listy 7,8 - Obec Chotoviny

Komentáře

Transkript

listy 7,8 - Obec Chotoviny
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
Roèník XX.
Èíslo 7/8
èervenec/srpen 2012
1
ZDARMA
Chotovinské slavnosti 2012
Vážení spoluobèané, blíží se termín konání tradièních Chotovinských slavností
2012. Proto mi dovolte, abych Vás ve
struènosti s prùbìhem letošních CHOTOVINSKÝCH SLAVNOSTÍ seznámil a zároveò Vás co nejsrdeènìji pozval k úèasti.
Chotovinské slavnosti se letos uskuteèní v sobotu 18. srpna. Budou zahájeny
otevøením obnovené køížové cesty, která
se nachází ve farském lese pod fotbalovým høištìm. Sraz úèastníkù je v 13.15 hodin u kostela sv. Petra a Pavla.
Dle nápisu na prvním zastavení byla
køížová cesta postavena v roce 1808
a její obnova je spoleèným dílem Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor a Obce
Chotoviny. Práce na této památce je vyjádøením úcty k našim pøedkùm, tradicím a církvi. K této pøíležitosti pøipravujeme také vydání pamìtní známky.
Od 14.30 do 18.00 hodin si pøijdou
na své milovníci dechovky. Na høišti
bude hrát oblíbená jihoèeská kapela Keramièka.
Z obsahu
listù
Køížová cesta
spoleènému využívání církví, základní školou, mateøskou školou...
Po 18. hodinì probìhne slosování vstupenek o zajímavé ceny.
Veèer je urèen pro široké spektrum posluchaèù a taneèníkù. Hity
svìtové a tuzemské rockové scény
zahraje skupina Cover Trio.
Urèitì pøijïte. Na Vaši úèast se
tìší Zdenìk Turek, starosta obce,
a Jan Jordák, místostarosta.
Hasièi slavili
Jak tøídíme
odpady
Nejpilnìjší
ètenáøi
Volejbalový turnaj
Fotbalová Slavia
v Chotovinách
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
Šéfredaktor: Jaroslav Beneš
Redaktoøi:
Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165
V prùbìhu odpoledne budou
odmìnìni mladí sportovci - fotbalisté TJ SOKOL Chotoviny,
kteøí v letošním roce postoupili
do krajského pøeboru žákù.
Dìtem bude k dispozici skákací
hrad, probìhne ukázka létajících
modelù, kuželky si lze zahrát v moderní kuželnì TJ Sokol Chotoviny.
V okolí kostela probìhne výstava
nových automobilù a tìšit se mùžeme snad i na seskok parašutistù.
K nahlédnutí bude otevøena i farská
zahrada, která je po realizaci projektu „Pøátelská zahrada“ pøipravena ke
K pøipomenutí loòských slavností dvì fotografie Františka Spilky
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
2
SDH Chotoviny uspoøádáním soutìže oslavil 135. výroèí
V sobotu 23. èervna 2012
oslavil Sbor dobrovolných hasièù Chotoviny 135. výroèí založení sboru uspoøádáním výstavky své historické požární
techniky a soutìží v požárním
útoku zpestøeného srážením
plechovek tenisovým míèkem.
Pøi slavnostním nástupu
pøed zahájením soutìže v krátkosti seznámil úèastníky velitel
sboru pan Václav Novotný
s historií sboru od jeho založení.
Soutìže se zúèastnilo 31
družstev dobrovolných hasièù z okolí
a to v kategorii ženy 6 druž-
stev, v kategorii muži do 35 let
18 družstev a v kategorii muži
nad 35 let 7 družstev.
V ženách se na 3. místì umístilo družstvo SDH Mostek, na
2. místì družstvo SDH Smrkov
a zvítìzily ženy z SDH Ratiboøské Hory. V kategorii muži nad
35 let se umístili na 3. místì
muži poøádajícího SDH Chotoviny, na 2. místì muži SDH Smrkov a zvítìzili muži SDH Jeníèkova Lhota. V kategorii mužù do
35 let se na 3. místì umístilo
družstvo SDH Beranova Lhota,
2. místo obsadilo družstvo SDH
Pikov a zvítìzilo družstvo SDH
Èervené Záhoøí. Ukázku s plovoucím èerpadlem pøedvedli èlenové
zásahové jednotky dobrovolných hasièù Obce Chotoviny.
Velkou poklonu zaslouží nejstarší èlen SDH Chotoviny pan
Josef Procházka, který pøes velké horko zvládl pøi soutìži bez
jediné chyby funkci startéra
a odstartoval všechna soutìžící družstva.
K dobré pohodì oslav pøispìla i kapela Šmatýzanka pod
vedením kapelníka pana Jiøího
Kardy, která hrála celé odpoledne v prùbìhu soutìže a po skonèení ještì na taneèní zábavì
k plné spokojenosti všech pøítomných.
Závìrem si výbor SDH dovoluje podìkovat všem, kteøí se
podíleli na pøípravì tìchto oslav,
zvláštì pak sponzorùm, Obecnímu úøadu Chotoviny, chotovinským fotbalistùm, na jejichž
høišti se soutìž a celé oslavy
uskuteènily, zásahové jednotce
Obce Chotoviny za pøedvedení
techniky a vybavení jednotky
a ozvuèení plochy, rozhodèím
požárního sportu z okrsku Chotoviny, panu Tillingerovy za dodávku vody a v neposlední øadì
všem soutìžícím a návštìvníkùm za ukáznìné chování a vystupování, kterým podpoøili dùstojnost tìchto oslav.
Starosta SDH Chotoviny
Miloslav Klejna
Oslava 90. výroèí
založení hasièského sboru
v Jeníèkovì Lhotì
V sobotu 14. èervence 2012 uspoøádal Sbor dobrovolných hasièù z Jeníèkovy Lhoty k 90. výroèí založení sboru
soutìž, které se zúèastnilo 21 hasièských družstev. Poèasí
soutìži pøíliš nepøálo - chvílemi svítilo slunce a vzápìtí se
na nás valily proudy vody. Pøesto do naší obce zavítalo
mnoho návštìvníkù. Poøadatelé pro všechny pøipravili kromì soutìží ještì další program. Na pódiu vyhrávala kapela
a vojenská policie zde pøedvedla výcvik psù. K vidìní byla
i historická støíkaèka, kterou èlenové zdejšího sboru za nemalého úsilí uvedli do perfektního stavu. Pro všechny bylo
pøipraveno bohaté obèerstvení, které si mohli sníst v sedì
a v suchu pod stany. Byla to velká a vydaøená akce, jaká
v naší obci dlouho nebyla. Za to patøí poøadatelùm dík.
SDH Jeníèkova Lhota
PRONAJMU BYT
4+1
v Chotovinách
2 balkony, sklep • GARÁŽ – po dohodì
tel.: 606 751 858 veèer
UPOZORNÌNÍ
Veøejné projednání návrhu zmìny è. 1 Územního plánu Chotoviny
s výkladem projektanta se uskuteèní na MìÚ v Táboøe, Žižkovo nám. èp. 6
(zasedací místnost v budovì matriky, 1. patro)
v úterý 14. 8. 2012 od 9.00 hodin.
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila navýšení kapacity ZŠ Chotoviny na 240 žákù
a školní jídelny na 350 strávníkù.
❖ Rada obce schválila zahájit práce
na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého.
❖ Rada obce neschvalila pøíspìvek na
opravu komunikace - cyklostezky
z Radkova smìr Nový Kostelec.
❖ Rada obce schvaluje darovací
smlouvu mezi dárcem Vladimírem
Markem a obdarovaným Obcí Cho-
3
toviny. Pøedmìtem daru je motorová pila v hodnotì 13 200,- Kè.
Dìkujeme.
❖ Rada obce schvaluje Smlouvu
mandátní è. 10/2012 mezi mandantem (Obec Chotoviny) a mandatáøem (TAREKA s.r.o.). Pøedmìtem smlouvy je realizace výbìrového øízení pro stavební akci „Pøístavba MŠ Chotoviny“. Další tøída
MŠ Chotoviny by mìla být dìtem
k dispozici od záøí 2013.
❖ Rada obce bere na vìdomí odpovìï starosty Mìsta Tábor pana ❖ V èervenci pokraèují práce na vylepšeFišera na požadavek Obce Chotoní zastávek v Jeníèkovì Lhotì a v Choviny - odchyt psù v obci Chotovitovinách u zámku.
ny a zajíždìní Mìstské policie Tábor do obce Chotoviny. (Mìsto
Tábor nemá na tyto služby potøebné kapacity.)
