Inform 39-08.p65

Komentáře

Transkript

Inform 39-08.p65
39
LEDEN
2008
● Teplo podraûÌ
str. 2
● M·te doma budoucÌho
prvÚ·Ëka?
str. 3
● Co se dÏlo na Louce
str. 4
● Kr·lÌci na Zä MutÏnick· str. 5
V·ûenÌ VinohraÔanÈ,
vstupujeme vöichni spoleËnÏ do osmÈho roku t¯etÌho tisÌciletÌ. OsmiËky v letopoËtu b˝vajÌ v˝znamnÈ v dÏjin·ch naöeho malÈho, vöak talentovanÈho a schopnÈho n·roda. Vϯme, ûe ona osmiËka bude dobr˝m znamenÌm, ûe p¯inese vöem n·m dobrÈ ud·losti, lepöÌ ûivotnÌ podmÌnky, radost do naöich rodin, a ûe takÈ p¯inese s sebou rozkvÏt naöeho spoleËnÈho domova ñ naöich brnÏnsk˝ch Vinohrad. V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, sousedÈ, dovolte mi pop¯·t V·m vöe dobrÈ v nadch·zejÌcÌm roce 2008. Dovolte mi, pop¯·t V·m i Vaöim blÌzk˝m mnoho radosti ze ûivota, vz·jemnou l·sku,
hodnÏ zdravÌ, klidu a pracovnÌch i osobnÌch ˙spÏch˘. Vöe dobrÈ, drazÌ spoluobËanÈ.
PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta
● Nov· mezin·rodnÌ t¯Ìda
na Vinohradech
str. 5
● Historky
skoro k neuvϯenÌ
str. 7
● V·noËnÌ turnaj
v kuûelk·ch
str. 8
Jsme v˝jimeËn·, velmi mlad· obec,
¯Ìk· v novoroËnÌm rozhovoru starosta Vinohrad PhDr. Ji¯Ì »ejka
● Co p¯inesl Vinohrad˘m rok 2007 a co mohou Ëekat od radnice v n·sledujÌcÌm roce?
V z·vÏru roku 2007 uplynul vÌce neû rok od voleb a n·stupu novÈ koalice do
vedenÌ radnice. Z podstatn˝ch vÏcÌ, kterÈ se uskuteËnily lze uvÈst celou ¯adu p¯Ìklad˘: zaËala regenerace obecnÌch dom˘ a byt˘, kter· byla p¯ipravov·na jiû v minulÈm volebnÌm obdobÌ. Tato regenerace bude pokraËovat v dalöÌch etap·ch aû
k roku 2010, to je do konce volebnÌho obdobÌ tak, aby byl technicky a takÈ vzhledovÏ upraven zb˝vajÌcÌ obecnÌ bytov˝ fond. LidÈ si vöÌmajÌ opravovan˝ch objekt˘ v BzeneckÈ Ëi MikulovskÈ ulici a jejich nov˝ habitus komentujÌ slovy chv·ly.
Regenerace je jedna z d˘leûit˝ch akcÌ, kter˝ch je ovöem cel· ¯ada. »asto hovo¯Ìme o ûivotnÌm prost¯edÌ, o v˝sadbÏ zelenÏ a dalöÌch krocÌch, kterÈ tvo¯Ì r·mec
naöeho ûivota na Vinohradech. V roce 2007 se zaËaly p¯ipravovat velkÈ promÏny
v oblasti ve¯ejnÈ zelenÏ. Viditeln· je letoönÌ dosadba zelenÏ v nÏkter˝ch ulicÌch
v severnÌ Ë·sti Vinohrad, ale p¯ipravujÌ se rozs·hlÈ a systematickÈ kroky v tÈto
oblasti, kterÈ budou probÌhat podle odbornÈ studie a v souËasnÈ dobÏ zpracov·vanÈho prov·dÏcÌho projektu postupnÏ aû do roku 2010. P˘jde nejen o novou v˝sadbu zelenÏ, ale i o omezenÌ nevhodnÏ vys·zen˝ch k¯ovin a z¯izov·nÌ nov˝ch
zelen˝ch ploch na ˙kor ploch asfaltov˝ch, zejmÈna ve vnitrodvorech v˝ökov˝ch
panelov˝ch dom˘. Budou se takÈ vysazovat solitÈrnÌ stromy v asfaltov˝ch ploch·ch tak, jak to zn·me nap¯Ìklad z mÏstsk˝ch ulic. P¯ipravuje se rovnÏû celkov·
regenerace sÌdliötÏ. To bude proces z·sadnÌ a pomÏrnÏ dlouhodob˝, kter˝ by mÏl
p¯inÈst kromÏ dalöÌho takÈ ˙pravu ve¯ejn˝ch ploch a jejich za¯ÌzenÌ jako jsou laviËky, odpadkovÈ koöe nebo mÌstnÌch komunikacÌ. Zkr·tka by to mÏla b˝t humanizace sÌdliötÏ jako celku. Z·mÏr regenerovat Vinohrad by mÏl takÈ p¯inÈst dalöÌ
moûnosti ¯eöenÌ nedostatku parkovacÌch mÌst, nikoliv vöak na ˙kor zelenÏ.
DokonËuje se poslednÌ etapa rekonstrukce ökolnÌho h¯iötÏ z·kladnÌ ökoly
v ulici MutÏnickÈ. H¯iötÏ bude slouûit û·k˘m z·kladnÌ ökoly, ale bude za urËit˝ch podmÌnek p¯ÌstupnÈ i ve¯ejnosti. Rekonstrukce h¯iötÏ v ulici VlËnovsk·
probÌh· pr·vÏ v tÈto dobÏ. H¯iötÏ bude opraveno, oploceno, opat¯eno menöÌ tribunkou a mÏlo by rozö̯it sportovnÌ moûnosti zejmÈna vinohradskÈ ml·deûe.
Od poË·tku roku 2007 se p¯ipravuje takÈ rozs·hl· oprava z·kladnÌ ökoly
MutÏnick· poËÌnaje zateplenÌm budovy a rekonstrukcÌ uËeben, tÏlocviËny a dalöÌch prostor konËe. CelkovÈ n·klady na opravu se z¯ejmÏ budou pohybovat v ¯·dech desÌtek miliÛn˘ korun, kterÈ by z vÏtöÌ Ë·sti mÏly Vinohrady zÌskat z fond˘
EvropskÈ unie. O tom jiû ps·no bylo a jistÏ na str·nk·ch VinohradskÈho informu
jeötÏ ps·no bude.
Z d˘vodu nÌzkÈho poËtu û·k˘ doölo v roce 2007 ke slouËenÌ dvou naöich
z·kladnÌch ökol. é·ci a uËitelÈ ze ökoly Bzeneck· f˙zovali do z·kladnÌ ökoly
MutÏnick·. Z˘stal tak upr·zdnÏn˝ objekt ökoly Bzeneck·. V pr˘bÏhu druhÈ poloviny roku 2007 se poda¯ilo prostory tÈto ökoly tÈmϯ ˙plnÏ zaplnit, a to opÏt
institucemi ökolskÈ povahy, kterÈ jsou nepochybnÏ i p¯Ìnosem pro Vinohrady.
V objektu v BzeneckÈ sÌdlÌ nap¯Ìklad gymn·zium Globe, je tam umÌstÏna mate¯sk· ökola SlunÌËko, Liga za pr·va vozÌËk·¯˘ a dalöÌ instituce. UûiteËnou informacÌ pro ¯adu senior˘ a maminek na mate¯skÈ dovolenÈ by mohla b˝t skuteËnost, ûe v b˝valÈ ökolnÌ kuchyni v BzeneckÈ zapoËne Ëinnost soukrom· jÌdelna,
Ëi chcete-li v˝va¯ovna obÏd˘. Douf·me, ûe se poda¯Ì v objektu b˝valÈ ökoly
Bzeneck· z¯Ìdit v roce 2008 i vysokou ökolu. MÏla by se jmenovat Joötova akademie (po slavnÈm moravskÈm markrabÏti a cÌsa¯i ¯ÌmskÈm Joötovi) a mÏla by
b˝t obsahovÏ zamϯena na p¯Ìpravu pro pr·ci ve ve¯ejnÈ spr·vÏ. S trochou nads·zky by se dalo ¯Ìci, ûe objekt Bzeneck· by mohl pro VinohraÔana, kter˝ se zde
narodÌ, slouûit jako objekt vzdÏl·nÌ od mate¯skÈ ökoly aû po ökolu vysokou aniû
by musel, lidovÏ ¯eËeno, vyt·hnou paty z rodnÈ mÏstskÈ Ë·sti.
● To by mnozÌ jistÏ uvÌtali, protoûe cestovat mÏstskou hromadnou dopravou
nepat¯Ì zrovna ke svÏtl˝m chvÌlÌm obyvatel Vinohrad...
MÏstsk· hromadn· doprava na Vinohrady byla DopravnÌm podnikem mÏsta
Brna na konci roku 2006 podle mÈho n·zoru zorganizov·na neöùastnÏ. JedinÈ
spojenÌ vede vÏËnÏ ucpan˝mi komunikacemi po ose Bohunice, ⁄voz, Kotl·¯sk·,
ProvaznÌkova, Tomkovo n·mÏstÌ, Svatoplukova, Gajdoöova, Star· osada a potom nahoru na Vinohrady a na NovolÌöeÚskou. Pokud dojde na tÈto trase k v˝padku, tak je spojenÌ utlumeno bez dalöÌ alternativy. Na konci roku 2006 byla
navÌc zruöena trolejbusov· linka ËÌslo 27 ze StarÈ osady, kter· nebyla na uvedenÈ komunikaËnÌ ose z·visl·, protoûe mÏla koneËnou stanici na P·lavskÈm n·mÏstÌ a na StarÈ osadÏ. PosÌlenÌ rannÌ öpiËky ÑsedmadvacÌtkouì nic moc ne¯eöÌ,
o odpolednÌ öpiËce ani nemluvÏ. VedenÌm trasy p¯es Starou osadu se zejmÈna
v dobÏ kulminace mÏstskÈ dopravy citelnÏ a ne˙mÏrnÏ prodluûuje doba p¯epravy cestujÌcÌch z Vinohrad. ProblÈm hromadnÈ dopravy vy¯eöit musÌme t¯eba i za
pomoci krajnÌch krok˘, protoûe ta je jedna ze skuteËnÏ velk˝ch bolestÌ Vinohrad. N·pomocni jsou jiû dnes mnozÌ spoluobËanÈ, kte¯Ì n·s podpo¯ili sv˝mi
zkuöenostmi a pohledy na celou situaci.
