únor 2014 - Zdravý Kraj Vysočina

Komentáře

Transkript

únor 2014 - Zdravý Kraj Vysočina
Únor 2014/Februar 2014
Obsah:
1) Top obec AT - Höflein
2) Druhá tematická studijní cesta
3) Skutek roku 2013
4) 1. workshop pro mládež
5) Setkání MAS a mikroregionů
6) Co nás čeká
Inhalt:
1) Topgemeinde AT - Höflein
2) Zweite Studienreisre
3) Wettbewerb Tat des Jahres 2013
4) 1. Workshop für Jugendliche
5) Treffen lokaler Aktionsgruppen und Mikroregionen
6) Was erwartet uns?
1.
1.
Top obec AT - Höflein
Program místní Agenda 21, v Rakousku Gemeinde 21, již
několik let úspěšně probíhá také v partnerském Dolním
Rakousku. Ukázkovým příkladem pro to, jak naplňovat teze
Gemeinde 21 je obec Höflein. Místní obyvatelé se do
programu zapojili už před sedmi lety a díky němu rozjeli řadů
úspěšných projektů.
Höflein je typickou dolnorakouskou obcí, která může být
inspirací pro řadu míst na Vysočině. Má 1 200 obyvatel a leží
na východním okraji Arbesthalerské vrchoviny ve východní
Vídeňské pánvi mezi Dunajem a Litavou v okrese Bruck an
der Leitha. Je jednou z nejdůležitějších vinařských vesnic
v lokalitě Carnutum a díky kvalitě zdejších vín a blízkosti
velkoměsta se stala oblíbeným výletním cílem znalců a
gurmánů.
Vůbec první akcí v rámci programu Gemeinde 21 byl v roce
2007 „Den slunce“ – cyklistický výlet k větrné elektrárně,
následovaly „Den rekordů“, kurz nordic walking, otevření
naučné stezky o včelách, „Den slunce“ – cyklistický výlet do
zařízení na biomasu v Brucku nad Litavou.
V květnu 2008 představitelé obce uspořádali první „Vesnickou
snídani“. Na hlavní ulici připravili dlouhý stůl pro více jak 300
osob a účastníci při dobré snídani diskutovali o důležitých
tématech. Akce slouží hlavně k předávání informací o
aktivitách G21 obyvatelům obce, kteří tento způsob
komunikace přijímají velmi příznivě. Prvního ročníků se
zúčastnilo 250 osob.
Dalšími akcemi pro veřejnost byl energetický informační den,
účast na dni rekordů, adventní trh, plánovaní projektu
„Vinařská stezka v Carnuntum“ na Dolnorakouskou Zemskou
výstavu 2011 apod.
V roce 2010 proběhly v obci další aktivity jako Sklepní partie,
vesnická akce Bezbariérově s BHW, účast na dni rekordů.
„Vesnické snídaně“ se zúčastnilo tentokrát již 450 osob.
Proces Gemeinde 21 byl zakončen závěrečnou konferencí
5. ledna 2012, v rámci které proběhla také anketa ke zjištění
spokojenosti s průběhem procesu a jeho výsledky. Aktivity,
které se v rámci projektu rozjely v Höfleinu probíhají i nadále.
V obci byl založen klub seniorů a nadále pokračuje tradice
„Vesnické snídaně“.
www.hoeflein.gv.at
Topgemeinde AT - Höflein
Das Programm Lokale Agenda 21, in Österreich Gemeinde
21, läuft seit einigen Jahren auch erfolgreich in der
Partnerregion Niederösterreich. Ein Paradebeispiel, wie man
die Thesen der Gemeinde 21 erfüllen kann, ist die Gemeinde
Höflein. Die örtliche Bevölkerung schloss sich dem Programm
bereits vor sieben Jahren an und brachte dank dessen eine
Reihe erfolgreicher Projekte auf den Weg.
Höflein ist eine typische niederösterreichische Gemeinde, die
eine Inspiration für eine Reihe von Orten in Vysočina sein
kann. Sie hat 1 200 Einwohner und liegt am Ostrand des
Arbesthaler Hügellands im östlichen Wiener Becken zwischen
Donau und Leitha im Bezirk Bruck an der Leitha. Es ist eine
der bedeutendsten Weinbaugemeinden in der Großlage
Carnuntum und wegen der Qualität der hiesigen Weine und
der Großstadtnähe wurde sie zu einem beliebten Ausflugsziel
für Kenner und Genießer.
Die überhaupt erste Veranstaltung im Rahmen des
Programms Gemeinde 21 war im Jahr 2007 der „Tag der
Sonne“ – ein Fahrradausflug zu einem Windpark, es folgten
der „Tag der Rekorde“, ein Nordic Walking-Kurs, die
Eröffnung eines Bienenlehrpfads, der „Tag der Sonne“ – ein
Fahrradausflug zur Biomassenanlage in Bruck an der Leitha.
Im Mai 2008 veranstalteten Vertreter der Gemeinde das erste
„Dorffrühstück“. Auf der Hauptstraße bereiteten sie eine lange
Tafel für mehr als 300 Personen vor und die Teilnehmer
diskutierten bei einem guten Frühstück über wichtige
Themen. Die Veranstaltung dient vor allem der Weitergabe
von Informationen über die Aktivitäten der G21 an die
Bewohner der Gemeinde, die diese Art der Kommunikation
sehr positiv annehmen. An den ersten Jahrgängen nahmen
250 Personen teil.
Weitere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit waren ein
Energieinformationstag, die Teilnahme am Tag der Rekorde,
ein Adventsmarkt, die Planung des Projekts „Weinstraße im
Carnuntum“ zur Niederösterreichischen Landesausstellung
2011 u. ä.
