5 cm
signováno, rám
12 000 Kč / 440 €
27 Lhoták Kamil 1912 - 1990
Balony, křídla, vrtule
1948, litografie, 25 × 17,5 cm
rám. Papír lehce zvlněný
6 000 Kč / 220 €
26
27
28
28 Neurčený autor
Kompozice
29
29 Balcar Jiří 1929 - 1968
Dekret
1961, lept, 24,7 × 16,2 cm
signováno a datováno, rám
1968, tempera na kartonu, 21 × 27,5 cm
nečitelně signováno, datováno, rám
9 500 Kč / 350 €
3 000 Kč / 110 €
30 Gross František 1909 - 1985
Hlava válečníka
1982, barevná litografie, 47,5 × 36,5 cm
signováno a datováno, rám
31 Gross František 1909 - 1985
Vesuv
5 000 Kč / 190 €
1967, barevná litografie, 13 × 20,5 cm
signováno, rám
1 800 Kč / 70 €
31
30
35
35 Hampl Josef 1932
Pod lupou
1968, olej na plátně, 61 × 50 cm
signováno a datováno
30 000 Kč / 1 110 €
34 Hampl Josef 1932
Bez názvu
1961, kombinovaná technika na papíře,
55 × 39 cm, signováno a datováno
33
33 Hampl Josef 1932
Kompozice
32 Hamera Oldřich 1943
Bez názvu
1963, strukturální malba na plátně,
100 × 60 cm, signováno a datováno
1967, strukturální grafika, 14 × 30 cm
signováno a datováno, pod sklem
42 000 Kč / 1 560 €
3 000 Kč / 110 €
32
12 000 Kč / 440 €
34
36 Kotík Pravoslav 1889 - 1970
Zelená kompozice
1958, kvaš na notovém papíře,
31,5 × 25 cm, signováno a datováno
Provenience: Přímo z pozůstalosti autora
50 000 Kč / 1 850 €
36
37 Kotík Pravoslav 1889 - 1970
Postavy
1957, kvaš na papíře , 36 × 26 cm
signováno a datováno
Provenience: Přímo z pozůstalosti autora
50 000 Kč / 1 850 €
37
39
38 Istler Josef 1919 - 2000
Kompozice
1947, akvatinta, 2/60, 18,5 × 23,2 cm
signováno a datováno
38
3 500 Kč / 130 €
39 Istler Josef 1919 - 2000
Kompozice
1977, lept, 4/5 A. T., 28,5 × 22,5 cm
signováno a datováno
7 500 Kč / 280 €
40 Istler Josef 1919 - 2000
Kompozice
suchá jehla, I. stav, 6/6, 35,5 × 24,5 cm
signováno, rám
7 000 Kč / 260 €
40
41
41 Grieshaber Hap (DE) 1909 - 1981
Tanec smrti
42
barevný dřevoryt, 45 × 36 cm
signováno, rám
42 Nemes Endré (HU) 1909 - 1985
Kompozice
10 000 Kč / 370 €
barevná litografie, 1/30, 53 × 33 cm
signováno, rám
7 500 Kč / 280 €
43 Reynek Bohuslav 1892 - 1971
Nokturno
suchá jehla, 13 × 12,3 cm
2 900 Kč / 110 €
44 Reynek Bohuslav 1892 - 1971
Zima
suchá jehla, 15,5 × 11,3 cm
signováno
6 500 Kč / 240 €
43
44
46 Kiml Václav 1928 - 2001
Čas žní
70. léta, vosková technika, 23 × 23 cm
signováno
75 000 Kč / 2 780 €
46
47 Kiml Václav 1928 - 2001
Bez názvu
1983, lept, 26/85, 10 × 7,5 cm
signováno a datováno, rám
1 500 Kč / 60 €
48 Sukdolák Pavel 1925
Kompozice
barevný lept, 16/50, 30 × 24,5 cm
signováno, rám
1 000 Kč / 40 €
48
47
52
52 Nepraš Karel 1932 - 2002
Ptáček
49
1992, litografie, 99/100, 18 × 28,7 cm
signováno a datováno
1 100 Kč / 40 €
49 Hlinomaz Josef 1914 - 1978
Mindohonda
50 Hlinomaz Josef 1914 - 1978
Kam panenky kam dete
1975, kombinovaná technika na papíře,
14,5 × 21 cm, signováno a datováno
1975, kombinovaná technika na papíře,
14,5 × 21 cm, signováno a datováno
8 500 Kč / 320 €
8 500 Kč / 320 €
50
51 Plíšková Naděžda 1934 - 1999
Kompozice
1980, suchá jehla, 19/60, 64,5 × 49,5 cm
signováno a datováno, rám
6 000 Kč / 220 €
53 Janoušková Věra 1922
Pták - domovnice
1999, koláž, 30 × 21 cm
rám
2 000 Kč / 70 €
51
53
57
57 Švankmajer Jan 1934
Z cyklu filozofie z budoáru
1996, kresba tuší a objekt, 45 × 52 × 7 cm
signováno a datováno
54
54 Villon Jacques (FR) 1875 - 1963
Postava
40 000 Kč / 1 480 €
lept, suchá jehla, 8/95, 22,5 × 9,5 cm
signováno
4 500 Kč / 170 €
55 Kolář Jiří 1914 - 2002
Božena Němcová
90. léta, autokoláž, přetisk, 25,5 × 20,5 cm
signováno vzadu, rám
12 000 Kč / 440 €
56 Kolář Jiří 1914 - 2002
Bez názvu
1988, autokoláž, přetisk, 22,5 × 17 cm
monogram, datováno, rám
10 000 Kč / 370 €
55
56
58
58 Kolář Jiří 1914 - 2002
Discobolos
barevný ofset, H. C., 62 × 43 cm
signováno
59
8 000 Kč / 300 €
59 Hampl Josef 1932
Dopisy
60
1993, šitá koláž, 58 × 42 cm
signováno a datováno, rám
11 000 Kč / 410 €
60 Ranný Michal 1946 - 1981
Bez názvu
61 Koblasa Jan 1932
Kompozice
1971, litografie, 37 × 47 cm
signováno a datováno
1993, strukturální grafika, 12,5 × 13,5 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 260 €
3 500 Kč / 130 €
61
63
63 Chillida Eduardo (ES)
1924 - 2002
Kompozice
litografie, 37 × 54 cm, rám
List s přehybem uprostřed
Z Derriere le Mirroir
3 500 Kč / 130 €
62
62 Arp Hans (FR) 1886 - 1966
Kompozice
60. léta, barevná litografie, 40/300,
58,5 × 39 cm, signováno, rám
18 000 Kč / 670 €
64 Calder Alexander (USA)
1896 - 1976
Flying Dragon
65 Calder Alexander (USA)
1898 - 1976
Bez názvu
1976, litografie, 54 × 90 cm
značeno na kameni CA
barevná litografie, 37 × 27 cm, pod sklem
List z Derriére le Mirroir
4 200 Kč / 160 €
3 500 Kč / 130 €
64
65
67
67 Picasso Pablo (E) podle 1881
- 1973
La ronde de la jeunesse
litografie, 55,5 × 75,5 cm
66
66 Alechinsky Pierre (BEL) 1927
Une minorité ethnique
5 000 Kč / 190 €
1964/65, barevná litografie, 40/300,
33 × 42,5 cm, signováno
4 500 Kč / 170 €
68 Dali Salvador (ES) 1904 - 1989
Bez názvu
69 Adami Valerio (IT) 1935
Ruka / L´Engadin
1977, litografie a lept, 12/395, 56 × 76 cm
signováno
2 × barevná litografie, 36,5 × 26,5 cm,
pod sklem. Listy z Derriére le Mirroir
16 000 Kč / 590 €
4 300 Kč / 160 €
68
69
70
70 Vostell Wolf (DE) 1932
Rudi Dutschke, Gretchen
Dutschke
60. léta, sítotisk, koláž, 48 × 70 cm
signováno, rám
50 000 Kč / 1 850 €
71 de Saint-Phalle Niki (FR) 1930 - 2002
How Can I in One Day Find Enough Time?