● Vr·tÌm se jeötÏ na chvÌli k problÈmu zelenÏ na Vinohradech. ZvÏtöenÌ ploch
zelenÏ na ˙kor asfaltu i ostatnÌ zmÏny jsou nepochybn˝m p¯Ìnosem pro ûivotnÌ
prost¯edÌ a estetiku sÌdliötÏ, ale nem·te obavu, ûe se to nebude sn·öet s nar˘stajÌcÌm poËtem automobil˘ a n·roky na parkov·nÌ?
To spolu nesouvisÌ. Asfalt bude nahrazen zelenÌ ve vnitroblocÌch, ve dvorech, parkovacÌ mÌsta neubudou nijak dotËena. V nÏkter˝ch dvorech se asfaltovÈ
plochy zmenöÌ asi o t¯etinu, protoûe jsou zbyteËnÏ velkÈ. RuöÌ se takÈ nefunkËnÌ
a dnes jiû nevyuûÌvan· dÏtsk· h¯iötÏ v proluk·ch u st¯ednÌch vchod˘ v˝ökov˝ch
dom˘. I tam se vysazuje zeleÚ. To vöechno jsou mÌsta, kde auta nemajÌ co dÏlat,
musela by tam p¯ijet po chodnÌku.
● Zaparkovat na Vinohradech je Ëasto dost velk˝ problÈm...
Ano. Je to problÈm vöech obytn˝ch celk˘ projekËnÏ koncipovan˝ch v dobÏ,
kdy po naöich silnicÌch jezdilo mnohon·sobnÏ mÈnÏ automobil˘ neû je tomu
dnes. Ovöem snaûÌme se v mezÌch moûnÈho problÈm˘m odpom·hat. Ned·vno
byl vybudov·n parkovacÌ d˘m u VlËnovskÈ ulice a kapacitou kolem 130 aut.
Tam, kde je to technicky moûnÈ, se zlepöuje p¯edevöÌm pr˘jezdnost pomocÌ
tr·vopanel˘ v zeleni, kterÈ umoûÚujÌ podÈln· st·nÌ Ëi parkov·nÌ.
● Na druhÈ stranÏ je vöak na Vinohradech parkoviötÏ, jehoû vybudov·nÌ obyvatelÈ Vinohrad kritizujÌ, zejmÈna proto, ûe tam nikdo neparkuje...
Jde o parkoviötÏ v jiûnÌ Ë·sti, ve VÏstonickÈ ulici. Na Vinohradech vl·dne
m˝tus, ûe toto parkoviötÏ zbudovala mÏstsk· Ë·st. Ono to tak ovöem nenÌ. ParkoviötÏ bylo zbudov·no soukromnÌkem, za uûitÌ soukrom˝ch financÌ na soukromÈm pozemku, coû je podstatnÈ. My jsme vybudov·nÌ dalöÌ moûnosti parkov·nÌ, kterÈ je mimo jinÈ v souladu s ˙zemnÌm pl·nem, uvÌtali, ale jeho naplnÏnÌ
nem˘ûeme z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ nijak ovlivnit. Je samoz¯ejmÏ ökoda, ûe
parkoviötÏ je m·lo vyuûÌv·no.
Jinak parkov·nÌ na Vinohradech k bolestem naöÌ mÏstskÈ Ë·sti skuteËnÏ
pat¯Ì. P¯ipravujeme sice dalöÌ moûnosti parkov·nÌ tam, kde to situace dovolÌ, ale
je jistÈ, ûe tento problÈm n·s bude vÌce Ëi mÈnÏ bolet dlouhodobÏji. PoËet automobil˘ roste totiû daleko rychleji, neû se mu m˘ûe p¯izp˘sobit realita, kterou
jsme zdÏdili. OpÏt bych hovo¯il o projekËnÌm zrodu Vinohrad p¯ed desÌtkami let,
kdy nikdo se souËasn˝m stavem nepoËÌtal. Ale to nenÌ problÈm jen Vinohrad.
Jedna z moûnostÌ, jak zlepöit parkov·nÌ na Vinohradech, by mohlo b˝t
zavedenÌ rezidenËnÌho parkov·nÌ a urËenÌ ploch pro parkov·nÌ n·vötÏvnÌk˘.
■1■
(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)
Teplo od ledna podraûÌ
PodÏkov·nÌ za vÏcn˝ dar
SVP HELP ME tÌmto dÏkuje panu
Janu Kolkovi obËanu Brno-Vinohrady za vÏcn˝ dar ñ sportovnÌ n·¯adÌ
pro naöe klienty. TÏöÌ n·s osobnÌ z·jem obËan˘ Vinohrad o Ëinnost SVP
HELP ME, p¯edevöÌm o naöe klienty
a v·ûÌme si vst¯ÌcnÈho p¯Ìstupu pana
Jana Kolka. P¯ejeme V·m, v·ûen˝
pane, pevnÈ zdravÌ a spokojenost
v osobnÌm ûivotÏ.
JmÈnem zamÏstnanc˘ a klient˘
Mgr. Vladislav VaÚ·k
¯editel SVP HELP ME
Nov˝ rok p¯inese pro obËany mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady i vÏci mÈnÏ p¯ÌjemnÈ, mezi kterÈ se jistÏ bude ¯adit pomÏrnÏ v˝razn˝ n·r˘st n·klad˘ spojen˝ch s bydlenÌm. ZvyöujÌ se ceny energiÌ a pomÏrnÏ v˝razn˝
r˘st zaznamenajÌ i ceny tepla dod·vanÈho pro vyt·pÏnÌ i pro p¯Ìpravu teplÈ vody.
S platnostÌ od ledna zvyöuje mÏstsk· spoleËnost TEZA cenu tepla za 1 Gigajoule ze souËasn˝ch
545,77 KË/GJ (vË. DPH) na 631,00 KË/GJ (vË. DPH). UvedenÈ ceny jsou platnÈ pro dod·vky tepla na patÏ
objektu.
D˘vodem v˝raznÈho zv˝öenÌ ceny tepla je p¯edevöÌm n·r˘st ceny zemnÌho plynu, ze kterÈho je teplo vyr·bÏno, d·le zv˝öenÌ sazby DPH, zavedenÌ novÈ tzv. ekologickÈ danÏ a n·r˘st ceny elektrickÈ energie.
V d˘sledku r˘stu ceny ropy na svÏtov˝ch trzÌch v poslednÌ dobÏ v˝raznÏ roste cena zemnÌho plynu, kter˝ je vstupnÌm energetick˝m palivem pro v˝robu tepla ze soustavy centr·lnÌho z·sobov·nÌ teplem, jejÌû
souË·stÌ jsou i v˝mÏnÌkovÈ stanice v mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady. Na z·kladÏ p¯edpoklad˘ m· cena zemnÌho plynu r˘st i v pr˘bÏhu roku 2008.
V cenÏ tepla od 1. 1. 2008. je jiû p¯edpokl·dan˝ n·r˘st ceny zemnÌho plynu zahrnut.
DalöÌm v˝znamn˝m faktorem je zv˝öenÌ sazby DPH, ve kterÈ je za¯azena dod·vka tepla, z 5 % na 9 %.
Na zv˝öenÌ ceny tepla m· vliv i zavedenÌ danÏ ze zemnÌho plynu (tzv. ekologick· daÚ) pro zdroje tepla,
kterÈ jsou umÌstÏny mimo vyt·pÏnÈ domy. Od ledna 2008 doch·zÌ rovnÏû k n·r˘stu ceny elektrickÈ energie,
kter· je nutn· pro v˝robu a rozvod tepla.
Ing. VladimÌr Jand·sek, gener·lnÌ ¯editel TepelnÈ z·sobov·nÌ Brno, a. s.