❖ Rada obce schvaluje Smlouvu
o výpùjèce mezi Obcí Chotoviny
a Mysliveckým sdružením Chotoviny. (Jde o výpùjèku èásti pozemku bývalého sbìrného dvora pod
høbitovem.)
❖ Rada obce schvaluje provedení
úprav v kulturním zaøízení Jeníèkova Lhota dle návrhu SDH Jeníèkova Lhota. (Oprava sociálního zaøízení.)
❖ Rada obce schvaluje vítìzem výbì- ❖ SÚS Èeské Budìjovice pokraèovala
rového øízení pro akci „Rekonstruk- v opravì další èásti komunikace Polánce støechy KD Chotoviny“ firmu Dom- ka - Beranova Lhota. Jde o úsek v délce
káø Stanislav, Prostøední 216, Èerve- asi pùl kilometru. Budeme žádat o další
pokraèování oprav.
né Záhoøí, 391 37 Chotoviny.
Mgr. Zdenìk Turek
Separované složky odpadu a výsledky naší obce
Pøestože již spousta obèanù
správnì tøídí odpad a ukládá ho na
místech k tomu urèených (kontejnery na separovaný odpad èi sbìrný
dvùr), není od vìci si obèas zopakovat, co patøí èi naopak nepatøí do
kontejnerù separovaného odpadu.
Žlutý kontejner na plasty
ANO ã Do kontejnerù na plasty
patøí fólie, sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, èistících a kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního zboží, obaly od CD diskù
a další výrobky z plastù. Pìnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE ã Naopak sem nepatøí mastné obaly se zbytky potravin nebo èistících pøípravkù, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpeèných látek,
podlahové krytiny èi novodurové
trubky. A rozhodnì sem nepatøí vnitønosti zvíøat, jak se nám v letním období dost èasto stává!
Modrý kontejner na papír
ANO ã Hodit sem mùžeme na-
pøíklad èasopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem mùžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitøku! Nevadí ani papír s kanceláøskými sponkami. Ty se bìhem zpracování samy
oddìlí.
NE ã Do modrého kontejneru nepatøí uhlový, mastný, promáèený
nebo jakkoliv zneèištìný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dìtské pleny
opravdu nepatøí do kontejneru na
papír, ale do popelnice!
Zelený kontejner na sklo
ANO ã Do zeleného kontejneru
mùžeme vhazovat jakékoliv sklo, napøíklad lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojù, sklenice
od keèupù, marmelád èi zavaøenin.
Patøí sem také tabulové sklo z oken
a ze dveøí. Vytøídìné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále tøídit!
NE ã Do tìchto nádob nepatøí keramika a porcelán. Nepatøí sem ani
autosklo, zrcadla nebo tøeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patøí zpìt do
obchodu.
Oranžový kontejner
na nápojový karton
ANO ã Do oranžového kontejneru patøí krabice od džusù, vína,
mléka a mléèných výrobkù, které je
potøeba pøed vhozením do kontejneru øádnì sešlápnout.
NE ã Nepatøí sem „mìkké“ sáè-
ky, napøíklad od kávy a rùzných potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové
kartony silnì zneèištìné zbytky potravin.
Stanovištì kontejnerù na tøídìný
odpad najdete v každé místní osadì,
výjimkou je pouze Rzavá, kde jsme
kontejnery neumístili. Hlavním dùvodem je silnice E55, kdy by naše
kontejnery plnili projíždìjící obèané.
V Chotovinách máme kontejnery
umístìny u prodejny Jednoty, u zámeckého parku a proti bytovkám
u garáží v ulici Støíbrná alej (zde chybí kontejner na sklo - s ohledem na
vìtší hluènost). Právì kontejnery
u bytovek jsou velice málo využívány a proto bych chtìla apelovat na
obèany bydlící v okolí, aby papír
a plasty odnášeli do tìchto kontejnerù a ne k Jednotì, kde jsou kontejnery neustále pøeplnìny.
V Èerveném Záhoøí jsou kontejnery umístìny u restaurace Eden,
proti hasièské zbrojnici v ulici Dolní
a pod nádražím u zahrádkáøské kolonie v ulici Polní (zde není kontejner na papír).
A nakonec trochu statistiky. Spoleènost EKO-KOM, která se zabývá
provozem systému tøídìní a využití
odpadu, odmìòuje obce zapojené do
tohoto systému za správné tøídìní.
Proto je nutné, aby v kontejnerech
separovaného odpadu byl jen ten
odpad, který do dané složky patøí,
jinak každý nepatøící kus tøídìný odpad znehodnocuje. V loòském roce
jsme za odvoz separovaného odpadu zaplatili pøes 90 tis. Kè a odmìna
od EKO-OKMu èinila kolem 70 tis.
Kè. Za 4.Q 2011 jsme se v kategorii
obcí s 500-1999 obyvateli umístnili
až na 106. místì. Oproti tomu za
1.Q 2012 jsme poskoèili o znaèný
kus dopøedu a umístnili se na
14. místì. Odmìna od EKO-KOMu
za toto 1. ètvrtletí byla ve výši kolem
40 tis. Kè.
Je tedy patrné, že pokud se budeme snažit tøídit odpad odpovìdnì
a ukládat ho do správných kontejnerù, pøínos pro obec a její obyvatele
bude znaèný.
Další statistické údaje øíkají, že
se v tøídìní odpadù stále zlepšujeme. V roce 2011 vytøídil každý Èech
prùmìrnì 38,9 kg odpadù, 68%
obyvatel ÈR aktivnì tøídilo odpady
a 72% obalù bylo využito a recyklováno.
Hana Heømánková
OÚ Chotoviny
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
NOVÉ KNIHY
A.D. Košelev - VELKÁ VLASTENECKÁ KATASROFA. Velká vlastenecká
válka Sovìtského svazu proti hitlerovskému Nìmecku trvala skoro ètyøi roky a zaèínala „velkou vlasteneckou katastrofou“ - tìžkými porážkami a hrozivými ztrátami na lidech
i technice, pro nìž sovìtská epocha
nedokázala najít (a pro jistotu ani
nehledala) pøijatelné vysvìtlení. Teprve pád komunistického režimu v roce
1991 otevøel èetné, do té doby tajné
vojenské, státní i stranické archivy,
které ukázaly, o jak rozsáhlou a strašlivou tragédii se jednalo. Pøesnì
o tomto problému pojednává i šest
velkých historických statí sborníku
Velká vlastenecká katastrofa, které se
z rùzných pozic liberálnì objektivními poèínaje a kryptostalinistickými konèe pokoušejí ukázat, oè vlastnì v prvním pùlroce této války hlavnì ze sovìtské strany šlo.
Paul Carell - ÚTOK NA PEVNOST
EVROPA. Šestý èerven 1944. Invazí
západních spojencù do Normandie
zaèíná nejvìtší vyloïovací operace
váleèných dìjin. Otevírá se druhá
fronta proti Hitlerovì „Pevnosti Evropa“.Proè bylo nìmecké vedení pøekvapené, proè váhalo uvìøit, že v tuto
hodinu a na tomto úseku pobøeží
došlo k invazi? V novém vydání svého nejvìtšího bestselleru využil Paul
Carell nejnovìjší, tprve nedávno zpøístupnìná tajná akta o spojeneckých
klamných manévrech. Výsledek: invaze vdìèí za svùj zdar pøedevším
úspìšné dezinformaèní kampani
Spojencù.
Jaroslav Kuák - POSLEDNÍ ODPAL.
Vybuchující golfové bagy jsou postrachem renomovaného golfrezortu na východì Èech. Zdá se, že se
jedná o cílené útoky proti nìkterým
èlenùm místního klubu. Všichni
ohrožení jsou totiž nìjakým zpùsobem spojeni s bankovním sektorem
a svìt je právì ohrožován finanèní
krizí. Høištì z pochopitelných dùvodù osiøí, pøijíždìjí jen skalní pøíznivci, ovšem vèetnì soukromého
detektiva Karla Schwarze a jeho krásné asistentky Marie. Pøátelé je žádají, aby uèinili pøítrž øádìní neznámého provokatéra. Opravdu se jim