Im Jahr 2010 liefen in der Gemeinde weitere Aktivitäten wie
eine Kellerpartie, die Dorfveranstaltung Barrierefrei mit dem
BHW und die Teilnahme am Tag der Rekorde. Am
„Dorffrühstück“ nahmen diesmal bereits 450 Personen teil.
Der Prozess Gemeinde 21 wurde mit der Abschlusskonferenz
am 5. Januar 2012 abgeschlossen, in deren Rahmen auch
eine Umfrage zur Ermittlung der Zufriedenheit mit dem
Verlauf des Prozesses und seinen Ergebnissen lief. Die
Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts in Höflein auf den
Weg gebracht wurde, laufen auch weiterhin. In der Gemeinde
wurde ein Seniorenklub gegründet und die Tradition des
„Dorffrühstücks“ wird fortgesetzt.
Únor 2014
2.
Druhá tematická studijní cesta
Jak dobře zpropagovat dobrou práci
Aktéři obnovy venkova a účastníci místní Agendy 21 v Dolním
Rakousku se z ekonomie naučili, že dobré výsledky se také
musí dobře „prodat“, aby byla upoutána veřejnost: výsledky
mají mít na zřeteli občané, ale i lidé vně obce, jako
návštěvníci obcí a vesnic a nakupující místních produktů.
Při jednodenní studijní cestě na konci roku 2013 navštívilo
více jak 40 zájemců z Kraje Vysočina dvě místa ve
Waldviertlu v severozápadním Dolním Rakousku, která se
cíleně zaměřila na obsahová témata k docílení větší
pozornosti na veřejnosti: vesnice Sallingstadt a obec
Schönbach.
Zážitkový pobyt pro mladé je v obci Sallingstadt, která má
několik set obyvatel, velké téma. Asi před třiceti lety byla
zavřena vesnická škola a budova hledala nové uplatnění. Za
podpory regionálního manažera Adi Kastnera byla budova
díky tisícům nezaplaceným hodinám práce místních obyvatel
sanována a přestavěna. Místní spolek je nositelem aktivit.
Předseda Josef Schaden (hlavním povoláním vedoucí
bankovní úředník) a jeho sousedé vybudovali hřiště, turistické
stezky a jiná zařízení pro hosty. Spolek založila firma, která
má na starosti pronajímání místností a pohoštění pro hosty
v mládežnickém hostinci.
Starosta z Vysočiny se na studijní jízdě zeptal, jestli obci
nevadí, že spolek plní úlohy, které jsou podle jeho názoru
úlohy obce. Odpověď předsedy spolku byla, že obec je ráda,
že pro dobrou budoucnost místa pracuje aktivní partner.
Obec se musí starat o více vesnic a nezvládne sama splnit
všechna přání místních obyvatel.
V obci Schönbach byl před desetiletími opuštěn klášter a
velká budova zůstala prázdná. Vedle obecních účelů byla
zřízena tele kancelář, která nabízela elektronické služby.
Kvůli technologickému rozvoji (koneční spotřebitelé dělají
elektronické činnosti sami) nemohla tele kancelář dále
úspěšně pracovat.
Druhá tematická cesta: Schönbach
Februar 2014
2.
Zweite Studienfahrt - Gute Arbeit gut
vermarkten
Von der Wirtschaft lernten in Niederösterreich auch
Dorferneuerer und Mitwirkende in der Lokalen Agenda 21,
dass gute Leistungen auch gut „verkauft“ werden müssen, um
in der Öffentlichkeit beachtet zu werden: die Leistungen
sollen von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern beachtet
werden, aber auch von Menschen außerhalb, die zu
Besucherinnen und Besuchern oder Käuferinnen und Käufer
von Produkten der Dörfer und Gemeinden werden können.
Bei einer ganztägigen Studienfahrt konnten Ende 2013 mehr
als 40 Interessierte aus dem Kreis Vysocina zwei Orte im
Waldviertel im nordwestlichen Niederöstereich besuchen, die
sich gezielt auf inhaltliche Themen spezialisieren, um
dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu
erzielen: das Dorf Sallingstadt sowie die Gemeinde
Schönbach.
Erlebnisurlaub für junge Leute ist das große Thema in
Sallingstadt, einem Dorf mit wenigen hundert Einwohnern.
Vor etwa 30 Jahren wurde die Dorfschule geschlossen, das
Gebäude suchte eine neue Verwendung. Mit Unterstützung
des Regionalmanagers Adi Kastner wurde das Gebäude mit
tausenden
unbezahlten
Arbeitsstunden
von
der
Ortsbevölkerung saniert und ausgebaut. Ein lokaler Verein
ist der Träger der Aktivitäten. Obmann Josef Schaden (im
Hauptberuf
leitender
Bankangestellter)
und
seine
Nachbarinnen
und
Nachbarn
legten
Spielplätze,
Wanderwege und andere Einrichtungen für die Gäste an. Der
Verein gründete auch eine kommerzielle Firma, welche die
Zimmervermietung und die Bewirtung der Gäste im
Jugendgästehaus abwickelt.