1982, barevná litografie, E. A. 3/30,
52 × 73,5 cm, signováno a dedikováno
15 000 Kč / 560 €
71
73 Fára Libor 1925 - 1988
První stroje /6/ Postavy mého
věku
1978, kombinovaná technika na papíře,
37 × 15 cm, signováno a datováno, rám
15 000 Kč / 560 €
74 Fára Libor 1925 - 1988
Bez názvu
1980, kombinovaná technika na papíře,
37 × 15 cm, signováno a datováno, rám
15 000 Kč / 560 €
73
74
72 Fára Libor 1925 - 1988
Bez názvu
1957, tempera na papíře, 50,5 × 38 cm
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 670 €
72
75 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
1989, kresba tužkou a bílou pastelkou
na papíře, 21 × 26 cm
signováno a datováno
20 000 Kč / 740 €
75
76 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
1989, kresba tužkou na papíře,
26,3 × 20,5 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 560 €
76
79 Novosad Karel 1940
Lineární kompozice
1973, serigrafie na PVC fólii, 80/200,
58 × 58 cm, signováno
2 700 Kč / 100 €
80 Novosad Karel 1940
Lineární kompozice
1973, serigrafie na PVC fólii, 50/200,
59 × 78 cm, signováno
2 700 Kč / 100 €
79
80
77 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Sting I (white)
1990, litografie, 35/100, 21 × 15 cm
signováno
3 900 Kč / 140 €
78 Tobey Marc (USA) 1890 - 1976
Kompozice
1972, litografie, 8/85, 37 × 27 cm
signováno
slepotisk: Erker Presse St. Gallen, rám
12 500 Kč / 460 €
77
78
83 Kotík Jan 1916 - 2002
Postavy
1956/57, olej na plátně, 50,5 × 61 cm
Provenience: Přímo z pozůstalosti autora
190 000 Kč / 7 040 €
82 Kotík Jan 1916 - 2002
Dialog
1993, kombinovaná technika na kartonu,
30 × 42 cm, signováno a datováno
Provenience: Přímo z pozůstalosti autora
50 000 Kč / 1 850 €
81 Kotík Jan 1916 - 2002
Bez názvu
1987, kombinovaná technika na kartonu,
44 × 37 cm, signováno a datováno
Provenience: Přímo z pozůstalosti autora
35 000 Kč / 1 300 €
83
81
82
86
86
86 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Tvary / Struktura I.
2 serigrafie, 38,5 × 27,5 cm / 25 × 21 cm
5 000 Kč / 190 €
84 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Čtverce a kruhy (XXII)
1969, serigrafie, 21/90, 40 × 28 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 110 €
84
85 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Segmentované ovály I.
1969, serigrafie, 9/16, 27 × 20 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 110 €
87 Kubíček Jan 1927
3 × novoročenka
1988-90, 3 × serigrafie, signováno,
20 × 15 cm (2 × ); 28 × 19 cm
signováno a datováno, rámováno
4 500 Kč / 170 €
87
87
87
85
88 Vasarely Victor (FR) 1908 - 1997
Geometrická kompozice
sítotisk, 92/145, 50,5 × 50,5 cm
signováno, rám
30 000 Kč / 1 110 €
88
89 Grygar Milan 1926
Prostorová partitura
1982, litografie, 2/3, 46 × 36 cm
signováno
25 000 Kč / 930 €
89
90 Tapies Antoni (E) 1923
Poema
1973, barevná litografie, 168/500,
84 × 63,5 cm, signováno
18 000 Kč / 670 €
90
91 Tapies Antoni (E) 1923
Bez názvu
litografie, 37,5 × 56 cm
List s přehybem uprostřed
Z Derriere le Mirroir
1 000 Kč / 40 €
91
92 Masson André (FR) 1896 - 1987
Bez názvu
60. léta, barevná litografie, 287/300,
50 × 33 cm, signováno
4 500 Kč / 170 €
92
93 Artigas Joan Gardy (FR) 1938 96 Seuphor Michel (FR) 1901 - 1999
Le chiffon jaune
Que ma joie demeure
litografie, 40/75, 33 × 49,5 cm
signováno
60. léta, barevná litografie, 287/300,
56 × 39 cm, signováno vzadu
3 700 Kč / 140 €
1 500 Kč / 60 €
94 Wunderlich Paul (DE) 1927
Sfumato pour Claes
Oldenburg
1972, litografie, 20/60, 66 × 50,5 cm
signováno
8 000 Kč / 300 €
93
96
94
95
95 Kučerová Alena 1935
Odpočinek ve stínu
1967-2006, montáž z plechových matric,
67 × 92 cm, signováno a datováno vzadu
Vystaveno: Galerie Hl. Města Prahy,
Dům u Kamenného Zvonu, 2007
250 000 Kč / 9 260 €
97 Warhol Andy (USA) podle 1928 1987
Mechanical Terrier
1986, barevný sítotisk, 1545/5000,
30,5 × 23,5 cm, rám
Vydavatel: Museum of Art Carnegie Institute,
Pittsburgh
12 000 Kč / 440 €
97
98 Warhol Andy (USA) podle 1928 1987
$
barevný sítotisk, 491/3000, 49 × 39 cm.rám
Vydavatel: Museum of Art Carnegie Institute,
Pittsburgh
12 000 Kč / 440 €
98
99
99 Léger Fernand (FR) 1881 - 1955
Kompozice s květem
barevná litografie, 32/200, 26 × 32 cm
signováno, rám
40 000 Kč / 1 480 €
100 Papart Max (FR) 1911 - 1994
Promenade
1969, litografie, 48 × 48 cm
signováno a dedikováno
Drobná poškození na dolním okraji
5 500 Kč / 200 €
100
101
101 Chaba Karel 1925
Hlava
1995, olej na fólii, 15 × 12,5 cm
signováno a datováno, rám
2 500 Kč / 90 €
102
104 Knížák Milan 1940
Body-painting for
nonpolitical rituals
102 Chaba Karel 1925
Modré město
103 Lamr Aleš 1943
Když si tak kráčím
litografie, 33/100, 55 × 39 cm
signováno, rám
1985, akvarel a pero na papíře, 39 × 57 cm
signováno a datováno, pod sklem
1971, 2 × kombinovaná technika
na papíře, 21,5 × 14,5 cm (2 × )
signováno, rám
4 000 Kč / 150 €
9 000 Kč / 330 €
10 000 Kč / 370 €
103
104
104
107
105
105 Kunc Milan 1944
Bez názvu
107 Mžyk Josef 1944
Pod střechou vesmíru
1991, barevná litografie, AP 4/25,
50 × 63 cm, signováno a datováno, rám
1997, sítotisk, 30/30, 55 × 64 cm
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 280 €
5 000 Kč / 190 €
108 Gross František 1909 - 1985
Město
106 Beeri Tuvia (CZ / IZR) 1929
Jardin des sables
109 Janoušková Věra 1922
Hlava
1980, litografie, 78/100, 28 × 20 cm
signováno a datováno, rám
1993, lept, 49,5 × 39,5 cm
signováno
1997, serigrafie, 137/200, 40 × 30 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 70 €
2 500 Kč / 90 €
1 000 Kč / 40 €
108
106
109
113 Malich Karel 1924
Abstraktní komPozice
1969-70, lept, 3/30, 68 × 61,5 cm
signováno a datováno, rám
papír zvlněný, na horním okraji malá
trhlina
19 000 Kč / 700 €
113
111 Kubíček Jan 1927
Dělení kruhu I
1987/97, serigrafie, 91/110, 62,5 × 45 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
112 Kubíček Jan 1927
Dělení kruhu II.
