FOTOKUNC

Komentáře

Transkript

FOTOKUNC
VLADIMÍR
.
KUNC
V·
socma
TOULKY
PŘÍRODOU
Vysočina - Unterwegs in der Natur
Vysočina - Wandering the countryside
FOTOKUNC
www.fotokunc.cz
ra-n
e
na pohled trochu fádní. Neodmyslitelně k ní patří v samém jejím srdci ioblast od rOKu 1955úredně geograficky pojmenovaná
Hornosázavskou
Českomoravská vrcliovina. Popsaná je horopisně na Křemešnickou vrchovinu,
pahorkatinu,
Železné hory, Hornosvrateckou
vrchovinu,
Křižanovskou
vrchovinu,
Javořickou vrchovinu aJevišovickou pahorkatinu i na mnoho dalších podcelků a místních území. Zmapovaná křížem krážem geologicky, zeměpisně, přírodopisně
a vůbec jinak vědecky. Nikdo z místních,
ba ani cizinců jí však neřekne jinak než krátce a prostě - Vysočina.
Autor zmíněného výroku měl svým způsobem pravdu. Na cizince tu nečeká žádná záhadná divočina,
za rohem nevystrkuje drápy grizzly ani jiná ještě neobjevená potvora, natož aby na něho na mezinárodním letišti v Havlíčkově Brodě čekal polooděný místní soubor písní a tanců a jako sirény ho vábil
na nefalšovanou nejromantičtější
romantiku pod sluncem. Autor zmíněného
výroku neměl však ani
pravdu poloviční. Již v tom důvěrném pojmenování Vysočina je skryto mateřské bezpečí domova, jeho
pohoda, stabilita, souznění lidí s přírodou. To snad není málo.
Nic tu nevíří, nebouří, nesoptí, netryská do nebetyčných výšin ani se neztrácí v propastných
hlubi-
nách. Tím vším si zdejší krajina prošla v dávné geologické minulosti, před sta milióny let, v době tzv.
hercynského vrásnění, když ještě byla temperamentní
mladicí a ostré hřbety hor poskakovaly v prahor-
ním tanci. Kopce a údolí se věky zaoblily, zůstaly již do sebe zaklesnuty v dávném rytmu na základech
nadmíru pevných. Nepohnulo
s nimi ani alpínské vrásnění. Pouze pár štulců si tu a tam odnesly a řeky
Jihlava, Oslava a Doubrava hlubokým tónem otevřely svá malebná údolí. Tektonické změny nerozbořily ani němou hradbu Železných hor, ten dokonalý rám krajiny. Přidaly jenom něco vrásek a pro
geology mnohá překvapení.
Potom jenom čas a vítr, voda, slunce a mráz krajinu modelovaly, chvíli
odstoupily, něco přikryly, jiné decentně odhalily, prosvětlily. Zvláště na Žďársku
si daly záležet, tu
a tam na vrchy posadily surrealistické kamenné koruny, palice, kazatelny, perničky, ba i zkamenělý
Krajina u Blatin
I Landscape
near Blatiny
I Landschaft
bei Blatiny
ya
e sva~ů teče řeka,
pod
tamberkem s ro lilo dokonce
amenné more.
~mného lesního šerosvitu z po jaru očištěnýsh křišťálových studánek prýští praménky tenké jako
niť a někde oky rašelinišť a slatinných luk pokukují, jak to kolem nich ožívá, na tu houpavě rozkvetlou
letní krásu. Potůčky a potoky se ale rychle klikatí dále, aby jí nastavily zrcadla v prvních rybnících
či vysočinském moři velkého Dářka. Vedle nich jezírka na Ransku samotářsky vzpomínají na zašlou
horní slávu a ze zimního zamyšlení je nevyruší ani rozkvetlé koberce bledulí. Vody bylo na "střeše
Evropy" vždy dost. Časem se ale voda stala vzácným zbožím. Aby zbytečně neodtékala
žíznivá města za obzorem, rozlily se v údolích Želivky, Svratky, Oslavy a Chrudimky
a napojila
vodní nádrže.