podaøí jej brzy chytit, ale hned po
jeho zatèení zemøe první bankéø
a další jsou v ohrožení...
Kateøina Tachovská-Vestman - KDYŽ
ZAÈALO PRŠET. V jednom horkém
srpnovém dni se v kruhu svých nejbližších stane prominentní spisovatel a profesor literatury Henry
Thompson obìtí vraždy. Již brzy je
jasné, že tento vážený muž byl otráven. Nezdá se ale, že by pozùstalí
nad jeho smrtí pøíliš truchlili. Policie se ujímá vyšetøování, ale rafinovanou vraždu nemùže nikomu dokázat.
Ivana Tischlerová - MÁTE TO
V HLAVÌ, ANEB, MAGIE MYSLI.
„Tahle knížka vám poradí, co dìlat,
abyste v životì našli to, co hledáte,
a to i v tom pøípadì, že zatím ještì
vùbec netušíte, co by to mìlo být,“
slibuje novodobá èarodìjka Ivana Tischlerová hned na úvod a vìøte nebo
ne, vypadá to, že bude mít pravdu.
Už i vìda totiž zaèíná pøipouštìt fakt,
že naše mysl ovlivòuje okolní realitu víc, než si zatím dokážeme pøedstavit. Zjednodušenì øeèeno, náš
úspìch v praktickém životì je pøímo
závislý na stavu naší mysli. A pokud
se nám podaøí ten úžasný stroj na
štìstí, který máme zabudovaný v hlavì, nastartovat, už ho nikdy nic nezastaví. Pomùže vám zbavit se nemocí (nebo alespoò nestonat tak èasto), najít vnitøní klid a rovnováhu,
vyrazit rovnou cestou ke splnìní
svých snù. V knize se doètete o nezbytné teorii èili jak, co a proè funguje, ale samozøejmì si zkusíte
i „kouzlení“ v praxi. Nauèíte se rozvinout smysly, intuici, pøedstavivost
a další vlastnosti, které obvykle považujeme za „nadpøirozené“, a naplno využit vlastního skrytého potenciálu. Jistì zaujme zájemce o magii, ezoteriku a okultní vìdy, ale kromì toho je urèena všem „normálním“ lidem, kteøí na žádnou magii
nevìøí, ale zato mají obèas tìžkou
hlavu ze života.
Lenka Stránská - KOUSEK TVÉ PØÍTOMNOSTI. Erika, mladá úspìšná
lékaøka má zajímavou práci, nìkolik
dobrých pøátel a je šastnì zamilovaná do ideálního muže svých snùDušana, tøicetiletého, štíhlého, blonïatého uèitele angliètiny. Její život
se zdá být perfektní. Situace se zaène komplikovat, když se na scénì
objeví Dušanùv o dva roky mladší
bratr Hynek, tmavovlasý právník se
zelenýma oèima, který dosud pracoval v cizinì. Ironií osudu je Hynek
kluk, který byl Erièinou první velkou
láskou...
Miroslav Havel - NA LOVU MEDVÌDÙ. Autor, celoživotní milovník pøírody a myslivosti, se koneènì odhodlal splnit si svùj dlouholetý sen.
Vydal se do divokých kanadských
lesù, nejen aby se utkal s medvìdy,
ale také aby se mohl kochat krásami
tamní pøírody, kterou tak toužil spatøit. Témìø deníkovou formou popisuje své pøíhody zároveò zkušeného lovce ale i nováèka v této, prostøedí i zvyky, zcela nové situaci. Jeho
pøíhody i popisy krajiny zaujmou
nejen lovce, ale i všechny milovníky
pøírody. Bohatì ilustrováno autorovými fotografiemi.
Silvana Giacobini - ZNÁM TVÉ TAJEMSVÍ. Neopakovatelný pøíbìh lásky, vášnì, tajemství a viny ze souèasného Milána a Benátek 18. století. Román, v nìmž se fikce mísí
s realitou a historie se stává souèas-
ností. Ve vlaku je nalezena
mrtvola neznámé ženy a komisaøka Giorginiová pøizve na
pomoc svou pøítelkyni Chiaru, která má zvláštní dar. Vize,
v nichž se mísí minulost s pøítomností, jí nìkdy pøinášejí odpovìdi na
nejrùznìjší záhady. Sí záhad opøádající tenhle pøípad je však témìø nemožné rozplést. Co spojuje skandální hereèku, starou baronku, majitelku luxusního butiku a manželku
vìhlasného chirurga? A proè umírají další lidé? Tajemný šlechtic
z dávných èasù, jehož pøíbìh se podivnì proplétá se souèasností, vede
všechny ke koøenùm událostí, jejichž
dùsledky se projevují teprve dnes.
Lisa Gardner - ØEKNI SBOHEM.
Kimberly Quincy je pìt mìsícù tìhotná speciální agentka FBI. Pøíbìh
mladé prostitutky je pøíliš dìsivý na
to, aby to byla pravda. Nìjaký šílenec unáší mladé dívky a používá
pavouky k tomu, aby za nìj dìlaly
jeho špinavou práci. Bez jakýchkoliv mrtvých tìl jako dùkaz se Kimberly snaží chytit masového vraha,
který má recept na perfektní vraždu.nebo se jí snaží vlákat do pasti?
Kimberly pozdìji zjistí, že je velice
blízko - pøíliš blízko - psychopatovi,
který je noèní mùrou všech žen. Napínavý detektivní román zachycující
složité pátrání po vysoce inteligentním sériovém vrahovi, který krutým
zpùsobem nejprve své obìti muèí
a následnì zabíjí. Obìti si vybírá
z prostøedí spoleèenské spodiny
mezi prostitutkami a narkomany.
Sám vrah se v dìtství stal obìtí únosu a byl nìkolik let zneužíván pedofilem. Pøestože se mu nakonec podaøilo osvobodit se, do normálního
života se už v dùsledku hrùzných
zážitkù vrátit nedokázal.
Jan Costin Wagner - LEDOVÝ MÌSÍC. Kimmo Joentaa, kterému nedávno zemøela na rakovinu mladá
žena, se jen tìžko smiøuje se svým
osudem. Stále tomu nemùže uvìøit.
Jako v transu sedí ve své kanceláøi
ve finském mìstì Turku, když ho
zastihne zpráva, že bylo nalezeno
tìlo ženy, jež byla zardoušena ve
spánku. Když dorazí na místo èinu,
klade si otázku, èeho vlastnì byla
tato žena svìdkem a proè musela
zemøít. Navíc se nejedná o jedinou
obì vraha. Postupnì jsou nalezeni
další lidé, kteøí také zemøeli ve spánku. Kimmo Joentaa zaèíná své vyšetøování a hned zpoèátku si uvìdomuje, že ho s vrahem cosi pøece jen
spojuje - je to strach pøed strašlivou
prázdnotou a pokus porozumìt tajemství smrti. Zdá se, že nový pøípad dává jeho životu opìt smysl. Ale
jaké to bude, až se mu podaøí pøípad
vyøešit? Ledový mìsíc je nejen skvìle
napsaný detektivní pøíbìh, ale též
pøíbìh o lásce a smrti...
James Herriot - YORKSHIRSKÉ POVÍDKY. Tøetí výbìr z nezapomenutelných povídek (Moje nejmilejší psí
historky a Moje nejmilejší koèièí his-
4
torky) slavného spisovatele-zvìrolékaøe obsahují jeho nejoblíbenìjší
vyprávìní o kravách, psech - vèetnì
samozøejmì Trocki Wooa - nádherných koních, kozách i opuštìných
beráncích. Vypráví zde o dobách, kdy
jej øinèící telefon uprostøed nehostinných nocí povolával k nemocným
zvíøatùm. V takových okamžicích se
však odhalují i pravé charaktery venkovských lidí, zarputilého sedláka,
jenž sotva poskytne studenou vodu
na umytí, i manžele, jež veterináøe
pøinutí zùstat na hlt whisky a kus
koláèe.
Randy Pausch - POSLEDNÍ PØEDNÁŠKA. Každý z nás snil v dìtství
o místech, která by chtìl navštívit,
o lidech, které by chtìl potkat a o èinech, které by rád vykonal. Nìkteré
sny jsme si v omezené míøe splnili,
ale ty nejvìtší se zdály být zcela mimo
nᚠdosah a hodní lidé kolem nás uèitelé, rodièe a pøátelé - nám radili
na nì zapomenout. Ovšem právì tyto
sny se mohou stát nejdùležitìjším
motorem našich životù. Randy
Pausch, profesor informatiky, vìnoval svou proslavenou pøednášku
uskuteèòování dìtských snù a pøekonávání pøekážek. Mluvil o radosti
ze života, o èestnosti,...
Matthew Reilly - POSVÁTNÉ KAMENY. Kdosi na neznámém místì spustil záhadným rituálem odpoèítávání,