1993/97, serigrafie, 92/110, 62,5 × 45 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
111
112
110 Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
1998, autorem kolorovaná litografie,
17 × 22 cm, signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
110
114
114 Ovčáček Eduard 1933
Geometrie Nova
2008, digitální tisk, 1/10, 42 × 42 cm
signováno a datováno, rám
116
7 500 Kč / 280 €
116 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
117 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1994, kombinovaná technika na papíře,
61 × 43 cm, signováno a datováno
1994, kombinovaná technika na papíře,
100 × 70 cm, signováno a datováno
13 000 Kč / 480 €
15 000 Kč / 560 €
115 Ovčáček Eduard 1933
B & W - YE
2008, digitální tisk, 2 /5, 48 × 42 cm
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 280 €
115
117
118
118 Oldenburg Claes (USA) 1972
Tea Bag
1972, barevná litografie, 86/100,
70 × 50 cm, signováno C.O., rám
18 000 Kč / 670 €
121 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2000, kombinovaná technika na papíře,
42 × 59 cm, signováno a datováno
13 000 Kč / 480 €
121
122 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2000, kombinovaná technika na papíře,
42 × 59 cm, signováno a datováno
13 000 Kč / 480 €
122
123 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2000, kombinovaná technika na papíře,
42 × 59 cm, signováno a datováno vzadu
13 000 Kč / 480 €
123
119
119 Pacovská Květa 1928
No. 78855
1989, litografie a kresba křídou,
68 × 78 cm, signováno, rám
35 000 Kč / 1 300 €
120
120 Chatrný Dalibor 1925
Dne/Dno
1976, kombinovaná technika na desce, 35
× 34 cm, signováno a datováno vzadu
55 000 Kč / 2 040 €
125
126
125 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Kosmický sen
126 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1976, olej na plátně, na lepence,
31 × 23,5 cm, signováno a datováno, rám
1978, pastel na papíře, 26 × 18 cm
signováno a datováno
18 000 Kč / 670 €
8 000 Kč / 300 €
124
124 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1969, akvarel na papíře, 34 × 21 cm
signováno a vzadu datováno
12 000 Kč / 440 €
127 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Zahrada
1970, pastel a akvarel na papíře,
18 × 28 cm, signováno a datováno
10 000 Kč / 370 €
127
129
129 Hodonský František 1945
Z vodních záznamů
1997, barevný dřevořez, 2/5, 64 × 90 cm
signováno a datováno
9 500 Kč / 350 €
130 Hodonský František 1946
Symfonie č.0 (Ve vertikálách)
2004, barevný dřevořez, A.T., 72 × 41 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 300 €
128
128 Hodonský František 1945
Naplavenina
1982, olej na plátně, 135 × 67 cm
signováno a datováno
80 000 Kč / 2 960 €
130
131 Němec Rudolf 1936
Kosmické vejce IV
1981, akryl na plátně, 60 × 54 cm
signováno a datováno vzadu
48 000 Kč / 1 780 €
131
132 Jarcovják Vladimír 1927 - 2007
Kousíček světa
2007, olej na plátně, 70 × 100 cm
signováno vzadu
60 000 Kč / 2 220 €
132
133 Dlouhý Bedřich 1932
Vzpomínka na Nepraše
2008, kombinovaná technika, 100 × 100 cm
signováno vzadu
98 000 Kč / 3 630 €
133
134 Dlouhý Bedřich 1932
Čertovo dílo
1994, kombinovaná technika, 51 × 71 cm
signováno vzadu, rám
38 000 Kč / 1 410 €
134
135
135 Suška Čestmír 1952
Ježovka
2004-08, bronz, 2/7, 50 × 20 × 20 cm
signováno
140 000 Kč / 5 190 €
136 Jilemnická Ellen 1946
Inkognito
2000, bronz, 35 × 35 × 13 cm
signováno
38 000 Kč / 1 410 €
136
139
137
137 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu (8/82)
1982, kombinovaná technika na papíře,
62 × 45 cm, signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 630 €
138 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu (1/84)
1984, kombinovaná technika na kartonu,
70 × 50 cm, signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 520 €
139 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu (9/80)
1980, kombinovaná technika a koláž na
kartonu, 70 × 50 cm
signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 520 €
138
141 Hayek Pavel 1959
Jablečné pecky
2009, akryl na plátně, 85 × 85 cm
signováno a datováno
45 000 Kč / 1 670 €
141
140 Hayek Pavel 1959
Nové koření (diptych)
1994, 2 × sítotisk, náklad 50 ex., 52 × 43
cm (2 × ), signováno a datováno
5 000 Kč / 190 €
140
140
142 Kvíčala Petr 1960
No. 8
1996, akryl na plátně, 71 × 82 cm
signováno a datováno vzadu
65 000 Kč / 2 410 €
143 Kvíčala Petr 1960
No. 44
2007, akryl na plátně, 72 × 115 cm
signováno a datováno vzadu
142
75 000 Kč / 2 780 €
143
144 Krůček Václav 1955
Bez názvu #8
1999, akryl, galvanická mřížka, 30 × 30 cm
signováno, rám
15 000 Kč / 560 €
144
145 Krůček Václav 1955
Reflexe 44VO
2008, akryl, galvanická mřížka, 44 × 44 cm
signováno, rám
20 000 Kč / 740 €
145
146 Silverio Robert 1965
Z cyklu Marginálie, Tmavé
ornamenty
2002, cibachrom, 1/4, 30,5 × 40,5 cm
signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
146
147 Silverio Robert 1965
Z cyklu Marginálie, Světlé
ornamenty
2002, cibachrom, 1/4, 30,5 × 40,5 cm
signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
147
148
148 Hardi Vanesa (SK) 1971
Bez názvu
2007, olej na brusném papíře, 27 × 22 cm
signováno, plexi rám
12 500 Kč / 460 €
149
149 Šimera Evžen 1980
Bez názvu (diptych), ze série
New Dripping
2009, akryl na plátně, 100 × 50 cm (2 × ),
signováno vzadu
24 000 Kč / 890 €
150 Šimera Evžen 1980