Přehradní jezero v Dalešicích slouží silám dříve netušeným. Ale řeky si šumí dál, vzpomínají, co odkud
odnést a kam přinést, starodávnou melodií na Doubravě a Stvořidlech posílají vzkaz od pramenů. Jsou
životadárnými cévami krajiny a zároveň branami, kudy do ní vstoupit, ale vstoupit s pokorou, jako se
kdysi každoročně vracel Jaroslav Foglar se svými "chlapci od Bobří řeky" do Sluneční zátoky.
Dnes každého návštěvníka Vysočiny dovedou k jejím přírodním
skvostům cesty dobře značené, ba
některé přímo naučné. Vnímavého poutníka provedou celou rozmanitostí rozlehlého kraje, například
z jednoho koutu z české Sibiře a "tajgy" na Ždársku až k malému "Balkánu" u Mohelna. Na území kraje
se rozkládají dvě chráněné krajinné oblasti - Žďárské vrchy a Železné hory, z osmi nedotčených území
vznikly národní přírodní rezervace, několik desítek přírodních
rezervací, jinde jako solitéry vystupu-
jí přírodní památky a národní přírodní památky a někde zase nevtíravou harmonií zaujmou přírodní
parky. Je ale bezpočtu dalších bran i vrátek, kudy se možno dostat zapomenutými
alejemi k podstatě
a duši krajiny. Vysočina nikde nekončí ani nezačíná. Je mnoho způsobů, jak objevit stále fascinující kouzlo všedního i svátečního dne přírody. Takřka za každým kopcem čeká nějaké překvapení, budiž proto
následující stránky inspirací pro putování věčnou a pokaždé jinou přírodou Vysočiny.
7
ETERNAL, BUT NEVER THE SAME: NATURE OF THE VYSOČINA
Onee on a television program, now I ean't even remember
Jamiliar name of Vysočina eontains the maternal saftty
whieh one, someone expressed the opinion that the Czeeh
of home - its eomfort, stability and people and nature in
eountryside ean be visually somewhatmonotonous. Integral
harmony. Perbaps that is not sueh a small matter after all.
to tbis eountryside is its very heart, the region that in 15)55
Nothing here is ehurning, storming, erupting, surging
was oJfieially named the Czeeh-Moravian Highlands. In
up to the heights oJ heaven or into the eavernous depths.
terms oJmountain ranges, it is deseribed as the Křemešník
7his landseape experieneed all oJ that in the distant past
Highlands, the Upper Sázava Hills, the Iron Mountains,
- hundreds oJmillions oJyears ago in the period known as
the Upper Svratka Highlands, the Křižanov Highlands,
the Hercynian orogeny, when it was stili a temperamental
the ]avořiee Highlands, the ]evišoviee Highlands and
youth and the sharp mountain erests hopped in their
many other subdivisions and loeal territories. It has been
areheozoie danee. 7he hills and valleys have been rounded
mapped in all ways geologieal, geographieal, naturalist,
by the ages but have remained loeked together in that
and otherwise scientifie. But no loeal nor even any foreigner
ancient rhythm on afoundation that is exeeedingly stable.
would refer to it in any way other than shortly and sweetly:
7hey were not affeeted by the Alpine orogeny. Only a ftw
Vysočina (HighlandiJ.
jabs moved things about here and there and the rivers
But the author oJthe above opinion was right in his own
]ihlava, Oslava, and Doubrava opened their seenie alleys.
way. No mysterious wilderness awaits theforeigner here -
Teetonie ehanges did not disturb even the silent fortress oJ
thepaw oJagrizzly will not strike unexpeetedly, nor will he
the Iron Mountains, whieh form a perftet frame for the
eneounter any other yet-undiseovered ereature. Even less
landseape. 7hey added only aftw rumples here and there
so would the visitor's arrival at the international airport
and many surprisesfor geologists.Following that, only time
in Havlíe'kův Brod be greeted by a halfelothed native
and wind, water, sun and frost sbaped the landseape, then
ensemble with songs and danees to lure him siren-likc to
paused for a time before eovering something here, laying
this authentie and most romantie oJsettings under the sun.
bare something there, and elsewhere gently exposing the
Even so, this author did not even know the half of it. 7he
land to the elements. Around Žďár in partieular these
surreal peaks, towers,
to bring it. The ancient melodies of the Doubrava and
(~ulpits",hollows, and even a stone palace. In some places
Stvořidla carry a message risingfrom the springs. Theyare
they left only single pieces oj oddly shaped stone jewelry
the life-giving arteries oftbe countryside as well as thegates
to honor the beauty oj the countryside. Elsewhere they
through which to enter it. But enter it with humbleness as
forces left their mark - flrming
were lessmiserly and le.fta river toflow down the slopes. Jaroslav Foglar used to, returning each year to the Sunny
Beneath Štamberk an entire stone sea was spilled.