Z 16. sch˘ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady dne 20. 11. 2007
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schv·lila:
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor k instalaci prodejnÌho automatu na mlÈËnÈ v˝robky (mlÈk·rna KunÌn) v 1. pat¯e v˝ukovÈho pavilonu o v˝mϯe 1 m2
za n·jemnÈ 800 KË/mÏsÌc;
ñ poskytnutÌ dotace z rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady 5000 KË OS ÑVinohraÔ·nekì Brno-Vinohrady
na Ëinnost, ˙Ëast, reprezentace a organizov·nÌ
spoleËensk˝ch a kulturnÌch akcÌ;
ñ dlouhodob˝ pron·jem pro ökolnÌ rok 2007/2008,
kter˝ se t˝k· kulturnÏ v˝chovnÈ Ëinnosti ve st¯ediscÌch D˘m dÏtÌ ñ Valtick· 23 (HudebnÌ ökola
YAMAHA ñ Mgr. D. Pol·kov·, s. r. o.; Ing. Radek
Skopal ñ automodel·¯sk˝ krouûek), Jazykov·
ökola ñ P·lavskÈ n·m. 1 (TÏlov˝chovn· jednota
Brno-Vinohrady ñ öachov˝ krouûek; Mgr. Jana
Kolkov· ñ v˝uka anglickÈho jazyka) a SpoleËensk˝ s·l ñ P·lavskÈ n·m. 15 (SdruûenÌ taoistickÈho
Tai Chi; Rostislav Rek ñ obchodnÌ Ëinnost);
ñ text smlouvy o dÌlo Ë. 0722085 ÑP¯epracov·nÌ
energetickÈho auditu a vypracov·nÌ pr˘kazu
energetickÈ n·roËnosti budovy Zä MutÏnick·
v BrnÏ-Vinohradech na hodnoty poûadovanÈ
SFéP podle V˝zvy Ë. 1 OPZPì, uzav¯enÈ mezi
Statut·rnÌm mÏstem Brnem, M» Brno-Vinohrady, Velkopavlovick· 25, Brno a CADE, s. r. o.,
K¯Ìdlovick· 68, Brno;
ñ pod·nÌ û·dosti o finanËnÌ podporu z rozpoËtov˝ch prost¯edk˘ JihomoravskÈho kraje na v˝mÏnu oken a modernizaci kulturnÌho za¯ÌzenÌ D˘m
dÏtÌ, Valtick· 23;
ñ zmÏny ve smlouvÏ o n·jmu nebytov˝ch prostor,
uzav¯enÈ mezi Statut·rnÌm mÏstem Brnem, M»
Brno-Vinohrady a ATJ Group, s. r. o., a to: pron·jem stravovacÌho pavilonu objektu Bzeneck·
23 od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 za n·jemnÈ
100 KË/m2/rok a pron·jem vybavenÌ movit˝ch
vÏcÌ stravovacÌho pavilonu v celkovÈ hodnotÏ
1 682 218,18 KË za n·jemnÈ 65 KË/m2/rok;
ñ pron·jem celÈ st¯ednÌ sekce 3. NP v objektu Bzeneck· 23 o rozloze 865,7 m2 JoötovÏ akademii,
o. p. s., od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2015;
ñ zmÏny ve smlouvÏ o n·jmu nebytov˝ch prostor,
uzav¯enÈ mezi Statut·rnÌm mÏstem Brnem, M»
Brno-Vinohrady a VladimÌrem Volfem;
ñ spl·tky na ˙hradu dluhu a spl·tkov˝ kalend·¯
dvÏma osob·m;
- prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ dvÏma osob·m;
ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi z n·jmu bytu jednÈ osobÏ;
ñ pod·nÌ n·vrhu na vyklizenÌ bytu v domÏ Bo¯etick· 19 do p¯Ìst¯eöÌ;
ñ vnit¯nÌ ¯·d dom˘ s peËovatelskou sluûbou, svϯen˝ch mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady;
ñ uvolnÏnÌ rezervy ve v˝öi 290 000 KË p¯i realizaci
zak·zky ÑRegenerace obytnÈho souboru m. Ë. Brno-Vinohradyì z d˘vodu nep¯edvÌdatelnÈho n·r˘stu cen tepelnÏ izolaËnÌch materi·l˘ na d˘m
Bzeneck· 15;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ 7 ûadatel˘m o byt;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ 27 ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok
trv·nÌ û·dosti;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ u doplnÏn˝ch û·dostÌ ve 4 p¯Ìpadech;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu ve
2 p¯Ìpadech;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve 4 p¯Ìpadech;
ñ pod·nÌ n·vrhu na vyklizenÌ bytu v domÏ VlËnovsk· 5;
ñ pron·jem mÌstnostÌ Ë. 2, 3 v domÏ P·lavskÈ n·mÏstÌ 7 ke komerËnÌm ˙Ëel˘m ñ za ˙Ëelem provozov·nÌ p˘jËovny vozÌk˘ za kolo, veloservisu
a prodeje;
ñ pron·jem mÌstnosti Ë. 3 v domÏ Bo¯etick· 22
a mÌstnosti Ë. 7 v domÏ Bo¯etick· 17 za ˙Ëelem
uskladnÏnÌ vlastnÌch vÏcÌ ûadatel˘;
ñ ukonËenÌ n·jmu mÌstnostÌ Ë. 5 a, b, c, v objektu
Jedovnick· 9, v BrnÏ s organizacÌ Jun·k ñ Svaz
skaut˘ a skautek »R, st¯edisko Ñdvojkaì, Slovinsk· 41, Brno, dohodou ke dni 31. 12. 2007;
ñ dodatek Ë. 1 ke smlouvÏ o dÌlo uzav¯enou mezi
Statut·rnÌm mÏstem Brnem, M» Brno-Vinohrady
a Cooptel, stavebnÌ, a. s. ñ ÑP¯epojenÌ kanalizaËnÌch p¯Ìpojek objektu Blatnick· 9/11 Brno-Vinohradyì;
ñ termÌny zased·nÌ Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na
I. pol. r. 2008.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ se sÌdlem Z·kladnÌ ökoly, Brno, MutÏnick· 23,
p¯ÌspÏvkov· organizace v budovÏ MutÏnick· 23/
4164;
ñ jako vlastnÌk objektu Bzeneck· 23 s provedenÌm
drobn˝ch oprav a v˝mÏnou za¯izovacÌch p¯edmÏt˘ v jiûnÌ sekci II. NP objektu Bzeneck· 23, pronajatÈ Mä SLUNÕ»KO I., s. r. o.;
ñ s ponech·nÌm hlinÌkovÈho balkÛnovÈho z·bradlÌ
na domech Bzeneck· 13, 15;
ñ s projektem v˝stavby SSZ (svÏtelnÈho signalizaËnÌho za¯ÌzenÌ) na k¯iûovatce Jedovnick· ñ éaroöick·. Za cÌlov˝ stav ¯eöenÌ u tÈto k¯iûovatky vöak
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady povaûuje vybudov·nÌ
kruhovÈho objezdu v tomto prostoru.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ VI. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady
v rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008
schv·lit ˙Ëelovou dotaci na projekt v˝mÏny oken
a modernizaci kulturnÌho za¯ÌzenÌ D˘m dÏtÌ, Valtick· 23;
ñ p¯i prodeji domovnÌch celk˘, svϯen˝ch mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohrady, podle Pravidel prodeje do■2■
m˘, byt˘ a nebytov˝ch prostor v tÏchto domech
vËetnÏ pozemk˘ z vlastnictvÌ mÏsta Brna do
vlastnictvÌ pr·vnick˝ch a fyzick˝ch osob II. variantu ñ prodej domovnÌch celk˘ po dvou domech
za podmÌnky z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene;
ñ VI. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady
podpo¯it n·vrh m. Ë. Brno-éidenice ke zkapacitnÏnÌ komunikace na ul. Svatoplukova v ˙seku od
ulice Karlova po k¯iûovatku s Rokytovou;
ñ VI. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady
schv·lit termÌny zased·nÌ ZM» Brno-Vinohrady
na rok 2008.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ v˝sledky prohlÌdek hlinÌkovÈho balkÛnovÈho
z·bradlÌ na domech Obl· 33, 35 a Bzeneck· 13
s tÌm, ûe vlastnosti z·bradlÌ na obou stavb·ch jsou
totoûnÈ;
ñ skuteËnost, ûe po odstÏhov·nÌ nebo ˙mrtÌ p˘vodnÌch n·jemnÌk˘ se zmÏnili n·jemci byt˘ v öesti
p¯Ìpadech;
ñ informaci o stavu û·dosti o dotaci v programu
PANEL.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady konstatuje:
ñ ûe m. Ë. Brno-Vinohrady nebyla obesl·na v procesu zjiöùovacÌho ¯ÌzenÌ z·mÏru Teplo pro Brno
a poûaduje, aby jako dotËen· obec byla v dalöÌm
¯ÌzenÌ (EIA) povaûov·na za ˙ËastnÌka ¯ÌzenÌ.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybÌr·:
ñ pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu ÑUzav¯enÌ
pojistnÈ smlouvy na pojiötÏnÌ majetku M» BrnoVinohradyì »SOB pojiöùovnu, a. s., s tÌm ûe pojistn· smlouva bude uzav¯ena na obdobÌ od 1. 12.
2007 do 30. 11. 2008.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv·:
ñ na usnesenÌ sch˘ze RM» konanÈ dne 29. 5. 2007,
kter˝m byla schv·lena v˝povÏÔ z n·jmu bytu
v domÏ VlËnovsk· 5 a na usnesenÌ 13. sch˘ze
RM» konanÈ dne 18. 9. 2007, kter˝m nebyla
schv·lena dohoda o v˝mÏnÏ bytu uzav¯en· mezi
dvÏma ûadateli.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ pron·jem uËeben Ë. 36 a Ë. 37 vË. pomÏrnÈ Ë·sti
chodby ve st¯ednÌ sekci 3. NP v objektu Bzeneck·
23 Gymn·ziu Globe, s. r. o., od 1. 12. 2007 do
30. 6. 2012.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odejÌm·:
ñ dvÏma ûadatelk·m o byt 1 bod p¯idÏlen˝ za skuteËnost, ûe jsou vdanÈ.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasÌ:
ñ se zam˝ölen˝m p¯echodem od TTO k hnÏdÈmu
(ËernÈmu) uhlÌ a d¯evnÌ hmoty p¯i zÌsk·v·nÌ energie v tepl·rnÏ Malomϯice. Jde o n·vrat zpÏt, kter˝ by mohl b˝t vydatn˝m zdrojem dalöÌho poökozov·nÌ jiû tak zatÌûenÈho ûivotnÌho prost¯edÌ ñ
p¯edevöÌm ovzduöÌ.
Jsme v˝jimeËn·, velmi mlad· obec
(DokonËenÌ ze strany 1)
Ani toto opat¯enÌ by problÈmy s parkov·nÌm stoprocentnÏ nevy¯eöilo, ale souËasnou situaci by zlepöilo.
Je nutnÈ si uvÏdomit, ûe Vinohrady jsou nejzahuötÏnÏjöÌ obcÌ v republice a je vskutku velk˝ problÈm
parkujÌcÌ automobily jeötÏ nÏkam umÌstit. Velkou
nadÏjÌ, o nÌû se dnes opÏt uvaûuje, je podzemnÌ parkov·nÌ aut. M· v˝hody i nev˝hody ñ je öetrnÈ k ûivotnÌmu prost¯edÌ a öet¯ilo by to m·lo zelenÏ, kterou
dnes jeötÏ m·me, je vöak finanËnÏ velmi n·roËnÈ...
● Zd· se ûe Vinohrady jsou p¯Ìmo obklÌËeny supermarkety. MyslÌte si, ûe souËasn· obchodnÌ sÌù je
zcela uspokojiv·, nebo p¯eci jen nÏco chybÌ?
Z obËan˘ jistÏ nikdo nem· p¯ipomÌnky, kterÈ
by se t˝kaly poËtu obchod˘. Mohou b˝t v˝hrady ke
struktu¯e, chybÏjÌ urËit· odvÏtvÌ, nap¯Ìklad textil
nebo galanterie Ëi dom·cÌ dÌlna. Z¯ÌzenÌ tÏchto obchod˘ je ale na podnikatelÌch. Nap¯Ìklad ned·vno
byl otev¯en nov˝ obchod v ObchodnÌm centru I,
kter˝ bude z·jemc˘m nabÌzet bytovÈ doplÚky i n·bytek.
● Jsou takÈ vÏci, o kter˝ch se d· ¯Ìci, ûe se za uplynul˝ rok nepoda¯ilo uskuteËnit?
To se d· tÏûko ¯Ìci, protoûe vÏci se spÌöe p¯ipravovaly a to, zda se zda¯ily Ëi ne budeme moci ¯Ìci aû
za dva, t¯i roky. Neuspokojiv· je hromadn· doprava
a parkov·nÌ, ale to jsou problÈmy o nichû jsme jiû
hovo¯ili, kterÈ se snaûÌme pojednat a jejichû celkovÈ
vy¯eöenÌ nenÌ z·leûitostÌ jednoho roku. SkuteËnÏ se
ned· ¯Ìci, ûe by se n·m nÏjak˝ z·mÏr vyslovenÏ nezda¯il, nic mÏ v tuto chvÌli nenapad·, ale je moûnÈ,
ûe se nÏco v budoucnosti objevit m˘ûe.