Bez názvu, ze série New
Dripping
2009, akryl na plátně, 100 × 120 cm
signováno vzadu
28 000 Kč / 1 040 €
150
151 Němcová Barbora 1972
Budha I
2006, akryl na plátně, 110 × 100 cm
signováno a datováno vzadu
24 000 Kč / 890 €
151
152 Kornatovský Jiří 1952
Meditace napravo
2008-09, kombinovaná technika na
plátně, 100 × 120 cm
signováno a datováno
65 000 Kč / 2 410 €
152
153 Nikl Petr 1960
Muchomůrka s černým
horizontem
2008, akryl na plátně, 170 × 150 cm
signováno vzadu
80 000 Kč / 2 960 €
154 Nikl Petr 1960
Bez názvu (Série 4 sítotisků)
153
2001, 4 × sítotisk, 120/120, 50 × 35 cm (4 × )
signováno a datováno
1 tisk na povrchu minimálně poškozen
10 000 Kč / 370 €
154
154
154
154
155
155 Jirásek Václav 1965
Infection
2002, c-print pod akrylem, diasec
na hliníku, 106 × 125 cm
signováno vzadu
55 000 Kč / 2 040 €
156 Petrbok Jiří 1962
Duhová lebka
2009, akryl na papíře (na desce), 47 × 34 cm
signováno vzadu
14 000 Kč / 520 €
156
157
157 Sakuma Eva 1975
Tokyo
2008, akryl na plátně, 70 × 160 cm
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 410 €
158
158 Sakuma Eva 1975
Album
2008, akryl na plátně, 45 × 60 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 740 €
159 Sakuma Eva 1975
Fuji II
2008, akryl na plátně, 45 × 45 cm
signováno a datováno vzadu
14 000 Kč / 520 €
159
161
162
161 Písařík Petr 1968
Nature
162 Písařík Petr 1968
Bez názvu
2005, kombinovaná technika na plátně,
85 × 50 m, signováno vzadu
2008, kombinovaná technika, 81 × 50 cm
signováno vzadu
30 000 Kč / 1 110 €
28 000 Kč / 1 040 €
160 Šalanda Robert 1976
Hlavy (diptych)
2008, akryl na plátně, 50 × 50 cm
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 110 €
160
160
163
163 Grygar Štěpán 1955
Green Label
1995, černobílá fotografie a kresba
barevnou tuší, 40 × 30 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 440 €
165 Drahotová Veronika 1975
The Wide Divide I
2009, akryl na plátně, 90 × 150 cm
signováno vzadu
164
164 Grygar Štěpán 1955
Red Label
1996, černobílá fotografie a kresba
barevnou tuší, 40 × 30 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 440 €
37 000 Kč / 1 370 €
165
169
169 David Jiří 1958
Oči kočičí
167
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm, signováno
167 Mainer Martin 1959
Duše
2 600 Kč / 100 €
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm, signováno
2 700 Kč / 100 €
166 Diviš Stanislav 1953
J.CH.M.A.E.
168 Střížek Antonín 1959
Povodeň
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm, signováno
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm, signováno
2 600 Kč / 100 €
2 300 Kč / 90 €
166
168
170
172
171
170 Císařovský Tomáš 1962
Mužská postava
171 Merta Jan 1952
Mám rád Ameriku?
172 Nikl Petr 1960
Ufo
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm
signováno
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm
signováno
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm
signováno
2 300 Kč / 90 €
3 000 Kč / 110 €
2 500 Kč / 90 €
173 Pištěk Jan 1961
Galaxie
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm
signováno
2 400 Kč / 90 €
173
174
174 Kasalová Jana 1974
Loco et Tempore (z cyklu
Božská geometrie)
2002, akvarel, 69,5 × 42,5 cm
signováno
5 000 Kč / 190 €
175
175 Kasalová Jana 1974
Z cyklu Anticipation Stories
olej na plátně, 65 × 81 cm
signováno
30 000 Kč / 1 110 €
176 Hilmarová Alice 1976
FAD
2008, kombinovaná technika na jutě,
40 × 60 cm, signováno a datováno vzadu
4 500 Kč / 170 €
176
178 Matoušek František 1968
Domácí kino
2008, vypárávaná riflovina, akryl,
85 × 75 cm, signováno a datováno vzadu
48 000 Kč / 1 780 €
178
177 Matoušek František 1967
Moře
2008, akryl a sítotisk na riflovině,
46 × 42 cm, signováno a datováno vzadu
27 000 Kč / 1 000 €
177
181
181 Morice Marta 2008
Masožravé květiny I
2008, akvarel na papíře, 65 × 50 cm
signováno vzadu
3 500 Kč / 130 €
179
179 Ženatá Kamila 1953
Superpozice stavu (Tyrkys)
2008, akryl na plátně, 80 × 80 cm
signováno vzadu
24 000 Kč / 890 €
180 Morice Marta 1971
Coq qui chasse la mort I
2008, olej na plátně, 80 × 90 cm
signováno vzadu
18 000 Kč / 670 €
180
183
183 de Wasseige Jean-Marc (BEL) 1962
Hill
2008, akryl na plátně, 80 × 120 cm
signováno a datováno
12 000 Kč / 440 €
182 de Wasseige Jean-Marc (BEL) 1962
Tree
2008, akryl na plátně, 120 × 80 cm
signováno a datováno
12 000 Kč / 440 €
182
185
184 Hankeová Jiřina 1948
Národní divadlo
184
185 Hankeová Jiřina 1948
Rumiště
2008, barevná fotografie, 30 × 40 cm
signováno a datováno vzadu
2009, akryl, škrábaný karton, 30 × 42,5 cm
signováno a datováno, rám a pasparta
2 800 Kč / 100 €
11 000 Kč / 410 €
186 Bláha Václav 1949
Příběh 1
187 Bláha Václav 1949
Příběh
2008, akryl na plátně a desce, 30 × 35 cm
signováno vzadu
2008, akryl na plátně a desce, 30 × 35 cm
signováno vzadu
14 000 Kč / 520 €
14 000 Kč / 520 €
186
187
188
189 Bromová Veronika 1966
Pahýl
189
2008, digitální tisk, 1/5, 40 × 50 cm
signováno vzadu
188 Bromová Veronika 1966
Z cyklu Milenci 1 + 2
1996, 7 × / 6 × barevná fotografie ,
71 × 15 cm / 61 × 15 cm
1 × vzadu signováno
Vystaveno: 1996, galerie JNJ (s J.
Vincourovou a M. Othovou)
15 000 Kč / 560 €
16 000 Kč / 590 €
190 Herdel Chris 1962
Prague Girls in Times of
Communism
2007, fotografický manuskript
(album fotografií, cca 20 str.)
7 000 Kč / 260 €
190
188
191 Jůdová Mariana 1979
Sladké království II.