From the mystic forest chiaroscuro, out oj crystal wells
Coves with his "boysfrom Beaver River".
Today every visitor to the Vysočina is led to its natural
cleareda.fterthe Spring, the newfluntainheads comeflrth
gems by well-marked, sometimes educational trails. They
thin as thread, sometimes rising in tarns amid peat bogs
can guide an eager pilgrim through all the variation oj the
and swampy meadows to watch as the world around them
vast region: one can gofrom a corner oJthe Czech Siberian
comesto life in a riotous blooming ofsummer beauty. But
"taiga" to the Žďár Heights and on to the little "Balkans"
then they quickly run on to form mirror-like ponds in
at Mohelno. There are two nationally designated protected
the upper reaches and, later, Velké Dářko, the "sea cf the
areas (CHKO) within the region - the Žďár Heights and
Vysočina".Along their paths, the solitary lakes of Ransko
lron Mountains. Eight other unspoiled areas have been
recall their bygone mountain glory, and even a blooming
designated national nature reserves, there are dozens oj
carpet oj lilies cannot distract them from their winter
additional nature reserves, as well as individual natural
reminiscences. There was always plenty oj water on the
landmarks. Numerous other gateways, often forgotten,
"roo.ftopcf Europe". In time, though, water has become
deliver us into the heart and essence of the country side.
a precious thing. To keep them from flowing away entirely
Nowhere does the Vysočina explicitly end or begin. There
and to water the thirsty towns beyond the horizon, dams
are many ways to discover the everfascinating magic oj
were built in the valleys oj the Želivka, Svratka, Oslava,
the ordinary and extraordinary
and Chrudimka rivers. The reservoir in Dalešice serves
every bill there awaits some surprise: May the flllowing
as a source oj power never dreamt of in the past. But the
pages be an inspiration tojourney through the eternal, yet
rivers rush on, remembering what to carry on and where
always changing, nature oj the Vysočina.
alike. Behind almost
Suchékopce,přírodní rezervace I Suchékopce(Dry Hilli), nature reserve I Suchékopce(HiigeD,Naturreservat
IMMER ANDERS UND EWIG 1ST DlE NATUR VON VYSOČINA
In einer Fernsehsendung, eigentlich weifl ich nicht mehr
Havlíčkův Brod von halbnackten Kiinstlern des lokalen
in welcher, borte ich die Ansicht, dass die bobmiscbe
Tanr- und Musikuereins empfongen und aul die echteste
Landschaft aul den ersten Blick ein bisschen fode
Romantik gelockt. Der Autor dieser Ansicht hatte jedoch
aussieht. Unwegdenkbar gehort zu ihr das im Herzen
nur ein Stiickcben Wahrheit. Schon in dervertrauensvollen
Bbbmens
liegende Gebiet, das seit I5J55 offiziell die
Bezeichnung Vysočina steckt die miitterliche Sicherheit
Bobmisch-Mdbriscbe Hobe heiflt. Orographisch teilt sich
von daheim, Ruhe und Obereinstimmung der Menschen
in Křemešnická vrchovina (Bergland des Křemešní/i),
mit der Natur. Das ist wohl nicht wenig.
Hornosázavská pahorkatina
(Hiigelland an der oberen
Heute gibt es hier keine Wirbel, Stůrme, Vulkane,
Sázava), Železné hory (Eisengebirgi), Hornosvratecká
Geysire oder bodenlose Tiefen. Das alles gab es in der
vrchovina (Bergland der Oberen SwratkcU, Křižanovská
alten geologischen Vergangenheit, vor hundert Millionen
vrchovina (Krischanauer Berglaná), javořická vrchovina
jahren, in der Zeit sogenannter Hercyfoltenbildung, als
(Bergland
Vysočina noch eine temperamentvolle junge war und ihre
von [aooiice),
jevišovická
pahorkatina
(Hiigelland von [euišouice) und viele andere Teile und
scharftn Bergriicken einen wilden Reihen tanzten. lm
Gebiete. Kreuz und quer wurde sie giforscht - geologiscb,
Lauft der Zeit wurden die Berge und Tdlerjedoch runder
geographisch, naturwissenschaftlich,
aber sowohl die
und sie blieben aul řfesten Griinden stehen und wurden
Einheimischen als auch die Fremden nennen sie kurz und
sogar von der Alpenfoltung nicht mehr beeinflusst. Nur an
schlicht - Vysočina (Hocbland).