Pokud m·m hovo¯it o negativnÌch jevech, tak
bych r·d vyj·d¯il politov·nÌ nad tÌm, ûe mezi n·mi
ûijÌ i tacÌ, kte¯Ì ûivotnÌmu prost¯edÌ na Vinohradech
ökodÌ a ztÏûujÌ zde ûivot ostatnÌm obyvatel˘m. M·m
na mysli nepo¯·dek a p¯edevöÌm vytv·¯enÌ tak zvan˝ch Ëern˝ch skl·dek. »asto i p¯i kontejnerov˝ch
st·nÌch vidÌme nah·zenÈ postele, star˝ n·bytek,
televizory, praËky, zbytky po rekonstruovan˝ch kuchynÌch, stavebnÌ materi·l a mnoho dalöÌch p¯ed-
mÏt˘ z dom·cnosti. Dbal˝ ËlovÏk odveze ono haramp·dÌ na skl·dku odpadu, jak mu to p¯ikazuje z·kon. NÏkolik m·lo jedinc˘ vöak z·kon p¯estupuje
navzdory tomu, ûe se vystavuje velmi citelnÈmu finanËnÌmu postihu. Protoûe obec stojÌ odstraÚov·nÌ
takovÈho nepo¯·dku nemalÈ penÌze, tlaËÌme a budeme jeötÏ vÌce tlaËit na policii, aby ty, kte¯Ì takto poruöujÌ z·kon identifikovala a brala k odpovÏdnosti.
TechnickÈ prost¯edky vËetnÏ kamerovÈho systÈmu
budou p¯i p·tr·nÌ n·pomocny. Jen dod·v·m, ûe odloûenÈ p¯edmÏty lze odvÈst a umÌstit zdarma na
skl·dku odpad˘ v JedovnickÈ ulici, tedy tÈmϯ na
Vinohradech.
● JakÈ jsou na Vinohradech moûnosti kulturnÌho
vyûitÌ?
MyslÌm si, ûe v tomto ohledu jsou Vinohrady
naprosto jedineËnÈ. Mezi jin˝mi mÏstsk˝mi Ë·stmi
m·me v tomto smÏru dobrÈ renomÈ. V oblasti partnersk˝ch vztah˘ jsme vzorem pro ostatnÌ mÏstskÈ
Ë·sti, protoûe uû mnoho let udrûujeme dob¯e fungujÌcÌ partnerskÈ vztahy s mÏstskou Ë·stÌ BratislavaVajnory a jihosrbsk˝m mÏstem Knjaûevac. Je velice
pozitivnÌ, ûe se do tÏchto vztah˘ zapojili obËanÈ,
nenÌ to tedy vztah mezi ˙¯adem a ˙¯adem, ale je to
vztah mezi obËany a obËany: seniory, studenty,
sportovci, folklÛrnÌmi sdruûenÌmi...
Kulturu jako takovou nenÌ nutnÈ komentovat.
Kaûd˝ vÌ, ûe m·me kulturnÌ centrum, kterÈ nabÌzÌ
öirokou moûnost jak z·bavy, tak i pouËenÌ a vzdÏl·v·nÌ. Chloubou Vinohrad jsou Ëetn· obËansk·
sdruûenÌ, kter· se zab˝vajÌ kulturnÌ ËinnostÌ, p¯ÌpadnÏ jsou zahledÏna v oblasti, kterÈ s kulturou souvisejÌ. Jsme takÈ v˝jimeËnÌ tÌm, ûe aË jsme velmi mlad· obec, m·me vlastnÌ vinohradsk˝ kroj, m·me öikovnÈ a aktivnÌ seniory sdruûenÈ ve vinohradskÈm
Senior klubu, m·me nadÏjnou ml·deû t¯eba v souboru VinohraÔ·nek... Jsme vina¯skou obcÌ ctÌcÌ kulturu vÌna a vina¯stvÌ, kterou v˝raznÏ podporuje
sdruûenÌ naöich obËan˘ ËinnÈ pod n·zvem Vinohradsk˝ hrozen. M·me domov senior˘, kter˝ se st·le vÌce zapojuje do dÏnÌ Vinodrad. To je velice po-
M·te doma budoucÌho prvÚ·Ëka?
Z·pis na ökolnÌ rok 2008ñ2009 na Zä MutÏnick· 23
N·stup dÌtÏte do prvnÌ t¯Ìdy je velkou ud·lostÌ pro vöechny Ëleny rodiny. P¯i v˝bÏru ökoly je pro
vÏtöinu rodiˢ hlavnÌm kritÈriem kvalita ökoly, jejÌ vybavenost a odbornost pedagog˘.
äkola je pro dÌtÏ mÌstem, kde je Ëek· mnoho novÈho a zajÌmavÈho. Jestliûe je dÌtÏ na ökolu spr·vnÏ
p¯ipraveno, jistÏ se na ni tÏöÌ.
Vstupem do ökoly jsou na dÌtÏ kladeny povinnosti, za kterÈ je zodpovÏdnÈ. MusÌ se p¯izp˘sobit
ökolnÌm n·rok˘m, uËÌ se pracovnÌmu soust¯edÏnÌ, k·zni, vytrvalosti, snaûÌ se p¯ekonat svou absolutnÌ
z·vislost na rodinÏ a ˙zkost z nezn·mÈho prost¯edÌ a ˙kol˘. UËÌ se spolupracovat s dÏtmi stejnÈho vÏku, buduje si soci·lnÌ postavenÌ v kolektivu i sv˘j vztah k uËiteli.
Na zvl·dnutÌ ökolnÌch povinnostÌ je nutnÈ dÌtÏ systematicky p¯ipravovat ñ pÏstovat pozitivnÌ vztah
ke ökole a zvykat dÌtÏ na pravidelnÈ plnÏnÈ ökolnÌch povinnostÌ.
PrvnÌ t¯Ìda je n·roËn· nejen pro dÌtÏ, ale i pro rodiËe ñ mÏjte proto trpÏlivost s prvÚ·Ëkem i sami se
sebou. äkol·k vnese dom˘ jin˝ ¯·d a rytmus, dosavadnÌ dennÌ reûim se zmÏnÌ nejen dÌtÏti, ale i v·m.
Pro dÌtÏ znamen· tento pravideln˝ dennÌ reûim spr·vnÈ rozloûenÌ pr·ce a odpoËinku, pro rodiËe ñ vÏnovat dÌtÏti pot¯ebn˝ Ëas, dohled a pomoc p¯i jeho dom·cÌ p¯ÌpravÏ na vyuËov·nÌ.
P¯es tato vöechna opat¯enÌ se m˘ûe st·t, ûe ökolnÌ v˝sledky vaöeho dÌtÏte se budou liöit od vaöich
p¯edstav. V tomto p¯ÌpadÏ se zamyslete, zda vaöe n·roky a oËek·v·nÌ odpovÌdajÌ moûnostem vaöeho dÌtÏte.
Pokud budete mÌt pochyby, nejasnosti a vaöe dÌtÏ bude zaost·vat za ostatnÌmi spoluû·ky, poû·dejte
o radu uËitele nebo dÏtskÈho psychologa Ëi odbornÌka v pedagogicko-psychologickÈ poradnÏ. Oni v·m
poradÌ, co dÏlat, abyste rozvÌjeli schopnosti dÌtÏte rovnomÏrnÏ.
P¯ÌËinou ökolnÌho ne˙spÏchu m˘ûe b˝t nÏkter· specifick· v˝vojov· porucha uËenÌ. Na pr·ci s takov˝mi dÏtmi je sv˝m v˝chovn˝m a v˝ukov˝m programem zamϯena Mä SnÏhurka, kde ve svÈ pr·ci
panÌ uËitelky dosahujÌ pÏkn˝ch v˝sledk˘.
I naöe Zä MutÏnick· 23 je v r·mci spolupr·ce s touto Mä p¯ipravena zajistit v p¯ÌötÌm ökolnÌm roce
n·vaznost pr·ce s tÏmito dÏtmi.
PedagogiËtÌ pracovnÌci naöÌ ökoly usilujÌ o to, aby se dÏti ve ökole cÌtily dob¯e a jejich podmÌnky ke
vzdÏl·v·nÌ byly optim·lnÌ, coû umoûÚuje n·ö novÏ vypracovan˝ äkolnÌ vzdÏl·vacÌ program a alternativnÌ daltonsk· v˝uka. é·ci oceÚujÌ, kdyû uËitelÈ projevujÌ porozumÏnÌ, jsou vst¯ÌcnÌ, ale p¯itom majÌ
p¯imϯenÈ poûadavky.
NabÌzÌme individu·lnÌ p¯Ìstup a rozvÌjenÌ schopnostÌ vöech û·k˘ naöÌ ökoly.
TÏöÌme se na vaöi spolupr·ci v p¯ÌötÌm ökolnÌm roce.
Mgr. Zdenka »echov·, z·stupkynÏ ¯editelky ökoly
Za kolektiv pedagogick˝ch pracovnÌk˘
■3■
tÏöitelnÈ, protoûe senio¯i na VÏstonickÈ, kte¯Ì byli
p¯ed jist˝m Ëasem zd·nlivÏ na okraji dÏnÌ a jaksi
Ñizolov·niì v domovÏ senior˘, se st·le vÌce st·vajÌ
aktivnÌ souË·stÌ Vinohrad. V˝stava jejich pracÌ ve
SpoleËenskÈm s·le se opakovala jiû nÏkolikr·t, jejich hody navötÏvujÌ i ostatnÌ obyvatelÈ Vinohrad,
prostÏ prolÌn·nÌ generacÌ je velice ˙spÏönÈ.
● NenÌ pro Vinohrady z·vadou, ûe je to mÏstsk·
Ë·st, kter· nem· û·dnou historii?
Pro Vinohrady byl velk˝ handicap, ûe je to
obec, vznikl· na zelenÈ louce p¯ed t¯iceti lety, bez
infrastruktury, bez z·zemÌ pro kulturu a dalöÌ ûivot
zde. P¯esto se poda¯ilo ze zd·nlivÏ anonymnÌho
panelovÈho sÌdliötÏ vytvo¯it mÌsto, kterÈ ûije docela
bohat˝m kulturnÌm ûivotem a takÈ i etnografickofolklÛrnÌm ûivotem. M·me vlastnÌ hody, Vinohradsk˝ koöt je akcÌ, kter· je sv˝m druhem nejrozs·hlejöÌ na BrnÏnsku, ne¯ku-li na celÈ jiûnÌ MoravÏ. Na
koötu vystupujÌ i folklÛrnÌ soubory jak z jihomoravsk˝ch vina¯sk˝ch obcÌ, tak i ze zahraniËÌ. Lidov· z·bava BavÌme se na Vinohradech uû m· takÈ sv˘j
zvuk v BrnÏ, jako jedna z m·la obcÌ slavÌme kaûdoroËnÏ sv˘j vznik na Dni Vinohrad. Velmi ˙spÏönÏ si
vedou vinohradötÌ sportovci v mnoha kategoriÌch ñ
od öach˘ po odbÌjenou. V naöÌ mÏstskÈ Ë·sti ûijÌ
v˝znamnÈ osobnosti sportu, kultury nebo vÏdy a ty
spolu s ostatnÌmi obyvateli Vinohrad pÌöÌ naöe spoleËnÈ dÏjiny. Historii tedy m·me, dokonce staröÌ neû
mnohÈ jinÈ obce. éijeme takÈ v pestrÈ p¯Ìtomnosti
a v nÌ spoleËnÏ vÏtöina z n·s p¯ipravuje vinohradskou budoucnost.