2009, digitální tisk na baneru, 1/5,
40 × 40 cm, signováno vzadu
3 500 Kč / 130 €
191
192 Jůdová Mariana 1979
Pornografie v dárkovém
balení
2003, digitální tisk na kapě, 1/3,
120 × 120 cm, signováno vzadu, rám
14 000 Kč / 520 €
192
193
193 Girsa Václav 1969
Burried village
2008, akryl na plátně, 160 × 200 cm
signováno vzadu
95 000 Kč / 3 520 €
194 Franta Roman 1962
Zahrada s Immendorffem
2008, akryl na plátně, 30 × 30 cm
signováno vzadu
18 000 Kč / 670 €
194
197
197 Gerboc Martin (SK) 1971
Capital Forgotten
2006, akryl, pastel, kominovaná technika,
papír na plátně, 65 × 65 cm
signováno vzadu
35 000 Kč / 1 300 €
196
196 Gerboc Martin (SK) 1971
Alors, monsieur Punch, c´est
la mort!
2007, akryl, pastel, kombinovaná
technika, papír na plátně, 65 × 45 cm
signováno vzadu
28 000 Kč / 1 040 €
195 Čečo Sabahudin 1953
Z cyklu přímý přenos
abstrakce
2003, kombinovaná technika, 60 × 60 cm
signováno, rám
9 000 Kč / 330 €
195
200
198 Šimánek Dušan 1948
Nedělní odpoledne
200 Šimánek Dušan 1948
Bez názvu
199 Šimánek Dušan 1948
Bez názvu
2001, cibachrom, 3/8, 94 × 94 cm
signováno vzadu, rám
2001, pigmentový tisk na papíru Museo,
1/8, 63 × 98 cm, signováno vzadu, rám
2002, pigmentový tisk na papíru
Hahnemühle, 1/8, 70 × 79 cm
signováno vzadu, rám
32 000 Kč / 1 190 €
27 000 Kč / 1 000 €
198
24 000 Kč / 890 €
199
201 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes
2008/09, inkjet print, plexi lamino
na Dibondu, 2/10, 100 × 75 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 350 €
201
202 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes
2008/09, inkjet print, plexi lamino
na Dibondu, 2/10, 100 × 75 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 350 €
202
203 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes
2008/09, inkjet print, plexi lamino
na Dibondu, 2/10, 100 × 75 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 350 €
203
205
206
205 Karlík Viktor 1962
Bez názvu, z cyklu Centrum
periferie
1997, olej na plátně, 35 × 30 cm
signováno a datováno vzadu
23 000 Kč / 850 €
206 Karlík Viktor 1962
Hlava
2007, bronzový reliéf, 1/6, 50 × 39 cm
signováno
40 000 Kč / 1 480 €
204 Karlík Viktor 1962
Stromy
2002, serigrafie na bukové překližce, 3/5,
86,5 × 65,5 cm, signováno
11 000 Kč / 410 €
204
208
209
208 Vlčková Tereza 1983
Ze série Two, č. 12
209 Vlčková Tereza 1983
Ze série Two, č. 14
2008, digitální tisk na papíru Hahnemühle,
1/20, 50 × 50 cm, signováno vzadu
2008, digitální tisk na papíru Hahnemühle,
1/20, 50 × 50 cm, signováno vzadu
7 000 Kč / 260 €
7 000 Kč / 260 €
207 Kanta Antonín 1952
Z cyklu Barevná inspirace
2001, barevná fotografie, 45 × 30 cm
signováno a datováno vzadu
4 200 Kč / 160 €
207
210 Slezarová Magda Sofie 1979
Vaječníci
2006, barevná fotografie, 71 × 71 cm
signováno vzadu, rám
5 000 Kč / 190 €
210
211 Rasl Tomáš 1975
Mušky
2002, digitální tisk z negativu, 30 × 20 cm
signováno vzadu, rám
3 900 Kč / 140 €
211
212 Rasl Tomáš 1975
Vzpomínka na Dersu
2002, digitální tisk z negativu, 20 × 30 cm
signováno, rám
3 900 Kč / 140 €
212
213 Špaňhel Jakub 1976
Slepice
213
2008, akryl na plátně, 60 × 90 cm
signováno vzadu
60 000 Kč / 2 220 €
214 Špaňhel Jakub 1976
Lustr ve větru
2007, akryl na plátně, 145 × 100 cm
signováno vzadu
105 000 Kč / 3 890 €
214
215
215
218
215 David Jiří 1958
Ve slunci
218 Mainer Martin 1959
Plazma
2001, 2 × sítotisk, A. T., 41 × 29 cm
signováno a datováno
2005, serigrafie, A. T., 50 × 35 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 260 €
900 Kč / 30 €
216 David Jiří 1958
Hejno
2001, sítotisk, A. T./8, 41 × 29 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 110 €
217 David Jiří 1958
Černý déšť
2001, sítotisk, 9/120, 41 × 29 cm
signováno a datováno
papír na horním okraji minimálně
poškozen
2 500 Kč / 90 €
216
217
219
219 Placht Otto 1962
Květy plodnosti
2007-08, kombinovaná technika na
plátně, 120 × 150 cm
signováno vzadu
55 000 Kč / 2 040 €
220 Sedlecký Zbyněk 1976
Bukurešť 1
2007, akryl na plátně, 100 × 80 cm
signováno vzadu
30 000 Kč / 1 110 €
220
221
221 Valečka Jaroslav 1972
Děti a smrtka u lesa
222
222 Valečka Jaroslav 1972
Půlměsíc
2007, olej na plátně, 83 × 115 cm
signováno
2006, olej na plátně, 96 × 111 cm
signováno
38 000 Kč / 1 410 €
42 000 Kč / 1 560 €
224 Singer Michal 1959
Čím víc pruhů tím víc Adidas
2009, akryl na plátně, 85 × 75 cm
signováno a datováno
48 000 Kč / 1 780 €
223 Kožíšek Petr 1972
Vánoce v Lambaréné XXVIII
2009, akryl, tempera, email, spray
na plátně, 50,5 × 67 cm, signováno vzadu
15 000 Kč / 560 €
224
223
226
226 Votruba Jiří 1946
Lacoste
2008, litografie, 25/40, 37 × 52 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
225
225 Votruba Jiří 1946
Genetics 3
2004, akryl na plátně, 55 × 75 cm, signováno
20 000 Kč / 740 €
227 Císařovský Tomáš 1962
Žárlivý démon
(z Indiánské pohádky)
228 Císařovský Tomáš 1962
Kojot a čarodějné dívky
(z Indiánské pohádky)
229 Císařovský Tomáš 1962