jež konèí zánikem života na Zemi.
Bývalý voják Jack West se pustí do
souboje s èasem. Jedinou šancí na
záchranu svìta je sestavit legendární Stroj a umístit do nìj šest posvátných kamenù. Ten, komu se to podaøí, zachrání lidstvo, ale také získá
nepøedstavitelnou moc. Jack s týmem se vydají na misi, která je zavede na nejposvátnìjší místa starých
kultur. Musí vyøešit tìžké hádanky
a zdolat zrádné pasti pøedkù.
Arnaldur Indridason - MRAZIVÁ
NOC. V Reykjavíku je jednoho mrazivého zimního dne nalezena mrtvola dítìte. Kriminalisté jsou doslova šokováni. Chlapec tmavší pleti,
který leží v zamrzlé kaluži krve, byl
zcela evidentnì brutálnì ubit k smrti. Jak mohlo k tak hrùznému èinu
dojít? Pøípadu se ujímají Erlendur,
Sigurdur Óli a Elinborg. Nejprve se
soustøedí na bezprostøední okolí
chlapce: uèitele, spolužáky a rodinné pøíslušníky. Právì zde by mìl být
totiž nalezen klíè k celému pøípadu...
Bruno Cardeòosa - MEZI NEBEM A
ZEMÍ. Paranormální, záhadné pøípady, které se vymykají lidskému
chápání èi vìdeckým testùm, zahrnují širokou škálu témat od psychokineze, jasnovidectví, zážitkù blízkosti smrti, telepatie až po astrofyzické èi atmosférické jevy. Vedou nás
k zamyšlení nad netušenými schopnostmi èlovìka, podnìcují zvìdavost
i fantazii o tajemných nadpøirozených úkazech.
7-8/2012
Traci Harding - DARY DRAÈÍ KRÁLOVNY. Když rytíøský øád požádá
Ashlee, aby prozkoumala starodávný sumerský text, který byl objeven
v Egyptì na místì archeologických
vykopávek, je nadšením bez sebe.
Jako odbornice na okultní vìdy
a historii má ovìøit jeho pravost.
S úžasem zjistí, že dokument je dokonce starší než Starý zákon. A události, které popisuje, se od Bible tolik liší!
Richard Sobotka - ZBOJNICKÉ
LÉTO. Baladický pøíbìh dvou posledních beskydských zbojníkù moderního vìku, jejichž touha po nespoutané volnosti je nakonec pøivedla do
sporu se zákonem a strážci poøádku. Opravdovým domovem jim byly
hornaté Beskydy. Na odlehlých samotách nacházeli Bertin a Lolin jídlo, mohli pøespat, mìli tam své milé.
Odolali lákadlu vystìhovat se, jako
mnoho jiných v oné dobì - za velkou louži do Ameriky. Radìji uvìøili
nejisté vìštbì cikánky, že se jich nechytne rána atá ani støelná, že budou žít vìènì. Poslední èást vìštby
se jim však pøece svým zpùsobem
vyplnila.
Jan Cimický - POSLEDNÍ NÁVRAT.
Novela pøedního psychiatra ukazuje
potøebu citového zázemí a vzájemného porozumìní na nesourodém
vztahu slavného chirurga a desetiletého školáka poznamenaného svou
rozvrácenou rodinou. Okamžik, kdy
se jejich osudy náhodnì støetnou,
pøinese do jejich životù novou kvalitu a chlapec doslova šokuje okolí
svou promìnou. Pøíbìh, pøes závažnost svého tématu, nepostrádá humor ani napìtí.
LISTY CHOTOVINSKA
Jan Cimický - TESTAMENT HRABÌNKY TIEFENFELDOVÉ. Støedoškolský profesor Petr Kropáèek žije
v poklidu a zabìhnutém øádu, a už
ani nevzpomíná na své básnické pokusy, které nyní s nadhledem zahrnuje mezi své høíchy mládí. Ty však
znovu razantnì vstupují do jeho života - jejich obdivovatelka, hrabìnka Tiefenfeldová, s níž se nikdy ani
nevidìl, mu odkazuje nejen zámek
s polnostmi a parkem, ale též mladou èernošskou studentku, jíž by se
mìl podle závìti stát adoptivním otcem. Situace jako stvoøená pro bulvární tisk, který hned nafoukne bublinu pomluv a lží, jež uzavøeného
profesora hluboce zraòují. A od této
chvíle musí Petr Kropáèek èelit nejen nedùvìøe svého okolí, ale i zášti
a nenávisti. Další brilantní sonda
slavného psychiatra do hloubi lidské mysli a pøediva mezilidských
vztahù.
Jan Cimický - HODINY V MLZE. Autor v novém románu vyvolává retrospektivu krásné i pochmurné doby
svého dospívání, druhé poloviny
šedesátých let. Studentská láska Karla a Gábiny je o to kouzelnìjší a šastnìjší, že se rozvíjí v roce 1968,
v krátkém období svobody a nenadálých možností a perspektiv. Mohou vycestovat do Francie a prožít
léto v Paøíži a proslunìné Provenci,
bezstarostnì, jen s pøíležitostnou
prací, která jim snadno zajistí vše
potøebné. Co víc mohou mladí lidé
potøebovat ke štìstí? Pak se však
vracejí domù, právì v polovinì neblahého srpna. Jak odolá velká studentská láska novým okolnostem,
které brutálnì zmìní životy jim
i všem okolo?
Melchior Hala - POHØBEN ZAŽIVA
V ústavu pro choromyslné žije muž
bez pamìti, který je navíc ustaviènì
pronásledován halucinacemi, které
pravdìpodobnì nìjak souvisejí
s jeho minulostí. Jeho jméno je Poe.
Cílem tohoto muže je jediné: odhalit svoji skuteènou identitu. Když je
z ústavu propuštìn, chce zaèít nový
život, jenomže minulost si jej najde.
O život mu usilují bezohlední zloèinci, mezi nimi i jeho bývalý lékaø.
Dùm, v nìmž mu doktor Templeton
nabídne pøístøeší, je místem hrùzy
a Poe na každém kroku naráží na
nová tajemství...
G. F. Unger - BOJOVNÍK DRANGO.
Se sedmapadesáti zvíøaty pøišel
Drango a jeho dva pomocníci z Bradshaw do malého údolí, aby zde založili chov koní. V tomto nádherném místì chtìli vycvièit prvotøídní
jezdecké i tažné konì. Když to po
mnoha mìsících tvrdé práce koneènì dokázali, všichni se už tìšili na
návrat domù. Drago myslelna Kim,
s níž chtìl založit rodinu a koupit si
malý ranè.
Radek Laudin - NEJZNÁMÌJŠÍ FILMOVÁ MÍSTA. V této knize Nejznámìjší filmová místa køížem krážem
po Èesku se píše mimo jiné o tom,
kde se natáèel slavný film Vojtìcha
Jasného Všichni dobøí rodáci, kde
stála plovárna u øeky ve filmu Rozmarné léto, kde stála chalupa ve filmu Na samotì u lesa, kde žila Popelka z pohádky Tøi oøíšky pro Popelku, kde je Soví hrad ze seriálu
Nemocnice na kraji mìsta, kde žila
rodina Homolkových ze známé filmové trilogie a øadu dalších tipù.
5
Helga Hofmann - CO NÁM ØÍKÁ
KOÈKA? Jak se snadno nauèit „koèièí“ øeèi! Naše sametové tlapky mají
k vyjadøování spoustu možností.
Vedle pøedení, mòoukání a prskání
využívají i svou rozmanitou tìlesnou øeè, když nám chtìjí nìco sdìlit. Odhalte tajemství koèièí øeèi a
nauète se správnì interpretovat každé jejich jednání. To do vašeho vzájemného vztahu vnese harmonii.
Tento rádce øady JAK NA TO objasòuje, jak koèky komunikují mezi sebou, jak „mluví“ se svým èlovìkem
a jak vy mùžete pøispìt k tomu, aby
vám koèky rozumìly. Øada cenných
tipù a nápadù vám pomùže vyhnout
se nedorozumìním ve vašem každodenním soužití.
Romány pro ženy
Barbara Cartlandová
VYVOLENÉ SRDCE
Catherine Coulter
PÍSEÒ VÁLEÈNÍKA
Elizabeth Lowell
PODZINMÍ MILENEC
Marie Cordonnierová
ARLANA ARYTÍØ
Š. Petrásková
Zmìny v poplatcích
za služby
Od èervna tohoto roku platí
ètenáøi nad 60 let
30,- Kè na 1rok.
Rodina - dvì generace
100,- Kè na jeden rok.
Poškození a ztráta knihy
150,- Kè.
Vyhlášení nejpilnìjšího dìtského ètenáøe
nost. Slavnostní atmosféru nám svojí
hrou na klavír podtrhla Barbora Bìtíková.
Zde jsou výsledky:
Ve ètvrtek dne 14. 6. 2012 od