Ein Bürgermeister aus der Vysocina fragte bei der
Studienfahrt, ob es die Gemeinde nicht stört, dass ein Verein
Aufgaben erfüllt, die seiner Meinung nach eindeutig Aufgaben
der Gemeinde sind. Die Antwort des Vereinsobmannes war,
dass sich die Gemeinde freut, dass ein aktiver Partner für
eine gute Zukunft des Ortes arbeitet. Die Gemeinde hat für
mehrere Dörfer zu sorgen und schafft es nicht allein, alle
Wünsche der Ortsbewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen.
In der Gemeinde Schönbach wurde vor Jahrzehnten ein
Kloster aufgelassen, ein großes Gebäude stand leer. Neben
kommunalen Zwecken wurde ein Telebüro eingerichtet,
welches elektronische Dienstleistungen anbot. Durch
technologische
Entwicklungen
(die
Letztverbraucher
erledigten die elektronischen Arbeiten selbst) konnte das
Telebüro nicht mehr erfolgreich arbeiten.
Auf der Suche nach einer Innovation entdeckte der
Verantwortliche des Trägervereines Franz Höfer das
Seifensieden und Korbflechten. Er entschied sich für ein
sozio – ökonomisches Projekt, bei dem arbeitslose Frauen
Beschäftigung fanden. Sie stellen 37 verschiedene Seifen her
und flechten kunstvolle Körbe. Im angeschlossenen 1.
Europäischen Korboutlet werden Korbwaren aus zahlreichen
Ländern Europas angeboten.
Die Studienfahrt zeigte, wie wichtig Kooperation in der
Gemeinde- und Regionalentwicklung ist: engagierte Vereine
unterstützen die Gemeinden, Vereine setzen kommerzielle
Aktivitäten, die Produzenten von regionalen Produkten
verarbeiten diese weiter und sie bauen ihre Produkte in
Fremdenverkehrsaktivitäten ein.
Při hledání inovace objevil předseda spolku Franz Höfer
vaření mýdla a pletení košů. Rozhodl se pro socioekonomický projekt, kde najdou uplatnění nezaměstnané
ženy. Vyrábí 37 různých druhů mýdel a pletou umělecké
koše. V 1. evropském outletu košů byly nabízeny koše
z četných zemí v Evropě.
Studijní cesta ukázala, jak je v obcích a v regionálním rozvoji
důležitá spolupráce: angažované spolky podporují obce,
spolky používají komerční aktivity a producenti regionálních
produktů je dále zapracovávají do aktivit cestovního ruchu.
Informace/ Informationen:
Sallingstadt: www.Sallingstadt.net/gaestehaus/startseite
Schönbach: www.seifensieden.at
Obecné informace/allgemeine Informationen:
Karl Trischler, Úřad Dolnorakouské zemské vlády,
koordinátor místní Agendy 21 (Obec21),
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung oordinátor
Koordination Lokale Agenda 21 (Gemeinde21),
[email protected], Tel. +43/676/55 25 173
3. Kraj Vysočina vyhlásil Skutek roku 2013!
Dne 1. 1. 2014 Kraj Vysočina již po páté spustil veřejnou
anketu Skutek roku. Jsou přijímány nominace právnických a
fyzických osob realizující projekt či aktivitu, která v roce 2013
přispěla k rozvoji regionu. Skutky fyzických osob lze
nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, kultura a umění,
životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob je možné
nominovat v oblasti sociální ekonomické, oblasti sídel, staveb
a bydlení, oblasti životního prostředí a v oblasti vzdělávání.
Nominace budou přijímány do 15. 2. 2014 na odkazech
www.kr-vysocina.cz/skutekroku nebo
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/skutek-rokupreshranicni-cena.
O skutcích fyzických osob může veřejnost hlasovat od 1. 3.
do 15. 4. 2014. Projekty právnických osob bude hodnotit
odborná porota. Aby byla zachována šance také pro malé
obce, každá kategorie se člení na podkategorie „obec do
1000 obyvatel“ a „obec nad 1000 obyvatel“.
Oceněné projekty právnických osob postoupí na podzim roku
2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou soupeřit
s projekty z Dolního Rakouska. V této partnerské spolkové
zemi má obdobná soutěž již dlouholetou tradici. O vítězných
projektech v rámci přeshraničního kola bude rozhodovat
mezinárodně složená odborná porota, projekty budou
posuzovány z hlediska originality, stupně zapojení občanů a
udržitelnosti.
Smyslem soutěže je především medializace a ocenění
dobrovolných aktivit. Hlavním přínosem pro zúčastněné obce,
organizace a spolky je možnost poznání projektů na druhé
straně hranice, výměna zkušeností a vzájemné učení.
3. Die Region Vysočina rief den Wettbewerb Tat des
Jahres 2013 aus!
Am 1. 1. 2014 startete die Region Vysočina zum bereits
fünften Mal die Umfrage Tat des Jahres. Es werden
Nominierungen von juristischen und natürlichen Personen
angenommen, die ein Projekt oder eine Aktivität realisieren,
die im Jahr 2013 zur Entwicklung der Region beigetragen hat.
Taten natürlicher Personen können in den Bereichen
Soziales und Gesundheit, Kultur und Kunst, Umwelt, Kinderund Jugendfreizeit, Beratung, Bildung und Aufklärung
nominiert werden. Projekte juristischer Personen können in
den Bereichen Soziales, Wirtschaft, im Bereich Siedlungen,
Bauten und Wohnen, im Bereich Umwelt sowie Bildung
nominiert werden.
Nominierungen werden bis zum 15. 2. 2014 unter den Links
www.kr-vysocina.cz/skutekroku oder
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/skutek-rokupreshranicni-cena angenommen.