● Ot·zka na z·vÏr: jak· je spolupr·ce s ostatnÌmi
partnery na radnici?
Je velmi Ëinorod· a prospÏön· pro obec a j·
douf·m, ûe budeme v tÈto spolupr·ci d·le pokraËovat pro blaho Vinohrad. KoaliËnÌ partne¯i p¯istupujÌ
k ¯eöenÌ problÈm˘ Vinohrad velmi zodpovÏdnÏ. To
je znaËnÏ potÏöitelnÈ zjiötÏnÌ. Velmi vϯÌme, ûe koaliËnÌ spolupr·ce i spolupr·ce v r·mci celÈho zastupitelstva se promÌtne do svÏtlejöÌ budoucnosti obce.
Ot·zky kladl Petr Vl·Ëil
Zä MutÏnick· 23 zve rodiËe s dÏtmi narozen˝mi do 31. 8. 2002 k z·pisu dÏtÌ do
1. t¯Ìd. Z·pis dÏtÌ do 1.t¯Ìd na ökolnÌ rok
2008/2009 se uskuteËnÌ ve dnech od 17. do
19. 1. 2008 (Ëtñp· od 14 do 17 h, so od 9 do
12 hodin.).
Rodn˝ list dÌtÏte vezmÏte s sebou.
Z·pis do Mä pro zrakovÏ postiûenÈ
Brno, Kamenoml˝nsk· 2 se uskuteËnÌ
dne 13. 2. od 8 do 16 hodin. Ve t¯Ìd·ch je
snÌûen˝ poËet dÏtÌ, ökolnÌ vzdÏl·vacÌ program doplÚujÌ aktivity zamÏ- ¯enÈ na posilov·nÌ smyslovÈho vnÌm·nÌ, rozvÌjenÌ prostorovÈ orientace a samostatnÈho pohybu.
D·le dÏtem nabÌzÌme individu·lnÌ logopedickou pÈËi, zrakovou stimulaci, muzikoterapii (metoda FMT), canisterapii, rehabilitaci, relaxaËnÌ techniky a hr·tky s hlÌnou
v keramickÈ dÌlnÏ.
Z·pis do 1. t¯Ìdy Zä se kon· 18. 1. a 15. 2.
od 8 do 16 hodin. NabÌzÌme t¯Ìdy s mal˝m
poËtem û·k˘, individu·lnÌ p¯Ìstup pedagog˘, v˝uku prostorovÈ orientace, a samostatnÈho pohybu, v˝uku pr·ce na poËÌtaËi,
a psanÌ na kl·vesnici, p¯edmÏty speci·lnÌ
pÈËe (n·prava SPU, logopedie, muzikoterapie), rozö̯enou v˝uku hry na hudebnÌ n·stroje, z·jmovÈ krouûky (angliËtina, keramika), poradenskÈ sluûby ökolnÌho psychologa a SPC.
Senior klub (Bzeneck· 19)
Program na LEDEN 2008
KaûdÈ ˙ter˝ a Ëtvrtek od 14.00 h cviËenÌ na rotopedu ñ Zdena Langrov·.
Kaûd˝ den od 14.00 h vych·zka ñ sraz p¯ed Bzeneckou 19/21.
PosezenÌ v klubovnÏ Jogy kaûd˝ den za öpatnÈho
poËasÌ ñ B. BaËov·.
⁄TER› 3. 1.
»ajov˝ d˝ch·nek a T¯i kr·lovÈ
E. »tvrteËkov·, Z. Sedl·¯, S. T¯as·k, J. Nov·k
⁄TER› 8. 1.
Zima, zima tu je ñ manûelÈ PlÌhalovi
STÿEDA 9. 1.
N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ »eskoslovenskÈ cÌrkve
husitskÈ ñ far·¯ka K. BezdÌËkov·
»TVRTEK 10. 1.
O mincÌch ñ 2. Ë·st s promÌt·nÌm
PhDr. J. »ejka, starosta
⁄TER› 15. 1.
Ostrov SicÌlie ñ pokraËov·nÌ s promÌt·nÌm
E. Vackov·
»TVRTEK 17. 1.
Historie Brna ñ J. Vrbick·
⁄TER› 22. 1.
Prevence kriminality ñ pan Mikulica
»TVRTEK 24. 1.
Blahop¯·nÌ jubilantum narozen˝m v lednu
E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
⁄TER› 29. 1.
PotravinovÈ doplÚky ñ Mgr. L. Bedna¯Ìkov·
»TVRTEK 31. 1.
Vlasta Burian ñ s poslechem
doc. Mgr. V. Richter, prodÏkan PdF MU
ZaË·tky vûdy od 15 h. Klub otev¯en od 14.30 h.
N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ vûdy od 14 hodin.
Z·pis do 1. t¯Ìd EvropskÈ z·kladnÌ ökoly (Ëesk· sekce) probÏhne ve dnech 16.
a 23. ledna 2008 vûdy od 15 do 18 hodin
v budovÏ ökoly v »ejkovickÈ ulici Ë. 10.
SrdeËnÏ zveme budoucÌ prvÚ·Ëky a jejich rodiËe.
uËitelÈ a vedenÌ EZä Brno-Vinohrady
tel.: 544 233 629, [email protected],
www.ebsbrno.com
VÌt·nÌ dÏtÌ do ûivota
V sobotu 24. 11. 2007 a v sobotu 1. 12. 2007 jsme ve vinohradskÈ ob¯adnÌ sÌni slavnostnÏ
p¯ivÌtali a zapsali do pamÏtnÌ knihy Vinohrad celkem 31 novorozen˝ch obË·nk˘.
24. 11. 2007 byli p¯ivÌt·ni:
Anna »ejkov·
Filip œurko
Barbora Haökov·
Lucie Chytilov·
Vojta Chytil
Tade·ö Just
Linda KoneËn·
Luk·ö Ko¯Ìnek
Filip KrejËÌ
Maty·ö KrejËÌ
Leont˝na K¯iv·nkov· AdÈla Mack˘
Mia Matulajov·
Nat·lie Navr·tilov·
Lucie Rousov·
Anna äùastn·
1. 12. 2007 byli p¯ivÌt·ni:
Adam Ber·nek
Sara Della Malva
Kristina Kasparov·
Samuel Lauterbach
Fabian NÏmec
Anna S·zavsk·
Nat·lie VlËkov·
V·clav Burda
Marek Frgal
Marek Kryl
Patrik Nedb·lek
Tom·ö Nov·k
Adina äulcov·
Tina Vyklick·
P¯ejeme vöem naöim novorozen˝m obË·nk˘m zdrav˝ a öùastn˝ r˘st v l·skyplnÈm prost¯edÌ svÈ
Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti
rodiny.
75. v˝roËÌ ûidenickÈho puËe
Byl chladn˝ zimnÌ podveËer 21. 1. 1933, kdyû do pronajat˝ch autobus˘ nastoupilo okolo 70 ozbrojen˝ch Ëlen˘ NOF (N·rodnÌ obec faöistick·) z okolÌ Brna a zam̯ili na Velkou Klajdovku, aby odtud mohli za˙toËit na kas·rny v éidenicÌch, obsadit je a d·t tak sign·l k puËi v celÈ »SR.
V letech 1932ñ1933 se v »SR zaËala silnÏ projevovala svÏtov· hospod·¯sk· krize, dÌky kterÈ zaËalo
obyvatelstvo st·le silnÏji podporovat protidemokratick· hnutÌ, jejichû cÌlem byl p¯evrat a nastolenÌ nedemokratickÈho reûimu.
O p¯evrat usilovali takÈ p¯ÌsluönÌci NOF. B˝val˝ voj·k Ladislav Kobsinek hledal v okolÌ Brna asi
100 lidÌ do speci·lnÌho komanda urËenÈho k ˙toku na kas·rny v BrnÏ-éidenicÌch, kter· byla sÌdlem 43. pÏöÌho pluku. Akci konzultoval takÈ se dvÏma tamÏjöÌmi rotmistry Jakubem a Tes·kem. Po dokonËenÌ p¯Ìprav
celÈ akce mÏlo p¯ijÌt vyvrcholenÌ, a to v podobÏ pochodu na Prahu.
Kobsinek a jeho pomocnÌk Gajda byli p¯ipraveni zah·jit p¯evrat v noci z 21. na 22. ledna roku 1933.
Autobusy, kterÈ po zasnÏûen˝ch silnicÌch dorazily aû na Velkou Klajdovku, vöak d·l kv˘li snÏhov˝m z·vÏjÌm jet nemohly, a tak p¯Ìvrûenci NOF museli pokraËovat pÏöky. Kr·tce p¯ed p˘lnocÌ 21. 1. 1933 shlÌûeli puËistÈ z ˙zemÌ dneönÌch Vinohrad ûidenickÈ kas·rny na SvatoplukovÏ ulici s ˙myslem v prvnÌch minut·ch
novÈho dne za˙toËit.
V budov·ch kas·ren bylo umÌstÏno na 350 voj·k˘, kte¯Ì vöak byli p¯ev·ûnÏ nov·Ëky a v˝cvik jeötÏ neprodÏlali. PuËistÈ, kte¯Ì se schov·vali v nerovnÈm vinohradskÈm terÈnu, Ëekali na sign·l svÈho velitele Kobsinka a byli p¯ipraveni k ˙toku. P¯iöla nedÏle 22. 1. 1933 a v prvnÌch minut·ch novÈho dne se puËistÈ spustili
k okraji ûidenick˝ch kas·ren. V p˘l jednÈ v noci zah·jili na pokyn Kobsinka ˙tok na kas·rny, a to ve t¯ech
skupin·ch. PrvnÌ f·ze ˙toku se vyda¯ila, protoûe puËistÈ vyuûili momentu p¯ekvapenÌ. Poda¯ilo se jim zajmout str·ûnÈ, vnikli do kas·rensk˝ch budov, kde se zmocnili munice, a snaûili se p¯emluvit rozespalÈ voj·ky, aby se k nim p¯idali a t·hli na Prahu. Voj·ci vöak odmÌtli a zachovali vÏrnost republice. Tak se strhl boj
nejen v budov·ch, ale i v jejich okolÌ. Voj·ci tÈmϯ okamûitÏ vyvolali poplach a k obranÏ kas·ren p¯ispÏchali
na pomoc ËetnÌci a dalöÌ brnÏnötÌ voj·ci. P¯est¯elky pak zakr·tko utichly, puËistÈ byli pozat˝k·ni a kolem
druhÈ hodiny rannÌ byl jiû klid. Pravdou je, ûe se nÏkter˝m puËist˘m poda¯ilo uprchnout zp·tky na dneönÌ
˙zemÌ Vinohrad, ovöem platnÈ jim to nic nebylo, protoûe je voj·ci a ËetnÌci pochytali. Velitel˘m puËe se sice
poda¯ilo uprchnout do Jugosl·vie, zde se pak vzdali mÌstnÌm ˙¯ad˘m a byli p¯evezeni zpÏt do »SR, kde byli
odsouzeni k mnohalet˝m test˘m.