Děvka (z Indiánské pohádky)
2007, litografie, A. T., 29,5 × 21 cm
signováno a datováno
2007, litografie, A. T., 29,5 × 21 cm
signováno a datováno
2007, litografie, A. T., 29,5 × 21 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 100 €
2 800 Kč / 100 €
2 800 Kč / 100 €
227
228
229
232 Rathouský Luděk 1975
Vánoce 08
2008, mramorový prášek, akryl na plátně,
100 × 120 cm
signováno a datováno vzadu
39 000 Kč / 1 440 €
232
230 del Risco Koupová Eva 1978
Čtvero šatů, z cyklu Nitky
životů
231 Ovčáčková Berenika 1964
Modrý pokoj
2006, digitální tisk, 1/3, 70 × 70 cm
signováno a datováno, sklo
2008, pigmentový tisk, kresba, malba a
vyšívání na plátně, 40 × 30 cm
signováno a datováno vzadu
4 000 Kč / 150 €
2 500 Kč / 90 €
230
231
236
235
235 Krajc Martin 1984
Nocturno
236 Růžička Aleš 1977
Park
2005, akryl na plátně, 62 × 62 cm
signováno vzadu
2008, akryl na plátně, 70 × 50 cm
signováno
14 000 Kč / 520 €
18 000 Kč / 670 €
233 Nováková-Ondreičková Petra 1968
Horolezec
234 Nováková-Ondreičková Petra 1968
Cela
2004, laminovaná koláž, 34 × 49 cm
signováno a datováno vzadu, rám
2006, laminovaná koláž, 34 × 49 cm
signováno a datováno vzadu, rám
13 000 Kč / 480 €
13 000 Kč / 480 €
233
234
238 Lomová Ivana 1959
Po dešti
2007, olej na plátně, 110 × 70 cm
signováno a datováno
40 000 Kč / 1 480 €
238
237 Lomová Ivana 1959
Život je dobrý
1996, litografie, 46/62, 32 × 43 cm
signováno a datováno
2 500 Kč / 90 €
237
242 MICL 1969
Schody a koule
2008, olej na plátně, 71 × 91 cm
signováno
22 000 Kč / 820 €
242
241 Hísek Jan 1965
Zjevení Janovo
1998, 7 mezzotint, A. T., VII/XX,
29,7 × 15,7 (7 × ), signováno a datováno
9 000 Kč / 330 €
240 Hísek Jan 1965
Noc
240
2005, mezzotinta a lept, 17/25, 7,2 × 5,8 cm
signováno a datováno
1 300 Kč / 50 €
239 Hísek Jan 1965
Spánek
2003, čárová mezzotinta, 39/57, 5 × 5 cm
signováno a datováno
1 300 Kč / 50 €
241
239
245
245
245
245 Havelková Jolana 1966
Z cyklu “krajina 06”
2006, 3 × pigmentový tisk na papíru
Hahnemühle, 33 × 27 cm (3 ×)
signováno vzadu
9 000 Kč / 330 €
243 Kaloč Robin 1982
Z cyklu Krajina v Provence,
Podvečer
244 Kaloč Robin 1983
Z cyklu Krajina v Provence,
Svítání
2007, suchá jehla, monotyp, 1/1,
15 × 20cm, signováno
2007, suchá jehla, monotyp, autorský tisk,
15 × 20 cm, signováno
1 900 Kč / 70 €
1 900 Kč / 70 €
243
244
246
246 Pastrňák Petr 1962
Bez názvu
2002, kombinovaná technika na papíře,
59 × 42 cm
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 300 €
247
247 Pastrňák Petr 1962
Blatouchy
2002, akryl na kartonu, 100 × 70 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 670 €
248 Pastrňák Petr 1962
Dva
2002, sítotisk, A. T., 50 × 35 cm
signováno
2 200 Kč / 80 €
248
252
251
251 Bendová Markéta 1978
NOD
252 Bendová Markéta 1978
KISS
2009, digitální tísk na kapě, 30 × 40 cm
signováno vzadu
2009, digitální tísk na kapě, 50 × 60 cm
signováno vzadu
2 000 Kč / 70 €
2 400 Kč / 90 €
250 Kruhlou Dzmitry (BY) 1974
Chris is Idiot
249 Kruhlou Dzmitry (BY) 1974
Order of the Day
2009, digitální tisk na kapě, 60 × 62 cm
signováno a datováno vzadu
2009, digitální tisk na kapě, 60 × 78 cm
signováno a datováno vzadu
3 000 Kč / 110 €
3 000 Kč / 110 €
250
249
253
253 Bastian M. S. (CH) 1963
Waaa-Päng-Socko
1994, barevný sítotisk, 13/20, 67 × 48 cm
9 000 Kč / 330 €
254 Naďo Rastislav (SK) 1976
Angel Dust
254
2008, akryl na sololitu, 70 × 45 cm
signováno a datováno vzadu
8 500 Kč / 320 €
255 Naďo Rastislav (SK) 1976
Babalon
2008, akryl na sololitu, 54 × 73 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 350 €
255
256
257
256 Giger H. R. (CH) 1940
Haus zur letzten Laterne
257 Giger H. R. (CH) 1940
Haus zur letzten Laterne
1998, barevná litografie, E. A., 52 × 33,5 cm
signováno a dedikováno, rám
1998, barevná litografie, A. C., 52 × 33,5 cm
signováno a dedikováno, rám
20 000 Kč / 740 €
20 000 Kč / 740 €
258 Giger H. R. (CH) 1940
Bez názvu
sítotisk, 239/290, 70 × 100 cm
signováno, rám
7 000 Kč / 260 €
258
260
260 Hošková Anežka 1982
Bez názvu
2007, akryl na plátně, 22 × 16 cm
signováno a datováno vzadu
259
14 000 Kč / 520 €
259 Hošková Anežka 1982
Bez názvu
2006, akryl na plátně, 70 × 50 cm
signováno a datováno vzadu
24 000 Kč / 890 €
261 Cais Milan 1974
Z cyklu Rodina
nedotknutelných
2008, kombinovaná technika na kartonu,
40 × 30 cm, signováno vzadu, rám
8 500 Kč / 320 €
261
264
263
263 Balková Barbora 1978
Chlupatá
2004, pigmentový tisk na plátně, 2/10,
60 × 85 cm, signováno vzadu
14 000 Kč / 520 €
264 Balková Barbora 1978
Večírková
2004, pigmentový tisk na plátně, 2/10,
60 × 85 cm, signováno vzadu
14 000 Kč / 520 €
262 Holý Adam 1974
Kristina Chrasteková with a
dark star
2005, barevný digitální tisk, 100 × 81 cm
signováno vzadu
15 000 Kč / 560 €
262
265 Vajd Aleksandra & Hynek Alt 1971/1976
Exposed
2006, digital c-print, 1/5, 75 × 100 cm
signováno a datováno vzadu, rám
20 000 Kč / 740 €
265
266 Sadovská Dorota (SK) 1973
Kolárik pre Martina VI.