16 hodin probìhlo v obecní knihovnì slavnostní ocenìní nejpilnìjších
ètenáøù a návštìvníkù knihovny v kategorii dìti a mládež za školní rok
2011-2012.
Mládež ète v dnešní dobì všeobecnì málo. Doma mnohdy nemají
pøíklad, který by je táhl, a tak to zùstává na škole a knihovnì. Nauèit
dìti, že v knihách jsou nejen zajímavé informace, ale i krásné, napínavé
nebo veselé pøíbìhy tøeba na prázdniny èi deštivé odpoledne, je úkol
nelehký. Proto si každého ètenáøe
vážím a rozhodla jsem se jejich snahu, úsilí a podporu rodièù nìjak
ocenit. Slavnosti se zúèastnili ètenáøi, jejich rodièe, uèitelé, páni radní, vedení Obce Chotoviny a veøej-
Nejpilnìjší ètenáøi z mladších dìtí,
tedy I. stupeò ZŠ
1. místo ŠIMON ŠTARMAN
2. místo MAREK ŠERPÁN
3. místo MICHAELA KOTAŠKOVÁ
Šimonovi patøí velký potlesk
za 19 pøeètených knih.
Nejpilnìjší ètenáøi ze starších dìtí,
tedy II. Stupeò ZŠ
1. místo KRISTÝNA CHALUPSKÁ
a ZDENÌK BABÙREK
2. místo LUKÁŠ KNOTEK
a MARTIN PATOÈKA
3. místo KLÁRA PILAØOVÁ
a MATÌJ KARAS
Zde byly poèty pøeètených knih vyrovnané, a proto máme místa obsazena po dvou ètenáøích.
Nejvíce se asi líbil titul ,,Hustý
návštìvník“, který získali ètenáøi za
èasté návštìvy knihovny - nikoli internetu. K tomu je zapotøebí, aby ètenáø pøi KAŽDÉ návštìvì knihovny
(i když pouze doprovází kamaráda)
pøedložil ètenáøský prùkaz a pokud
jej zapomnìl, tak se alespoò nahlásil paní knihovnici k evidenci. Tak se
ètenáøi naèítá poèet návštìv.
Zde jsou naši ,,Hustí návstìvníci“:
1. místo DANIEL LÖFFLER
2. místo MARTIN PATOÈKA
3. místo MARIE ULVROVÁ
4. místo ZDENÌK BABÙREK
5. místo NIKOLA PASSLEROVÁ
Naši nejlepší si domù odnášeli
knižní dary, èokolády, bonbony Skittles, lízátka, tužky, pastelky, propis-
ky a jiné atraktivní drobnosti. Kdo
z pozvaných se pøišel omluvit, že se
z nìjakého dùvodu nezúèastní, má
diplom a knižní ceny uschované
v knihovnì k vyzvednutí. Ostatní sladkosti a ceny byly rozdìleny mezi dìti
ještì pøed dovolenou.
Pøipraveno bylo obèerstvení
v podobì zákuskù, cukroví a slaného peèiva, cukr, káva, limonáda atd.
Všem se nám líbilo a kdo nespìchal
domù, posedìl až do osmnácté hodiny. Š. Petrásková
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
SHAZOVÁNÍ KOZLA
Dnes už se to zdá být neuvìøitelné, ale barbarský zvyk s velkou slávou shazovat živého kozla z kostelní vìže se na našem
venkovì i v nìkterých mìstech
uchoval až do poèátku minulého století. Dìlo se tak v den
svátku sv. Jakuba, to je 25. èervence, jako upomínka svìtcova
svržení z chrámu v Jeruzalémì.
První písemné zprávy o tomto starém lidovém zvyku jsou
z poèátku 17. vìku, ale s nejvìtší pravdìpodobností jde o mnohem starší obyèej. Nepøímo to
dokládají staré léèitelské záznamy, ze kterých je zøejmé, že krvi
takto „popraveného“ kozla se
pøièítala mimoøádnì léèivá moc.
Kozel musel být shozen z vìže
do slunka východu, aby se
v nìm krev „èerstvì srazila“. Pak
se jeho krev zachytila, usušila
a nemocným se zpravidla podávala v octì. Takto pøipravený lék
prý výteènì úèinkoval pøi sraženinách krve, pomáhal pøi píchání v boku a pøi chrlení krve. Èerstvá kozlí krev se používala pro-
ti padoucnici. Kozlí krev se také
dávala pøi leknutí, kdo se krví
omyl, mìl prý ple jako alabastr.
Vzácným artiklem také byl kozlí
lùj, který se vøele doporuèoval
jako mazání pøi bolestech v zádech.
V Praze se tento obøad zpravidla vykonával z vìže cechovního kostela. Øezníci vyvlekli náležitì ovìnèeného kozla na vìž
a pak následoval slavnostní ceremoniál. Mluvèí øezníkù ve
vzletném projevu obžaloval kozla z rùzných nepravostí a nakonec vyslovil ortel. Pak byl kozel
shozen z vìže. Na vesnicích, ve
kterých nebyl kostel, shazovali
kozla z vikýøe nejvyššího stavení, obvykle z hospody.
V den sv. Jakuba se v místní
hospodì sešla tak zvaná „kozlova družina“, zpravidla dvanáct
párù mládencù a družièek, nevìsta, ženich a øezník. Nevìsta
byla v bílých šatech a ve vlasech
mìla vpleteny kvìty, družièky
mìly v hlavì vìneèky. Pak se
pøítomní seøadili jako èelo prù-
PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme touto cestou všem pøátelùm, sousedùm
a známým, že se dne 26. èervence 2012
pøišli naposled rozlouèit do obøadní sínì táborského
krematoria s paní Danuší Kroužkovou z Chotovin.
Libor Kroužek s rodinou
BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM
Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané:
60 let Petr Rechtorik, Èervené Záhoøí
Libuše Fafílková, Chotoviny
Pavel Kotrè, Jeníèkova Lhota
Jana Koželuhová, Èervené Záhoøí
Ing. Josef Hlavinka, Chotoviny
Helena Adamová, Èervené Záhoøí
Ing. Pavel Krejèí, Chotoviny
65 let Jan Foøter, Èervené Záhoøí
Štìpán Zimmermann, Èervené Záhoøí
Marie Passlerová, Chotoviny
RNDr. Marie Zemanová, Chotoviny
Miluška Miková, Chotoviny
70 let Jan Plíva, Jeníèkova Lhota
75 let Jaroslav Marek, Jeníèkova Lhota
85 let Marie Chobotská, Chotoviny
Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
6
vodu a vyšli pøed hospodu, kde
na nì již èekali ostatní úèastníci. V èele prùvodu šla hudba, za
ní dva muži vedli ozdobeného
kozla. Za kozlem šel øezník se
sekerou, pak následoval ženich
s nevìstou, mládenci s družièkami a prùvod uzavíralo množství divákù. První družièka nesla na podnosu nùž ovázaný èervenou stužkou.
Když prùvod dorazil do nejvìtší stodoly, byl kozel dopraven nahoru, na pøipravené prkno. Pak vystoupil ženich s obvinìním kozla ze zloèinù, které
mìl za života spáchat. (Okousal
v zahrádce salát nebo na sadì
mladé štìpy apod.) Obhájcem
kozla byl první mládenec, který
dokazoval jeho nevinu a pøimlouval se za nìj, ale marnì. Pak
ke zvíøeti pøistoupila první družièka a poskytla mu poslední
útìchu. Pak byl kozel shozen na
zem a pokud pád pøežil, øezníci
ho zabili.
Zajímavý byl kozlùv „testament“, kterým „truchlícím pozùstalým“ odkazoval jednotlivé
èásti svého tìla. Tak napøíklad:
hlava pøináleží kazateli, mozek
pánùm advokátùm, aby nešidili
lidi, jazyk kuchaøkám, játra pánùm hudebníkùm, nohy ševcùm, ocásek pytlákùm, aby si
ho mohli dát za klobouk a po-
dobnì. Pokud ještì zbylo nìjaké maso, byla v hospodì spoleèná veèeøe a po ní tancovaèka
až do ranního kuropìní.
V nìkterých vesnicích ušetøili kozla potupného svržení
z výše a spokojili se jeho „pouhým“ zaøíznutím, které provedl
nìkterý øezník nebo nejstarší
obèan ze vsi. Tam, kde byl dostatek skal (Boleslavsko, Jièínsko, Mìlnicko) shazovali kozla
z nejvyšší skály. Nìkde místo
kozla shazovali berana. Se stejnou slávou a bujností se také
odbývalo stínání kohouta, které se ale konávalo v den místního posvícení nebo o svatbì. Po
takové „exekuci“ zpravidla došlo k nevázané pitce a následné
všeobecné rvaèce, pøi které èasto museli zasahovat èetníci
nebo policie.
Proti tìmto krutým, ale lidmi
velice oblíbeným obyèejùm,
provádìných ve mìstech i na