Michal Krejsa
CO SE DÃLO NA LOUCE V PROSINCI
V sobotu 2. 12. se u n·s konal Mikul·ö na Louce. Prostory Louky se promÏnily v andÏlskÈ a ËertovskÈ koutky. U andÏl˘ si dÏti vyrobily z bavlnek
ËertÌky a andÏlÌËky, odnesly si vlastnoruËnÏ potiötÏnÈ d·rkovÈ s·Ëky. U Ëert˘ si po¯·dnÏ zacviËily, pohr·ly a zazpÌvaly.Potom se vöichni seöli v ËertovskÈm s·le, kam za n·mi p¯iöel Mikul·ö se sv˝mi pomocnÌky a koöem pln˝m balÌËk˘. Vöechny dÏti zazpÌvaly pÌsniËku, slÌbily Mikul·öovi, ûe budou cel˝
p¯ÌötÌ rok hodnÈ a dostaly d·reËek.
V sobotu 8. 12. jsme po¯·dali V·noËnÌ dÌlny. DÏti si vyrobily spoustu v·noËnÌch v˝robk˘, d·reËk˘ a dekoracÌ. Ozdobily si pernÌËky a pustily na
vodu svoji lodiËku se zap·lenou svÌËkou. P¯Ìjemnou v·noËnÌ atmosfÈru doprov·zely v·noËnÌ koledy.
■4■
Kr·lÌci na Zä MutÏnick·
NADÃJE,
poboËka Brno
Velkopavlovick· 13
Bylo ñ nebylo? No, to spÌö bylo. Jednou se na
okennÌm parapetÏ zabydlela kr·liËÌ rodina. Ale
na zaË·tek.
Vzniklo to tak, ûe naöe zn·m· i nezn·m· t¯Ìda V. A a V. B si jednoduöe vzala jehlu a nit (velkÈ
kamar·dky), zbytky bÌl˝ch, öed˝ch a hnÏd˝ch l·tek a pustila se do pr·ce. No, ono to sice chvÌli
trvalo, ale nakonec uû cel· rodina kr·lÌk˘ sedÌ na
okennÌm parapetÏ, kaûd˝ ve svÈm klobouku. Je
jich tam hodnÏ a jsou moc hezcÌ.
Tak, co si myslÌte? Bylo ñ nebylo? UrËitÏ
bylo.
V dennÌm stacion·¯i NADÃJE je pro v·s na
mÏsÌc LEDEN 2008 p¯ipraven tento program:
02. 1. st¯eda ve 14.00
09. 1. st¯eda ve 14.00
16. 1. st¯eda ve 14.00
Hra Milion·¯
Co nevÌte o medu?
VeselÈ scÈnky
s Felixem Holcmannem
23. 1. st¯eda ve 14.00 Zlat˝ slavÌk Karel Gott
30. 1. st¯eda ve 14.00 PovÌd·nÌ o »eskÈm r·ji
DennÌ stacion·¯ NADÃJE poskytuje pÈËi senior˘m,
kte¯Ì jiû nemohou pro sv· zdravotnÌ omezenÌ z˘st·vat sami doma, poskytuje dohled osob·m dezorientovan˝m, pro osoby osamÏlÈ je moûnostÌ k p¯irozenÈmu soci·lnÌmu kontaktu. Vytv·¯enÌm vst¯ÌcnÈ
atmosfÈry a aktivizaËnÌm programem napom·h·
k zachov·nÌ a upevnÏnÌ dosavadnÌch schopnostÌ
klient˘. P¯i dennÌm pobytu nabÌzÌme klient˘m moûnost dopravy autem z domova do stacion·¯e a zpÏt.
PodrobnÈ informace zÌsk·te na telefonnÌm ËÌsle
544 234 687 u vedoucÌ panÌ Bc. BoutlelisovÈ.
Krist˝na »ervinkov·, V. B
Co dÏlajÌ kr·lÌci ve ökole?
Kr·lÌci na lavici - dÌvajÌ se po ulici.
A v˘bec jim nevadÌ, - ûe se û·ci dÌvajÌ.
HnÏdÌ, öedÌ kr·lÌci - uËÌ se rovnici,
pak se uËÌ Ëesk˝ jazyk, - dÌvajÌ se a vyplazujÌ jazyk.
Jakub Adamec, V. B
Fotografie Tereza Zimov·
Nov· mezin·rodnÌ t¯Ìda na Vinohradech
V lednu 2008 zahajuje svoji Ëinnost Mate¯sk· ökola SlunÌËko ñ Montessori, Bzeneck· 23.
V Montessori pedagogice se klade velk˝ d˘raz na tzv. Ñcitliv· obdobÌì,
kdy se dÌtÏ nejsnadnÏji uËÌ, lÈpe ¯eËeno Ñabsorbujeì. V p¯ÌpadÏ osvojov·nÌ
jazyka toto obdobÌ nast·v· kolem druhÈho roku a trv· p¯ibliûnÏ do 7 let vÏku
dÌtÏte.
Dlouhodob· studie v oblasti jazykovÈho vzdÏl·v·nÌ uk·zala, ûe lidsk˝
mozek je schopen podchytit dva jazyky stejnÏ snadno jako jeden. A co vÌce
nedoch·zÌ k neurologickÈmu zatÌûenÌ. Ned·vnÈ v˝zkumy inteligence, tvo¯ivosti myölenÌ a schopnosti ch·p·nÌ ukazujÌ p¯i srovn·v·nÌ dvojjazyËn˝ch
a jednojazyËn˝ch dÏtÌ na jasnÈ v˝hody v uËenÌ pro dvojjazyËnÈ dÏti. DÏti,
kterÈ se jiû v p¯edökolnÌm za¯ÌzenÌ uËÌ dennÏ 2 hodiny hravou formou druhÈmu jazyku, jsou po absolvov·nÌ test˘ ve srovn·vacÌ skupinÏ stejnÏ dobrÈ
v prvnÌm jazyce, ale lepöÌ v matematice.
DÌtÏ se rovnÏû nauËÌ ËeskÈ pÌsniËky a p¯ÌbÏhy od rodil˝ch mluvËÌch. UËenÌ
Ëeötiny nebude dÌtÏ nijak omezovat v uËenÌ angliËtiny. DÌtÏ je schopno
zvl·dnout snadno oba jazyky.
Od z·¯Ì 2008 p¯ipravujeme otev¯enÌ mate¯skÈho centra SlunÌËko ñ pro
rodiËe s dÏtmi od 1 roku do 3 let v ËeskÈ i anglickÈ verzi a otev¯enÌ z·kladnÌ
ökoly Montessori ñ I. stupeÚ.
Od z·¯Ì 2008 vznikne komplexnÌ centrum Montessori, kterÈ svou ËinnostÌ bude pokr˝vat ûivot dÌtÏte od ranÈho dÏtstvÌ aû po z·kladnÌ ökolu.
Svoje dÌtÏ k n·m m˘ûete p¯ihl·sit osobnÏ, pÌsenÏ i elektronicky p¯es
e-mail.
SrdeËnÏ V·s zveme se p¯ijÌt podÌvat k n·m na Lesnou.
Kontakt a podrobnÏjöÌ informace: tel: 603 376 957,
e-mail: [email protected], http://www.slunicko-montessori.cz.
Marie Montessori se d·le zab˝vala pozn·v·nÌm, jak˝m zp˘sobem dÏti
ÑabsorbujÌì jazyk bez vynaloûenÌ vÏtöÌho ˙silÌ, zatÌmco dospÏlÌ musÌ p¯i studiu tvrdÏ pracovat. DÌtÏ, kterÈ proch·zÌ citliv˝m obdobÌm pro uËenÌ se lidskÈ ¯eËi, absorbuje jazyk, jeho fonetickÈ vzory, slovnÌ z·sobu a gramatickou
konstrukci, bez vÏdomÈho ˙silÌ. Je schopno se uËit dvÏma i vÌce jazyk˘m
bez vz·jemnÈho ruöenÌ.
DÌtÏ do 6 let vÏku m· schopnost vst¯ebat jazyk neuvϯitelnou rychlostÌ
(tato schopnost se obvykle ztr·cÌ ve vÏku 7 let). V˝zkumy ukazujÌ, ûe dÌtÏ,
kterÈ je vystaveno r˘zn˝m jazykov˝m prost¯edÌm m· rychlejöÌ rozvoj pozn·v·nÌ neû dÌtÏ, kterÈ ûije pouze v prost¯edÌ jednoho, rodnÈho jazyka.
DÏti (mluvÌcÌ Ëesky) se nauËÌ anglickÈmu jazyku velmi rychle od uËitel˘, rodil˝ch mluvËÌch. äkolka jim nenabÌzÌ pouze bloky anglickÈho jazyka
nebo uËenÌ angliËtiny. äkolka m· dva jazyky pro komunikaci po cel˝ den.
Pro dÏti (nemluvÌcÌ Ëesky) ûijÌcÌ v »eskÈ republice je uËenÌ Ëeötiny
skvÏlou p¯ÌleûitostÌ rozö̯it si sv˘j obzor jakoû i znalost dalöÌho jazyka.
V budoucnosti m˘ûe b˝t schopnost komunikovat v ËeötinÏ velmi pot¯ebn·.
■5■
ZVEME VÁS NA ZÁPIS
DO ANGLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stfiední ‰kola
potravináfiská a sluÏeb,
Brno, Charbulova 106
Mezinárodní Montessori Základní škola,
Hlaváčova 6, Brno-Obřany
Výuka v angličtině dle Montessori pedagogiky.
Otevíráme věkově smíšenou třídu pro děti ve věku 6–8 let (odpo- vídající 1. až
3. třídě), zapisujeme budoucí první, druhý a třetí ročník. Znalost angličtiny
není podmínkou k přijetí do ZŠ.
SÍDLO:
Charbulova 106 • 618 00 Brno
Nabídka studijních a uãebních oborÛ:
4LETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
Zápis se bude konat v pátek 25. 1. 2008 od 14 do 18 hod.
a v sobotu 26. 1. 2008 od 9 do 12 hod.