Über die Taten des Jahres natürlicher Personen kann die
Öffentlichkeit vom 1. 3. bis 15. 4. 2014 abstimmen. Die
Projekte juristischer Personen wird eine Fachjury bewerten.
Um die Chancen auch für kleine Gemeinden zu wahren,
gliedert sich jede Kategorie in die Unterkategorien „Gemeinde
bis 1000 Einwohner“ und „Gemeinde über 1000 Einwohner“.
Die ausgezeichneten Projekte juristischer Personen gelangen
im Herbst 2014 in die grenzüberschreitende Runde des
Wettbewerbs, wo sie mit Projekten aus Niederösterreich
wetteifern werden. In diesem Partner-Bundesland hat ein
analoger Wettbewerb bereits eine langjährige Tradition. Über
die
siegreichen
Projekte
im
Rahmen
der
grenzüberschreitenden Runde wird eine international
zusammengesetzte Fachjury entscheiden, die Projekte
werden aus Sicht der Originalität, des Grades der Einbindung
der Bürger und der Nachhaltigkeit beurteilt.
Sinn des Wettbewerbs ist vor allem die Würdigung und die
aktive Präsentation ehrenamtlicher Aktivitäten in den Medien.
Der
Hauptnutzen
für
die
beteiligten
Gemeinden,
Organisationen und Vereine ist die Möglichkeit des
Kennenlernens von Projekten auf der anderen Seite der
Grenze, der Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Lernen.
Vlasta Pávová, Marie Kopečková a Kristýna Staňková – kategorie
sociální věci, Skutek roku 2012
Únor 2014
4.
1. multimediální workshop pro mládež
Po úspěšně započaté přestavbě bývalého kina v obci
Allentsteig
se první nově adaptovaná část historické
budovy otevřela pro první multimediální workshop pro
mládež. Ve dnech 29. a 30. 11. 2013 se zde sešli mladí
z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska a společně s filmaři
zpracovali tři krátké filmy. Při promítání filmu byla
diskutována také budoucnost projektu „kino Allentsteig“ jako
nového kulturního centra ve Waldviertlu. Na otevření
společenského centra má podíl spolek aL!VE (Allentsteiger
lichtspiel Verein), který usiluje o revitalizaci starých budov
v centru Allentsteigu a jejich přetvoření na místo setkávání
mládeže a umělecké a kulturní dílny.
Akce se konala v rámci projektu Angažovanci ve spolupráci
s Úřadem Dolnorakouské zemské vlády, mládežnickým
kulturním
spolkem
„together“
a
„Wood.dok“,
Dolnorakouským spolkem pro obnovu venkova a za
podpory ženského oddělení Země Dolní Rakousko a
mládežnické kulturní iniciativy „come on“.
Cílem tohoto setkání bylo přivést dívky k technickým
oborům a odbourat strach z povolání, kterým dominují muži.
12 účastníkům byly zprostředkovány znalosti o natáčení
videí, základní techniky natáčení, instalace techniky až po
střih a dokončovací práce.
Pod odborným vedením Liesy Kovacs a Christiana
Pfabigana vznikly v česko-rakouských skupinách 3 krátké
filmy, které byly prezentovány na společenském večeru.
Karl Trischler jako zástupce Dolnorakouské zemské vlády
zde zmínil důležitost atraktivních kulturních nabídek pro
mládež. Willi Lehner z organizace Kulturvernetzung
Waldviertel hovořil o nutných dalších krocích k vytvoření
kulturního centra, radní města pro mládež Peter
Hinterleitner, zástupce městyse Allentsteig vyjádřil zájem
účastnit se na dalších společných akcích.
Tato akce nabízí prostor pro dialog o budoucnosti projetu
„kino Allentsteig“, který je plánován spolkem „aL!VEAllentsteiger Lichtspiel Verein“ jako spojující a nadregionální
kulturní centrum ve Waldviertlu.
Navazující workshop mládeže s tématem Zvuk se
uskutečnil ve dnech 3. - 4. 1. 2014. Účastníci si měli
možnost natočit krátká videa a pracovat se zvukovými
efekty.
3. workshop pro mládež je plánován na 29. 5. 2014.
Februar 2014
4.
1. Multimedia-Workshop für Jugendliche
Nach dem erfolgreich begonnenen Umbau eines ehemaligen
Kinos in der Gemeinde Allentsteig öffnete sich der erste neu
adaptierte Teil des historischen Gebäudes für den ersten
Multimedia-Workshop für Jugendliche. An den Tagen 29. und
30. 11. 2013 trafen sich hier Jugendliche aus der Region
Vysočina und aus Niederösterreich und erstellten gemeinsam
mit Filmemachern drei Kurzfilme. Bei der Filmvorführung
wurde auch die Zukunft des Projekts „Kino Allentsteig“ als
neues Kulturzentrum im Waldviertel diskutiert. Seinen Anteil
an der Eröffnung des gesellschaftlichen Zentrums hat der
Verein aL!VE (Allentsteiger Lichtspiel-Verein), der sich für die
Wiederbelebung alter Gebäude im Zentrum von Allentsteig
und deren Umgestaltung zu einer Jugendbegegnungsstätte
und zu Kunst- und Kulturwerkstätten starkmacht.
Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projekts Engagierte
in Zusammenarbeit mit dem Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung, den Jugendkulturvereinen „together“ und
„Wood.dok“,
dem
Verband
Niederösterreichische
Dorferneuerung und mit Unterstützung der Frauenabteilung
des Landes Niederösterreichs und der Jugendkulturinitiative
„come on“ statt.