vesnicích, dlouho brojily úøady
i církev. Marnì. Úøední zákazy
a vyhlášky prostì nebyly respektovány. Ke zmìnì došlo až
v èase mìnícího se spoleèenského názoru na tento zvyk jako
krutost a týrání zvíøat, což se
stalo v 70. letech 19. století. Pak
už se s tímto obyèejem setkáváme jen zcela výjimeènì.
Jaroslav Wimmer
JAK TO VLASTNÌ BYLO?
le nich zpravidla bylo možné odKAPESNÍK
hadnout bohatství jejich majitele.
Nošení kapesníkù a hlavnì jejich ppoužívání je dnes naprostou
samozøejmostí. Ale tak tomu nebývalo vždycky.
S prvním kapesníkem, který ale
s dnešním jeho využitím nemìl
vùbec nic spoleèného, se setkáváme zhruba v polovinì minulého tisíciletí. Øíkalo se mu „fazzoletto“,
byl oblíbenou ozdobou dvorních
dam, a nosil se pouze za pasem.
Takovéto kapesníky jako první nosily Italky, pozdìji se tato móda
rozšíøila do Anglie, Francie a posléze i do Nìmecka a k nám. Kapesníky nosili pouze vysocí hodnostáøi a jejich manželky – dámy s
nejvznešenìjších kruhù. Nosili je
zejména na odiv, protože takovéto
kapesníky byly velice drahé a pod-
Kapesníky byly hotoveny z barevného hedvábí, byly bohatì vyšívané zlatem, nezøídka zdobené drahými kameny a pestøe vroubené
drahocennými krajkami. Jednoduché bílé kapesníky, asi takové jak je
známe dnes, se zaèaly prùmyslovì
vyrábìt až koncem 16. vìku a již
byly urèeny svému úèelu. Lidé je
ale nechtìli nosit, nejen proto, že
se jim nelíbily, ale pøevládal názor,
že èistit si do nich nos je velice nezpùsobné. Zejména venkovští lidé
se m욝ákùm smáli, že „chrchle,
smrky a holuby z nosu“ si schovávají do kapsy na horší èasy a nos si
dál èistili rovnou na zem. Kapesník
jako nezbytná každodenní potøeba
zaèal být širokou veøejností používán teprve pøed sto lety.
-wer-
Amálie Pazourková
Èervené Záhoøí
Noví
obèánci
Adéla Jordáková
Chotoviny
Vojtìch Krätzer
Chotoviny
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
OBEC CHOTOVINY – KULTURNÍ AKCE – ANKETA
Vážení spoluobèané, v mìsíci èervnu a èervenci jste mìli
možnost vyjádøit se ke kulturním akcím poøádaným Obcí Chotoviny a obecní knihovnou formou pøipomínek, a to i anonymních. Sbìrné schránky byly umístìny v knihovnì a prodejnì
Jednoty. Chtìli jsme zjistit, co by Vás zajímalo, o jaké akce máte
zájem, co vám zde schází.
Chotovinskými slavnostmi se pomyslnì uzavírá kulturní sezona 2011/2012. Obec i knihovna pro Vás pøipravily øadu akcí
a posuïte sami, nebylo jich málo.
l Již v záøi to bylo odpolední loutkové divadlo pro dìti a podveèerní pøedstavení pro širokou veøejnost ochotníkù z ÈB.
l V øíjnu pozvala knihovna Adolfa Dudka s jeho interaktivním
vystoupením pro mládež. V rámci Týdne knihoven probìhla
celá øada akcí: Ètení s babièkou a dìdeèkem - pro dìti
a seniory, slavnostní spuštìní web katalogu - pro širokou veøejnost, burza knih - opìt pro veøejnost, podveèerní posezení
v knihovnì s pøedèítáním seniorùm, lampionový prùvod pro
širokou veøejnost.
l V listopadu se v knihovnì konal Den pro dìtskou knihu prodej levných knih, kvízy a soutìže, ètení pohádkové tetièky,
soutìž o nejhezèí ilustraci, vše o pìkné ceny.
Obec pøipravila pro širokou veøejnost Veèer s písnièkou, hráli
místní heligonkáøi.
l V prosinci pøipravila knihovna Adventní ètení pro ženy ,,Nocování v knihovnì, aneb, dìti dnes uspávají tatínkové“ a krátce
nato ,,Adventní ètení pro seniory“. Obì akce v pøedvánoèním
duchu prosycené vùní cukroví a svaøáku.
l Leden byl vyhrazen rekonstrukci taneèního parketu.
Kam v létì s dìtmi?
Léto jsme s dìtmi zahájili opravdu nádhernì. Na jejich svátek
jsme to rozjeli v plném proudu s hudbou, kterou pouštìl DJ pan
Kohout. Na dìtský den na fotbalovém høišti se pøišlo podívat velké
množství dìtí i rodièù. Posunutí zaèátku do odpoledních teplejších
hodin se vyplatilo. Takové navštívili obèerstvovací stanici na høišti,
maminky využily èas k setkání s kamarádkami. A co dìti? Ty obcházely atrakce, kde získávaly korunky dìtského dne, které smìòovaly
za rùzné ceny. Sluníèko se na nás smálo celý den.
Sdružení velmi dìkuje panu Kohoutovi, který hrál bez nároku
na odmìnu. Další pomocníci byli nìkteøí žáci z deváté tøídy. I ti se
pøihlásili sami a nabídli pomocnou ruku pøi organizaci. Je tìžké na
nìkoho nezapomenout, pøedevším na rodièe, kteøí stejnì jako
uèitelský sbor rádi obìtovali den a vìnovali se všem dìtem v Chotovinách.
Akce byla podporována velkým množstvím her. Skákání v pytlích, rybièky, oblíbené støílení, malování na oblièej, které vydrželo
celý víkend. Akce se velmi vydaøila, dìti tancovaly až do pùl desáté.
Bylo to nároèné, ale tìšíme se na další podobná setkání.
No a chcete další tip na akce s dìtmi? Víte napøíklad, že na
vrcholu Monínce, na Javorové skále u vesnice Ounuz, je Stará
poštovna ze Snìžky (49°32‘28.58"N, 14°30‘9.203"E), kde si mùžete
koupit i pohledy s touto nejvyšší horou Èeské republiky? Nebo
mùžete vzít dìti za kostel na námìstí v Táboøe, kde je strašidelné
podzemí, upravenou výstavu v Husitském muzeu, kde se dospìlec
i dítì mohou vyšplhat na Pivovarskou vìž. Dalším tipem, který Vám
jako rodièùm a dìtem doporuèuji, je Kováøská rozhledna pana
kováøe Dobeše v Moravèi u Mladé Vožice, kde se podíváte nejen
po okolí, ale zhlédnete i expozici kováøského øemesla.
Za sdružení Vám všem dìkuji za spolupráci, tìším se na pøíští
školní rok a doufám, že škole a dìtem zachováte pøízeò nejen
pomocí, ale i sponzorskými dary, bez kterých by se tato a podobné
akce vùbec nemohly uskuteènit.
Lenka Novotná - SPZŠ
l V únoru obec pozvala opìt do divadla a to na pøedstavení
mladovožického ochotnického spolku Maškary.
l V bøeznu to bylo nìkolik pøednášek, poøádaných obcí a kni-
hovnou: Geologická expedice na Krym, Irisdiagnostika, zdravotnická pøednáška 4 mìsíce v Afghánistánu.
Dále pak v knihovnì burza knih, ètení pro seniory, ètení s rodièi
a dìtmi, ètení pro ženy. Pro dìti již tradièní Noc s Andersenem.
l A v dubnu zvala obec znovu do divadla.Tentokrát pøijeli
Nadìjkovští, ti zde mají již dobré jméno.
l V kvìtnu obec pøipravila pro naše ženy seniorky slavnost
ke Dni žen a matek.
l V èervnu jsme v knihovnì vyhlašovali pilné ètenáøe.
l V èervenci jsme všichni u vody.
l V srpnu se sejdeme v divadle pod širým nebem a ještì nás
èekají slavnosti.
Pøièteme-li to, co pro nás pøipravily ostatní organizace a spolky, bylo toho všeho opravdu dost a bylo z èeho vybírat.
Z Vašich pøipomínek bychom mìli inspiraci. Bohužel, žádné
podnìtné návrhy týkající se kulturních akcí jsme od Vás neobdrželi. Drobné pøipomínky byly k obèerstvení, což nás mrzí, ale
dìkujeme za upozornìní.
Besedy se známými osobnostmi a spisovateli jsou nákladné a pøi úèasti osmi zájemcù nelze takové akce poøádat.
V jednání je vývìska, která by mìla viset na kulturním domì
a informovat o zmìnách plánovaných kulturních akcí, zejména