65 • 42 • M/004
65 • 42 • M/011
65 • 41 • L/005
Bližší informace na tel.: 603 226 844 a na www.msperlicka.cz.
Hotelnictví a turismus
SluÏby cestovního ruchu
âí‰ník – servírka
69 • 41 • L/004
65 • 41 • L/006
Kosmetiãka
Kuchafi – kuchafika
34 • 56 • H/001
65 • 51 • H/002
Fotograf
Kuchafi – ãí‰ník
pro pohostinství
Kuchafi – kuchafika
âí‰ník – servírka
Kadefiník
3LETÉ UâEBNÍ OBORY
29 • 53 • H/001
29 • 54 • H/002
29 • 56 • H/001
31 • 58 • H/001
Pekafi
Cukráfi,
cukráfiská v˘roba
¤ezník – uzenáfi,
fieznice – uzenáfika
Krejãí
65 • 52 • H/001
65 • 53 • H/001
69 • 51 • H/001
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA
PRO ABSOLVENTY 3LET¯CH UâEBNÍCH OBORÒ
64 • 41 • L/524
Podnikání
Informace k náboru ÏákÛ podává:
Zdena DaÀková, telefon 548 424 132
Ivona Kuãerová, telefon 548 424 132
E-mail: [email protected] Web: www.soups.cz
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Dagmar Dobrovolné, roz. Bochníčkové
NOVĚ V RD NA RÉVOVÉ 12, BRNO-Vinohrady
(pod Pálavským náměstím), sjezd z ul. Věstonické
DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Objednávky na 548 533 809, 724 164 358 nebo www.gynekologiedb.cz
12. 12. 2007 a 9. 1. 2008 od 15.00 do 17.00 hodin
Zaměstnám paní na úklid ordinace lékaře v RD, lokalita Vinohrady
Tel.: 547 22 40 71
TĚLOCVIČNA ZŠ MUTĚNICKÁ – VINOHRADY
Nové nebankovní půjčky od 30 000 do 500 000 Kč.
ÚTERÝ – AEROBIC – 19 hod.
ČTVRTEK – POWER YOGA – 19 hod.
Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající)
Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček!
PRxxxxx
Info tel.: 775 62 98 62
Dagmar Zhánělová, Tel. 737 301 970
Glanc REAL
realitní kancelář
Solarium
Solarium &
& Posilovna
Posilovna
Jiří Polz
Pálavské nám. 5, Vinohrady
Nákupní středisko, (vedle pošty)
Po–Pá 9.00–22.00
So, Ne 10.00–21.00
AKCE !
SPALOVAČ TUKU
L-CARNITIN
za 500,- Kč
1+1 ZDARMA
Merhautova 99, 613 00 Brno
DO NOV…HO ROKU NOV… CENY!
Naöi z·kaznÌci si navykli platit v naöÌ PosilovnÏ
drobn˝mi, naöet¯en˝mi z kapesnÈho od rodiˢ.
A tomu je konec. I zûelelo se n·m st·tu tohoto
chudÈho a rozhodli jsme se mu p¯ispÌvat pravidelnÏ 19 % z vaöeho kapesnÈho. JistÏ i Vy rodiËe ocenÌte, ûe bude s tÏmito penÏzi n·leûitÏ nakl·d·no!
Nov· cena do posilovny:
vstupnÈ 36 KË, mÏsÌËnÌ permanentka 357 KË.
Sol·rium je nov˝ch cen zatÌm uöet¯eno!
Vyuûijte proto stabilnÌch cen k opalov·nÌ!
majitel
Prodáváte nemovitost?
Pro naše evidované klienty poptáváme byty všech kategorií a
velikostí, RD v Brně a okolí. Pro prodávajícího vše zdarma.
Zajistíme veškeré právní služby.
Volejte zdarma 774
489 500 • www.glancreal.cz
P¯ejeme vöem hodnÏ sportovnÌch ˙spÏch˘!
Tel.: 544 234 852
ANGLICKÁ ŠKOLKA
KIDS GARDEN ENGLISH PRESCHOOL
ODBORNÉ STĚHOVÁNÍ
Gajdošova 7, Brno-Židenice
www.kidsgarden.cz
Tel: 602 791 338, 533 432 606
E-mail: [email protected]
Zatloukal Petr, mob: 603 439 279
www.stehovanizatloukal.eu
● VymÏnÌm st byt 3+1 Vinohrady za 2+kk tamtÈû. Tel. 606 327 537.
● KoupÌm byt na Vinohradech v OV nebo DB. Financov·nÌ zajiötÏno. T. 606 781 889.
Zápis pro rok 2008/2009 od 1.3.2008!
● Vym. obec. byt 1+1/55 m2/éidenice za min. 3+1 na Vinoh. Tel. 724 440 607.
Gymn·zium INTEGRA BRNO v·s zve na
DEN OTEVÿEN›CH DVEÿÕ 8. ledna 2008.
www.kvicvinohradybrno.cz
www.kvicvinohradybrno.cz
V dobÏ od 14.00 do 18.00 si m˘ûete prohlÈdnout budovy
ökoly, informovat se o stylu v˝uky. www.integra.cz
■6■
D˘m dÏtÌ Brno-Vinohrady, Valtick· 23 nabÌzÌ ve II. pololetÌ tyto kurzy:
PohybovÈ
CviËenÌ rodiˢ s dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti od
1,5 roku a jejich rodiËe. ⁄ter˝ 9ñ10, 10ñ11
VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3 do
6 let. ⁄ter˝ nebo st¯eda 16.30ñ17.30
Sedmikr·ska (60 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro dÏti
3ñ4 letÈ. PondÏlÌ 16ñ17
TaneËnÌ rytmika p¯edökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti
5ñ6 let. »tvrtek 16ñ17
TaneËnÌ rytmika ökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti
6ñ8 let. ⁄ter˝ 15.20ñ16.20 se sluûbou vyzved·v·nÌ
ze äD »ejkovick· a MutÏnick·
Aerobic junior (45 min.) ñ aerobic p¯izp˘soben˝
dÏtem od 7 do 15 let. St¯eda 17.40ñ18.25 dÏti
7ñ9 let; 18.30ñ19.15 dÏti 10ñ14 let
Danza ñ diskotance (2◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho tance pro dÏti od 11 let. ⁄ter˝ 17.40ñ19.10
a p·tek 16.15ñ17.45
Danza ñ z·klady modernÌho tance (2◊ 75 min.) ñ
krouûek pro dÏti od 7 do 10 let. PondÏlÌ, Ëtvrtek
17.10ñ18.25
CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti od
7 do 14 let. PondÏlÌ 15.15ñ16, Ëtvrtek 15ñ15.45,
st¯eda 15.30ñ16.15
CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.).
PondÏlÌ 18.45ñ19.45, ˙ter˝ 19.20ñ20.20, Ëtvrtek
20ñ21
JÛga pro dospÏlÈ ñ (90 min, 75 min.). St¯eda 19.30
ñ21, Ëtvrtek 18.30ñ20
Bodystyling (60 min.). PondÏlÌ 20ñ21
Poweryoga (60 min.). ⁄ter˝ 18ñ19, 19.15ñ20.15
s·l nad Albertem, p·tek 18ñ19 DomeËek
Aerobic pro dospÏlÈ (60 min.). P·tek 19.15ñ20.15
DomeËek
V˝tvarnÈ
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 4 let. St¯eda
16.45ñ17.45, pondÏlÌ 17ñ18
Keramika (90 min.) ñ pro dÏti od 7 let. St¯eda
15ñ16.30, p·tek 15.10ñ16.40
Keramika a textil (90 min.) ñ pro dÌvky a ûeny.
St¯eda 18ñ19.30
V˝tvarn· dÌlna (90 min.) ñ pro dÏti od 8 let. ⁄ter˝
15ñ16.30
V˝tvarn· dÌlna (60 min.) ñ pro dÏti od 5 let. P·tek
14ñ15
Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dÏti od 6 let. PondÏlÌ
15.15ñ16.45
V˝tvarka pro malÈ (90 min.) ñ pro dÏti od 3 let.
»tvrtek 16.30ñ18
Pastelka (60 min.) ñ pro rodiËe s dÏtmi od 2 let.
PondÏlÌ 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45
Keramika pro dospÏlÈ (120 min.). PondÏlÌ 19ñ21
Leteck˝ model·¯ (90 min.) ñ pro kluky 9ñ10
a 11ñ15 let. ⁄ter˝ 16.45ñ18.15, 18.30ñ20.00
HudebnÌ
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro 2ñ3 û·ky, od 7 let.
Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro
2ñ3 û·ky, od 10 let.
Aktu·lnÌ informace o voln˝ch mÌstech v naöich kurzech v·m r·di sdÏlÌme na tel: 544 216 684.
P¯ihl·öky a placenÌ kurzovnÈho na II. pololetÌ
v kancel·¯i DomeËku od 21. 1. 2008.
P¯ipravujeme na lÈto
D˘leûitÈ sdÏlenÌ pro vöechny, kte¯Ì si pot¯ebujÌ napl·novat dovolenou:
DomeËek p¯ipravuje opÏt letnÌ t·bor pro dÏti od
6 do 15 let v chat·ch na Jalovci (VysoËina) v termÌnu 13.ñ26. 7. a t˝dennÌ pobyt pro rodiËe s dÏtmi
v RS Pastviny nedaleko Kyjova od 6. do 13. 7. podrobnÏjöÌ informace a p¯ihl·öky budou bÏhem mÏsÌce b¯ezna.
Divadlo pro malÈ div·ky
LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje
dÏtem poh·dku ÑO Kaöp·rkoviì. Ve st¯edu 9. ledna v 10 hodin v DomeËku, Valtick· 23. Vstupenky
v cenÏ 35 KË si m˘ûete zakoupit t˝den dop¯edu
v kancel·¯i DomeËku nebo rezervovat na telefonu:
544 216 684.
Galerie DomeËku
V naöÌ malÈ galerii se v pondÏlÌ 14. ledna otev¯e
v˝stava pracÌ û·k˘ Mgr. P. KuËery. SrdeËnÏ zveme
na vernis·û v 18 hodin Ëi k prohlÌdce v˝stavy v kter˝koliv pracovnÌ den do konce ledna 2008.
Centrum volnÈho Ëasu
Bzeneck· 23, Brno-Vinohrady
PROGRAM NA LEDEN:
19. 1. 2008
SobotnÌ dÌlna na Louce ñ ÑMalov·nÌ na hedv·bÌì
V dÌlnÏ si vyrobÌte ö·lu Ëi ö·tek jednoduchou technikou öibori.
1. ñ 3. 2. 2008
TaneËnÌ vÌkend
Pro vöechny holky a kluky od 7 do 15 let, co r·di
tanËÌ (hip-hop, street dance, disco), hrajÌ hry a nebojÌ se sp·t ve spac·ku. Pojedeme do DDM Blansko.