Ziel dieser Begegnung war es, Mädchen an technische
Fächer heranzuführen und die Angst vor männerdominierten
Berufen abzubauen. Den 12 Teilnehmern wurden Kenntnisse
über das Drehen von Videos, die Grundtechniken des
Drehens, der Installation der Technik bis hin zum Schnitt und
der Fertigstellungarbeit vermittelt.
Unter der fachlichen Leitung von Liesa Kovacs und Christian
Pfabigan
entstanden
in
tschechisch-österreichischen
Gruppen 3 Kurzfilme, die auf einem gesellschaftlichen Abend
präsentiert wurden.
Karl Trischler als Vertreter der Niederösterreichischen
Landesregierung erwähnte hier die Bedeutung attraktiver
Kulturangebote für Jugendliche. Willi Lehner von der
Organisation Kulturvernetzung Waldviertel sprach von
notwendigen weiteren Schritten zur Schaffung eines
Kulturzentrums. Der Jugendgemeinderat Peter Hinterleitner,
der Vertreter der Gemeinde Allentsteig, äußerte sein
Interesse, an den nächsten gemeinsamen Veranstaltungen
teilzunehmen.
Diese Veranstaltung bietet Raum für einen Dialog über die
Zukunft des Projekts „Kino Allentsteig“, das der Verein
„aL!VE-Allentsteiger Lichtspiel-Verein“ als verbindendes und
überregionales Kulturzentrum im Waldviertel plant.
Ein anknüpfender Jugendworkshop mit dem Thema Ton fand
am 3. - 4. 1. 2014 statt. Die Teilnehmer hatten die
Möglichkeit, kurze Videos zu drehen und mit Toneffekten zu
arbeiten.
Der 3. Jugendworkshop ist für den 29. 5. 2014 geplant.
Kontakt:
Mag. Angelika Starkl, tisková mluvčí/Pressesprecherin
aL!VE - Allentsteiger Lichtspiel Verein
Dr.-Ernst-Krenn-Str. 20, 3804 Allentsteig
+43 660 76 23 853, [email protected]
[email protected], www.lichtspiel.at
1. workshop - Allentsteig
5.
2. workshop - Allentsteig
5.
Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina
Jednou z aktivit projektu Angažovanci, která bude realizována
20. února 2014 v Ledči nad Sázavou, je setkání místních
akčních skupin a mikroregionů Kraje Vysočina konané pod
záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje.
V Kraji Vysočina aktuálně působí 16 místních akčních skupin
(dále jen MAS), do kterých je zapojeno více než 90 % obcí
kraje a 70 % jeho obyvatel. MAS aktivují a sdružují veřejné i
soukromé subjekty snažící se o rozvoj venkova na svém
území. Jejich přínos je nepopiratelný zejména v oblasti
administrace prostředků v rámci Programu rozvoje venkova
ČR a dalších aktivit (projektů) motivujících zájem obyvatel
kraje na jeho udržitelném rozvoji. Mikroregiony jsou pak
jednou z přirozených součástí těchto subjektů.
V dopolední části programu bude účastníkům představena
náplň a poslání projektu Angažovanci a zazní i aktuální
informace z Národní sítě MAS ČR. Následovat bude
prezentace MAS z jiného regionu - MAS Lípa pro venkov a na
ni naváže prezentace mikroregionu a MAS z Vysočiny LEADER-Loucko a Mikroregion Loucko. Dopolední blok bude
ukončen problematikou standardů pro MAS. Odpolední část
programu se ponese v duchu zapojování veřejnosti do
strategického plánování a následovat budou zajímavé
příklady z praxe.
Treffen
lokaler
Aktionsgruppe
Mikroregionen der Region Vysočina
und
Eine der Aktivitäten des Projekts Engagierte, die am 20.
Februar 2014 in Ledeč nad Sázavou realisiert wird, ist ein
Treffen lokaler Aktionsgruppen und Mikroregionen der Region
Vysočina, das unter der Schirmherrschaft von Ing. B. Martin
Hyský, dem Ratsmitglied der Region Vysočina für den
Bereich regionale Entwicklung stattfindet.
In der Region Vysočina sind derzeit 16 lokale Aktionsgruppen
(nachfolgend nur LAG genannt) aktiv, in die mehr als 90 %
der Gemeinden der Region und 70 % ihrer Bevölkerung
eingebunden sind. Die LAG aktivieren und vereinen
öffentliche wie private Subjekte, die sich um die Entwicklung
des ländlichen Raums auf ihrem Gebiet bemühen. Ihr Beitrag
ist insbesondere im Bereich der Administration von Mitteln im
Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen
Raums der Tschechischen Republik und weiterer Aktivitäten
(Projekte), die das Interesse der Bevölkerung der Region an
ihrer nachhaltigen Entwicklung motivieren, unbestritten. Die
Mikroregionen sind dann ein natürlicher Bestandteil dieser
Subjekte.
Im Vormittagsteil des Programms werden den Teilnehmern
der Inhalt und die Mission des Projekts Engagierte vorgestellt
und es klingen auch aktuelle Informationen aus dem
Nationalen Netzwerk der LAG der Tschechischen Republik
an. Folgen wird eine Präsentation einer LAG aus einer
anderen Region – der LAG Lípa pro venkov (Eine Linde für
das Land) und an diese schließt sich die Präsentation der
Mikroregion und LAG aus Vysočina - LEADER-Loucko und
Mikroregion Loucko an. Der Vormittagsblock wird mit der
Problematik der Standards für LAG abgeschlossen. Der
Nachmittagsteil des Programms wird im Zeichen der
Einbindung der Öffentlichkeit in die strategische Planung
stehen und folgen werden interessante Beispiele aus der
Praxis.