tìch na poslední chvíli.
Tolik k Vašim pøipomínkám a dotazùm ohlednì kulturních
akcí.
Za OÚ Š. Petrásková
7
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
8
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
9
Návštìva Wernshausenu 2012
Jak nám velí tradice, koncem èervna jsme opìt navštívili spøátelené kuželkáøe ve družebním mìstì Wernshausenu. Èekal nás
zde velmi dùležitý úkol - obhájit putovní pohár, který jsme pøi loòském setkání získali a s sebou také do Nìmecka pøivezli. Nároèná
cesta probìhla v poøádku, po pøivítání, malém obèerstvení a ubytování se uskuteènil seznamovací veèer. V sobotu dopoledne jsme
si prohlédli výrobnu nugátu a po spoleèném obìdì nadešel èas
utkání.
Naše družstvo se skládalo ze ètyø dorostenek a tøí zkušených
kuželkáøù.
Jako první do utkání vstoupila naše dìvèata, která po nervózním zaèátku pøedvedla velmi solidní výkony. Po ètyøech hrách byl
výsledek nerozhodný 2:2 a na øadu pøišli starší hráèi. Bohužel se
jim vùbec nedaøilo dle jejich pøedstav a podlehli domácím 3:0.
Sobotní veèer po vyhlášení výsledkù a slibu „èulibrkù“ ovládla
pøíjemná atmosféra a zábava. V nedìli dopoledne po snídani
a rozlouèení jsme odjeli smìrem k Chotovinám.
I když jsme museli nechat pohár soupeøùm, všem zúèastnìným se pobyt zde velmi líbil a už nyní se tìšíme na odvetu na naší
kuželnì, ke které bylo družstvo z Wernhausenu na pøíští rok pozváno.
Petr Køemen
Cvièení dívek a žen 2012/ 2013
Zveme všechny dívky a ženy, pojïte si s námi protáhnout tìlo, opìt zaèínáme cvièit od 17. záøí každé pondìlí a ètvrtek, vždy od 19 hodin ve sportovní hale.
V pondìlí pilates,
ve ètvrtek body forming
pod vedením Míši Pìknicové.
Jednotlivá hodina cvièení
- èlenky oddílu SPV 45,- Kè
- ostatní 55, - Kè
Permanentky - 5 x 1 hod. - èlenky oddílu SPV 200,- Kè
- ostatní 250, - Kè
Permanentky z minulého období
jsou v platnosti do 31.12. 2012
Iva Novotná
VOLEJBALOVÝ TURNAJ VYHRÁLY CHOTOVINY
V sobotu 16. èervna se v chotovinské
sportovní hale uskuteènil premiérový roèník Volejbalového turnaje GENERALI. Tvrdým kvalifikaèním sítem nakonec prošly
ètyøi týmy a v tzv. final four si to rozdaly
o medailové pozice. Systémem každý s každým tedy bojovaly tým GENERALI, Aksamite, Základní škola Chotoviny a Chotoviny. Po základní skupinì se ještì hrály atraktivní zápasy o bronz a finále, to už v hledišti
sedìli i poèetní diváci a kamarádi úèastníkù.
Slavností ceremoniál okoøenilo vystoupení dìtí z kroužku Taneèních a pohybových her Jany Stieblerové a pak už se šlo
na vìc. K vidìní byla øada parádních akcí
a hráèi byli kolikrát sami zaskoèení, co se
jim povedlo. Øada úèastníkù nehrála volejbal spoustu let, ale s každým úderem, každým setem a zápasem se všichni lepšili.
Bramborovou medaili nakonec vyválèil
tým GENERALI, bronz si odvezlo Aksamite.
Ve finále se tedy potkaly oba ryze domácí
výbìry. Za Chotoviny váleli tøeba manželé
Mráèkovi nebo Chalupští, tým Základní školy skvìle reprezentovali paní uèitelky Kaòová, Pastyøíková èi pan uèitel Veselý. Finále bylo opravdu vrcholem turnaje. První
set vyhrála škola, druhý Chotoviny a rozhodovala až tøetí sada. Byly to ohromné
nervy, ale i divácká podíváná a hala bouøila.
Nakonec se z poháru radoval tým Chotovin!
Kromì poháru, diplomù a cen pro týmy
poøadatelé vyhlašovali ještì speciální kategorie. Nejlepší hráèkou byla vyhlášena Martina Lambertová (GENERALI), nejlepším
hráèem Václav Zeman (Chotoviny) a nej-
hezèím týmem Základní škola Chotoviny.
Opravdu celý tým se totiž pøedstavil v parádních slušivých dresech!
Premiérový roèník se povedl na hrací
ploše i v zákulisí. Úèastníci si pochvalovali
obèerstvení v bufetu manželù Stieblerových, kde se kromì tradièní nabídky objevily tøeba domácí buchty nebo bramborový salát. Všichni byli nadšení a shodli se, že
další turnaj by bylo dobré brzy zopakovat.
MeD
7-8/2012
LISTY CHOTOVINSKA
DO CHOTOVIN PØIJEDE SLAVIA PRAHA!
V sobotu 11. srpna zažijí Chotoviny fotbalový svátek. Koná se tradièní Memoriál Petra Pekárka, letos ale
s obrovskou zmìnou. Místo mužù
se pøedstaví špièkové žákovské týmy.
Domácí výbìr, za který si zahrají vítìzové I. A tøídy, pøivítá tøi týmy žákovské ligy. Pøijede okresní elita FC MAS Táborsko, pak také nejlepší
tým jihoèeského kraje SK Dynamo
Èeské Budìjovice a hlavnì SK Slavia Praha, podle vìtšiny expertù suverénnì nejlepší žákovský tým v republice.
„Turnaj je odmìnou pro kluky, kteøí vybojovali postup do krajského
pøeboru. A pak jsme také chtìli zvednout prestiž tradièního memoriálu,
což se doufám povedlo. Slavia, Dynamo, Tábor, co víc si pøát. Doufám,
že pøijde dost divákù a taky, že se
naši žáci pøed velkými týmy neroz-
klepou,“ øíká øeditel turnaje Dušan
Mendel.
Jinak se žákovský tým pilnì pøipravuje na historickou sezonu v krajském pøeboru. Všichni vìdí, že to
nebude žádná legrace. Jednak je to
kvalitní soutìž a pak bude obtížné
nahradit opory, které odešly do dorostenecké kategorie. Chotoviny nadále spolupracují s Mladou Vožicí
a trenéøi vìøí, že tým nezklame.
„Jsme pevnì na zemi, odešla kostra týmu, ale poøád máme na èem
stavìt. A taky je to šance pro kluky,
kteøí si loni tolik nezahráli. Ještì jednáme s Táborem, mají široký kádr
a možná k nám uvolní dva až tøi hráèe,“ prozrazuje trenér Èestmír Køížka.
Chotoviny zahajují soutìž v nedìli
26. srpna soubojem nováèkù v Hluboké nad Vltavou. Tak držte palce!
Pouový turnaj v malé kopané
Poøadí týmù
1. TPT vs. 2. SPARTA KLUB LUDENS
3. AJAX SOJÈÁK vs. 4. VOKURKY
5. ÈUROS vs. 6. FÁFA TÝM
7. KOZLOVÉ vs. 8. FIALA
9. ZELENÁÈI
- nejlepším støelcem se stal Jan Šimák s
0:0 (PK 2:1)
4:3
1:0
2:0
poètem 12 branek.
10
Odehrané pøípravné zápasy
Sobìslav - Chotoviny A 10:0 (hráno v Myslkovicích)
Jistebnice - Chotoviny st. páni 0:0
Turnaj ve Stádlci
(6. èervence 2012)
Chotoviny dorost - Bøeznice B 0:5
o 3. místo: Chotoviny dorost - Stádlec
2:3 (T. Vrhel 2)
Naplánované pøípravné zápasy
Ne 5.8.
Ne 12.8.
Chotoviny A - R. Hory
So. S. Ústí - Chotoviny A
17:00
16:00
První podzimní mistrovské zápasy
Muži I.B tø. sk. D
13. kolo
So 18.8.
1.
2.
3.
4.
So
So
So
Ne
kolo
kolo
kolo
kolo
25.8.
1.9.
8.9.
16.9.
Borotín - Chotoviny
17:00
(jedná se o zmìnì termínu)
Chotoviny - Malšice
17:00
Vìtrovy - Chotoviny
17:00
Chotoviny - Me. Tábor
17:00
Tøebetice - Chotoviny
15:00
Krajský pøebor - žáci
1.
13.
2.
3.
4.
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
Ne 26.8.
St 29.8.
Ne 2.9.
So 8.9.
So 15.9.
Hluboká - Chotoviny
ZVVZ Milevsko - Chotoviny
Chotoviny - Slávie ÈB
TR. Sviny - Chotoviny
Chotoviny - Èt. Dvory
Okresní pøebor - dorost
9. kolo So 1.9. R. Hory - Chotoviny
1. kolo So 8.9. Sobìslav B - Chotoviny
2. kolo So 15.9. Chotoviny - Jistebnice
10:00
16:00
14:00
9:30
10:00
14:00
14:30
15:00
Stránku pøipravili Dušan Mendel a Lucie Heømánková