1993, barevná fotografie, 32,5 × 23,5 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
266
268
268 Sadovská Dorota (SK) 1973
Drawing-Pin No. 3
267
267 Sadovská Dorota (SK) 1973
Drawing-Pin No. 2
2009, akryl, plátno na kartonu, 24 × 30 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
2009, akryl, plátno na kartonu, 30 × 24 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
269 Sadovská Dorota (SK) 1974
Drawing-Pin No. 5
2010, akryl, plátno na kartonu, 30 × 20 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 170 €
269
270 Smetana Tomáš 1960
Hrnec na červeném stolečku
2006, pastelka Polycolor na papíře,
50 × 37 cm, signováno a datováno
18 000 Kč / 670 €
270
271 Smetana Tomáš 1960
Odraz v hrnci
2006, pastelka Polycolor na papíře,
25 × 24 cm, signováno a datováno
10 000 Kč / 370 €
271
272 Blatný Milan Fano 1972
Zvědavost
2008, černobílá fotografie tónovaná
selenem, 1/12, 48 × 48 cm
signováno vzadu, rám
6 000 Kč / 220 €
272
273 Malá Linda 1980
Budha
273
2009, digitální tisk na kapě, 30 × 40 cm
signováno vzadu
3 108 Kč / 120 €
274 Malá Linda 1980
Stromy
2009, digitální tisk na kapě, 30 × 50 cm
signováno vzadu
2 800 Kč / 100 €
274
275
275 Francová Sylva 1973
Babičky, z cyklu Portréty žen
2003-04, digitální tisk na kapě,
laminováno, 50 × 200 cm
signováno vzadu
15 000 Kč / 560 €
276 Dučáková Iveta 1976
Pták
277 del Risco Cristian (CU) 1975
Svatá Tereza, ze série Knížka,
která spadla z nebe
digitální tisk, 30 × 45 cm
signováno
edice 20 ex., 40 × 40 cm
signováno vzadu
1 500 Kč / 60 €
278 Smejkal Pavel Maria 1957
Fade out
2004, pigmentový tisk na plátně,
45 × 32 cm, signováno vzadu
4 500 Kč / 170 €
3 000 Kč / 110 €
276
277
278
279 Švolík Miro (SK) 1960
ZOO Praha
2000, barevná fotografie, 45 × 45 cm
signováno vzadu
kresba: Igor Korpaczewski
18 000 Kč / 670 €
279
280 Fojtek Martin 1969
Moře
2004, pigmentový tisk na plátně, 2/5,
95 × 95 cm, signováno vzadu
9 000 Kč / 330 €
280
281
281 Pohribný Jan 1961
Posmrtné masky z cyklu
Andělé
2006, pigmentový tisk, 5/25, 100 × 50 cm
signováno vzadu
18 000 Kč / 670 €
282 Pohribný Jan 1961
Zeměměsíc z cyklu Nová doba
kamenná
1993, c-print, 9/25, 50 × 40 cm
signováno vzadu
10 000 Kč / 370 €
282
283
283 Kopping Michal 1976
Ze série Přítelkyně pana
Bayarda
2007, pigmentový tisk na plátně, 1/35,
70 × 100 cm, signováno vzadu
7 000 Kč / 260 €
284
284 Calero Ridel (CU) 1965
Bez názvu
2004, černobílá fotografie, zvětšenina,
26 × 38 cm, signováno vzadu
3 000 Kč / 110 €
Fotografie 20. - 21. století
285
285 Ray Man (USA) 1890 - 1976
Man Ray in New York
1919, černobílá fotografie, 23,8 × 17,8 cm
signováno vzadu
razítka vzadu: “Epreuve originale Atelier
Man Ray Paris” a “Man Ray Fotografia
stampata e firmata in unico esemplare
in occasione dell´edizione italiana
dell´”AUTORITRATTO” EDITO da MAZZOTA
EDITORE nel 1975”
38 000 Kč / 1 410 €
286
286
286 Sudek Josef 1896 - 1976
2 portréty Jiřiny Vojtěchové
kolem r. 1930
2 černobílé fotografie, 17,5 × 11,8 cm;
15,3 × 11,4 cm
1x signováno na kartonu, 1 × nesign.
Z pozůstalosti Bohuslava Nedvěda
7 000 Kč / 260 €
287 Drtikol František 1883 - 1961
Josef Čapek
bromofotografie, 23,5 × 17,5 cm
razítko „7. Drtikol Prague BROMOGRAFIA
Podebrady”
srovnej: Vladimír Birgus, Fotograf
František Drtikol, Praha 1994, obr. č. 33
35 000 Kč / 1 300 €
287
288
289
288 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Břízy
1923, bromolej, 19,5 × 16 cm
signováno a datováno vzadu, rám
12 000 Kč / 440 €
289 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Věchák potok
1921, černobílá fotografie 14 × 10 cm
signováno a datováno na podloženém
kartonu, rám
13 000 Kč / 480 €
290 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Benátky
30. léta, černobílá fotografie, 36,5 × 26 cm
signováno vzadu, rám
14 000 Kč / 520 €
290
291 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Předjaří na Jeseníkách
1933, černobílá fotografie, 34 × 30 cm
signováno a datováno vzadu, rám
14 000 Kč / 520 €
291
292 Feyfar Jaroslav 1871 - 1935
Rokytnice n/Jizerou
černobílá fotografie, 18 × 24 cm, vzadu
značeno razítkem
9 000 Kč / 330 €
292
293 Feyfar Jaroslav 1871 - 1935
Bez názvu (Letní náměstí v Jilemnici)
černobílá fotografie, 16 × 24 cm
vzadu značeno razítkem
9 000 Kč / 330 €
293
295
295
295
294
294 Feyfar Zdenko 1913 - 2001
Hraběnka Waldstein
černobílá fotografie, 24 × 17,6 cm
vzadu značeno razítkem, popis autora
12 000 Kč / 440 €
295
295 Feyfar Zdenko 1913 - 2001
Konvolut pěti fotografií z
Podkarpatské Rusi
1934, černobílá fotografie, 5 × (18 × 24 cm)
vzadu vždy značeno razítkem, 3 × vzadu
popis autora, 1 × signováno Z. Feyfar
40 000 Kč / 1 480 €
295
296 Hanke Jiří 1944
Z cyklu Lidé z Podprůhonu
1982, černobílá fotografie, baryt,
27,5 × 36,5 cm, signováno a datováno vzadu
10 000 Kč / 370 €
296
297 Hanke Jiří 1944
Z cyklu Kladno
1988, černobílá fotografie, baryt,
27,5 × 36,5 cm, signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
297
298 Hanke Jiří 1944
Z cyklu Kladno
1988, černobílá fotografie, baryt,
27,5 × 36,5 cm, signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
298
300 Stehli Iren (CH) 1953
Z cyklu Pražské výlohy
1991, černobílá fotografie, 1/7, 51 × 61 cm
signováno a datováno vzadu, rám
18 000 Kč / 670 €
300
299 Stehli Iren (CH) 1953
Z cyklu Pražské výlohy
1978, černobílá fotografie, 1/7, 64 × 49 cm
signováno a datováno vzadu, rám
18 000 Kč / 670 €
299
301 Štreit Jindřich 1946
Japonsko - lidé z Akagi
1995, černobílá fotografie, 28 × 37,5 cm
signováno vzadu
17 000 Kč / 630 €
1
302 Štreit Jindřich 1946
Japonsko - lidé z Akagi
1995, černobílá fotografie, 28 × 37,5 cm
signováno vzadu
17 000 Kč / 630 €
1
303 Štreit Jindřich 1946
Japonsko - lidé z Akagi
1995, černobílá fotografie, 28 × 37,5 cm
signováno vzadu
17 000 Kč / 630 €
1
304
305
304 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Okno/Spring 87
305 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Zátiší pro Iba
1987, černobílá fotografie, 58 × 40 cm
signováno a datováno vzadu
Na horním okraji lehce poškozeno
1984/85, černobílá fotografie, 52 × 35 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 740 €
20 000 Kč / 740 €
306 Novotný Jaroslav 1939
Trýzeň
70. léta, černobílá fotografie, 40 × 27 cm
signováno vzadu
na zadní straně razítka, m.j. VIII.