6.
Was erwartet uns?
Die III. Themenreise nach Niederösterreich wird diesmal
auf die ehrenamtliche Tätigkeit gerichtet sein. Die
thematische Studienreise ist für Vertreter von Gemeinden,
Städten und gemeinnützigen Organisationen aus der Region
Vysočina vorgesehen, die ein Interesse haben, Neuheiten
aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung und
Erneuerung des ländlichen Raums zu erfahren, die auch in
Österreich ein Beispiel guter Praxis für andere sind. Ziel der
Reise ist die Grenzgemeinde Langau.
Die Gemeinde Langau hat ca. 600 Einwohner und ist dadurch
interessant, dass hier 20 Nichtregierungsorganisationen
arbeiten. In ihnen wird die überwiegende Mehrzahl der
gemeinnützigen Aktivitäten im kulturellen und sozialen
Bereich realisiert. Auch die Gemeinde Langau ist Realisator
der Lokalen Agenda 21, die in Niederösterreich unter der
Bezeichnung Gemeinde 21 bekannt ist.
6.
Co nás čeká?
III. tematická cesta do Dolního Rakouska bude tentokráte
zaměřena na dobrovolnickou činnost. Tematická studijní
cesta je určena pro zástupce obcí, měst a neziskových
organizací z Kraje Vysočina, kteří mají zájem poznávat
novinky z oblasti udržitelného rozvoje a obnovy venkova,
které jsou i v Rakousku příkladem dobré praxe pro ostatní.
Cílem cesty je příhraniční obec Langau. Komunita Langau má
cca 600 obyvatel a je zajímavá tím, že zde pracuje 20
nevládních organizací. V nich je realizována převážná většina
veřejně prospěšných aktivit v kulturní a sociální oblasti. I obec
Langau je realizátorem místní Agendy 21, která je v Dolním
Rakousku známa pod názvem Gemeinde 21. I proto bude
součástí přednášek, které zde uslyšíme, postup zapojení
místních obyvatel do tohoto procesu, na kterou naváže
zástupce Sociálního hnutí pro Lainsitztal tématem jak
motivovat místní lidi k tomu, aby se zapojili jako dobrovolníci.
Celý den nebude bohatý nejenom na přednáškovou činnost,
ale spolu se zástupcem realizátora procesu MA21 budeme
mít možnost navštívit jednotlivé tematické pracovní skupiny,
které nám ukáží, co vše se v poslední době v této malé obci
poblíž hranic České republiky podařilo. Účastníci cesty mají
dopravu, oběd včetně nealko nápoje a celodenní tlumočení
zajištěno z projektu Angažovanci.
Ještě stále je možné se přihlásit. Kontaktní osobou pro tuto
aktivitu je: Böhmová Jana, tel.: 564 602 556, e-mail:
[email protected]
Projekt Angažovanci, jehož zpravodaj právě čtete, je mimo
jiné zaměřen na přilákání nové cílové skupiny - mládeže –
k aktivitám, které s realizací MA 21 souvisí. Již jsme Vás
v minulém čísle informovali o aktivitách, které jsme pro
mládež organizovali. Bylo to především školení mládeže
z Vysočiny o využívání sociálních sítí a školení mládeže
z Dolního Rakouska a Vysočiny na téma jak zachytit
prostřednictvím chytrých telefonů, fotoaparátů a kamer
situace z běžného života v obci nebo ve městě. Tato setkání
vyvrcholí společným setkáním české a rakouské
mládeže, které plánujeme na konec května. Rádi bychom na
toto setkání přilákali co nejvíce zájemců z řad mládeže o
spolupráci mezi oběma regiony. I když účastníky posledního
setkání budou především ti, kteří již některé z předchozích
setkání navštívili, bude i zde prostor pro představení nových
aktivit, které svoje uplatnění v přeshraničním prostoru teprve
hledají. Abychom toto poslední setkání dobře naplánovali,
využijeme moderní techniku k tomu, abychom se spojili
s kolegy
z
Dolního
Rakouska
prostřednictvím
videokonferencí. Ty budou také přístupné komukoliv, kdo o
tyto aktivity má zájem. Doufáme, že poslední aktivitou
spolupráce české a rakouské mládeže nekončí, a že se
budou její zástupci na základě nově navázaných kontaktů i
nadále potkávat.
Kontaktní osobou pro tuto aktivitu je: Petr Holý, tel. 564 602
538, e-mail: [email protected]
Auch deshalb wird Bestandteil der Vorlegungen, die wir hier
hören werden, das Verfahren der Einbindung der lokalen
Bevölkerung in diesen Prozess sein, woran ein Vertreter der
Sozialen Bewegung für das Lainsitztal mit dem Thema
anschließen wird, wie die lokale Bevölkerung dazu motiviert
werden kann, sich in ein Ehrenamt einzubringen. Der
gesamte Tag wird nicht nur reich an Vorlesungen sein,
sondern wir werden die Möglichkeit haben, gemeinsam mit
einem Vertreter des Realisators des Prozesses LA21
einzelne thematische Arbeitsgruppen zu besuchen, die uns
zeigen werden, was in letzter Zeit alles in dieser kleinen
Gemeinde nahe der Grenze zur Tschechischen Republik
gelungen ist. Die Teilnehmer der Reise haben den Transport,
das Mittagsessen inklusive eines alkoholfreien Getränks und
das ganztätige Dolmetschen aus dem Projekt Engagierte
sichergestellt. Man kann sich immer noch anmelden.