Podobné dokumenty

TOLERANCE cz

TOLERANCE cz nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od knìží ze zbytku mé církve na zemi. Z tohoto dùvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštìní vašich høíchù. Pro katolíky to ale ne...

Více

zde - Moba

zde - Moba KdyÏ Quirka poÏádá jeho dcera Phoebe, aby jí pomohl najít její nejlep‰í pfiítelkyni April Latimerovou, není zrovna pfiíli‰ ochotn˘. Jeho vztah s dcerou není právû ideální, pfiesto se v‰ak nakonec rozh...

Více

Z obsahu listů - Obec Chotoviny

Z obsahu listů - Obec Chotoviny â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1. a 2. tøídy (snížení rychlosti, kluzká vozovka, èištìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor – Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby...

Více

Vítězslav Nezval: EDISON

Vítězslav Nezval: EDISON hleïte stárnem je vám osmdesát let hleïte prapory jak o sokolský slet vaše ruce bledé jako bílá køída ne ach ne to není ještì panychida Ještì vidìt stále pøed sebou svùj stín ještì rozbírati složk...

Více

147_174

147_174 nepotvrdilo, vzpomnìli si aspoò na Elianiny spekulace s nemovitostmi a oznaèili je za „podezøelé machinace“. Dali je do souvislosti s nevyjasnìnými obchodními aktivitami konzervativních poslancù M...

Více

Hůrák - únor 2007

Hůrák - únor 2007 vlasy. Svùj odpor projevili jedinou cestou, která jim zbývala – odmítli firmì Profiakont jak pronájem, tak prodej pozemkù. Nové vedení obce se s problémem s odpady v katastru obce rozhodlo seznámit...

Více

Sběrný dvůr Chotoviny

Sběrný dvůr Chotoviny èásti pøíbøežní plochy rybníka Èerný v Liderovicích. ❖ Na letošních Chotovinských slavnostech, které se uskuteèní dne 18. 8. 2012, zahraje v odpoledních hodinách jihoèeská kapela Keramièka a veèer ...

Více

Dubáček 06/2004

Dubáček 06/2004 JUDr. Zejdové naší právní zástupkyni, se kterou jsme soud vyhráli. Pro mìsto Dubou to znamená, že všech 14 objektù je bez zástavního bøemene a patøí opìt mìstu. Jako starostka našeho mìsta jsem si ...

Více