ein paar Orten kann man die Kniiffe der Faltung sehen
Der Autor von der oben genannten Ansicht hatte in
und die Fliissejihlava, Oslava und Doubrava iffneten
gewisser Weise Recht. Die Fremden jinden hier keine
ihre malerischen Tdler. Sogar die stumme Mauer des
geheimnisvolle Wildnis, sie treffen hier weder einen
Eisengebirges wurde von tektonischen Bewegungen nicht
Grizzlybaren noch andere Ungeheuer. Keinesfolls werden
niedergerissen. Da erschienen nur ein paar Falten und
die Touristen aul dem internationalen
vielegeologischeŮberrascbungen. Nur Zeit, Wind, Wasser,
Návesník, přírodní památka
I Návesník,
Flughaftn in
nature landmark
I Návesník,
Naturdenkmal
Sonne und Frost modellierten die Landschaft, wobei ihre
Doubrava und Sázava bilden die Tore in die Landschaft.
Auswirkung besondersscbim in der Region Žďár sichtbar
Alljdbrlicb und demiitig kam durch solches TorJaroslav
ist. Auf den Gipfeln findet man hier surrealistische
Foglar mit seinen Jungs vom Biberfluss in die Sonnige
Steinkronen,
Flussbucht (Slunečni zátokci).
Steinkeulen,
Kanzeln,
perničky
oder
Versteinertes Schloss. An manchen Orten findet man
Die
Naturscbonbeiten
Vysočinas
erreichen
die
einzigartigesteinerne Kleinodien in verschiedenen 'Formen,
Besucher heute dank
woandersflieflen steinerne Fliissedie Abhange bergab und
Lehrpfode. So kann der einfiihlsame Wanderer die
unter Štamberk gibt essogar das steinerne Meer.
Vielfaltigkeit der ausgedehnten Region wahrnehmen,
vieler markierter
Wege und
lm Friihling quillt das Wasser aus den kristallklaren
vom tschechischen Sibirien und "der Taiga" bei Žďár
Briinnlein und lauft in schmalen Quellen durch die zum
bis zum .kleinen Balkan" an Mohelno. In der Region
Leben erwachten Torfmooren weiter in die ersten Teiche
erstrecken sich zwei Landschaftsschutzgebiete - Žďárské
oder in das Meer von Vysočina - Velké Dářko. Daneben
vrchy (Saarer Berge) und Železné hory (Eisengebirgi),
erinnern sich kleine Waldseen bei Ransko an den
acht nationale Naturreservate
verblasstenbergmdnniscben Ruhm und sogar die Teppicbe
Naturreservate, manche Naiurdenlemdler und nationale
von bliihenden Knotenblumen wecken sie nicht von dem
Naturdenkmdler
winterlichen Nachdenken. Auf dem .Europas Dach" gab
viele Tore und Tiire, durch die man Seele der Landschaft
es immer genug Wasser. Spater wurde jedoch Wasser
erreichen kann. Vysočina beginnt und endet nirgendwo.
zur Mangelware. Um die durstigen Stddte zu trdnken,
Es gibt viele Mčglicbkeiten, wie man den Zauber der
entstanden in den Tdlern von Želivka, Svratka, Oslava
Natur entdecken kann. Fast hinter jedem Hiigel erwartet
und Chrudimka manche Stauseen. An dem Stausee in
Sie eine Uberrascbung - seien die ndcbsten Seiten eine
Dalešice entstand dann noch ein Wasserkraftwerk. Aber
lnspiration fiir Wanderungen durch ewige und immer
die Fliisseflieflen und sausen weiter und so wie der Fluss
andere Natur Vysočinas.
und ein paar Zehner
oder Naturparke. Es gibt aber unzahlig
11
v K!učí, přírodní
rezervace I V K!učí, nature reserve I V K!učí, Naturreservat
25

Podobné dokumenty