International Salon of Fotografic Art
“Venus 77”, Krakow
3 500 Kč / 130 €
307 Novotný Jaroslav 1939
Apokalypsa
70. léta, černobílá fotografie, 38 × 28 cm
signováno vzadu
na zadní straně razítka, m.j. Salon
International de Fotografia, Rosario,
Argentina
307
306
3 500 Kč / 130 €
308 Kuščynskyj Taras 1932 - 1983
Venuše
309 Kuščynskyj Taras 1933 - 1983
Bez názvu
1971, černobílá fotografie, 24 × 18 cm
vzadu značeno autorem
1. pol. 70. let, černobílá fotografie,
24,5 × 18,2 cm, vzadu značeno razítkem
16 000 Kč / 590 €
16 000 Kč / 590 €
308
309
310
311
310 Jarcovjáková Libuše 1952
Z cyklu sny dětského pokoje
311 Jarcovjáková Libuše 1952
Z cyklu sny dětského pokoje
1995, černobílá fotografie, 18 × 13 cm
signováno vzadu, rám
1995, černobílá fotografie, 13 × 18 cm
signováno vzadu, rám
3 800 Kč / 140 €
3 800 Kč / 140 €
312 Axmann Petr 1974
Biav (Svatba)
313 Axmann Petr 1974
Z cyklu Drsná krása
2005, černobílá fotografie, 22 × 33 cm
signováno vzadu
2007, barevná fotografie, 29 × 42,5 cm
signováno vzadu
1 500 Kč / 60 €
1 500 Kč / 60 €
312
313
315 Gatewood Charles (USA) 1942
Bob Dylan
1966, černobílá fotografie, 4/25, 50 × 40 cm
signováno vzadu
22 000 Kč / 820 €
315
314 Kula Vlastimil 1950
Ze série Erotica prohibita
2002, černobílá fotografie, digitální tisk,
2/18, 60 × 82 cm, signováno vzadu
7 000 Kč / 260 €
314
316
316 Gatewood Charles (USA) 1942
Daisy Anarchy
1992, černobílá fotografie, 4/25,
45 × 31 cm, signováno vzadu
22 000 Kč / 820 €
317
317 Gatewood Charles (USA) 1942
Annie Sprinkle with Fakir
Musafara
1972, černobílá fotografie, 3/25, 40 × 30 cm
signováno vzadu
22 000 Kč / 820 €
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro aby mne zastupoval v dražbě konané dne 19. května 2009 v Leica Gallery Prague, Školská 28,
Praha 1, a dražil za mne následující položky až do výše uvedených limitů:
Kat. čísloNázev položkyVyvolávací cena (Kč)Limit
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení
...................................................
adresa
...................................................
...................................................
...................................................
telefon
...................................................
mobil
...................................................
email
...................................................
datum narození
...................................................
číslo OP / pasu, vydal
...................................................
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne ...................................................podpis...................................................
artkunst | Galerie 5. patro, Myslíkova 9, 120 00 Praha 1
Tel. /Fax: + 420 222 210 860, mobil +420 608 238 402, [email protected], www.artkunst.cz
Do zimní aukce 2009 přijímáme kvalitní díla českých a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře, grafiky, multiply a fotografie.
Obraťte se na nás pro nezávazný odhad děl, která byste rádi nabídli do prodeje prostřednictvím aukce.
artkunst | galerie 5.patro nabízí poradenství a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje uměleckých děl.
artkunst | galerie 5.patro
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance 1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č.
21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 15. 5. 2009 do 19. 5. 2009, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 12.00 do 19.00 hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 19. 5. 2009 od 19.00 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny
pouze podle dostupných informací.
Průběh dražby
Článek 3.
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit své oprávnění
jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců a platným průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z
dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí dražebních
čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby učiněny příhozy) a je
určena v Článku 4. této vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní dražebníka k zastoupení na
dražbě. Tato plná moc musí obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit. V případě shodných limitů má přednost
limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné
moci vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis účastníka musí
být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem aukce.
Článek 5.
Výše příhozů
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč
2 000 – 5 000 Kč
5 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč 50 000 Kč
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby, uskladnění
předmětu dražby do doby jejího převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů
ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, budou dražebníkem
předány vydražiteli po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách dražebníka v běžné otevírací
době (viz Článek 1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány v katalogu
podle nejlepšího vědomí a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou sám seznámit se
stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že
ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu
podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení,
že nejsou prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo národní kulturní památku a nepodléhají
režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této dražební
vyhlášky, jakož i další související skutečnosti, se řídí českým právem.
VĚŘÍM V HODNOTY, KTERÉ
MOŽNÁ PŘETRVAJÍ VĚKY
Art Banking je exkluzivní služba UniCredit Bank, která nabízí klientům Privátního bankovnictví
poradenství v oblasti umění. Nabídku služeb mohou využít nejen milovníci umění, ale i začínající
či zkušení sběratelé. Osobní přístup ke klientům a spolupráce s kvalitními odborníky je pro nás
samozřejmostí. www.artbanking.cz, tel.: 224 121 610
ART_Bank_Aukcni_katalog_145x185.indd 1
29.1.2009 19:10:25
g
Finial
A circular form at the end
of the ear or spur.
Ear or Spur
A small stroke that projects
from the upper right of the
bowl.
Bowl
A curved stroke which creates
an enclosed space within
a character (the space is then
called a counter).
Link
The stroke that connects the top
and bottom part (bowl and loop)
of a two–story lowercase g.
Loop
The lower portion
of the lowercase g.
“Out of all the letters, I like small g the most.”
Ondřej Ilinčev
designer
www.ilincev.com

Podobné dokumenty

Katalog produktů Seiko

Katalog produktů Seiko • Tisk digitálních známek v několika Evropských zemích. • Tisk kódů 39, I-2 z 5, Code128, EAN 13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, MaxiCode, PDF 417 a DataMatrix čárové kódy.

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction 29. listopadu 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, úterý – pátek 12 - 18, sobota 11 – 16 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze ori...

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction června 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, denně od 12. 00 do 18.00 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.

Více

Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním

Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku Employee’s Motivation in Process of Creating Innovation in the Small and Medium-sized Enterprises Petra Koudelková Abstract: Purpo...

Více

Untitled - artkunst

Untitled - artkunst Školská 28, Prague 1 galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Třiadvacáté číslo časopisu Dámského investičního klubu LADY IN

Třiadvacáté číslo časopisu Dámského investičního klubu LADY IN těhotenství přišlo současně s radostí nad vyhlášením výsledků soutěže o Národní knihovnu. Tím však jako by přízeň osudu byla náhle vyčerpána: v den, kdy se malá Johanka narodila, Jan Kaplický zemře...

Více