Ansprechpartner für diese Aktivität ist: Böhmová Jana, Tel.:
564 602 556, E-Mail: [email protected]
Das Projekt Engagierte, dessen Newsletter Sie gerade lesen,
zielt unter anderem darauf ab, eine neue Zielgrupe –
Jugendliche – zu Aktivitäten zu locken, die mit der
Umsetzung der LA 21 zusammenhängen. Bereits in der
letzten Nummer hatten wir Sie über Aktivitäten informiert, die
wir für Jugendliche organisiert haben. Dies waren vor allem
die Schulung von Jugendlichen aus Vysočina zur Nutzung
sozialer Netzwerke und die Schulung von Jugendlichen
aus Niederösterreich und Vysočina zum Thema, wie man
mittels
Smartphones,
Fotoapparaten
und
Kameras
Situationen aus dem gängigen Leben in der Gemeinde oder
der Stadt festhält. Diese Treffen gipfeln mit einer
gemeinsamen
Begegnung
tschechischer
und
österreichischer Jugendlicher, die wir für Ende Mai
planen. Zu diesem Treffen würden wir gern möglichst viele
Interessenten an einer Zusammenarbeit zwischen beiden
Regionen aus den Reihen der Jugendlichen locken. Auch
wenn die Teilnehmer des letzten Treffens vor allem
diejenigen sein
werden, die bereits
einige der
vorangegangenen Treffen besucht haben, wird es auch hier
Raum für die Präsentation neuer Aktivitäten geben, die im
grenzüberschreitenden Raum erst noch auf ihre Umsetzung
warten. Um dieses letzte Treffen gut zu planen, nutzen wir die
moderne Technik dafür, um uns mit den Kollegen aus
Niederösterreich mittels Videokonferenzen in Verbindung zu
setzen. Diese werden jedermann zugänglich sein, der an
diesen Aktivitäten Interesse hat. Wir hoffen, dass mit der
letzten Aktivität nicht die Zusammenarbeit tschechischer und
österreichischer Jugendlicher endet und dass sich ihre
Vertreter auf der Basis neu geknüpfter Kontakte auch
weiterhin treffen werden. Ansprechpartner für diese Aktivität
ist: Petr Holý, Tel. 564 602 538, E-Mail: [email protected]
Dne 27. března bude třešťské Střední odborné učiliště
hostitelem setkání všech starostů z Kraje Vysočina. Pro
všechny obce zde bude připraven stánek s informacemi o
místní Agendě 21. Zájemci se tak mohou seznámit
s realizovaným projektem Angažovanci, prohloubit svoji
znalost problematiky Agendy 21, popřípadě se do realizace
v Kraji Vysočina přímo zapojit. Přítomní pracovníci jim
ochotně sdělí, jaké podmínky pro realizátory MA 21 v Kraji
Vysočina i v České republice jsou. Na setkání jsou také
připraveny materiály s informacemi ze všech odborů
krajského úřadu, které přednesou členové Rady Kraje
Vysočina. Setkání také zúčastní poslanci a senátoři, kteří se
aktivně podílí na závěrečné části programu, kterou je diskuse.
Pro všechny zájemce budou na setkání připraveny materiály
v tištěné podobě a bude zde i prostor pro osobní jednání.
Aktivní zájemce můžeme prostřednictvím interaktivních www
stránek
Zdravého
Kraje
Vysočina
(www.zdravykrajvysocina.cz)
přihlásit
na
nejbližší
plánované akce.
Pokud si již dopředu plánujete konzultaci, obraťte se prosím
na kontaktní osobu této aktivity: Mgr. Dana Kratochvílová, tel.
564 602 586.
V rámci projektu Angažovanci také vrcholí práce s další
cílovou skupinou, se kterou jsme doposud tak blízce
nespolupracovali. Na základě naší výzvy při zahájení projektu
se nám přihlásilo celkem 12 místních expertů, kteří se školí
na facilitaci procesů MA 21 v obcích Kraje Vysočina. Tento
vzor jsme přejali z Dolního Rakouska, kde se pracovníci
veřejné správy mohou obrátit na síť místních expertů, pokud
v dané obci není dostatek odborníků, kteří by realizaci MA 21
zvládli vlastními silami. Naši experti již prošli několika
školeními, kde se seznámili s podmínkami pro realizaci
MA 21 v ČR, a také s postupy realizace tohoto procesu
v Dolním Rakousku. Právě jim je určena návštěva obce
Martinsberg v Dolním Rakousku, která se do procesu právě
zapojuje. Na programu je představení zástupců obce,
důvodů, které je k zapojení do realizace MA21 vedly. Postup
jednotlivých kroků až do současné fáze zapojení do realizace
MA 21 bude představen osobou, která je za vedení procesu
v této obcí zodpovědná. Účastníci se budou moci ptát přímo
místních na jejich zkušenosti a konfrontovat teoretické
znalosti z předchozích školení. Vyvrcholením setkání je účast
na setkání místních aktivních obyvatel, kteří se rozhodli
zapojení obce do MA 21 podpořit svoji vlastní aktivitou
v tematických pracovních skupinách. Po společném setkání
s místními obyvateli je naplánován návrat do ČR, i když
místní budou v práci pokračovat celý víkend. Naši experti
budou poté k dispozici pro realizátory MA 21 v Kraji Vysočina
pro případnou facilitaci procesu a jeho jednotlivých aktivit
(např. veřejné fórum, setkání pracovních skupin, jednání
s cílovými skupinami, sestavení strategie rozvoje, provedení
průzkumů, příprava akčních plánů a medializace procesu).