17. 2. ñ 23. 2. 2008
ZimnÌ t·bor s lyûov·nÌm pro rodiËe s dÏtmi
ÑZa str·ûcem Orlick˝ch hor Rampuö·kemì
Pro dÏti od 5 do 12 let a jejich rodiËe.
NOVÃ OTEVÕR¡ME (od ˙nora):
Power Joga s hlÌd·nÌm dÏtÌ ñ ˙ter˝ 10.00ñ11.00
Power Joga pro vöechny ñ pondÏlÌ 19.00ñ20.00
Maûoretky ñ pondÏlÌ (Ëas bude up¯esnÏn)
VËelky, BrouËci ñ v˝tvarnÏ dramatick˝ krouûek
pro dÏti od 4 let ñ Ëtvrtek (Ëas bude up¯esnÏn)
Kobylky ñ pohybov˝ krouûek pro dÏti od 3 let ñ
Ëtvrtek (Ëas bude up¯esnÏn)
Keramika pro ökol·ky ñ den a Ëas bude up¯esnÏn
podle z·jmu
VeökerÈ dalöÌ informace a p¯ihl·öky:
Ing. Lucie H·jkov·, vedoucÌ poboËky CV» LOUKA
tel.: 776 030 758
DomeËek po¯·d·
tradiËnÌ dÏtsk˝ maökarnÌ b·l
TradiËnÌ dÏtsk˝ karneval po¯·d· KVIC ñ DomeËek
v sobotu 26. ledna od 15 hodin. Zcela netradiËnÌ
bude mÌsto kon·nÌ, a to jÌdelna b˝valÈ Zä Bzeneck·. Dvouhodinov˝m programem v·s bude prov·zet
Dlouh˝, äirok˝ a Bystrozrak˝, hr·t a zpÌvat budou
û·ci hudebnÌ ökoly Yamaha. »ek· v·s tanec, hry
a z·bava a samoz¯ejmÏ nebude chybÏt soutÏû o nejlepöÌ masku. P¯ez˘vky m˘ûete tentokr·t nechat doma, bude zde i moûnost obËerstvenÌ. Vstupenky zakoupÌte p¯ed zaË·tkem na mÌstÏ, jednotn· cena pro
dospÏlÈ a dÏti od 2 let je 50 KË.
Co vöechno se m˘ûe st·t... aneb Historky skoro k neuvϯenÌ
Stovky nevesel˝ch p¯Ìpad˘ spojen˝ch s n·silnostmi nebo nenechavostÌ ¯eöili v pr·vÏ konËÌcÌm roku str·ûnÌci brnÏnskÈ mÏstskÈ policie. éivot se
poda¯ilo zachr·nit ¯adÏ lidÌ, kte¯Ì se dÌky svÈmu zdravotnÌmu stavu nebo jinÈ v·ûnÈ ud·losti ocitli v nouzi, ale i tÏm, kterÈ öpatn˝ psychick˝ stav p¯ivedl aû k ˙vah·m o sebevraûdÏ. Navzdory tomu vöak nechybÏly ani p¯Ìpady, nad nimiû lze zakroutit nevϯÌcnÏ hlavou nebo se pousm·t. V˝bÏr nÏkter˝ch z nich v·m p¯edkl·d·me a p¯ejeme pokud moûno pohodov˝ rok 2008.
Nah˝ muû û·dal odvoz na dovolenou
Po¯·dnÈ p¯ekvapenÌ dnes zaûil 12. kvÏtna na
parkoviöti v BeneöovÏ ulici devÏtadvacetilet˝ ¯idiË
z Brna. Kdyû sedÏl ve svÈm zaparkovanÈm voze,
z niËeho nic se otev¯ely spolujezdcovy dve¯e a do
jeho automobilu si p¯isedl zcela nah˝ muû. Ten pak
öokovanÈmu ¯idiËi tvrdil, ûe je podnikatel KrejË̯
a û·dal odvoz na dovolenou na nÏjak˝ exotick˝
ostrov. P¯ÌliönÈho pochopenÌ se vöak nedoËkal. ÿidiË totiû ihned zalarmoval mÏstskou policii. Protoûe
str·ûnÌci pojali podez¯enÌ, ûe muû v rouöe AdamovÏ
vykazuje zn·mky psychickÈho naruöenÌ, p¯ivolali
takÈ lÈka¯e. Ten jejich podez¯enÌ potvrdil a dvaadvacetilet˝ Ñnah·Ëì z VysoËiny tak namÌsto p¯Ìmo¯skÈho letoviska skonËil v pÈËi psychiatr˘.
SvÈr·zn˝ BrÚan br·nil lidem na WC
ZnaËnÏ v rozpacÌch museli b˝t 13. kvÏtna n·vötÏvnÌci pl·ûe v oblasti Rokle na brnÏnskÈ p¯ehradÏ.
Pokud totiû pot¯ebovali navötÌvit tamnÌ toalety, mÏli
sm˘lu. Mohl za to t¯iat¯icetilet˝ muû, kter˝ na pl·ûovÈ WC p¯ipevnil vruty d¯evÏnÈ prkÈnko, kterÈ
zabraÚovalo vykon·nÌ pot¯eby na toaletÏ. P¯ed
str·ûnÌky nakonec uvedl vöe do p˘vodnÌho stavu.
Za neopr·vnÏnÈ zabr·nÌ ve¯ejnÏ prospÏönÈho za¯ÌzenÌ a za jeho poökozenÌ Ëek· svÈr·znÈho BrÚana
zaplacenÌ str·ûnÌky uloûenÈ pokuty.
Nezn·m˝ vtip·lek zabalil auto
do toaletnÌho papÌru
Sv˝m oËÌm asi 29. kvÏtna r·no nevϯil Ëty¯iadvacetilet˝ muû z brnÏnskÈ Bystrce. Kdyû totiû
p¯iöel ke svÈmu vozidlu, zjistil, ûe se stal obÏtÌ nezn·mÈho vtip·lka. Jeho Ëern˝ automobil zmÏnil
p¯es noc barvu do r˘ûova a tak trochu p¯ipomÌnal
v·noËnÌ d·reËek. Obal vöak nebyl nikterak elegantnÌ, vozidlo bylo totiû celÈ zabalenÈ do toaletnÌho
papÌru. é·dnÈ poökozenÌ automobilu p¯ivolanÌ
str·ûnÌci ani jeho majitel pod papÌrovou Ñsko¯·pkouì nenaöli.
ProdavaËku zmohl za pultem alkohol
P¯i hlÌdkovÈ Ëinnosti na n·mÏstÌ Svobody kontaktovali 18. z·¯Ì str·ûnÌky obËanÈ, kter˝m p¯iölo
podivnÈ to, ûe v prodejnÏ tab·ku leûÌ na zemi prodavaËka a neh˝be se. HlÌdka vöak zjistila d˘vod to■7■
hoto podivnÈho jevu vz·pÏtÌ. Pades·tilet· prodavaËka totiû leûela na zemi proto, ûe ji znaËnÏ zmohl
alkohol a ona nebyla v silnÏ podnapilÈm stavu
schopna ani ch˘ze ani komunikace. éena skonËila
na z·chytce, prodejnu si p¯ijel p¯evzÌt jejÌ majitel.
Z prodejny putoval p¯Ìmo do pÈËe
psychiatr˘
Z prodejny p¯Ìmo do pÈËe psychiatr˘ putoval
12. ¯Ìjna po p˘lnoci öestadvacetilet˝ muû z HodonÌnska. Jihomoravan se v prvnÌch p·teËnÌch minut·ch vydal na n·kup za pÏt prst˘ do jednoho z brnÏnsk˝ch hypermarket˘, odkud se bez placenÌ snaûil vynÈst ven potraviny za 770 korun. Neunikl vöak
pozornosti tamnÌ ostrahy, kter· ihned zalarmovala
mÏstskou policii. Kdyû str·ûnÌci s dotyËn˝m zaËali
p¯estupek ¯eöit, pojali podez¯enÌ, ûe nenechavec je
pod vlivem omamnÈ l·tky. Muû se totiû vyd·val za
nadp¯irozenou bytost a trval na tom, ûe musÌ odejÌt
do lesa s·zet houby pro vöechny dobrÈ lidi. NamÌsto
jeho odchodu vöak p¯iöel p¯ivolan˝ lÈka¯, kter˝ nakonec na¯Ìdil mladÌk˘v p¯evoz do psychiatrickÈho
za¯ÌzenÌ.
V·noËnÌ turnaj v kuûelk·ch
Celkem 18 t¯ÌËlenn˝ch kolektiv˘ se v restauraci Probe utkalo v tradiËnÌm turnaji v bowlingu.
VÌtÏzn˝m druûstvem 8. roËnÌku V·noËnÌho kuûelkovÈho turnaje o putovnÌ poh·r p¯edsedy sportovnÌ komise rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady se stalo druûstvo HasiËi ve sloûenÌ dr. ZbynÏk
Fanta, Josef BudÚ·k, David K¯Ìû s celkov˝m poËtem 370 bod˘. Toto druûstvo vyst¯Ìdalo dlouhodobÈ drûitele poh·ru ñ t˝m ⁄drûby. Garanci nad letoönÌm roËnÌkem p¯evzal pivovar »ern· hora,
kter˝ tuto oblÌbenou soutÏû v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti dotoval cenami. Za hezk˝ veËer pat¯Ì dÌk organiz·tor˘m turnaje KVIC, hlavnÌmu rozhodËÌmu J. M·covi, person·lu Probe, L·znÌm mÏsta Brna,
pivovaru »ern· hora a vöem borc˘m, kte¯Ì se aktivnÏ zapojili do soutÏûe. P¯ÌötÌ trÈnink bude
20. b¯ezna 2008.
V˝sledkov· listina
po¯adÌ
n·zev druûstva
01.
HASI»I
BudÚ·k, Fanta, K¯Ìû
⁄drûba
Nov·Ëci
Honky tonk
PaciËky
SaM club
T¯i sestry
SokolÌci
Bufu
LUBZ
Tonky
VlËata
KÚaûevac
Kuûel·ci
Lucie
éab·ci
LÈk·rna
Honky tonk II.
P·lava
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
poËet bod˘
370
367
347
327
316
304
299
285
283
281
273
264
259
259
225
225
212
204
197
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected], www.kvicvinohradybrno.cz. I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: PhDr. Petr Vl·Ëil. V˝roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: 548 538 528,
603 588 964, e-mail: [email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 18. ledna 2008. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Podobné dokumenty

Květen 2011 (formát PDF / 3 MB )

Květen 2011 (formát PDF / 3 MB ) v zasedacÌ mÌstnosti Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

Více