Jejich činnost může být součástí plánovaných aktivit, které
jsou podporovány ze Zásad Kraje Vysočina pro realizaci
MA 21 a Zdraví 21.
Am 27. März wird die Berufsmittelschule Třešť Gastgeber
eines Treffens aller Bürgermeister aus der Region
Vysočina sein. Für alle Gemeinden wird hier ein Stand mit
Informationen zur Lokalen Agenda 21 vorbereitet.
Interessenten können sich so mit dem umgesetzten Projekt
Engagierte vertraut machen, ihre Kenntnisse der Problematik
Agenda 21 vertiefen, beziehungsweise sich in die Umsetzung
in der Region Vysočina direkt einbringen. Die anwesenden
Mitarbeiter werden ihnen gern mitteilen, welche Bedingungen
es für Realisatoren der LA 21 in der Region Vysočina wie in
der Tschechischen Republik gibt. Für das Treffen sind auch
Materialien mit Informationen aus allen Abteilungen des
Regionalamtes vorbereitet, die von Mitgliedern des Rates der
Region Vysočina vorgetragen werden. Am Treffen werden
auch Abgeordnete und Senatoren teilnehmen, die sich aktiv
am abschließenden Teil des Programms, der eine Diskussion
sein wird, aktiv beteiligen werden. Für alle Interessenten
werden auf dem Treffen Materialien in gedruckter Form
vorbereitet sein und es wird hier auch Raum für persönliche
Verhandlungen geben. Aktive Interessenten können wir
mittels der interaktiven WWW-Seiten der Gesunden Region
Vysočina (www.zdravykrajvysocina.cz) zu den nächsten
geplanten Veranstaltungen anmelden.
Wenn Sie bereits vorab eine Konsultation planen, wenden
Sie sich bitte an den Ansprechpartner dieser Aktivität: Mag.
Dana Kratochvílová, Tel. 564 602 586.
Im Rahmen des Projekts Engagierte gipfelt auch die Arbeit
mit einer weiteren Zielgruppe, mit der wir bislang nicht so eng
zusammengearbeitet haben. Auf der Grundlage unserer
Aufforderung beim Start des Projekts haben sich bei uns
insgesamt 12 lokale Experten gemeldet, die sich für die
Facilitation der Prozesse der LA 21 in Gemeinden der Region
Vysočina schulen. Dieses Muster haben wir aus
Niederösterreich übernommen, wo sich Mitarbeiter der
öffentlichen Verwaltung an ein Netzwerk lokaler Experten
wenden können, wenn es in der gegebenen Gemeinde nicht
ausreichend Fachleute gibt, die die Umsetzung der LA 21 mit
eigenen Kräften bewältigen würden. Unsere Experten haben
bereits mehrere Schulungen absolviert, wo sie sich mit den
Bedingungen für die Umsetzung der LA21 in der
Tschechischen Republik und auch mit den Verfahren der
Umsetzung dieses Prozesses in Niederösterreich vertraut
gemacht haben. Gerade für sie ist der Besuch der
Gemeinde Martinsberg in Niederösterreich vorgesehen,
die sich dem Prozess gerade anschließt. Auf dem Programm
stehen das Vorstellen von Gemeindevertretern und der
Gründe, die sie zur Einbindung in die Umsetzung der LA21
bewogen haben. Das Verfahren der einzelnen Schritte bis zur
gegenwärtigen Phase der Einbindung in die Umsetzung der
LA 21 wird durch eine Person vorgestellt, die für die Leitung
dieses Prozesses in dieser Gemeinde verantwortlich ist. Die
Teilnehmer werden direkt die Einheimischen nach ihren
Erfahrungen fragen und diese den theoretischen Kenntnissen
aus den vorangegangenen Schulungen gegenüberstellen
können.
Nominační formulář: Skutek roku 2013
Höhepunkt des Treffens ist die Teilnahme an einem Treffen
aktiver lokaler Einwohner, die sich entschieden haben, die
Einbindung der Gemeinde in die LA 21 mit ihrer eigenen
Aktivität in thematischen Arbeitsgruppen zu unterstützen.
Nach dem letzten Treffen mit lokalen Einwohnern ist die
Rückkehr nach Tschechien geplant, auch wenn die
Einheimischen die Arbeit das ganze Wochenende fortsetzen
werden. Unsere Experten werden danach für Realisatoren
der LA 21 in der Region Vysočina für eine eventuelle
Facilitation des Prozesses und seiner einzelnen Aktivitäten
zur Verfügung stehen (z. B. öffentliches Forum, Treffen von
Arbeitsgruppen,
Verhandlungen
mit
Zielgruppen,
Zusammenstellung
einer
Entwicklungsstrategie,
Durchführung von Untersuchungen, Vorbereitung von
Aktionsplänen und Präsentation des Prozesses in den
Medien). Ihre Tätigkeit kann Bestandteil geplanter Aktivitäten
sein, die aus den Grundsätzen der Region Vysočina für die
Umsetzung der LA 21 und Gesundheit 21 unterstützt werden.
Ansprechpartner
dieser
Aktivität
ist:
Mag.
Dana
Kratochvílová, Tel. 564 602 586.
Zpravodaj, občasník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749
www.kr-vysocina.cz; www.zdravykrajvysocina.cz
Vychází pouze elektronicky.

Podobné dokumenty